Informacje

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Cylwik Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3618. Cylwik Elżbieta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 357/18, sygn. akt VIII GUp 7/19. [BMSiG-2966/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 357/18 postanowieniem z dnia 10 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Elżbiety Cylwik, zam.: ul. Piłsudskiego 1, 19-120 Knyszyn, PESEL 66042713188, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postepowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 7/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3618

Dodano: 2019-01-22 09:54:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Cylwik Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3619. Cylwik Leszek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 356/18, sygn. akt VIII GUp 6/19. [BMSiG-2960/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 356/18 postanowieniem z dnia 10 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Leszka Cylwika, zam.: ul. Piłsudskiego 1, 19-120 Knyszyn, PESEL 65061401096, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postepowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 6/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3619

Dodano: 2019-01-22 09:56:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Etel Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3620. Etel Zdzisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1851/18, X GUp 42/19. [BMSiG-3012/2019] Obwieszczenie Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, z dnia 16 stycznia 2019 roku (sygn. akt X GU 1851/18) została ogłoszona upadłość Zdzisława Etel, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 51030100057, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego; wyznaczył syndyka w osobie Anny Sakowicz-Kacz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 202); ustalił 30-dniowy termin zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli upadłego, termin ten jest liczony od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 42/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3620

Dodano: 2019-01-22 09:58:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rozwadowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3622. Rozwadowski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2215/18, X GUp 33/19. [BMSiG-2971/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 15 stycznia 2019: 1. ogłoszono upadłość Mariusza Rozwadowskiego zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 75100500495) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 2215/18); 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (X GUp 33/19); 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (X GUp 33/19); 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69); 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3622

Dodano: 2019-01-22 10:01:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiesiołek Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3623. Wiesiołek Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1957/18, X GUp 40/19. [BMSiG-2964/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 16 stycznia 2019 r.: 1. ogłoszono upadłość Wandy Wiesiołek, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 48022515548) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 1957/18); 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt X GUp 40/19); 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 40/19); 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69); 5. określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu podstawą art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3623

Dodano: 2019-01-22 10:02:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Broze Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3624. Broze Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1756/18, X GUp 29/19. [BMSiG-3113/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. sygn. akt X GU 1756/18: I. ogłosił upadłość Zbigniewa Broze, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Macierzanki 4 m. 2 (kod pocztowy: 04-893), PESEL 59031205894; II. określił, że Zbigniew Broze jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Barbary Ogińskiej- -Kisały (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 698); VI. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą X GUp 29/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3624

Dodano: 2019-01-22 10:03:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojciechowski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3625. Wojciechowski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2369/18, X GUp 14/19. [BMSiG-3076/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2369/18, ogłosił upadłość Rafała Wojciechowskiego, zam. w Bieniewicach przy ul. Gimnazjalnej 3 m. 28, 05-870 Bieniewice (PESEL 80052709430), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 14/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kamińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1034). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 14/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3625

Dodano: 2019-01-22 10:04:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Ładowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3626. Ładowska Barbara. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 173/18, V GUp „of” 1/19. [BMSiG-3066/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2019 r. (sygn. akt V GU „of” 173/18): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Barbary Ładowskiej, zamieszkałej w m. Mołtajny nr 42/3, 11-410 Barciany, PESEL 48021702295, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Andrzeja Aleksandrowicza. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 1/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3626

Dodano: 2019-01-22 10:05:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Ładowski Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3627. Ładowski Franciszek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 174/18, V GUp „of” 2/19. [BMSiG-3068/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2019 r. (sygn. akt V GU „of” 174/18): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Franciszka Ładowskiego, zamieszkałego w m. Mołtajny nr 42/3, 11-410 Barciany, PESEL 53102302482, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Andrzeja Aleksandrowicza. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 2/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3627

Dodano: 2019-01-22 10:06:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Hołyński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3628. Hołyński Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1813/18, X GUp 24/19. [BMSiG-3111/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r., sygn. akt X GU 1813/18: I. ogłosił upadłość Krzysztofa Hołyńskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Szobera 2 m. 5, 01-319 Warszawa (PESEL: 59041311099); II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Barbary Ogińskiej- -Kisała (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 698); V. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady- (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą X GUp 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3628

Dodano: 2019-01-22 10:07:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Opiłka Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3629. Opiłka Janusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 761/18, VIII GUp 18/19. [BMSiG-3138/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.01.2019 r., sygn. akt (VIII GU 761/18), postanowił: I. ogłosić upadłość Janusza Opiłki zamieszkałego: ul. Balicka 172, 30-198 Kraków, PESEL: 62031808257 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 18/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3629

Dodano: 2019-01-22 10:08:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Woźbiński Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3630. Woźbiński Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2226/18, X GUp 35/19. [BMSiG-3115/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. sygn. akt X GU 2226/18: I. ogłosił upadłość Artura Woźbińskiego zamieszkałego w Legionowie przy ul. Sobieskiego 12 m. 28, 05-120 Legionowo, PESEL 68091400471, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Barbary Ogińskiej- -Kisała (nr licencji 698); V. uznał postępowanie upadłościowe Artura Woźbińskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą X GUp 35/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3630

Dodano: 2019-01-22 10:09:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Osińska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3632. Osińska Joanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/19, V GU 273/18. [BMSiG-3162/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie V GUp 2/19 (V GU 273/18) ogłoszona została upadłość dłużniczki Joanny Osińskiej (numer PESEL 69051706105), zamieszkałej pod adresem: ul. Polna 31/30, 87-200 Chełmno, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Foksińskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-00 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa się wierzycieli upadłej Joanny Osińskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3632

Dodano: 2019-01-22 10:11:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rosiak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3633. Rosiak Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1837/18, X GUp 23/19. [BMSiG-3122/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1837/18 ogłosił upadłość Iwony Rosiak, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Joliot Curie 32 m. 72 (kod pocztowy 02-646), numer PESEL 73011101323, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 23/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3633

Dodano: 2019-01-22 10:12:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wójcińska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3634. Wójcińska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1106/18, X GUp 28/19. [BMSiG-3118/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1106/18 ogłosił upadłość Elżbiety Wójcińskiej zamieszkałej w Warszawie przy ul. Marymonckiej 155 m. 71 (kod pocztowy 01-946), numer PESEL 89121203303, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 28/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3634

Dodano: 2019-01-22 10:13:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Majewska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3636. Majewska Barbara. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 197/18, VIII GUp 3/19. [BMSiG-3169/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 197/18, ogłosił upadłość Barbary Majewskiej (numer PESEL 50111018085), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Sernickiej 38/7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 3/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3636

Dodano: 2019-01-22 10:14:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Majewski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3637. Majewski Stanisław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 198/18, VIII GUp 4/19. [BMSiG-3168/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 198/18, ogłosił upadłość Stanisława Majewskiego (numer PESEL 50063015099), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Sernickiej 38/7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 4/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3637

Dodano: 2019-01-22 10:15:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Rotchimel Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3638. Rotchimel Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 279/18, VIII GUp 1/19. [BMSiG-3173/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 279/18, ogłosił upadłość Anny Rotchimel (numer PESEL: 31080101826), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Kłodnickiej 5/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 936). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 1/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3638

Dodano: 2019-01-22 10:16:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne CERBUD Sp. z o.o. w upadłości układowej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3639. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „CERBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Nowym Sączu. KRS 0000139668. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2002 r., sygn. akt V GUp 15/14, V GUp 15/14/Ap-3. [BMSiG-3009/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjnego „Cerbud” spółki z o.o. w upadłości układowej w Nowym Sączu, sygn. akt V GUp 15/14, zawiadamia, że nadzorca sądowy sporządził i przedłożył II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt tel. 18 53 17 394. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3639

Dodano: 2019-01-22 10:17:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Faryś Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3640. Faryś Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 87/17. [BMSiG-2976/2019] XIV GUp 87/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że zostały sporządzone przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi dziewiąta i dziesiąta uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sławomira Farysia, PESEL 82011114437 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższe listy każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu list, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, Al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 87/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3640

Dodano: 2019-01-22 10:17:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dmochowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3641. Dmochowska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1000/17. [BMSiG-2954/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Dmochowskiej w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 1000/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 29 października 2018 r. przez syndyka pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3641

Dodano: 2019-01-22 10:17:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dobosz Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3642. Dobosz Krystyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 426/17. [BMSiG-2956/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krystyny Dobosz w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 426/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 11 października 2018 r. przez syndyka drugiej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3642

Dodano: 2019-01-22 10:18:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Gaćkowska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3643. Gaćkowska Hanna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 83/18 „of”. [BMSiG-2970/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Hanny Gaćkowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 83/18 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi 19 października 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Kardynała S.Wyszyńskiego 18, i ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3643

Dodano: 2019-01-22 10:18:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marciniak Paula w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3644. Marciniak Paula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 781/18 Ap 1. [BMSiG-3006/2019] Paula Marciniak - Pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, sygnatura akt X GUp 781/18 Ap1. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauli Marciniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88011711827, sygnatura akt X GUp 781/18 Ap 1, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 16 stycznia 2019 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz. U. 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3644

Dodano: 2019-01-22 10:18:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zarzecki Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3645. Zarzecki Marek. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 44/18. [BMSiG-2985/2019] Sędzia Komisarz z Sądu Rejonowego w Kielcach Sąd Gospodarczy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że została sporządzona i złożona w dniu 16 stycznia 2019 r. lista wierzytelności Marka Zarzeckiego, PESEL 70111407438, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 44/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza w trybie art. 256 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3645

Dodano: 2019-01-22 10:19:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

COSMAR POLSKA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3646. „COSMAR POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000005306. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2001 r., sygn. akt X GUp 732/18. [BMSiG-3053/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Cosmar Polska Sp. z o.o. w upadłości, sygn. akt X GUp 732/18, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 10 stycznia 2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3646

Dodano: 2019-01-22 10:19:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Agnieszka Mękwińska "GA-MEAT" w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3647. Mękwińska Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Mękwińska „GAMEAT” w Rudzicy. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 27/18 „lik”. [BMSiG-3018/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Agnieszki Mękwińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Mękwińska „GAMEAT” w Rudzicy (NIP 9372353946), sygn. akt VI GUp 27/18 „lik”, zawiadamia, iż w dniu 27 września 2018 r. syndyk przedłożył listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3647

Dodano: 2019-01-22 10:19:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Mąkosz Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3648. Mąkosz Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 131/18 „of”. [BMSiG-3041/2019] Syndyk postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Mąkosz (nr PESEL 84082215381) w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VI GUp 131/18 „of”, zawiadamia, iż w dniu 16.01.2019 r. przedłożył pierwszą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3648

Dodano: 2019-01-22 10:24:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

OMEGA PLUS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3649. „OMEGA PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Srebrzyszczu. KRS 0000094710. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lutego 2002 r., sygn. akt IX GUp 29/18. [BMSiG-3086/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 12 lipca 2018 r. syndyk masy upadłości OMEGA Plus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Srebrzyszczu (sygn. akt IX GUp 29/18), złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności uzupełnioną w dniu 17 sierpnia 2018 r. i 27 listopada 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3649

Dodano: 2019-01-22 10:24:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Apanasiewicz Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3650. Apanasiewicz Bogusław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 40/18. [BMSiG-3029/2019] Sądzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 40/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bogusława Apanasiewicza zamieszkałego w Gliwicach, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3650

Dodano: 2019-01-22 10:24:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Campagno Philippe w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3651. Campagno Philippe. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 187/18. [BMSiG-3039/2019] XIV GUp 187/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Philippe Campagno, PESEL 68090313174, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 187/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3651

Dodano: 2019-01-22 10:26:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Adamczyk Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3652. Adamczyk Sławomir. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 219/18. [BMSiG-3078/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sławomira Adamczyka, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 219/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 28.12.2018 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3652

Dodano: 2019-01-22 10:28:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Feliks Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3653. Feliks Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 21/18. [BMSiG-3035/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 21/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Barbary Feliks, zamieszkałej w miejscowości Czerwionka - Leszczyny, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3653

Dodano: 2019-01-22 10:29:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Feliks Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3654. Feliks Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 22/18. [BMSiG-3044/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 22/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Stanisława Feliksa, zamieszkałego w miejscowości Czerwionka-Leszczyny, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3654

Dodano: 2019-01-22 10:29:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gawlik Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3655. Gawlik Grażyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 372/18. [BMSiG-3022/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grażyny Gawlik, PESEL 52050504560 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 372/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw8), oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3655

Dodano: 2019-01-22 10:29:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Jarosław Przybyszewski Piekarnia i Sklep w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3656. Przybyszewski Jarosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Piekarnia i Sklep” Jarosław Przybyszewski w upadłości likwidacyjnej w Szczytnie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 42/15. [BMSiG-3058/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Przybyszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Piekarnia i Sklep” Jarosław Przybyszewski w upadłości likwidacyjnej w Szczytnie (sygn. akt V GUp 42/15) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniająca listę wierzytelności upadłego nr 2. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3„C”, pok. 109, tel. (89) 676-03-03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3656

Dodano: 2019-01-22 10:30:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Centrum Szkoleniowo-Rekreayjne DWOREK KOŚCIUSZKI Władysław Korpacki w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3657. Korpacki Władysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne „Dworek Kościuszki” Władysław Korpacki w Sosnowicy. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarcza dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 7/17. [BMSiG-3063/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Władysława Korpackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowo- -Rekreacyjne „Dworek Kościuszki” Władysław Korpacki w Sosnowicy, ul. Hetmańska 6, 21-230 Sosnowica, została sporządzona i przekazana w dniu 3.01.2019 r. Sędziemu komisarzowi trzecia uzupełniająca lista wierzytelności. Trzecią uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 (IX GUp 7/17) i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3657

Dodano: 2019-01-22 10:30:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Cargo 69 Internationale Spedition Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3658. „CARGO 69 INTERNATIONALE SPEDITION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000135749. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2002 r., sygn. akt XII GUp 20/14. [BMSiG-3149/2019] W związku ze sporządzeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności złożonej dnia 25 października 2017 roku oraz uzupełniającej listy wierzytelności złożonej dnia 16 sierpnia 2018 roku w postępowaniu upadłościowym CARGO 69 INTERNATIONALE SPEDITION spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 20/14, sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniających list wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3658

Dodano: 2019-01-22 10:30:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brudnicki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3659. Brudnicki Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 497/17. [BMSiG-3123/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 12 grudnia 2018 roku trzecia uzupełniająca lista wierzytelności Piotra Brudnickiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 497/17). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3659

Dodano: 2019-01-22 10:31:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brudnicki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3659. Brudnicki Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 497/17. [BMSiG-3123/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 12 grudnia 2018 roku trzecia uzupełniająca lista wierzytelności Piotra Brudnickiego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 497/17). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3659

Dodano: 2019-01-22 10:31:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Durnaś Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3660. Durnaś Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 694/18. [BMSiG-3146/2019] Sędzia Komisarz obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Aleksandry Durnaś, PESEL 54062310421, sygn. akt X GUp 694/18, syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności upadłej (data przedłożenia 27.12.2018 r.). Z listą wierzytelności można się zapoznać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (adres poniżej). W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel umieszczony na listach może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności a co do odmowy uznania, ten któremu uznania odmówiono. Sprzeciw winien być złożony na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3660

Dodano: 2019-01-22 10:32:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grobelska Jadwiga i Grobelski Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3661. Grobelski Władysław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 24/18. [BMSiG-3083/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Władysława Grobelskiego, Jadwigi Grobelskiej, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 24/18 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane dnia 7 listopada 2018 r. uzupełnienie listy wierzytelności Władysława Grobelskiego. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3661

Dodano: 2019-01-22 10:32:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kolasa Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3662. Kolasa Stanisława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 187/18. [BMSiG-3150/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 29 listopada 2018 r. złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności upadłego Stanisławy Kolasy (nr PESEL 47102013002), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 187/18 Sądu Rejonowego w Kielcach). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3662

Dodano: 2019-01-22 10:32:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

MHS Consulting Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3663. MHS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lublinie. KRS 0000374161. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2010 r., sygn. akt IX GUp 14/13. [BMSiG-3120/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego MHS Consulting Sp. z o.o. w Lublinie (sygn. akt: IX GUp 14/13) została sporządzona i przekazana w dniu 25 lipca 2018 roku trzecia uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzytelności Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie oraz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, oraz wnieść do Sędziego komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3663

Dodano: 2019-01-22 10:33:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Witer Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3664. Witer Jan. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 55/18 „of”. [BMSiG-3104/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postepowania upadłościowego Jana Witer jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 55/18 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi 27 grudnia 2018 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3664

Dodano: 2019-01-22 10:33:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piekarski Adrian w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3665. Piekarski Adrian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 519/18/Ap-1. [BMSiG-3107/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adriana Piekarskiego (sygn. akt X GUp 519/18 Ap-1), zawiadamia, że syndyk w dniu 23.10. 2018 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadki wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3665

Dodano: 2019-01-22 10:33:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rakoczy-Ziarnik Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3666. Rakoczy-Ziarnik Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 391/18. [BMSiG-3148/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Rakoczy-Ziarnik w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 391/18 ogłasza, że dnia 24 września 2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3666

Dodano: 2019-01-22 10:33:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zylak Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3667. Zylak Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 573/18. [BMSiG-3163/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Rafała Zylaka w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 573/18, ogłasza, że dnia 17 września 2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3667

Dodano: 2019-01-22 10:34:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Parol Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3668. Parol Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 545/18. [BMSiG-3130/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Parol w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 545/18, ogłasza, że dnia 19 grudnia 2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3668

Dodano: 2019-01-22 10:34:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamczyk Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3669. Adamczyk Bogdan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 378/18. [BMSiG-3177/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Bogdana Adamczyka w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 378/18, ogłasza, że dnia 17 września 2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3669

Dodano: 2019-01-22 10:35:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kómoch Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3670. Kómoch Bagdan. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 224/17. [BMSiG-3166/2019] Sygnatura akt XI GUp 224/17 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie upadłościowej Bogdana Kómocha OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Bogdana Kómocha, zamieszkałego: Dolsk, nr PESEL 66070711518, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 224/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał w dniach 4.07.2018 r., 17.09.2018 r. oraz 16.10.2018 r. Sędziemu komisarzowi odpowiednio listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę wierzytelności oraz II uzupełniającą listę wierzytelności, które to listy można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3670

Dodano: 2019-01-22 10:35:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Muzyka Emilia w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3671. Muzyka Emilia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 622/18. [BMSiG-3179/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Emilii Muzyki w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 622/18, ogłasza, że dnia 9 stycznia 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3671

Dodano: 2019-01-22 10:36:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Siewko Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3672. Siewko Wiesława. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 112/16. [BMSiG-3175/2019] Obwieszczenie Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Wiesławy Siewko (numer PESEL: 50021704726), zamieszkałej w Oleśnicy przy ul. Chopina 10/1 (sygn. akt VIII GUp 112/16) ogłasza, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. została mu przekazana uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3672

Dodano: 2019-01-22 10:36:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Broner Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3673. Broner Bożena. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 180/16. [BMSiG-3000/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Bożeny Broner, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującym likwidację majątku dłużnika, sygn. akt VI GUp 180/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i złożył sędziemu komisarzowi dnia 16 października 2018 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść przeciwko planowi zarzuty zgodnie z art. 349 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3673

Dodano: 2019-01-22 10:36:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Krysiak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3674. Krysiak Mariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 99/17. [BMSiG-3005/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Krysiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VI GUp 99/17) ogłasza, że na dzień 3 lipca. 2018 r. syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 349 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3674

Dodano: 2019-01-22 10:37:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiebiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RAPID Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3675. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „RAPID” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bielsku-Białej. KRS 0000120580. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lipca 2002 r., sygn. akt VI GUp 36/16 lik. [BMSiG-3167/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego RAPID Sp. z o.o. sygn. akt VI GUp 36/16 lik zawiadamia, iż został sporządzony częściowy plan podziału. Plan ten może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3675

Dodano: 2019-01-22 10:37:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Nowak Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3676. Nowak Wioletta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 101/15. [BMSiG-3165/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy. Sygn. akt XII GUp 101/15. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wioletty Nowak, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 101/15 zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył odrębny plan podziału dotyczący sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przy ul. 1 Maja 23/11 w Rudzie Śląskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1S/00019467/5, na której ustanowione zostało zabezpieczenie hipoteczne na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie, XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ulicy Powstańców Warszawy 23, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść zarzuty zgodnie z treścią art. 339 w związku z art. 349 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3676

Dodano: 2019-01-22 10:38:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane Jakona Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3677. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE JAKONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Ustroniu. KRS 0000129987. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 września 2002 r., sygn. akt VI GUp 5/11 lik. [BMSiG-3158/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane JAKONA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustroniu (nr KRS 0000129987), sygn. akt VI GUp 5/11 lik., zawiadamia, iż w dniu 17 października 2018 r. syndyk przedłożył do Sądu IX ostateczny częściowy plan podziału dla wierzycieli zaliczanych do IV kategorii zaspokojenia. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24 pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3677

Dodano: 2019-01-22 10:38:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kowaliczek Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3678. Kowaliczek Dawid. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 224/17/4. [BMSiG-3081/2019] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym Dawida Kowaliczka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Katowicach przy ulicy Uniwersyteckiej 21/118, posiadającego numer PESEL: 90083011857, sygn. akt X GUp 224/17/4, syndyk sporządził i złożył sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dotyczący wierzytelności uznanych w kategorii II. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o planie podziału można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3678

Dodano: 2019-01-22 10:38:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Kapela Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3679. Kapela Bożena. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 140/17. [BMSiG-3142/2019] W związku ze sporządzeniem i złożeniem w dniu 14 listopada 2018 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości Bożeny Kapeli, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XII GUp 140/17, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3679

Dodano: 2019-01-22 10:38:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bensz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3680. Bensz Piotr. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 37/17. [BMSiG-3046/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 37/17 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Piotra Bensz, prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, syndyk sporządził i złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie, XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ulica Powstańców Warszawy 23, pokój 115 (w godzinach pracy Sekretariatu). W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą zostać wniesione zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3680

Dodano: 2019-01-22 10:39:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu

SKAMAT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3681. SKAMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stalowej Woli. KRS 0000456155. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2013 r., sygn. akt V 1 GUp 18/15. [BMSiG-3011/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego SKAMAT sp. z o.o. z s. w Stalowej Woli (sygn. akt V 1 GUp 18/15) syndyk sporządził i przekazał ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa przy ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3681

Dodano: 2019-01-22 10:39:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kot Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3682. Kot Jarosław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 42/15 of. [BMSiG-3156/2019] Zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jarosława Kot (numer PESEL 04253006194) ogłasza, że ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3682

Dodano: 2019-01-22 10:39:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kot Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3683. Kot Monika. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/15of. [BMSiG-3152/2019] Zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Moniki Kot posługującej się numerem PESEL 94050907684 ogłasza, że ostateczny plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3683

Dodano: 2019-01-22 10:40:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Małysz Jerzy Drukarnia Małysz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3684. Małysz Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Drukarnia Małysz w Górkach Wielkich. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 25/14 lik. [BMSiG-3172/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Jerzego Małysz prowadzącego działalność gospodarczą Drukarnia Małysz w Górkach Wielkich, sygn. akt VI GUp 25/14 lik, zawiadamia, iż został sporządzony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3685

Dodano: 2019-01-22 10:40:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bonik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3372. Bonik Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 534/18. [BMSiG-2839/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.01.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 534/18 ogłosił upadłość Piotra Bonik zamieszkałego w Bydgoszczy (numer PESEL: 74032417932), nieprowadzącego działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; wyznaczył syndyka Agnieszkę Rajewską (nr licencji 1001); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3372

Dodano: 2019-01-21 10:09:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Urbański Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3373. Urbański Andrzej. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 2/19 „of”. [BMSiG-2684/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Andrzeja Urbańskiego zamieszkałego przy ul. Koniecpolskiego 10A/5, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 61081800257; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego oraz art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 2/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3373

Dodano: 2019-01-21 10:10:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Antczak Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3374. Antczak Izabela. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 355/18of, VI GUp 243/18of/K. [BMSiG-2702/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 14.12.2018 r., sygn. akt VI GU 355/18of, została ogłoszona upadłość Izabeli Antczak, zam. w Gdyni, ul. Kilińskiego 8/2, PESEL 77082205106, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Kubiak oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka, nr licencji 996 (siedziba biura: Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2, tel. (58) 671 20 06). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 243/18of/K. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3374

Dodano: 2019-01-21 10:11:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cukiermann Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3375. Cukiermann Zofia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 693/18. [BMSiG-2746/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.01.2019. w sprawie sygn. akt XV GU 693/18 ogłosił upadłość Zofii Cukiermann (numer PESEL: 57111201309), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Mileny Kulikowskiej oraz Sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3375

Dodano: 2019-01-21 10:15:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Czaderna Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3376. Czaderna Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 209/18 of, VI GUp 199/18. [BMSiG-2848/2019] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 12 grudnia 2018 r., sygn. akt VI GU 209/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Piotra Czaderna - numer PESEL 46051601111 - obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 199/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3376

Dodano: 2019-01-21 10:17:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Drumlak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3377. Drumlak Paweł. Sąd rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 149/17, V GUp „of” 145/18. [BMSiG-2689/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 149/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pawła Drumlaka (PESEL 71070814710), zamieszkałego w Gajewie, gm. Giżycko, ul. Dworska 10, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył SSR Zbigniewa Chmielewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Mierczaka. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 145/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3377

Dodano: 2019-01-21 10:18:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Forgiel Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3378. Forgiel Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1786/18, X GUp 30/19. [BMSiG-2902/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt. X GU 1786/18, w dniu 15 stycznia 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Karoliny Forgiel zamieszkałej w Karczewie 05-480, przy ul. Ostrówiec 98, PESEL 87011214545, 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Arkadiusza Zagrobelnego na sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt. X GUp 30/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3378

Dodano: 2019-01-21 10:20:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lubas Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3379. Lubas Edyta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 313/18. [BMSiG-2751/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 313/18 ogłosił upadłość Edyty Lubas (numer PESEL: 72092009089), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3379

Dodano: 2019-01-21 10:21:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kufel Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3380. Kufel Stanisława. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 258/18 „of”, VI GUp 185/18 „of”. [BMSiG-2823/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r., sygn. akt VI GU 258/18 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Stanisławy Kufel, numer PESEL 57050416389, zamieszkałej: ulica Zapora 17c/2, 43-300 Bielsko-Biała, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 185/18 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3380

Dodano: 2019-01-21 10:22:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Helak Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3382. Helak Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 470/18, V GUp 375/18. [BMSiG-2712/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r., (sygn. akt V GU 470/18) oraz postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r. sygn. akt V GU 470/18) ogłosił upadłość w stosunku do Upadłej - Anny Helak, zam.: Białobrzegi, numer PESEL 40030507261 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla postępowania upadłościowego nadano sygn. akt V GUp 375/18. Na Sędziego Komisarza Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a na Syndyka masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K. numer KRS: 0000680644. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3382

Dodano: 2019-01-21 10:23:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kawulak Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3383. Kawulak Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 999/18, VIII GUp 16/19. [BMSiG-2824/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 999/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Kawulaka (PESEL 60042812076), zamieszkałego pod adresem: ul. Jana Pawła II 18/5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 16/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3383

Dodano: 2019-01-21 10:25:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kurowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3384. Kurowska Beata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 102/18 of. [BMSiG-2822/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r. została ogłoszona upadłość Beaty Kurowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 70110104145, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Marzenę Foltyn- -Banaszczyk, a na syndyka Bartosza Zacharka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 102/18 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3384

Dodano: 2019-01-21 10:26:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kurowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3385. Kurowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 103/18 of. [BMSiG-2830/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja d s. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r. została ogłoszona upadłość Andrzeja Kurowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 68112903237, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR - Marzenę Foltyn- -Banaszczyk, a na syndyka Bartosza Zacharka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 103/18 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3385

Dodano: 2019-01-21 10:28:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łągwa Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3386. Łągwa Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1708/18, X GUp 26/19. [BMSiG-2875/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1708/18: 1) ogłosił upadłość Jacka Łągwy (PESEL: 69101104659), zamieszkałego w Warszawie przy ul. Bagno 5 m. 25; 2) określił, iż Jacek Łągwa jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609); 4) określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt X GUp 26/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3386

Dodano: 2019-01-21 10:29:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3387. Nowak Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2250/18, X GUp 34/19. [BMSiG-2871/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 2250/18: 1) ogłosił upadłość Mariusza Nowaka (PESEL: 79111712171), zamieszkałego w Otwocku przy ul. Narutowicza 191; 2) określił, iż Mariusz Nowak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609); 4) uznał postępowanie upadłościowe Mariusza Nowaka za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt X GUp 34/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3387

Dodano: 2019-01-21 10:30:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piotrowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3388. Piotrowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1622/18, X GUp 1189/18. [BMSiG-2882/2019] OBWIESZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 grudnia 2018 roku, sygn. akt X GU 1622/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Elżbiety Piotrowskiej zamieszkałej w Warszawie (03-337), ul. Wyszogrodzka 14 m. 153, PESEL: 63022314386, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej Elżbiety Piotrowskiej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Bugajnej-Sporczyk oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 1189/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3388

Dodano: 2019-01-21 10:31:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Peraja Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3389. Peraja Władysław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 104/18 of. [BMSiG-2818/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r. została ogłoszona upadłość Władysława Peraja, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 41042303719, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Marzenę Foltyn- -Banaszczyk, a na syndyka Bartosza Zacharka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 104/18 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3389

Dodano: 2019-01-21 10:32:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pieczonka Paula w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3390. Pieczonka Paula. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 290/18, VI GUp 196/18. [BMSiG-2846/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 10 grudnia 2018 r. - sygn. akt VI GU 290/18 - została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Pauli Pieczonka - numer PESEL 86072014860, obejmująca likwidację majątku. Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na Syndyka Masy Upadłości wyznaczono Marię Kubica, nr licencji 79. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 196/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3390

Dodano: 2019-01-21 10:33:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Robacki Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3391. Robacki Wojciech. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 406/18, V GUp 399/18. [BMSiG-2726/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie sygn. akt V GU 406/18 ogłosił upadłość Wojciecha Robackiego, zam.: Narol numer PESEL 91090208115 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył na Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzy Młynarski oraz wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Kamila Korzeniec, nr lic. 766. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności podając sygn. akt V GUp 399/18 w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3391

Dodano: 2019-01-21 10:35:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Rybczyńska Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3392. Rybczyńska Bogusława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 694/18. [BMSiG-2727/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.01.2019. w sprawie sygn. akt XV GU 694/18 ogłosił upadłość Bogusławy Rybczyńskiej (numer PESEL: 42071103921), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Mileny Kulikowskiej oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3392

Dodano: 2019-01-21 10:36:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Sigel Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3393. Sigel Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 809/18 of, VI GUp 245/18 of/P. [BMSiG-2711/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 17.12.2018 r., sygn. akt VI GU 809/18 of, została ogłoszona upadłość Krzysztofa Sigel, zam. w Gdyni, ul. Wachowiaka 16/7, PESEL 85060210277, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie As.SR Łukasza Piotrowicza oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka, nr licencji 996 (siedziba biura: Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2, tel. (58) 671 20 06). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 245/18 of/P. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchoitiości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawą powoływania się na nie w postępowaniu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3393

Dodano: 2019-01-21 10:37:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Stachowicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3394. Stachowicz Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 558/18, V GUp 427/18. [BMSiG-2716/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r., sygn. akt V GU 558/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Upadłej Zofii Stachowicz, PESEL 51082617284, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Lesława Zawadę, a Syndykiem Masy Upadłości Ludwika Noworolskiego, licencja nr 8 Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 427/18, pod adresem: ul. Geodetów 1/303, 35-959 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3394

Dodano: 2019-01-21 10:38:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Steć Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3395. Steć Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1984/18, X GUp 1167/18. [BMSiG-2782/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 20 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1984/18, ogłosił upadłość Andrzeja Stecia, PESEL 72120314598, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Komorskiej 8 m. 80, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio i syndyka w osobie Bogdana Malesy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 144). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - X GUp 1167/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3395

Dodano: 2019-01-21 10:39:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szpak Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3396. Szpak Bogusław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 767/18, VIII GUp 17/19. [BMSiG-2820/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 767/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Bogusława Szpaka (PESEL 83100116996), zamieszkałego pod adresem: os. Paderewskiego 11/17, 32-626 Jawiszowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 17/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3396

Dodano: 2019-01-21 10:41:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Trąbski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3397. Trąbski Marek. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 110/18, VIII GUp 9/19. [BMSiG-2769/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 roku, sygn. akt VIII GU 110/18, ogłosił upadłość Marka Trąbskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 67112108956, zamieszkałego: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 18/22 lok. 11. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sad Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 9/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3397

Dodano: 2019-01-21 10:42:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Walusiak Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3398. Walusiak Joanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 484/18, XI GUp 294/18. [BMSiG-2697/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 484/18 ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Walusiak, zamieszkałej w Koninie, nr PESEL: 72040802764, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 294/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Mai Szymczak. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3398

Dodano: 2019-01-21 10:43:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Wiertelak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3399. Wiertelak Jarosław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/19. [BMSiG-2811/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2019 r. została ogłoszona upadłość Jarosława Wiertelak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19B, PESEL 66030207239, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono ASR Grzegorza Oklejaka, a na syndyka Magdalenę Tłoczek. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 1/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3399

Dodano: 2019-01-21 10:44:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wutowicz Adrianna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3400. Wutowicz Adrianna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 337/18, VIII GUp 279/18. [BMSiG-2729/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 337/18, ogłosił upadłość dłużnika: Adrianny Wutowicz (PESEL: 96080400368), zamieszkałej w Domaszczynie przy ul. Trzebnickiej nr domu 55, nr lokalu 5, 55-095 Mirków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r.- Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 279/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3400

Dodano: 2019-01-21 10:45:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Alama Kacper w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3401. Alama Kacper. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 20/18/ Ap-1. [BMSiG-2779/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-7 w postępowaniu upadłościowym Kacpra Alamy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 94120607331 - sygn. akt V GUp 20/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3401

Dodano: 2019-01-21 10:46:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Arendarczyk Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3402. Arendarczyk Marek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 53/17. [BMSiG-2817/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec MARKA ARENDARCZYKA, PESEL 66071201038 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 53/17, ogłasza, iż syndyk złożył uzupełniające listy wierzytelności (Zw 10,11), które to listy może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile listy nie są zgodne z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3402

Dodano: 2019-01-21 10:46:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bartoszewski Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3403. Bartoszewski Aleksander. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 259/17. [BMSiG-2800/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Aleksandra Bartoszewskiego, zam.: w Krakowie, PESEL 52030704258 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 259/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (dot. Zw21, Zw22), oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3403

Dodano: 2019-01-21 10:46:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brud Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3404. Brud Władysław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy, sygnatura akt XI GUp 137/18. [BMSiG-2680/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Władysława Brud, zam. w Golinie, nr PESEL 55060816896, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 137/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i złożył sędziemu komisarzowi w dniu 31 października 2018 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. Młyńskiej 1A, parter p. 46 (wejście przez pokój 45), w godz.: pon. 745-1800; wt. - pt. 745-1515. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności W tym samym terminie sprzeciw do sędziego komisarza przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3404

Dodano: 2019-01-21 10:47:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Brylok Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3405. Brylok Bogdan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 27/16. [BMSiG-2693/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 27/16 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bogdana Bryloka, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 15.10.2018 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3405

Dodano: 2019-01-21 10:47:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dubińska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3406. Dubińska Barbara. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 200/17. [BMSiG-2721/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Dubińskiej, numer PESEL 60072000849, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 200/17) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 13 marca 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3406

Dodano: 2019-01-21 10:47:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jędraszczyk Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3407. Jędraszczyk Kamila. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 113/18. [BMSiG-2733/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamili Jędraszczyk, nr PESEL 83071613762, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 113/18) ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 7 sierpnia 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3407

Dodano: 2019-01-21 10:48:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Fijałkowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3408. Fijałkowska Marta. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 65/17/ Ap-2. [BMSiG-2796/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 3 w postępowaniu upadłościowym Marty Fijałkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Smardzewice, PESEL 89011115444 - sygn. akt V GUp 65/17/Ap-2. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3408

Dodano: 2019-01-21 10:48:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Glugla Michalina w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3409. Glugla Michalina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 74/17. [BMSiG-2834/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michaliny Glugla nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 74/17, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 27.12.2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3409

Dodano: 2019-01-21 10:48:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Grzesiak Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3410. Grzesiak Anna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 129/18 „of”. [BMSiG-2682/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Grzesiak, sygn. akt VII GUp 129/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 10 grudnia 2018 r. (data stempla pocztowego) złożył listę wierzytelności upadłego. Listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3410

Dodano: 2019-01-21 10:48:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Imbirski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3411. Imbirski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 170/18. [BMSiG-2831/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisława Imbirskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 170/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 19.12.2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego - komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3411

Dodano: 2019-01-21 10:49:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

JAXA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3412. JAXA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000261349. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2006 r., sygn. akt VIII GUp 40/18. [BMSiG-2710/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec JAXA Sp. z o.o. w Krakowie (KRS 0000261349), sygn. akt (VIII GUp 40/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 17 września 2018 r. oraz uzupełniającą listę wierzytelności datowaną na 18 grudnia 2018 r. oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3412

Dodano: 2019-01-21 10:49:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Karapetyan Sasun w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3413. Karapetyan Sasun. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 96/18 „of”. [BMSiG-2683/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Sasuna Karapetyana, sygn. akt VII GUp 96/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 10 grudnia 2018 r. (data nadania) złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3413

Dodano: 2019-01-21 10:50:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Konieczny Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3414. Konieczny Bogdan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 107/18. [BMSiG-2691/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 107/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Bogdana Konieczny, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3414

Dodano: 2019-01-21 10:50:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosowska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3415. Kosowska Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 544/18. [BMSiG-2704/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marzeny Kosowskiej, zamieszkałej w miejscowości Jazgazewszczyzna k/Piaseczna, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 78060308004 (sygn. akt X GUp 544/18), syndyk sporządził i przesłał Sędziemu komisarzowi w dniu 10.10.2018 pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 255 ust. 2 w zw. art. 491/2/ ust. l p.u. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3415

Dodano: 2019-01-21 10:50:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kosowska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3416. Kosowska Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 544/18. [BMSiG-2713/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marzeny Kosowskiej, zamieszkałej w miejscowości Jazgazewszczyzna k. Piaseczna, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - numer PESEL 78060308004 (sygn. akt X GUp 544/18), syndyk sporządził i przesłał Sędziemu komisarzowi w dniu 12.09.2018 listę wierzytelności Upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 255 ust. 2 w zw. art. 491/2/ ust. 1 p.u. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3416

Dodano: 2019-01-21 10:51:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kot Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3417. Kot Robert. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 29/18. [BMSiG-2772/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Roberta Kota, PESEL 68041705892, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 29/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 23.07.2018 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3417

Dodano: 2019-01-21 10:51:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kozłowska Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3418. Kozłowska Natalia. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 54/17. [BMSiG-2752/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Natalii Kozłowskiej, numer PESEL 81021613428, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 54/17) ogłasza, że sporządzone zostało piąte uzupełnienie listy wierzytelności, przekazane przez syndyka sędziemu komisarzowi 16 października 2018 r., które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3418

Dodano: 2019-01-21 10:51:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kómoch Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3419. Kómoch Izabela. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 235/17. [BMSiG-2905/2019] Sygnatura akt XI GUp 235/17 Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie upadłościowej Izabeli Kómoch. OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Izabeli Kómoch, zamieszkałej: Dolsk, nr PESEL 72100205207, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 235/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał w dniu 4.07.2018 r. sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3419

Dodano: 2019-01-21 10:52:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kuźniar Katarzyna i Kuźniar Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3420. Kuźniar Katarzyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 268/17. [BMSiG-2703/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłej Katarzyny Kuźniar, zam.: Łańcut - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 268/17) zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 8.01.2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności. I uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art.255 ust. 2 p. u.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3420

Dodano: 2019-01-21 10:52:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kuźniar Katarzyna i Kuźniar Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3421. Kuźniar Marek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 268/17. [BMSiG-2699/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłego Marka Kuźniar zam.: Łańcut - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 268/17) zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 8.01.2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności. I uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art.255 ust. 2 p. u.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3421

Dodano: 2019-01-21 10:52:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Lampert Radosław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3422. Lampert Radosław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XIII GUp 54/18. [BMSiG-2690/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 54/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Radosława Lampert, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, a także pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, które przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności lub pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3422

Dodano: 2019-01-21 10:52:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Latko Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3423. Latko Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 288/18. [BMSiG-2803/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jacka Latki, zam. w Krakowie, PESEL 72040901531, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt (VIII GUp 288/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218 pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3423

Dodano: 2019-01-21 10:53:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Lubecki Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3424. Lubecki Janusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 77/18/ Ap-1. [BMSiG-2783/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. 1-6 w postępowaniu upadłościowym Janusza Lubeckiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. Piotrków Trybunalski, PESEL 51040503776 - sygn. akt V GUp 77/18/Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3424

Dodano: 2019-01-21 10:53:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Małecka Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3425. Małecka Izabela. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 253/18. [BMSiG-2835/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Izabeli Małeckiej - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 253/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 2 stycznia 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nie odpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3425

Dodano: 2019-01-21 10:53:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Malinowski Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3426. Malinowski Janusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 39/18. [BMSiG-2832/2019] Sygn.akt XIV GUp 39/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Janusza Malinowskiego, PESEL: 69032812993 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn.akt XIV GUp 39/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3426

Dodano: 2019-01-21 10:54:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Markiewicz Julia w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3427. Markiewicz Julia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 60/18. [BMSiG-2698/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 7 stycznia 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Julii Markiewicz, nr PESEL 83071914481, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 60/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3427

Dodano: 2019-01-21 10:54:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Matusiak Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3428. Matusiak Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 111/17. [BMSiG-2767/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Matusiaka, PESEL 45072602598 (sygn. akt VIII GUp 111/17 - poprzednio 112/17) ogłasza, że sporządzone zostały uzupełniające listy wierzytelności (oznaczone jako trzecia i czwarta), przekazane przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniach 11.07.2018 r. oraz 5.10.2018 r., które każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia wnieść względem każdej z nich sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3428

Dodano: 2019-01-21 10:54:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Mazurkiewicz Marek Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3429. Mazurkiewicz Marek Jacek. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 56/18. [BMSiG-2892/2019] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 8 listopada 2018 r. uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Marka Jacka Mazurkiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XII GUp 56/18 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3429

Dodano: 2019-01-21 10:55:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Milczarczyk-Piwowarczyk Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3430. Milczarczyk-Piwowarczyk Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 472/18. [BMSiG-2880/2019] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 472/18) Urszuli Milczarczyk-Piwowarczyk (PESEL: 62102904167) syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi: a. w dniu 12 października 2018 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności, b. w dniu 20 listopada 2018 r. trzecią uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. uzupełniające listy wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Warszawa, ul. Czerniakowska 100A). Zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W ww. terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgody z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3430

Dodano: 2019-01-21 10:55:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Miller-Czechowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3431. Miller-Czechowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 154/18 of. [BMSiG-2764/2019] W postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Miller-Czechowskiej (PESEL nr 79110508805), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 154/18 of), w dniu 25.10.2018 r. została złożona lista wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3431

Dodano: 2019-01-21 10:55:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Newel Marianna Benedykta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3432. Newel Marianna Benedykta. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 5/18. [BMSiG-2812/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, na podstawie art. 255 ustawy Prawo upadłościowe (dalej „p.u.”) w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u. zmienionej ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 233), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r., iż w dniu 17 grudnia 2018 r. syndyk masy upadłości Marianny Benedykty Newel (sygn. akt IX GUp 5/18 „of’”) złożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; upadły może wnieść sprzeciw o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami, a gdy nie upadły nie składał oświadczeń o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3432

Dodano: 2019-01-21 10:55:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Narębski Mariusz Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3433. Narębski Mariusz Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upałościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 691/17. [BMSiG-2861/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Kamila Narębskiego (sygn. akt. X GUp 691/17) zawiadamia, że pismem z dnia 19 grudnia 2019 roku została złożona przez syndyka masy upadłości pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3433

Dodano: 2019-01-21 10:56:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Paszak Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3434. Paszak Halina. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 34/16/ Ap-3. [BMSiG-2787/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 4 w postępowaniu upadłościowym Haliny Paszak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Tuszyn, PESEL 47073002445 - sygn. akt V GUp 34/16/Ap-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3434

Dodano: 2019-01-21 10:56:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piętka Adela w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3435. Piętka Adela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 812/18. [BMSiG-2899/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adeli Piętka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 812/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 18 grudnia 2018 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3435

Dodano: 2019-01-21 10:56:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Pilc Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3436. Pilc Grażyna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 58/17/ Ap-1. [BMSiG-2792/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności poz. „0” w postępowaniu upadłościowym Grażyny Pilc, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Plucice, PESEL 57111212587 - sygn. akt V GUp 58/17/ Ap-1. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3436

Dodano: 2019-01-21 10:57:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Pudzik Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3437. Pudzik Tadeusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 50/17/Ap-3. [BMSiG-2801/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 5 w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Pudzika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Sulejów, PESEL 68102710430 - sygn. akt V GUp 50/17/Ap-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3437

Dodano: 2019-01-21 10:57:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Rozmus-Hołodniak Wioletta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3438. Rozmus-Hołodniak Wioletta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 106/18 „of”. [BMSiG-2859/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Wioletty Rozmus-Hołodniak osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej pod sygn. akt VI GUp 106/18 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3438

Dodano: 2019-01-21 10:57:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sątowicz Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3439. Sątowicz Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 569/18. [BMSiG-2688/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego została złożona do akt sprawy w dniu 13 listopada 2018 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Stanisława Sątowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: Władysławów, ul. Ku Rzece 1, 96-321 Władysławów, PESEL 39052201473, sygn. akt X GUp 569/18. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, parter, w terminnie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności zgodnie z art. 256 i następ. ustawy Prawo upadłościowe, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3439

Dodano: 2019-01-21 10:57:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Sieszchuła Hubert w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3440. Sieszchuła Hubert. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 13/17. [BMSiG-2776/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Huberta Sieszchuły, PESEL 82091010571, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 13/17, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 16.03.2018 r. odpowiednio I i II uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na I i II uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3440

Dodano: 2019-01-21 10:58:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Smaczny Edward w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3441. Smaczny Edward. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 124/18. [BMSiG-2838/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 124/18, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Edwarda Smacznego, PESEL 61101302013, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na uzupełniającej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile uzupełniająca lista wierzytelności, nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3441

Dodano: 2019-01-21 10:58:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Soroko Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3442. Soroko Jarosław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 110/17. [BMSiG-2686/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Soroko - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 110/17 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3442

Dodano: 2019-01-21 10:58:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szczęch Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3443. Szczęch Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 134/17. [BMSiG-2705/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłej Doroty Szczęch, zam.: Rudna Wielka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 134/17), zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 8.01.2019 r. II uzupełniającą listę wierzytelności. II uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art.255 ust. 2 p. u.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3443

Dodano: 2019-01-21 10:59:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Szymańska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3444. Szymańska Alicja. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 48/18. [BMSiG-2706/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Alicji Szamańskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 48/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 10.12.2018 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3444

Dodano: 2019-01-21 11:00:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Tamba Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3445. Tamba Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 208/18. [BMSiG-2815/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Magdaleny Tamby, zam. w Krakowie, PESEL 93041704664, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt (VIII GUp 208/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3445

Dodano: 2019-01-21 11:00:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Tarnowski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3446. Tarnowski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 130/17 of. [BMSiG-2775/2019] W postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Tarnowskiego, numer PESEL 90072206778, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 130/17 of), sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi w dniu 16 listopada 2018 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3446

Dodano: 2019-01-21 11:00:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Torka Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3447. Torka Izabela. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 6/18/Ap-3. [BMSiG-2798/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że została sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności poz. 9 w postępowaniu upadłościowym Izabeli Torka, osoby fizycznej niepro wadzącej działalności gospodarczej, zam.: Piotrków Trybunalski, PESEL 43082904383 - sygn. akt V GUp 6/18/Ap-3. Można ją przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3447

Dodano: 2019-01-21 11:01:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

P.P.H.U WiSZ SZYMAŃSKI WIESŁAW w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3448. Szymański Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. WiSZ Szymański Wiesław w Jeleniej Górze. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-2872/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Wiesława Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. WiSZ Szymański Wiesław (sygn. akt V GUp 48/18) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności upadłego, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Gospodarczego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, pokój 204. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania bądź odmowy uznania wierzytelności. Syndyk Przemysław Jedliński MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3448

Dodano: 2019-01-21 11:02:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojciechowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3449. Wojciechowska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 721/18. [BMSiG-2901/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Wojciechowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 721/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 15 listopada 2018 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3449

Dodano: 2019-01-21 11:02:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wojciechowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3450. Wojciechowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 111/18. [BMSiG-2821/2019] XIV GUp 111/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi III uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Wojciechowskiego, PESEL 63011107955, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 111/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3450

Dodano: 2019-01-21 11:02:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Yahnych-Rembowska Anna Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3451. Yahnych-Rembowska Anna Maria. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 288/17. [BMSiG-2766/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Anny Marii Yahnych-Rembowskiej, PESEL 60041912609, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 288/17, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi do akt sprawy w dniu 22.06.2018 r. listę wierzytelności oraz w dniu 20.11.2018 r. I uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności i I uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3451

Dodano: 2019-01-21 11:02:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

ZASKOCZ Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3452. ZASKOCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zaskoczu. KRS 0000424025. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 czerwca 2012 r., sygn. akt V GUp 51/15. [BMSiG-2896/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym ZASKOCZ spółka z. o. o. (sygn. akt V GUp 51/15) zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydziale V Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3452

Dodano: 2019-01-21 11:03:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

ZUPBADURA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 3453. ZUPBADURA TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Świdnicy. KRS 0000425218. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2012 r., sygn. akt VI GUp 57/18. [BMSiG-2810/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym ZUPBADURA TRADE Sp. z o.o. w Świdnicy, sygn. akt VI GUp 57/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3453

Dodano: 2019-01-21 11:03:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

ELEKTRO-MAGNES Sp. z o.o. Sp. K w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3454. „ELEKTRO-MAGNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000374392. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 grudnia 2010 r., sygn. akt XI GUp 62/12. [BMSiG-2679/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 62/12 został sporządzony przez syndyka częściowy plan podziału funduszy masy upadłości Przedsiębiorstwa ELECTRO-MAGNES sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000374392, obejmujący wierzytelności wierzycieli zaliczonych do kategorii II i III. Plan ten można przeglądać w Czytelni akt Sadu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3454

Dodano: 2019-01-21 11:03:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zamościu

Zartmet A. Ziemiński, J. Ziemińska Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3455. „ZARTMET” A.ZIEMIŃSKI J.ZIEMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Zamościu. KRS 0000088807. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis ro rejestru: 5 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 4/12. [BMSiG-2696/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „ZARTMET” A. Ziemiński, J. Ziemińska Spółki jawnej w Zamościu w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 4/12) zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Wyszyńskiego 11 został wyłożony plan podziału funduszy uzyskanych ze sprzedaży składników objętych przewłaszczeniem (zapasy magazynowe), który można przeglądać i w terminie dwóch tygodni od daty publikacji ogłoszenia w dzienniku „Dziennik Wschodni” i ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (decydująca jest data późniejsza) wnieść do tutejszego Sądu zarzuty przeciwko planowi w trybie art. 349 Prawa upadłościowego i naprawczego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3455

Dodano: 2019-01-21 11:04:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Chmielewski Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3456. Chmielewski Jan. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 39/15. [BMSiG-2780/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Jana Chmielewskiego, sygn. akt VI GUp 39/15. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3456

Dodano: 2019-01-21 11:04:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Czerniecka Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3457. Czerniecka Barbara. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 40/18 „of”. [BMSiG-2895/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a to dłużnika Barbary Czernieckiej, zamieszkałej w: 45-368 Opole, ul. Tatrzańska 1/1, PESEL 69021401328, w sprawie sygn. akt V GUp 40/18 „of” ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 14 stycznia 2019 r. Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału sum w masie upadłości oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego V Wydział Gospodarczy Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - Biuro Obsługi Interesanta - tel.: 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału wg art. 349 ust. 1 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3, lok. 18, tel.: 601 461 377. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3457

Dodano: 2019-01-21 11:04:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Just Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3458. Just Magdalena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 31/17. [BMSiG-2760/2019] Sygn. akt XIV GUp 31/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 2 stycznia 2019 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Magdaleny Just - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 31/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3458

Dodano: 2019-01-21 11:05:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Koperska Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3459. Koperska Magdalena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 90/18/3. [BMSiG-2904/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Koperskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 90/18/3 zawiadamia, że syndyk sporządził i złożył do akt w dniu 11.01.2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie wyżej wskazanego Sądu w Katowicach przy ul. Lompy 14, i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3459

Dodano: 2019-01-21 11:05:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Porębny Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3460. Porębny Jerzy. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 159/17. [BMSiG-2886/2019] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 5 września 2018 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Porębnego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 159/17 - Sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie, Biurze Obsługi Interesantów, w czytelni akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3460

Dodano: 2019-01-21 11:05:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

SOLIDNI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3461. SOLIDNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000407811. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 stycznia 2012 r., sygn. akt XI GUp 199/15/F. [BMSiG-2777/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 199/15/F został sporządzony przez syndyka II częściowy plan podziału funduszy masy upadłości upadłego Solidni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000407811), obejmujący wierzytelności wierzycieli zaliczonych do kategorii III w całości. Plan ten można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3461

Dodano: 2019-01-21 11:06:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Sójka Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3462. Sójka Zdzisław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 25/17 Ap-2. [BMSiG-2804/2019] Sąd Rejonowy Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Zdzisława Sójki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 39030603176 - sygn. akt V GUp 25/17/Ap-2. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni (tel. 44 649 42 53 (179, 180)) - po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do niego zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3462

Dodano: 2019-01-21 11:06:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Spółdzielnia Handlowo-Usługowa "SAMOPOMOC CHŁOPSKA w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 3463. SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000177269. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2003 r., sygn. akt X GUp 172/06. [BMSiG-2774/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Spółdzielni Handlowo-Usługowej „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 172/06) został sporządzony VIII częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Ósmy częściowy plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o planie podziału można wnosić zarzuty do planu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3463

Dodano: 2019-01-21 11:06:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

GRUPACON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3381. GRUPACON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000480077. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2013 r., sygn. akt V GU 285/18. [BMSiG-2889/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 285/18 ogłoszono upadłość Grupacon Spółka z o.o. z s. w Warszawie, ul. Bagno 2/185 (KRS 0000480077). I. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. II. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. III. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątna oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna. IV. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Barbara Kościółek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 219. V. Sąd wskazał, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 r., a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. VI. Kosztami postępowania w sprawie obciążyć dłużnika. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3381

Dodano: 2019-01-21 16:06:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ASO FIAT Tadeusz Jankowski w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 3464. Jankowski Tadeusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ASO FIAT Tadeusz Jankowski w upadłości likwidacyjnej w Raszynie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 200/16. [BMSiG-2755/2019] Tadeusz Jankowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ASO FIAT Tadeusz Jankowski w upadłości likwidacyjnej - X GUp 200/16 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GUp 200/16 na podstawie art. 361 ust. 1 pkt 1 i 2 PUiN umorzył postępowanie upadłościowe Tadeusza Jankowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ASO FIAT Tadeusz Jankowski - sygn. akt. X GUp 200/16. Zgodnie z art. 362 PUiN na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3464

Dodano: 2019-01-21 16:49:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Barbara Orłowska Przedsiębiorstwo Handlowe ALASKA w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 3465. Orłowska Barbara prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Orłowska Przedsiębiorstwo Handlowe „Alaska” w Łukowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 63/18. [BMSiG-2708/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z 28 grudnia 2018 r. umorzono postępowanie upadłościowe Barbary Orłowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Barbara Orłowska Przedsiębiorstwo Handlowe „Alaska” w Łukowie (sygn. akt IX GUp 63/18). W terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczenia przysługuje prawo złożenia zażalenia na to postanowienie do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem tut. sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3465

Dodano: 2019-01-21 16:50:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Produkcyjne Selfa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 3466. „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE SELFA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Koszalinie. KRS 0000164691. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2003 r., sygn. akt VII GUp 11/14. [BMSiG-2806/2019] Postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 r., sygn. akt VII GUp 11/14, Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjnego „Selfa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Koszalinie, numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000164691. Na postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Szczecinie w terminie tygodniowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3466

Dodano: 2019-01-21 16:51:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Firma DAROCHA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 3472. FIRMA DAROCHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Papowie Toruńskim. KRS 0000537052. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2014 r., sygn. akt V GUp 40/15. [BMSiG-2878/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonał zmiany Sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Firma DAROCHA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Papowie Toruńskim, V GUp 40/15, z SSR Marii Szymańskiej na SSR Izabelę Foksińską. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3472

Dodano: 2019-01-21 16:53:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Golińska Krystyna i Goliński Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Inne

Poz. 3473. Golińska Krystyna i Goliński Henryk. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 37/18. [BMSiG-2694/2019] Sędzia komisarz ogłasza, iż postanowieniem z dnia 10 stycznia 2019 r. w postępowaniu upadłościowym Krystyny Golińskiej (PESEL: 46020209485) oraz Henryka Golińskiego (PESEL: 46100806690), zamieszkałych: ul. Kołobrzeska 53F/7, 80-396 Gdańsk, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 37/18, zatwierdzony został dokonany przez syndyka masy upadłości wybór oferty złożonej przez Krzysztofa Nieznalskiego na nabycie wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta nr GD1G/0001030091/8, opisanego w regulaminie przetargu zatwierdzonym postanowieniem sędziego komisarza z dnia 22 listopada 2018 r. za cenę 307.989,00 (trzysta siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) złotych. Poucza się, iż od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3473

Dodano: 2019-01-21 16:55:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Górak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 3474. Górak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 2/18. [BMSiG-2770/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Góraka - sygn. V GUp 2/18, został przekazany operat szacunkowy. Można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3474

Dodano: 2019-01-21 16:55:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Konduchowicz Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 3478. Konduchowicz Bogumiła. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 67/18 „of”. [BMSiG-2734/2019] Syndyk masy upadłości w upadłości postępowania o sygn. akt VII GUp 67/18 „of” ogłasza przetarg. Przedmiotem przetargu jest wyłonienie oferty na zakup nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny położony w Koszalinie, przy ul. Brzozowej 1/1, dla którego prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Koszalinie KW nr KO1K/00017953/1 o wartości oszacowania 209.600,00 zł. Nieruchomość stanowi składnik masy upadłości Bogumiły Konduchowicz. Wartość wywołania wynosi 209.600,00 zł. Oferty dotyczące wskazanego przetargu oferenci powinni składać w terminie do dnia 15.02.2019 r., godz. 1500, z dopiskiem przetarg VII GUp 67/18 „of” w Sądzie Rejonowym, VII Wydziale Gospodarczym w Koszalinie, ul. gen. Wł. Andersa 34, 75-950 Koszalin. 1) Warunkiem do przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości stanowiącej 10% wartości wywołania przedmiotu przetargu. 2) Każdy z oferentów powinien wpłacić wadium do dnia 15.02.2019 r. na rachunek bankowy syndyka masy upadłości Bogumiły Konduchowicz w upadłości likwidacyjnej 82 8566 0003 0601 2083 3005 0001. Za wpłacone wadium uważa się wadium, które wpłynęło na rachunek syndyka do dnia 15.02.2019 r. 3) Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego. Przedmiot, jak również warunki przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem, tel. 606-307-646. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3478

Dodano: 2019-01-21 16:58:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Krasińska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 3480. Krasińska Urszula. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 195/17. [BMSiG-2778/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Urszuli Krasińskiej (numer PESEL 49010806163), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 195/17), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 4916 ust. 3 i art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, że ukończono opis i oszacowanie objętego masą upadłości składnika nieruchomego w postaci nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 139,23 m2 , położonej we Wrocławiu, obręb Strachocin, przy ulicy Zamoyskiego 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00058701/5. Złożony do akt postępowania operat szacunkowy można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3480

Dodano: 2019-01-21 16:59:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kwarciak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 3481. Kwarciak Katarzyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 14/18. [BMSiG-2763/2019] Sędzia komisarz sprawy w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Kwarciak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 83030408309, zamieszkałej: 42-217 Częstochowa, ul. Tomasza Zana 2 m. 59, zawiadamia o ukończeniu i złożeniu przez syndyka w dniu 14 sierpnia 2018 roku opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład masy upadłości w 1/2 udziału oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11 pok. 105. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ukończeniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3481

Dodano: 2019-01-21 16:59:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mlak Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 3484. Mlak Józef. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 196/18. [BMSiG-2692/2019] PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO Syndyk masy upadłości Józefa Mlak, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 196/18, zaprasza do składania ofert i ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnego objętego księgą wieczystą o numerze GL1Y/00141389/2 wraz z udziałem w częściach wspólnych opisanych w tejże księdze wieczystej. Lokal jest położony przy ul. Bocznej 18B/18 w Rybniku. Lokal ma powierzchnię 73,21 m2 , przynależna piwnica 4,2 m2 . Sprzedaż następuje stosownie do warunków przetargu zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 26 października 2018 r. Cena wywoławcza wynosi 136.700 zł (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset złotych). Wadium w wysokości 10.000 zł płatne na rachunek bankowy masy upadłości - Santander Bank Polska S.A. 96 1090 1766 0000 0001 3681 8775. W przypadku nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 15 lutego 2019 r., o godzinie 1000, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, sala 112. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest doręczenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków przetargu, w terminie do dnia 13 lutego 2019 r., do godziny 1500. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - PRZETARG JÓZEF MLAK sygn. akt XII GUp 196/18” i musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy złożyć na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Stępniewski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice”. Regulamin przetargu dostępny jest w ww. Sądzie lub u Syndyka. Dostępny również drogą elektroniczną, zapytania kierować na: biuro@kancelariastepniewski.pl. Informacje udzielane pod numerem telefonu 501-230-333. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3484

Dodano: 2019-01-21 17:01:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Zakład Mechaniczny Andrzej Rogala w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 3485. Rogala Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Mechaniczny Andrzej Rogala w upadłości likwidacyjnej w Grudziądzu. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 52/15. [BMSiG-2868/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonał zmiany Sędziego komisarza w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Rogali prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Mechaniczny Andrzej Rogala w upadłości likwidacyjnej w Grudziądzu, V GUp 52/15, z SSR Marii Szymańskiej na SSR Izabelę Foksińską. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3485

Dodano: 2019-01-21 17:02:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Olender Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 3486. Olender Damian. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 209/18 of. [BMSiG-2747/2019] W postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Damiana Olender (PESEL: 76042113772) sygn. akt VIII GUp 209/18 of, w trybie art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, przekazano w dniu 12 grudnia 2018 r. Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie objętego masą upadłości prawa własności lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Mosiężnej 11 we Wrocławiu, wraz z przynależnym udziałem w części wspólnej. Operat szacunkowy można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3486

Dodano: 2019-01-21 17:03:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Pawełczyk Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Inne

Poz. 3487. Pawełczyk Piotr. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 64/18. [BMSiG-2797/2019] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GUp 64/18 postanowieniem z dnia 2 listopada 2018 roku postanowił zatwierdzić złożone przez Syndyka masy upadłości Piotra Pawełczyka sprawozdanie rachunkowe za okres od 26 lipca do 25 października 2018 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3487

Dodano: 2019-01-21 17:32:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

POLAGRO TRADE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 3488. POLAGRO TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Gdyni. KRS 0000246767. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 grudnia 2005 r., sygn. akt VI GUp 182/17. [BMSiG-2719/2019] Syndyk masy upadłości Polagro Trade sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdyni, sygn. akt VI GUp 182/17, w trybie art. 320 puin ogłasza przetarg na: sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 17 zlokalizowanego w Gdyni, przy placu Kaszubskim 7, objętym numerem KW GD1Y/00108890/0. Cena wywoławcza wynosi 573 200 zł. Szczegółowe informacje na temat regulaminu przetargu oraz ogólne informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać drogą poczty elektronicznej: koordynator.frio@bohdziewicz. pl, lub pod nr. telefonu 604574944. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 25.02.2019 roku, o godz. 1330, w sali B65, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 w Gdańsku. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3488

Dodano: 2019-01-21 17:34:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Przerwa Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 3489. Przerwa Agnieszka. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 47/18. [BMSiG-2873/2019] Działając jako syndyk masy upadłości Agnieszki Przerwy, zawiadamiam, że Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 r. - sygn. akt V GUp 47/18, zatwierdził warunki przetargu i aukcji na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Włocławek przy ul. Wodnej 11, nr działki geodezyjnej 22, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy we Włocławku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wwieczystą o numerze WL1W/00009752/4, za cenę nie niższą niż 323.000 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), z tym ustaleniem, że zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2019 roku, o godzinie 1500 (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2019 roku, o godz. 1230, w sali 415 Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Operat szacunkowy i regulamin przetargu udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka - ul. Pod Arkadami 6, 87-400 Golub-Dobrzyń, oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 47/18 w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3489

Dodano: 2019-01-21 17:35:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Sejbuk Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 3490. Sejbuk Anna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 121/17. [BMSiG-2877/2019] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Anny Sejbuk w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 66/1, położonej w miejscowości Olunin 11A, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, o powierzchni 0,5766 ha, opisanej jako grunty rolne zabudowane, grunty orne, rowy, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KW PL1P/00102812/5, wraz z prawem własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, położonego na działce ewidencyjnej nr 66/1 w miejscowości Olunin 11A, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, o powierzchni użytkowej 124,40 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KW PL1P/00102812/5, a także prawem własności budowli w postaci garażu, pomieszczenia gospodarczego oraz kotłowni położonych na działce ewidencyjnej nr 66/1 w miejscowości Olunin 11A, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, o łącznej powierzchni 27,40 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KW PL1P/00102812/5. 1. Przedmiotem przetargu jest: a) prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 66/1, położonej w miejscowości Olunin 11A, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, o powierzchni 0,5766 ha, opisanej jako grunty rolne zabudowane, grunty orne, rowy, dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KW PL1P/00102812/5 za cenę nie niższą niż 45.910,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset dziesięć złotych), b) prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, położonego na działce ewidencyjnej nr 66/1 w miejscowości Olunin 11A, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, o powierzchni użytkowej 124,40 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KW PL1P/00102812/5 za cenę nie niższą niż 214.490,00 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych), c) prawo własności budowli w postaci garażu, pomieszczenia gospodarczego oraz kotłowni położonych na działce ewidencyjnej nr 66/1 w miejscowości Olunin 11A, gmina Iłów, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie, o łącznej powierzchni 27,40 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. KW PL1P/00102812/5 za cenę nie niższą niż 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych). Tj. łączna cena minimalna składników majątkowych będących przedmiotem niniejszego przetargu wynosi 269.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelarii Prawniczej sp. j. - al. J. Ch. Szucha 8, II p. 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy pod sygn. akt V GUp 121/17 w czytelni Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4b, 09-402 Płock. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 269.000,00 zł brutto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 18 lutego 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4b, 09-402 Płock. 5. Wymagane wadium w wysokości 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przelewem na rachunek w Banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. najpóźniej do dnia 18 lutego 2019 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 lutego 2019 roku, o godzinie 1330, w budynku Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4b, 09-402 Płock, w sali nr 111. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu (22) 375 73 80. Syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3490

Dodano: 2019-01-21 17:36:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

SENSUS INVESTMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Inne

Poz. 3491. SENSUS INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000494952. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 stycznia 2014 r., sygn. akt V GUp 51/18. [BMSiG-2709/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec dłużniczki SENSUS INVESTMENT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostródzie w upadłości Rada Wierzycieli na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 roku podjęła uchwały w przedmiocie: 1. wyrażenia zgody na odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości; 2. wyrażenia zgody na dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez Syndyka w 2019 roku; 3. wyrażenia zgody na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości niezabudowanej, działka nr 210,211 za cenę nie niższą niż 147.000,00 złotych + podatek VAT w myśl art. 206 pkt 1 ppkt 3 Pr. upadł.; 4. wyrażenia zgody na sprzedaż z wolnej ręki niewydzielonego lokalu mieszkalnego znajdującego się na działce nr 205 o pow. użytkowej 59,4 m2 położony w Toruniu przy ul. Okulickiego 13 (nr budowlany B2) za cenę nie niższą niż 256.000,00 złotych + podatek VAT w myśl art. 206 pkt 1 ppkt 3 Pr. upadł., pouczając, iż w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko uchwałom do sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, ul. płk. Dąbka 21. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez rozpoznania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3491

Dodano: 2019-01-21 17:37:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Skowron Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 3492. Skowron Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 202/18. [BMSiG-2695/2019] PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU MIESZKALNEGO Syndyk masy upadłości Marii Skowron, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 202/18, zaprasza do składania ofert i ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokali mieszkalnego objętego Księgą Wieczystą o numerze GL1S/00048304/7 wraz z udziałem w częściach wspólnych opisanych w tejże Księdze Wieczystej. Lokal jest położony przy ul. Katowickiej 148B/13 w Rudzie Śląskiej. Powierzchnia lokalu 37,74 m2 . Sprzedaż następuje stosownie do warunków przetargu zatwierdzonych przez Sędziego Komisarza postanowieniem z dnia 26 października 2018 r. Cena wywoławcza wynosi 89.900 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych). Wadium w wysokości 10.000 zł płatne na rachunek bankowy masy upadłości - Santander Bank Polska S.A. 90 1090 1766 0000 0001 3688 4940. W przypadku nieuiszczenia wadium, oferta pozostanie bez rozpoznania. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 15 lutego 2019 r., o godzinie 900, w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, sala 112. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest doręczenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty, stosownie do warunków przetargu, w terminie do dnia 13 lutego 2019 r., do godziny 1500. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie i powinna zostać oznaczona dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – PRZETARG MARIA SKOWRON sygn. akt XII GUp 202/18” i musi zawierać oznaczenie składającego ofertę. Ofertę należy złożyć na adres: „Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Stępniewski, ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice”. Regulamin przetargu dostępny jest w ww. Sądzie lub u Syndyka. Zwraca się uwagę na dział III księgi wieczystej i wpisane tam prawo dożywocia. Syndyk dysponuje aktami zgonu osób wpisanych w dziale III jako uprawnionych. Dostępny również drogą elektroniczną, zapytania kierować na: biuro@kancelariastepniewski.pl. Informacje udzielane pod numerem telefonu 501-230-333. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3492

Dodano: 2019-01-21 17:38:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Stacho Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 3493. Stacho Paweł. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-2808/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Stacho, sygn. V GUp 48/18, został sporządzony opis i oszacowanie udziału w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 20/23, położonej w miejscowości Popowo- -Parcele, gmina Somianka, powiat Wyszków, województwo mazowieckie, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie prowadzi Księgę Wieczystą nr OS1 W/00045294/1 - o wartości oszacowania wynoszącej 24.350,00 zł, udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości lokalowej - odrębnej własności lokalu położonego w Warszawie przy ulicy Żytniej 64A, oznaczonego numerem 22, o powierzchni 29,40 m2 , składającego się z jednego pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju, do którego przynależy także piwnica oraz udział wynoszący 74/10000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal oraz udział wynoszący 74/10000 w prawie własności części wspólnych budynku, dla którego to lokalu Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi księgę wieczystą nr WA4M/00348844/1 - o wartości oszacowania wynoszącej 120.187,00 zł, sygn. V GUp 48/18, został sporządzony opis i oszacowanie. Można wnosić zarzuty na opis i oszacowanie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3493

Dodano: 2019-01-21 17:39:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

TSL Consulting Norbert Błaszczyk w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 3494. Błaszczyk Norbert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk w upadłości w Szubinie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 111/18. [BMSiG-2762/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Norberta Błaszczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą TSL Consulting Norbert Błaszczyk w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 111/18 informuje, że sporządzone i przekazane zostały oszacowania wraz z opisem przysługujących upadłemu składników masy upadłości w postaci: a) prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym z garażem, położonej w Szubinie, przy ulicy Malinowej 5, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1U/00026384/8; b) udziału 1/4 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubostroń, gmina Łabiszyn, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1U/00015878/8; c) udziału 1/4 prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku nr 24 w miejscowości Lubostroń, gmina Łabiszyn, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, dla którego Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1U/00017547/3; d) udziału 1/80 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubostroń, gmina Łabiszyn, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr BY1U/00015435/1. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3494

Dodano: 2019-01-21 17:40:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Uliszewska Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 3495. Uliszewska Halina. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/18. [BMSiG-2890/2019] Działając jako syndyk masy upadłości Haliny Uliszewskiej, zawiadamiam, że Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 r., sygn. akt V GUp 29/18, zatwierdził warunki przetargu i aukcji na sprzedaż, wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 2/112 w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w miejscowości Grudziądz przy ul. Szarotkowej 8, nr działki geodezyjnej 30, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Grudziądzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze T01U/00009291/0, za cenę nie niższą niż 11.000 zł brutto (jedenaście tysięcy złotych), z tym ustaleniem, że zainteresowani powinni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2019 roku, o godzinie 1500 (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu w dniu 26 lutego 2019 roku, o godz. 1000, w sali 415 Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Operat szacunkowy i regulamin przetargu udostępnione są do wglądu w Kancelarii Syndyka, ul. Pod Arkadami 6, 87-400 Golub-Dobrzyń, oraz w aktach sprawy sygn. akt V GUp 29/18 w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3495

Dodano: 2019-01-21 17:41:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

P.P.H.U WiSZ SZYMAŃSKI WIESŁAW w upadłości likwidacyjnej

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 3496. Szymański Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. WiSZ Szymański Wiesław w Jeleniej Górze. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-2887/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wiesława Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „WiSZ” Szymański Wiesław w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 48/18, ogłasza, iż został sporządzony opis i oszacowanie masy upadłości, z którym każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, pok. 204, i w terminie 1 tygodnia od daty obwieszczenia może wnieść do Sędziego komisarza zarzuty co do opisu i oszacowania majątku upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3496

Dodano: 2019-01-21 17:42:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Gospodarstwo Rolne Gołębiewski Bogdan

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 3577. Gołębiewski Bogdan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Bogdan Gołębiewski” w restrukturyzacji w Stygajnach. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/17. [BMSiG-2718/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie dłużnika Bogdana Gołębiewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Bogdan Gołębiewski” w restrukturyzacji w Stygajnach zakończono postępowanie restrukturyzacyjne. Funkcję nadzorcy wykonania układu objął Michał Górnicki posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 886. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3577

Dodano: 2019-01-21 17:44:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MINIEKT Sp. z o.o.

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 3578. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH MINIEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000216991. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 września 2004 r., sygn. akt X GRp 20/18. [BMSiG-2701/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt sygn. akt X GRp 20/18 w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjnych Miniekt Sp. z o.o. w Warszawie (KRS: 0000216991) zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 11 grudnia 2018 r. o następującej treści: Podział zobowiązań na grupy wierzycieli: I grupa - Grupa obejmuje wierzycieli posiadających wierzytelność w kwocie do 5.000,00 zł. II grupa - Grupa obejmuje wierzycieli posiadających wierzytelność w kwocie od 5.000,01 do 15.000,00 zł. III grupa - Grupa obejmuje wierzycieli posiadających wierzytelność w kwocie od 15.000,01 zł do 40.000,00 zł. IV grupa - Grupa obejmuje wierzycieli posiadających wierzytelność w kwocie od 40.000,01 zł do 450.000,00 zł. V grupa - Grupa obejmuje wierzycieli posiadających wierzytelność w kwocie od 450.000,01 zł. VI grupa - udziałowcy Spółki na dzień 1.08.2018 r. VII grupa - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. VIII grupa - Zakład Ubezpieczeń Społecznych. IX grupa - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 1. Ugoda z wierzycielami oparta będzie na zapewnieniu spłaty 65% wierzytelności głównej dla I, II, III, IV, V i VI grupy, bez odsetek i kosztów pobocznych. 2. Oddzielny plan spłaty Spółka przewiduje dla grupy VII, VIII i IX - spłata 100% wierzytelności z odsetkami. 3. Wierzytelności będą spłacane w następujący sposób: - Grupa I - jednorazowa spłata w terminie 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. - Grupa II - spłata w 2 ratach w terminie do 25 dnia miesiąca co 2 miesiące, poczynając od drugiego miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. - Grupa III i IV - w 20 równych ratach kwartalnych w terminie do 25 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału, poczynając od 6 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. - Grupa V - w 30 równych ratach kwartalnych w terminie do 25 dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału, poczynając od 6 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. - Grupa VI - spłata w 72 równych ratach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, poczynając od 3 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. - Grupa VII i VIII - spłata w 12 równych ratach miesięcznych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, poczynając od 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. - Grupa IX - jednorazowa spłata w terminie 1 miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego) z tym że jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym - od dnia zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu - od dnia obwieszczenia postanowienia, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem (art. 201 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego). Zażalenie wnosi się na piśmie do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3578

Dodano: 2019-01-21 17:45:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Szwimer Andrzej Andrzej Szwimer M.P.S

2019-01-21 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 3579. Szwimer Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Szwimer M.P.S. w Gliwicach. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRp 4/18. [BMSiG-2306/2019] Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Andrzeja Szwimera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Andrzej Szwimer M.P.S. z siedzibą w Gliwicach (44-100), ul. Zygmunta Starego 10, numer NIP 631-113-64-20, prowadzonym pod sygnaturą XII GRp 4/18, w dniu 4 grudnia 2018 r. na rozprawie wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu z wierzycielami. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, w terminie dwóch tygodni (art. 201 ust. 4 w zw. z art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego). Nadzorca sądowy Jacek Pietrzela MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3579

Dodano: 2019-01-21 17:45:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Etel Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3620. Etel Zdzisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1851/18, X GUp 42/19. [BMSiG-3012/2019] Obwieszczenie Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, z dnia 16 stycznia 2019 roku (sygn. akt X GU 1851/18) została ogłoszona upadłość Zdzisława Etel, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 51030100057, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego; wyznaczył syndyka w osobie Anny Sakowicz-Kacz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 202); ustalił 30-dniowy termin zgłaszania wierzytelności przez wierzycieli upadłego, termin ten jest liczony od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 42/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3620

Dodano: 2019-01-22 09:58:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wiesiołek Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3623. Wiesiołek Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1957/18, X GUp 40/19. [BMSiG-2964/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 16 stycznia 2019 r.: 1. ogłoszono upadłość Wandy Wiesiołek, zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 48022515548) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 1957/18); 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt X GUp 40/19); 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 40/19); 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69); 5. określono, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu podstawą art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3623

Dodano: 2019-01-22 10:02:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Opiłka Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3629. Opiłka Janusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 761/18, VIII GUp 18/19. [BMSiG-3138/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.01.2019 r., sygn. akt (VIII GU 761/18), postanowił: I. ogłosić upadłość Janusza Opiłki zamieszkałego: ul. Balicka 172, 30-198 Kraków, PESEL: 62031808257 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Agnieszkę Rudol; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Wasilewskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 560; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 18/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3629

Dodano: 2019-01-22 10:08:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rozwadowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3622. Rozwadowski Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2215/18, X GUp 33/19. [BMSiG-2971/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 15 stycznia 2019: 1. ogłoszono upadłość Mariusza Rozwadowskiego zamieszkałego w Warszawie (nr PESEL 75100500495) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 2215/18); 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (X GUp 33/19); 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (X GUp 33/19); 4. wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69); 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3622

Dodano: 2019-01-22 10:00:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Broze Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3624. Broze Zbigniew. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1756/18, X GUp 29/19. [BMSiG-3113/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. sygn. akt X GU 1756/18: I. ogłosił upadłość Zbigniewa Broze, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Macierzanki 4 m. 2 (kod pocztowy: 04-893), PESEL 59031205894; II. określił, że Zbigniew Broze jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Barbary Ogińskiej- -Kisały (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 698); VI. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą X GUp 29/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3624

Dodano: 2019-01-22 10:03:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Woźbiński Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3630. Woźbiński Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2226/18, X GUp 35/19. [BMSiG-3115/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. sygn. akt X GU 2226/18: I. ogłosił upadłość Artura Woźbińskiego zamieszkałego w Legionowie przy ul. Sobieskiego 12 m. 28, 05-120 Legionowo, PESEL 68091400471, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Barbary Ogińskiej- -Kisała (nr licencji 698); V. uznał postępowanie upadłościowe Artura Woźbińskiego za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą X GUp 35/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3630

Dodano: 2019-01-22 10:09:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wójcińska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3634. Wójcińska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1106/18, X GUp 28/19. [BMSiG-3118/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1106/18 ogłosił upadłość Elżbiety Wójcińskiej zamieszkałej w Warszawie przy ul. Marymonckiej 155 m. 71 (kod pocztowy 01-946), numer PESEL 89121203303, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 28/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3634

Dodano: 2019-01-22 10:13:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Forgiel Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3378. Forgiel Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1786/18, X GUp 30/19. [BMSiG-2902/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt. X GU 1786/18, w dniu 15 stycznia 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Karoliny Forgiel zamieszkałej w Karczewie 05-480, przy ul. Ostrówiec 98, PESEL 87011214545, 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Arkadiusza Zagrobelnego na sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt. X GUp 30/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3378

Dodano: 2019-01-21 10:19:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łągwa Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3386. Łągwa Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1708/18, X GUp 26/19. [BMSiG-2875/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 1708/18: 1) ogłosił upadłość Jacka Łągwy (PESEL: 69101104659), zamieszkałego w Warszawie przy ul. Bagno 5 m. 25; 2) określił, iż Jacek Łągwa jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609); 4) określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt X GUp 26/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3386

Dodano: 2019-01-21 10:29:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3387. Nowak Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2250/18, X GUp 34/19. [BMSiG-2871/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 2250/18: 1) ogłosił upadłość Mariusza Nowaka (PESEL: 79111712171), zamieszkałego w Otwocku przy ul. Narutowicza 191; 2) określił, iż Mariusz Nowak jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609); 4) uznał postępowanie upadłościowe Mariusza Nowaka za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt X GUp 34/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3387

Dodano: 2019-01-21 10:30:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kawulak Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-01-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3383. Kawulak Ryszard. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 999/18, VIII GUp 16/19. [BMSiG-2824/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 999/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Ryszarda Kawulaka (PESEL 60042812076), zamieszkałego pod adresem: ul. Jana Pawła II 18/5, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 16/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3383

Dodano: 2019-01-21 10:25:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szpak Bogusław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3396. Szpak Bogusław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 767/18, VIII GUp 17/19. [BMSiG-2820/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 767/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Bogusława Szpaka (PESEL 83100116996), zamieszkałego pod adresem: os. Paderewskiego 11/17, 32-626 Jawiszowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Janusza Płocha; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 17/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3396

Dodano: 2019-01-21 10:40:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Trąbski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3397. Trąbski Marek. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 110/18, VIII GUp 9/19. [BMSiG-2769/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 roku, sygn. akt VIII GU 110/18, ogłosił upadłość Marka Trąbskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 67112108956, zamieszkałego: 42-200 Częstochowa, ul. Ogrodowa 18/22 lok. 11. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sad Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 9/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3397

Dodano: 2019-01-21 10:42:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Ładowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3626. Ładowska Barbara. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 173/18, V GUp „of” 1/19. [BMSiG-3066/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2019 r. (sygn. akt V GU „of” 173/18): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Barbary Ładowskiej, zamieszkałej w m. Mołtajny nr 42/3, 11-410 Barciany, PESEL 48021702295, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Andrzeja Aleksandrowicza. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 1/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3626

Dodano: 2019-01-22 10:05:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Ładowski Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3627. Ładowski Franciszek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 174/18, V GUp „of” 2/19. [BMSiG-3068/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11.01.2019 r. (sygn. akt V GU „of” 174/18): 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Franciszka Ładowskiego, zamieszkałego w m. Mołtajny nr 42/3, 11-410 Barciany, PESEL 53102302482, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Andrzeja Aleksandrowicza. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 2/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3627

Dodano: 2019-01-22 10:06:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Hołyński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3628. Hołyński Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1813/18, X GUp 24/19. [BMSiG-3111/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r., sygn. akt X GU 1813/18: I. ogłosił upadłość Krzysztofa Hołyńskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Szobera 2 m. 5, 01-319 Warszawa (PESEL: 59041311099); II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Barbary Ogińskiej- -Kisała (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 698); V. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady- (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą X GUp 24/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3628

Dodano: 2019-01-22 10:07:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rosiak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3633. Rosiak Iwona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1837/18, X GUp 23/19. [BMSiG-3122/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 1837/18 ogłosił upadłość Iwony Rosiak, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Joliot Curie 32 m. 72 (kod pocztowy 02-646), numer PESEL 73011101323, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 23/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3633

Dodano: 2019-01-22 10:12:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Cylwik Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3618. Cylwik Elżbieta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 357/18, sygn. akt VIII GUp 7/19. [BMSiG-2966/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 357/18 postanowieniem z dnia 10 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Elżbiety Cylwik, zam.: ul. Piłsudskiego 1, 19-120 Knyszyn, PESEL 66042713188, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postepowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 7/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3618

Dodano: 2019-01-22 09:54:09 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-01-22 09:54:30

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Cylwik Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-01-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3619. Cylwik Leszek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 356/18, sygn. akt VIII GUp 6/19. [BMSiG-2960/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Wydział VIII Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie VIII GU 356/18 postanowieniem z dnia 10 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Leszka Cylwika, zam.: ul. Piłsudskiego 1, 19-120 Knyszyn, PESEL 65061401096, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postepowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Kamila Klemienia (nr licencji 82); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać artykuł 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postepowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 6/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3619

Dodano: 2019-01-22 09:56:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

GRUPACON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3381. GRUPACON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000480077. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2013 r., sygn. akt V GU 285/18. [BMSiG-2889/2019] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 285/18 ogłoszono upadłość Grupacon Spółka z o.o. z s. w Warszawie, ul. Bagno 2/185 (KRS 0000480077). I. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. II. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. III. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątna oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna. IV. Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Barbara Kościółek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 219. V. Sąd wskazał, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 r., a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. VI. Kosztami postępowania w sprawie obciążyć dłużnika. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3381

Dodano: 2019-01-21 16:06:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojciechowski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3625. Wojciechowski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2369/18, X GUp 14/19. [BMSiG-3076/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2369/18, ogłosił upadłość Rafała Wojciechowskiego, zam. w Bieniewicach przy ul. Gimnazjalnej 3 m. 28, 05-870 Bieniewice (PESEL 80052709430), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 14/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kamińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1034). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A, z podaniem sygn. akt X GUp 14/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3625

Dodano: 2019-01-22 10:04:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Majewska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3636. Majewska Barbara. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 197/18, VIII GUp 3/19. [BMSiG-3169/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 197/18, ogłosił upadłość Barbary Majewskiej (numer PESEL 50111018085), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Sernickiej 38/7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 3/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3636

Dodano: 2019-01-22 10:14:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Majewski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3637. Majewski Stanisław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 198/18, VIII GUp 4/19. [BMSiG-3168/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 198/18, ogłosił upadłość Stanisława Majewskiego (numer PESEL 50063015099), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Sernickiej 38/7, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 4/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3637

Dodano: 2019-01-22 10:15:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Wiertelak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3399. Wiertelak Jarosław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 1/19. [BMSiG-2811/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 stycznia 2019 r. została ogłoszona upadłość Jarosława Wiertelak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 19B, PESEL 66030207239, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono ASR Grzegorza Oklejaka, a na syndyka Magdalenę Tłoczek. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 1/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3399

Dodano: 2019-01-21 10:44:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Osińska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3632. Osińska Joanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/19, V GU 273/18. [BMSiG-3162/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie V GUp 2/19 (V GU 273/18) ogłoszona została upadłość dłużniczki Joanny Osińskiej (numer PESEL 69051706105), zamieszkałej pod adresem: ul. Polna 31/30, 87-200 Chełmno, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Foksińskiej, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-00 Toruń. Wyznaczono syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133). Wzywa się wierzycieli upadłej Joanny Osińskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3632

Dodano: 2019-01-22 10:11:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Urbański Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-01-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3373. Urbański Andrzej. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 2/19 „of”. [BMSiG-2684/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Andrzeja Urbańskiego zamieszkałego przy ul. Koniecpolskiego 10A/5, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 61081800257; 2. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na Sędziego komisarza; 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego oraz art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 2/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3373

Dodano: 2019-01-21 10:10:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Handel-Usługi Franciszek Baran Sp. Jawna w upadłości układowej

2019-01-04 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Sąd Rejonowy w Rzeszowie postanowieniem z dnia 4.01.2019 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego.

Dodano: 2019-01-22 11:01:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Bonik Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-01-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3372. Bonik Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 534/18. [BMSiG-2839/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 4.01.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 534/18 ogłosił upadłość Piotra Bonik zamieszkałego w Bydgoszczy (numer PESEL: 74032417932), nieprowadzącego działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; wyznaczył syndyka Agnieszkę Rajewską (nr licencji 1001); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3372

Dodano: 2019-01-21 10:09:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Rotchimel Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3638. Rotchimel Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 279/18, VIII GUp 1/19. [BMSiG-3173/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 3.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 279/18, ogłosił upadłość Anny Rotchimel (numer PESEL: 31080101826), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Kłodnickiej 5/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Bilińskiego i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 936). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 1/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 15/2018 (5654) z dnia 22 stycznia 2019 r. → Pozycja 3638

Dodano: 2019-01-22 10:16:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cukiermann Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-01-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3375. Cukiermann Zofia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 693/18. [BMSiG-2746/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.01.2019. w sprawie sygn. akt XV GU 693/18 ogłosił upadłość Zofii Cukiermann (numer PESEL: 57111201309), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Mileny Kulikowskiej oraz Sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3375

Dodano: 2019-01-21 10:15:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Lubas Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-01-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3379. Lubas Edyta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 313/18. [BMSiG-2751/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 313/18 ogłosił upadłość Edyty Lubas (numer PESEL: 72092009089), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skwierczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Floryszaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 164), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3379

Dodano: 2019-01-21 10:21:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Rybczyńska Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2019-01-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3392. Rybczyńska Bogusława. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 694/18. [BMSiG-2727/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3.01.2019. w sprawie sygn. akt XV GU 694/18 ogłosił upadłość Bogusławy Rybczyńskiej (numer PESEL: 42071103921), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Mileny Kulikowskiej oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3392

Dodano: 2019-01-21 10:36:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piotrowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2018-12-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3388. Piotrowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1622/18, X GUp 1189/18. [BMSiG-2882/2019] OBWIESZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 grudnia 2018 roku, sygn. akt X GU 1622/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Elżbiety Piotrowskiej zamieszkałej w Warszawie (03-337), ul. Wyszogrodzka 14 m. 153, PESEL: 63022314386, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej Elżbiety Piotrowskiej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Bugajnej-Sporczyk oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 1189/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3388

Dodano: 2019-01-21 10:31:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wutowicz Adrianna w upadłości likwidacyjnej

2018-12-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3400. Wutowicz Adrianna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 337/18, VIII GUp 279/18. [BMSiG-2729/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 337/18, ogłosił upadłość dłużnika: Adrianny Wutowicz (PESEL: 96080400368), zamieszkałej w Domaszczynie przy ul. Trzebnickiej nr domu 55, nr lokalu 5, 55-095 Mirków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r.- Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 279/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3400

Dodano: 2019-01-21 10:45:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Steć Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3395. Steć Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1984/18, X GUp 1167/18. [BMSiG-2782/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 20 grudnia 2018 r., sygn. akt X GU 1984/18, ogłosił upadłość Andrzeja Stecia, PESEL 72120314598, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Komorskiej 8 m. 80, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio i syndyka w osobie Bogdana Malesy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 144). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - X GUp 1167/18. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3395

Dodano: 2019-01-21 10:39:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kurowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2018-12-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3384. Kurowska Beata. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 102/18 of. [BMSiG-2822/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r. została ogłoszona upadłość Beaty Kurowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 70110104145, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Marzenę Foltyn- -Banaszczyk, a na syndyka Bartosza Zacharka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 102/18 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3384

Dodano: 2019-01-21 10:26:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Kurowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2018-12-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3385. Kurowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 103/18 of. [BMSiG-2830/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja d s. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r. została ogłoszona upadłość Andrzeja Kurowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 68112903237, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR - Marzenę Foltyn- -Banaszczyk, a na syndyka Bartosza Zacharka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 103/18 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3385

Dodano: 2019-01-21 10:28:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Peraja Władysław w upadłości likwidacyjnej

2018-12-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3389. Peraja Władysław. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 104/18 of. [BMSiG-2818/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r. została ogłoszona upadłość Władysława Peraja, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Bełchatów, PESEL 41042303719, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Marzenę Foltyn- -Banaszczyk, a na syndyka Bartosza Zacharka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalskim. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 104/18 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3389

Dodano: 2019-01-21 10:32:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Sigel Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2018-12-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3393. Sigel Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 809/18 of, VI GUp 245/18 of/P. [BMSiG-2711/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 17.12.2018 r., sygn. akt VI GU 809/18 of, została ogłoszona upadłość Krzysztofa Sigel, zam. w Gdyni, ul. Wachowiaka 16/7, PESEL 85060210277, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie As.SR Łukasza Piotrowicza oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka, nr licencji 996 (siedziba biura: Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2, tel. (58) 671 20 06). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 245/18 of/P. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchoitiości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawą powoływania się na nie w postępowaniu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3393

Dodano: 2019-01-21 10:37:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Stachowicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-12-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3394. Stachowicz Zofia. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 558/18, V GUp 427/18. [BMSiG-2716/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2018 r., sygn. akt V GU 558/18, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Upadłej Zofii Stachowicz, PESEL 51082617284, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Lesława Zawadę, a Syndykiem Masy Upadłości Ludwika Noworolskiego, licencja nr 8 Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 427/18, pod adresem: ul. Geodetów 1/303, 35-959 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3394

Dodano: 2019-01-21 10:38:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Antczak Izabela w upadłości likwidacyjnej

2018-12-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3374. Antczak Izabela. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 355/18of, VI GUp 243/18of/K. [BMSiG-2702/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 14.12.2018 r., sygn. akt VI GU 355/18of, została ogłoszona upadłość Izabeli Antczak, zam. w Gdyni, ul. Kilińskiego 8/2, PESEL 77082205106, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Kubiak oraz syndyka w osobie Przemysława Mogiełka, nr licencji 996 (siedziba biura: Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2, tel. (58) 671 20 06). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego Sędziemu komisarzowi na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 243/18of/K. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3374

Dodano: 2019-01-21 10:11:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Czaderna Piotr w upadłości likwidacyjnej

2018-12-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3376. Czaderna Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 209/18 of, VI GUp 199/18. [BMSiG-2848/2019] Syndyk masy upadłości Bogumił Bertoldi informuje, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 12 grudnia 2018 r., sygn. akt VI GU 209/18 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Piotra Czaderna - numer PESEL 46051601111 - obejmująca likwidację majątku upadłego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bogumiła Bertoldi. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 199/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3376

Dodano: 2019-01-21 10:17:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Pieczonka Paula w upadłości likwidacyjnej

2018-12-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3390. Pieczonka Paula. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 290/18, VI GUp 196/18. [BMSiG-2846/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 10 grudnia 2018 r. - sygn. akt VI GU 290/18 - została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Pauli Pieczonka - numer PESEL 86072014860, obejmująca likwidację majątku. Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na Syndyka Masy Upadłości wyznaczono Marię Kubica, nr licencji 79. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 196/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3390

Dodano: 2019-01-21 10:33:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Robacki Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2018-12-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3391. Robacki Wojciech. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 406/18, V GUp 399/18. [BMSiG-2726/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie sygn. akt V GU 406/18 ogłosił upadłość Wojciecha Robackiego, zam.: Narol numer PESEL 91090208115 osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył na Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzy Młynarski oraz wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Kamila Korzeniec, nr lic. 766. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności podając sygn. akt V GUp 399/18 w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3391

Dodano: 2019-01-21 10:35:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kufel Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3380. Kufel Stanisława. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 258/18 „of”, VI GUp 185/18 „of”. [BMSiG-2823/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r., sygn. akt VI GU 258/18 „of”, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Stanisławy Kufel, numer PESEL 57050416389, zamieszkałej: ulica Zapora 17c/2, 43-300 Bielsko-Biała, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Bernadetę Różańską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Ramczewskiego, nr licencji 513. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 185/18 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3380

Dodano: 2019-01-21 10:22:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Helak Anna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3382. Helak Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 470/18, V GUp 375/18. [BMSiG-2712/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r., (sygn. akt V GU 470/18) oraz postanowieniem z dnia 5 grudnia 2018 r. sygn. akt V GU 470/18) ogłosił upadłość w stosunku do Upadłej - Anny Helak, zam.: Białobrzegi, numer PESEL 40030507261 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla postępowania upadłościowego nadano sygn. akt V GUp 375/18. Na Sędziego Komisarza Sąd ustanowił SSR Pawła Jandę, a na Syndyka masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K. numer KRS: 0000680644. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3382

Dodano: 2019-01-21 10:23:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Drumlak Paweł w upadłości likwidacyjnej

2018-11-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3377. Drumlak Paweł. Sąd rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 149/17, V GUp „of” 145/18. [BMSiG-2689/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. (sygn. akt V GU „of” 149/17): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pawła Drumlaka (PESEL 71070814710), zamieszkałego w Gajewie, gm. Giżycko, ul. Dworska 10, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył SSR Zbigniewa Chmielewskiego; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Mierczaka. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 145/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3377

Dodano: 2019-01-21 10:18:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Walusiak Joanna w upadłości likwidacyjnej

2018-11-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3398. Walusiak Joanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 484/18, XI GUp 294/18. [BMSiG-2697/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 484/18 ogłosił upadłość dłużniczki Joanny Walusiak, zamieszkałej w Koninie, nr PESEL: 72040802764, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 294/18. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Mai Szymczak. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 14/2018 (5653) z dnia 21 stycznia 2019 r. → Pozycja 3398

Dodano: 2019-01-21 10:43:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MERKOM Roehr-Braniecka Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 41072. Roehr-Braniecka Lucyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Merkom” Lucyna Roehr-Braniecka w Swarzędzu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XI GUp 72/15. [BMSiG-40875/2018] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Lucyny Roehr-Branieckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Merkom” Lucyna Roehr-Braniecka w Swarzędzu, sygn. akt XI GUp 72/15, syndyk złożył częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, obejmujący wierzytelności zaliczone do kat. II, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - parter, pokój 46 (wejście przez pokój 45), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o sporządzeniu częściowego planu podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i w prasie można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41072

Dodano: 2019-01-21 20:08:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Szwedowska Lili w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 41073. Szwedowska Lilia. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 107/16. [BMSiG-40911/2018] Lilia Szwedowska osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamieszkała w Starogardzie Gdańskim przy ul. Os. Księdza Szumana 3/29, nr ewidencyjny PESEL 43101105285, sygn. akt VI GUp 107/16. Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Lili Szwedowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Os. Księdza Szumana 3/29, nr ewidencyjny PESEL 43101105285, sygn. akt VI GUp 107/16, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości oraz przekazaniu Sędziemu Komisarzowi ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości sporządzonego na dzień 29 sierpnia 2018 r. Lili Szwedowskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz o możliwości przeglądania ostatecznego planu podziału w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku, przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości złożenia przez wierzyciela umieszczonego na ostatecznym planie podziału zarzutów, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41073

Dodano: 2019-01-21 20:09:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

GRALL-BUD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 41067. „GRALL-BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bydgoszczy. KRS 0000373686. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2010 r., sygn. akt XV GUp 11/16. [BMSiG-41005/2018] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym GRALL-BUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, w sprawie o sygn. akt XV GUp 11/16, informuje, że dnia 7 sierpnia 2018 r. sporządzony został ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w trzech egzemplarzach zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41067

Dodano: 2019-01-21 19:48:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Pachucka Alina w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 41066. Pachucka Alina. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 89/16. [BMSiG-40845/2018] Sędzią komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Aliny Pachuckiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 89/16) do akt sprawy został złożony i przekazany Sędziemu komisarzowi 20 lipca 2018 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Aliny Pachuckiej oraz że plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41066

Dodano: 2019-01-21 20:00:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pawłowski Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 41069. Pawłowski Franciszek. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 85/16. [BMSiG-40899/2018] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Franciszka Pawłowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Krakowie (PESEL: 60121603317) (sygn. akt VIII GUp 85/16) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału Sędziemu Komisarzowi, można złożyć Sędziemu Komisarzowi zarzuty dot. treści planu podziału. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41069

Dodano: 2019-01-21 20:04:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe VICTOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 41070. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „VICTOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000197257. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2004 r., sygn. akt V GUp 13/14. [BMSiG-40864/2018] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego VICTOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gorzowie Wlkp., sygn. akt V GUp 13/14, ogłasza, że syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego VICTOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Gorzowie Wlkp. sporządził ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i że plan podziału będzie można przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a upadły i wierzyciele mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41070

Dodano: 2019-01-21 20:07:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Przykucka Leokadia w upadłości likwidacyjnej

2018-09-21 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 41071. Przykucka Leokadia. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/17/Ap-2. [BMSiG-40950/2018] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym Leokadii Przykuckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: TOMASZÓW MAZOWIECKI, PESEL 46092513822 - sygn. akt V GUp 37/17/Ap-2. Można go przeglądać w Sekretariacie Sądu - Czytelni pokój 123 (tel. 44 649 42 53 (179, 180)), po uprzednim uzgodnieniu terminu, a w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 184/2018 (5572) z dnia 21 września 2018 r. → Pozycja 41071

Dodano: 2019-01-21 20:08:11 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK