Informacje

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Firma Handlowo-Usługowa USTKA-FISH Anna Gołacka

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32829. Gołacka Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Ustka- -Fish” Anna Gołacka w Ustce. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRu 4/18. [BMSiG-32427/2020] Anna Gołacka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Ustka-Fish” Anna Gołacka z siedzibą w Ustce, NIP 8392720318, REGON 220056616, sygn. akt VI GRu 4/18. Zawiadamia się, iż postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, umorzył postępowanie układowe wobec dłużnika Anny Gołackiej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa „Ustka- -Fish” Anna Gołacka z siedzibą w Ustce, toczące się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GRu 4/18. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia na przedmiotowe postanowienie w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy. Ponadto poucza, iż osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32829

Dodano: 2020-07-07 14:48:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Gospodarstwo Rolne Klejna Marcin

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 32830. Klejna Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Klejna Marcin Prątnica 84, 14-260 Lubawa” w Prątnicy. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 10/18. [BMSiG-32420/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, informuje, iż w dniu 14 maja 2020 roku, nadzorca wykonania układu złożył sprawozdanie za okres od dnia 20 grudnia 2019 roku do dnia 20 lutego 2020 roku. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż ww. sprawozdanie można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, pokój 15. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32830

Dodano: 2020-07-07 14:48:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

"Malm Anna"

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32831. Malm Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GR 16/20/”of”. [BMSiG-32588/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 r., sygn. akt IX GR 16/20 „of”, w sprawie z wniosku Anny Malm o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Anny Malm, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, otworzył postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Anny Malm jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lublinie, ul. Samsonowicza 55/13, 20-485 Lublin, numer PESEL 58091004522, wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Pawła Choiny, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32831

Dodano: 2020-07-07 14:51:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Gospodarstwo Rolne Prus Adam

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32832. Prus Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Adam Prus w restrukturyzacji w Nowym Dworze Bratiańskim. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 8/19. [BMSiG-32418/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Adama Prusa - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Adam Prus w restrukturyzacji w Nowym Dworze Bratiańskim został sporządzony i złożony w dniu 15 stycznia 2020 roku spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Ww. spisy wierzytelności są do wglądu dla uczestników postępowania w Czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziale Gospodarczym, ul. płk. Dąbka 21, pokój 15 w sprawie o sygn. akt V GRp 8/19. Ponadto Sędzia komisarz zwołuje Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem z dłużnikiem Adamem Prusem - przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Adam Prus w restrukturyzacji w Nowym Dworze Bratiańskim na dzień 4 sierpnia 2020 roku, godzina 1100, sala 219 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21, sala 219. Wierzyciele mogą oddać swój głos na piśmie z zachowaniem wymogów określonych w art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, na adres nadzorcy sądowego - adres biura nadzorcy sądowego: ul. Warszawska 78, 81-309 Gdynia. Wierzyciel, który stawi się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32832

Dodano: 2020-07-07 14:52:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROMESA Sp. z o.o.

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32833. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „PROMESA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach. KRS 0000145417. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2002 r. [BMSiG-32610/2020] OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 15 ustawy z dnia z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROMESA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000145417, oraz posiadająca nr NIP 9591561774 i nr REGON 292696305, zwanej dalej Dłużnikiem, oświadcza, że otwiera Postępowanie o Zatwierdzenie Układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia z dnia 19 czerwca 2020 r. o której mowa wyżej. Jednocześnie Dłużnik oświadcza, że podpisał z p. Witoldem Szczepaniakiem - Licencjonowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym (lic nr 1160) umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Postępowania o Zatwierdzenie Układu i pełnienie roli Nadzorcy Układu. Dodatkowo Dłużnik oświadcza, że Dzień Układowy zostaje ustalony na 30 czerwca 2020 roku. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32833

Dodano: 2020-07-07 14:58:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Bielecka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32556. Bielecka Ewa. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 33/20, V GUp 56/20. [BMSiG-32481/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie V GU 33/20, ogłosił upadłość Ewy Bieleckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Połęcku 21, kod pocztowy 66-614, numer PESEL 74090203045. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Annę Lichacz- -Bujko. Na syndyka wyznaczono Krzysztofa Piotrowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 943. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 56/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 56/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32556

Dodano: 2020-07-07 09:19:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Żukowska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32557. Żukowska Bogumiła. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 130/20 „of”, VII GUp 98/20 „of”. [BMSiG-32591/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 roku, w sprawie o sygn. akt VII GU 130/20 „of”: 1. ogłosił upadłość Bogumiły Żukowskiej, zamieszkałej przy ul. Wyszyńskiego 8/5, 78-200 Białogard, nr PESEL 89111303866; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczył syndyka w osobie Aleksandry Włodarczyk, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 832; 4. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi Aleksandrze Włodarczyk, na adres: Zaspy Małe 12, 78-200 Białogard, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.); 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 98/20 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32557

Dodano: 2020-07-07 09:20:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Borkowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32558. Borkowska Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 96/20, XII GUp 117/20. [BMSiG-32436/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt XII GU 96/20, ogłosił upadłość Ewy Borkowskiej, zamieszkałej w Tarnowskich Górach, numer PESEL 81081414247, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Szymona Grzywacza (nr. licencji 1408). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 117/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32558

Dodano: 2020-07-07 09:21:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Born Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32559. Born Mirosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 334/20. [BMSiG-32628/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 334/20, ogłosił upadłość Mirosława Born (numer PESEL 60092106097, NIP 5541293370) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Towarowa 36 bud. C, pok. 24, 85-746 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32559

Dodano: 2020-07-07 09:22:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Borowicki Dominik w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32560. Borowicki Dominik. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 122/20. [BMSiG-32619/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19.06.2020 roku w sprawie V GU 122/20: - ogłoszono upadłość dłużnika Dominika Borowickiego, zamieszkałego pod adresem: Wołuszewo 64, 87-720 Ciechocinek, numer PESEL 97062100490, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie sędziego Macieja Naworskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-700 Toruń; - wyznaczono syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 979); - wezwano wierzycieli upadłego Dominika Borowickiego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Dominika Borowickiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; - stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32560

Dodano: 2020-07-07 09:23:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Budna Violetta Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32561. Budna Violetta Maria. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 301/20, XI GUp 257/20. [BMSiG-32695/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 301/20 ogłosił upadłość dłużniczki Violetty Marii Budnej, nr PESEL 64031903406, zamieszkałej w Poznaniu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 257/20. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie sędziego Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Majchrzaka. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32561

Dodano: 2020-07-07 09:24:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Chmiel Natalia w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32562. Chmiel Natalia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1225/19, XI GUp 250/20/PN. [BMSiG-32548/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1225/19, ogłosił upadłość dłużnika Natalii Chmiel (PESEL 87111205386), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 250/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Remigiusza Śmiałkowskiego, licencja nr 700. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32562

Dodano: 2020-07-07 09:25:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Czarnecka Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32564. Czarnecka Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 199/20. [BMSiG-32625/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 199/20, ogłosił upadłość Elżbiety Czarneckiej (numer PESEL 50042601482), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Aleksandry Napierały oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64A. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32564

Dodano: 2020-07-07 09:26:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Czechowicz Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32565. Czechowicz Urszula. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 847/19/4, X GUp 133/20/4. [BMSiG-32480/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 30.06.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 847/19/4, ogłosił upadłość dłużniczki Urszuli Czechowicz, zamieszkałej w Łaziskach Górnych, Osiedle Kościuszki llle/42, posiadającej numer PESEL 61070904166, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Suligi, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 183. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 133/20/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32565

Dodano: 2020-07-07 09:26:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czerniawska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32566. Czerniawska Joanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 361/20, VIII GUp 361/20. [BMSiG-32703/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 361/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Joanny Czerniawskiej, PESEL 64051900566, zamieszkałej pod adresem: Krzywaczka 512, 32-442 Krzywaczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - sędziego Bartosza Suchmiela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 361/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32566

Dodano: 2020-07-07 09:27:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dul Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32567. Dul Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 344/20 of, V GUp 257/20 of. [BMSiG-32447/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 344/20 of, na skutek wniosku złożonego dn. 2 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Marcina Dula, numer PESEL 84121301518, zamieszkałego w Racławicach, ul. Rudnicka 44, Racławice, 37-400 Nisko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Grzegorza Kolasy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1423, adres: al. Jana Pawła II 42/50, 37-450 Stalowa Wola). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 257/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32567

Dodano: 2020-07-07 09:28:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Florek Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32568. Florek Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 613/20, VIII GUp 351/20. [BMSiG-32612/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.06.2020 r., sygn. akt VIII GU 613/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marii Florek (PESEL 67042501322; NIP 944-113-42-72), zamieszkałej pod adresem: ul. Świętojańska 2, 30-398 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Marii Konopnickiej 11; 34-200 Sucha Beskidzka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 351/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32568

Dodano: 2020-07-07 09:29:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gorzelniak Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32569. Gorzelniak Bożena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 954/19, XI GUp 216/20/ŁL. [BMSiG-32616/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 954/19, ogłosił upadłość dłużniczki Bożeny Gorzelniak, zam. w Lesznie, PESEL 59022510945, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 216/20/ŁL. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu)dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby trzecie, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Ewy Majcherek-Kotowskiej. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32569

Dodano: 2020-07-07 09:30:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gros Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32570. Gros Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 675/20, XI GUp 251/20. [BMSiG-32688/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 675/20, ogłosił upadłość Krzysztofa Grosa, PESEL 75020901530, NIP 6261516065, zam. w Złotnikach, ul. Azaliowa 3B, 62-002 Suchy Las, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 251/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Krzysztofa Grosa do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Krzysztofa Grosa, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Łukasza Kozłowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1417, Kancelaria Adwokacka ul. Grunwaldzka 121/1, 60-313 Poznań. Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32570

Dodano: 2020-07-07 09:31:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grubich Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32571. Grubich Przemysław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 107/20, XI GUp 256/20/PN. [BMSiG-32668/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 107/20, ogłosił upadłość dłużnika Przemysława Grubicha (PESEL 61072207519), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 256/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Kozłowskiego, licencja nr 1417. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32571

Dodano: 2020-07-07 09:34:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Harłacz Władysława w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32572. Harłacz Władysława. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 161/20, VIII GUp 359/20. [BMSiG-32614/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 161/20, Sąd postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużnika Władysławy Harłacz (PESEL 50090307187), zamieszkałej pod adresem: ul. Centralna 38A/57, 31-586 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4) wyznaczyć na Sędziego komisarza asesora sądowego Magdalenę Stawowy; 5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; 6) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 359/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32572

Dodano: 2020-07-07 09:35:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jacobson Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32573. Jacobson Wojciech. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 92/20, XI GUp 255/20/PN. [BMSiG-32677/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 92/20, ogłosił upadłość dłużnika Wojciecha Jacobsona (PESEL 57031705819), zam. w Mosinie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 255/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Kozłowskiego, licencja nr 1417. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32573

Dodano: 2020-07-07 09:35:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Janik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32574. Janik Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 189/20, VIII GUp 356/20. [BMSiG-32618/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 189/20, Sąd postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Janika (PESEL 74012709299), zamieszkałego pod adresem: ul. Graniczna 92A, 32-085 Giebułtów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4) wyznaczyć na Sędziego komisarza asesora sądowego Magdalenę Stawowy; 5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; 6) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 356/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32574

Dodano: 2020-07-07 09:36:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Juszczyk Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32575. Juszczyk Iwona. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 76/20, XII GUp 116/20. [BMSiG-32445/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt XII GU 76/20, ogłosił upadłość Iwony Juszczyk (PESEL 75051813141), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Czerwionce-Leszczyny. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 116/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32575

Dodano: 2020-07-07 09:37:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kałużny Kamil w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32576. Kałużny Kamil. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 124/20 of, V GUp 96/20 of. [BMSiG-32675/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 124/20 of, ogłosił upadłość Kamila Kałużnego, numer PESEL 82040202679, NIP 8381627035, zamieszkałego w Grodkowie, ul. Jana Styki 1/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565, adres: ul. Sucharskiego 8/2, 48-300 Nysa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 96/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32576

Dodano: 2020-07-07 09:38:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kopcik Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32577. Kopcik Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 209/20, VIII GUp 362/20. [BMSiG-32631/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 209/20, postanowiono: I. ogłosić upadłość Jolanty Kopcik (PESEL 57040620921), zamieszkałej pod adresem: ul. Podedworze 10/14, 60-686 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Sędziego Bartosza Suchmiela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 362/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 362/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32577

Dodano: 2020-07-07 09:39:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kornas Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32578. Kornas Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 353/20/1, X GUp 131/20/1. [BMSiG-32673/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 535/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Małgorzaty Kornas, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 63081512286, zamieszkałej w Mysłowicach. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 131/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Wojciecha Zymka, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32578

Dodano: 2020-07-07 09:40:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kowalczyk Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32579. Kowalczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 329/20 „of”, IX GUp 64/20. [BMSiG-32633/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Kowalczyka, zamieszkałego w Lublinie przy ul. Głębokiej 12, 20-612 Lublin, PESEL 65052908157, NIP 7121055162, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jakuba Ostrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Krzysztofa Kowalczyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jakubowi Ostrowskiemu kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Kowalczyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Krzysztofa Kowalczyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 64/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32579

Dodano: 2020-07-07 09:41:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lachowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32580. Lachowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 31/20. [BMSiG-32410/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 31/20, ogłosił upadłość Tomasza Lachowskiego (numer PESEL 56121006632), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Romana Wiśniewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restruk- turyzacyjnego 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64a. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32580

Dodano: 2020-07-07 09:41:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Łukasiewicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32581. Łukasiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 263/20, V GUp 281/20. [BMSiG-32477/2020] Niniejszym zawiadamia się, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 263/20, ogłosił upadłość Anny Łukasiewicz, zam.: Tarnobrzeg, nr PESEL 82120501564, jednocześnie określając, że Anna Łukasiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch egzemplarzach Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Rafała Mnicha oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 281/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32581

Dodano: 2020-07-07 09:42:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Majka Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32582. Majka Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 258/20, VIII GUp 360/20. [BMSiG-32685/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 258/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Majki (Majka), PESEL 54081604587, zamieszkałej pod adresem: os. Widokowe 6/14, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 360/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32582

Dodano: 2020-07-07 09:43:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Małkiewicz Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32583. Małkiewicz Bożena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 200/20, VIII GUp 357/20. [BMSiG-32627/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 200/20, Sąd postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużnika Bożeny Małkiewicz (PESEL 62100207606), zamieszkałej pod adresem: ul. Kordeckiego 5/2, 31-071 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4) wyznaczyć na Sędziego komisarza asesora sądowego Magdalenę Stawowy; 5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Witolda Szumskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 58; 6) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 357/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32583

Dodano: 2020-07-07 09:44:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Misiewicz Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32584. Misiewicz Jadwiga. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 35/20, V GUp 36/20. [BMSiG-32557/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 35/20, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku wobec dłużnika Jadwigi Misiewicz, PESEL 55022504245, zamieszkałej w Jeżowie Sudeckim 58-521, ul. Długa 30/3, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 36/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Katarzyny Góreckiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Andrzeja Jaworskiego (nr licencji 474). Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L. 2015 nr 141 str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32584

Dodano: 2020-07-07 09:46:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Motyka Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32585. Motyka Tomasz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/20, V GUp 104/20. [BMSiG-32707/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 23 czerwca 2020 roku, sygn. akt V GU 45/20, ogłoszono upadłość Tomasza Motyki, PESEL 82053001351, zamieszkałego w Legnicy (59-220) ul. Karkonoska 7/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Wioletty Stefanowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu Komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 104/20. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32585

Dodano: 2020-07-07 09:47:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Nawrot Weronika w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32586. Nawrot Weronika. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 721/20/1, X GUp 132/20/1. [BMSiG-32678/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 721/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Weroniki Nawrot, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 63071905627, oraz numer NIP 6271721878, zamieszkałej w Chorzowie. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 132/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Wojciecha Zymka, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32586

Dodano: 2020-07-07 09:48:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Olesińska Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32587. Olesińska Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 654/20, VIII GUp 349/20. [BMSiG-32417/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.06.2020 r., sygn. akt VIII GU 654/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Haliny Olesińskiej (PESEL 49032204206), zamieszkałej w Olkuszu, ul. Mikołaja Reja 5/53, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Katowice, ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysiące 00/100 złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 349/20. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32587

Dodano: 2020-07-07 09:49:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pietruszewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32588. Pietruszewska Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 226/20 of, VIII GUp 168/20 of. [BMSiG-32624/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GU 226/20 of, ogłosił upadłość Anny Pietruszewskiej (numer PESEL 79101311447), zamieszkałej w Żmigrodzie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jakuba Persony i syndyka w osobie Izabeli Machate (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 975). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 168/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku jako nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32588

Dodano: 2020-07-07 09:50:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pietruszewski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32589. Pietruszewski Jacek. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 243/20 of, VIII GUp 167/20 of. [BMSiG-32630/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GU 243/20 of, ogłosił upadłość Jacka Pietruszewskiego (numer PESEL 75072712434), zamieszkałego w Żmigrodzie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jakuba Persony i syndyka w osobie Izabeli Machate (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 975). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 167/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku jako nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32589

Dodano: 2020-07-07 09:51:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Pośpiech Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32591. Pośpiech Paweł. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 226/20, XII GUp 60/20. [BMSiG-32461/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 roku, ogłoszono upadłość Pawła Pośpiecha (PESEL 80081217652, NIP 8541957883), zamieszkałego: ul. Przedwiośnie 105/3, 73-110 Stargard, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 60/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1120. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: aleja Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 60/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32591

Dodano: 2020-07-07 09:52:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rajczowska Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32593. Rajczowska Zuzanna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1113/19, XI GUp 252/20/PN. [BMSiG-32613/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1113/19, ogłosił upadłość dłużnika Zuzanny Rajczowskiej (PESEL 94012712325), zam. w Poznaniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 252/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Kozłowskiego, licencja nr 1417. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32593

Dodano: 2020-07-07 09:53:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rokicka Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32594. Rokicka Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 140/20, XII GUp 110/20. [BMSiG-32466/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt XII GU 140/20, ogłosił upadłość Jadwigi Rokickiej, numer PESEL 36072604765, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Jastrzębiu-Zdroju. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 110/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32594

Dodano: 2020-07-07 09:54:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Rudnicki Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32595. Rudnicki Jarosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 56/20 of, V GUp 101/20 of. [BMSiG-32580/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt V GU 56/20 of, ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Rudnickiego, posiadającego numer PESEL 52070902452, zamieszkałego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Poprzecznej 6, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego, numer licencji 1316. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności, w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 101/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32595

Dodano: 2020-07-07 09:55:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Rybiński Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32596. Rybiński Michał. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 133/20, VI GUp 44/20. [BMSiG-32635/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 maja 2020 r., w sprawie VI GU 133/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Michała Rybińskiego, zamieszkałego w Wałbrzychu (58-316) przy ul. Husarskiej 10/24, PESEL 97031703011, NIP 8863006260; 2. wyznaczyć syndyka Włodzimierza Bernackiego; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Włodzimierz Bernacki, Kancelaria Syndyka, ul. Wrocławska 113/8, 58-306 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 6. stwierdzić, jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. Nr 141, str. 19). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VI GUp 44/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32596

Dodano: 2020-07-07 09:56:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Rydzewski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32597. Rydzewski Janusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 191/20, XII GUp 61/20. [BMSiG-32576/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 roku ogłoszono upadłość Janusza Rydzewskiego (PESEL 59052407099, NIP 8510010875), zamieszkałego: ul. Swarożyca 1a/17, 71-601 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 61/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1120. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: aleja Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 61/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32597

Dodano: 2020-07-07 09:57:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Sośniak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32598. Sośniak Teresa. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 73/20. [BMSiG-32651/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 73/20, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r., postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika, Teresy Sośniak, zamieszkałej w Dzierżoniowie, przy ul. Nowowiejskiej 35B/4, PESEL 49092216627, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Włodzimierza Bernackiego, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza, VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32598

Dodano: 2020-07-07 09:58:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Staudt Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32599. Staudt Joanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 648/20, VIII GUp 350/20. [BMSiG-32605/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.06.2020 r., sygn. akt VIII GU 648/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Joanny Staudt (PESEL 82103114925), zamieszkałej pod adresem: ul. Torfowa 13/7, 30-384 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Marii Konopnickiej 11, 34-200 Sucha Beskidzka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 350/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32599

Dodano: 2020-07-07 09:59:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Szewczuk Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32600. Szewczuk Jarosław. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 225/20 „of”, IX GUp 63/20. [BMSiG-32617/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r., ogłosił upadłość Jarosława Szewczuka, zamieszkałego w Białej Podlaskiej przy ul. Adama Mickiewicza 1-9 m. 12, 21-500 Biała Podlaska, PESEL 75092602757, NIP 5371591305, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Leszka Jarosza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 62. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Bursaki 14, 20-150 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Jarosława Szewczuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Leszkowi Jaroszowi, kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Jarosława Szewczuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Jarosława Szewczuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 63/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32600

Dodano: 2020-07-07 10:03:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szymańska Kamila w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32601. Szymańska Kamila. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 646/20, XI GUp 253/20. [BMSiG-32586/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 646/20, ogłosił upadłość Kamili Szymańskiej, PESEL 79052710643, NIP 7791908201, zam. w Poznaniu, ul. Knapowskiego 10A/23, 60-126 Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 253/20. Wzywa się wierzycieli upadłej Kamili Szymańskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Kamili Szymańskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Łukasza Kozłowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1417, Kancelaria Adwokacka, ul. Grunwaldzka 121/1, 60-313 Poznań. Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32601

Dodano: 2020-07-07 10:04:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Warszawska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32602. Warszawska Mirosława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 209/20. [BMSiG-32409/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 209/20, ogłosił upadłość Mirosławy Warszawskiej (numer PESEL 47010403908), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Tomasza Piekarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64A. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32602

Dodano: 2020-07-07 10:06:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Warzagier Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32603. Warzagier Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 315/20 of, VIII GUp 173/20 of. [BMSiG-32690/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GU 315/20 of, na skutek wniosku złożonego 24 kwietnia 2020 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Warzagiera, numer PESEL 49021408877, NIP 8991181394, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Justyny Grzechnik (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1327, adres: ul. Długosza 14, 46-100 Namysłów). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz.U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 173/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32603

Dodano: 2020-07-07 10:07:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wojtas Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32604. Wojtas Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 203/20, XII GUp 118/20. [BMSiG-32440/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt XII GU 203/20, ogłosił upadłość Katarzyny Wojtas, zamieszkałej w Jastrzębiu- -Zdroju, numer PESEL 71110501581, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Szymona Grzywacza (nr. licencji 1408). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 118/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32604

Dodano: 2020-07-07 10:08:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wojtczak Adam i Wojtczak Mariola w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32605. Wojtczak Adam i Wojtczak Mariola. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 249/20. [BMSiG-32408/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.06.2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 249/20, ogłosił upadłość Marioli Wojtczak (numer PESEL 56091917787, NIP 5561777800) i Adama Wojtczaka (numer PESEL 57031921556, NIP 5561777817), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32605

Dodano: 2020-07-07 10:10:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Zarzecka-Kępska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32606. Zarzecka-Kępska Zofia. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/20, V GUp 49/20. [BMSiG-32503/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie V GU 47/20 ogłosił upadłość Zofii Zarzeckiej-Kępskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Żaganiu przy ul. Brackiej 24/3, 68-100 Żagań, numer PESEL 55040408161. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Katarzynę Piórkowską-Frątczak - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 49/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 49/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32606

Dodano: 2020-07-07 10:11:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Zarzycki Adrian w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32607. Zarzycki Adrian. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 121/20 of, V GUp 97/20 of. [BMSiG-32684/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 121/20 of, ogłosił upadłość Adriana Zarzyckiego, numer PESEL 91091012674, NIP 7532428630, zamieszkałego w Nysie (48-300), ul. Podzamcze Sektor C 27/15, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565, adres: ul. Sucharskiego 8/2, 48-300 Nysa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz Małgorzata Ragiel, a funkcję zastępcy sędziego komisarza sędzia Małgorzata Kątna. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 97/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32607

Dodano: 2020-07-07 10:12:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Stalbet Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32608. „STALBET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Tychach. KRS 0000194407. SĄD REJONOWY KATOWICE- -WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 lutego 2004 r., sygn. akt X GUp 19/12/9. [BMSiG-32623/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika STALBET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Tychach (sygn. akt X GUp 19/12/9) syndyk masy upadłości sporządził III uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosowne do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2015 r.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32608

Dodano: 2020-07-07 11:14:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Adamczyk Józefa w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32609. Adamczyk Józefa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 244/19. [BMSiG-32671/2020] Niniejszym zawiadamia się, że zostało sporządzone i w dniu 25 czerwca 2020 r. złożone przez syndyka masy upadłości drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego Józefy Adamczyk (PESEL 52031719088), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 244/19, Sądu Rejonowego w Kielcach). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32609

Dodano: 2020-07-07 11:15:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Olczyk Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32610. Olczak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 95/19 „of”. [BMSiG-32595/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Olczak, sygn. akt VII GUp 95/19 „of”, ogłasza, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32610

Dodano: 2020-07-07 11:15:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Adamska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32611. Adamska Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 271/19. [BMSiG-32505/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Małgorzaty Adamskiej, zamieszkałej w miejscowości Poznań, nr PESEL 67012002684, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 271/19, zawiadamia, że w dniu 12 czerwca 2020 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32611

Dodano: 2020-07-07 11:16:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Petrykowski Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32612. Petrykowski Aleksander. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy sygn. akt. VII GUp 51/20 „of”. [BMSiG-32482/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Aleksandra Petrykowskiego, sygn. akt VII GUp 51/20 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 3 czerwca 2020 r. (data stempla pocztowego) złożył listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32612

Dodano: 2020-07-07 11:16:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Arendarska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32613. Arendarska Danuta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 38/20. [BMSiG-32672/2020] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 23 czerwca 2020 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Danuty Arendarskiej, nr PESEL 48111100446, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 38/20). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32613

Dodano: 2020-07-07 11:16:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bajerlein Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32614. Bajerlein Paweł. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 345/18. [BMSiG-32497/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Pawła Bajerleina, nr PESEL 82110811390, zamieszkałego w miejscowości Zalasewo przy ul. Kórnickiej 212/7, sygnatura akt XI GUp 345/18, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z 4 listopada 2019 r., którą można przeglądać w Sali Przeglądowej Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32614

Dodano: 2020-07-07 11:17:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Bednarczyk Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32615. Bednarczyk Michał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 31/20. [BMSiG-32541/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Michała Bednarczyka, zamieszkałego w miejscowości Leszno, nr PESEL 73112704832, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 31/20, zawiadamia, że w dniu 5 czerwca 2020 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32615

Dodano: 2020-07-07 11:17:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bogusz Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32616. Bogusz Klaudia. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 153/19. [BMSiG-32457/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 153/19 dotyczącej upadłości Klaudii Bogusz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32616

Dodano: 2020-07-07 11:19:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Cała Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32617. Cała Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/19. [BMSiG-32413/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Włodzimierza Cała (PESEL 57021901290), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 23/19, zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności, obejmująca wierzyciela Centauris 2 NSFIZ, RFI 1512, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia pok. 15), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32617

Dodano: 2020-07-07 11:19:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Chmiel Bolesław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32618. Chmiel Bolesław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 269/19. [BMSiG-32632/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bolesława Chmiel, nieprowadzącego działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 269/19 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi w dniu 18.06.2020 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32618

Dodano: 2020-07-07 11:19:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dwornik Wanda w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32619. Dwornik Wanda. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 414/17. [BMSiG-32600/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Wandy Dwornik, PESEL 56091700981, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 414/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniająca listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32619

Dodano: 2020-07-07 11:20:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Gołąbek Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32621. Gołąbek Barbara. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 151/19. [BMSiG-32494/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 151/19, w postępowaniu upadłościowym Barbary Gołąbek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 17 lutego 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32621

Dodano: 2020-07-07 11:22:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Górnowicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32622. Górnowicz Ewa. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 175/19/KK. [BMSiG-32634/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Górnowicz Ewy, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 175/19/KK, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 3 czerwca 2020 r. listę wierzytelności upadłego. Zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw odpowiadający art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe co do: uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32622

Dodano: 2020-07-07 11:22:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Grabczak Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32623. Grabczak Jan. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/19. [BMSiG-32569/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jana Grabczaka, PESEL 54042008195, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 199/19, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, lub w biurze syndyka w Bielsku-Białej, ul. Powstańców Śląskich 6 pok. 104 (po uprzednim uzgodnieniu mailowym: syndyk.tokarz@gmail.com). W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32623

Dodano: 2020-07-07 11:22:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Grodzki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32624. Grodzki Tomasz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 39/18. [BMSiG-32529/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Tomasza Grodzkiego, nr PESEL 78071005758 (sygn. akt VIII GUp 39/18), ogłasza, że w dniu 23 grudnia 2019 r. została mu przekazana uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Informacji o liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Monika Tyrek. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32624

Dodano: 2020-07-07 11:24:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Hartwig Maciej w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32625. Hartwig Maciej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 317/19. [BMSiG-32407/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Hartwig, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 317/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 25 maja 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt), i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach o odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32625

Dodano: 2020-07-07 11:24:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Henicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32626. Henicz Dariusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 175/18. [BMSiG-32490/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Dariusza Henicza (PESEL 68050508893), zamieszkałego w Pakosławiu, gmina Lwówek, sygnatura akt XI GUp 175/18, zawiadamia, że syndyk dnia 13 marca 2020 roku sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32626

Dodano: 2020-07-07 11:24:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Hepel Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32627. Hepel Anna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/18. [BMSiG-32471/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Hepel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 92121003200, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Drzonków-Rycerska 25, 66-004 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 19/18), zawiadamia, że w dniu 19.02.2020 r. syndyk złożył uzupełniająca listę wierzytelności nr 5, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32627

Dodano: 2020-07-07 11:24:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hrenczarek Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32628. Hrenczarek Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 446/18. [BMSiG-32472/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Tadeusza Hrenczarka, PESEL 58061003696, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 446/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32628

Dodano: 2020-07-07 11:25:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Sławiński Ignacy w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32629. Sławiński Ignacy. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt. VII GUp 165/19 „of”. [BMSiG-32629/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ignacego Sławińskiego, sygn. akt. VII GUp 165/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 18 czerwca 2020 r. złożył uzupełnienie listy wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32629

Dodano: 2020-07-07 11:25:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jakubik Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32630. Jakubik Krzysztof. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 34/19. [BMSiG-32589/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 18 września 2019 r. listy wierzytelności uzupełnionej pismem z dnia 20 grudnia 2019 r. w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krzysztofa Jakubika, sygn. akt XII GUp 34/19, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32630

Dodano: 2020-07-07 11:25:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Janicka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32631. Janicka Grażyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 393/19. [BMSiG-32474/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grażyny Janickiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 393/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 20 maja 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32631

Dodano: 2020-07-07 11:26:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Jezierski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32632. Jezierski Tadeusz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 89/17. [BMSiG-32488/2020] Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt VIII GUp 89/17, w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Jezierskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 48082803717, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 29 maja 2020 r. trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32632

Dodano: 2020-07-07 11:26:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kącik Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32633. Kącik Eugeniusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 108/19 of. [BMSiG-32517/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Kącika, numer PESEL 43123101052, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 108/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 3.07.2019 r., oraz uzupełniająca lista wierzytelności przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 11.09.2019 r., które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, poprzez czytelnię tutejszego Sądu, po wcześniejszym zamówieniu akt. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na listach. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32633

Dodano: 2020-07-07 11:27:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kołcz Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32634. Kołcz Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 8/20 of. [BMSiG-32537/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Kołcz, numer PESEL 69012512365, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 8/20 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 18.06.2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Monika Tyrek. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32634

Dodano: 2020-07-07 11:27:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Kowalska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32635. Kowalska Magdalena. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 32/20 „of”. [BMSiG-32604/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Magdaleny Kowalskiej, sygn. akt VII GUp 32/20 „of”, ogłasza, że w dniu 16 czerwca 2020 r. (data stempla pocztowego) syndyk złożył listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32635

Dodano: 2020-07-07 11:28:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Krawiecka Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32636. Krawiecka Mirosława. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 242/19. [BMSiG-32531/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Mirosławy Krawieckiej, zamieszkałej w Poznaniu, nr PESEL 61031710784, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 242/19, zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2020 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32636

Dodano: 2020-07-07 11:28:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kruzel Dominik w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32637. Kruzel Dominik. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 143/18/5. [BMSiG-32667/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Dominika Kruzel, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, ul. Królowej Jadwigi 12/7, posiadającego numer PESEL 83080202274, w sprawie o sygn. akt X GUp 143/18/5 podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.10.2019 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, a w dniu 24.02.2020 r. przekazała II uzupełniająca listę wierzytelności w tym postępowaniu W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32637

Dodano: 2020-07-07 11:28:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kurasiewicz Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32638. Kurasiewicz Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 131/19. [BMSiG-32405/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 131/19 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Moniki Kurasiewicz syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32638

Dodano: 2020-07-07 11:28:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Krośnie

Leśniak Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32639. Leśniak Janusz. Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp „of” 10/15. [BMSiG-32574/2020] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie, Wydziału V Gospodarczego, Andrzej Leśniak zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Janusza Leśniaka, zam. w Krośnie, PESEL 63102804716, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt. V GUp „of” 10/15, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Krośnie, sala nr 23, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32639

Dodano: 2020-07-07 11:29:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

LIBERA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32640. LIBERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bielsku-Białej. KRS 0000422916. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2012 r., sygn. akt VI GUp 221/19. [BMSiG-32451/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego LIBERA sp. z o.o. w Bielsku-Białej (KRS 0000422916), sygn. akt VI GUp 221/19, zawiadamia, iż została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32640

Dodano: 2020-07-07 11:29:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Machij Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32641. Machij Paweł. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 10/20 of. [BMSiG-32556/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pawła Machija, numer PESEL 89120709312, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 10/20 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 15 czerwca 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Maciej Złotogórski. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32641

Dodano: 2020-07-07 11:29:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Michałowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32642. Michałowski Marek. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 380/19. [BMSiG-32536/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Marka Michałowskiego, zamieszkałego w Poznaniu, nr PESEL 57092011678, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 380/19, zawiadamia, że w dniu 1 czerwca 2020 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32642

Dodano: 2020-07-07 11:29:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mucha Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32643. Mucha Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 248/19. [BMSiG-32521/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Teresy Mucha, zamieszkałej w miejscowości Gostyń, nr PESEL 53050114661, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 248/19, zawiadamia, że w dniu 9 czerwca 2020 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32643

Dodano: 2020-07-07 11:30:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Nita Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32644. Nita Ewelina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 1/20/3. [BMSiG-32620/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt X GUp 1/20/3 dot. dłużnika Eweliny Nity, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, posiadającej numer PESEL 66012811005, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32644

Dodano: 2020-07-07 11:30:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Ostrzołek Helena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32645. Ostrzołek Helena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 178/19. [BMSiG-32453/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 178/19 Heleny Ostrzołek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32645

Dodano: 2020-07-07 11:30:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Parszyk Malwina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32646. Parszyk Malwina. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 162/19/KK. [BMSiG-32607/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Malwiny Parszyk nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 162/19/KK, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 3 czerwca 2020 r. listę wierzytelności upadłego. Zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust. 4 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw odpowiadający art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe co do: uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32646

Dodano: 2020-07-07 11:30:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Piechowicz Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32647. Piechowicz Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 51/20. [BMSiG-32414/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Piechowicz nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 51/20, sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 8 czerwca 2020 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w czytelni akt spraw cywilnych w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64A, po uprzednim zamówieniu akt, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32647

Dodano: 2020-07-07 11:31:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego MAZOWIECKIE MOSTY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32648. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA LĄDOWEGO „MAZOWIECKIE MOSTY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Mińsku Mazowieckim. KRS 0000054711. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 listopada 2001 r., sygn. akt IX GUp 93/18. [BMSiG-32584/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budownictwa Lądowego Mazowieckie Mosty Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim (sygn. akt IX GUp 93/18) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 18 marca 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32648

Dodano: 2020-07-07 11:31:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo TELE-MAR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32649. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „TELE-MAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Raciborzu. KRS 0000125387. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2002 r., sygn. akt XII GUp 303/18. [BMSiG-32495/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 303/18, dotyczącej upadłości Przedsiębiorstwa Usługowego „Tele-Mar” Sp. z o.o. w Raciborzu, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32649

Dodano: 2020-07-07 11:31:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rakowska Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32650. Rakowska Renata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 13/20. [BMSiG-32450/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Renaty Rakowskiej, sygn. akt VII GUp 13/20, ogłasza, że syndyk w dniu 10 czerwca 2020 r. (data nadania) złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32650

Dodano: 2020-07-07 11:31:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Ruchlewicz Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32651. Ruchlewicz Rafał. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 341/19. [BMSiG-32660/2020] Sędzia komisarz w prowadzonym pod sygnaturą akt VIII GUp 341/19 postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Rafała Ruchlewicza, zamieszkałego w Oławie (PESEL 85100911038), ogłasza, że w dniu 1 czerwca 2020 r., została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Mariusz Jedynak. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32651

Dodano: 2020-07-07 11:32:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Rudel Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32652. Rudel Artur. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 439/19. [BMSiG-32419/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Artura Rudela, PESEL 62120304237, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 439/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw2 i Zw3), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32652

Dodano: 2020-07-07 11:32:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Schabińska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32653. Schabińska Krystyna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/19/KK. [BMSiG-32603/2020] Krystyna Schabińska. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/19/KK. Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona i przedłożona Sędziemu komisarzowi w dniu 5 czerwca 2020 r., przez syndyka masy upadłości, lista wierzytelności upadłej Krystyny Schabińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 149/19/KK, należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sądu każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32653

Dodano: 2020-07-07 11:32:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Schabiński Henryk w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32654. Schabiński Henryk. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 149/19/ KK. [BMSiG-32596/2020] Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona i przedłożona Sędziemu komisarzowi w dniu 5 czerwca 2020 r., przez syndyka masy upadłości, lista wierzytelności upadłego Henryka Schabińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw ze wskazaniem sygnatury akt VI GUp 149/19/KK, należy wnieść do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, w godzinach urzędowania Sadu, każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32654

Dodano: 2020-07-07 11:33:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Sikora Mariola Władysława w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32655. Sikora Mariola Władysława. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 129/19. [BMSiG-32562/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka I uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 18 marca 2020 roku sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marioli Władysławy Sikory, sygn. akt XII GUp 129/19, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32655

Dodano: 2020-07-07 11:33:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Sosna Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32656. Sosna Małgorzata. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 2/20 „of”. [BMSiG-32599/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Małgorzaty Sosny, sygn. akt VII GUp 2/20 „of”, ogłasza, że w dniu 4 maja 2020 r. (data stempla pocztowego), syndyk złożył listę wierzytelności, a w dniu 19 maja 2020 r. (data stempla pocztowego), uzupełnienie listy. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32656

Dodano: 2020-07-07 11:33:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szymczak Lidia w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32657. Szymczak Lidia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 255/19. [BMSiG-32526/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Lidii Szymczak, zamieszkałej w Rogalinku, nr PESEL 84022408068, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 255/19, zawiadamia, że w dniu 21 maja 2020 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. \ MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32657

Dodano: 2020-07-07 11:33:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Stępka Bożena Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32658. Stępka Bożena Bogumiła. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 19/20. [BMSiG-32500/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego, została sporządzona w dniu 15.06.2020 r. i złożona do akt sprawy lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Bożeny Bogumiły Stępka, numer PESEL 58010209043, zamieszkałej: 37-700 Przemyśl, ul. Tuwima 2/5, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, sala nr 3, parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadła - mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. - złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 19/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32658

Dodano: 2020-07-07 11:33:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Trzebuniak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32659. Trzebuniak Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 496/19. [BMSiG-32423/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Trzebuniaka, PESEL 97101703790, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 496/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32659

Dodano: 2020-07-07 11:34:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wajdel Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32660. Wajdel Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 13/20. [BMSiG-32412/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Wajdel, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłusza, że w sprawie XV GUp 13/20, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 25 maja 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt), i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32660

Dodano: 2020-07-07 11:34:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Wałęga Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32661. Wałęga Jerzy. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 402/20. [BMSiG-32564/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Jerzego Wałęgi, zam.: Jasło, PESEL 66121911373, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 402/20, Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie Sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust 2 pr. up. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr.up.in. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32661

Dodano: 2020-07-07 11:34:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wira Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32662. Wira Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 373/19. [BMSiG-32698/2020] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 29 czerwca 2020 r. złożona przez syndyka, nieprowadzącej działalności gospodarczej, Beaty Wira, nr PESEL 71060500926, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 373/19). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32662

Dodano: 2020-07-07 11:35:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wodarski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32663. Wodarski Stanisław. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 53/19. [BMSiG-32639/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 17 lutego 2020 roku uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława Wodarskiego, sygn. akt XII GUp 53/19, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32663

Dodano: 2020-07-07 11:35:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wołynka Piotr Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32664. Wołynka Piotr Dariusz. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 79/19. [BMSiG-32658/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności nr 1 w dniu 21 kwietnia 2020 roku sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Piotra Dariusza Wołynki, sygn. akt XII GUp 79/19, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności nr 1 w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32664

Dodano: 2020-07-07 11:35:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wójcik Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32665. Wójcik Dariusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 50/20 of. [BMSiG-32561/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Wójcika, nr PESEL 83011805554, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 50/20 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 15 czerwca 2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Maciej Złotogórski. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32665

Dodano: 2020-07-07 11:35:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wójcik Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32666. Wójcik Krystyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 101/19/6. [BMSiG-32406/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Krystyny Wójcik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Świętochłowicach, posiadającej numer PESEL 70110910461, w sprawie o sygn. akt X GUp 101/19/6, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2020 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32666

Dodano: 2020-07-07 11:36:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Żmijewski Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32667. Żmijewski Michał. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 17/19. [BMSiG-32416/2020] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Michała Żmijewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 17/19, PESEL 84093009531, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 roku: zmienił listę wierzytelności Michała Żmijewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, złożoną przez syndyka w dniu 19 sierpnia 2019 roku k. 40-58 akt sprawy w zakresie dotyczącym wierzytelności wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przez wpisanie w pkt 2 „suma, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu” 983.314,23 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta czternaście złotych i dwadzieścia trzy grosze) i w pkt 4 „kategoria w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu” w kategorii 2 (słownie: drugiej) 701.153 zł i 52 gr (słownie: siedemset jeden tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt dwa grosze) i kategorii 3 (słownie: trzeciej) 282.160 zł i 71 gr (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt jeden groszy). POUCZENIE Od niniejszego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał załączone postanowienie lub zarządzenie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od doręczenia postanowienia lub zarządzenia. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32667

Dodano: 2020-07-07 11:36:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Żukocińska Aurelia w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32668. Żukocińska Aurelia. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 126/19. [BMSiG-32697/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka listy wierzytelności w dniu 21 maja 2020 roku sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Aurelii Żukocińskiej, sygn. akt XII GUp 126/19, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32668

Dodano: 2020-07-07 11:36:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Bogacz Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32669. Bogacz Anna. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 90/15. [BMSiG-32609/2020] W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka w dniu 15 maja 2018 roku ostatecznego planu podziału oraz w dniu 14 listopada 2019 roku dodatkowego ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Bogacz, sygn. akt XII GUp 90/15, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału oraz dodatkowy ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów, co do ostatecznego planu podziału jak i dodatkowego ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32669

Dodano: 2020-07-07 11:36:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Jabłonka Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32670. Jabłonka Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 231/18. [BMSiG-32470/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Adama Jabłonki, o sygn. akt XII GUp 231/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału funduszów masy upadłości w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32670

Dodano: 2020-07-07 11:37:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Majewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32671. Majewska Joanna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 87/19. [BMSiG-32683/2020] Zawiadamia się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą akt VI GUp 87/19, dla upadłej Joanny Majewskiej (PESEL (informacja ukryta)), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32671

Dodano: 2020-07-07 11:37:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Mazurkiewicz Marek Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32672. Mazurkiewicz Marek Jacek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, XII GUp 56/18. [BMSiG-32705/2020] W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka w dniu 26 marca 2020 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marka Jacka Mazurkiewicza, sygn. akt XII GUp 56/18, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie- -Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza zarzutów, co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32672

Dodano: 2020-07-07 11:37:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ostrowska Alina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32673. Ostrowska Alina. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 32/17/J. [BMSiG-32513/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Aliny Ostrowskiej, ul. Grottega 14/10, 60-758 Poznań, PESEL 55092815469, sygn. akt XI GUp 32/17/J, zawiadamia, iż w dniu 11 stycznia 2020 r. Syndyk sporządził plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32673

Dodano: 2020-07-07 11:37:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

SKI-BESKIDY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32674. SKI-BESKIDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zwardoniu. KRS 0000357360. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2010 r., sygn. akt VI GUp 1/15. [BMSiG-32443/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego SKI- -BESKIDY sp. z o.o. w Zwardoniu (NIP5532471932), sygn. akt VI GUp 1/15, zawiadamia, iż został sporządzony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony w planie może złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32674

Dodano: 2020-07-07 11:38:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sylwański Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32675. Sylwański Ryszard. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 48/18. [BMSiG-32566/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Sylwańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 48/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109 (tel. 89 676-03-03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32675

Dodano: 2020-07-07 11:38:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

COMFORT24 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32563. COMFORT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żorach. KRS 0000534106. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2014 r., sygn. akt XII GU 329/19. [BMSiG-32432/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. akt XII GU 329/19: 1. ogłosił upadłość Comfort24 Sp. z o.o., z siedzibą w Żorach, KRS 0000534106; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Lidii Jelińskiej; 3. wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie sędzi Beaty Janas; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 340; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa i prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 7. stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015 nr 14, str. 19; dalej jako Rozporządzenie 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32563

Dodano: 2020-07-07 14:13:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32590. POLSKIE KRUSZYWA MINERALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałbrzychu. KRS 0000051355. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2001 r., sygn. akt VI GU 39/20. [BMSiG-32643/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 39/20, postanowieniem z dnia 18.06.2020 r. postanowił: I. odmówić otwarcia postępowania sanacyjnego, II. ogłosić upadłość dłużnika Polskich Kruszyw Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Gagarina 20, KRS numer 0000051355, III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego, VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka, VII. nakazać dłużnikowi Polskim Kruszywom Mineralnym Sp. z o.o. w Wałbrzychu uiścić na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu kwotę 1 000,00 zł (tysiąc złotych), tytułem opłaty sądowej od wniosku, od której wnioskodawca był zwolniony z mocy ustawy, VIII. zasądzić od dłużnika Polskich Kruszyw Mineralnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu na rzecz wnioskodawcy kwotę 500 zł, tytułem zwrotu poniesionych wydatków, IX. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego, dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. i art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32590

Dodano: 2020-07-07 14:21:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przedsiębiorstwo Budowlane PBI S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32592. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBI SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000393000. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 sierpnia 2011 r., sygn. akt VIII GU 636/19, VIII GUp 185/20. [BMSiG-32545/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GU 636/19, na skutek wniosku dłużnika wniesionego w dniu 20 grudnia 2019 r., ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Budowlanego PBI S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 393000). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jakuba Persony i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r. ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 185/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje ponadto zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w zakresie uwzględniającym warunki sprzedaży składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia powinna w tym celu w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, co stanowi warunek dopuszczalności ewentualnego zażalenia, wskazując, jakiej części postanowienia uzasadnienie ma dotyczyć oraz uiszczając jednocześnie opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku o doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32592

Dodano: 2020-07-07 14:27:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kazimierz Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32676. Kazimierz Rafał. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 220/17 of. [BMSiG-32638/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na skutek uprawomocnienia postanowienia tutejszego Sądu z dnia 24 marca 2020 r. o umorzeniu zobowiązań bez ustalenia planu spłaty zobowiązań upadłej Rafała Kazimierza (numer PESEL 82010514054), zamieszkałego we Wrocławiu, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 220/17 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32676

Dodano: 2020-07-07 14:31:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Sikora Janusz PPHUT Transjonasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32677. Sikora Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowo - Transportowe „TRANSJONASZ” w Brennej. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 29/12. [BMSiG-32435/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Janusza Sikory osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjno - Usługowo - Transportowe TRANSJONASZ w Brennej, pod sygn. akt VI GUp 29/12, zawiadamia, iż w dniu 11 maja 2020 r. zostało wydane postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. Na postanowienie z dnia 11 maja 2020 r. służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o postanowieniu w MSiG. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32677

Dodano: 2020-07-07 14:31:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

EUROFOLIE.PL Piotr Reich w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32678. Reich Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Eurofolie.pl w Świdnicy. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 73/17. [BMSiG-32662/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie VI GUp 73/17, postanowieniem z dnia 17.06.2020 r. postanowił: stwierdzić ukończenie postępowania upadłościowego Piotra Reich prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Eurofolie.pl w Świdnicy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32678

Dodano: 2020-07-07 14:32:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

WICHARY TECHNOLOGIES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32680. „WICHARY TECHNOLOGIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Pyrzowicach. KRS 0000073216. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lutego 2002 r., sygn. akt XII GUp 348/19. [BMSiG-32487/2020] Zawiadamia się, że w postępowaniu upadłościowym Wichary Technologies Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Pyrzowicach, KRS 0000073216, sygn. akt XII GUp 348/19, został zakończony opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Pyrzowicach przy ul. Centralnej 6, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze GL1T/00085795/7. Opis i oszacowanie są do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Zgodnie z art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe, zarzuty na opis i oszacowanie można składać w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32680

Dodano: 2020-07-07 14:33:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bieganowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32681. Bieganowska Joanna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 78/20. [BMSiG-32650/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Bieganowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Rybniku (sygn. akt XII GUp 78/20), toczącym się w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, informuje, że ukończono opis i oszacowanie majątku trwałego w postaci nieruchomości upadłej wchodzącej w skład masy upadłości z pouczeniem, iż w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia można wnosić do Sędziego Komisarza zarzuty na ww. opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32681

Dodano: 2020-07-07 14:33:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Chełchowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32682. Chełchowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 42/18. [BMSiG-32691/2020] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Chełchowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 42/18), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości, dla których prowadzone są Księgi Wieczyste o numerze: KW OL1O/00109068/1 i KW OL1O/00119660/4. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32682

Dodano: 2020-07-07 14:34:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Goliszewska Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32684. Goliszewska Halina. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/19. [BMSiG-32415/2020] Sędzia komisarz masy upadłości Haliny Goliszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 9/19, informuje, iż postanowieniem z dnia 21 maja 2020 roku: I. ustalił następujący plan spłat wierzycieli Haliny Goliszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 62062413662: Halina Goliszewska przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli uznanych na liście wierzytelności, a niewykonanych w toku postępowania upadłościowego A. zgromadzone obecnie w masie upadłości środki w kwocie 1.414,04 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czternaście złotych i cztery grosze) uiszczając jednorazowo na rzecz wierzycieli: 1) Cargill Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 12 zł i 33 gr (słownie: dwanaście złotych i trzydzieści trzy grosze), 2) LEXUS SG Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach kwotę 31 zł i 36 gr (słownie: trzydzieści jeden złotych i trzydzieści sześć groszy), 3) Animex Foods Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Morlinach kwotę 432 zł i 74 gr (słownie: czterysta trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt cztery grosze) , 4) Gaspol Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy złote), 5) BISON Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego RFI 245 we Wrocławiu kwotę 874 zł i 60 gr (słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia; B. kwotę 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) miesięcznie przez okres 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcy począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, łącznie 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych) uiszczając na rzecz poszczególnych wierzycieli do ostatniego dnia każdego miesiąca ratę w wysokości odpowiadającej proporcjonalnemu udziału niezaspokojonej wierzytelności każdego z wierzycieli w ogólnej sumie wierzytelności niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, tj.: 1) Cargill Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie kwotę 1 zł i 74 gr (słownie: jeden złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) miesięcznie, 2) LEXUS SG Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach kwotę 4 zł i 44 gr (słownie: cztery złote i czterdzieści cztery grosze) miesięcznie, 3) Animex Foods Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Morlinach kwotę 61 zł i 21 gr (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia jeden groszy) miesięcznie, 4) Gaspol Spółki Akcyjnej w Warszawie kwotę 8 zł i 91 gr (słownie: osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) miesięcznie, 5) BISON Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego RFI 245 we Wrocławiu kwotę 123 zł i 70 gr (słownie: sto dwadzieścia trzy złote i siedemdziesiąt groszy) miesięcznie, II. ustalił, że pozostała część zobowiązań upadłej Haliny Goliszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 62062413662, wobec podmiotów wymienionych w pkt I (pierwszym) postanowienia oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 19 lutego 2019 roku, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, jak w punkcie I (pierwszym) postanowienia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32684

Dodano: 2020-07-07 14:35:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Grońska Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32685. Grońska Kazimiera. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUP 105/19. [BMSiG-32682/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 roku, sygn. akt. V GUp 105/19, w postępowaniu upadłościowym Kazimiery Grońskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 64062202026, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli postanowił: I. ustalić, że wierzycielami upadłego Kazimiery Grońskiej, nr PESEL 64062202026 są: 1. Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza, Anna Gorzawska, P.U.H. „Nobiles 2” s.c. z kwotą wierzytelności 6.991,24 (sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden i 24/100) złote, 2. Grzegorz Czebotar Firma Handlowo Usługowa „Gredan” z kwotą wierzytelności 423,82 (czterysta dwadzieścia trzy i 82/100) złote, 3. Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. z kwotą wierzytelności 1.029,39 (jeden tysiąc dwadzieścia dziewięć i 39/100) złotych, II. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 1.788,62 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt osiem i 62/100) złote obciążyć upadłego Kazimierę Grońską; III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Kazimiery Grońskiej, nr PESEL 64062202026, w ten sposób, że w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie Kazimiera Grońska: 1. w ramach pierwszej raty uiści na rzecz: a) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach kwotę 1.788,62 (jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt osiem i 62/100) złote, b) Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy, Anny Gorzawskiej, P.U.H. „Nobiles 2” s.c. kwotę 2.520,52 (dwa tysiące pięćset dwadzieścia i 52/100) złote, c) Grzegorza Czebotara Firma Handlowo Usługowa „Gredan” kwotę 152,74 (sto pięćdziesiąt dwa i 74/100) złote, d) Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 371,07 (trzysta siedemdziesiąt jeden i 7/100) złotych; 2. w ramach kolejnych 12 rat będzie uiszczać miesięcznie na rzecz: a) Grzegorza Czebotara, Adama Zawiszy, Anny Gorzawskiej, P.U.H. „Nobiles 2” s.c. kwotę 372,56 (trzysta siedemdziesiąt dwa i 56/100) złotych, b) Grzegorza Czebotara Firma Handlowo Usługowa „Gredan” kwotę 22,59 (dwadzieścia dwa i 59/100) złotych, c) Dziesiątka Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę 54,86 (pięćdziesiąt cztery i 86/100) złotych; IV. orzec, że po wykonaniu przez upadłego Kazimierę Grońską, nr PESEL 64062202026, planu spłaty określonego w pkt III postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w niespłaconej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Kazimiery Grońskiej, tj. przed dniem 11 marca 2019 r., zostaną umorzone w 100%, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32685

Dodano: 2020-07-07 14:36:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jastrzębski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32686. Jastrzębski Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 199/17. [BMSiG-32653/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 roku w postępowaniu upadłościowym upadłego Andrzeja Jastrzębskiego (PESEL 60073112437), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 199/17), postanowił: 1. umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego Andrzeja Jastrzębskiego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 6 grudnia 2017 roku (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 498) - bez ustalania planu spłaty wierzycieli; 2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32686

Dodano: 2020-07-07 14:38:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kosmal Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32687. Kosmal Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 101/19. [BMSiG-32674/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu sprawy o sygn. akt V GUp 101/19, w dniu 8 czerwca 2020 r. w Kielcach na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kosmala, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 55053104195, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli postanowił: I. ustalić, że wierzycielami upadłego Andrzeja Kosmala uznanymi na liście są: 1. Credit Agricole Bank Polska S.A. z kwotą 5.126,98 (pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć i 98/100) złotych; 2. PROTEGAT I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z kwotą 53.999,49 (pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć i 49/100) złotych; 3. Provident Polska S.A. z kwotą 4.518,04 (cztery tysiące pięćset osiemnaście i 04/100) złotych; II. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Andrzeja Kosmala, nr PESEL 55053104195, w ten sposób, że w okresie 12 (dwunastu) miesięcy, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Andrzej Kosmal: - w ramach pierwszej raty spłaci na rzecz wierzycieli łączną kwotę 9.534,57 (dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery i 57/100) złotych w następujący sposób: 1. Credit Agricole Bank Polska S.A. kwotę 778,02 (siedemset siedemdziesiąt osiem i 02/100) złotych; 2. PROTEGAT I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 8.083,41 (osiem tysięcy osiemdziesiąt trzy i 41/100) złotych; 3. Provident Polska S.A. kwotę 673,14 (sześćset siedemdziesiąt trzy i 14/100) złotych; - w ramach kolejnych 11 rat spłaci na rzecz wierzycieli łącznie po 400 (czterysta i 00/100) złotych miesięcznie w następujący sposób: 1. Credit Agricole Bank Polska S.A. kwotę 32,64 (trzydzieści dwa i 64/100) złotych; 2. PROTEGAT I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 339,12 (trzysta trzydzieści dziewięć i 12/100) złotych; 3. Provident Polska S.A. kwotę 28,24 (dwadzieścia osiem i 24/100) złotych; III. ustalić, że po wykonaniu przez upadłego Andrzeja Kosmala, nr PESEL 55053104195, planu spłaty określonego w pkt III postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Andrzeja Kosmala, tj. przed dniem 11 marca 209 roku zostaną umorzone w 100%. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32687

Dodano: 2020-07-07 14:39:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Pietraszko Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32689. Pietraszko Andrzej. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 82/18 of. [BMSiG-32670/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Pietraszko, zamieszkałego: Stary Grodków 39, 48-519 Chróścina Nyska (PESEL 59111214774), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 82/18 of, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 roku ustalił plan spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32689

Dodano: 2020-07-07 14:40:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pietrkiewicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32690. Pietrkiewicz Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 134/19. [BMSiG-32700/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (V GUp 134/19), po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2020 r. w Kielcach na posiedzeniu niejawnym w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego upadłego Ewy Pietrkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 72100807829, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli przez upadłego lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli postanawia: I. Tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 6758,43 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści trzy grosze) obciążyć upadłego Ewę Pietrkiewicz; II. Ustalić, że upadły Ewa Pietrkiewicz spłaci na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach niepokryte z funduszy masy upadłości koszty postępowania upadłościowego w 36 (trzydziestu sześciu) miesięcznych ratach po 187,73 zł (sto osiemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu spłaty, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca; III. Ustalić, że wierzycielami upadłego Eway Pietrkiewicz są: 1. Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie co do kwoty 90 181,50 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy); 2. Skarb Państwa - Główny Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie co do kwoty 211,60 zł (dwieście jedenaście złotych i sześćdziesiąt groszy); 3. Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie co do kwoty 28 331,55 zł (dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt pięć groszy); IV. Ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Ewy Pietrkiewicz w ten sposób, że: A. upadła Ewa Pietrkiewicz w 2 (drugim) miesiącu po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia dokona jednorazowej spłaty na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Głównego Inspektora Transportu Drogowego kwoty 211,60 zł (dwieście jedenaście złotych i sześćdziesiąt groszy); B. Upadła Ewa Pietrkiewicz w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w następujących ratach na rzecz: 1. Asekuracja Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie kwotę 31,57 zł (trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) miesięcznie; 2. Banku Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie kwotę 9,92 zł (dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) miesięcznie; V. Ustalić, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Ewę Pietrkiewicz zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie III postanowienia oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 3 kwietnia 2019 roku., podlegające ujęciu na liście wierzytelności zostaną w pozostałej części umorzone (za wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32690

Dodano: 2020-07-07 14:40:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Poniedzielska-Tas Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32691. Poniedzielska-Tas Magdalena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 252/18. [BMSiG-32704/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GUp 252/18) umorzył powstałe przed dniem 10 października 2018 roku zobowiązania podlegające umorzeniu w toku postępowania upadłościowego upadłej Magdaleny Poniedzielskiej-Tas, nr PESEL 85102913700 bez ustalania planu spłaty wobec wierzycieli (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo Upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32691

Dodano: 2020-07-07 14:41:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Riegel Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Inne

Poz. 32692. Riegel Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 7/19. [BMSiG-32575/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Adama Riegela, zam. w Zabrzu, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (sygn. akt XII GUp 7/19), zawiadamia, że otwarcie ofert i wybór oferenta na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 50,51 m2, położonego w Zabrzu przy ul. Wolności 123/8, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1Z/00030956/8, nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach, które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 r., godzina 1430, sala numer 108. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32692

Dodano: 2020-07-07 14:42:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Słowik Anna Celina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32694. Słowik Anna Celina. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 106/19. [BMSiG-32411/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Celiny Słowik (PESEL 64072601505), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, został złożony opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym jednorodzinnym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą położonej w miejscowości Kajkowo, Ostróda, ul. Henrykowska 32b, obręb Kajkowo - dz. Nr 143/7, o pow. 0,3027 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczysta KW EL1O/00027717/7, sporządzony i ukończony przez rzeczoznawcę majątkowego. Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. opis i oszacowanie w czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, pokój nr 15, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe), podając sygn. akt V GUp 106/19. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32694

Dodano: 2020-07-07 14:43:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Spałek Irena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32695. Spałek Irena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 59/19. [BMSiG-32647/2020] OBWIESZCZENIE Syndyk postępowania upadłościowego dłużnika Ireny Spałek (PESEL 68021600188), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zawiadamia, że przedstawił do akt sprawy, o sygn. akt V GUp 59/19, operaty szacunkowe, dla następujących nieruchomości upadłego: - Nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącą działkę oznaczona nr geodezyjnym 1003/13, położonej w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko- -kozielski, gminie Bierawa, miejscowości Stare Koźle, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr OP1K/00074038/5; - Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie, położonej w województwie opolskim, powiecie kędzierzyńsko- -kozielskim, gminie Bierawa, w obrębie 075 Ortowice, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW o nr OP1K/00041261/7. Mając na uwadze powyższe, można zgłaszać zarzuty na opis i przedmiotowe oszacowanie w formie pisemnej, w terminie tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia na ręce Sędziego komisarza w osobie Sędzi Małgorzaty Kątnej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale V Gospodarczym, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, adres: Ozimska 60A, 45-368 Opole, podając sygnaturę akt V GUp 59/19. Marcin Mirosław Kubiczek (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32695

Dodano: 2020-07-07 14:44:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

Węglarz (wcześniej: Daniek i Babula) Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32698. Węglarz Anna. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V 1 GUp 2/15. [BMSiG-32442/2020] Syndyk masy upadłości Anny Węglarz ogłasza przetarg na udział w wysokości 3/48 w prawie własności nieruchomości rolnej zabudowanej domem jednorodzinnym i budynkami gospodarczymi oraz stanowiącej grunty zalesione, zadrzewione na użytkach rolnych, łąki i pastwiska oznaczonej jako działko ewid. nr 468/2 obr. 0006 Rusinów gmina Majdan Królewski, dla której Sąd Rejonowy w Kolbuszowej prowadzi Księgę Wieczystą TB1K/00038854/9. Cena wywoławcza wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu dostępne są do wglądu w biurze syndyka, ul. Strzelnicza 2, 39-460 Nowa Dęba, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 602-777-032. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 17 lipca 2020 r., na adres Biura Syndyka Masy Upadłości Artura Kosiorowskiego, ul. Strzelnicza 2, 39-460 Nowa Dęba. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu przy ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, w dniu 21 lipca 2020 r., o godzinie 930, sala 113. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na rachunek bankowy syndyka - w terminie do dnia 17 lipca 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32698

Dodano: 2020-07-07 14:45:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zegadło Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32699. Zegadło Krystyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 310/18. [BMSiG-32696/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krystyny Zegadło, PESEL 48061810723, postanawia: 1. umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego Krystyny Zegadło, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 29 listopada 2018 r., tj. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wynikających w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r. włącznie) - bez ustalania planu spłaty wierzycieli; 2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32699

Dodano: 2020-07-07 14:46:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

MEGAWIND POLSKA Sp. z o.o.

2020-07-07 Obwieszczenie w MSiG o wykonaniu układu

Poz. 32828. „MEGAWIND POLSKA” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ciechocinku. KRS 0000255515. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 kwietnia 2006 r., sygn. akt XII GRue 3/19, XII GRp 2/17. [BMSiG-32636/2020] Nadzorca Wykonania Układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd restrukturyzacyjny w Szczecinie, tj. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, wobec dłużnika MEGAWIND POLSKA sp. z o.o. (KRS 0000255515), o sygn. akt XII GReu 3/19 (XII GRp 2/17), informuje, iż postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r. stwierdzono, że układ przyjęty w postępowaniu układowym dłużnika na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 28 marca 2018 r. został wykonany. Przysługuje prawo wniesienia zażalenia na ww. postanowienie, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadanie pisma jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Nadzorca wykonania układu Marcin Mirosław Kubiczek kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32828

Dodano: 2020-07-07 14:47:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Ochtabińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32418. Ochtabińska Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 20/19. [BMSiG-32131/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Ochtabińskiej (PESEL 82122207901), w upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 20/19, syndyk w dniu 27.05.2020 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4B. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może założyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności- co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mino iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32418

Dodano: 2020-07-06 15:19:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Papierzyńska Beata i Papierzyński Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32419. Papierzyńska Beata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 139/19. [BMSiG-32279/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Papierzyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 139/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32419

Dodano: 2020-07-06 15:19:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Papierzyńska Beata i Papierzyński Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32420. Papierzyński Mieczysław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 139/19. [BMSiG-32281/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mieczysława Papierzyńskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o sygn. akt V GUp „of” 139/19, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie, przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32420

Dodano: 2020-07-06 15:19:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Paterak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32421. Paterak Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 15/20. [BMSiG-32252/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Pateraka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 15/20 sporządzona została i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 8 maja 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt), i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. Prawa upadłościowego. Sprzeciw nie odpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32421

Dodano: 2020-07-06 15:19:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "Budowlani" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32422. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE „BUDOWLANI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bytomiu. KRS 0000168387. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lipca 2003 r., sygn. akt X GUp 27/14/3. [BMSiG-32169/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dot. dłużnika Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjno- -Handlowego „BUDOWLANI” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu, sygn. akt X GUp 27/14/3, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu z sekretariatem X Wydziału Gospodarczego, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32422

Dodano: 2020-07-06 15:20:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przybylska Marianna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32423. Przybylska Marianna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1248/19. [BMSiG-32285/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Marianny Przybylskiej w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XVIII GUp 1248/19, ogłasza, że w dniu 2 czerwca 2020 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Janusz Woźnicki MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32423

Dodano: 2020-07-06 15:20:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

REMBUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32424. REMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU W UPADŁOŚCI w Rybniku. KRS 0000012475. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2001 r., sygn. akt XII GUp 4/17. [BMSiG-32188/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 4/17 dotyczącej upadłości Rembud Sp. z o. o. w Rybniku, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi IV uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32424

Dodano: 2020-07-06 15:20:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SUISSE LEGISTE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32425. SUISSE LÉGISTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000396886. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 września 2011 r., sygn. akt XVIII GUp 166/19. [BMSiG-32381/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Suisse Légiste Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygnaturą akt XVIII GUp 166/19, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem wydanym w dniu 29 czerwca 2020 roku po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy w postępowaniu upadłościowym Suisse Légiste Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w przedmiocie zmiany z urzędu listy wierzytelności, postanowił na podstawie art. 261 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, dokonać zmiany na liście wierzytelności w ten sposób, że wierzytelność Jerzego Mazurka ujętą na liście wierzytelności pod lp. 83 w kwocie 9.549,09 zł uznać w kategorii II. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32425

Dodano: 2020-07-06 15:20:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sajak Justyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32426. Sajak Justyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 129/18. [BMSiG-32370/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Justyny Sajak (PESEL 79071703868) w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 129/18, syndyk w dniu 16.06.2020 r. złożył trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw, co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32426

Dodano: 2020-07-06 15:20:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

AV DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32522. „AV DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000258164. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 maja 2006 r. [BMSiG-32275/2020] Działając na podstawie artykułu 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 obwieszcza się o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujących zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) wobec dłużnika AV Dystrybucja Sp. z o.o., adres ul. Dulęby, 40-833, Katowice, KRS 0000258164, NIP 6341047187. Funkcję nadzorcy układu pełni Waldemar Łukaszowicz, licencja ministra sprawiedliwości 1073. Wskazuje się dzień układowy 30 czerwca 2020 r. Przypomina się, że z dniem dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu: 1) postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności, o której mowa w art. 17, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu z mocy prawa; 2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności, o której mowa w art. 17, jest niedopuszczalne; 3) przepisy art. 252, art. 253 oraz art. 256 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne stosuje się odpowiednio; zezwolenia, o których mowa w art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, wydaje nadzorca układu. Prezes Zarządu Damian Szczędzina MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32522

Dodano: 2020-07-07 16:35:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

SOBSMAK DELI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32427. SOBSMAK DELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Wołominie. KRS 0000363719. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt XVIII GUp 780/19. [BMSiG-32149/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego spółki Sobsmak Deli Sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie (sygn. akt XVIII GUp 780/19), w dniu 29 czerwca 2020 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32427

Dodano: 2020-07-06 15:21:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Staniszewska Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32428. Staniszewska Monika. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 110/19. [BMSiG-32197/2020] Sygn. akt XIV GUp 110/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 12 maja 2020 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Moniki Staniszewskiej, PESEL 85011412826, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 110/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32428

Dodano: 2020-07-06 15:21:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stratyj Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32429. Stratyj Bogusław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 666/19. [BMSiG-32391/2020] OGŁOSZENIE O SPORZĄDZENIU I PRZEKAZANIU TRZECIEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ LISTY WIERZYTELNOŚCI Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Bogusława Stratyja w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 666/19), Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 11.03.2020 r. trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32429

Dodano: 2020-07-06 15:21:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wierzchowski Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32430. Wierzchowski Przemysław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1086/19. [BMSiG-32163/2020] Sygn. akt XVIII GUp 1086/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przemysława Wierzchowskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt. XVIII GUp 1086/19, ogłasza, że syndyk w dniu 31 stycznia 2020 r. sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż była do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32430

Dodano: 2020-07-06 15:21:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Szydłowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32431. Szydłowski Piotr. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 14/20 „of”. [BMSiG-32320/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Piotra Szydłowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 14/20 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 9 czerwca 2020 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32431

Dodano: 2020-07-06 15:22:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Waszkiewicz Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32432. Waszkiewicz Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1149/19. [BMSiG-32241/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Waszkiewicz Agnieszki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 68121100780, sygnatura akt XVIII GUp 1149/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 10 czerwca 2020 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz. U. 2019 r., poz. 498, ze zm.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32432

Dodano: 2020-07-06 15:22:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wiśniewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32433. Wiśniewska Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 104/20. [BMSiG-32256/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Wiśniewskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 104/20 sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 25 maja 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Czytelni Akt Spraw Cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A (po uprzednim zamówieniu akt) i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32433

Dodano: 2020-07-06 15:22:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Zakład Urządzeń Okrętowych BOMET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32434. ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH „BOMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Barlinku. KRS 0000391294. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2011 r., sygn. akt XII GUp 101/15. [BMSiG-32136/2020] W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości i przekazaniem sędziemu komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 7 maja 2020 roku w postępowaniu upadłościowym Zakładów Urządzeń Okrętowych BOMET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Barlinku, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 101/15, sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnii akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Gazecie Wyborczej - wydaniu lokalnym i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32434

Dodano: 2020-07-06 15:22:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zakrzewska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32435. Zakrzewska Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 881/19. [BMSiG-32192/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Zakrzewskiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 881/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 25 maja 2020 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32435

Dodano: 2020-07-06 15:23:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Włodarczyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32436. Włodarczyk Janina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 314/19. [BMSiG-32314/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Janiny Włodarczyk, PESEL 34011803226, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 314/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32436

Dodano: 2020-07-06 15:23:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Żurowski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32437. Żurowski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1203/19. [BMSiG-32289/2020] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt XVIII GUp 1203/19) Zbigniewa Żurowskiego (PESEL 52041507073), tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 26 maja 2020 r. listę wierzytelności. Ww. listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie (art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32437

Dodano: 2020-07-06 15:23:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Ziegler Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32438. Ziegler Urszula. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 506/19. [BMSiG-32262/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Urszuli Ziegler, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 506/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 27 kwietnia 2020 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32438

Dodano: 2020-07-06 15:23:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bejm Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32439. Bejm Krzysztof. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 25/17. [BMSiG-32399/2020] Sędzia Komisarz masy upadłości Krzysztofa Bejma, PESEL 52092206839, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 25/17, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka Sędziemu Komisarzowi w dniu 16 czerwca 2020 roku częściowego planu podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 (sekretariat VIII Wydziału Gospodarczego), zaś w terminie dwóch tygodni od dni ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32439

Dodano: 2020-07-06 15:23:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

INTERHOUSE 21 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32312. INTERHOUSE 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000541488. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2015 r., sygn. akt VIII GU 1297/19, VIII GUp 294/20. [BMSiG-32270/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.06.2020 r., sygn. akt VIII GU 1297/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika INTERHOUSE 21 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS 0000541488), dotychczasowa siedziba i adres dłużnika: 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 2; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Rutkowskiej; V. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Janusza Płocha; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Rafała Fabisiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1113; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentów Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. oddalić wniosek dłużnika o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 294/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niemniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32312

Dodano: 2020-07-06 15:24:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32440. FERMY DROBIU BORKOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Barłożni Wolsztyńskiej. KRS 0000195023. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2004 r., sygn. akt XI GUp 67/14. [BMSiG-32236/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 67/14, został sporządzony przez syndyka I i II częściowy plan podziału funduszów masy upadłości (z dnia 14 lutego i 17 lutego 2020 r.) upadłego Fermy Drobiu Borkowski Sp. z o.o. z siedzibą w Barłożni Wolsztyńskiej (KRS 0000195023), obejmujące I i II kategorię zaspokojenia. Plan ten można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1a. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony w planie może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32440

Dodano: 2020-07-06 15:24:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Krzistowski Damian w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32441. Krzistkowski Damian. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 111/19. [BMSiG-32295/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że został sporządzony i złożony przez syndyka do akt postępowania ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości dłużnika Damiana Krzistkowskiego, zam.: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Chrobrego 22a/13, identyfikującego się nr PESEL 78042517334. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32441

Dodano: 2020-07-06 15:24:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Nowak Piotr PPUH STALMONT w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32442. Nowak Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- -Handlowe STALMONT w upadłości likwidacyjnej w Świętochłowicach. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 47/15/4. [BMSiG-32340/2020] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym Nowaka Piotra Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „STALMONT” w upadłości likwidacyjnej w Świętochłowicach, sygn. akt X GUp 47/15/4, syndyk sporządził i złożył sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący wierzytelności uznanych w kategorii III. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia publikacji obwieszczenia o planie podziału można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32442

Dodano: 2020-07-06 15:24:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Suduł Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 32443. Suduł Bogdan. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 3/18. [BMSiG-32384/2020] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach zawiadamia, że syndyk masy upadłości upadłego Bogdana Suduła, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 37051602431 (sygn. akt V GUp 3/18 Sądu Rejonowego w Kielcach), sporządził i złożył do akt w dniu 18 czerwca 2020 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32443

Dodano: 2020-07-06 15:25:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EVERBEST Jarosłąw Buryło w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32315. Buryło Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło w Zarębie. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/20, V GUp 27/20. [BMSiG-32227/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 70/20, ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Buryło prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło w Zarębie, 59-800, przy ul. Zielonej 4, NIP 6131127684, PESEL 69070511850, określając, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, i wyznaczając syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 141, s. 19). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Syndyka Alina Musiałowska, ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 27/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32315

Dodano: 2020-07-06 15:29:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Lodziński w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32334. Lodziński Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Lodziński w Bielawie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 29/20, VI GUp 93/20. [BMSiG-32153/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z 18 czerwca 2020 r., sygn. akt VI GU 29/20, ogłosił Stanisława Lodzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Lodziński z siedzibą w Bielawie, ul. Jodłowa 9, PESEL 54011718898, NIP 8820019445. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Magdaleny Kurpisz-Rybak oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Jerzego Szafrańskiego, oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (licencja nr 936). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 93/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32334

Dodano: 2020-07-06 15:34:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

CLEVER Leszek Kwiatkowski w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32341. Kwiatkowski Leszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Clever Leszek Kwiatkowski w Gaju. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 173/20. [BMSiG-32248/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 maja 2020 r., w sprawie sygn. akt XV GU 173/20, ogłosił upadłość Leszka Kwiatkowskiego prowadzącego dzielność gospodarczą pod nazwą CLEVER Leszek Kwiatkowski (NIP 5571607181) z siedzibą w miejscowości Gaj; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza oraz sędziego komisarza w osobie sędziego Romana Krzysztofa Wiśniewskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również, wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32341

Dodano: 2020-07-06 15:38:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TOURASIA POLSKA S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32365. TOURASIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000661547. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2017 r., sygn. akt XVIII GU 528/20. [BMSiG-32208/2020] Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 maja 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 528/20, ogłosił upadłość dłużnika TOURASIA POLSKA SA z siedzibą w Warszawie (KRS 0000661547). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Tamka 45A/3, 00-355 Warszawa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Sędziemu Komisarzowi (na adres: Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Funkcję Sędziego Komisarza oraz funkcję zastępcy Sędziego Komisarza będą pełnili Sędziowie. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Hofmana, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 354. Wskazano, że podstawę jurysdykcji sąd w polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sąd w polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32365

Dodano: 2020-07-06 15:59:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

WINGS SIWAK i MALIŃSKI Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32367. WINGS SIWAK I MALIŃSKI SPÓŁKA JAWNA w Pile. KRS 0000535724. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2014 r., sygn. akt XI GU 165/19, XI GUp 197/20. [BMSiG-32269/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 165/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Wings Siwak i Maliński Spółka Jawna z siedzibą w Pile, KRS nr 0000535724, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza, 5. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego, 6. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Długopolskiego, nr doradcy restrukturyzacyjnego 387, 7. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich w niniejszej sprawie jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), 8. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 9. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 197/20. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32367

Dodano: 2020-07-06 16:03:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Boniek Antoni i Boniek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32444. Boniek Antoni. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 66/19. [BMSiG-32283/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9.06.2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GUp 66/19, umorzył postępowanie upadłościowe Antoniego Bońka, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, które można wnieść na piśmie w trzech egzemplarzach w terminie tygodniowym od daty niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32444

Dodano: 2020-07-06 16:06:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gabinet Lekarski Krzysztof Kwela w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32445. Kwela Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Lekarski Krzysztof Kwela w upadłości w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 79/19. [BMSiG-32245/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 79/19 umorzył postępowanie upadłościowe Krzysztofa Kweli prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Lekarski Krzysztof Kwela z siedzibą w Bydgoszczy w upadłości. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32445

Dodano: 2020-07-06 16:07:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malinowski Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32446. Malinowski Zygmunt. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1487/19. [BMSiG-32378/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Zygmunta Malinowskiego (PESEL 44041710931), wobec śmierci Upadłego informuje, że postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 roku umorzył postępowanie upadłościowe Zygmunta Malinowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 1487/19). Od niniejszego postanowienia wierzycielom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia w terminie jednego tygodnia od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32446

Dodano: 2020-07-06 16:08:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

PLATFORMA PALIWOWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32447. PLATFORMA PALIWOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000318544. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2008 r., sygn. akt IX GUp 59/17. [BMSiG-32266/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 r. umorzono postępowanie upadłościowe wobec Platformy Paliwowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 59/17). Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32447

Dodano: 2020-07-06 16:09:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dom Maklerski IDM S.A. w upadłości układowej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32448. IDM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Krakowie. KRS 0000004483. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2001 r., sygn. akt VIII GUp 44/14. [BMSiG-32137/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku, sygn. akt VIII GUp 44/14, postanowiono: I. stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec IDM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w upadłości układowej (KRS 0000004483, z siedzibą pod adresem: ul. Mikołajska 26/5, 31-027 Kraków); II. stwierdzić umorzenie postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających, prowadzonych przeciwko IDM Spółce Akcyjnej z siedzibą w Krakowie w upadłości układowej w celu zaspokojenia należności objętych układem oraz utratę wykonalności tytułów wykonawczych i egzekucyjnych, które stanowiły podstawę do prowadzenia takich postępowań. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32448

Dodano: 2020-07-06 16:09:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Sklep Zielarsko-Medyczny "MELISA" Paweł Witowski w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32449. Witowski Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Zielarsko-Medyczny „MELISA” Paweł Witowski w Oławie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 143/16. [BMSiG-32390/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 143/16, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, stwierdził postanowieniem z 10 czerwca 2020 r. zakończenie postępowania upadłościowego Pawła Witowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Sklep Zielarsko- -Medyczny „MELISA” Paweł Witowski w Oławie. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 368 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 362 Prawa upadłościowego w zw. z art. 221 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 224 ust. 1 Prawa upadłościowego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32449

Dodano: 2020-07-06 16:10:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wrzosek Daniel w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32450. Wrzosek Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 399/19. [BMSiG-32251/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 21 stycznia 2020 r. wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Daniela Wrzoska, PESEL 85081202871, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 399/19. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 29 stycznia 2020 r. Wobec powyższego zgodnie z art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego postępowanie upadłościowe Daniela Wrzoska zostało zakończonenych, zawiadamia, iż w dniu 21 stycznia 2020 r. wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Daniela Wrzoska, PESEL 85081202871, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 399/19. Postanowienie to uprawomocniło się w dniu 29 stycznia 2020 r. Wobec powyższego zgodnie z art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego postępowanie upadłościowe Daniela Wrzoska zostało zakończone MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32450

Dodano: 2020-07-06 16:10:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ARGO-EKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32452. ARGO-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Nowej Wsi. KRS 0000316902. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2008 r., sygn. akt VIII GUp 139/18. [BMSiG-32263/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec ARGO-EKO Sp. z o.o. w Nowej Wsi w upadłości (sygn. akt VIII GUp 139/18) ogłasza, iż biegły sądowy sporządził opis i oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości: - nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Peweli Małej, objętej Księgą Wieczystą nr BB1Z/00073121/4; - nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 357,7 m2 położonej w Nowej Wsi objętej Księgą Wieczystą nr KR2E/00038021/9. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty na opis i oszacowanie MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32451

Dodano: 2020-07-06 16:50:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Aryss Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32453. Aryss Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1272/19. [BMSiG-32330/2020] Syndyk masy upadłości Moniki Aryss, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 1272/19), ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wrocławskiej 8A/17 w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1M/00502578/5 oraz udziału w wysokości 1/28 stanowiącego miejsce postojowe nr 28 w garażu wielostanowiskowym, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1M/00493074/5, za cenę nie niższą niż 650 000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy) brutto. Wadium wynosi 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy). Zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 sierpnia 2020 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2020 roku, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 14, o godz. 1000. Opis i oszacowanie nieruchomości dostępne są w aktach sprawy sygn. akt XVIII GUp 1272/19 w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, oraz w Kancelarii syndyka Karoliny Klunder - ul. Marszałkowska 85 lok. 10, 00-683 Warszawa, godz. 0900-1700, więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 535 947 878 lub pod adresem e-mail: kancelaria@brlaw.pl. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32453

Dodano: 2020-07-06 16:51:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

CLOUD LOGISTICS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32454. CLOUD LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000395268. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2011 r., sygn. akt XIX GUp 570/19. [BMSiG-32273/2020] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym Cloud Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-078) przy ul. Giuseppe Garibaldiego 4/10BG1, KRS 0000395268, REGON 122397098, NIP 6772363177, sygn. akt XIX GUp 570/19, Syndyk masy upadłości prowadzi sprzedaż z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, za łączną cenę nie niższą niż 13.089,74 zł brutto (trzynaście tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych 74/100). Opinię biegłego sądowego Witolda Kornackiego oraz warunki sprzedaży z wolnej ręki można uzyskać pisząc na adres: konrad.piotrowski@pgwkancelaria.pl Pisemne oferty należy składać do dnia 24 lipca 2020 roku na adres: Syndyk Krzysztof Piotrowski, ul. Marokańska 1E, 03-977 Warszawa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32454

Dodano: 2020-07-06 16:52:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Krassowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 32456. Krassowska Danuta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 325/18. [BMSiG-32124/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Danuty Krassowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 57042706827, sygn. akt V GUp 325/18, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2020 r., postanowił: I. ustalić, że wierzycielami upadłej Danuty Krassowskiej uznanymi na liście, są: 1. Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny z kwotą 99,00 (dziewięćdziesiąt dziewięć i 00/100) złotych; 2. Stalexport Autostrady S.A. z kwotą 285.572,86 (dwieście osiemdziesiąt pięć pięćset siedemdziesiąt dwa i 86/100) złotych; 3. SZAR S.A. z kwotą 55.585,25 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć i 25/100) złotych. II. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Danuty Krassowskiej, nr PESEL 57042706827, w ten sposób, że w okresie 12 (dwunastu) miesięcy, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Danuta Krassowska będzie spłacała swoich wierzycieli w ratach wynoszących łącznie po 400,00 złotych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca, w następujący sposób, na rzecz: 1. Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny kwotę 0,00 złotych - spłacone w całości; 2. Stalexport Autostrady S.A. 334,83 (trzysta trzydzieści cztery i 83/100) złotych; 3. SZAR S.A. kwotę 65,17 (sześćdziesiąt pięć i 17/100) złotych. III. ustalić, że po wykonaniu przez upadłą Danutę Krassowską, nr PESEL 57042706827, planu spłaty określonego w pkt II postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Danuty Krassowskiej, tj. przed dniem 14 grudnia 2018 roku zostaną umorzone w 100%. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32456

Dodano: 2020-07-06 16:53:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kowalczyk Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 32457. Kowalczyk Halina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 197/18. [BMSiG-32184/2020] Sygn. akt XIV GUp 197/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIV GUp 197/18 w postępowaniu upadłościowym Haliny Kowalczyk - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczono Pawła Sobieszuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 899, do pełnienia funkcji syndyka w miejsce Mariusza Majewskiego, odwołanego postanowieniem z dnia 14 maja 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32457

Dodano: 2020-07-06 16:54:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Krzempek Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 32459. Krzempek Roman. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 27/20 of. [BMSiG-32302/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Romana Krzempka, PESEL 61021506119, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydziałem Gospodarczym (sygn. akt VI GUp 27/20 of), zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości: - położonej w Chybiu, o pow. 1,45 ha, zabudowanej dwoma budynkami mieszkalnymi nr 30 i 30A przy ul. Leśnej, obj. KW BB1C/00026854/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie, - położonej w Chybiu, o pow. 0,9052 ha, niezabudowanej, obj. KW BB1C/00015012/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego nr 24, pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32459

Dodano: 2020-07-06 16:55:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

NOSTER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32460. NOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000360887. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2010 r., sygn. akt XIX GUp 600/19. [BMSiG-32213/2020] Syndyk NOSTER Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Zaprasza do składania ofert na zakup nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kozłowo, gmina Drobin, powiat płocki, województwo mazowieckie, oznaczonej jako dz. ew. nr. 236 o powierzchni 9 056 m2 , z obrębu 0019, dla których Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą, PL1E/00025386/4. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka: Warszawa ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 10.08.2020 roku. Wadium w wysokości 23.000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości NOSTER Sp. z o.o. numerze: 75 1090 1014 0000 0001 3749 4337, z dopiskiem Sprzedaż - sygn. akt XIX GUp 600/19, najpóźniej do dnia 10.08.2020 r., przy czym liczy się termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym Upadłego. Oferta musi zawierać co najmniej: 1. Dokładne dane oferenta. 2. Określenie przedmiotu zakupu. 3. Oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium. 4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod tel. 22 58 14 684. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 11.08.2020 roku, o godz.10.00. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieskorzystania z żadnej oferty lub odstąpienie od sprzedaży bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32460

Dodano: 2020-07-06 16:56:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pisarek Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 32461. Pisarek Sebastian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 198/18. [BMSiG-32174/2020] sygn. akt XIV GUp 198/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XIV GUp 198/18 w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Pisarka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczono Pawła Sobieszuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 899, do pełnienia funkcji syndyka w miejsce Mariusza Majewskiego, odwołanego postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32461

Dodano: 2020-07-06 16:57:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zatorska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32465. Zatorska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1165/19. [BMSiG-32205/2020] Syndyk Katarzyny Zatorskiej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1165/19, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 59, położonym przy ul. Dębickiej 7 w Warszawie. Nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW nr WA1M/00442950/8. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Katarzyny Zatorskiej, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 28 lipca 2020 r. Wadium w kwocie 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Katarzyny Zatorskiej w upadłości, nr 60 1090 1014 0000 0001 4360 0369, do dnia 28 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 22 58 14 684. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 10.00. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32465

Dodano: 2020-07-06 16:58:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

CARBO HOLDING Sp. z o.o.

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32523. „CARBO” HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zielonej Górze. KRS 0000048765. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 września 2001 r., sygn. akt V GR 5/20, V GRp 3/20. [BMSiG-32348/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie z wniosku dłużnika CARBO Holding Sp. z o.o. w Zielonej Górze, adres siedziby: ul. Wyszyńskiego 14, 65-536 Zielona Góra, numer KRS 0000048765, sygnatura akt V GR 5/20: 1) stwierdził zgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym; 2) otworzył przyspieszone postępowanie układowe w celu zawarcia układu częściowego dłużnika CARBO Holding Sp. z o.o. w Zielonej Górze, adres siedziby: ul. Wyszyńskiego 14, 65-536 Zielona Góra, numer KRS 0000048765; 3) na nadzorcę sądowego wyznaczył Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19; 4) wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, podając sygnaturę akt V GR 5/20. Postępowanie układowe toczy się pod sygnaturą V GRp 3/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32523

Dodano: 2020-07-06 17:15:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

SOLIMPEX - SERWIS Sp. z o.o.

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32524. „SOLIMPEX - SERWIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Nowej Soli. KRS 0000050278. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 października 2001 r., sygn. akt V GRp 3/18. [BMSiG-32296/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza iż funkcje nadzorcy wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika SOLIMPEX - SERWIS Spółki z o.o. w restrukturyzacji w Nowej Soli, ul. Fabryczna 1, 67-100 Nowa Sól, KRS 0000050278, objęła Małgorzata Wierzchołowska - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1195. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32524

Dodano: 2020-07-06 17:16:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

"Jarosław Frankiewicz"

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32525. Frankiewicz Jarosław. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 2/19. [BMSiG-32308/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Jarosława Frankiewicza, ul. Przemysłowa 5, 67-124 Nowe Miasteczko (PESEL 78111510635), prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra (sygnatura akt V GRs 2/19), zawiadamia, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. zarządca złożył do akt spis wierzytelności. Spis wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Ponadto w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia spisu wierzytelności uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32525

Dodano: 2020-07-06 17:16:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FXGRAIL Sp. z o.o.

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 32526. FXGRAIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000372661. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 stycznia 2011 r., sygn. akt XIX GRs 8/19. [BMSiG-32268/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec FXGRAIL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, sygn. akt XIX GRs 8/19, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 r. na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne zatwierdził spis wierzytelności złożony przez zarządcę w dniu 2 marca 2020 roku. Marcin Krzemiński Zarządca MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32526

Dodano: 2020-07-06 17:17:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gospodarstwo Rolne Zieliński Dawid

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32527. Zieliński Dawid i Zieliński Piotr prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Krzywkach-Bratkach. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/20. [BMSiG-32322/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Dawida Zielińskiego (PESEL 88070113879) i Piotra Zielińskiego (PESEL 63081312350), osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w: Krzywki-Bratki, sygn. V GRp 1/20, w dniu 26 maja 2020 roku nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności, zaś w dniu 5 lutego 2020 roku spis wierzytelności spornych w postępowaniu przyspieszonym układowym Piotra Zielińskiego, a w dniu 7 lutego 2020 roku spis wierzytelności spornych w postępowaniu przyspieszonym układowym Dawida Zielińskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32527

Dodano: 2020-07-06 17:18:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Gospodarstwo Rolne Zieliński Piotr

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32527. Zieliński Dawid i Zieliński Piotr prowadzący działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w Krzywkach-Bratkach. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 1/20. [BMSiG-32322/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Dawida Zielińskiego (PESEL 88070113879) i Piotra Zielińskiego (PESEL 63081312350), osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie gospodarstwa rolnego w: Krzywki-Bratki, sygn. V GRp 1/20, w dniu 26 maja 2020 roku nadzorca sądowy złożył spis wierzytelności, zaś w dniu 5 lutego 2020 roku spis wierzytelności spornych w postępowaniu przyspieszonym układowym Piotra Zielińskiego, a w dniu 7 lutego 2020 roku spis wierzytelności spornych w postępowaniu przyspieszonym układowym Dawida Zielińskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32527

Dodano: 2020-07-06 17:18:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Joanna Grochowska

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32528. Grochowska Joanna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Joanna Grochowska w Kętrzynie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrykturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 4/20. [BMSiG-32315/2020] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym Joanny Grochowskiej, osoby fizycznej prowadzącej działalność pod nazwą Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Joanna Grochowska, zawiadamia, iż w sprawie V GRp 4/20, został złożony spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych (art. 89 i art. 90 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32528

Dodano: 2020-07-06 17:19:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32529. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000045743. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2001 r. [BMSiG-32240/2020] Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Chełmie, ul. Towarowa 7, 22-100 Chełm, numer KRS 0000045743, oświadcza że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Spółka w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarła umowę na sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Leszkiem Jaroszem posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 62. Jako dzień układowy wskazuje się dzień 26 czerwca 2020 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, rozdział 6 (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32529

Dodano: 2020-07-06 17:24:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Bobyk Violetta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32296. Bobyk Violetta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 53/20, V GUp 35/20. [BMSiG-32361/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt V GU 53/20, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku wobec dłużnika Violetty Bobyk, PESEL 74061501583, zamieszkałej w Jeleniej Górze 58-560, ul. Orla 10/38, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 35/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Katarzyny Góreckiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Andrzeja Jaworskiego (nr licencji 474). Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L. 2015 nr 141 str. 19; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32296

Dodano: 2020-07-06 13:34:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska ARKAMED

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 32530. Myśliwy Dariusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska ARKAMED w Nysie. Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 7/19. [BMSiG-32400/2020] OGŁOSZENIE NADZORCY SĄDOWEGO DŁUŻNIKA DARIUSZA MYŚLIWEGO PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ DARIUSZ MYŚLIWY PRAKTYKA ARKAMED Z SIEDZIBĄ W NYSIE (NIP 7541210681, PESEL 58101608737) Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Dariusza Myśliwego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Dariusz Myśliwy Praktyka Lekarska „ARKAMED” z siedzibą w Nysie (NIP 7541210681, PESEL 58101608737), prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy - Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRp 7/19), obwieszcza, że sporządził i pismem z dnia 17.06.2020 r. przekazał do akt przyspieszonego postępowania układowego spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Za nadzorcę sądowego Marcin Kubiczek - Prezes Zarządu Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32530

Dodano: 2020-07-06 17:24:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika

Poz. 32532. Taczyński Mariusz prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą „TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński” w Grudziądzu. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GR 6/20. [BMSiG-32228/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 6 maja 2020 r. zabezpieczono majątek dłużnika Mariusza Taczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „TACZBUD-BIS Mariusz Taczyński”, poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Patryka Chodkowskiego, numer licencji 1133a, postanowieniem z dnia 8 maja 2020 r. zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 6 maja 2020 r., V GR 6/20, w ten sposób, że w miejsce Patryka Chodkowskiego wyznaczono tymczasowego nadzorcę sądowego w osobie Tomasza Szulca, numer licencji 1162. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32532

Dodano: 2020-07-06 17:27:33 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2020-07-06 17:28:43

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bylica Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32297. Bylica Rafał. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 541/19, VIII GUp 352/20. [BMSiG-32224/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.06.2020 r., sygn. akt VIII GU 541/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Bylicy (nr PESEL 72072000675), zamieszkałego pod adresem: ul. Konstytucji 3 Maja 41, 34-120 Andrychów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 352/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32297

Dodano: 2020-07-06 13:35:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Chmielecka Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32298. Chmielecka Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 175/20, XIX GUp 727/20. [BMSiG-32198/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 175/20, ogłosił upadłość Anny Chmieleckiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Pieńkowskiego 4 m. 97 (kod pocztowy 02-668) PESEL 85052800266, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 727/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sadów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza ASR Małgorzatę Jaskulską, a na syndyka Alicję Hnatkowską (numer licencji 779). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 727/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32298

Dodano: 2020-07-06 13:41:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Chełminiak Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32299. Chełminiak Halina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 19/20, V GUp 146/20. [BMSiG-32183/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie V GU 19/20 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Haliny Chełminiak, zamieszkałej pod adresem: ul. Okrężna 38/24, 87-800 Włocławek, PESEL 47012507266, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Barbary Trokowskiej-Stempnik, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji 1133), urzędującego pod adresem: ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłej Haliny Chełminiak do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 146/20 POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32299

Dodano: 2020-07-06 13:43:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Czajka Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32301. Czajka Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 525/20, XI GUp 249/20. [BMSiG-32337/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 525/20, ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Czajki, nr PESEL 77072705599, NIP 7791902279, zamieszkałego w Puszczykowie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 249/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie w osobie Tomasza Baum, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1410, ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32301

Dodano: 2020-07-06 13:44:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Radziszewska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32302. Radziszewska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 925/19, XIX GUp 843/20. [BMSiG-32389/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 925/19, ogłosił upadłość Danuty Radziszewskiej, zamieszkałej przy ul. Pajdaka 7 m. 134, 03-134 Warszawa, PESEL 74031917969, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Gołębiowskiej oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 843/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32302

Dodano: 2020-07-06 13:45:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Depa Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32303. Depa Paweł. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 68/20, VI GUp 87/20. [BMSiG-32150/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 roku, sygn. akt VI GU 68/20, ogłosił upadłość Pawła Depy, zamieszkałego przy ul. Armii Krajowej 24/1, 58-150 Strzegom, PESEL 77050901711, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, syndyk Pawła Depy, ul. Semaforowa 34A/2, 52-115 Wrocław, sygn. akt VI GUp 87/20, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32303

Dodano: 2020-07-06 13:46:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dragan Gertruda w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32304. Dragan Gertruda. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 358/19 of. [BMSiG-32233/2020] TREŚĆ OGŁOSZENIA Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku, sygn. akt V GU 358/19 of, ogłosił upadłość Gertrudy Dragan, numer PESEL 47082211849, zamieszkałej w Niwnica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Wachockiej (nr licencji 1376). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32304

Dodano: 2020-07-06 13:47:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Frala Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32305. Frala Rafał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 651/20, XI GUp 244/20. [BMSiG-32182/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 651/20 ogłosił upadłość Rafała Frala, PESEL 88081907876, zam.: ul. Rokietnicka 91a, 62-080 Tarnowo Podgórne, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 244/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Adama Mickiewicza 19, 60-833 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Wojciecha Czajkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 794. Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32305

Dodano: 2020-07-06 13:48:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gadomski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32306. Gadomski Radosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 833/20, XIX GUp 788/20. [BMSiG-32355/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 833/20, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Radosława Gadomskiego, zamieszkałego w Warszawie. 1. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, a postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). 2. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Steller-Duda (numer licencji 266). 3. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: ul. Chłodna 64 lok. 104, 00-872 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 788/20. 4. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a pu). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32306

Dodano: 2020-07-06 13:49:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Głuszak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32307. Głuszak Jolanta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 71/20, V GUp 119/20. [BMSiG-32210/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 r., uzupełnionym postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 71/20: - ogłoszono upadłość dłużnika - Jolanty Głuszak, zamieszkałej przy ul. Chełmińskiej 11/23, 87-100 Toruń; numer PESEL 71020412944, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Katarzyny Karwowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; - wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Nowakowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 176); - wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; - stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 119/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32307

Dodano: 2020-07-06 13:50:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grochowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32308. Grochowska Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 146/20. [BMSiG-32278/2020] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Marty Grochowskiej obwieszcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 roku (sygn. akt XVIII GU 146/20): 1. ogłosił upadłość Marty Grochowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, adres: ul. Kickiego 21A m. 6, 04-390 Warszawa, PESEL 78072501482; 2. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności; 3. wezwał wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora sądowego Małgorzatę Jaskulską, a na syndyka masy upadłości wyznaczył Dariusza Kwiatkowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 938); 5. określił jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazał przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Jednocześnie syndyk informuje, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32308

Dodano: 2020-07-06 13:51:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Hejnoł Janina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32309. Hejnoł Janina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1118/19/2, X GUp 118/20/8. [BMSiG-32287/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 czerwca 2020 r., sygn. akt X GU 1118/19/2 ogłoszona została upadłość dłużniczki Janiny Hejnoł, zamieszkałej w Mikołowie, ul. Kochanowskiego 5/10, posiadającej numer PESEL 73102413047, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Grabowską, a na Syndyka masy upadłości Mariusza Ścibicha (Ścibich), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 715. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 118/20/8. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 118/20/8. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32309

Dodano: 2020-07-06 13:52:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jakubowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32310. Jakubowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 386/19, V GUp 138/20. [BMSiG-32162/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19.06.2020 r. w sprawie V GU 386/19 (nowa sygn. akt V GUp 138/20) ogłoszona została upadłość dłużnika - Wojciecha Jakubowskiego, zamieszkałego: ul. Wczasowa 16, 87-300 Brodnica, numer PESEL 52083002693, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Dominika Nowickiego urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości - Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje Spółka z o.o. w Toruniu (nr KRS 0000800890). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32310

Dodano: 2020-07-06 13:53:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Horbowa Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32311. Horbowa Małgorzata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 14/20, V GUp 39/20. [BMSiG-31955/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie V GU 14/20 ogłosił upadłość Małgorzaty Horbowej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Żaganiu przy ul. Długiej 21/8, 68-100 Żagań, numer PESEL 83112606249. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Annę Lichacz- -Bujko. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 39/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 39/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32311

Dodano: 2020-07-06 13:54:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Horbowa Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32311. Horbowa Małgorzata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 14/20, V GUp 39/20. [BMSiG-31955/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie V GU 14/20 ogłosił upadłość Małgorzaty Horbowej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Żaganiu przy ul. Długiej 21/8, 68-100 Żagań, numer PESEL 83112606249. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Annę Lichacz- -Bujko. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 39/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 39/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32311

Dodano: 2020-07-06 13:54:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Januszewska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32313. Januszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 155/20, VIII GUp 176/20. [BMSiG-32158/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GU 155/20 z wniosku dłużnika Hanny Januszewskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Hanny Januszewskiej, zam.: ul. Ciepła 9 m. 19, 15-369 Białystok, PESEL 51082701749, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2d lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263); 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 300 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 176/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32313

Dodano: 2020-07-06 13:55:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Januszewski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32314. Januszewski Tadeusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 141/20, VIII GUp 175/20. [BMSiG-32161/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GU 141/20 z wniosku dłużnika Tadeusza Januszewskiego o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Tadeusza Januszewskiego, zam.: ul. Ciepła 9 m. 19, 15-369 Białystok, PESEL 47102703138, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2d lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263); 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 300 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 175/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32314

Dodano: 2020-07-06 13:56:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jaremko Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32316. Jaremko Kazimiera. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 435/19, XII GUp 62/20. [BMSiG-32206/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Kazimiery Jaremko, zamieszkałej: ul. Bronisławy 14a/1, 71-533 Szczecin, PESEL 47030203500, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 62/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Magdaleny Zalewskiej-Grajek, nr licencji 458. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32316

Dodano: 2020-07-06 13:57:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Jaskólski Michał Jakub w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32317. Jaskólski Michał Jakub. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 126/20, V GUp 97/20. [BMSiG-32141/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 126/20, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2020 roku ogłosił upadłość Michała Jakuba Jaskólskiego (PESEL 80101706238, NIP 5661804011), obejmującą likwidację jego majątku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943), adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Syndyka, na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 97/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4b, 09-404 Płock, sygn. akt V GUp 97/20, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32317

Dodano: 2020-07-06 13:58:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jessa Natalia Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32318. Jessa Natalia Katarzyna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 444/19, XII GUp 63/20. [BMSiG-32331/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 roku, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, Natalii Katarzyny Jessa, zamieszkałej: ul. Kujawska 7/31, 70-425 Szczecin, PESEL 78101011166, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 63/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej oraz syndyka w osobie Piotra Długopolskiego, nr licencji 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32318

Dodano: 2020-07-06 13:59:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kamiński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32319. Kamiński Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 201/20. [BMSiG-32290/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie sygn. akt XV GU 201/20 ogłosił upadłość Tomasza Kamińskiego (numer PESEL 69080601879), zamieszkałego w Bydgoszczy, nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie sędziego Aleksandry Napierały oraz syndyka w osobie Adama Sikorskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64a. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32319

Dodano: 2020-07-06 14:00:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Karpiuk Czesław w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32320. Karpiuk Czesław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 164/20, XII GUp 111/20. [BMSiG-32356/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku (sygn. akt XII GU 164/20) została ogłoszona upadłość dłużnika Czesława Karpiuka, zamieszkałego w Rybniku przy ul. Śniadeckiego 3A/8, PESEL 66072003493, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 111/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32320

Dodano: 2020-07-06 14:01:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kawa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32321. Kawa Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 656/19/4, X GUp 128/20/8. [BMSiG-32299/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 czerwiec 2020 r., sygn. akt X GU 656/19/4, ogłoszona została upadłość dłużniczki, Elżbiety Kawa, zamieszkałej w Tychach przy ul. Cienistej 5/1, posiadającej nr PESEL 91040405982, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Magdaleny Grabowskiej, a Syndykiem masy upadłości w osobie Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 128/20/8. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 128/20/8. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32321

Dodano: 2020-07-06 14:01:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kawałek Janina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32322. Kawałek Janina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 632/20, XI GUp 234/20. [BMSiG-32157/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 632/20, ogłosił upadłość Joanny Kawałek, PESEL 76040906084, NIP 5561599161, zam. w Poznaniu, ul. Jasna Rola 40C/80, 61-609 Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 234/20. Wzywa się wierzycieli upadłej Joanny Kawałek do zgłaszania wierzytelności syndykowi na jego adres w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Joanny Kawałek, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Tomasza Rabczyńskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 795, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Taczaka 24/105, 61-819 Poznań. Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32322

Dodano: 2020-07-06 14:03:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kochmański Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32323. Kochmański Aleksandra. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 247/20, VI GUp 126/20/P. [BMSiG-32388/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 247/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Aleksandry Kochmański, zamieszkałej w Słupsku przy ul. Jaśminowej 63, nr ewidencyjny PESEL 78073102323, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, numer licencji 921; V. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i określić, że postępowanie ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 126/20/P. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32323

Dodano: 2020-07-06 14:04:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Komisiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32324. Komisiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 250/20 of, VI GUp 164/20 of. [BMSiG-32300/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 czerwca 2020 r., sygn. akt VI GU 250/20 of, na skutek wniosku złożonego 13 maja 2020 r. ogłosił upadłość Piotra Komisiewicza (Komisiewicz), numer PESEL 62011811152, NIP 9371671236, zamieszkałego w Rudzicy (43-394) przy ul. Iłownica 240, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Bogumiła Bertoldiego, nr licencji 691 doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Dworkowa 8/2, 43-300 Bielsko-Biała, adres mail: kancelaria.bertoldi@wp.pl; telefon 33 8 110 777 lub 600 777 706. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U., poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 164/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32324

Dodano: 2020-07-06 14:05:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Konopińska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32325. Konopińska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydzial Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 157/20, V GUp „of” 77/20. [BMSiG-32319/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 157/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Aleksandry Konopińskiej, zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Kanta 40D/39, 10-900 Olsztyn, PESEL 95011302542, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 2, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Kamila Grabowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1383. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 77/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32325

Dodano: 2020-07-06 14:06:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kotowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32326. Kotowska Grażyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 224/20, V GUp 137/20. [BMSiG-32220/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19.06.2020 roku w sprawie V GU 224/20 (V GUp 137/20): - ogłoszono upadłość dłużnika Grażyny Kotowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. 22 Stycznia 33/5, 86-200 Chełmno, PESEL 54101905164, NIP 8751152140, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono syndyka Patryka Chodkowskiego (nr licencji 1133); - określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); - wezwano wierzycieli dłużniczki Grażyny Kotowskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Patryk Chodkowski, ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Grażyny Kotowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; - stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32326

Dodano: 2020-07-06 14:07:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kowalewski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32327. Kowalewski Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 574/20/1, X GUp 112/20/1. [BMSiG-32218/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 25 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 574/20/1 ogłoszona została upadłość dłużnika Tomasza Kowalewskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 88051208097 oraz numer NIP 629 237 02 89, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 112/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Jędrzeja Minkusa, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 307. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32327

Dodano: 2020-07-06 14:08:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Krawczyk Damian w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32328. Krawczyk Damian. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 164/20, V GUp 108/20. [BMSiG-32130/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 164/20, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 roku ogłosił upadłość Damiana Krawczyka (PESEL 86031005636), zamieszkałego pod adresem: ul. Kargoszyńska 36/10, 06-400 Ciechanów, obejmującą likwidację jej majątku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 108/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Jacka Kęckiewicza oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32328

Dodano: 2020-07-06 14:09:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kubiszewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32329. Kubiszewska Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 644/20, XI GUp 242/20. [BMSiG-32238/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 644/20, ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Kubiszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Wierzonka (PESEL 73102803189, NIP 7771185917). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 242/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Czajkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 794. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Adama Mickiewicza 19, 60-833 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32329

Dodano: 2020-07-06 14:10:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Lewandowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32330. Lewandowska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 202/20, V GUp 140/20. [BMSiG-32344/2020] V GU 202/20, V GUp 140/20 Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r., w sprawie V GU 202/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Lewandowskiej, zamieszkałej pod adresem: Kłuśno 16, 87-335 Kłuśno, PESEL 59082114442, NIP 8741285388, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Syndyka Jakuba Majewskiego (nr licencji 1119); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. wezwać wierzycieli dłużnika Anny Lewandowskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Jakub Majewski, ul. Łazienna 32 lok. 1B, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o głoszeniu upadłości; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. przyznać syndykowi upadłej Anny Lewandowskiej - zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Toruniu; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 140/20. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32330

Dodano: 2020-07-06 14:11:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kunowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32331. Kunowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 44/20. [BMSiG-32171/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r., w sprawie V GU 44/20, ogłoszona została upadłość Wojciecha Kunowskiego (PESEL 57051410252), zamieszkałego przy ulicy Lecha 11/29 w miejscowości Toruń (kod 87-100), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Dobies Granda MUST Restrukturyzacje Sp. z o.o. w Toruniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Anny Czerwińskiej w Toruniu, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32331

Dodano: 2020-07-06 14:12:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuraszkiewicz Maciej w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32332. Kuraszkiewicz Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 886/19, XIX GUp 842/20. [BMSiG-32385/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 886/19, ogłosił upadłość Macieja Kuraszkiewicza, zamieszkałego przy ul. Białobrzeskiej 5 m. 7, 02-379 Warszawa, PESEL 71010900356, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 842/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32332

Dodano: 2020-07-06 14:13:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lisiecki Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32333. Lisiecki Andrzej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 663/20, XI GUp 236/20. [BMSiG-32232/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 663/20 ogłosił upadłość Andrzeja Lisieckiego, PESEL 74060409530, NIP 7871033012, zam.: 64-600 Słonawy 39a, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 236/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 104/3, 60-576 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Króla, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1405. Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32333

Dodano: 2020-07-06 14:14:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Maciejewski Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32335. Maciejewski Sebastian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 662/20/8, X GUp 129/20/8. [BMSiG-32346/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 662/20/8, ogłoszona została upadłość Sebastiana Maciejewskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 73091401056 oraz numer NIP 6251422486, zamieszkałego w Będzinie, adres: 42-500 Będzin ul. Partyzantów 39/1. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 129/20/8. Syndykiem wyznaczono Ireneusza Kubiec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 519. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Ireneusz Kubiec, ul. Kopernika 13/5, 40-064 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32335

Dodano: 2020-07-06 14:15:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konik Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32336. Konik Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 398/20, XIX GUp 816/20. [BMSiG-32373/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 398/20 ogłosił upadłość Magdaleny Konik, zamieszkałej przy ul. Fałata 5 lok. 4, 05-820 Piastów, PESEL 92112204425, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 816/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32336

Dodano: 2020-07-06 14:16:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Maniura Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32337. Maniura Krystyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 716/20/1, X GUp 117/20/1. [BMSiG-32214/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 26 czerwca 2020 r., pod sygn. akt X GU 716/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Krystyny Maniura, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 49052402880, oraz numer NIP 626 212 57 86, zamieszkałej w Bytomiu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 117/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Mirosława Mozdżenia, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 106. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania, na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32337

Dodano: 2020-07-06 14:17:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

małoletni Marciniak Maksymilian w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32338. małoletni Marciniak Maksymilian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 583/20, XI GUp 243/20/PN. [BMSiG-32222/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 583/20 ogłosił upadłość dłużnika małoletniego Maksymiliana Marciniaka (PESEL 03292504058), zam. w Lesznie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, reprezentowanego przez Tomasza Marciniaka. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 243/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Pałki, licencja nr 376. Kosztami postępowania obciążono upadłego w zakresie faktycznie poniesionym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32338

Dodano: 2020-07-06 14:18:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kowalska Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32339. Kowalska Marta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 648/20 (obecnie XI GUp 233/20). [BMSiG-32359/2020] Sygn. akt XI GU 648/20 (obecnie XI GUp 233/20) OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 648/20, ogłosił upadłość Marta Kowalska (numer PESEL 65050506883, NIP 667 103 25 10), zamieszkałej w Strzyżewie Witkowskim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 233/20. Wyznaczono syndyka w osobie Bogusława Sobczaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 378). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: osiedle Przylesie 34, Lipki, 62-250 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32339

Dodano: 2020-07-06 14:19:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Michalik Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32340. Michalik Marta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 127/20. [BMSiG-32286/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 21.05.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 127/20, ogłosił upadłość Marty Michalik (numer PESEL 96050800042), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Aleksandry Napierały oraz syndyka masy upadłości w osobie Adama Sikorskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 493), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32340

Dodano: 2020-07-06 14:20:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mielniczek Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32342. . Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 102/20, XII GUp 115/20. [BMSiG-32402/2020] Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26.06.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 102/20 ogłosił upadłość dłużnika Sylwii Mielniczek (PESEL 72082207424), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Beaty Janas, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz, Sędzia Beata Janas, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 115/20. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka oraz dane kontaktowe: Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice; tel. +48 32 308 00 00, e-mail: info@kubiczekm.com Postępowanie upadłościowe toczy się na przepisach obowiązujących do dnia 23 marca 2020 r. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32342

Dodano: 2020-07-06 14:35:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Olichwer Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32343. Olichwer Jolanta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 608/20, XI GUp 239/20/PN. [BMSiG-32332/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 608/20, ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Olichwer (PESEL 64050404429), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 239/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Czajkowskiego, licencja nr 794. Kosztami postępowania obciążono upadłego w zakresie faktycznie poniesionym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32343

Dodano: 2020-07-06 14:35:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mitręga Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32344. Mitręga Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 177/20, XII GUp 113/20. [BMSiG-32358/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku (sygn. akt XII GU 177/20), została ogłoszona upadłość dłużniczki Krystyny Mitręgi (Mitręga), zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim, PESEL 47070106685, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695) Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19) a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 113/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32344

Dodano: 2020-07-06 14:36:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mulawa Katarzyna Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32345. Mulawa Katarzyna Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 906/20, XIX GUp 764/20. [BMSiG-32179/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r., sygn. akt XIX GU 906/20, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Bożeny Mulawy, PESEL 92030302742, zamieszkałej przy ul. Mazowieckiej 18, 05-502 Bobrowiec. Wyznaczono syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 443). Osoba Sędziego komisarza zostanie wyznaczona na dalszym etapie postępowania upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. 2019 poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowania upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 p.u. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Gaweł Jarosiński - Biuro Syndyka, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - XIX GUp 764/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione prze wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczę postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienia o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem tut. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w tut. Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczeniu postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tut. Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32345

Dodano: 2020-07-06 14:37:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Motyl Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32346. Motyl Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 460/19, XIV GUp 103/20. [BMSiG-32204/2020] Sygn. akt XIV GU 460/19, XIV GUp 103/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 maja 2020 roku ogłosił upadłość Michała Motyla, numer PESEL 87011505698, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o „ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 103/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32346

Dodano: 2020-07-06 14:38:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Neubauer Walerian w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32347. Neubauer Walerian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 893/19, VI GUp 121/20 of. [BMSiG-32377/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt VI GU 893/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Waleriana Neubauer, zamieszkałego: 84-120 Władysławowo, ul. Słoneczna 18, nr ewidencyjny PESEL 50053002054, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego Waleriana Neubauer, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego; V. wyznaczyć syndyka w osobie Marty Gabryelskiej- -Mogiełka, nr licencji 1317; VI. kosztami postępowania w kwocie 30 zł (trzydzieści złotych) obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości; VII. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 121/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32347

Dodano: 2020-07-06 14:39:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Nowak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32348. Nowak Dariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 501/20. [BMSiG-32165/2020] Sygn. akt XIV GU 501/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 roku, ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Nowaka, numer PESEL 70070206512, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Maja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1446. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: KOPIK Kancelaria Obsługi Przedsiębiorcy i Konsumenta, ul. Brzeżna 14 lok. 4, 90-303 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32348

Dodano: 2020-07-06 14:40:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Pakulski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32349. Pakulski Piotr. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 175/20, V GUp 134/20. [BMSiG-32215/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie V GU 175/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Pakulskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Brązowa 11, 87-100 Toruń, PESEL 76041901712, NIP 9561900680, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr licencji: 176); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 4. wezwać wierzycieli dłużnika Piotra Pakulskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: 87-100 Toruń, ul. Korfantego 16, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Piotra Pakulskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Piotra Pakulskiego - zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 134/20. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32349

Dodano: 2020-07-06 14:43:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rejdak Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32350. Rejdak Maria. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 622/20/1, X GUp 110/20/1. [BMSiG-32223/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 24 czerwca 2020 r., pod sygn. akt X GU 622/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Marii Rejdak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 51052412343, oraz numer NIP 6441407831, zamieszkałej w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 110/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Jędrzeja Minkusa, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 307. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32350

Dodano: 2020-07-06 14:44:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Paziewski Karol w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32351. Paziewski Karol. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 49/20, XIX GUp 795/20. [BMSiG-32365/2020] SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt XIX GU 49/20, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 49/20: 1. ogłosił upadłość Paziewskiego Karola, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 86052613852, zamieszkałego w Otwocku przy ul. Marszałkowskiej 27 lok. 11, kod pocztowy 05-402; 2. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt XIX GUp 795/20; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej, oraz syndyka w osobie Zenona Stępnia (numer licencji 884); 5. określił że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32351

Dodano: 2020-07-06 14:45:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sławiński Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32352. Sławiński Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1526/19, XIX GUp 774/20. [BMSiG-32316/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 roku, (sygn. akt XVIII GU 1526/19; XIX GUp 774/20): 1. ogłosił upadłość Artura Sławińskiego (PESEL 67120800431), zamieszkałego w Kobyłce (kod pocztowy 05-230) przy ul. Bohaterów Ossowa 1; 2. określił, że Artur Sławiński jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. uznał, że postępowanie upadłościowe Artura Sławińskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32352

Dodano: 2020-07-06 14:46:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rusak-Płaszczymąka Edyta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32353. Rusak-Płaszczymąka Edyta. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 658/20/8, X GUp 130/20/8. [BMSiG-32349/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 658/20/8, ogłoszona została upadłość Edyty Rusak-Płaszczymąka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL79042320302 oraz numer NIP 6262566409, zamieszkałej w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 23. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 130/20/8. Na Syndyka wyznaczono Mateusza Bienioszka (Bienioszek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 94. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Mateusz Bienioszek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32353

Dodano: 2020-07-06 14:47:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pietrzykowski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32354. Pietrzykowski Rafał. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 307/19, XIV GUp 122/20. [BMSiG-32212/2020] Sygn. akt XIV GU 307/19, XIV GUp 122/20. OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 roku ogłosił upadłość Rafała Pietrzykowskiego, numer PESEL 77102603770, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Sowińskiego nr 48 m. 2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 122/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32354

Dodano: 2020-07-06 14:48:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Rydzewska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32355. Rydzewska Danuta. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 190/20, XII GUp 59/20. [BMSiG-32276/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 roku ogłoszono upadłość Danuty Rydzewskiej (PESEL 59122905269, NIP 8511640153), zamieszkałej: ul. Swarożyca 1a/17, 71-601 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 59/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Brykczyńskiej- -Grudzińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1120. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: aleja Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 59/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32355

Dodano: 2020-07-06 14:49:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Sikorski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32356. Sikorski Marcin. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 215/20, V GUp 127/20. [BMSiG-32177/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie V GU 215/20 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Sikorskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Wojska Polskiego 40/9, 87-100 Toruń, PESEL 79060511698, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. wyznaczyć syndyka - DOBIES GRENDA MUST RESTRUKTURYZACJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (KRS 0000800890), adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłego Marcina Sikorskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Marcina Sikorskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 127/20. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32356

Dodano: 2020-07-06 14:50:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Starnawska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32357. Starnawska Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 275/20, XIX GUp 823/20. [BMSiG-32374/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 275/20, ogłosił upadłość Karoliny Starnawskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Siennej 87 lok. 20 (kod pocztowy 00-815), PESEL 75040700063, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 823/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sadów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza ASR Tomasza Pisarskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską (numer licencji 779). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 823/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32357

Dodano: 2020-07-06 14:51:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szczepański Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32358. Szczepański Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1047/19, XIX GUp 844/20. [BMSiG-32396/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 1047/19, ogłosił upadłość Mariusza Szczepańskiego, zamieszkałego przy ul. Geodetów 23C m. 42, 05-509 Józefosław, PESEL 73101400592, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 844/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32358

Dodano: 2020-07-06 14:52:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szmytka Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32359. Szmytka Roman. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 290/19, VI GUp 122/20. [BMSiG-32146/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku, sygn. akt VI GU 290/19, ogłosił upadłość Romana Szmytka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Złotowie 28, 82-220 Złotowo, PESEL 85050617370, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Karoliny Kondrackiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem aktualnej sygnatury akt VI GUp 122/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie wskazuje się jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32359

Dodano: 2020-07-06 14:53:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Szymańska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32360. Szymańska Iwona. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 422/20. [BMSiG-32267/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 422/20 ogłosił upadłość Iwony Szymańskiej (numer PESEL 83120602187), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32360

Dodano: 2020-07-06 14:54:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szymaszek Marian i Szymaszek Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32361. Szymaszek Marian i Szymaszek Krystyna. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 239/20/2, X GUp 127/20/8. [BMSiG-32294/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 czerwca 2020 r., sygn. akt X GU 239/20/2, ogłoszona została upadłość dłużnika Mariana Szymaszka, zamieszkałego w Tychach, ul. Sublańska 159, posiadającego numer PESEL 51010213713, oraz dłużniczki Krystyny Szymaszek, zamieszkałej w Tychach, ul. Sublańska 159, posiadającej numer PESEL 53082405883, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Grabowską, a na Syndyka masy upadłości Mariusza Ścibicha (Ścibich), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 715. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 127/20/8. Wzywa się wierzycieli upadłych do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. akt X GUp 127/20/8. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32361

Dodano: 2020-07-06 14:55:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Śliwa Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32362. Śliwa Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 427/20 of, VIII GUp 203/20 of. [BMSiG-32382/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GU 427/20 of, na skutek wniosku złożonego 10 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Anny Śliwy, numer PESEL 71031007948, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Złotogórskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 283, adres: ul. Wałbrzyska 12, 52-314 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 203/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 203/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32362

Dodano: 2020-07-06 14:56:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Świtalski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32363. Świtalski Łukasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 496/20, XI GUp 248/20. [BMSiG-32323/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 496/20, ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Świtalskiego, nr PESEL 81122118192, zamieszkałego w miejscowości Brudzew, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 248/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie w osobie Aleksandry Marciniak, ul. Łąkowa 20, 62-700 Turek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1357. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32363

Dodano: 2020-07-06 14:57:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Tatarczuch Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32364. Tatarczuch Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 618/20/1, X GUp 105/20/1. [BMSiG-32211/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 23 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 618/20/1 ogłoszona została upadłość dłużnika Anny Tatarczuch, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 49103015403, oraz numer NIP 644 195 96 28, zamieszkałej w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 105/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Jędrzeja Minkusa, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 307. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz.U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32364

Dodano: 2020-07-06 14:57:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wejksza Daniel w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32366. Wejksza Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 36/20, XIX GUp 778/20. [BMSiG-32234/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 36/20, ogłosił upadłość Daniela Wejkszy, PESEL 88091114857, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Marywilskiej 65/25, 03-042 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 778/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32366

Dodano: 2020-07-06 14:58:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Winiarska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32368. Winiarska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 444/20 of, VIII GUp 202/20 of. [BMSiG-32376/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GU 444/20 of, na skutek wniosku złożonego ze skutkiem od 27 kwietnia 2020 r. ogłosił upadłość Małgorzaty Winiarskiej, numer PESEL 79080511546, NIP 9121664011, zamieszkałej w Jelczu-Laskowicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Złotogórskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 283, adres: ul. Wałbrzyska 12, 52-314 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 202/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 202/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32368

Dodano: 2020-07-06 14:59:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wiśniewska-Frącek Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32369. Wiśniewska-Frącek Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 421/20. [BMSiG-32272/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.06.2020 r. w sprawie sygn. akt XV GU 421/20 ogłosił upadłość Anny Wiśniewskiej-Frącek (numer PESEL 78090203425, numer NIP 5542166604), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32369

Dodano: 2020-07-06 15:00:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wnuk Stefania w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32370. Wnuk Stefania. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 652/20, XI GUp 241/20. [BMSiG-32195/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 652/20, ogłosił upadłość Stefanii Wnuk (numer PESEL 83090712624), zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 241/20. Wyznaczono syndyka w osobie Wojciecha Czajkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 794). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Adama Mickiewicza 19, 60-833 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32370

Dodano: 2020-07-06 15:01:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Włodarczyk Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32371. Włodarczyk Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 194/19, XII GUp 109/20. [BMSiG-32403/2020] Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26.06.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 194/19 ogłosił upadłość dłużnika Jacka Włodarczyka (PESEL 83101116919), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Beaty Janas, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz, Sędzia Beata Janas, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 109/20. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka oraz dane kontaktowe: Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice; tel. +48 32 308 00 00, e-mail: info@kubiczekm.com Postępowanie upadłościowe toczy się na przepisach obowiązujących do dnia 23 marca 2020 r. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32371

Dodano: 2020-07-06 15:02:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wojtuniak Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32372. Wojtuniak Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 446/20. [BMSiG-32148/2020] Sygn. akt XIV GU 446/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Marcina Wojtuniaka, numer PESEL 75010314618, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Elżbietę Golczyk-Król, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 322. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Małyszyn 43c, 98-300 Wieluń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32372

Dodano: 2020-07-06 15:02:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Worożańska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32373. Worożańska Justyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 78/20 of. [BMSiG-32250/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 roku, sygn. akt V GU 78/20 of, ogłosił upadłość Justyny Worożańskiej, numer PESEL 90052413701, zamieszkałej w Lubszy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka w osobie Aleksandry Wachockiej (nr licencji 1376). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32373

Dodano: 2020-07-06 15:03:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Wyczawski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32374. Wyczawski Bogdan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 82/20 of. [BMSiG-32239/2020] TREŚĆ OGŁOSZENIA Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 roku, sygn. akt V GU 82/20 of, ogłosił upadłość Bogdana Wyczawskiego, numer PESEL 58112208913, zamieszkałego w Brzegu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka w osobie Aleksandry Wachockiej (nr licencji 1376). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32374

Dodano: 2020-07-06 15:04:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Zagajewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32375. Zagajewska Joanna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 84/20 of, V GUp 84/20 of. [BMSiG-32303/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 84/20 of, na skutek wniosku złożonego 25 maja 2020 r. ogłosił upadłość Joanny Zagajewskiej, numer PESEL 75071508786, numer NIP 7441075841, zamieszkałej w Iławie, ul. Kościuszki 20B/8, 14-200 Iława, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212, Biuro Syndyka, Nowa Wieś, ul. Jowisza 27, 14-200 Iława. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 84/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32375

Dodano: 2020-07-06 15:05:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wyrzykiewicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32376. Wyrzykiewicz Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 508/20, XI GUp 196/20. [BMSiG-32249/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 508/20, ogłosił upadłość dłużniczki Iwony Wyrzykiewicz, zamieszkałej w Dąbrówce, ul. Brzozowa 6/1, PESEL 72121102949, NIP 7781023688. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres wskazany w obwieszczeniu: (Mariusz Wolsztyński, ul. Nowowiejskiego 10/11, 61-731 Poznań). Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi na adres wskazany w obwieszczeniu w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mariusza Wolsztyńskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 880. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. XI GUp 196/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32376

Dodano: 2020-07-06 15:06:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Zdanowicz Anna Izabela w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32377. Zdanowicz Anna Izabela. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 87/20, V GUp „of” 78/20. [BMSiG-32264/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 87/20): I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Anny Izabeli Zdanowicz, zamieszkałej: ul. Słowackiego 3, 10-373 Wadag, PESEL 72081001326, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską; V. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego, nr licencji 313; VI. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą V GUp „of” 78/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32377

Dodano: 2020-07-06 15:07:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KRYPTON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32378. „KRYPTON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Siedlcach. KRS 0000235439. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 czerwca 2005 r., sygn. akt IX GUp 73/18. [BMSiG-32217/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 15 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie o sygn. akt IX GUp 73/18, dokonano zmiany na liście wierzytelności w ten sposób, że wykreślono wierzytelność Alior Bank Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie w części, tj w kwocie 437 328,72 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), oraz wpisano wierzytelność Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 437 328,72 zł (czterysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), którą zaliczono do kategorii drugiej zaspokojenia, zaś wierzytelność Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 677 675,40 zł (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) określono jako wierzytelność warunkową. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które można wnieść do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodnia od obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32378

Dodano: 2020-07-06 15:08:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

STEK-POL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32379. STEK-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Mleczkowie. KRS 0000166969. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2003 roku., sygn. akt V GUp 37/18. [BMSiG-32288/2020] Zarządzeniem z dnia 24 czerwca 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Stek-Pol spółka z o.o. w upadłości w Mleczkowie ogłasza, że syndyk w dniu 22 czerwca 2020 roku złożył korektę listy wierzytelności z dnia 25.09.2019 r., którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu korekty listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32379

Dodano: 2020-07-06 15:09:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Andrzejewski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32380. Andrzejewski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 142/18. [BMSiG-32135/2020] Sygn. akt XIV GUp 142/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 9 kwietnia 2020 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Andrzejewskiego, PESEL 62093001173, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 142/18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32380

Dodano: 2020-07-06 15:09:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ARGO-EKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32381. ARGO-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Nowej Wsi. KRS 0000316902. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 października 2008 r., sygn. akt VIII GUp 139/18. [BMSiG-32258/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec ARGO-EKO Sp. z o.o. w Nowej Wsi (KRS 0000316902, NIP 5492432238), sygn. akt VIII GUp 139/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32381

Dodano: 2020-07-06 15:09:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Baryga Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32382. Baryga Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1038/19. [BMSiG-32168/2020] Sygn. akt XVIII GUp 1038/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Moniki Barygi w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XVIII GUp 1038/19, ogłasza, że syndyk w dniu 29 maja 2020 r. sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32382

Dodano: 2020-07-06 15:09:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Barański Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32383. Barański Marcin. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 290/19. [BMSiG-32393/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Barańskiego, numer PESEL 82052108554, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 290/19), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazane przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 4.05.2020 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu poprzez czytelnię tutejszego Sądu po wcześniejszym zamówieniu akt. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32383

Dodano: 2020-07-06 15:10:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bartnicka-Teoludzka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32384. Bartnicka-Teoludzka Ewa. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 5/20 „of”. [BMSiG-32260/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Ewy Bartnickiej-Teoludzkiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 5/20 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi 27 maja 2020 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności- w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32384

Dodano: 2020-07-06 15:10:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Berhard Aneta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32385. Berhard Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1193/19. [BMSiG-32336/2020] Obwieszczenie Sędzia komisarz ogłasza, że syndyk w postępowaniu upadłościowym Anety Berhard (sygn. akt XVIII GUp 1193/19), w dniu 25 czerwca 2020 roku złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności, które każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32385

Dodano: 2020-07-06 15:10:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Bernad Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32386. Bernad Zbigniew. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 50/19. [BMSiG-32366/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Bernada, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Węglowej 9/11, 68-100 Żagań, numer PESEL 61072505914, zawiadamia, że w dniu 6.03.2020 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok.l 15. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32386

Dodano: 2020-07-06 15:10:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bogucki Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32387. Bogucki Łukasz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 174/19. [BMSiG-32181/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 174/19 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Łukasza Boguckiego syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 256 w związku z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32387

Dodano: 2020-07-06 15:10:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Broż Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32388. Broż Grażyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 465/19. [BMSiG-32341/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Grażyny Broż, PESEL 67121310827, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 465/19), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32388

Dodano: 2020-07-06 15:11:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Burzykowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32389. Burzykowska Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 125/19. [BMSiG-32140/2020] Sygn. akt XIV GUp 125/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 22 maja 2020 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Burzykowskiej, PESEL 76020305928, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 125/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32389

Dodano: 2020-07-06 15:11:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dolata Zofia w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32390. Dolata Zofia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 11/20. [BMSiG-32317/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Zofii Dolata, zamieszkałej w miejscowości Szamotuły, nr PESEL 59041305106, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 11/20 zawiadamia, że w dniu 2 czerwca 2020 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32390

Dodano: 2020-07-06 15:11:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Drutkowska Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32391. Drutkowska Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1240/19. [BMSiG-32175/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Drutkowskiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1240/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 10 czerwca 2020 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32391

Dodano: 2020-07-06 15:11:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dymecka Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32392. Dymecka Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1157/19. [BMSiG-32200/2020] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego, została sporządzona i w dniu 16 czerwca 2020 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Beaty Dymeckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 1157/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32392

Dodano: 2020-07-06 15:12:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ENERGETYCZNE CENTRUM S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32393. ENERGETYCZNE CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000353502. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2010 r., sygn. akt XIX GUp 749/19. [BMSiG-32253/2020] Sędzia komisarz z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż została sporządzona i złożona przez syndyka do akt w dniu 08 maja 2020 roku częściowa lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Energetycznego Centrum S.A. w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 749/19. Podkreślenia wymaga, że przez wzgląd na znaczną ilość dokonanych w toku tego postępowania upadłościowego zgłoszeń wierzytelności (ponad 7 tysięcy zgłoszeń wierzytelności) oraz celem zapoznania się przez wierzycieli Upadłego z listą wierzytelności w zakresie, w jakim pierwsza część zgłoszeń wierzytelności została już rozpoznana na obecnym etapie postępowania upadłościowego została sporządzona częściowa lista wierzytelności, obejmująca 1560 pozycji. Zasadność pozostałych zgłoszeń wierzytelności będzie podlegała ocenie w ramach kolejnych częściowych list wierzytelności sporządzanych w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Energetycznego Centrum SA w upadłości. Przedmiotową listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza w trybie art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Należy też wskazać, iż nie zachodzą przesłanki do złożenia sprzeciwu przez wierzycieli, których zgłoszenie nie podlegało rozpoznaniu w ramach ww. częściowej listy wierzytelności, obejmującej 1560 pozycji. Powyższe oznacza, że w przypadku jeżeli na ww. częściowej liście wierzytelności nie znajduje się imię i nazwisko/nazwa wierzyciela, który dokonał zgłoszenia wierzytelności to brak jest podstaw do złożenia sprzeciwu, ponieważ sporządzona w toku postępowania upadłościowego ww. częściowa lista wierzytelności nie uwzględnia rozstrzygnięcia w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności takiego wierzyciela, a tym samym sprzeciw jako środek zaskarżenia od nieistniejącego rozstrzygnięcia nie jest dopuszczalny i jako taki będzie podlegał odrzuceniu. Jak już wspomniano, rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszeń wierzytelności dokonanych przez pozostałych wierzycieli, tj. rozstrzygnięcie w przedmiocie zgłoszenia wierzytelności, które nie podlegały rozpoznaniu na ww. częściowej liście wierzytelności obejmującej 1560 pozycji znajdzie się na kolejnych częściowych listach wierzytelności, jakie będą składane w dalszym toku postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32393

Dodano: 2020-07-06 15:12:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Filip Emil w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32394. Filip Emil. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 59/18. [BMSiG-32254/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Emila Filipa, PESEL 52052502115, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 59/18, syndyk masy upadłości złożył Sędziemu Komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że drugą uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt, sala nr 3 (parter), Sądu Rejonowego w Rzeszowie, każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu drugiej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na drugiej liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32394

Dodano: 2020-07-06 15:12:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gabańska Agata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32395. Gabańska Agata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 623/19. [BMSiG-32237/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agaty Gabańskiej, PESEL 90071201668, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 623/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32395

Dodano: 2020-07-06 15:12:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Gawrych Roman Stefan w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32396. Gawrych Roman Stefan. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 49/19. [BMSiG-32297/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 19 lutego 2020 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Romana Stefana Gawrycha, sygn. akt XII GUp 49/19, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin- -Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art 256 i 257 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32396

Dodano: 2020-07-06 15:13:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Hadwiczak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32397. Hadwiczak Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 319/19. [BMSiG-32178/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Krzysztofa Hadwiczaka, PESEL 92012807694 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 319/19), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32397

Dodano: 2020-07-06 15:13:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Giernatowska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32398. Giernatowska Urszula Edyta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1118/19. [BMSiG-32187/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Urszuli Edyty Giernatowskiej w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1118/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32398

Dodano: 2020-07-06 15:13:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Hanc Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32399. Hanc Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 944/19. [BMSiG-32265/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu Danuty Hanc, numer PESEL 53101106384, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 944/19), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi dnia 18 marca 2020 r., którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania na liście wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32399

Dodano: 2020-07-06 15:13:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jackowski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32400. Jackowski Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1337/19. [BMSiG-32226/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 7 kwietnia 2020 roku lista wierzytelności oraz w dniu 12 maja 2020 lista uzupełniająca, w postępowaniu upadłościowym Włodzimierza Jackowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XIX GUp 1337/19. Powyższą listę oraz listę uzupełniając każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32400

Dodano: 2020-07-06 15:14:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jankowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32401. Jankowski Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1229/19. [BMSiG-32167/2020] Sygn. akt XIX GUp 1229/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Jankowskiego w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt XIX GUp 1229/19, ogłasza, iż w dniu 16 czerwca 2020 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Syndyk Jolanta Ogorzałek-Krzemińska MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32401

Dodano: 2020-07-06 15:14:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jaworski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32402. Jaworski Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1337/19. [BMSiG-32185/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 29 kwietnia 2020 roku lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jacka Jaworskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XVIII GUp 1337/19. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32402

Dodano: 2020-07-06 15:14:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jezierski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32403. Jezierski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 11/19. [BMSiG-32372/2020] Sędzia komisarz w prowadzonym pod sygnaturą VIII GUp 11/19, postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Tadeusza Jezierskiego, zamieszkałego w Januszkowicach (PESEL 54040804892) ogłasza, że w dniu 2 października 2019 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Maciej Złotogórski. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32403

Dodano: 2020-07-06 15:15:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Jurczyk-Czekaj Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32404. Jurczyk-Czekaj Beata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 142/19/2. [BMSiG-32368/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Beaty Jurczyk-Czekaj, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, ul. Bolesława Chrobrego 17/83, posiadającej numer PESEL 64040713841, w sprawie o sygn. akt X GUp 142/19/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 czerwca 2020 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32404

Dodano: 2020-07-06 15:15:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kania Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32405. Kania Tomasz. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 176/19. [BMSiG-32142/2020] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie sygn. akt VIII GUp 176/19, w postępowaniu upadłościowym Tomasza Kani, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 16 czerwca 2020 roku listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania, przez każdego zainteresowanego, w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32405

Dodano: 2020-07-06 15:15:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kędzierska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32406. Kędzierska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1121/19. [BMSiG-32202/2020] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego, została sporządzona i złożona w dniu 27 maja 2020 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kędzierskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XIX GUp 1121/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32406

Dodano: 2020-07-06 15:15:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kiełtyka Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32407. Kiełtyka Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 392/19. [BMSiG-32284/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Kiełtyki, PESEL 42112901754, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 392/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32407

Dodano: 2020-07-06 15:16:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kiełtyka Stefania w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32408. Kiełtyka Stefania. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 391/19. [BMSiG-32151/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Stefanii Kiełtyki, PESEL 42070509469, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 391/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32408

Dodano: 2020-07-06 15:16:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kmicic Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32409. Kmicic Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 341/19. [BMSiG-32259/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Kmicic, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 341/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 21 kwietnia 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64A, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nie odpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32409

Dodano: 2020-07-06 15:16:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kowalewski Jacek Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32410. Kowalewski Jacek Marek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 32/19. [BMSiG-32282/2020] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 26 lutego 2020 r. uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jacka Marka Kowalewskiego, sygn. akt XII GUp 32/19, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32410

Dodano: 2020-07-06 15:16:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowerski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32411. Kowerski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 81/20. [BMSiG-32216/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Kowerskiego (PESEL 89012003977), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt XIX GUp 81/20, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 19 czerwca 2020 roku lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32411

Dodano: 2020-07-06 15:16:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Krasińska Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32412. Krasińska Renata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 110/19. [BMSiG-32325/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Krasińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 65012710604, zamieszkałej w Zielonej Górze, przy ul. Monte Cassino 23/51, 65-561 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 110/19), zawiadamia, że w dniu 9.04.2020 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32412

Dodano: 2020-07-06 15:17:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

CREATIVE CERAMIKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32300. CREATIVE CERAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie. KRS 0000291661. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 października 2007 r., sygn. akt X GU 1121/19/2, X GUp 85/20/7. [BMSiG-32329/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17 czerwca 2020 r., sygn. akt X GU 1121/19/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Creative Ceramika Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, adres: ul. Katowicka 160, 41-500 Chorzów, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291661. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Michała Dmowskiego, a na syndyka masy upadłości Mirosława Mozdżenia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 106. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 85/20/7. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 85/20/7. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32300

Dodano: 2020-07-06 15:17:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Łydkowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32413. Łydkowski Łukasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 194/19. [BMSiG-32230/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Łukasza Łydkowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 194/19), zawiadamia, ze została sporządzona i złożona w dniu 26 03.2020 r. przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności a co odmowy uznania wierzytelności - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32413

Dodano: 2020-07-06 15:17:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Mazanowska Dominika w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32414. Mazanowska Dominika. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 69/20. [BMSiG-32190/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dominiki Mazanowskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 69/20), zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32414

Dodano: 2020-07-06 15:18:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mieszaniec Mateusz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32415. Mieszaniec Mateusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 117/19. [BMSiG-32193/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mateusza Mieszańca, PESEL 86072906275, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 117/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw2), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32415

Dodano: 2020-07-06 15:18:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowakowicz Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32416. Nowakowicz Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 996/19. [BMSiG-32324/2020] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt XVIII GUp 996/19), Wojciecha Nowakowicza (PESEL 63090301570), tj. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził w dniu 2 marca 2020 r. i złożył Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Ww. listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie (art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32416

Dodano: 2020-07-06 15:18:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Misiak Maciej w upadłości likwidacyjnej

2020-07-06 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 32417. Misiak Maciej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 211/17. [BMSiG-32274/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Macieja Misiaka, PESEL 83080800434, zamieszkałego pod adresem: ul. Gołaśka 17/5, 30-619 Kraków, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 211/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw16, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw16 sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw16. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32417

Dodano: 2020-07-06 15:18:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czerniawska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32566. Czerniawska Joanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 361/20, VIII GUp 361/20. [BMSiG-32703/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 361/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Joanny Czerniawskiej, PESEL 64051900566, zamieszkałej pod adresem: Krzywaczka 512, 32-442 Krzywaczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - sędziego Bartosza Suchmiela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 361/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32566

Dodano: 2020-07-07 09:27:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kopcik Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32577. Kopcik Jolanta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 209/20, VIII GUp 362/20. [BMSiG-32631/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 209/20, postanowiono: I. ogłosić upadłość Jolanty Kopcik (PESEL 57040620921), zamieszkałej pod adresem: ul. Podedworze 10/14, 60-686 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Sędziego Bartosza Suchmiela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 362/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 362/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32577

Dodano: 2020-07-07 09:39:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Majka Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-07-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32582. Majka Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 258/20, VIII GUp 360/20. [BMSiG-32685/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 2.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 258/20, postanowił: I. ogłosić upadłość Małgorzaty Majki (Majka), PESEL 54081604587, zamieszkałej pod adresem: os. Widokowe 6/14, 32-540 Trzebinia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 360/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która zażądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem (art. 357 § 2 k.p.c.). Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100 zł; strona może w terminie tygodniowym od dnia otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem złożyć zażalenie, przy czym opłata uiszczona na poczet uzasadnienia podlega zaliczenia na poczet opłaty od zażalenia (200 zł). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32582

Dodano: 2020-07-07 09:43:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Harłacz Władysława w upadłości likwidacyjnej

2020-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32572. Harłacz Władysława. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 161/20, VIII GUp 359/20. [BMSiG-32614/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 161/20, Sąd postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużnika Władysławy Harłacz (PESEL 50090307187), zamieszkałej pod adresem: ul. Centralna 38A/57, 31-586 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4) wyznaczyć na Sędziego komisarza asesora sądowego Magdalenę Stawowy; 5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; 6) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 359/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32572

Dodano: 2020-07-07 09:35:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Janik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32574. Janik Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 189/20, VIII GUp 356/20. [BMSiG-32618/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 189/20, Sąd postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Janika (PESEL 74012709299), zamieszkałego pod adresem: ul. Graniczna 92A, 32-085 Giebułtów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4) wyznaczyć na Sędziego komisarza asesora sądowego Magdalenę Stawowy; 5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; 6) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 356/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32574

Dodano: 2020-07-07 09:36:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Małkiewicz Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-07-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32583. Małkiewicz Bożena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 200/20, VIII GUp 357/20. [BMSiG-32627/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 1.07.2020 r., sygn. akt VIII GU 200/20, Sąd postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużnika Bożeny Małkiewicz (PESEL 62100207606), zamieszkałej pod adresem: ul. Kordeckiego 5/2, 31-071 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4) wyznaczyć na Sędziego komisarza asesora sądowego Magdalenę Stawowy; 5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Witolda Szumskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 58; 6) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 357/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32583

Dodano: 2020-07-07 09:44:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROMESA Sp. z o.o.

2020-06-30 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32833. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „PROMESA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach. KRS 0000145417. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2002 r. [BMSiG-32610/2020] OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 15 ustawy z dnia z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PROMESA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000145417, oraz posiadająca nr NIP 9591561774 i nr REGON 292696305, zwanej dalej Dłużnikiem, oświadcza, że otwiera Postępowanie o Zatwierdzenie Układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia z dnia 19 czerwca 2020 r. o której mowa wyżej. Jednocześnie Dłużnik oświadcza, że podpisał z p. Witoldem Szczepaniakiem - Licencjonowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym (lic nr 1160) umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem Postępowania o Zatwierdzenie Układu i pełnienie roli Nadzorcy Układu. Dodatkowo Dłużnik oświadcza, że Dzień Układowy zostaje ustalony na 30 czerwca 2020 roku. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32833

Dodano: 2020-07-07 14:58:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

AV DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.

2020-06-30 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32522. „AV DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000258164. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 maja 2006 r. [BMSiG-32275/2020] Działając na podstawie artykułu 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 obwieszcza się o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujących zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) wobec dłużnika AV Dystrybucja Sp. z o.o., adres ul. Dulęby, 40-833, Katowice, KRS 0000258164, NIP 6341047187. Funkcję nadzorcy układu pełni Waldemar Łukaszowicz, licencja ministra sprawiedliwości 1073. Wskazuje się dzień układowy 30 czerwca 2020 r. Przypomina się, że z dniem dokonania obwieszczenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 do dnia umorzenia lub zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu: 1) postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz dotyczące wierzytelności, o której mowa w art. 17, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu z mocy prawa; 2) wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego z wierzytelności objętej z mocy prawa układem oraz wierzytelności, o której mowa w art. 17, jest niedopuszczalne; 3) przepisy art. 252, art. 253 oraz art. 256 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne stosuje się odpowiednio; zezwolenia, o których mowa w art. 256 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, wydaje nadzorca układu. Prezes Zarządu Damian Szczędzina MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32522

Dodano: 2020-07-07 16:34:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bylica Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32297. Bylica Rafał. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 541/19, VIII GUp 352/20. [BMSiG-32224/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.06.2020 r., sygn. akt VIII GU 541/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika Rafała Bylicy (nr PESEL 72072000675), zamieszkałego pod adresem: ul. Konstytucji 3 Maja 41, 34-120 Andrychów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 352/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32297

Dodano: 2020-07-06 13:35:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Czechowicz Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32565. Czechowicz Urszula. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 847/19/4, X GUp 133/20/4. [BMSiG-32480/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 30.06.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 847/19/4, ogłosił upadłość dłużniczki Urszuli Czechowicz, zamieszkałej w Łaziskach Górnych, Osiedle Kościuszki llle/42, posiadającej numer PESEL 61070904166, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Suligi, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 183. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 133/20/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32565

Dodano: 2020-07-07 09:26:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Florek Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32568. Florek Maria. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 613/20, VIII GUp 351/20. [BMSiG-32612/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.06.2020 r., sygn. akt VIII GU 613/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marii Florek (PESEL 67042501322; NIP 944-113-42-72), zamieszkałej pod adresem: ul. Świętojańska 2, 30-398 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Marii Konopnickiej 11; 34-200 Sucha Beskidzka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 351/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32568

Dodano: 2020-07-07 09:29:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jaremko Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2020-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32316. Jaremko Kazimiera. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 435/19, XII GUp 62/20. [BMSiG-32206/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Kazimiery Jaremko, zamieszkałej: ul. Bronisławy 14a/1, 71-533 Szczecin, PESEL 47030203500, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 62/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszki Smoleń oraz syndyka w osobie Magdaleny Zalewskiej-Grajek, nr licencji 458. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32316

Dodano: 2020-07-06 13:57:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jessa Natalia Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32318. Jessa Natalia Katarzyna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 444/19, XII GUp 63/20. [BMSiG-32331/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 roku, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, Natalii Katarzyny Jessa, zamieszkałej: ul. Kujawska 7/31, 70-425 Szczecin, PESEL 78101011166, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 63/20. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej oraz syndyka w osobie Piotra Długopolskiego, nr licencji 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32318

Dodano: 2020-07-06 13:59:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kornas Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32578. Kornas Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 353/20/1, X GUp 131/20/1. [BMSiG-32673/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 535/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Małgorzaty Kornas, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 63081512286, zamieszkałej w Mysłowicach. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 131/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Wojciecha Zymka, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32578

Dodano: 2020-07-07 09:40:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Nawrot Weronika w upadłości likwidacyjnej

2020-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32586. Nawrot Weronika. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 721/20/1, X GUp 132/20/1. [BMSiG-32678/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 30 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 721/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Weroniki Nawrot, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 63071905627, oraz numer NIP 6271721878, zamieszkałej w Chorzowie. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 132/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Wojciecha Zymka, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 104. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32586

Dodano: 2020-07-07 09:48:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Rydzewski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32597. Rydzewski Janusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 191/20, XII GUp 61/20. [BMSiG-32576/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 roku ogłoszono upadłość Janusza Rydzewskiego (PESEL 59052407099, NIP 8510010875), zamieszkałego: ul. Swarożyca 1a/17, 71-601 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 61/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1120. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r, poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: aleja Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 61/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32597

Dodano: 2020-07-07 09:57:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Staudt Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32599. Staudt Joanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 648/20, VIII GUp 350/20. [BMSiG-32605/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.06.2020 r., sygn. akt VIII GU 648/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Joanny Staudt (PESEL 82103114925), zamieszkałej pod adresem: ul. Torfowa 13/7, 30-384 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Marii Konopnickiej 11, 34-200 Sucha Beskidzka, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 350/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego, stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32599

Dodano: 2020-07-07 09:59:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

"Malm Anna"

2020-06-29 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32831. Malm Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GR 16/20/”of”. [BMSiG-32588/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 r., sygn. akt IX GR 16/20 „of”, w sprawie z wniosku Anny Malm o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Anny Malm, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, otworzył postępowanie o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli Anny Malm jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lublinie, ul. Samsonowicza 55/13, 20-485 Lublin, numer PESEL 58091004522, wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Pawła Choiny, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 935. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32831

Dodano: 2020-07-07 14:51:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Hejnoł Janina w upadłości likwidacyjnej

2020-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32309. Hejnoł Janina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1118/19/2, X GUp 118/20/8. [BMSiG-32287/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 czerwca 2020 r., sygn. akt X GU 1118/19/2 ogłoszona została upadłość dłużniczki Janiny Hejnoł, zamieszkałej w Mikołowie, ul. Kochanowskiego 5/10, posiadającej numer PESEL 73102413047, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Grabowską, a na Syndyka masy upadłości Mariusza Ścibicha (Ścibich), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 715. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 118/20/8. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 118/20/8. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32309

Dodano: 2020-07-06 13:52:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kawa Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32321. Kawa Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 656/19/4, X GUp 128/20/8. [BMSiG-32299/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 czerwiec 2020 r., sygn. akt X GU 656/19/4, ogłoszona została upadłość dłużniczki, Elżbiety Kawa, zamieszkałej w Tychach przy ul. Cienistej 5/1, posiadającej nr PESEL 91040405982, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Magdaleny Grabowskiej, a Syndykiem masy upadłości w osobie Damiana Zgolika, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 66. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 128/20/8. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 128/20/8. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32321

Dodano: 2020-07-06 14:01:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Konopińska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2020-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32325. Konopińska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydzial Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 157/20, V GUp „of” 77/20. [BMSiG-32319/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 157/20): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Aleksandry Konopińskiej, zamieszkałej w Olsztynie przy ul. Kanta 40D/39, 10-900 Olsztyn, PESEL 95011302542, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 2, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Kamila Grabowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1383. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 77/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32325

Dodano: 2020-07-06 14:06:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Pośpiech Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32591. Pośpiech Paweł. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 226/20, XII GUp 60/20. [BMSiG-32461/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 roku, ogłoszono upadłość Pawła Pośpiecha (PESEL 80081217652, NIP 8541957883), zamieszkałego: ul. Przedwiośnie 105/3, 73-110 Stargard, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 60/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Brykczyńskiej-Grudzińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1120. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: aleja Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 60/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32591

Dodano: 2020-07-07 09:52:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Maciejewski Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2020-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32335. Maciejewski Sebastian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 662/20/8, X GUp 129/20/8. [BMSiG-32346/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 662/20/8, ogłoszona została upadłość Sebastiana Maciejewskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 73091401056 oraz numer NIP 6251422486, zamieszkałego w Będzinie, adres: 42-500 Będzin ul. Partyzantów 39/1. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 129/20/8. Syndykiem wyznaczono Ireneusza Kubiec, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 519. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, adres syndyka: Ireneusz Kubiec, ul. Kopernika 13/5, 40-064 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32335

Dodano: 2020-07-06 14:15:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rusak-Płaszczymąka Edyta w upadłości likwidacyjnej

2020-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32353. Rusak-Płaszczymąka Edyta. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 658/20/8, X GUp 130/20/8. [BMSiG-32349/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 658/20/8, ogłoszona została upadłość Edyty Rusak-Płaszczymąka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL79042320302 oraz numer NIP 6262566409, zamieszkałej w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 23. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 130/20/8. Na Syndyka wyznaczono Mateusza Bienioszka (Bienioszek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 94. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Mateusz Bienioszek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32353

Dodano: 2020-07-06 14:47:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Rydzewska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32355. Rydzewska Danuta. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 190/20, XII GUp 59/20. [BMSiG-32276/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 roku ogłoszono upadłość Danuty Rydzewskiej (PESEL 59122905269, NIP 8511640153), zamieszkałej: ul. Swarożyca 1a/17, 71-601 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 59/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Brykczyńskiej- -Grudzińskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1120. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: aleja Papieża Jana Pawła II 35/2, 70-453 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 59/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32355

Dodano: 2020-07-06 14:49:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szymaszek Marian i Szymaszek Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32361. Szymaszek Marian i Szymaszek Krystyna. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 239/20/2, X GUp 127/20/8. [BMSiG-32294/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 29 czerwca 2020 r., sygn. akt X GU 239/20/2, ogłoszona została upadłość dłużnika Mariana Szymaszka, zamieszkałego w Tychach, ul. Sublańska 159, posiadającego numer PESEL 51010213713, oraz dłużniczki Krystyny Szymaszek, zamieszkałej w Tychach, ul. Sublańska 159, posiadającej numer PESEL 53082405883, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Magdalenę Grabowską, a na Syndyka masy upadłości Mariusza Ścibicha (Ścibich), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 715. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 127/20/8. Wzywa się wierzycieli upadłych do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, do sygn. akt X GUp 127/20/8. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32361

Dodano: 2020-07-06 14:55:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

2020-06-26 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32529. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000045743. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2001 r. [BMSiG-32240/2020] Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Chełmie, ul. Towarowa 7, 22-100 Chełm, numer KRS 0000045743, oświadcza że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Spółka w dniu 26 czerwca 2020 r. zawarła umowę na sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Leszkiem Jaroszem posiadającym licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 62. Jako dzień układowy wskazuje się dzień 26 czerwca 2020 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, rozdział 6 (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32529

Dodano: 2020-07-06 17:24:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Bobyk Violetta w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32296. Bobyk Violetta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 53/20, V GUp 35/20. [BMSiG-32361/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt V GU 53/20, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku wobec dłużnika Violetty Bobyk, PESEL 74061501583, zamieszkałej w Jeleniej Górze 58-560, ul. Orla 10/38, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 35/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Katarzyny Góreckiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Andrzeja Jaworskiego (nr licencji 474). Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L. 2015 nr 141 str. 19; dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32296

Dodano: 2020-07-06 13:34:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Borkowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32558. Borkowska Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 96/20, XII GUp 117/20. [BMSiG-32436/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt XII GU 96/20, ogłosił upadłość Ewy Borkowskiej, zamieszkałej w Tarnowskich Górach, numer PESEL 81081414247, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Szymona Grzywacza (nr. licencji 1408). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 117/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32558

Dodano: 2020-07-07 09:21:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Radziszewska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32302. Radziszewska Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 925/19, XIX GUp 843/20. [BMSiG-32389/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 925/19, ogłosił upadłość Danuty Radziszewskiej, zamieszkałej przy ul. Pajdaka 7 m. 134, 03-134 Warszawa, PESEL 74031917969, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Gołębiowskiej oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 843/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32302

Dodano: 2020-07-06 13:45:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Juszczyk Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32575. Juszczyk Iwona. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 76/20, XII GUp 116/20. [BMSiG-32445/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt XII GU 76/20, ogłosił upadłość Iwony Juszczyk (PESEL 75051813141), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Czerwionce-Leszczyny. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt XII GUp 116/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Macieja Bobkowskiego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32575

Dodano: 2020-07-07 09:37:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Karpiuk Czesław w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32320. Karpiuk Czesław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 164/20, XII GUp 111/20. [BMSiG-32356/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku (sygn. akt XII GU 164/20) została ogłoszona upadłość dłużnika Czesława Karpiuka, zamieszkałego w Rybniku przy ul. Śniadeckiego 3A/8, PESEL 66072003493, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 111/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32320

Dodano: 2020-07-06 14:01:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Misiewicz Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32584. Misiewicz Jadwiga. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 35/20, V GUp 36/20. [BMSiG-32557/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 35/20, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku wobec dłużnika Jadwigi Misiewicz, PESEL 55022504245, zamieszkałej w Jeżowie Sudeckim 58-521, ul. Długa 30/3, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt V GUp 36/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Katarzyny Góreckiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Andrzeja Jaworskiego (nr licencji 474). Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L. 2015 nr 141 str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32584

Dodano: 2020-07-07 09:46:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kuraszkiewicz Maciej w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32332. Kuraszkiewicz Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 886/19, XIX GUp 842/20. [BMSiG-32385/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 886/19, ogłosił upadłość Macieja Kuraszkiewicza, zamieszkałego przy ul. Białobrzeskiej 5 m. 7, 02-379 Warszawa, PESEL 71010900356, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 842/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32332

Dodano: 2020-07-06 14:13:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rokicka Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32594. Rokicka Jadwiga. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 140/20, XII GUp 110/20. [BMSiG-32466/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt XII GU 140/20, ogłosił upadłość Jadwigi Rokickiej, numer PESEL 36072604765, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Jastrzębiu-Zdroju. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 110/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32594

Dodano: 2020-07-07 09:54:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Maniura Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32337. Maniura Krystyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 716/20/1, X GUp 117/20/1. [BMSiG-32214/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 26 czerwca 2020 r., pod sygn. akt X GU 716/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Krystyny Maniura, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 49052402880, oraz numer NIP 626 212 57 86, zamieszkałej w Bytomiu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 117/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Mirosława Mozdżenia, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 106. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania, na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32337

Dodano: 2020-07-06 14:17:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Rudnicki Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32595. Rudnicki Jarosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 56/20 of, V GUp 101/20 of. [BMSiG-32580/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt V GU 56/20 of, ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Rudnickiego, posiadającego numer PESEL 52070902452, zamieszkałego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Poprzecznej 6, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej i syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego, numer licencji 1316. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności, w stosunku do upadłego. Zgłoszenie wierzytelności winno być przesłane w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania V GUp 101/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015 nr 141, str. 19; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32595

Dodano: 2020-07-07 09:55:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mielniczek Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32342. . Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 102/20, XII GUp 115/20. [BMSiG-32402/2020] Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26.06.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 102/20 ogłosił upadłość dłużnika Sylwii Mielniczek (PESEL 72082207424), będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Beaty Janas, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz, Sędzia Beata Janas, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 115/20. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka oraz dane kontaktowe: Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice; tel. +48 32 308 00 00, e-mail: info@kubiczekm.com Postępowanie upadłościowe toczy się na przepisach obowiązujących do dnia 23 marca 2020 r. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32342

Dodano: 2020-07-06 14:35:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mitręga Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32344. Mitręga Krystyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 177/20, XII GUp 113/20. [BMSiG-32358/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku (sygn. akt XII GU 177/20), została ogłoszona upadłość dłużniczki Krystyny Mitręgi (Mitręga), zamieszkałej w Wodzisławiu Śląskim, PESEL 47070106685, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695) Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19) a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 113/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32344

Dodano: 2020-07-06 14:36:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wojtas Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32604. Wojtas Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 203/20, XII GUp 118/20. [BMSiG-32440/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt XII GU 203/20, ogłosił upadłość Katarzyny Wojtas, zamieszkałej w Jastrzębiu- -Zdroju, numer PESEL 71110501581, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Szymona Grzywacza (nr. licencji 1408). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 nr 141, str. 19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, z podaniem sygnatury akt XII GUp 118/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32604

Dodano: 2020-07-07 10:08:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szczepański Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32358. Szczepański Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1047/19, XIX GUp 844/20. [BMSiG-32396/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 1047/19, ogłosił upadłość Mariusza Szczepańskiego, zamieszkałego przy ul. Geodetów 23C m. 42, 05-509 Józefosław, PESEL 73101400592, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz Syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 844/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32358

Dodano: 2020-07-06 14:52:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Włodarczyk Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32371. Włodarczyk Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 194/19, XII GUp 109/20. [BMSiG-32403/2020] Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26.06.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 194/19 ogłosił upadłość dłużnika Jacka Włodarczyka (PESEL 83101116919), będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (upadłość konsumencka). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Beaty Janas, a syndyka w osobie Marcina Mirosława Kubiczka (Kubiczek). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia komisarz, Sędzia Beata Janas, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt XII GUp 109/20. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka oraz dane kontaktowe: Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice; tel. +48 32 308 00 00, e-mail: info@kubiczekm.com Postępowanie upadłościowe toczy się na przepisach obowiązujących do dnia 23 marca 2020 r. Marcin Mirosław Kubiczek - Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32371

Dodano: 2020-07-06 15:02:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Zdanowicz Anna Izabela w upadłości likwidacyjnej

2020-06-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32377. Zdanowicz Anna Izabela. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 87/20, V GUp „of” 78/20. [BMSiG-32264/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 26 czerwca 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 87/20): I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Anny Izabeli Zdanowicz, zamieszkałej: ul. Słowackiego 3, 10-373 Wadag, PESEL 72081001326, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. na Sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską; V. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego, nr licencji 313; VI. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygnaturą V GUp „of” 78/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32377

Dodano: 2020-07-06 15:07:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Kochmański Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2020-06-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32323. Kochmański Aleksandra. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 247/20, VI GUp 126/20/P. [BMSiG-32388/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 247/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Aleksandry Kochmański, zamieszkałej w Słupsku przy ul. Jaśminowej 63, nr ewidencyjny PESEL 78073102323, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej; III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Dominiki Bączek, numer licencji 921; V. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i określić, że postępowanie ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 126/20/P. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32323

Dodano: 2020-07-06 14:04:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kowalewski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-06-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32327. Kowalewski Tomasz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 574/20/1, X GUp 112/20/1. [BMSiG-32218/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 25 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 574/20/1 ogłoszona została upadłość dłużnika Tomasza Kowalewskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 88051208097 oraz numer NIP 629 237 02 89, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 112/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Jędrzeja Minkusa, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 307. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres syndyka: ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32327

Dodano: 2020-07-06 14:08:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Chełminiak Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32299. Chełminiak Halina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 19/20, V GUp 146/20. [BMSiG-32183/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie V GU 19/20 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Haliny Chełminiak, zamieszkałej pod adresem: ul. Okrężna 38/24, 87-800 Włocławek, PESEL 47012507266, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Barbary Trokowskiej-Stempnik, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji 1133), urzędującego pod adresem: ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłej Haliny Chełminiak do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 146/20 POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32299

Dodano: 2020-07-06 13:43:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Budna Violetta Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32561. Budna Violetta Maria. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 301/20, XI GUp 257/20. [BMSiG-32695/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 301/20 ogłosił upadłość dłużniczki Violetty Marii Budnej, nr PESEL 64031903406, zamieszkałej w Poznaniu osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 257/20. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie sędziego Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Adama Majchrzaka. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32561

Dodano: 2020-07-07 09:24:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Chmiel Natalia w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32562. Chmiel Natalia. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1225/19, XI GUp 250/20/PN. [BMSiG-32548/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1225/19, ogłosił upadłość dłużnika Natalii Chmiel (PESEL 87111205386), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 250/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Remigiusza Śmiałkowskiego, licencja nr 700. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32562

Dodano: 2020-07-07 09:25:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gros Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32570. Gros Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 675/20, XI GUp 251/20. [BMSiG-32688/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 675/20, ogłosił upadłość Krzysztofa Grosa, PESEL 75020901530, NIP 6261516065, zam. w Złotnikach, ul. Azaliowa 3B, 62-002 Suchy Las, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 251/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Krzysztofa Grosa do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Krzysztofa Grosa, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Łukasza Kozłowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1417, Kancelaria Adwokacka ul. Grunwaldzka 121/1, 60-313 Poznań. Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32570

Dodano: 2020-07-07 09:31:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Januszewska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32313. Januszewska Hanna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 155/20, VIII GUp 176/20. [BMSiG-32158/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GU 155/20 z wniosku dłużnika Hanny Januszewskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Hanny Januszewskiej, zam.: ul. Ciepła 9 m. 19, 15-369 Białystok, PESEL 51082701749, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2d lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263); 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 300 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 176/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32313

Dodano: 2020-07-06 13:55:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grubich Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32571. Grubich Przemysław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 107/20, XI GUp 256/20/PN. [BMSiG-32668/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 107/20, ogłosił upadłość dłużnika Przemysława Grubicha (PESEL 61072207519), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 256/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Kozłowskiego, licencja nr 1417. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32571

Dodano: 2020-07-07 09:34:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Januszewski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32314. Januszewski Tadeusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 141/20, VIII GUp 175/20. [BMSiG-32161/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GU 141/20 z wniosku dłużnika Tadeusza Januszewskiego o ogłoszenie upadłości osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość dłużnika Tadeusza Januszewskiego, zam.: ul. Ciepła 9 m. 19, 15-369 Białystok, PESEL 47102703138, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Tomaszowi Szadkowskiemu na adres: ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” 2d lok. 65, 01-875 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Tomasza Szadkowskiego (numer licencji 1263); 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 300 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 175/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32314

Dodano: 2020-07-06 13:56:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jacobson Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32573. Jacobson Wojciech. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 92/20, XI GUp 255/20/PN. [BMSiG-32677/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 92/20, ogłosił upadłość dłużnika Wojciecha Jacobsona (PESEL 57031705819), zam. w Mosinie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 255/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Kozłowskiego, licencja nr 1417. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32573

Dodano: 2020-07-07 09:35:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rajczowska Zuzanna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32593. Rajczowska Zuzanna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1113/19, XI GUp 252/20/PN. [BMSiG-32613/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1113/19, ogłosił upadłość dłużnika Zuzanny Rajczowskiej (PESEL 94012712325), zam. w Poznaniu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 252/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Kozłowskiego, licencja nr 1417. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32593

Dodano: 2020-07-07 09:53:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Konik Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32336. Konik Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 398/20, XIX GUp 816/20. [BMSiG-32373/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 398/20 ogłosił upadłość Magdaleny Konik, zamieszkałej przy ul. Fałata 5 lok. 4, 05-820 Piastów, PESEL 92112204425, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Nowackiej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 816/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32336

Dodano: 2020-07-06 14:16:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szymańska Kamila w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32601. Szymańska Kamila. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 646/20, XI GUp 253/20. [BMSiG-32586/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 646/20, ogłosił upadłość Kamili Szymańskiej, PESEL 79052710643, NIP 7791908201, zam. w Poznaniu, ul. Knapowskiego 10A/23, 60-126 Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 253/20. Wzywa się wierzycieli upadłej Kamili Szymańskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Kamili Szymańskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Łukasza Kozłowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1417, Kancelaria Adwokacka, ul. Grunwaldzka 121/1, 60-313 Poznań. Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32601

Dodano: 2020-07-07 10:04:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Rejdak Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32350. Rejdak Maria. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 622/20/1, X GUp 110/20/1. [BMSiG-32223/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 24 czerwca 2020 r., pod sygn. akt X GU 622/20/1, ogłoszona została upadłość dłużnika Marii Rejdak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 51052412343, oraz numer NIP 6441407831, zamieszkałej w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 110/20/1. Wyznaczono Syndyka w osobie Jędrzeja Minkusa, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 307. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32350

Dodano: 2020-07-06 14:44:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Starnawska Karolina w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32357. Starnawska Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 275/20, XIX GUp 823/20. [BMSiG-32374/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 275/20, ogłosił upadłość Karoliny Starnawskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Siennej 87 lok. 20 (kod pocztowy 00-815), PESEL 75040700063, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XIX GUp 823/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sadów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postepowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza ASR Tomasza Pisarskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską (numer licencji 779). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XIX GUp 823/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32357

Dodano: 2020-07-06 14:51:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Śliwa Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32362. Śliwa Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 427/20 of, VIII GUp 203/20 of. [BMSiG-32382/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GU 427/20 of, na skutek wniosku złożonego 10 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Anny Śliwy, numer PESEL 71031007948, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Złotogórskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 283, adres: ul. Wałbrzyska 12, 52-314 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 203/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 203/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32362

Dodano: 2020-07-06 14:56:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Winiarska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32368. Winiarska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 444/20 of, VIII GUp 202/20 of. [BMSiG-32376/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GU 444/20 of, na skutek wniosku złożonego ze skutkiem od 27 kwietnia 2020 r. ogłosił upadłość Małgorzaty Winiarskiej, numer PESEL 79080511546, NIP 9121664011, zamieszkałej w Jelczu-Laskowicach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Złotogórskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 283, adres: ul. Wałbrzyska 12, 52-314 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (czyli zgodnie z przepisami części pierwszej tej ustawy), funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz, a funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 202/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia takie należy kierować do sędziego komisarza (na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław) oraz do syndyka na jego wyżej podany adres, każdorazowo z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 202/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32368

Dodano: 2020-07-06 14:59:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Zagajewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32375. Zagajewska Joanna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 84/20 of, V GUp 84/20 of. [BMSiG-32303/2020] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 84/20 of, na skutek wniosku złożonego 25 maja 2020 r. ogłosił upadłość Joanny Zagajewskiej, numer PESEL 75071508786, numer NIP 7441075841, zamieszkałej w Iławie, ul. Kościuszki 20B/8, 14-200 Iława, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212, Biuro Syndyka, Nowa Wieś, ul. Jowisza 27, 14-200 Iława. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 84/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32375

Dodano: 2020-07-06 15:05:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

COMFORT24 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-06-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32563. COMFORT24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Żorach. KRS 0000534106. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2014 r., sygn. akt XII GU 329/19. [BMSiG-32432/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 24 czerwca 2020 r., sygn. akt XII GU 329/19: 1. ogłosił upadłość Comfort24 Sp. z o.o., z siedzibą w Żorach, KRS 0000534106; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Lidii Jelińskiej; 3. wyznaczył zastępcę sędziego komisarza w osobie sędzi Beaty Janas; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 340; 5. wezwał osoby, którym przysługują prawa i prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 7. stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015 nr 14, str. 19; dalej jako Rozporządzenie 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32563

Dodano: 2020-07-07 14:13:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Czajka Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32301. Czajka Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 525/20, XI GUp 249/20. [BMSiG-32337/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 525/20, ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Czajki, nr PESEL 77072705599, NIP 7791902279, zamieszkałego w Puszczykowie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 249/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie w osobie Tomasza Baum, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1410, ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32301

Dodano: 2020-07-06 13:44:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kowalczyk Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32579. Kowalczyk Krzysztof. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 329/20 „of”, IX GUp 64/20. [BMSiG-32633/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Kowalczyka, zamieszkałego w Lublinie przy ul. Głębokiej 12, 20-612 Lublin, PESEL 65052908157, NIP 7121055162, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jakuba Ostrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Krzysztofa Kowalczyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jakubowi Ostrowskiemu kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Kowalczyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Krzysztofa Kowalczyka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 64/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32579

Dodano: 2020-07-07 09:41:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Motyka Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32585. Motyka Tomasz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 45/20, V GUp 104/20. [BMSiG-32707/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, z dnia 23 czerwca 2020 roku, sygn. akt V GU 45/20, ogłoszono upadłość Tomasza Motyki, PESEL 82053001351, zamieszkałego w Legnicy (59-220) ul. Karkonoska 7/1, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku i wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Wioletty Stefanowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Sebastiana Domańskiego, numer licencji 355. Z uwagi na powyższe wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu Komisarzowi w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem obecnej sygnatury akt V GUp 104/20. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 1 miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności winny spełniać wymogi formalne określone w przepisach ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32585

Dodano: 2020-07-07 09:47:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Olesińska Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32587. Olesińska Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 654/20, VIII GUp 349/20. [BMSiG-32417/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 23.06.2020 r., sygn. akt VIII GU 654/20, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Haliny Olesińskiej (PESEL 49032204206), zamieszkałej w Olkuszu, ul. Mikołaja Reja 5/53, 32-300 Olkusz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Katowice, ul. Okrzei 15/279, 40-126 Katowice; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 31-547 Kraków ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; IX. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 4 000,00 zł (cztery tysiące 00/100 złotych) oraz zarządzić jej natychmiastową wypłatę na wskazany przez syndyka rachunek bankowy. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 349/20. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32587

Dodano: 2020-07-07 09:49:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Świtalski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32363. Świtalski Łukasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 496/20, XI GUp 248/20. [BMSiG-32323/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 496/20, ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Świtalskiego, nr PESEL 81122118192, zamieszkałego w miejscowości Brudzew, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 248/20. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Syndyka w osobie w osobie Aleksandry Marciniak, ul. Łąkowa 20, 62-700 Turek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1357. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32363

Dodano: 2020-07-06 14:56:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Tatarczuch Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32364. Tatarczuch Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 618/20/1, X GUp 105/20/1. [BMSiG-32211/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 23 czerwca 2020 r. pod sygn. akt X GU 618/20/1 ogłoszona została upadłość dłużnika Anny Tatarczuch, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 49103015403, oraz numer NIP 644 195 96 28, zamieszkałej w Sosnowcu. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 105/20/1. Wyznaczono syndyka w osobie Jędrzeja Minkusa, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 307. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Sikorskiego 35, 42-520 Dąbrowa Górnicza, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498, 912, 1495 i 1655). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz.U. poz. 498, 912, 1495 i 1655). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32364

Dodano: 2020-07-06 14:57:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Frala Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32305. Frala Rafał. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 651/20, XI GUp 244/20. [BMSiG-32182/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 651/20 ogłosił upadłość Rafała Frala, PESEL 88081907876, zam.: ul. Rokietnicka 91a, 62-080 Tarnowo Podgórne, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 244/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Adama Mickiewicza 19, 60-833 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Wojciecha Czajkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 794. Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32305

Dodano: 2020-07-06 13:48:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Czarnecka Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32564. Czarnecka Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 199/20. [BMSiG-32625/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 199/20, ogłosił upadłość Elżbiety Czarneckiej (numer PESEL 50042601482), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Aleksandry Napierały oraz syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64A. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32564

Dodano: 2020-07-07 09:26:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kubiszewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32329. Kubiszewska Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 644/20, XI GUp 242/20. [BMSiG-32238/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 644/20, ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Kubiszewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Wierzonka (PESEL 73102803189, NIP 7771185917). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 242/20. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Czajkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 794. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Adama Mickiewicza 19, 60-833 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32329

Dodano: 2020-07-06 14:10:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Lewandowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32330. Lewandowska Anna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 202/20, V GUp 140/20. [BMSiG-32344/2020] V GU 202/20, V GUp 140/20 Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r., w sprawie V GU 202/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Anny Lewandowskiej, zamieszkałej pod adresem: Kłuśno 16, 87-335 Kłuśno, PESEL 59082114442, NIP 8741285388, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć Syndyka Jakuba Majewskiego (nr licencji 1119); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. wezwać wierzycieli dłużnika Anny Lewandowskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Jakub Majewski, ul. Łazienna 32 lok. 1B, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o głoszeniu upadłości; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. przyznać syndykowi upadłej Anny Lewandowskiej - zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Toruniu; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 140/20. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32330

Dodano: 2020-07-06 14:11:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lisiecki Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32333. Lisiecki Andrzej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 663/20, XI GUp 236/20. [BMSiG-32232/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 663/20 ogłosił upadłość Andrzeja Lisieckiego, PESEL 74060409530, NIP 7871033012, zam.: 64-600 Słonawy 39a, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 236/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres: ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 104/3, 60-576 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Macieja Króla, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1405. Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32333

Dodano: 2020-07-06 14:14:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

małoletni Marciniak Maksymilian w upadłości likwidacyjnej

2020-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32338. małoletni Marciniak Maksymilian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 583/20, XI GUp 243/20/PN. [BMSiG-32222/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 583/20 ogłosił upadłość dłużnika małoletniego Maksymiliana Marciniaka (PESEL 03292504058), zam. w Lesznie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, reprezentowanego przez Tomasza Marciniaka. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 243/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jacka Pałki, licencja nr 376. Kosztami postępowania obciążono upadłego w zakresie faktycznie poniesionym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32338

Dodano: 2020-07-06 14:18:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Olichwer Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32343. Olichwer Jolanta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 608/20, XI GUp 239/20/PN. [BMSiG-32332/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 608/20, ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Olichwer (PESEL 64050404429), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 239/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa się, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Czajkowskiego, licencja nr 794. Kosztami postępowania obciążono upadłego w zakresie faktycznie poniesionym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32343

Dodano: 2020-07-06 14:35:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Szymańska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32360. Szymańska Iwona. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 422/20. [BMSiG-32267/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 422/20 ogłosił upadłość Iwony Szymańskiej (numer PESEL 83120602187), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32360

Dodano: 2020-07-06 14:54:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wnuk Stefania w upadłości likwidacyjnej

2020-06-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32370. Wnuk Stefania. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 652/20, XI GUp 241/20. [BMSiG-32195/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 652/20, ogłosił upadłość Stefanii Wnuk (numer PESEL 83090712624), zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 241/20. Wyznaczono syndyka w osobie Wojciecha Czajkowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 794). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Adama Mickiewicza 19, 60-833 Poznań, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32370

Dodano: 2020-07-06 15:01:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Borowicki Dominik w upadłości likwidacyjnej

2020-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32560. Borowicki Dominik. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 122/20. [BMSiG-32619/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19.06.2020 roku w sprawie V GU 122/20: - ogłoszono upadłość dłużnika Dominika Borowickiego, zamieszkałego pod adresem: Wołuszewo 64, 87-720 Ciechocinek, numer PESEL 97062100490, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie sędziego Macieja Naworskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-700 Toruń; - wyznaczono syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 979); - wezwano wierzycieli upadłego Dominika Borowickiego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Dominika Borowickiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; - stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32560

Dodano: 2020-07-07 09:23:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Dragan Gertruda w upadłości likwidacyjnej

2020-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32304. Dragan Gertruda. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 358/19 of. [BMSiG-32233/2020] TREŚĆ OGŁOSZENIA Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku, sygn. akt V GU 358/19 of, ogłosił upadłość Gertrudy Dragan, numer PESEL 47082211849, zamieszkałej w Niwnica, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej oraz syndyka w osobie Aleksandry Wachockiej (nr licencji 1376). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32304

Dodano: 2020-07-06 13:47:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Jakubowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32310. Jakubowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 386/19, V GUp 138/20. [BMSiG-32162/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19.06.2020 r. w sprawie V GU 386/19 (nowa sygn. akt V GUp 138/20) ogłoszona została upadłość dłużnika - Wojciecha Jakubowskiego, zamieszkałego: ul. Wczasowa 16, 87-300 Brodnica, numer PESEL 52083002693, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Dominika Nowickiego urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości - Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje Spółka z o.o. w Toruniu (nr KRS 0000800890). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdza, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32310

Dodano: 2020-07-06 13:53:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kawałek Janina w upadłości likwidacyjnej

2020-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32322. Kawałek Janina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 632/20, XI GUp 234/20. [BMSiG-32157/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 632/20, ogłosił upadłość Joanny Kawałek, PESEL 76040906084, NIP 5561599161, zam. w Poznaniu, ul. Jasna Rola 40C/80, 61-609 Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 234/20. Wzywa się wierzycieli upadłej Joanny Kawałek do zgłaszania wierzytelności syndykowi na jego adres w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Joanny Kawałek, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Tomasza Rabczyńskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 795, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Taczaka 24/105, 61-819 Poznań. Określa, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32322

Dodano: 2020-07-06 14:03:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Łukasiewicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32581. Łukasiewicz Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 263/20, V GUp 281/20. [BMSiG-32477/2020] Niniejszym zawiadamia się, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 263/20, ogłosił upadłość Anny Łukasiewicz, zam.: Tarnobrzeg, nr PESEL 82120501564, jednocześnie określając, że Anna Łukasiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w dwóch egzemplarzach Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd Rejonowy wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Rafała Mnicha oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Pawła Sieranta, numer licencji 403. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 281/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32581

Dodano: 2020-07-07 09:42:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kotowska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32326. Kotowska Grażyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 224/20, V GUp 137/20. [BMSiG-32220/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 19.06.2020 roku w sprawie V GU 224/20 (V GUp 137/20): - ogłoszono upadłość dłużnika Grażyny Kotowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. 22 Stycznia 33/5, 86-200 Chełmno, PESEL 54101905164, NIP 8751152140, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono syndyka Patryka Chodkowskiego (nr licencji 1133); - określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); - wezwano wierzycieli dłużniczki Grażyny Kotowskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Patryk Chodkowski, ul. Legionów 16/2, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Grażyny Kotowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; - stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32326

Dodano: 2020-07-06 14:07:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kowalska Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32339. Kowalska Marta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 648/20 (obecnie XI GUp 233/20). [BMSiG-32359/2020] Sygn. akt XI GU 648/20 (obecnie XI GUp 233/20) OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 648/20, ogłosił upadłość Marta Kowalska (numer PESEL 65050506883, NIP 667 103 25 10), zamieszkałej w Strzyżewie Witkowskim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 233/20. Wyznaczono syndyka w osobie Bogusława Sobczaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 378). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: osiedle Przylesie 34, Lipki, 62-250 - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32339

Dodano: 2020-07-06 14:19:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Neubauer Walerian w upadłości likwidacyjnej

2020-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32347. Neubauer Walerian. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 893/19, VI GUp 121/20 of. [BMSiG-32377/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt VI GU 893/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Waleriana Neubauer, zamieszkałego: 84-120 Władysławowo, ul. Słoneczna 18, nr ewidencyjny PESEL 50053002054, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego Waleriana Neubauer, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego; V. wyznaczyć syndyka w osobie Marty Gabryelskiej- -Mogiełka, nr licencji 1317; VI. kosztami postępowania w kwocie 30 zł (trzydzieści złotych) obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości; VII. jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 121/20 of. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32347

Dodano: 2020-07-06 14:39:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szmytka Roman w upadłości likwidacyjnej

2020-06-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32359. Szmytka Roman. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 290/19, VI GUp 122/20. [BMSiG-32146/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 czerwca 2020 roku, sygn. akt VI GU 290/19, ogłosił upadłość Romana Szmytka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zamieszkałego w Złotowie 28, 82-220 Złotowo, PESEL 85050617370, obejmującą likwidację jej majątku, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Karoliny Kondrackiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (nr licencji 936). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem aktualnej sygnatury akt VI GUp 122/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie wskazuje się jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32359

Dodano: 2020-07-06 14:53:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Lodziński w upadłości likwidacyjnej

2020-06-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32334. Lodziński Stanisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Lodziński w Bielawie. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 29/20, VI GUp 93/20. [BMSiG-32153/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z 18 czerwca 2020 r., sygn. akt VI GU 29/20, ogłosił Stanisława Lodzińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Lodziński z siedzibą w Bielawie, ul. Jodłowa 9, PESEL 54011718898, NIP 8820019445. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Magdaleny Kurpisz-Rybak oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Jerzego Szafrańskiego, oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Wichrowskiego (licencja nr 936). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 93/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32334

Dodano: 2020-07-06 15:34:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Born Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-06-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32559. Born Mirosław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 334/20. [BMSiG-32628/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 334/20, ogłosił upadłość Mirosława Born (numer PESEL 60092106097, NIP 5541293370) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Towarowa 36 bud. C, pok. 24, 85-746 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32559

Dodano: 2020-07-07 09:22:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Krawczyk Damian w upadłości likwidacyjnej

2020-06-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32328. Krawczyk Damian. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 164/20, V GUp 108/20. [BMSiG-32130/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 164/20, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 roku ogłosił upadłość Damiana Krawczyka (PESEL 86031005636), zamieszkałego pod adresem: ul. Kargoszyńska 36/10, 06-400 Ciechanów, obejmującą likwidację jej majątku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego Komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4B, 09-402 Płock, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 108/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Jacka Kęckiewicza oraz syndyka w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32328

Dodano: 2020-07-06 14:09:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Nowak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-06-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32348. Nowak Dariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 501/20. [BMSiG-32165/2020] Sygn. akt XIV GU 501/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 roku, ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Nowaka, numer PESEL 70070206512, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Maja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1446. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: KOPIK Kancelaria Obsługi Przedsiębiorcy i Konsumenta, ul. Brzeżna 14 lok. 4, 90-303 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32348

Dodano: 2020-07-06 14:40:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Pakulski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-06-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32349. Pakulski Piotr. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 175/20, V GUp 134/20. [BMSiG-32215/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie V GU 175/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Pakulskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Brązowa 11, 87-100 Toruń, PESEL 76041901712, NIP 9561900680, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Tomasza Nowakowskiego (nr licencji: 176); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 4. wezwać wierzycieli dłużnika Piotra Pakulskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: 87-100 Toruń, ul. Korfantego 16, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Piotra Pakulskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Piotra Pakulskiego - zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 134/20. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32349

Dodano: 2020-07-06 14:43:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Paziewski Karol w upadłości likwidacyjnej

2020-06-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32351. Paziewski Karol. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 49/20, XIX GUp 795/20. [BMSiG-32365/2020] SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt XIX GU 49/20, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 18 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 49/20: 1. ogłosił upadłość Paziewskiego Karola, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 86052613852, zamieszkałego w Otwocku przy ul. Marszałkowskiej 27 lok. 11, kod pocztowy 05-402; 2. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się na sygn. akt XIX GUp 795/20; 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Małgorzaty Jaskulskiej, oraz syndyka w osobie Zenona Stępnia (numer licencji 884); 5. określił że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32351

Dodano: 2020-07-06 14:45:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-06-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32590. POLSKIE KRUSZYWA MINERALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałbrzychu. KRS 0000051355. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2001 r., sygn. akt VI GU 39/20. [BMSiG-32643/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 39/20, postanowieniem z dnia 18.06.2020 r. postanowił: I. odmówić otwarcia postępowania sanacyjnego, II. ogłosić upadłość dłużnika Polskich Kruszyw Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Gagarina 20, KRS numer 0000051355, III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego, VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka, VII. nakazać dłużnikowi Polskim Kruszywom Mineralnym Sp. z o.o. w Wałbrzychu uiścić na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu kwotę 1 000,00 zł (tysiąc złotych), tytułem opłaty sądowej od wniosku, od której wnioskodawca był zwolniony z mocy ustawy, VIII. zasądzić od dłużnika Polskich Kruszyw Mineralnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu na rzecz wnioskodawcy kwotę 500 zł, tytułem zwrotu poniesionych wydatków, IX. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego, dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. i art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32590

Dodano: 2020-07-07 14:20:58 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2020-07-07 14:25:34

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Żukowska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2020-06-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32557. Żukowska Bogumiła. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 130/20 „of”, VII GUp 98/20 „of”. [BMSiG-32591/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 roku, w sprawie o sygn. akt VII GU 130/20 „of”: 1. ogłosił upadłość Bogumiły Żukowskiej, zamieszkałej przy ul. Wyszyńskiego 8/5, 78-200 Białogard, nr PESEL 89111303866; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wyznaczył syndyka w osobie Aleksandry Włodarczyk, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 832; 4. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi Aleksandrze Włodarczyk, na adres: Zaspy Małe 12, 78-200 Białogard, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.); 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VII GUp 98/20 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32557

Dodano: 2020-07-07 09:20:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Depa Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-06-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32303. Depa Paweł. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 68/20, VI GUp 87/20. [BMSiG-32150/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 roku, sygn. akt VI GU 68/20, ogłosił upadłość Pawła Depy, zamieszkałego przy ul. Armii Krajowej 24/1, 58-150 Strzegom, PESEL 77050901711, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, syndyk Pawła Depy, ul. Semaforowa 34A/2, 52-115 Wrocław, sygn. akt VI GUp 87/20, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32303

Dodano: 2020-07-06 13:46:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gadomski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2020-06-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32306. Gadomski Radosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 833/20, XIX GUp 788/20. [BMSiG-32355/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 833/20, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Radosława Gadomskiego, zamieszkałego w Warszawie. 1. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, a postępowanie upadłościowe prowadzone będzie w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). 2. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Steller-Duda (numer licencji 266). 3. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: ul. Chłodna 64 lok. 104, 00-872 Warszawa, podając sygn. akt XIX GUp 788/20. 4. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa) w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 5. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. 6. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a pu). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32306

Dodano: 2020-07-06 13:49:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gorzelniak Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-06-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32569. Gorzelniak Bożena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 954/19, XI GUp 216/20/ŁL. [BMSiG-32616/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 954/19, ogłosił upadłość dłużniczki Bożeny Gorzelniak, zam. w Lesznie, PESEL 59022510945, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 216/20/ŁL. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu)dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby trzecie, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza. Wyznaczono syndyka w osobie Ewy Majcherek-Kotowskiej. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32569

Dodano: 2020-07-07 09:30:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wiśniewska-Frącek Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32369. Wiśniewska-Frącek Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 421/20. [BMSiG-32272/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.06.2020 r. w sprawie sygn. akt XV GU 421/20 ogłosił upadłość Anny Wiśniewskiej-Frącek (numer PESEL 78090203425, numer NIP 5542166604), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32369

Dodano: 2020-07-06 15:00:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wojtuniak Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-06-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32372. Wojtuniak Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 446/20. [BMSiG-32148/2020] Sygn. akt XIV GU 446/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Marcina Wojtuniaka, numer PESEL 75010314618, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Elżbietę Golczyk-Król, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 322. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Małyszyn 43c, 98-300 Wieluń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32372

Dodano: 2020-07-06 15:02:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

CREATIVE CERAMIKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-06-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32300. CREATIVE CERAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie. KRS 0000291661. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 października 2007 r., sygn. akt X GU 1121/19/2, X GUp 85/20/7. [BMSiG-32329/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 17 czerwca 2020 r., sygn. akt X GU 1121/19/2, ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika Creative Ceramika Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, adres: ul. Katowicka 160, 41-500 Chorzów, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291661. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Michała Dmowskiego, a na syndyka masy upadłości Mirosława Mozdżenia, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 106. Sprawa po ogłoszeniu upadłości prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 85/20/7. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X GUp 85/20/7. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się w postępowaniu upadłościowym. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32300

Dodano: 2020-07-06 15:17:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

INTERHOUSE 21 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32312. INTERHOUSE 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000541488. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2015 r., sygn. akt VIII GU 1297/19, VIII GUp 294/20. [BMSiG-32270/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.06.2020 r., sygn. akt VIII GU 1297/19, postanawia: I. ogłosić upadłość dłużnika INTERHOUSE 21 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (KRS 0000541488), dotychczasowa siedziba i adres dłużnika: 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 2; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Agnieszki Rutkowskiej; V. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego Janusza Płocha; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Rafała Fabisiaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1113; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentów Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VIII. oddalić wniosek dłużnika o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 294/20. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niemniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32312

Dodano: 2020-07-06 15:23:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kałużny Kamil w upadłości likwidacyjnej

2020-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32576. Kałużny Kamil. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 124/20 of, V GUp 96/20 of. [BMSiG-32675/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 124/20 of, ogłosił upadłość Kamila Kałużnego, numer PESEL 82040202679, NIP 8381627035, zamieszkałego w Grodkowie, ul. Jana Styki 1/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565, adres: ul. Sucharskiego 8/2, 48-300 Nysa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 96/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32576

Dodano: 2020-07-07 09:38:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lachowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32580. Lachowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 31/20. [BMSiG-32410/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 31/20, ogłosił upadłość Tomasza Lachowskiego (numer PESEL 56121006632), nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Romana Wiśniewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restruk- turyzacyjnego 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64a. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32580

Dodano: 2020-07-07 09:41:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Warszawska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2020-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32602. Warszawska Mirosława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 209/20. [BMSiG-32409/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 209/20, ogłosił upadłość Mirosławy Warszawskiej (numer PESEL 47010403908), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Tomasza Piekarskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64A. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32602

Dodano: 2020-07-07 10:06:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Zarzycki Adrian w upadłości likwidacyjnej

2020-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32607. Zarzycki Adrian. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 121/20 of, V GUp 97/20 of. [BMSiG-32684/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 121/20 of, ogłosił upadłość Adriana Zarzyckiego, numer PESEL 91091012674, NIP 7532428630, zamieszkałego w Nysie (48-300), ul. Podzamcze Sektor C 27/15, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565, adres: ul. Sucharskiego 8/2, 48-300 Nysa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz Małgorzata Ragiel, a funkcję zastępcy sędziego komisarza sędzia Małgorzata Kątna. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 97/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32607

Dodano: 2020-07-07 10:12:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Sikorski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32356. Sikorski Marcin. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 215/20, V GUp 127/20. [BMSiG-32177/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie V GU 215/20 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Sikorskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. Wojska Polskiego 40/9, 87-100 Toruń, PESEL 79060511698, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; 3. wyznaczyć syndyka - DOBIES GRENDA MUST RESTRUKTURYZACJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (KRS 0000800890), adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń; 4. wezwać wierzycieli upadłego Marcina Sikorskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Marcina Sikorskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 127/20. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32356

Dodano: 2020-07-06 14:50:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wejksza Daniel w upadłości likwidacyjnej

2020-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32366. Wejksza Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 36/20, XIX GUp 778/20. [BMSiG-32234/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 36/20, ogłosił upadłość Daniela Wejkszy, PESEL 88091114857, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Marywilskiej 65/25, 03-042 Warszawa, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Małgorzaty Gołębiowskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt XIX GUp 778/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32366

Dodano: 2020-07-06 14:58:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Przedsiębiorstwo Budowlane PBI S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-06-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32592. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE PBI SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000393000. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 sierpnia 2011 r., sygn. akt VIII GU 636/19, VIII GUp 185/20. [BMSiG-32545/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GU 636/19, na skutek wniosku dłużnika wniesionego w dniu 20 grudnia 2019 r., ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Budowlanego PBI S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 393000). Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jakuba Persony i zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r. ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 185/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje ponadto zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości w zakresie uwzględniającym warunki sprzedaży składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia powinna w tym celu w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, co stanowi warunek dopuszczalności ewentualnego zażalenia, wskazując, jakiej części postanowienia uzasadnienie ma dotyczyć oraz uiszczając jednocześnie opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku o doręczenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32592

Dodano: 2020-07-07 14:27:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe EVERBEST Jarosłąw Buryło w upadłości likwidacyjnej

2020-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32315. Buryło Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło w Zarębie. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/20, V GUp 27/20. [BMSiG-32227/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 70/20, ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Buryło prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowo Usługowe „EVERBEST” Jarosław Buryło w Zarębie, 59-800, przy ul. Zielonej 4, NIP 6131127684, PESEL 69070511850, określając, że funkcję Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił sędzia, i wyznaczając syndyka w osobie Aliny Musiałowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 240). Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE L 141, s. 19). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Syndyka Alina Musiałowska, ul. Bankowa 32, 58-500 Jelenia Góra, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 27/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od daty doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32315

Dodano: 2020-07-06 15:29:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kunowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32331. Kunowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 44/20. [BMSiG-32171/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r., w sprawie V GU 44/20, ogłoszona została upadłość Wojciecha Kunowskiego (PESEL 57051410252), zamieszkałego przy ulicy Lecha 11/29 w miejscowości Toruń (kod 87-100), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Dobies Granda MUST Restrukturyzacje Sp. z o.o. w Toruniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego Anny Czerwińskiej w Toruniu, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32331

Dodano: 2020-07-06 14:12:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Sośniak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32598. Sośniak Teresa. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 73/20. [BMSiG-32651/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 73/20, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r., postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika, Teresy Sośniak, zamieszkałej w Dzierżoniowie, przy ul. Nowowiejskiej 35B/4, PESEL 49092216627, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Włodzimierza Bernackiego, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza, VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32598

Dodano: 2020-07-07 09:58:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Szewczuk Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32600. Szewczuk Jarosław. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 225/20 „of”, IX GUp 63/20. [BMSiG-32617/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 r., ogłosił upadłość Jarosława Szewczuka, zamieszkałego w Białej Podlaskiej przy ul. Adama Mickiewicza 1-9 m. 12, 21-500 Biała Podlaska, PESEL 75092602757, NIP 5371591305, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Leszka Jarosza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 62. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Bursaki 14, 20-150 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Jarosława Szewczuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Leszkowi Jaroszowi, kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Jarosława Szewczuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Jarosława Szewczuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 63/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32600

Dodano: 2020-07-07 10:03:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wojtczak Adam i Wojtczak Mariola w upadłości likwidacyjnej

2020-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32605. Wojtczak Adam i Wojtczak Mariola. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 249/20. [BMSiG-32408/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.06.2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 249/20, ogłosił upadłość Marioli Wojtczak (numer PESEL 56091917787, NIP 5561777800) i Adama Wojtczaka (numer PESEL 57031921556, NIP 5561777817), nieprowadzących działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32605

Dodano: 2020-07-07 10:10:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sławiński Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32352. Sławiński Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1526/19, XIX GUp 774/20. [BMSiG-32316/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15 czerwca 2020 roku, (sygn. akt XVIII GU 1526/19; XIX GUp 774/20): 1. ogłosił upadłość Artura Sławińskiego (PESEL 67120800431), zamieszkałego w Kobyłce (kod pocztowy 05-230) przy ul. Bohaterów Ossowa 1; 2. określił, że Artur Sławiński jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Tomasza Pisarskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. uznał, że postępowanie upadłościowe Artura Sławińskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32352

Dodano: 2020-07-06 14:46:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

WINGS SIWAK i MALIŃSKI Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2020-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32367. WINGS SIWAK I MALIŃSKI SPÓŁKA JAWNA w Pile. KRS 0000535724. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 grudnia 2014 r., sygn. akt XI GU 165/19, XI GUp 197/20. [BMSiG-32269/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 165/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Wings Siwak i Maliński Spółka Jawna z siedzibą w Pile, KRS nr 0000535724, 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Lipowicza, 5. wyznaczyć zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Adama Januszewskiego, 6. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Długopolskiego, nr doradcy restrukturyzacyjnego 387, 7. wskazać, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich w niniejszej sprawie jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), 8. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 9. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 197/20. POUCZENIE Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32367

Dodano: 2020-07-06 16:03:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wyrzykiewicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-06-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32376. Wyrzykiewicz Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 508/20, XI GUp 196/20. [BMSiG-32249/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie o sygn. akt XI GU 508/20, ogłosił upadłość dłużniczki Iwony Wyrzykiewicz, zamieszkałej w Dąbrówce, ul. Brzozowa 6/1, PESEL 72121102949, NIP 7781023688. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres wskazany w obwieszczeniu: (Mariusz Wolsztyński, ul. Nowowiejskiego 10/11, 61-731 Poznań). Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi na adres wskazany w obwieszczeniu w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Mariusza Wolsztyńskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 880. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. XI GUp 196/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32376

Dodano: 2020-07-06 15:06:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Głuszak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-06-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32307. Głuszak Jolanta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 71/20, V GUp 119/20. [BMSiG-32210/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 r., uzupełnionym postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 71/20: - ogłoszono upadłość dłużnika - Jolanty Głuszak, zamieszkałej przy ul. Chełmińskiej 11/23, 87-100 Toruń; numer PESEL 71020412944, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; - wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Katarzyny Karwowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; - wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Nowakowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 176); - wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; - stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygn. akt V GUp 119/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32307

Dodano: 2020-07-06 13:50:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pietrzykowski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-06-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32354. Pietrzykowski Rafał. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 307/19, XIV GUp 122/20. [BMSiG-32212/2020] Sygn. akt XIV GU 307/19, XIV GUp 122/20. OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 roku ogłosił upadłość Rafała Pietrzykowskiego, numer PESEL 77102603770, zamieszkałego w Łodzi przy ulicy Sowińskiego nr 48 m. 2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd poucza, że na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 122/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32354

Dodano: 2020-07-06 14:48:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Worożańska Justyna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32373. Worożańska Justyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 78/20 of. [BMSiG-32250/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 roku, sygn. akt V GU 78/20 of, ogłosił upadłość Justyny Worożańskiej, numer PESEL 90052413701, zamieszkałej w Lubszy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka w osobie Aleksandry Wachockiej (nr licencji 1376). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32373

Dodano: 2020-07-06 15:03:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Wyczawski Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2020-06-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32374. Wyczawski Bogdan. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 82/20 of. [BMSiG-32239/2020] TREŚĆ OGŁOSZENIA Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 czerwca 2020 roku, sygn. akt V GU 82/20 of, ogłosił upadłość Bogdana Wyczawskiego, numer PESEL 58112208913, zamieszkałego w Brzegu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna oraz syndyka w osobie Aleksandry Wachockiej (nr licencji 1376). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32374

Dodano: 2020-07-06 15:04:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

CARBO HOLDING Sp. z o.o.

2020-06-09 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 32523. „CARBO” HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zielonej Górze. KRS 0000048765. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 września 2001 r., sygn. akt V GR 5/20, V GRp 3/20. [BMSiG-32348/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie z wniosku dłużnika CARBO Holding Sp. z o.o. w Zielonej Górze, adres siedziby: ul. Wyszyńskiego 14, 65-536 Zielona Góra, numer KRS 0000048765, sygnatura akt V GR 5/20: 1) stwierdził zgodność z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym; 2) otworzył przyspieszone postępowanie układowe w celu zawarcia układu częściowego dłużnika CARBO Holding Sp. z o.o. w Zielonej Górze, adres siedziby: ul. Wyszyńskiego 14, 65-536 Zielona Góra, numer KRS 0000048765; 3) na nadzorcę sądowego wyznaczył Adama Bernackiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19; 4) wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyśpieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, podając sygnaturę akt V GR 5/20. Postępowanie układowe toczy się pod sygnaturą V GRp 3/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32523

Dodano: 2020-07-06 17:15:22 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2020-07-06 22:51:52

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Bielecka Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-06-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32556. Bielecka Ewa. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 33/20, V GUp 56/20. [BMSiG-32481/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie V GU 33/20, ogłosił upadłość Ewy Bieleckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Połęcku 21, kod pocztowy 66-614, numer PESEL 74090203045. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Annę Lichacz- -Bujko. Na syndyka wyznaczono Krzysztofa Piotrowskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 943. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 56/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 56/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32556

Dodano: 2020-07-07 09:19:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grochowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-06-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32308. Grochowska Marta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 146/20. [BMSiG-32278/2020] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Marty Grochowskiej obwieszcza, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 roku (sygn. akt XVIII GU 146/20): 1. ogłosił upadłość Marty Grochowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, adres: ul. Kickiego 21A m. 6, 04-390 Warszawa, PESEL 78072501482; 2. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności; 3. wezwał wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył asesora sądowego Małgorzatę Jaskulską, a na syndyka masy upadłości wyznaczył Dariusza Kwiatkowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 938); 5. określił jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazał przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Jednocześnie syndyk informuje, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32308

Dodano: 2020-07-06 13:51:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Dul Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-06-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32567. Dul Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 344/20 of, V GUp 257/20 of. [BMSiG-32447/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r., sygn. akt V GU 344/20 of, na skutek wniosku złożonego dn. 2 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Marcina Dula, numer PESEL 84121301518, zamieszkałego w Racławicach, ul. Rudnicka 44, Racławice, 37-400 Nisko, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Grzegorza Kolasy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1423, adres: al. Jana Pawła II 42/50, 37-450 Stalowa Wola). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 257/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32567

Dodano: 2020-07-07 09:28:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mulawa Katarzyna Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-06-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32345. Mulawa Katarzyna Bożena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 906/20, XIX GUp 764/20. [BMSiG-32179/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2020 r., sygn. akt XIX GU 906/20, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Bożeny Mulawy, PESEL 92030302742, zamieszkałej przy ul. Mazowieckiej 18, 05-502 Bobrowiec. Wyznaczono syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 443). Osoba Sędziego komisarza zostanie wyznaczona na dalszym etapie postępowania upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. 2019 poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowania upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 p.u. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: Gaweł Jarosiński - Biuro Syndyka, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - XIX GUp 764/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione prze wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczę postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienia o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem tut. Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia złożyć w tut. Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczeniu postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tut. Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32345

Dodano: 2020-07-06 14:37:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Jaskólski Michał Jakub w upadłości likwidacyjnej

2020-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32317. Jaskólski Michał Jakub. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 126/20, V GUp 97/20. [BMSiG-32141/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 126/20, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2020 roku ogłosił upadłość Michała Jakuba Jaskólskiego (PESEL 80101706238, NIP 5661804011), obejmującą likwidację jego majątku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943), adres: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Syndyka, na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 97/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4b, 09-404 Płock, sygn. akt V GUp 97/20, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32317

Dodano: 2020-07-06 13:58:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Komisiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32324. Komisiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 250/20 of, VI GUp 164/20 of. [BMSiG-32300/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 5 czerwca 2020 r., sygn. akt VI GU 250/20 of, na skutek wniosku złożonego 13 maja 2020 r. ogłosił upadłość Piotra Komisiewicza (Komisiewicz), numer PESEL 62011811152, NIP 9371671236, zamieszkałego w Rudzicy (43-394) przy ul. Iłownica 240, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Bogumiła Bertoldiego, nr licencji 691 doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Dworkowa 8/2, 43-300 Bielsko-Biała, adres mail: kancelaria.bertoldi@wp.pl; telefon 33 8 110 777 lub 600 777 706. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie Sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U., poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 164/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 129/2020 (6019) z dnia 06 lipca 2020 r. → Pozycja 32324

Dodano: 2020-07-06 14:05:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Warzagier Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-06-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32603. Warzagier Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 315/20 of, VIII GUp 173/20 of. [BMSiG-32690/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GU 315/20 of, na skutek wniosku złożonego 24 kwietnia 2020 r. ogłosił upadłość Krzysztofa Warzagiera, numer PESEL 49021408877, NIP 8991181394, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Justyny Grzechnik (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1327, adres: ul. Długosza 14, 46-100 Namysłów). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz.U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 173/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32603

Dodano: 2020-07-07 10:07:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Zarzecka-Kępska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2020-06-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32606. Zarzecka-Kępska Zofia. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 47/20, V GUp 49/20. [BMSiG-32503/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie V GU 47/20 ogłosił upadłość Zofii Zarzeckiej-Kępskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Żaganiu przy ul. Brackiej 24/3, 68-100 Żagań, numer PESEL 55040408161. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Annę Lichacz-Bujko. Na syndyka wyznaczono Katarzynę Piórkowską-Frątczak - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 49/20, na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 49/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 130/2020 (6020) z dnia 07 lipca 2020 r. → Pozycja 32606

Dodano: 2020-07-07 10:11:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pietruszewska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-06-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32588. Pietruszewska Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 226/20 of, VIII GUp 168/20 of. [BMSiG-32624/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 2 czerwca 2020 r., sygn. akt VIII GU 226/20 of, ogłosił upadłość Anny Pietruszewskiej (numer PESEL 79101311447), zamieszkałej w Żmigrodzie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jakuba Persony i syndyka w osobie Izabeli Machate (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 975). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 168/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sąd