Informacje

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Buczek-Łazarz Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26545. Buczek-Łazarz Ewelina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 233/19, V GUp 223/19. [BMSiG-26112/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU 233/19) ogłosił upadłość w stosunku do Upadłej Eweliny Buczek-Łazarz, zam.: Rzeszów, numer PESEL 88020915421, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla postępowania upadłościowego nadano sygn. akt V GUp 223/19. Sędzią Komisarzem Sąd ustanowił SSR Jerzego Młynarskiego, a Syndykiem masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K. w Rzeszowie, KRS: 0000680644. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26545

Dodano: 2019-05-23 09:21:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Capai Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26546. Capai Jolanta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 170/19, V GUp 165/19. [BMSiG-26276/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 maja 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Jolanty Capai, nr PESEL 69111100984, zamieszkałej w Sędziszowie, os. Na Skarpie 15/30; określił, że upadła Jolanta Capai jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kuziela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 476; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 165/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26546

Dodano: 2019-05-23 09:22:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Czereśniowski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26548. Czereśniowski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 651/18 of, VIII GUp 118/19 of. [BMSiG-26336/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 651/18 of, ogłosił upadłość Tadeusza Czereśniowskiego, numer PESEL 58063001555, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Adam Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 118/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26548

Dodano: 2019-05-23 09:23:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dziewulski Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26549. Dziewulski Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 484/19, X GUp 435/19. [BMSiG-26378/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 484/19: 1) ogłosił upadłość Daniela Dziewulskiego (PESEL: 76060613795), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 01-548) przy ul. Czarnieckiego 1; 2) określił, iż Daniel Dziewulski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609); 4) określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt X GUp 435/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26549

Dodano: 2019-05-23 09:24:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Frątczak Violetta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26550. Frątczak Violetta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 143/19, XI GUp 131/19. [BMSiG-26119/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 143/19 ogłosił upadłość Violetty Frątczak, PESEL 67022113440, zam. w Rychwale, ul. Konińska 56/4, 62-570 Rychwał, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 131/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Violetty Frątczak do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Violetty Frątczak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono na syndyka Katarzynę Bernacik-Surmę, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1323. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26550

Dodano: 2019-05-23 09:26:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gęślak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26552. Gęślak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 243/19, V GUp 231/19. [BMSiG-26171/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt V GU 243/19: I. ogłosił upadłość Krzysztofa Gęślak, zam.: Wierzawice, (PESEL 87081116615), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli Upadłego Krzysztofa Gęślak, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego Krzysztofa Gęślak, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; V. wyznaczył syndyka w osobie Witolda Szczepaniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1160. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 231/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26552

Dodano: 2019-05-23 09:30:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kosakowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26553. Kosakowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 14/19 of. [BMSiG-26213/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 27 marca 2019 r., sygn. akt VI GU 14/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Stanisława Kosakowskiego, numer PESEL 52110413298, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosława Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26553

Dodano: 2019-05-23 09:31:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grygier Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26554. Grygier Janusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 763/18, XI GUp 127/19. [BMSiG-26147/2019] Syndyk masy upadłości Janusza Grygiera obwieszcza, że Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 763/18 ogłosił upadłość dłużnika Janusza Grygiera (PESEL 51111701616), zam. w Borówcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 127/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie - Asesor Artur Kapłon. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Rafała Maciejewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1320. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26554

Dodano: 2019-05-23 09:33:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ilkowicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26555. Ilkowicz Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 343/19, X GUp 432/19. [BMSiG-26239/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt X GU 343/19, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - ANDRZEJA ILKOWICZA, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Żytniej 58 m. 27 (kod pocztowy 01-156), PESEL 55022305037. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 432/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 432/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26555

Dodano: 2019-05-23 09:34:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Janusz Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26556. Janusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 208/19, V GUp 199/19. [BMSiG-26115/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 15.04.2019 r., sygn. akt V GU 208/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Adama Janusza, zam.: Rzeszów, PESEL 55100219795, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi pod adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 199/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26556

Dodano: 2019-05-23 09:35:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kapa Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26557. Kapa Michał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 128/19, V GUp 196/19. [BMSiG-26264/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 15.04.2019 r., sygn. akt V GU 128/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Michała Kapy, zam.: Rzeszów, PESEL: 83091210817, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 196/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26557

Dodano: 2019-05-23 09:36:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kasperek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26558. Kasperek Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 686/18. [BMSiG-26324/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 686/18 ogłosił upadłość Katarzyny Kasperek (PESEL: 70090906407), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości - Wojciecha Bylskiego, oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26558

Dodano: 2019-05-23 09:37:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Korek Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26559. Korek Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 120/19 of, VIII GUp 115/19 of. [BMSiG-26331/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 120/19 of, ogłosił upadłość Beaty Korek, numer PESEL 68040403500, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 115/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26559

Dodano: 2019-05-23 09:38:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Krupa Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26560. Krupa Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 142/19, V GUp 162/19. [BMSiG-26287/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 maja 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Krupy, nr PESEL 53101911937, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 47/2; określił, że upadły Andrzej Krupa jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kuziela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 476; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 162/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26560

Dodano: 2019-05-23 09:39:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krysiak Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26561. Krysiak Marek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 474/18, XIV GUp 111/19. [BMSiG-26394/2019] Sygn. akt XIV GU 474/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 maja 2019 roku ogłosił upadłość Marka Krysiaka, PESEL 55031715139, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Sobieszuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 899. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 111/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26561

Dodano: 2019-05-23 09:40:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lech Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26562. Lech Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 12/19, X GUp 421/19. [BMSiG-26387/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 12/19 ogłosił upadłość Tadeusza Lech zamieszkałego w Góraszce przy ul. Flory 5 (kod pocztowy 05-462), numer PESEL 54061806390, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 421/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26562

Dodano: 2019-05-23 09:41:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kubieniec Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26563. Kubieniec Łukasz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 31/19. [BMSiG-26252/2019] Postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 31/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Łukasza Kubieniec, nr PESEL 81011613335, zamieszkałego: ulica ks. pr. Stanisława Słonki 22A/11, 34-300 Żywiec, obejmującą likwidację majątku upadłego; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Bernadetę Różańską; 5. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230, 6. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26563

Dodano: 2019-05-23 09:42:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kukuczka Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26564. Kukuczka Jacek. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 64/19 of, VI GUp 72/19 of. [BMSiG-26244/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt VI GU 64/19 of (VI GUp 72/19 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Kukuczki, PESEL 81072503118, zamieszkałego: ul. Chrobrego nr 5/33, 43-400 Cieszyn, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 72/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26564

Dodano: 2019-05-23 09:43:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Lach Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26565. Lach Wiesława. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 67/19 of, VI GUp 71/19 „of”. [BMSiG-26221/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt VI GU 67/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wiesławy Lach - numer PESEL: 73113014088. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 71/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26565

Dodano: 2019-05-23 09:44:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26566. Majak Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 55/19, X GUp 433/19. [BMSiG-26339/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 55/19, w dniu 15 maja 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Katarzyny Majak zamieszkałej w Milanówku (05-822) przy ul. Pięknej 10, PESEL 70072806840; 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Arkadiusza Zagrobelnego na Sędziego komisarza; 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038; 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 433/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26566

Dodano: 2019-05-23 09:45:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Mikołajek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26567. Mikołajek Tomasz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 16/19 AL, V GUp 43/19. [BMSiG-26307/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 16/19 AL, V GUp 43/19, ogłosił upadłość Tomasza Mikołajek, zam.: ul. Zachodnia 74 lok. 4, 66-200 Świebodzin, PESEL 75121814296, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; uznał postępowanie upadłościowe Tomasza Mikołajek za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego Tomasza Mikołajek, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Tomasza Mikołajek, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postepowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-950 Zielona Góra, z podaniem sygnatury V GUp 43/19. Sąd stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. K 2015 nr. 14, str. 19, CELEX: 32015R848). Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 43/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Wojciecha Górniaka oraz syndyka w osobie Stanisława Steckiewicza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1244. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26567

Dodano: 2019-05-23 09:47:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mrugał Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26568. Mrugał Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 229/19, V GUp 222/19. [BMSiG-26189/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 229/19 postanowił: I. ogłosić upadłość Łukasza Mrugał zam.: Rzeszów, numer PESEL 81022216910, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Piotr Sitko, numer licencji 816; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 222/19 - pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26568

Dodano: 2019-05-23 09:47:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Obremska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26569. Obremska Bożena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 263/19. [BMSiG-26356/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 263/19 ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Obremskiej, zamieszkałej w Kołaczkowie (numer PESEL: 68111209402), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Wojtyckiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sadów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26569

Dodano: 2019-05-23 09:48:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowakowska Anna i Nowakowski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26570. Nowakowska Anna i Nowakowski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2573/18, X GUp 353/19, X GUp 352/19. [BMSiG-26234/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2573/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Nowakowskiej (PESEL 80081207307) oraz Rafała Nowakowskiego (PESEL 72062900837) - osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w Piastowie przy ul. Piasta 26 m. 7, 08-520 Piastów; 2. wezwać wierzycieli upadłych do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (nr licencji 437); 5. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/ 848 w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod następującymi sygnaturami: Anna Nowakowska - sygn. akt X GUp 353/19, Rafał Nowakowski - sygn. akt X GUp 352/19. Wzywa się wierzycieli upadłych do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, Sędzia komisarz: SSR Piotr Pełczyński, sygn. akt Anna Nowakowska - sygn. akt X GUp 353/19, Rafał Nowakowski - sygn. akt X GUp 352/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26570

Dodano: 2019-05-23 09:50:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ożarowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26571. Ożarowska Marta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 107/19, XI GUp 125/19. [BMSiG-26143/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 107/19 ogłosił upadłość Marty Ożarowskiej, PESEL 77092113163, zam. w Koziegłowach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27b/56, 62-028 Koziegłowy, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 125/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Marty Ożarowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Marty Ożarowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono na syndyka Katarzynę Bernacik-Surmę, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1323. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26571

Dodano: 2019-05-23 09:51:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pająk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26572. Pająk Teresa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 131/19, V GUp 148/19. [BMSiG-26313/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 131/19, ogłosił upadłość dłużnika Teresy Pająk, PESEL 53052106569, zam.: ul. Torowa 14, 27-215 Wąchock; określił, że upadła Teresa Pająk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Klementyny Łuckiej, posiadającej licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 760; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r, nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą V GUp 148/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26572

Dodano: 2019-05-23 09:52:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sereda Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26573. Sereda Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 245/19, V GUp 232/19. [BMSiG-26268/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt V GU 245/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużniczki Anny Sereda, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości postanowił: I. ogłosić upadłość w stosunku do Upadłej Anny Sereda, zam.: Przemyśl, numer PESEL: 77072709821, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Artura Bobrowicz, numer lic. 211; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 232/19. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 232/19, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26573

Dodano: 2019-05-23 09:53:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szmidt Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26574. Szmidt Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 263/19, X GUp 438/19. [BMSiG-26186/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 263/19 postanawia: 1. ogłosić upadłość Małgorzaty Szmidt, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Blacharskiej 1 m. 555 (kod pocztowy 02-660), PESEL 62052402827; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 438/19; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Jarosława Błachowicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1217); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26574

Dodano: 2019-05-23 09:54:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Siódmak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26575. Siódmak Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 234/19, XI GUp 132/19. [BMSiG-26121/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 234/19 ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Siódmak, nr PESEL 56092208402, zamieszkałej w Skokach, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 132/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Jana Gołąbka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26575

Dodano: 2019-05-23 09:55:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Skuła Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26576. Skuła Grażyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 45/19, VIII GUp 80/19. [BMSiG-26245/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.05.2019 roku, sygn. akt VIII GU 45/19, ogłosił upadłość Grażyny Skuły - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 61012006761, zamieszkałej: ul. Warszawska 32, 42-470 Siewierz. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz wyznaczył syndyka w osobie Janusza Majdy - licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 80/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26576

Dodano: 2019-05-23 09:56:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Świstak Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26577. Świstak Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 47/19, GUp 212/19. [BMSiG-26277/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 47/19, z dnia 23 kwietnia 2019 roku: I. ogłosił upadłość w stosunku do Dłużniczki Doroty Świstak, zam.: Przemyśl, PESEL 58031414527, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego, III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Olejnika, nr licencji 203, IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 212/19. V MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26577

Dodano: 2019-05-23 09:57:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zugaj Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26578. Zugaj Paweł. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 130/19, V GUp 147/19. [BMSiG-26311/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 130/19, ogłosił upadłość dłużnika Pawła Zugaja, PESEL 61082806856, zam.: ul. Żeromskiego 6/5, 27-200 Starachowice; określił, że upadły Paweł Zugaj jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Klementyny Łuckiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 760; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r, nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą GUp 147/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26578

Dodano: 2019-05-23 09:58:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szczypta Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26579. Szczypta Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 546/18, V GUp 210/19. [BMSiG-26168/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 18 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 546/18 postanowił: I. ogłosić upadłość w stosunku do Dłużnika Piotra Szczypty, zam.: Strzyżów, numer PESEL 72033101371, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Piotr Sitko, numer licencji 816; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 210/19 - pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26579

Dodano: 2019-05-23 09:59:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Żmuda Regina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26580. Żmuda Regina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 265/19, V GUp 234/19. [BMSiG-26367/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt V GU 265/19, została ogłoszona upadłość Żmuda Regina, PESEL 67011404760, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 3A/67, obejmująca likwidację majątku upadłej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzy Młynarski i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Jerzy Młynarski, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 234/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26580

Dodano: 2019-05-23 10:00:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Grupa BP TRANS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26581. „GRUPA BP TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Częstochowie. KRS 0000358278. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 czerwca 2010 r., sygn. akt VIII GUp 61/17. [BMSiG-26263/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „GRUPA BP TRANS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, sygn. akt VIII GUp 61/17, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 15 marca 2019 r. I uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury nr 9/11, pok. 105. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26581

Dodano: 2019-05-23 10:04:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bagińska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26582. Bagińska Bożena. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 36/18. [BMSiG-26205/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Bożeny Bagińskiej, sygn. akt V GUp 36/18, zawiadamia, że została sporządzona i wyłożona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 blok 15, a wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26582

Dodano: 2019-05-23 10:04:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bardońska Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26583. Bardońska Mirosława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 98/18. [BMSiG-26392/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Bardońskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 98/18), zawiadamia, że została złożona w dniu 4 kwietnia 2019 r. przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie dożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26583

Dodano: 2019-05-23 10:04:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bieda Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26584. Bieda Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 391/18. [BMSiG-26118/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Marii Bieda, zam.: Sołonka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 391/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256- 258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26584

Dodano: 2019-05-23 10:04:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bielecka Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26585. Bielecka Stanisława. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/18. [BMSiG-26360/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Stanisławy Bieleckiej, sygn. akt V GUp 9/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26585

Dodano: 2019-05-23 10:05:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bielecka Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26585. Bielecka Stanisława. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/18. [BMSiG-26360/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Stanisławy Bieleckiej, sygn. akt V GUp 9/18, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26585

Dodano: 2019-05-23 10:05:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bilska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26586. Bilska Bogumiła. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 129/19. [BMSiG-26351/2019] Syndyk masy upadłości BOGUMIŁY BILSKIEJ (PESEL 76121906329), informuje, że sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności złożoną do akt dnia 17 maja 2019 r. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26586

Dodano: 2019-05-23 10:05:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Borowska Krystyna Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26587. Borowska Krystyna Urszula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 12/19. [BMSiG-26229/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 19 kwietnia 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krystyny Urszuli Borowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 12/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26587

Dodano: 2019-05-23 10:06:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Braszak Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26588. Braszak Janusz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 91/18 „of”. [BMSiG-26248/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Janusza Braszaka, PESEL 61061213570, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 91/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 14 maja 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26588

Dodano: 2019-05-23 10:06:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bursa Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26589. Bursa Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1008/18. [BMSiG-26284/2019] W postępowaniu o sygn. akt X GUp 1008/18 toczącym się przed Sadem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2019 r. Syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności Katarzyny Bursa, zam.: ul. Konduktorska 1/37, 00-775 Warszawa, PESEL 72050200846, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, z siedzibą przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu przez każdego zainteresowanego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26589

Dodano: 2019-05-23 10:06:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Jadwiga Sadok CEES Budownictwo w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26590. Sadok Jadwiga prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CEES Budownictwo Jadwiga Sadok w upadłości likwidacyjnej w Dębicy. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 12/12. [BMSiG-26160/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Upadłej Sadok Jadwigi, zam.: Dębica, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą CEES Budownictwo Jadwiga Sadok w upadłości likwidacyjnej w Dębicy, sygn. akt V GUp 12/12, ogłasza na podstawie art. 255 pr. u. i n., że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. u. i n.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. u. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26590

Dodano: 2019-05-23 10:07:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Czarnecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26591. Czarnecki Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 771/18. [BMSiG-26198/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt X GUp 771/18 syndyk sporządził i złożył w dniu 16 kwietnia 2019 r. sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Czarneckiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie, oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu, co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności oraz co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26591

Dodano: 2019-05-23 10:07:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

DELTA-GAS S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26592. DELTA-GAS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000192668. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lutego 2004 r., sygn. akt X GUp 1068/17. [BMSiG-26215/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym DELTA-GAS S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000192668, prowadzonym pod sygn. akt X GUp 1068/17, Syndyk masy upadłości ww. spółki, sporządził i złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 29 kwietnia 2019 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Drugą uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o dacie złożenia drugiej uzupełniającej listy wierzytelności, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, jeśli lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26592

Dodano: 2019-05-23 10:07:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Fiszer Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26593. Fiszer Krystyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 160/18/2. [BMSiG-26391/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Krystyny Fiszer, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bytomiu, posiadającej numer PESEL 53102901940, w sprawie o sygn. akt X GUp 160/18/2, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29 kwietnia 2019 r. syndyk dłużniczki przekazał sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26593

Dodano: 2019-05-23 10:07:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Filipiak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26594. Filipiak Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 173/18. [BMSiG-26089/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Elżbiety Filipiak (PESEL 53070701805), zamieszkałej w Śremie, sygnatura akt XI GUp 173/18, zawiadamia, że syndyk dnia 17 stycznia 2019 roku sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26594

Dodano: 2019-05-23 10:08:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Filipow Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26595. Filipow Kamila. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 107/18 „of”. [BMSiG-26369/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Kamili Filipow, sygn. akt VII GUp 107/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 6 maja 2019 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26595

Dodano: 2019-05-23 10:09:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gogulski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26596. Gogulski Łukasz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 303/16. [BMSiG-26090/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Łukasza Gogulskiego (PESEL 83061302698), zamieszkałego w Wirach, sygnatura akt XI GUp 303/16, zawiadamia że syndyk dnia 13 listopada 2018 roku sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26596

Dodano: 2019-05-23 10:09:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Golba Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26597. Golba Grzegorz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 161/18 „of”. [BMSiG-26327/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Grzegorza Golby, sygn. akt VII GUp 161/18 „of”, ogłasza, że syndyk dnia 8 maja 2019 r. złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26597

Dodano: 2019-05-23 10:09:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Gołębiowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26598. Gołębiowska Maria. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 25/18. [BMSiG-26255/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marii Gołębiowskiej, PESEL 49082411441, sygn. akt V GUp 25/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26598

Dodano: 2019-05-23 10:10:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

GRANBAU Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26599. GRANBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Zawierciu. KRS 0000470028. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2013 r., sygn. akt VIII GUp 60/16. [BMSiG-26253/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym GRANBAU Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawierciu, sygn. akt VIII GUp 60/16, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka w dniu 13 marca 2019 r. skorygowanej II uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury nr 9/11, pok. 105. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26599

Dodano: 2019-05-23 10:10:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Grochowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26600. Grochowski Łukasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-26345/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Łukasza Grochowskiego, sygn. akt V GUp 26/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi czwartą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę się przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26600

Dodano: 2019-05-23 10:10:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Imbiorska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26601. Imbiorska Danuta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/18. [BMSiG-26226/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Imbiorskiej, PESEL 73060310363, sygn. akt V GUp 20/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 19.03.2019 r. listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26601

Dodano: 2019-05-23 10:11:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Imbiorska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26602. Imbiorska Danuta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/18. [BMSiG-26230/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Imbiorskiej, PESEL 73060310363, sygn. akt V GUp 20/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 26.04.2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26602

Dodano: 2019-05-23 10:11:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Imbiorska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26602. Imbiorska Danuta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/18. [BMSiG-26230/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Imbiorskiej, PESEL 73060310363, sygn. akt V GUp 20/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 26.04.2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26602

Dodano: 2019-05-23 10:11:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Janiuk Jakub w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26603. Janiuk Jakub. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 129/18 „of”. [BMSiG-26256/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jakuba Janiuka, PESEL 83080320695, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 129/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 2 kwietnia 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26603

Dodano: 2019-05-23 10:11:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Juszkiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26604. Juszkiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 67/18. [BMSiG-26211/2019] Sędzia Komisarz masy upadłości Piotra Juszkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 67/18, zawiadamia, iż została złożona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk Dąbka 21 (sekretariat pokój 522), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26604

Dodano: 2019-05-23 10:11:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Karbownik Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26605. Karbownik Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 149/19. [BMSiG-26209/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Małgorzaty Karbownik, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 149/19), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 20 maja 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26605

Dodano: 2019-05-23 10:12:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

KF MASZ Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26606. KF MASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Niedrzwicy Dużej. KRS 0000352250. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 marca 2010 r., sygn. akt IX GUp 133/18. [BMSiG-26359/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 11 kwietnia 2019 r. syndyk masy upadłości KF MASZ Sp. z o.o. Sp. K z siedzibą w Niedrzwicy Dużej (sygn. akt IX GUp 133/18) złożył Sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności, które można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26606

Dodano: 2019-05-23 10:12:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kołacz Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26607. Kołacz Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 152/18. [BMSiG-26105/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Marcina Kołacza, zam.: Piątkowiec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 152/18) przekazał I uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26607

Dodano: 2019-05-23 10:13:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kucia Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26608. Kucia Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 321/18. [BMSiG-26333/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 23 kwietnia 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności Elżbiety Kuci, PESEL 73070803963, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 321/18. Lista wierzytelności została udostępniona w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, Biuro Obsługi Interesantów, przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza w trybie art. 256 ustawy z dn. 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26608

Dodano: 2019-05-23 10:14:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kurowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26609. Kurowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 609/18. [BMSiG-26224/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 19 kwietnia 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kurowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 609/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26609

Dodano: 2019-05-23 10:14:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marciniak Paula w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26610. Marciniak Paula. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 781/18 Ap1. [BMSiG-26375/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Pauli Marciniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 88011711827, sygnatura akt X GUp 781/18 Ap1, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 17 maja 2019 r. czwartą uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać czwartą uzupełniającą listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz. U. 2017, poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26610

Dodano: 2019-05-23 10:14:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Marczyńska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26611. Marczyńska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1004/18 Ap1. [BMSiG-26371/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Marczyńskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 70082800586, sygnatura akt X GUp 1004/18 Ap1, ogłasza że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 10 kwietnia 2019 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 p. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe Dz. U. 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26611

Dodano: 2019-05-23 10:14:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mazur Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26612. Mazur Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 166/18. [BMSiG-26117/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Mazura, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 166/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26612

Dodano: 2019-05-23 10:15:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Michaluk Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26613. Michaluk Danuta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 80/18. [BMSiG-26262/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Danuty Michaluk, sygn. akt VI GUp 80/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26613

Dodano: 2019-05-23 10:16:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Niedźwiecka Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26614. Niedźwiecka Monika. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 420/18. [BMSiG-26246/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Moniki Niedźwieckiej, zam.: Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 420/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26614

Dodano: 2019-05-23 10:16:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Ofiara Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26615. Ofiara Tadeusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 332/18. [BMSiG-26382/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 16 kwietnia 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości Tadeusza Ofiary, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 48032309713, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 332/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344.) MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26615

Dodano: 2019-05-23 10:16:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Oleśnickie Stowarzyszenie Kupców "Jarmark" w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26616. OLEŚNICKIE STOWARZYSZENIE KUPCÓW „JARMARK” W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Oleśnicy. KRS 0000174171. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 52/14. [BMSiG-26301/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Oleśnickiego Stowarzyszenia Kupców „Jarmark” w Oleśnicy (sygn. akt VIII GUp 52/14) ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 6 maja 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść względem niej sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26616

Dodano: 2019-05-23 10:16:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Papkoj Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26617. Papkoj Aneta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 144/18 of. [BMSiG-26232/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anety Papkoj, PESEL 80092715945, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 144/18 of, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego nr 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Cieszynie, Renaty Pilch, ul. Korfantego nr 37, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26617

Dodano: 2019-05-23 10:17:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Plesnar Dobromił w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26618. Plesnar Dobromił. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 143/18. [BMSiG-26086/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Dobromiła Plesnara, nr PESEL 76070802734, zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Haukego-Bosaka 25a/8 (sygn. akt VIII GUp 143/18), ogłasza, że w dniu 22 lutego 2019 r. została mu przekazana uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26618

Dodano: 2019-05-23 10:17:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Ireneusz Słowik OPB DEVELOPMENT w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26619. Słowik Ireneusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OPB Development w upadłości likwidacyjnej w Ostródzie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 22/15. [BMSiG-26223/2019] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Ireneusza Słowika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą OPB Development w upadłości likwidacyjnej w Ostródzie, sygn. akt V GUp 22/15, zawiadamia, iż została sporządzona X uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela Marii Smólskiej prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Notarialna Maria Smólska, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk Dąbka 21 (czytelnia akt), i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26619

Dodano: 2019-05-23 10:17:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Sienkiewicz Mariusz Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26620. Sienkiewicz Mariusz Tomasz. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 171/18. [BMSiG-26233/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Tomasza Sienkiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 171/18, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26620

Dodano: 2019-05-23 10:18:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Snopek Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26622. Snopek Halina. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 331/16. [BMSiG-26142/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Haliny Snopek, zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 331/16, zawiadamia że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I oraz II uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 1 lutego 2019 r. i 8 kwietnia 2019 r.), które można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26622

Dodano: 2019-05-23 10:21:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Spychała Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26623. Spychała Marek. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 229/18. [BMSiG-26092/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Marka Spychały, zamieszkałego: Stare Miasto, nr PESEL 46010516539, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 229/18, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26623

Dodano: 2019-05-23 10:21:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Stasicka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26624. Stasicka Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 58/16. [BMSiG-26148/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Upadłej Agnieszki Stasickiej, zam.: Dębica, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 58/16, ogłasza na podstawie art. 255 pr. up., że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26624

Dodano: 2019-05-23 10:21:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sumka Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26625. Sumka Halina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 351/17. [BMSiG-26153/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłej Haliny Sumka, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 351/17) zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 15.05.2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności. I uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art.255 ust. 2 pr. up.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26625

Dodano: 2019-05-23 10:22:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szpot Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26626. Szpot Beata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 285/18. [BMSiG-26145/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Beaty Szpot, PESEL 76042202485, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 285/18), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26626

Dodano: 2019-05-23 10:22:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szpot Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26627. Szpot Beata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 285/18. [BMSiG-26250/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Beaty Szpot, PESEL 76042202485, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 285/18), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26627

Dodano: 2019-05-23 10:22:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Szymaniak Aneta i Szymaniak Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26628. Szymaniak Aneta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 32/18. [BMSiG-26218/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anety i Marka Szymaniaków, zamieszkałych w Wierzchosławicach, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, informuje, że pismem z dnia 12.10.2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Anety Szymaniak (PESEL: 76050510442) obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 32/18. Następnie, pismem z dnia 25.02.2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełnienie listy wierzytelności Anety Szymaniak (PESEL: 76050510442) obejmujące wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 32/18. Listę wierzytelności oraz I uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26628

Dodano: 2019-05-23 10:22:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Szymaniak Aneta i Szymaniak Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26629. Szymaniak Marek. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 32/18. [BMSiG-26231/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Anety i Marka Szymaniaków, zamieszkałych w Wierzchosławicach, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej informuje, że pismem z dnia 12.10.2018 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Marka Szymaniak (PESEL 76011713710) obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 32/18. Pismem z dnia 25.02.2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełnienie listy wierzytelności Marka Szymaniak (PESEL 76011713710) obejmujące wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 32/18. Następnie, pismem z dnia 21.03.2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełnienie listy wierzytelności Marka Szymaniak (PESEL 76011713710) obejmujące wierzytelności zgłoszone w postępowaniu o sygn. akt V GUp 32/18. Listę wierzytelności, I oraz II uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26629

Dodano: 2019-05-23 10:23:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Więcek Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26630. Więcek Paweł. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 155/18. [BMSiG-26273/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 12 marca 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Pawła Więcka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 70050414973), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 155/18). Uzupełniająca lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełniającej listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26630

Dodano: 2019-05-23 10:23:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zawierucki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26631. Zawierucki Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 343/18. [BMSiG-26109/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Tomasza Zawieruckiego, zam.: Wierzawice, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 343/18), przekazał I uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26631

Dodano: 2019-05-23 10:23:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Żyła Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26632. Żyła Krystyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 19/19 of. [BMSiG-26237/2019] nieprowadzącej działalności gospodarczej, Krystyny Żyły, PESEL 46111802528, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 19/19 of, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego nr 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Cieszynie, Leszka Niedźwieckiego, ul. Korfantego nr 37, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26632

Dodano: 2019-05-23 10:23:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wojtczak Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26633. Wojtczak Jerzy. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 93/18. [BMSiG-26296/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 10 maja 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącego działalności gospodarczej, Jerzego Wojtczaka, nr PESEL 53032015616, lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 93/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach, przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26633

Dodano: 2019-05-23 10:24:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Medisword Plus S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26634. MEDISWORD PLUS SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Kiełczówku. KRS 0000420363. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2012 r., sygn. akt VIII GUp 48/14. [BMSiG-26282/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Medisword Plus S.A. w Kiełczówku, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 48/14), ogłasza, że 6 maja 2019 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26634

Dodano: 2019-05-23 10:24:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Durzyńska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26635. Durzyńska Beata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 35/15. [BMSiG-26151/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującym likwidację majątku Beaty Durzyńskiej, zam.: 36-007 Malawa 445, sygn. akt V GUp 35/15, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący II i III kategorii. Każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan podziału w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, sala nr 3, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 349 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG może wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26635

Dodano: 2019-05-23 10:24:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Franczyza i Alfa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26636. FRANCZYZA I ALFA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Olsztynie. KRS 0000406460. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2011 r., sygn. akt V GUp 19/14. [BMSiG-26216/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Franczyza i Alfa Spółki z o.o. w Olsztynie, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 19/14), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący kategorię 4. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pokój 109 (tel 089 676 03 03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26636

Dodano: 2019-05-23 10:24:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Grochowska Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26637. Grochowska Aneta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 27/17. [BMSiG-26190/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anety Grochowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 27/17, ogłasza, że syndyk sporządził pierwszy odrębny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Jabłoniowej 21A, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GW1G/00099589/6, a wchodzącego w skład masy upadłości Anety Grochowskiej. Plan ten można przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a Upadły i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26637

Dodano: 2019-05-23 10:25:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Grochowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26638. Grochowski Łukasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-26188/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Łukasza Grochowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 26/17, ogłasza, że syndyk sporządził pierwszy odrębny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży 1/2 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Jabłoniowej 21A, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GW1G/00099589/6, a wchodzącego w skład masy upadłości Łukasza Grochowskiego. Plan ten można przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a Upadły i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26638

Dodano: 2019-05-23 10:25:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gucwa Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26639. Gucwa Przemysław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 181/16. [BMSiG-26091/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Przemysława Gucwy, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej (PESEL 77011810056), zmarłego w dniu 15 września 2017 r., sygn. akt XI GUp 181/16, syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1a, 61-729 Poznań, pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26639

Dodano: 2019-05-23 10:25:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26640. Pucek Karolina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/17. [BMSiG-26281/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Karoliny Pucek, PESEL 92092809366, sygn. V GUp 22/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, Księga Wieczysta GW1K/00023460/7. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciele uprawnieni do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26640

Dodano: 2019-05-23 10:26:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Słupsku

Kornatowski jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26641. Kornatowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp of 22/15. [BMSiG-26195/2019] Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp of 22/15 dot. Jerzego Kornatowskiego, zam.: 76-200 Słupsk, ul. Sołdka 11/20, PESEL 60051705590, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego panu podziału funduszy masy upadłości kategorii II złożonego przez syndyka w dniu 10.01.2019 r. Sąd poucza o możliwości przeglądania ostatecznego panu podziału funduszy masy upadłości kategorii II w czytelni Sądu Rejonowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 13, przez każdego zainteresowanego i złożenia zarzutów w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26641

Dodano: 2019-05-23 10:26:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Świętokrzyscy Hodowcy Świń Euro-Wir Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26642. ŚWIĘTOKRZYSCY HODOWCY ŚWIŃ EURO-WIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łopusznie. KRS 0000306695. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 czerwca 2008 r., sygn. akt V GUp 7/11. [BMSiG-26305/2019] Sędzia komisarz zawiadamia się, że syndyk masy upadłości Upadłego Świętokrzyscy Hodowcy Świń „EURO-WIR” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łopusznie (sygn. akt V GUp 7/11) sporządził i złożył do akt sprawy w dniu 25.04.2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości co do wierzytelności zaliczonych do kategorii czwartej. Plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Kielcach, a w ciągu dwóch tygodni od obwieszczenia uprawnionym służy prawo do złożenia zarzutów do planu podziału w trybie art. 349 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 498) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31.12.2015 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26642

Dodano: 2019-05-23 10:26:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Karolina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26643. Pucek Karolina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 22/17. [BMSiG-26289/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Karoliny Pucek, PESEL 92092809366, sygn. V GUp 22/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, Księga Wieczysta GW1K/00029188/8. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciele uprawnieni do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26643

Dodano: 2019-05-23 10:26:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Iwona Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26644. Pucek Iwona. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/17. [BMSiG-26299/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Iwony Pucek, PESEL 71090607749, sygn. V GUp 23/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału wynoszącego 4/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, Księga Wieczysta GW1K/00023460/7. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciele uprawnieni do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26644

Dodano: 2019-05-23 10:27:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Iwona Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26645. Pucek Iwona. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 23/17. [BMSiG-26320/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Iwony Pucek, PESEL 71090607749, sygn. V GUp 23/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału wynoszącego 4/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, Księga Wieczysta GW1K/00029188/8. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciele uprawnieni do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26645

Dodano: 2019-05-23 10:27:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Maja w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26646. Pucek Maja. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/17. [BMSiG-26267/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Mai Pucek, PESEL 97111705861, sygn. V GUp 21/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, Księga Wieczysta GW1K/00023460/7. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciele uprawnieni do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26646

Dodano: 2019-05-23 10:27:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piętka Adela w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26647. Piętka Adela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 812/18. [BMSiG-26325/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania upadłościowego w stosunku do Adeli Piętka, PESEL 57041408027, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 812/18, został złożony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Adeli Piętka, który można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy, i w ciągu dwóch tygodni od dnia obwieszczenia złożyć przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26647

Dodano: 2019-05-23 10:27:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Pucek Maja w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26648. Pucek Maja. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/17. [BMSiG-26274/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Mai Pucek, PESEL 97111705861, sygn. V GUp 21/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży udziału wynoszącego 1/6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, Księga Wieczysta GW1K/00029188/8. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciele uprawnieni do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26648

Dodano: 2019-05-23 10:28:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

nanoPC Remigiusz Bryndal w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26544. Bryndal Remigiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „nanoPC Remigiusz Bryndal” we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 56/19, VIII GUp 122/19. [BMSiG-26347/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 56/19, ogłosił upadłość Remigiusza Bryndal (PESEL 76012309738) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „nanoPC Remigiusz Bryndal” z siedzibą we Wrocławiu, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz syndyka masy upadłości w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 122/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26544

Dodano: 2019-05-23 17:24:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26551. FUNDACJA ROZWOJU NAUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Poznaniu. KRS 0000194090. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2004 r., sygn. akt XI GU 188/18, XI GUp 116/19. [BMSiG-26093/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 188/18 ogłosił upadłość dłużnika Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu, ul. Karola Libelta 1 A/2, 61-706 Poznań, nr KRS 0000194090. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 116/19. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Jakuba Kuleszy - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 168. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26551

Dodano: 2019-05-23 17:29:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Zakrzewska Luba w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 26649. Zakrzewska Luba. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/17. [BMSiG-26217/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r., sygnatura akt V GUp 8/17, umorzono postępowanie upadłościowe osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Luby Zakrzewskiej, PESEL 50101807789, z uwagi na śmierć upadłej i niewstąpienie spadkobierców do postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26649

Dodano: 2019-05-23 17:52:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kulawska Estera w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 26650. Kulawska Estera. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 327/17. [BMSiG-26165/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, obwieszcza, że w dniu 11.04.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 327/17 postanowił umorzyć zobowiązania Upadłej Estery Kulawskiej, zam.: Rzeszów, numer PESEL 83021901107, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, tj. 30.11.2017 r., w całości, bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Prawomocność tego postanowienia stwierdzono w dniu 19.04.2019 r. Na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oznacza zakończenie postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26650

Dodano: 2019-05-23 17:53:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bednarska Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26655. Bednarska Halina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 56/17. [BMSiG-26098/2019] Syndyk masy upadłości Haliny Bednarskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 73122915428), w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie (sygn. akt V GUp 56/17) sprzeda z wolnej ręki prawo własności lokalu mieszkalnego nr 45 zlokalizowane w budynku nr 3A przy ulicy Grodzisko w Rzeszowie, o powierzchni użytkowej 51,20 m2 z udziałem w nieruchomości wspólnej w wysokości 976/14891, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta RZ1Z/00134952/2 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII wydział Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż nastąpi za cenę nie niższą niż 180.000,00 zł. Wartość rynkowa nieruchomości to 206.333,00 zł. Syndyk wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę. Wybór najkorzystniejszej oferty przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie każdy może złożyć ofertę zakupu nieruchomości. Do drugiego etapu sprzedaży przechodzi, co najmniej trzech oferentów, którzy w pierwszym etapie zaoferowali najwyższą cenę zakupu. Do drugiego etapu sprzedaży przechodzi więcej niż trzech oferentów, tylko w takim przypadku, gdy po przeprowadzeniu pierwszego etapu nie można rozstrzygnąć, które trzy oferty ceny zakupu są najwyższe z tego powodu, że zaoferowane ceny są takie same. Warunki złożenia oferty: 1. Złożenie pisemnej oferty w terminie do dnia 28.06.2019 r. do Piotr Sitko, Biuro Syndyka Masy Upadłości, ul. Armii Krajowej 4A /106, 35-001 Rzeszów. 2. Wpłacenie wadium w wysokości 20.000zł na konto mBank S.A. o nr: 04 1140 2004 0000 3402 7671 0540 3. pisemna oferta zakupu musi zawierać: - imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (osoby fizyczne); - firmę, dokładny adres, tel/fax, NIP, odpisy z właściwych rejestrów lub ewidencji, w tym w formie wydruków internetowych; - dokumenty wskazujące, że osoba, która podpisała ofertę w imieniu oferenta, jest upoważniona do jego reprezentacji; - wskazanie przedmiotu sprzedaży (RZ1Z/00134952/2); - oferowaną cenę zakupu wyrażoną cyframi i słownie, nie mniejszą niż 180.000 zł; - oświadczenie, że oferowana cena zostanie wpłacona przed zawarciem aktu notarialnego; - dowód wpłaty wadium; - pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów umowy sprzedaży, w tym w szczególności odpisy, wypisy, taksa notarialna, podatek od czynności cywilnoprawnych itp.; - pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży; - promesę zwolnienia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskać zezwolenie. 4. Wadia dotyczące ofert, które nie zostaną wybrane lub które zostały odrzucone z przyczyn formalnych, zostaną zwrócone bez odsetek i oprocentowania. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana będzie zaliczone na poczet ceny nabycia. 5. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli wybrany oferent, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy - Prawo upadłościowe oraz przepisy kodeksu cywilnego. 7. Sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków sprzedaży, jak również odstąpienia od sprzedaży na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn. 8. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu w stosunku do Upadłego z ceny nabycia. 9. Wyboru oferty dokonuje syndyk masy upadłości. Wybór oferty wymaga zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży oraz operat szacunkowy są do wglądu na stronie http://syndykpodkarpackie.blogspot.com MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26655

Dodano: 2019-05-23 17:55:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Biesaga Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 26656. Biesaga Beata. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 203/17. [BMSiG-26335/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r., wydanym w sprawie V GUp 203/17, postanowił: 1) umorzyć powstałe przed dniem 12 grudnia 2017 r. zobowiązania upadłej Beaty Biesagi, nr PESEL 68021808883, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2) tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 7.074,80 (siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery i 80/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26656

Dodano: 2019-05-23 17:55:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Ciesek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ustaleniu planu spłaty

Poz. 26657. Ciesek Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 303/18. [BMSiG-26303/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Cieska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 50111201317, sygn. akt V GUp 303/18: I. ustalono, że łączna kwota wierzytelności uznanych na liście wierzytelności i nie zaspokojonych w postępowaniu upadłościowym w ramach planu podziału funduszy masy upadłości wynosi 193.165,29 zł (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych 29/100) w tym: 1) Asekuracja Sp. z o.o z s. w Sopocie - kwota wierzytelności wynosi 12.920,15 zł (zw. nr 1), 2) Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z s. w Warszawie - kwota wierzytelności wynosi 32.353,20 zł (zw. nr 2), 3) Gmina Skarżysko Kamienna - kwota wierzytelności wynosi 113.066,66 zł (zw. nr 3), 4) Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z s. w Warszawie - kwota wierzytelności wynosi 29.472,28 zł (zw. nr 4), 5) Debt Trading Partners sp. z o.o. S.K.A. z s. w Warszawie - kwota wierzytelności wynosi 5.353 zł (zw. nr 5); II. ustalono plan spłaty wierzycieli upadłego Andrzeja Ciesek w ten sposób, że: A) w upadły Andrzej Ciesek w 2 (drugim) miesiącu po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia jednorazowo spłaci na rzecz wierzycieli: 1) Asekuracja Sp. z o.o z siedzibą w Sopocie - kwotę 280,73 zł (dwieście osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), 2) Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - kwotę 702,96 zł (siedemset dwa złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy), 3) Gminy Skarżysko Kamienna - kwotę 2.456,68 zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), 4) Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - kwotę 640,37 zł (sześćset czterdzieści złotych trzydzieści siedem groszy), 5) Debt Trading Partners sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie - kwotę 116,31 zł (sto szesnaście złotych trzydzieści jeden groszy); B) upadły Andrzej Ciesek w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od 2 (drugiego) miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w łącznej kwocie 300 zł (trzystu złotych) miesięcznie w tym raty na rzecz poszczególnych wierzycieli: 1) Asekuracja Sp. z o.o z siedzibą w Sopocie - kwotę 18,00 zł (osiemnaście złotych) miesięcznie, 2) Corpus Iuris Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - kwotę 51 zł (pięćdziesiąt jeden złotych) miesięcznie, 3) Gminy Skarżysko Kamienna - kwotę 177 zł (sto siedemdziesiąt siedem złotych) miesięcznie, 4) Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie - kwotę 45 zł (czterdzieści pięć złotych) miesięcznie, 5) Debt Trading Partners sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie - kwotę 9 zł (dziewięć złotych) miesięcznie; III. ustalono, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Andrzeja Ciesek zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w pkt II postanowienia oraz wszystkie pozostałe niewykonane zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 29 marca 2017 r. podlegające ujęciu na liście wierzytelności zostaną w pozostałej części umorzone. (za wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 491[21] ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26657

Dodano: 2019-05-23 17:56:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Gancarz Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26659. Gancarz Aneta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 40/16. [BMSiG-26355/2019] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anety Gancarz ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem restauracji z częścią hotelową. 1. Przedmiotem sprzedaży jest przysługujący Upadłemu - osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Anecie Gancarz, prawo własności nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 359/1, o powierzchni 1097 m2 , położonej w Torzymiu przy ul. Podgórnej 2, zabudowanej budynkiem restauracji z częścią hotelową, dla której Sąd Rejonowy w Sulęcinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr GW1U/00021255/2. 2. Cena wywoławcza wynosi 588.000,00 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto. 3. Miejscem przeprowadzenia przetargu jest siedziba Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 blok 15, sala nr 3. 4. Termin przetargu ustala się na dzień 24 czerwca 2019 r., godz. 1455. 5. Sędzia komisarz może unieważnić przetarg bez podania przyczyn. 6. Pełny tekst regulaminu przetargu dostępny jest w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52, blok 15, 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 7256834. Kontakt: Kancelaria Syndyka Jakub Liszka, ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp., tel: 505 006 952, mail: j.liszka@kancelaria-liszka.pl MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26659

Dodano: 2019-05-23 17:57:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Goździkowska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26660. Goździkowska Wiesława. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 277/18. [BMSiG-26379/2019] Syndyk masy upadłości konsumenckiej Wiesławy Goździkowskiej, zamieszkałej: ul. Marczaka 11/6, 39-400 Tarnobrzeg, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowych z prawem własności. W skład zbywanych nieruchomości wchodzą: 1. działka nr ewid. 1767, o pow. 1,8700 ha, zabudowana, położona w obr. Linów 104, gm. Zawichost, pow. sandomierski, objęta KW NR KII S/00075374/1, prowadzona przez Sąd Rejonowy, V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sandomierzu, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego za cenę wywoławczą, stanowiącą cenę oszacowania w kwocie: 49.085,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych, 00/100); 2. działka nr ewid. 1091, o pow. 1,3955 ha, obr. Wola Rusinowska, gm. Majdan Królewski, pow. kolbuszowski, objęta KW NR TB 1 K/00040720/8, prowadzona przez Sąd Rejonowy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kolbuszowej, w trybie art. 320 Prawa upadłościowego za cenę wywoławczą, stanowiącą cenę oszacowania w kwocie: 16.232,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście trzydzieści dwa złote, 00/100). Warunki uczestnictwa w przetargu: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej: - działka nr ewid. 1767, o pow. 1,8700 ha (4.909,00 zł), - działka nr ewid. 1091, o pow. 1,3955 ha (1.623,00 zł), na konto masy upadłości w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli nr 40 9430 0006 0050 3325 3000 0001, w terminie do 25.06.2019 r. 2. Złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg - V GUp 277/18 - nie otwierać”, w siedzibie syndyka w Stalowej Woli, Al. Jana Pawła II 25, pokój 217, w terminie do 25.06.2019 r. (decyduje data wpływu). 3. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 27.06. 2019 r., o godz. 10. Szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład oferowanych do sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz dodatkowych warunków związanych z ich zakupem, zainteresowani mogą zasięgnąć w biurze syndyka w Stalowej Woli przy Al. Jana Pawła II 25 p. 217, oraz telefonicznie 661 116 426. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26660

Dodano: 2019-05-23 17:58:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Karasek Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26662. Karasek Jarosław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 116/17. [BMSiG-26204/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Jarosława Karasek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 116/17), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy uzupełniający opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26662

Dodano: 2019-05-23 17:58:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Karasek Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26663. Karasek Jolanta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 117/17. [BMSiG-26207/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Jolanty Karasek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 117/17) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy uzupełniający opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26663

Dodano: 2019-05-23 17:59:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Müller Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 26665. Müller Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 383/17, XII GUp 129/18. [BMSiG-26383/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 13.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GUp 129/18 w składzie: SSR Lidia Jelińska postanowił zmienić punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 17.04.2018 r. o ogłoszenie upadłości Marii Müller, XII GU 383/17, w ten sposób, że wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26665

Dodano: 2019-05-23 17:59:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Niska Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26666. Niska Grażyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 102/18. [BMSiG-26193/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Grażyny Niskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności (sygn. akt V GUp „of” 102/18), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26666

Dodano: 2019-05-23 18:00:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Pakulski Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 26667. Pakulski Artur. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 213/16. [BMSiG-26141/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 213/16 dot. upadłości Artura Pakulskiego, zam. w Poznaniu, nr PESEL 80062804952, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił wyznaczyć syndyka: KPPW Restruct Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (nr KRS 0000482837). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26667

Dodano: 2019-05-23 18:00:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pawlak Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26669. Pawlak Mariusz i Pawlak Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 179/16. [BMSiG-26352/2019] Syndyk masy upadłości w połączonym postępowaniu Anny i Mariusza Pawlak, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych we Wrocławiu, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 179/16, działając na podstawie zezwolenia Sędziego komisarza z dnia 16 lutego 2018 r., wydanego zgodnie z art. 213 ust 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), a także na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży, sprzeda z wolnej ręki nieruchomość w postaci lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu (kod pocztowy 54-104) przy ul. Koziej 13a/1a, składającego się z sali sprzedaży, pomieszczenia socjalnego, przedsionku, magazynku i WC, o pow. 76,4 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00231254/3, za cenę nie niższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto. 1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu przy ul. gen. J. Hallera 157 lok. 29, (kod pocztowy: 53-201), w terminie do 11 czerwca 2019 r. 2. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu sprzedaży, z podaniem sygn. akt VIII GUp 179/16 w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. 3. Oferowaną nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. +48 515378077 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: syndyk@o2.pl. 4. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 70 2530 0008 2056 1032 5066 0001. 5. Szczegółowe informacje i Regulamin sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 800 do 1530. Informacje dostępne są też na stronie www.voymar.pl. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 12 czerwca 2019 r. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26669

Dodano: 2019-05-23 18:03:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pawlak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26669. Pawlak Mariusz i Pawlak Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 179/16. [BMSiG-26352/2019] Syndyk masy upadłości w połączonym postępowaniu Anny i Mariusza Pawlak, jako osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych we Wrocławiu, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 179/16, działając na podstawie zezwolenia Sędziego komisarza z dnia 16 lutego 2018 r., wydanego zgodnie z art. 213 ust 1 w zw. z art. 206 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.), a także na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży, sprzeda z wolnej ręki nieruchomość w postaci lokalu użytkowego położonego we Wrocławiu (kod pocztowy 54-104) przy ul. Koziej 13a/1a, składającego się z sali sprzedaży, pomieszczenia socjalnego, przedsionku, magazynku i WC, o pow. 76,4 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00231254/3, za cenę nie niższą niż 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100) brutto. 1. Oferty nabycia należy składać osobiście lub przesyłką pocztową (liczy się data wpływu) na adres biura syndyka znajdującego się we Wrocławiu przy ul. gen. J. Hallera 157 lok. 29, (kod pocztowy: 53-201), w terminie do 11 czerwca 2019 r. 2. Oferta musi być zgodna z warunkami Regulaminu sprzedaży, z podaniem sygn. akt VIII GUp 179/16 w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. 3. Oferowaną nieruchomość można oglądać wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu terminu dzwoniąc pod nr tel. +48 515378077 lub wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres: syndyk@o2.pl. 4. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości: 70 2530 0008 2056 1032 5066 0001. 5. Szczegółowe informacje i Regulamin sprzedaży można uzyskać w sekretariacie biura syndyka pod adresem wskazanym powyżej czynnym w dni powszednie w godzinach od 800 do 1530. Informacje dostępne są też na stronie www.voymar.pl. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze syndyka dnia 12 czerwca 2019 r. 7. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26669

Dodano: 2019-05-23 18:03:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Toton Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26671. Toton Jacek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-26120/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Jacka Totona, zam. w Rzeszowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawa o sygnaturze akt: V GUp 101/18, informuje, że został sporządzony przez biegłego operat szacunkowy (który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. Kustronia 4), określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr 1158 o pow. 0,2900 ha, położonej w Obr. 0011 Szkodna, gmina Sędziszów Małopolski. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty do operatu szacunkowego, do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26671

Dodano: 2019-05-23 18:07:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Turulska Krystyna Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26672. Turulska Krystyna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 49/18. [BMSiG-26206/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krystyny Turulskiej, będącą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, został złożony opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości udziału w nieruchomości lokalowej nr 5, o powierzchni użytkowej 29,50 m2 , położonej na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i przynależnej powierzchni 19,80 m2 oraz związany z tym udział w częściach i elementach wspólnych w miejscowości Biskupiec, przy ulicy Grudziądzkiej 12 m. 5, dla którego to Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim prowadzi Księgą Wieczystą nr EL1N/00024545/8, sporządzony i ukończony przez rzeczoznawcę majątkowego. Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w zw. z art. 491 2 ust. 1 Prawa upadłościowego), podając sygn. akt V GUp 49/18. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. pPłk. Dąbka 21. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26672

Dodano: 2019-05-23 18:08:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Urbańczyk Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 26673. Urbańczyk Robert. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 522/17, XII GUp 117/18. [BMSiG-26187/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Roberta Urbańczyka, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 117/18, postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r. zmieniony został punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GU 522/17, o ogłoszeniu upadłości dłużnika w ten sposób, że wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Gizeli Jamróz. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26673

Dodano: 2019-05-23 18:08:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Woźny Ilona w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26674. Woźny Ilona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 557/18. [BMSiG-26346/2019] Syndyk masy upadłości Ilony Woźny w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o całkowitej powierzchni 15.600 m2 , położonej we wsi Bielino, opisanej w ewidencji gruntów jako działka nr 644, w obrębie Bielino, dla której Sąd Rejonowy w Wyszkowie, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Weczystą nr KW OS1W/00047198/2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt X GUp 557/18, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 6.100 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/100). Wymagane wadium w wysokości 1.220 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych), płatne przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Ilony Woźny prowadzony w Banku PKO BP SA o numerze 10 1020 1055 0000 9802 0424 6054. Pisemne oferty należy składać do dnia 20 czerwca 2019 r. na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak-Tarazewicz, ul. Górczewska 53, 01-401 Warszawa „oferta na zakup z wolnej ręki udziału 1/2 części w nieruchomości Ilony Woźny, sygn. akt X GUp 557/18”. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w biurze przy ul. Górczewskiej 53, 01-401 Warszawa, w dniu 24 czerwca 2019 r., o godzinie 1530. Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net. Informacje dotyczące oferowanej nieruchomości dostępne są pod nr. tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com. Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26674

Dodano: 2019-05-23 18:09:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wysocki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26675. Wysocki Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 280/19. [BMSiG-26278/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Wysockiego, PESEL 77041901351, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 280/19, ogłasza, że sporządzony został operat szacunkowy określający wartość rynkową wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 49 położone w Warszawie (01-354) przy ul. Synów Pułku 5, o powierzchni użytkowej lokalu 29,99 m2 , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy- -Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1M/00413554/0, z którym to operatem każdy zainteresowany może zapoznać się w siedzibie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie 1 tygodnia od daty obwieszczenia może wnieść do Sędziego komisarza zarzuty co do opisu i oszacowania nieruchomości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26675

Dodano: 2019-05-23 18:10:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

FRAMEWORK Sp. z o.o. Sp. K.

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26798. „FRAMEWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Rzeszowie. KRS 0000518464. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2014 r., sygn. akt V GR 30/18, V GRp 15/18. [BMSiG-26236/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt V GR 30/18 postanowił: I. otworzyć przyśpieszone postępowanie układowe w stosunku do FRAMEWORK Sp. z o.o. Sp. K., NIP 5170366808, KRS 0000518464; II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć Nadzorcę dla Dłużnika w osobie Jakuba Pieczonki, nr lic. 1221; IV. wskazać, iż podmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich, podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr. Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego sprawa jest prowadzona pod sygn. akt V GRp 15/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26798

Dodano: 2019-05-23 18:14:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Hotel ALHAMBRA Sp. z o.o.

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26799. „HOTEL ALHAMBRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000220083. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2004 r., sygn. akt XI GR 35/19, XI GRp 17/19. [BMSiG-26200/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 35/19, z wniosku dłużnika Hotel Alhambra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika Hotel Alhambra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000220083; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Patrycji Grendy, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 817; 4. stwierdzi, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 17/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26799

Dodano: 2019-05-23 18:18:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

ENERGOBUD Sp. z o.o.

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 26800. ENERGOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Koszalinie. KRS 0000194133. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2004 r., sygn. akt VII GRp 9/18. [BMSiG-26310/2019] Sędzia Komisarz przyspieszonego postępowania układowego ENERGOBUD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Koszalinie, VII Wydziałem Gospodarczym, pod sygn. akt VII GRp 9/18, ogłasza, że w dniu 18 kwietnia 2019 r. nadzorca sądowy złożył uzupełnienie spisu wierzytelności. Uzupełnienie spisu wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. Co do umieszczenia wierzytelności w spisie dłużnik może złożyć zastrzeżenia. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku Sędzia Komisarz dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26800

Dodano: 2019-05-23 18:19:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Koncesjonowane Biuro Ochrony SERVO Kur i Wspólnicy Sp. J.

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 26801. KONCESJONOWANE BIURO OCHRONY „SERVO” KUR I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w Łodzi. KRS 0000035447. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 sierpnia 2001 r., sygn. akt XIV GRp 16/17. [BMSiG-26240/2019] Sygn. akt XIV GRp 16/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku, nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika Koncesjonowane Biuro Ochrony „SERVO” Kur i Wspólnicy Spółka jawna w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (KRS 35447) z jego wierzycielami, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26801

Dodano: 2019-05-23 18:19:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. w upadłości układowej

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 26802. KRAKOWSKIE ZAKŁADY GARBARSKIE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000084137. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 lutego 2002 r., sygn. akt VIII GRp 7/17. [BMSiG-26271/2019] Sędzia komisarz postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego w trybie przyśpieszonego postępowania układowego wobec dłużnika Krakowskie Zakłady Garbarskie S.A. w Krakowie w restrukturyzacji (GRp 7/17) orzeczeniem z dnia 26.04.2019 r. postanawia: I. zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem częściowym; II. termin i miejsce zgromadzenia wierzycieli wyznaczyć na dzień 27 czerwca 2019 roku, godz. 1300, w budynku Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon K, sala nr K-222; III. określić, iż głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadzone zostanie pisemnie na kartach do głosowania przygotowanych i przekazanych wraz z propozycjami układowymi przez nadzorcę sądowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26802

Dodano: 2019-05-23 18:20:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inzynierii EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o.

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 26803. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERII „EKO-INŻYNIERIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000046232. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2001 r., sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-26341/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRs 4/17 w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii „EKO INŻYNIERIA” Spółka z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000046232, nadzorca wykonania układu złożył w dniu 25.04.2019 r. sprawozdanie za okres od 1.01.2019 r. - 31.03.2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26803

Dodano: 2019-05-23 18:21:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych INFRABUD Sp. z o.o.

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 26804. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH „INFRABUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Koszalinie. KRS 0000661764. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2017 r., sygn. akt VII GRu 1/17. [BMSiG-26354/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, iż nadzorca wykonania układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach postępowania układowego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „INFRABUD” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, sygn. VII GRu 1/17, w dniu 6 maja 2019 r. złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26804

Dodano: 2019-05-23 18:21:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

JEZMAR/DACHSTYL Kamil Żurek

2019-05-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26805. Żurek Kamil prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DACHSTYL Kamil Żurek w Myszkowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 8/19, VIII GRp 3/19. [BMSiG-26219/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 roku, sygn. akt VIII GR 8/19, otworzył postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Kamila Żurka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DACHSTYL Kamil Żurek z siedzibą w Myszkowie 42-300 przy ul. Słowackiego 70, PESEL nr 88041204474. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz nadzorcę sądowego w osobie Mirosława Piechowiaka - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona), otwarte przyspieszone postępowanie układowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRp 3/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26805

Dodano: 2019-05-23 18:27:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Basior Danuta Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26311. Basior Danuta Zofia. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 149/18. [BMSiG-25937/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Zofii Basior (PESEL 84051516022), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 149/18, syndyk w dniu 29 kwietnia 2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26311

Dodano: 2019-05-22 10:15:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Bauk Radosław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26312. Bauk Radosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 88/18. [BMSiG-25955/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzanym wobec Radosława Bauka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 88/18, informuje, że została sporządzona i złożona do Sądu lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A, Biuro obsługi interesanta, tel. 77 54 15 401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - w trybie art. 256, 257 i 258 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26312

Dodano: 2019-05-22 10:15:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Bieńkowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26313. Bieńkowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 261/17. [BMSiG-25985/2019] Sygn. akt XIV GUp 261/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Bieńkowskiej, PESEL 60012414145, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26313

Dodano: 2019-05-22 10:15:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Cichowska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26314. Cichowska Iwona. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 163/18. [BMSiG-25915/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 163/18, Iwony Cichowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26314

Dodano: 2019-05-22 10:15:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Cichowski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26315. Cichowski Zbigniew. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 146/18. [BMSiG-25922/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 146/18 Zbigniewa Cichowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26315

Dodano: 2019-05-22 10:16:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cieślikiewicz Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26316. Cieślikiewicz Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 957/18. [BMSiG-25948/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Cieślikiewicz, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 77022100528 (sygn. akt X GUp 957/18), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 30.04.2019 r. listę wierzytelności Upadłej. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 255 ust. 2 w zw. art. 491/2/ ust. 1 p.u. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26316

Dodano: 2019-05-22 10:16:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Czaderna Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26317. Czaderna Piotr. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/18. [BMSiG-25849/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Piotra Czaderna (PESEL 46051601111), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 199/18, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przy ul. Bogusławskiego 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Bogumiła Bertoldi, ul. M. Gorkiego 10, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26317

Dodano: 2019-05-22 10:16:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Dańda Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26318. Dańda Mariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 54/18. [BMSiG-25977/2019] XIV GUp 54/18. OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 9 kwietnia 2019 roku uzupełniająca lista wierzytelności Mariusza Dańdy, nr PESEL 74010416290, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 54/18, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26318

Dodano: 2019-05-22 10:16:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Dróżdż Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26319. Dróżdż Kamil. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 194/18. [BMSiG-25939/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kamila Dróżdża, PESEL 91051100672, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 194/18, ogłasza, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 5), którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26319

Dodano: 2019-05-22 10:17:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gabrys Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26320. Gabrys Elżbieta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 183/18. [BMSiG-25792/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 183/18, dotyczącej upadłości Elżbiety Gabrys, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26320

Dodano: 2019-05-22 10:17:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Grzywacz Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26321. Grzywacz Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 560/11. [BMSiG-25933/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wojciecha Grzywacza w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 560/11, ogłasza, że w dniu 12 lutego 2019 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26321

Dodano: 2019-05-22 10:17:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kania Leszek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26322. Kania Leszek. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-25868/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Leszka Kanii, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów, numer PESEL 59062601715, zawiadamia, że w dniu 25.03.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26322

Dodano: 2019-05-22 10:17:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Komorowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26323. Komorowska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 900/18. [BMSiG-25924/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Komorowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 73081602982), sygn. akt X GUp 900/18, syndyk w dniu 18 stycznia 2019 r. złożył listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26323

Dodano: 2019-05-22 10:18:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kot Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26324. Kot Zofia. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/19 „of”. [BMSiG-25910/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zofii Kot, PESEL 59040218649, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 5/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 14 maja 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26324

Dodano: 2019-05-22 10:18:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Kubacka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26325. Kubacka Katarzyna. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 22/18. [BMSiG-25789/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Katarzyny Kubackiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 22/18, zawiadamia, iż została sporządzona I uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela IDEA Bank S.A. Warszawa, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 15) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26325

Dodano: 2019-05-22 10:18:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kubala Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26326. Kubala Kamil. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 273/17. [BMSiG-25944/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kamila Kubali, PESEL 85051710836, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 273/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26326

Dodano: 2019-05-22 10:18:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kuper Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26327. Kuper Alicja. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 161/18. [BMSiG-25863/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Alicji Kuper (PESEL 74081615329), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 161/18, została złożona lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przy ul. Bogusławskiego 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Bogumiła Bertoldi, ul. M. Gorkiego 10, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26327

Dodano: 2019-05-22 10:19:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kwiatkowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26328. Kwiatkowski Robert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 325/18. [BMSiG-25963/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Roberta Kwiatkowskiego (PESEL 72092009232), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawa o sygnaturze akt V GUp 325/18, informuje, że Syndyk Masy Upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up. i n.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), przy ul. Kustronia 4. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy Wierzyciel oraz Upadły na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. i n. może złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26328

Dodano: 2019-05-22 10:19:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Łańduch-Słodkowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26329. Łańduch-Słodkowska Anna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/19 „of”. [BMSiG-25917/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Łańduch-Słodkowskiej, PESEL 57072002704, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 11/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 14 maja 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26329

Dodano: 2019-05-22 10:19:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Latańska Marlena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26330. Latańska Marlena. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 141/18 „of”. [BMSiG-25798/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marleny Latańskiej, PESEL 79040213840, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 141/18 „of” syndyk masy upadłości złożył dnia 15 maja 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56A, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26330

Dodano: 2019-05-22 10:20:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Majewska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26331. Majewska Barbara. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 3/19. [BMSiG-25830/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Majewskiej, numer PESEL 50111018085, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 3/19), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 8 maja 2019 r., którą moża przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26331

Dodano: 2019-05-22 10:20:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Majewski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26332. Majewski Stanisław. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 4/19. [BMSiG-25821/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stanisława Majewskiego, numer PESEL 50063015099, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 4/19), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 8 maja 2019 r., którą moża przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26332

Dodano: 2019-05-22 10:20:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mastalerczuk Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26333. Mastalerczuk Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 698/18. [BMSiG-25970/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 5 kwietnia 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jacka Mastalerczuka, PESEL 75102001017, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 698/18. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26333

Dodano: 2019-05-22 10:21:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Matusiak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26334. Matusik Teresa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1188/18. [BMSiG-25943/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Teresy Matusik, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 68013105000 (sygn. akt X GUp 1188/18), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 6.05.2019 r. listę wierzytelności Upadłej. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 255 ust. 2 w zw. art. 491/2/ ust. 1 p.u. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26334

Dodano: 2019-05-22 10:21:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Miękina Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26335. Miękina Anna. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 214/17. [BMSiG-25818/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Anny MIĘKINA, nr ewidencyjny PESEL 82030201301, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Skarżyńskiego 5F lok. 3, 80-463 Gdańsk, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 214/17, została sporządzona w dniu 13 Lutego 2019 roku uzupełniająca lista wierzytelności nr 1 i została ona w dniu 25 lutego 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku - w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26335

Dodano: 2019-05-22 10:22:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Milczarek Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26336. Milczarek Irena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 176/19. [BMSiG-25953/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ireny Milczarek, zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 51062010726 (sygn. akt X GUp 176/19), syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi w dniu 9.05.2019 r. listę wierzytelności Upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw w trybie art. 255 ust. 2 w zw. art. 491/2/ ust. 1 p.u. co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26336

Dodano: 2019-05-22 10:22:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Miśkiewicz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26337. Miśkiewicz Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 226/18. [BMSiG-25892/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 6.05.2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Miśkiewicz, PESEL 81123114296, sygn. akt VIII GUp 226/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ulicy Mickiewicza 103, (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26337

Dodano: 2019-05-22 10:22:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mlak Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26338. Mlak Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 280/18. [BMSiG-25785/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 280/18, dotyczącej upadłości Marii Mlak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26338

Dodano: 2019-05-22 10:22:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Muzyka Emilia w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26339. Muzyka Emilia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 622/18. [BMSiG-25920/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Emilii Muzyki w upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt X GUp 622/18, ogłasza, że dnia 9 maja 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi III uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26339

Dodano: 2019-05-22 10:22:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Piecyk Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26340. Piecyk Janina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 200/18. [BMSiG-25972/2019] Sygn. akt XIV GUp 200/18. OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 9 kwietnia 2019 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Janiny Piecyk, PESEL 48030812020, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26340

Dodano: 2019-05-22 10:23:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Olszański Lech w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26341. Olszański Lech. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 186/18. [BMSiG-25836/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Upadłego Lecha Olszańskiego, zam.: Tyczyn, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 186/18) zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi w dniu 7.05.2019 r. główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) - każdy zainteresowany (art.255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256- 258 p. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26341

Dodano: 2019-05-22 10:23:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Polnik Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26342. Polnik Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 102/18. [BMSiG-25787/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 102/18, dotyczącej upadłości Teresy Polnik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26342

Dodano: 2019-05-22 10:23:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rodkiewicz Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26343. Rodkiewicz Paweł. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 84/18. [BMSiG-25974/2019] XIV GUp 84/18. OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi III uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Rodkiewicza, PESEL 58082105498, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 84/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26343

Dodano: 2019-05-22 10:24:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Sokołowski Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26344. Sokołowski Paweł. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 185/18/9. [BMSiG-25929/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Pawła Sokołowskiego (numer PESEL 71031116756) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 185/18/9), syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26344

Dodano: 2019-05-22 10:24:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Sznel Dorota Józefa w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26345. Sznel Dorota Józefa. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 216/18. [BMSiG-25887/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk 25.04.2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Doroty Józefy Sznel, PESEL 70031910285, sygn. akt VIII GUp 216/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ulicy Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26345

Dodano: 2019-05-22 10:24:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojewoda Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26346. Wojewoda Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 397/18. [BMSiG-25847/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 19 kwietnia 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Wojewody, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 397/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26346

Dodano: 2019-05-22 10:24:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Zajkowski Adrian w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26347. Zajkowski Adrian. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 57/18, V GUp 39/18. [BMSiG-25907/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Adriana Zajkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Piaskach 35, 66-008 Świdnica koło Zielonej Góry, numer PESEL 92042601512, zawiadamia, że w dniu 12.04.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26347

Dodano: 2019-05-22 10:25:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

1. Dziekan Jacek, 2. Dziekan Jolanta wspólnicy P.H. DOMINO Sp. Jawna Dziekan, Finokiet w upadłości układowej

2019-05-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26348. Dziekan Jacek i Dziekan Jolanta prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy PH DOMINO Spółka jawna Dziekan Finokiet w Kłodzku. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 13/14. [BMSiG-26068/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydziału Gospodarczego, zawiadamia o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w postępowaniu upadłościowym Jacka Dziekana i Jolanty Dziekan wspólników PH Domino Dziekan Finokiet spółka jawna w Kłodzku, sygn. akt VI GUp 13/14. Osoby zainteresowane mogą przeglądać plan podziału w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26348

Dodano: 2019-05-22 10:25:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malinowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26349. Malinowski Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1009/17. [BMSiG-26027/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Tomasza Malinowskiego, zamieszkałego w Nieporęt (kod pocztowy 05-126) przy ul. Sienkiewicza 86, PESEL 58041402578, sygn. akt X GUp 1009/17, sporządzony został ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie, każdy zainteresowany. Zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału można wnosić w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o ostatecznym planie podziału do sędziego komisarza (art. 349 i 350 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26349

Dodano: 2019-05-22 10:26:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

PHU RENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26350. PHU RENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000118765. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 czerwca 2002 r., sygn. akt V GUp 13/15. [BMSiG-26037/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego PHU Rent sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Gorzowie Wlkp., sygn. akt V GUp 13/15, zawiadamia, że syndyk masy upadłości sporządził odrębny częściowy plan podziału kwoty uzyskanej ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa PHU Rent sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim - Zakładu w Międzychodzie, nieruchomości opisanej w Księgach Wieczystych PO2A/00023032/6 i PO2A/00035698/9 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Szamotułach, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Międzychodzie. Plan podziału można przeglądać w Sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a upadły i osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26350

Dodano: 2019-05-22 10:26:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rena Łódź Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26351. RENA ŁÓDŹ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000166254. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lipca 2003 r., sygn. akt XIV GUp 11/14. [BMSiG-25878/2019] Sygn. akt XIV GUp 11/14 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 11 marca 2019 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości RENA - ŁÓDŹ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi. Plan ten - syndyk, upadły i wierzyciele - mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37 pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 11/14. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26351

Dodano: 2019-05-22 10:26:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Wnuk Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26352. Wnuk Grażyna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 34/17 of. [BMSiG-26054/2019] Zarządzeniem z dnia 16 maja 2019 roku sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grażyny Wnuk (numer PESEL 57012406540) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył sędziemu komisarzowi plan podziału nr 2, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26352

Dodano: 2019-05-22 10:26:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Błaszczak Helena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26354. Błaszczak Helena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 237/17. [BMSiG-25940/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Heleny Błaszczak, PESEL 32030703662, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 237/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, obejmującego częściowe zaspokojenie należności wierzycieli kategorii II, oraz że powyższy plan można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko niniejszemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26354

Dodano: 2019-05-22 10:31:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Brandeburg Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26355. Brandeburg Monika. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 123/16 of. [BMSiG-25855/2019] W postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Moniki Brandeburg, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 76100605364), sygn. akt VI GUp 123/16 of, został sporządzony przez syndyka i w dniu 4.04.2019 roku przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Zgodnie z art. 349 ustawy Prawo upadłościowe każdy zainteresowany może przeglądać ww. plan w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza przeciwko temu planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26355

Dodano: 2019-05-22 10:31:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Socha Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26356. Socha Renata. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 65/16. [BMSiG-25826/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej Renaty SOCHA, nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt VI GUp 65/16, nr PESEL: 73040511465 - syndyk w dniu 19 października 2018 roku złożył do Sędziego komisarza ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 2 maja 2019 roku naniósł poprawki w ten sposób, że pod l.p. 4 jako obecnego wierzyciela wpisał: „Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie”, jako nabywcę wierzytelności. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, oraz w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26356

Dodano: 2019-05-22 10:31:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Socha Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26356. Socha Renata. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 65/16. [BMSiG-25826/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej Renaty SOCHA, nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt VI GUp 65/16, nr PESEL: 73040511465 - syndyk w dniu 19 października 2018 roku złożył do Sędziego komisarza ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 2 maja 2019 roku naniósł poprawki w ten sposób, że pod l.p. 4 jako obecnego wierzyciela wpisał: „Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie”, jako nabywcę wierzytelności. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, oraz w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić zarzuty przeciwko ostatecznemu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26356

Dodano: 2019-05-22 10:31:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Waszelewski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26357. Waszelewski Andrzej. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 89/18. [BMSiG-25877/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Waszelewskiego (PESEL 64031003038), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 10 maja 2019 roku syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumskiej 4b, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26357

Dodano: 2019-05-22 10:31:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

CHS OPERATOR S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26261. CHS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000158474. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2003 r., sygn. akt X GU 2460/18, X GUp 423/19. [BMSiG-26057/2019] OBWIESZCZENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. akt X GU 2460/18) postanowił: 1. odmówić otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; 2. ogłosić upadłość CHS Operator Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000158474, ul. Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa); 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Grąbczewskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1031); 6. określić, iż niniejsze postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. obciążyć dłużnika kosztami postępowania, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Powyższych zgłoszeń należy dokonać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie dalej prowadzone pod sygn. akt X GUp 423/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26261

Dodano: 2019-05-22 16:06:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

GILDIA REKLAMY Alicja Rajczyk w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26275. Rajczyk Alicja prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GILDIA REKLAMY Alicja Rajczyk w Tarnowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 686/18, VIII GUp 492/18. [BMSiG-25995/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie wniosku dłużniczki Alicji Rajczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą GILDIA REKLAMY Alicja Rajczyk z siedzibą w Tarnowie podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.10.2018 r., sygn. akt VIII GU 686/18, postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużniczki Alicji Rajczyk (PESEL 71091008303) zamieszkałej pod adresem: ul. Ochronek 16/1 33-100 Tarnów; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyny Szymskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewy Włoczewskiej; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Bogdana Łoboza - numer doradcy restrukturyzacyjnego 633; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia postępowania głównego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 492/18. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26275

Dodano: 2019-05-22 16:12:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi - Produkcja Handel Jerzy Szpala w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26289. Szpala Jerzy prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi Produkcja Handel Jerzy Szpala w Lubiczu Dolnym. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 212/18, V GUp 34/19. [BMSiG-25733/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie V GU 212/18 (GUp 34/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Jerzego Szpala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Produkcja Handel Jerzy Szpala z siedzibą w Lubiczu Dolnym, przy ul. Dworcowej 15, 87-162 Lubicz Górny; NIP 8790013230, PESEL 52052913599. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Foksińskiej oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Dominika Nowickiego, urzędujących w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobies (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 739). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawy jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26289

Dodano: 2019-05-22 16:16:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

CAREIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 26293. CAREIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000356315. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 maja 2010 r., sygn. akt X GUp 332/16. [BMSiG-25859/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym CareIT Sp. z o.o. w Warszawie (sygn. akt X GUp 332/16), postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2019 r. na podstawie art. 164 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 266f Prawa upadłościowego został zatwierdzony układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 6 września 2018 r. o następującej treści: I grupa wierzycieli CarelT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie - wierzyciele prywatnoprawni: I. konwersja całej kwoty wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości, z zastrzeżeniem pkt V, na udziały w kapitale zakładowym CarelT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS 0000356315) w ten sposób, że za każde pełne 50 zł (pięćdziesiąt złotych) wierzytelności głównej wierzyciel obejmie nowy udział o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym CarelT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie; II. kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 299.050,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych); III. spółka ustanowi 5981 (pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden) nowych udziałów nieuprzywilejowanych o równej wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i po takiej wartości udziały te zostaną objęte przez wierzycieli; IV. objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa; V. jeżeli w wyniku konwersji pozostała kwota wierzytelności danego wierzyciela, z zastrzeżeniem pkt VI, będzie mniejsza niż 50 zł (pięćdziesiąt złotych) wierzytelność w tym zakresie zostanie umorzona; VI. umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych od dnia ogłoszenia upadłości włącznie, oraz umorzenie w całości wszelkich innych kosztów ubocznych; VII. ustanowienie zarządu przymusowego na czas wykonania układu w osobie wierzyciela dysponującego największą wierzytelnością w stosunku do CarelT sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie uwzględnioną na liście wierzytelności, tj. CarelT Sawicki spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (KRS 0000518613), który będzie jednocześnie osobą upoważnioną do wykonania układu w zakresie dokonania czynności rejestracyjnych, podpisania i złożenia dokumentów w Krajowym Rejestrze Sądowym; VIII. powyższe propozycje układowe obejmują na takich samych zasadach restrukturyzację wierzytelności nieuznanych na liście wierzytelności (wierzytelności sporne, które mogą być dochodzone przez wierzycieli po zakończeniu postępowania upadłościowego), z tym zastrzeżeniem, że konwersja następuje po przedłożeniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego stwierdzającego istnienie i wysokość wierzytelności spornej; w takim wypadku dłużnik w terminie 3 (trzech) miesięcy od przedłożenia tytułu wykonawczego doprowadzi do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności zgodnie z Kodeksem spółek handlowych w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez wierzyciela odpowiednio na zasadach jak w powyższych punktach. II grupa wierzycieli CarelT sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie - wierzyciele publicznoprawni: I. zaspokojenie 100% wierzytelności tj. zarówno wierzytelności głównej jak i wierzytelności ubocznych, w tym odsetek; II. spłata jednorazowa w terminie 1 (jednego) miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni (art. 165 ust. 7 ustwy Prawo restrukturyzacyjne). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26293

Dodano: 2019-05-22 16:18:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błaszkiewicz Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 26358. Błaszkiewicz Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 725/18. [BMSiG-25893/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GUp 725/18 umorzył postępowanie upadłościowe Jarosława Błaszkiewicza, PESEL 87050516253, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego, które można wnieść za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26358

Dodano: 2019-05-22 16:22:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26359. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-25980/2019] Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego: 1. PRZEDMIOT PRZETARGU Zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 551 K.C. położona w Bydgoszczy przy ulicy Raczkowskiego 8, w skład którego wchodzą w szczególności: - prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz halą produkcyjno-magazynową, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej jako dz. nr 7/122 o pow. 2,8960 ha, KW nr BY1B/00181669/6; - prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej jako dz. nr 7/179 o pow. 1,0827 ha, KW nr BY 1B/00209084/4; - prawo własności ruchomości stanowiących maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia środki transportu, wyposażenie biur i magazynów, elektronika, materiały w magazynie według operatu szacunkowego; - inne prawa majątkowe stanowiące wartość marki AIRON INVESTMENT S.A., wartość programu CAD, wartość programu SIGMA oraz wartość dokumentacji badawczo-rozwojowej; z wyłączeniem przysługujących upadłemu należności, zobowiązań oraz środków w kasie i na rachunkach bankowych upadłego. 2. WARUNKI PRZETARGU I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu w postaci ZCP upadłego wynosi 56.069.348,00 złotych netto. II. Warunki uczestnictwa: a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem - „Oferta przetargowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy, sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 8 lipca 2019 r., do godz. 1400, osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, lub za pośrednictwem poczty - przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres. b) Wpłacenie do dnia 8 lipca 2019 roku wadium w wysokości 5.606.935 złotych na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP SA nr: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka. III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ: 1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL, 2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno-prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON, 3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza, 4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty), 5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale, 6. w przypadku podmiotu zagranicznego - zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń, 8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą, 9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty, 10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej. IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 900. V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza albo jego zastępcę; VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa albo poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy. VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do: - podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza; poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez Sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku. IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli: a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty, b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu. XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka. XII. Zastrzega się prawo syndyka do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia. XIII. Ogłoszenie oraz warunki i regulamin mogą zostać zmienione lub odwołane. XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania. XV. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr. 695 384 192), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak. XVI. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26359

Dodano: 2019-05-22 16:37:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gwóźdź Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 26360. Gwóźdź Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 188/18. [BMSiG-26077/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 roku w postępowaniu upadłościowym Marii Gwóźdź, nr PESEL 46031511368, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 188/18) - umorzył wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłej Marii Gwóźdź powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed 10 sierpnia 2018 r. bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, a pokrytymi tymczasowo kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 3035 zł obciążył Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26360

Dodano: 2019-05-22 16:38:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kozłowska Wioleta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 26361. Kozłowska Wioleta. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 186/17, V GUp 86/17. [BMSiG-25873/2019] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 maja 2019 roku w postępowaniu upadłościowym Wiolety Kozłowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 80101809627) - sygn. akt V GUp 86/17, został zmieniony ustanowiony postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygn. akt V GU 186/17 Sędzia komisarz w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Małgorzaty Lewandowskiej-Myczki na Sędziego Sądu Rejonowego w Płocku Jacka Kęckiewicza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26361

Dodano: 2019-05-22 16:39:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

GILDIA REKLAMY Alicja Rajczyk w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłuznika

Poz. 26362. Rajczyk Alicja prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GILDIA REKLAMY Alicja Rajczyk w Tarnowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 686/18. [BMSiG-25992/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 września 2018 r., sygn. akt (VIII GU 686/18), zabezpieczono majątek dłużnika: Alicji Rajczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą GILDIA REKLAMY Alicja Rajczyk w Tarnowie (NIP: 8731045866, REGON 122671607, siedz.: ul. Franciszkańska 7/3, 33-100 Tarnów), poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Bogdana Łoboza (nr doradcy restrukturyzacyjnego 633). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26362

Dodano: 2019-05-22 16:40:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szyszko Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26363. Szyszko Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 124/19. [BMSiG-26031/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Szyszko (sygn. akt X GUp 124/19) biegły sporządził opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Poznaniu przy ul. Ikara 13, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr PO1P/00064309/6. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędzi komisarz w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26363

Dodano: 2019-05-22 16:41:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

PUH Vico Plus Tomasz Chyliński w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Inne

Poz. 26364. Chyliński Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. VICO PLUS Tomasz Chyliński w upadłości w Lublinie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 12/12. [BMSiG-25799/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 września 2016 roku oddalony został wniosek Tomasza Chylińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. VICO PLUS Tomasz Chyliński w Lublinie - sygnatura akt IX GUp 12/12 - o umorzenie zobowiązań. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26364

Dodano: 2019-05-22 16:42:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Twardy Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26365. Twardy Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 129/19. [BMSiG-26023/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Twardy - nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 129/19, informuje, że sporządzone zostało oszacowanie wraz z opisem przysługującego upadłej składnika masy upadłości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 17, położonego w budynku wielorodzinnym przy ulicy Wielorybiej 109 w Bydgoszczy, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1B/00178074/4. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza ma piśmie w dwóch egzemplarzach zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26365

Dodano: 2019-05-22 16:43:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Ziębakowski Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26366. Ziębakowski Kamil. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 97/17 of. [BMSiG-26049/2019] Zarządzeniem z dnia 14 maja 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Kamila Ziębakowskiego (PESEL nr 77031802897) ogłasza o sporządzeniu opisu i oszacowania nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Majdanach, gm. Kozienice, nr KW RA1K/00055329/0, RA1K/00007907/5, wchodzącej w skład upadłości Kamila Ziębakowskiego i informuje o prawie przeglądania tego dokumentu przez każdego zainteresowanego w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, oraz o możliwości wniesienia zarzutów w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26366

Dodano: 2019-05-22 16:44:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Augustynek Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26369. Augustynek Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 184/16. [BMSiG-25846/2019] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Anety Augustynek – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: os. Karola Szymanowskiego 2/59, 32–020 Wieliczka, ogłasza przetarg na sprzedaż udziału 1/6 w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej przy os. Szymanowskiego 2/59 w Wieliczce, dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1I/00027157/8. 1. Przedmiotem przetargu jest udział 1/6 w prawie własności nieruchomości lokalowej położonej przy os. Szymanowskiego 2/59 w Wieliczce. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w siedzibie syndyka w Krakowie przy ul. F. Straszewskiego 10/1, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, oraz w aktach sprawy pod sygn. akt VIII GUp 184/16 w czytelni Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Przy Rondzie 7, 31–547 Kraków. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 34 283,33 złotych. 4. Pisemne oferty należy składać w nieprzeźroczystej zapieczętowanej kopercie na adres: Biuro Syndyka, ul. F. Straszewskiego 10/1, 31–101 Kraków, z dopiskiem: NIE OTWIERAĆ! Przetarg w postępowaniu sygn. akt VIII GUp 184/16 do dnia 8 lipca 2019 roku. 5. Wymagane wadium w wysokości 3 428,33 zł należy uiścić przelewem na rachunek masy upadłości w banku PKO BP S.A. nr 43 1020 2892 0000 5602 0614 4143 najpóźniej do dnia 8 lipca 2019 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego w Krakowie, VIII Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, dnia 10 lipca 2019 roku, o godz. 1000, w sali nr 222K. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 603 991 990. Syndyk Joanna Jutrzenka Trzebiatowska MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26369

Dodano: 2019-05-22 16:44:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bedyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26370. Bedyńska Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 620/17. [BMSiG-25806/2019] Syndyk masy upadłości Ewy Bedyńskiej zamieszkałej w Piasecznie, sygn. akt X GUp 620/17, informuje o sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 2/18 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1970 m2 (działka nr 108/2 i 108/3) położonej w m. Michałówek, gmina Wiązowna (KW nr WA1O/00029168/0), cena wywoławcza 2.500,00 zł. Szczegółowe informacje pod nr tel. 600 709 300. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26370

Dodano: 2019-05-22 16:45:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bedyński Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26371. Bedyński Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 621/17. [BMSiG-25811/2019] Syndyk masy upadłości Stanisława Bedyńskiego, zamieszkałego w Piasecznie, sygn. akt X GUp 621/17, informuje o sprzedaży w trybie z wolnej ręki udziału w wysokości 2/18 części w prawie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 1970 m2 (działka nr 108/2 i 108/3), położonej w m. Michałówek, gmina Wiązowna (KW nr WA1O/00029168/0), cena wywoławcza 2.500,00 zł. Szczegółowe informacje pod nr tel. 600 709 300. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26371

Dodano: 2019-05-22 16:45:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Zakład INSTAL Wod-Kan CO i Gaz Michał Bizoń w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26372. Bizoń Michał Franciszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład INSTAL WOD.-KAN. CO i GAZ w Łękawicy. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 116/17 lik. [BMSiG-25822/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Michała Franciszka Bizoń, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Zakład „INSTAL WOD.-KAN. CO i GAZ z siedzibą w Łękawicy (NIP: 5530000335), sygn. akt VI GUp 116/17 lik, zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej, tj. zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym, opisanych w KW BB1Z/00097819/8, położonej w Pietrzykowicach przy ul. Osiedlowej 62, oraz w KW BB1Z/00058659/3 położonej w Pietrzykowicach przy ul. Kościuszki 46. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26372

Dodano: 2019-05-22 16:46:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Heromińska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 26375. Heromińska Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 361/17, XII GUp 128/18. [BMSiG-25886/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 10.05.2019 r. w sprawie o sygn. Akt XII GUp 128/18 w składzie SSR Joanna Mleczko postanowił zmienić punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 13.04.2018 r. o ogłoszenie upadłości Barbary Heromińskiej, sygn. akt XII GU 361/17, w ten sposób, że wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Stanisława Żyrka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26375

Dodano: 2019-05-22 16:47:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Klamut Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 26376. Klamut Anna. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 319/17, XII GUp 125/18. [BMSiG-25788/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 125/18, Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r. zmienił punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 13 kwietnia 2018 r. sygn. akt XII GU 319/17 o ogłoszeniu upadłości dłużnika Anny Klamut w ten sposób, że wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lidii Jelińskiej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26376

Dodano: 2019-05-22 16:48:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kurzyńska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26377. Kurzyńska Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 107/18. [BMSiG-25838/2019] Sygn. akt XIV GUp 107/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Ewy Kurzyńskiej, numer PESEL 56122404262, został złożony opis i oszacowanie składnika majątku upadłej - udziału w 1/6 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 79, położonego w Warszawie przy ulicy Bartosika 8, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy- -Mokotowa w Warszawie prowadzi Księgę Wieczystą numer KW WA6M/00466356/3. Na opis i oszacowanie każdy zainteresowany może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza zarzuty. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 107/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26377

Dodano: 2019-05-22 16:48:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Lisowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 26379. Lisowski Robert. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 512/17, XII GUp 123/19. [BMSiG-25786/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 123/19, Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r. zmienił punkt 2 sentencji postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt XII GU 512/17, o ogłoszeniu upadłości dłużnika Roberta Lisowskiego w ten sposób, że wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Joanny Mleczko. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26379

Dodano: 2019-05-22 16:49:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Majchrzak Milena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26381. Majchrzak Milena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 65/17. [BMSiG-25825/2019] Sygn. akt XIV GUp 65/17 Ogłoszenie Syndyk masy upadłości Mileny Majchrzak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki udział 1/4 w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Cieplarnianej 7a, o pow. 0,9116 ha, dla której w Sądzie Rejonowym dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr LD1M/00077596/8. Cena wywoławcza wynosi 54.500 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Zasady sprzedaży: 1. Sprzedaż odbywa się z w trybie konkursu ofert przeprowadzanego przez syndyka masy upadłości, którego podstawą jest postanowień Sędziego komisarza z dnia 28 stycznia 2019 roku. 2. Oferty mogą być składane w zaklejonej kopercie w terminie do 18 czerwca 2019 r., godzina 1500, na adres syndyka masy upadłości: Kancelaria radcy prawnego Michał Raj, ul. Wigury 30A lok. 11, 90-319 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU NIERUCHOMOŚCI - M. Majchrzak” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). 3. Pisemne oferty powinny zawierać w szczególności: a. Wysokość proponowanej ceny nie niższej niż cena wywoławcza oraz sposób jej uiszczenia, przy czym cena pomniejszona o wpłacone wadium musi być wpłacona na rachunek masy upadłości przed umową przenoszącą własność, b. Oryginalny, czytelny podpis składającego ofertę, c. W przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru. 4. Przystępujący do konkursu, pod rygorem odrzucenia jego oferty, powinien najpóźniej do dnia 17 czerwca 2019 roku wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy syndyka masy upadłości o numerze 66 2490 0005 0000 4000 5243 4919 - Alior Bank SA (decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka). 5. Nieruchomości można oglądać w terminie do składania ofert po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem. 6. Zastrzega się możliwość zmiany warunków konkursu oraz odwołania konkursu bez podania przyczyn. 7. Wszystkie koszty zawarcia umowy sprzedaży obciążają nabywcę. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie http://upadlosci-lodz.pl, telefonicznie pod numerem 533 745 415 (w godz. 900-1600), a także pocztą elektroniczną: syndyk@upadlosci-lodz.pl. Zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 1405 ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 869) nieruchomość rolną mogą nabyć osoby spełniające warunki ww. ustaw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26381

Dodano: 2019-05-22 18:02:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Olender Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26384. Olender Damian. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 209/18. [BMSiG-25934/2019] Syndyk masy upadłości Damiana Olendra w postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. VIII GUp 209/18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o drugiej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości - prawa własności - samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 12 składającego się z pokoju wraz z aneksem kuchennym, pokoju oraz łazienki o łącznej powierzchni 53,96 m2 , umiejscowionego na piątej kondygnacji budynku mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Mosiężnej 11, który to lokal stanowi odrębną własność, związaną z wynoszącym 3781/1000000 udziałem w częściach wspólnych budynku i współwłasności nieruchomości gruntowej (WR1K/0018619/2), gdzie budynek ów jest posadowiony, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WR1K/00228586/5 - za łączną cenę minimalną 298.050,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych i 00/100). Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie, w godzinach od 900 do 1500, oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/ Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w wysokości 29.000 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych), składać należy w terminie do 25 czerwca 2019 r., do godziny 1200, w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń, Kancelaria Adwokacka al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka. Otwarcie ofert nastąpi 25 czerwca 2019 r., o godz. 1230, w biurze syndyka przy al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław. Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienie od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26384

Dodano: 2019-05-22 18:03:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Powszechna Spółdzielnia Spożywców JEDNOŚĆ w Pszczynie w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26385. POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW”JEDNOŚĆ” W UPADŁOŚCI w Pszczynie. KRS 0000103125. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2002 r., sygn. akt X GUp 112/18/4. [BMSiG-25819/2019] Sygn. akt X GUp 112/18/4 OBWIESZCZENIE O PRZETARGU Syndyk masy upadłości wyznaczony w postępowaniu upadłościowym Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” w upadłości z siedzibą w Pszczynie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: a) nieruchomości położonej w miejscowości Pszczyna, ulica Bieruńska 5, zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowym z zapleczem socjalno-biurowym użytkowanym jako piekarnia (KW nr KA1P/00033398/3) wraz z ruchomościami - szczegółowo opisanymi w regulaminie przetargu - za łączną cenę wywoławczą: 306.510,35 zł netto; b) prawa użytkowania wieczystego gruntu składającego się z działki ewidencyjnej numer 60/200 położonego w Pszczynie przy ulicy Słowackiego 32 wraz z prawem własności posadowionego na nim budynku - pawilonu handlowego (KW nr KA1P/00025773/7) oraz ruchomościami - szczegółowo opisanymi w regulaminie przetargu - za łączną cenę wywoławczą 65.162,92 zł netto; c) samochodu ciężarowego marki Peugeot Partner, rok produkcji 2003, szczegółowo opisanego w regulaminie przetargu za cenę wywoławczą 2.240,00 zł netto; d) samochodu ciężarowego marki Fiat Ducato, rok produkcji 2010, szczegółowo opisanego w regulaminie przetargu za cenę wywoławczą 8.192,00 zł netto. 1. Oferty należy składać wyłącznie na piśmie w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice), w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r., do godz. 1500. Oferty mogą być składane listownie lub osobiście, przy czym w każdym przypadku za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu pod wyżej wskazany adres. 2. Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotów przetargu znajdują się w regulaminie przetargu. Regulamin przetargu, operaty szacunkowe i opinia w przedmiocie oszacowania przedmiotów przetargu są udostępnione w Katowicach przy ul. Jesionowej 22. 3. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 777 15 05. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26385

Dodano: 2019-05-22 18:04:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Steć Lyubov w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26387. Steć Lyubov. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1166/18. [BMSiG-25902/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Lyubov Steć, numer PESEL 74051917145, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 1166/18), ogłasza że ukończono opis i oszacowanie objętego masą upadłości składnika w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 80 położonego w budynku przy ul. Komorskiej 8, obręb 3-05-17 w dzielnicy Praga-Południe w m.st. Warszawa, o powierzchni użytkowej 59,9 m2 , lokal usytuowany na 13 piętrze. Dla spółdzielczego prawa do lokalu prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, XV Wydział Ksiąg Wieczystych, KW 6M/00466602/3. Każdy zainteresowany może opis i oszacowanie oglądać w Czytelni Sądu i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26387

Dodano: 2019-05-22 18:05:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego PRZEMYSŁÓWKA Sp. z o.o.

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 26487. KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO „PRZEMYSŁÓWKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Koszalinie. KRS 0000134726. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 października 2002 r., sygn. akt VII GRs 2/18. [BMSiG-26071/2019] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji, sygn. akt VII GRs 2/18, ogłasza, że w dniu 9 maja 2019 r. zarządca złożył drugie uzupełnienie spisu wierzytelności. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 243), a gdy oświadczenia nie złoży może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie wskazanym wyżej dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Sprzeciw winien odpowiadać wymogom art. 92 Prawa restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26487

Dodano: 2019-05-22 18:06:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

NBL SPORT Sp. z o.o.

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 26488. „NBL SPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku-Białej. KRS 0000322192. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 stycznia 2009 r., sygn. akt VI GRs 5/18 „of”. [BMSiG-25842/2019] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego NBL Sport sp. z o.o., pod sygn. akt VI GRs 5/18 „of”, zawiadamia, iż został sporządzony spis wierzytelności. Spis te może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony w spisie może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26488

Dodano: 2019-05-22 18:06:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

"Agnieszka Bilicka"

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26489. Bilicka Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Bilicka w Gliwicach. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 7/19, V GRp 5/19. [BMSiG-25942/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XII GR 7/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe w ramach układu częściowego Agnieszki Bilickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Bilicka w Gliwicach, Al. Korfantego 11/19, 44-100 Gliwice (nr NIP: 6311544722). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Beaty Janas, a nadzorcę sądowego w osobie Jacka Pietrzeli (Pietrzela) - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Przyspieszone postępowanie układowe w ramach układu częściowego będzie prowadzone pod sygn. akt V GRp 5/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jacek Pietrzela - nadzorca sądowy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26489

Dodano: 2019-05-22 18:10:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Handel Usługi Marekwica Janusz

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 26490. Marekwica Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Handel Usługi Marekwica Janusz w Ustroniu. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRu 3/18 „of”. [BMSiG-25834/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu układowym Janusza Marekwicy prowadzącego działalność gospodarczą Handel Usługi Marekwica Janusz w Ustroniu (NIP 548 001 56 64), sygn. akt VI GRu 3/18 „of”, zawiadamia, iż w dniu 11 kwietnia 2019 r. został złożony do akt uzupełniony spis wierzytelności. Spis ten może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony w spisie może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26490

Dodano: 2019-05-22 18:11:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

"Domżał Włodzimierz"

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 26491. Domżał Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRp 2/18, VII GReu 1/19. [BMSiG-26078/2019] Postanowieniem z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie VII GReu 1/19 Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, uchylił układ Włodzimierza Domżała z wierzycielami przyjęty na zgromadzaniu wierzycieli w dniu 28 maja 2018 r. i zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 7 czerwca 2019 r., sygn. akt VII GRp 2/18. Na postanowienie o uchyleniu układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Szczecinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Koszalinie w terminie tygodniowym od dnia niniejszego obwieszczenia. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26491

Dodano: 2019-05-22 18:11:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Firma Usługowo­Handlowa "Grune Dach" Gabriela Miździoł

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 26492. Miździoł Gabriela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa GRUNE DACH Gabriela Miździoł w Rybarzowicach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRu 4/18. [BMSiG-25814/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w postępowaniu układowym Gabrieli Miździoł prowadzącej działalność gospodarczą po firmą Firma Usługowo-Handlowa „Grune Dach” Gabriela Miździoł z siedzibą: 43-378 Rybarzowice, ul. Żywiecka 555, nr NIP 7511276793, zawiadamia, iż w dniu 6 maja 2019 r. oraz w dniu 10 maja 2019 r. nadzorca sądowy przedłożył I i II uzupełniający spis wierzytelności. Spis wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na spisie może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26492

Dodano: 2019-05-22 18:12:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

TVILUM POLAND Sp. z o.o.

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 26493. TVILUM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinku. KRS 0000586314. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 listopada 2015 r., sygn. akt VII GRp 2/18, VII GRz 1/18. [BMSiG-25971/2019] Obwieszczenie Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, iż nadzorca wykonania układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu Tvilum Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku, numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000586314, sygn. VII GRp 2/18, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r. Sąd stwierdził wykonanie układu Tvilum Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinku, zawartego w wyniku samodzielnego zbierania głosów wierzycieli przez dłużnika i zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie VII GRz 1/18. Na postanowienie Sądu o wykonaniu układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Szczecinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Koszalinie w terminie 7 dni od publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie na posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26493

Dodano: 2019-05-22 18:13:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Chmielewski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26262. Chmielewski Jacek. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 57/19. [BMSiG-26082/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 6 maja 2019 r. Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Jacka Chmielewskiego zamieszkałego w Olszanach 144, 58-150 Strzegom, PESEL 80011817633; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26262

Dodano: 2019-05-22 09:37:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Cichocka Czesława Józefina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26263. Cichocka Czesława Józefina. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 68/19, XII GUp 37/19. [BMSiG-26002/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 maja 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Czesławy Józefiny Cichockiej, zamieszkałej: ul. Lipcowa 14 A/9, 73-200 Choszczno, PESEL 53071904061, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 37/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Remigiusza Frydrychowicza, nr licencji 554. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26263

Dodano: 2019-05-22 09:38:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Jankowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26264. Jankowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 103/19, V GUp „of” 53/19. [BMSiG-25996/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 maja 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 103/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Stanisława Jankowskiego, zamieszkałego w Srokowie 11-420, Plac Rynkowy 4/1, PESEL 51020317678, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 53/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26264

Dodano: 2019-05-22 09:40:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janowska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26265. Janowska Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 108/19, X GUp 419/19. [BMSiG-26050/2019] OBWIESZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 maja 2019 roku, sygn. akt X GU 108/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jadwigi Janowskiej, zamieszkałej w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 30/3 (kod pocztowy: 05-200 Wołomin), PESEL 44081402087, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 419/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26265

Dodano: 2019-05-22 09:41:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyżewski Patryk w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26266. Krzyżewski Patryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2673/18, X GUp 431/19. [BMSiG-26042/2019] OBWIESZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 maja 2019 roku, sygn. akt X GU 2673/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Patryka Krzyżewskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Czerwonych Beretów 14 m. 24 (kod pocztowy: 00-910), PESEL 87100706672, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Anna Walenciak oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 431/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26266

Dodano: 2019-05-22 09:42:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Majewska Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26267. Majewska Irena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 162/19, V GUp 168/19. [BMSiG-25999/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie o sygn. akt V GU 162/19: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Majewskiej, nr PESEL 53102007325, zamieszkałej w Kielcach przy ul. Konopnickiej 3/81, określając, że upadła Irena Majewska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 168/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26267

Dodano: 2019-05-22 09:43:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Marczewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26268. Marczewska Joanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1/19, VIII GUp 205/19. [BMSiG-25965/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.05.2019 r., sygn. akt: VIII GU 1/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Joanny Marczewskiej (nr PESEL: 72081300609), zamieszkałej pod adresem: os. Przy Arce 5/45, 31-845 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Macieja Knopka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 205/19. Pouczenie do pkt.: VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26268

Dodano: 2019-05-22 09:44:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Matysiak Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26269. Matysiak Sławomir. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 84/19. [BMSiG-26016/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 84/19, ogłosił upadłość Sławomira Matysiaka (PESEL 71101301257), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył na syndyka masy upadłości - Agnieszkę Rajewską oraz sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26269

Dodano: 2019-05-22 09:44:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Misky Regina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26270. Misky Regina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 78/19, XII GUp 143/19. [BMSiG-25998/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 78/19 ogłosił upadłość dłużniczki Reginy Misky zamieszkałej w Gliwicach, numer PESEL 67031703168, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka w osobie Tomasza Biela. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt: XII GUp 143/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26270

Dodano: 2019-05-22 09:45:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Muszyńska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26271. Muszyńska Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 183/19, X GUp 437/19. [BMSiG-25961/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 183/19 ogłosił upadłość Marzeny Muszyńskiej, zamieszkałej w Warszawie (03-137) przy ul. Pasłęckej 14F m. 14, PESEL: 72030404125, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stasio oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 437/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26271

Dodano: 2019-05-22 09:46:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Nowicka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26272. Nowicka Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 105/19. [BMSiG-25991/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 105/19, ogłosił upadłość Agnieszki Nowickiej (numer PESEL 79071111607), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26272

Dodano: 2019-05-22 09:48:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Oko Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26273. Oko Irena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 55/19. [BMSiG-26079/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 29 kwietnia 2019 r. Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Ireny Oko, zamieszkałej w Wałbrzychu przy ul. Monte Casino 15/5, PESEL 51112710525, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26273

Dodano: 2019-05-22 09:49:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przewdzing Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26274. Przewdzing Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 107/19, XII GUp 145/19. [BMSiG-25983/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 107/19 dotyczącej upadłości Ewy Przewdzing będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (PESEL 69041107646), zam. w Rudzie Śląskiej - dnia 16 maja 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół, na syndyka wyznaczono Klaudię Jakubiec. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, do sygn. akt XII GUp 145/19. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26274

Dodano: 2019-05-22 09:50:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Szymańska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26276. Szymańska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 126/18, VIII GUp 121/19. [BMSiG-26084/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 126/18, ogłosił upadłość Katarzyny Szymańskiej (numer PESEL: 85092210728), zamieszkałej w Smolcu przy ul. Polnej 1/9A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Hanaja (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 915). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 121/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26276

Dodano: 2019-05-22 09:51:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Baran Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26277. Baran Franciszek. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 54/19. [BMSiG-25967/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 25 kwietnia 2019 r. Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Franciszka Barana, zamieszkałego: 57-320 Studzienno numer 7, PESEL 36040210710, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26277

Dodano: 2019-05-22 09:52:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bransch Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26278. Bransch Jarosław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 78/19 „of”, V GUp 41/19. [BMSiG-25899/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15.05.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 78/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Branscha, PESEL 62060606910, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego - nr licencji 287. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 41/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26278

Dodano: 2019-05-22 09:53:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bugaj Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26279. Bugaj Kazimiera. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 153/19, VIII GUp 207/19. [BMSiG-25950/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 153/19, postanowiono: I. ogłosić upadłość Kazimiery Bugaj (PESEL: 60030508208), zamieszkałej pod adresem: 32-340 Wolbrom, Wierzchowisko 155, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 207/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26279

Dodano: 2019-05-22 09:54:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dębicka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26280. Dębicka Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 69/19 of, VIII GUp 109/19 of. [BMSiG-25895/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 69/19 of, ogłosił upadłość Jolanty Dębickiej, nr PESEL 70090808167, zamieszkałej w Strzelinie, ul. Brzegowa 36, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184). Podstawę jurysdykcji wyłącznej dla sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowanie upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 109/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26280

Dodano: 2019-05-22 09:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Filipek Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26281. Filipek Dariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 203/19, V GUp 221/19. [BMSiG-25851/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 203/19, ogłosił upadłość w stosunku do dłużnika - Dariusza Filipek zam. w Iwierzycach, PESEL 84100417933 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd ustanowił w osobie SSR Pawła Jandę, a syndyka masy upadłości Jakuba Pieczonkę (nr licencji 1221). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 211/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26281

Dodano: 2019-05-22 09:56:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gawron Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26282. Gawron Justyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 742/18, VIII GUp 209/19. [BMSiG-25952/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 742/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Justyny Gawron (PESEL 83092811086) zamieszkałej pod adresem: ul. Floriana 69, Miejsce, 34-116 Spytkowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznano ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu adwokata Zbigniewa Podgórskiego kwotę 2.214 (dwa tysiące dwieście czternaście 0/100) złotych brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej dłużniczce z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 209/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26282

Dodano: 2019-05-22 09:57:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Jetke Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26283. Jetke Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 824/18, VI GUp 74/19. [BMSiG-25670/2019] Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. VI GU 824/18 (GUp 74/19) ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Jetke, zamieszkałego przy ulicy Morskiej 32H, 84-120 Władysławowo, PESEL 66110201432, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie AsSR Przemysława Makułę urzędującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobiesa (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26283

Dodano: 2019-05-22 09:58:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kaczmarek Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26284. Kaczmarek Dawid. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 667/18 of, VIII GUp 119/19 of. [BMSiG-25931/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 667/18 of, ogłosił upadłość Dawida Kaczmarka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 91031115319, zamieszkałego w Twardogórze przy ul. Ratuszowej 21/5. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 119/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie została ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26284

Dodano: 2019-05-22 09:59:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Małek-Kolev Dominika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26285. Małek-Kolev Dominika. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 2/19/4, X GUp 64/19/4. [BMSiG-25897/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 14.05.2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2/19/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Dominiki Małek-Kolev, zamieszkałej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Partyzantów 9, posiadającej numer PESEL 81120900540, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 96. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 64/19/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26285

Dodano: 2019-05-22 10:00:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przytulski Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26286. Przytulski Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 498/19, X GUp 422/19. [BMSiG-25850/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 maja 2019 roku, sygn. akt X GU 498/19: 1. ogłosił upadłość Kamila Przytulskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kickiego 11/3 (kod pocztowy: 04-397 Warszawa), PESEL 96022309553; 2. określił, że Kamil Przytulski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1031); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 422/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26286

Dodano: 2019-05-22 10:01:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sarnecki Hubert w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26287. Sarnecki Hubert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 571/18, V GUp 211/19. [BMSiG-25843/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU 571/18) ogłosił upadłość Huberta Sarneckiego, zamieszkałego: Jasło, PESEL 80050818356, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 211/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 2628

Dodano: 2019-05-22 10:02:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sawicki Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26288. Sawicki Ireneusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 775/18, XII GUp 140/19. [BMSiG-25791/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt XII GU 775/18, ogłosił upadłość Ireneusza Sawickiego, numer PESEL 56050401858, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 140/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26288

Dodano: 2019-05-22 10:03:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siara Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26290. Siara Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 670/19, X GUp 410/19. [BMSiG-25802/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 670/19 postanowił: 1) ogłosić upadłość Sylwii Siary (PESEL: 85071905483) zamieszkałej w Pruszkowie przy ul. Węglowej 7 (kod pocztowy: 05-800), 2) określić, że Sylwia Siara jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 410/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26290

Dodano: 2019-05-22 10:07:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Trzeciak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26291. Trzeciak Dariusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 336/18, VIII GUp 114/19 of. [BMSiG-25841/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 336/18, ogłosił upadłość Dariusza Trzeciaka (numer PESEL 63072302171), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 59/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Ryszarda Skorupskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 133). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 114/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26291

Dodano: 2019-05-22 10:09:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zazulska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26292. Zazulska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 190/19, V GUp 220/19. [BMSiG-25837/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU 190/19) ogłosił upadłość Małgorzaty Zazulskiej, zamieszkałej: Wrocanka, PESEL 66100109760, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 220/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26292

Dodano: 2019-05-22 10:10:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Dolegała Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26294. Dolegała Barbara. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 304/18. [BMSiG-26000/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Dolegały, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 304/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 29 kwietnia 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26294

Dodano: 2019-05-22 10:10:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bogmar Sp. z o.o. SPK + Bogma rSp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26295. „BOGMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Straszynie. KRS 0000429042. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2012 r., sygn. akt VI GUp 26/16. [BMSiG-25978/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego BOGMAR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w Straszynie, ogłasza, że postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. Sędzia Komisarz dokonał z urzędu zmian na liście wierzytelności. Zgodnie z treścią art. 256 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze każdy zainteresowany może w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw. Listę wierzytelności, zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, przeglądać można w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26295

Dodano: 2019-05-22 10:10:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26296. „PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-MOSTOWE DROMOST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Żabnie. KRS 0000052917. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA w Poznaniu, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 października 2001 r., sygn. akt XI GUp 103/15. [BMSiG-25896/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „DROMOST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żabnie (KRS 0000052917), sygnatura akt XI GUp 103/15, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi IV uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1 A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26296

Dodano: 2019-05-22 10:10:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

BRIDGE TRADE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26297. BRIDGE TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Grójcu. KRS 0000654587. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 grudnia 2016 r., sygn. akt V GUp 107/18. [BMSiG-26064/2019] Zarządzeniem z dnia 18 kwietnia 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego dłużnika Bridge Trade spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grójcu ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi w dniu 17.04.2019 roku listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26297

Dodano: 2019-05-22 10:11:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

INMAX Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26298. INMAX SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Rzeszowie. KRS 0000280885. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2007 r., sygn. akt V GUp 58/18. [BMSiG-26058/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku INMAX Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. w Rzeszowie (sygn. akt V GUp 58/18), zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał w dniu 7.05.2019 r. sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Spółki. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowymi Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26298

Dodano: 2019-05-22 10:11:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Jabłoński Dariusz i Jabłońska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26299. Jabłoński Dariusz i Jabłońska Izabela. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/18 of. [BMSiG-26075/2019] Zarządzeniem z dnia 16 maja 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego: - Dariusza Jabłońskiego, PESEL 76030202318, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, złożył ją w dniu 30 kwietnia 2018 roku, którą może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych; - Izabeli Jabłońskiej, PESEL 77111301540, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził listę wierzytelności, złożył ją w dniu 30 kwietnia 2018 roku, którą może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26299

Dodano: 2019-05-22 10:11:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kadzikiewicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26300. Kadzikiewicz Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 842/18. [BMSiG-26036/2019] Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Kadzikiewicza w upadłości, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, sygn. akt X GUp 842/18, została sporządzona i przekazana w dniu 15 stycznia 2019 r. do sędziego komisarza lista wierzytelności, którą każdy wierzyciel umieszczony na liście może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (parter), i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26300

Dodano: 2019-05-22 10:11:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kamińska Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26301. Kamińska Irena. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 127/18of. [BMSiG-26034/2019] Zarządzeniem z dnia 15 maja 2019 roku sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ireny Kamińskiej, PESEL 56052408068, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26301

Dodano: 2019-05-22 10:12:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kowalska Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26302. Kowalska Genowefa. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 111/17. [BMSiG-25987/2019] Sygn. akt XIV GUp 111/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 maja 2019 r., na podstawie art. 261 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, dokonała z urzędu zmiany listy wierzytelności złożonej przez syndyka w postępowaniu upadłościowym Genowefy Kowalskiej, w zakresie odnoszącym się do wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie. Od powyższego postanowienia w terminie tygodniowym można wnieść zażalenie do Sądu Rejonowego dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podając sygnaturę akt XIV GUp 111/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26302

Dodano: 2019-05-22 10:12:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Krzysztofik Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26303. Krzysztofik Kamil. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 21/19of. [BMSiG-26044/2019] Zarządzeniem z dnia 16 maja 2019 roku sędzia komisarz postępowania upadłościowego Kamila Krzysztofika (numer PESEL 83112901115) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26303

Dodano: 2019-05-22 10:12:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Kuc Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26304. Kuc Alina. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 109/18of. [BMSiG-26028/2019] Zarządzeniem z dnia 15 maja 2019 roku sędzia komisarz postępowania upadłościowego Aliny Kuc, PESEL 48120807581, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26304

Dodano: 2019-05-22 10:12:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kurek Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26305. Kurek Mariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 288/18. [BMSiG-26072/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 16 kwietnia 2019 r. lista wierzytelności Mariusza Kurka, PESEL 88030503573, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 288/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ul. Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26305

Dodano: 2019-05-22 10:13:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Obel w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26306. Obel Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Obel w Drzewcach-Kolonii. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 76/18. [BMSiG-25808/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Michała Obla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Obel w Drzewcach Kolonii (sygn. akt IX GUp 76/18) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 4 lutego 2019 r. lista wierzytelności, uzupełniona w dniu 8 marca 2019 r. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności, w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. We wskazanym terminie sprzeciw może wnieść również upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26306

Dodano: 2019-05-22 10:13:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Pietrzyk Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26307. Pietrzyk Jan. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/19 of. [BMSiG-26083/2019] Zarządzeniem z dnia 6 maja 2019 roku sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jana Pietrzyka, PESEL 73012601914, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26307

Dodano: 2019-05-22 10:14:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26308. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Busku-Zdroju. KRS 0000051440. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 października 2001 r., sygn. akt V GUp 6/15. [BMSiG-25903/2019] Niniejszym zawiadamia się, że zostało sporządzone i w dniu 14 marca 2019 r. złożone przez Syndyka masy upadłości Upadłego: Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Busku-Zdroju S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Busku-Zdroju S.A. drugie uzupełnienie listy wierzytelności (sygn. akt V GUp 6/15). Uzupełnienie listy wierzytelności zostało wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2015 r., przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do uzupełnienia listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26308

Dodano: 2019-05-22 10:14:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wolf Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26309. Wolf Michał. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 310/18. [BMSiG-26014/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Michała Wolfa, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 310/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 10.05.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26309

Dodano: 2019-05-22 10:14:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Baranowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-05-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26310. Baranowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 171/18 of. [BMSiG-25951/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jerzy Baranowski, zam.: 46-200 Kluczbork, ul. Norwida 15B/9, sygn. akt V GUp 171/18 of, zawiadamia, że została sporządzona lista wierzytelności którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść sprzeciw do Sędziego Komisarza, odpowiadający wymogom art. 256 i 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26310

Dodano: 2019-05-22 10:14:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bakota Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25958. Bakota Katarzyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 10/19, V GUp 49/19. [BMSiG-25638/2019] Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. V GU 10/19 (GUp 49/19), ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Bakota zamieszkałej przy ul. Łyskowskiego 13a/68, 87-100 Toruń, PESEL 76120217288, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie As. SR Barbary Trokowskiej- -Stempnik, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobiesa (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2015/848) z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ. U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania obciążyć dłużnika. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25958

Dodano: 2019-05-21 14:46:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bernaś Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25959. Bernaś Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 51/19, V GUp 45/19. [BMSiG-25521/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w dniu 09.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 51/19, V GUp 45/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Agnieszki Bernaś - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Elizy Orzeszkowej 2b/13, PESEL 77060811541; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka; III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809; IV. wezwać wierzycieli upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłej na ręce Sędziego Komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25959

Dodano: 2019-05-21 14:48:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Biskup Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25960. Biskup Maria. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 166/19. [BMSiG-25630/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 166/19 ogłosił upadłość Marii Biskup (numer PESEL 42090305241), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej, oraz sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25960

Dodano: 2019-05-21 14:49:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Brzozowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25961. Brzozowska Jolanta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 38/19, V GUp „of” 54/19. [BMSiG-25725/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 maja 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 38/19): postanawia: 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Jolanty Brzozowskiej, nr PESEL 83083013387, zam. w Szczytnie, ul. M. Reja 24, 12-100 Szczytno - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 54/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25961

Dodano: 2019-05-21 14:50:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Coner Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25962. Coner Zbigniew. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 74/19, VIII GUp 82/19. [BMSiG-25569/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 74/19, ogłosił upadłość Zbigniewa Conera - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 63031900536, zamieszkałego: ul. Bełchatowska 16 m. 31/H, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 82/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25962

Dodano: 2019-05-21 14:52:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Czapska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25963. Czapska Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 978/18 of. [BMSiG-25656/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 978/18 of, w dniu 14 marca 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużniczki Joanny Czapskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lęborku przy ul. Krzywoustego 30/31, nr PESEL 80051307165; 2) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 4) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysława Makuły; 5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pawła Pawlaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 950; 6) jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając że postępowanie to ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25963

Dodano: 2019-05-21 14:57:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Czajkowska Anita w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25964. Czajkowska Anita. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 784/18. [BMSiG-25622/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 784/18 dotyczącej upadłości dłużnika: Anity Czajkowskiej, PESEL 62122500761, z dnia 8 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej obejmującej likwidację majątku Anity Czajkowskiej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Mleczko, a syndyka masy upadłości w osobie Michała Zawiły. Sąd wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25964

Dodano: 2019-05-21 14:59:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Drela Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25965. Drela Bartłomiej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 169/18, XI GUp 103/18. [BMSiG-25478/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 169/18 ogłosił upadłość dłużnika Bartłomiej Drela (PESEL: 80032003815), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 103/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Gorczyńskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25965

Dodano: 2019-05-21 15:00:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Górska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25967. Górska Urszula. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 34/19, V GUp 58/19. [BMSiG-25611/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 34/19 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Urszuli Górskiej, zamieszkałej przy ul. Dąbrówki 8/57, 86-300 Grudziądz, numer PESEL 48052009585 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Barbary Trokowskiej-Stempnik, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133); 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę; 8. przyznać ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Toruniu) radcy prawnemu Dominice Kalińskiej kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych), w tym należny podatek VAT, tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej dłużniczce z urzędu. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 58/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25967

Dodano: 2019-05-21 15:01:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Grat Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25968. Grat Jan. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 38/19. [BMSiG-25484/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r. została ogłoszona upadłość Jana Stanisława Grat, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Tomaszowie Mazowieckim 97-200, ul. Małkowskiej 4, PESEL 47042713194, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Dominikę Lisiecką, a na syndyka Pawła Sobieszuka, numer licencji 899. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 38/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25968

Dodano: 2019-05-21 15:02:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Jucha Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25969. Jucha Mariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 234/19, V GUp 224/19. [BMSiG-25628/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 234/19, została ogłoszona upadłość dłużnika Mariusza Juchy, zamieszkałego w Rzeszowie, numer PESEL 66102511235, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy i Syndyka Masy Upadłości w osobie: A 2 Z Consulting - AA Ziobro Sp. z o.o. (KRS: 0000535273), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Artura Ziobro (nr licencji 1035). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu Komisarzowi SSR Pawłowi Jandzie, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 224/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25969

Dodano: 2019-05-21 15:03:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kaczmarczyk Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25970. Kaczmarczyk Monika. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 109/19, VIII GUp 90/19. [BMSiG-25606/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 90/19. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 109/19 postanowieniem z dnia 9 maja 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Moniki Kaczmarczyk, PESEL 92060603921, zamieszkałej: 06-214 Krasnosielsk, Raki 78, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich . 6. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 90/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25970

Dodano: 2019-05-21 15:04:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kurasiewicz Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25971. Kurasiewicz Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 734/18. [BMSiG-25698/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 734/18, ogłosił upadłość dłużnika: Moniki Kurasiewicz - zamieszkałego w Żorach, numer PESEL 53052309481, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Beaty Janas, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25971

Dodano: 2019-05-21 15:05:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kowalowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25972. Kowalowski Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 942/18, VIII GUp 201/19. [BMSiG-25623/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.05.2109 r., sygn. akt (VIII GU 942/18), postanowił: I. ogłosić upadłość Mirosława Kowalowskiego, zamieszkałego: ul. Malwowa 10D/39, 30-611 Kraków, PESEL: 58102204017 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza (Łoboz), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 201/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25972

Dodano: 2019-05-21 15:06:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kurzawa Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25973. Kurzawa Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 48/19, VIII GUp 83/19. [BMSiG-25555/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 48/19, ogłosił upadłość Ireny Kurzawy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 32042203864, zamieszkałej: al. NMP 35 m. 19, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 83/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25973

Dodano: 2019-05-21 15:07:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Relis Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25974. Relis Marek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 37/19, V GUp 44/19. [BMSiG-25518/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., w dniu 9.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 37/19, V GUp 44/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marka Relis - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy Fredry 19/8, PESEL 82020307716; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka; III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809; IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego Komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25974

Dodano: 2019-05-21 15:08:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Lisiecki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25975. Lisiecki Tomasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 419/18, XIV GUp 116/19. [BMSiG-25618/2019] Sygn. akt XIV GU 419/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 maja 2019 roku ogłosił upadłość Tomasza Lisieckiego (numer PESEL 89092109398) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Włodzimierza Podstawę. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 116/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25975

Dodano: 2019-05-21 15:09:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Norman Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25977. Norman Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 26/19, VIII GUp 79/19. [BMSiG-25550/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 26/19, ogłosił upadłość Marii Norman, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 57050402726, zamieszkałej: ul. Sportowa 6 m. 23, 42-290 Blachownia. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 79/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25977

Dodano: 2019-05-21 15:10:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Piwońska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25978. Piwońska Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 36/19 of. [BMSiG-25513/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r. została ogłoszona upadłość Anny Piwońskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Tadeusza Kościuszki 8, 97-360 Kamieńsk, PESEL 44060708229, obejmująca likwidację majątku. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Dominikę Lisiecką, a syndykiem Pawła Sobieszuka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 36/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25978

Dodano: 2019-05-21 15:11:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Polit Rudolf w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25979. Polit Rudolf. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 611/18. [BMSiG-25722/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 611/18, ogłosił upadłość dłużnika Rudolfa Polit, zamieszkałego w Pawłowicach, numer PESEL 61092413835, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25979

Dodano: 2019-05-21 15:12:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Słapa Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25980. Słapa Andrzej. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 50/19 of, VI GUp 68/19. [BMSiG-25560/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt VI GU 50/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Andrzeja Słapa, PESEL 81090513894. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 68/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25980

Dodano: 2019-05-21 15:13:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Starostka Joachim w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25981. Starostka Joachim. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XII GU 163/19. [BMSiG-25748/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r., sygn. akt XII GU 163/19, ogłosił upadłości Joachima Starostki, nr ewidencyjny PESEL 71070710276, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej - obejmująca likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej- -Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Walkowskiego. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na piśmie w dwóch egzemplarzach - Sędziemu komisarzowi, pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25981

Dodano: 2019-05-21 15:14:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stopa Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25982. Stopa Agata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 186/19, XII GUp 136/19. [BMSiG-25503/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 maja 2019 roku (sygn. akt XII GU 186/19) została ogłoszona upadłość dłużniczki Agaty Stopa, zam.: ul. Piecowska 10, 44-280 Rydułtowy, PESEL: 82022715003, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 136/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25982

Dodano: 2019-05-21 15:15:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szczepańska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25983. Szczepańska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 272/19, X GUp 428/19. [BMSiG-25743/2019] Postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 272/19, ogłosił upadłość Hanny Szczepańskiej (PESEL: 58122308461), zamieszkałej w Warszawie (03-488) przy ul. Darwina 15 lok. 104. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt X GUp 428/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25983

Dodano: 2019-05-21 15:16:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szlaużys Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25984. Szlaużys Roman. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 442/19, X GUp 396/19. [BMSiG-25548/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 442/19 ogłosił upadłość Romana Szlaużysa, zamieszkałego w Warszawie (03-543) przy ul. Hodowlanej 10 m. 6, PESEL 68032305878, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Klunder (nr licencji 864). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 396/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25984

Dodano: 2019-05-21 15:17:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wilczyńska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25985. Wilczyńska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 215/19, X GUp 426/19. [BMSiG-25735/2019] Postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 215/19, ogłosił upadłość Moniki Wilczyńskiej (PESEL 80011707589), zamieszkałej w Pruszkowie (05-800), przy ul. Zacisze 24. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt X GUp 426/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25985

Dodano: 2019-05-21 15:18:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Witek Łukasz Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25986. Witek Łukasz Adam. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/19. [BMSiG-25490/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r. została ogłoszona upadłość Łukasza Adama Witka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w: Lubochnia 97-217, ul. Nowy Glinnik Osiedle 1 m. 7, PESEL 85122314893, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Dominikę Lisiecką, a na syndyka Pawła Sobieszuka, numer licencji 899. Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego, należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 37/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25986

Dodano: 2019-05-21 15:19:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Wilento Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25987. Wilento Artur. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 369/18, V GUp 46/19. [BMSiG-25721/2019] Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie sygn. akt V GU 369/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Artura Wilento, zamieszkałego pod adresem: ul. Podgórna 16 lok. 4, 87-100 Toruń, numer PESEL 68041512416, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Przemysława Kowalskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Kamila Dobiesa (nr licencji: 739); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 46/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25987

Dodano: 2019-05-21 15:20:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Woszczyna Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25988. Woszczyna Anna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 68/19, VIII GUp 81/19. [BMSiG-25565/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 68/19, ogłosił upadłość Anny Woszczyny - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 84122002685, zamieszkałej: ul. Lenartowicza 7 m. 19, 42-207 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 81/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25988

Dodano: 2019-05-21 15:21:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zimończyk Teodor w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25989. Zimończyk Teodor. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 664/18. [BMSiG-25691/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniami z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz 9 maja 2019 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 664/18, ogłosił upadłość dłużnika Teodor Zimończyk, zamieszkałego w Żorach, numer PESEL 65102007755, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25989

Dodano: 2019-05-21 15:22:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jasiński Adrian w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25990. Jasiński Adrian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 444/19, X GUp 414/19. [BMSiG-25776/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 9 maja 2019 r., sygn. akt X GU 444/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Adriana Jasińskiego, zamieszkałego: 01-354 Warszawa, ul. Synów Pułku 2 m. 30, PESEL 96062610316; 2. określić, że Adrian Jasiński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 414/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25990

Dodano: 2019-05-21 15:23:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Buczak Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 25992. Buczak Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/19 „of”. [BMSiG-25493/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Buczak, PESEL 49081519669, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 13/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 13 maja 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25992

Dodano: 2019-05-21 15:25:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Baran Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 25993. Baran Rafał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 221/18. [BMSiG-25563/2019] XIV GUp 221/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Rafała Barana, PESEL 86030105993 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 221/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25993

Dodano: 2019-05-21 15:26:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błoszyk Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 25994. Błoszyk Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 755/18. [BMSiG-25633/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Grzegorza Błoszyka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 755/18), w dniu 6 maja 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25994

Dodano: 2019-05-21 15:26:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Faltynowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 25995. Faltynowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/19. [BMSiG-25674/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Faltynowskiego - sygn. akt V GUp 5/19 - zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25995

Dodano: 2019-05-21 15:26:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Budzyńska Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 25996. Budzyńska Kamila. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1131/18. [BMSiG-25770/2019] Obwieszcza się, że w dniu 7 maja 2019 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Kamili Budzyńskiej, zamieszkałej: Legionowo 05-120, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3 m. 35, PESEL 87072011048, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 1131/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25996

Dodano: 2019-05-21 15:26:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

GC Investment S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 25997. GC INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Katowicach. KRS 0000343871. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2009 r., sygn. akt X GUp 34/14/3. [BMSiG-25598/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika GC Investment spółka akcyjna w Katowicach, sygn. akt X GUp 34/14/3, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy XIII uzupełniającą listę wierzytelności, listę wierzytelności można przeglądać w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25997

Dodano: 2019-05-21 15:27:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Chmielowski Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 25998. Chmielowski Sebastian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 118/18. [BMSiG-25740/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 118/18, dotyczącej upadłości Sebastiana Chmielowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25998

Dodano: 2019-05-21 15:27:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Dulowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 25999. Dulowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 340/18. [BMSiG-25637/2019] Syndyk masy upadłości Mariusza Dulowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Międzyblokowa 1c/2 w Rudzie Śląskiej (sygn. akt XII GUp 340/18) ogłasza, że sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, I piętro, pokój 115. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25999

Dodano: 2019-05-21 15:27:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Budzyński Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26000. Budzyński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 65/19. [BMSiG-25773/2019] Obwieszcza się, że w dniu 7 maja 2019 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Michała Budzyńskiego, zamieszkałego: Legionowo 05-120, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3 m. 35, PESEL 84041605499, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 65/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26000

Dodano: 2019-05-21 15:27:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Gaj-Białek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26001. Gaj-Białek Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 116/18. [BMSiG-25687/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Katarzyny Gaj-Białek (PESEL 79052610165), prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GUp 116/18, została złożona I (pierwsza) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, przy ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26001

Dodano: 2019-05-21 15:28:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

ALKORP Alicja Korpowska w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26002. Korpowska Alicja prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ALKORP Alicja Korpowska w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 12/17. [BMSiG-25530/2019] Ogłasza się, iż syndyk masy upadłości ALKORP Alicja Korpowska w upadłości z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (uprzednio w Dobiegniewie), w postępowaniu upadłościowym V GUp 12/17, złożył na ręce Sędziego komisarza II (drugą) uzupełniającą listę wierzytelności. Postanowieniem z dnia 16.04.2019 r. Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wlkp. w sprawie V GUp 12/17, obwieszcza o II (drugiej) uzupełniającej liście wierzytelności dłużniczki Alicji Korpowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ALKORP Alicja Korpowska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (uprzednio w Dobiegniewie). Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia listy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26002

Dodano: 2019-05-21 15:28:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gapińska Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

oz. 26003. Gapińska Danuta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 325/18. [BMSiG-25727/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Gapińskiej – nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 325/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 30.04.2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26003

Dodano: 2019-05-21 15:28:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Grabarek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26004. Grabarek Tomasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 207/18. [BMSiG-25665/2019] XIV GUp 207/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344), została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 11 marca 2019 roku lista wierzytelności Tomasza Grabarka, nr PESEL 91040816335, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 207/18, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26004

Dodano: 2019-05-21 15:28:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Grabiec Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26005. Grabiec Piotr. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 158/18 „of”. [BMSiG-25677/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Piotra Grabca, sygn. akt VII GUp 158/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 24 kwietnia 2019 r. (data nadania) złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26005

Dodano: 2019-05-21 15:29:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Janiak Ludmiła w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26006. Janiak Ludmiła. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 348/18. [BMSiG-25697/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ludmiły Janiak - nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 348/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 8.05.2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26006

Dodano: 2019-05-21 15:29:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

SZUFLANDIA Joanna (Laskowska) Krótka w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26007. Krótka Joanna (dawniej Laskowska) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SZUFLANDIA Joanna Laskowska w Czechowicach-Dziedzicach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 52/17 lik. [BMSiG-25613/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Joanny Krótkiej (dawniej: Laskowskiej) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą SZUFLANDIA Joanna Laskowska (nr NIP 6521624019) pod sygn. akt VI GUp 52/17 lik zawiadamia, iż w dniu 7 lutego 2019 r. syndyk przedłożył IV uzupełniającą listę wierzytelności. Listę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26007

Dodano: 2019-05-21 15:29:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kocur Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26008. Kocur Stanisław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 269/18. [BMSiG-25716/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Stanisława Kocur, PESEL 52111307598 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 269/18), syndyk sporządził i w dniu 2 maja 2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności. Każdy zainteresowany zgodnie z dyspozycją art. 255 ust. 2 p.u. może przeglądać główną listę wierzytelności, która znajduję się w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter). Natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. złożyć na ręce Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26008

Dodano: 2019-05-21 15:29:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Jurgielewicz Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26009. Jurgielewicz Kamil. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 284/18, VIII GUp 207/18. [BMSiG-25673/2019] Kamil Jurgielewicz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 284/18, VIII GUp 207/18. Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 7 listopada 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 284/18, ogłaszającego upadłość Kamila Jurgielewicza jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26009

Dodano: 2019-05-21 15:30:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Komoś Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26010. Komoś Andrzej i Komoś Danuta. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 57/18. [BMSiG-25675/2019] I. Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Komosia (Andrzej Komoś) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie VI GUp 57/18, dnia 5 kwietnia 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, IV Wydział Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. II. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Komoś - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie VI GUp 57/18, dnia 5 kwietnia 2019 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, IV Wydział Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26010

Dodano: 2019-05-21 15:30:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26011. Kowalska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 884/18. [BMSiG-25775/2019] Obwieszcza się, że w dniu 7 maja 2019 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Kowalskiej, zamieszkałej: Piaseczno 05-500, ul. gen. Grochowskiego 11 m. 5, PESEL 59082101767, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 884/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26011

Dodano: 2019-05-21 15:32:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kramer Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26012. Kramer Henryk. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 127/18 „of”. [BMSiG-25608/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Henryka Kramera, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 127/18 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 25 marca 2019 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26012

Dodano: 2019-05-21 15:32:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kudyba Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26013. Kudyba Monika. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 4/19 „of”. [BMSiG-25506/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Moniki Kudyba, PESEL 86012304725, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 4/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 8.05.2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26013

Dodano: 2019-05-21 15:33:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Matera Martyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26014. Matera Martyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 167/18 „of”. [BMSiG-25544/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Martyny Matery (sygn. akt IX GUp 167/18 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 23 kwietnia 2019 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26014

Dodano: 2019-05-21 15:33:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

LDPRODUCTS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26015. LDPRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000640945. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 października 2016 r., sygn. akt VIII GUp 261/18. [BMSiG-25741/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym LDPRODUCTS sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS 0000640945, sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 261/18), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1 - 19, Zw 1 - 17 i dwa uznania z urzędu), przekazania przez syndyka sędziemu komisarzowi 25 marca 2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26015

Dodano: 2019-05-21 15:33:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

LEMICON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26016. LEMICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Toruniu. KRS 0000599558. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2016 r., sygn. akt 127/18. [BMSiG-25646/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Lemicon Sp. z o.o. w Toruniu (sygn. akt V GUp 127/18) zawiadamia, że dnia 18 kwietnia 2019 r. syndyk masy upadłości złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205. W terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności, ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26016

Dodano: 2019-05-21 15:33:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Luks Ksenia w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26017. Luks Ksenia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 123/18. [BMSiG-25694/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kseni Luks, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 123/18), zawiadamia, że dnia 16 kwietnia 2019 r. syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności, ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26017

Dodano: 2019-05-21 15:34:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Lewandowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26018. Lewandowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 5/19 „of”. [BMSiG-25672/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Lewandowskiej, sygn. akt VII GUp 5/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 24 kwietnia 2019 r. (data stempla pocztowego) złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26018

Dodano: 2019-05-21 15:34:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Maciejewski Edmund w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26019. Maciejowski Edmund. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 136/18 „of”. [BMSiG-25500/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Edmunda Maciejowskiego, PESEL 49051812479, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 136/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 6 maja 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26019

Dodano: 2019-05-21 15:35:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mazur Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26020. Mazur Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 166/18. [BMSiG-25557/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Mazura, zam. Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 166/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi I uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26020

Dodano: 2019-05-21 15:35:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mielczarek Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26021. Mielczarek Ryszard. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 288/18. [BMSiG-25667/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 288/18 dotyczącej upadłości Ryszarda Mielczarka, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26021

Dodano: 2019-05-21 15:36:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Nowacki Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26022. Nowacki Dariusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 125/18 „of”. [BMSiG-25688/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Nowackiego, sygn. akt VII GUp 125/18 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 24 kwietnia 2019 r. (data nadania) złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26022

Dodano: 2019-05-21 15:36:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Miszczuk Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26023. Miszczuk Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 662/18. [BMSiG-25610/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Miszczuk (PESEL 66062207902), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się pod sygn. akt X GUp 662/18, ogłasza, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 24 kwietnia 2019 roku pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26023

Dodano: 2019-05-21 15:36:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MK COMPANY Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26024. MK COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000471139. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lipca 2013 r., sygn. akt X GUp 1027/18. [BMSiG-25631/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym: MK Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Warszawie (KRS 0000471139), Aleja Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa, sygn. akt X GUp 1027/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi w dniu 29 kwietnia 2019 roku pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw - co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26024

Dodano: 2019-05-21 15:36:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Natońska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26025. Natońska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 246/18. [BMSiG-25509/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Natońskiej, zam.: Rzeszów - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 246/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26025

Dodano: 2019-05-21 15:37:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Patucha Adrian w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26026. Patucha Adrian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 31/17/3. [BMSiG-25723/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 31/17/3, dot. dłużnika Adriana Patuchy posiadającego numer PESEL 83051916375, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Jaworznie, syndyk masy upadłości w dniu 19.04.2019 r. złożył do akt sprawy II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26026

Dodano: 2019-05-21 15:37:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Pietrzak Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26027. Pietrzak Magdalena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 299/18. [BMSiG-25627/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Pietrzak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie XV GUp 299/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 15 marca 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26027

Dodano: 2019-05-21 15:37:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe "Bitech" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26028. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTAŻOWE „BITECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bytomiu. KRS 0000050650. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r., sygn. akt X GUp 14/14/4. [BMSiG-25745/2019] Sędzia komisarz informuje, że w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego „BITECH” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z s. w Bytomiu, sygn. akt X GUp 14/14/4, syndyk ustalił pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności i złożył ją sędziemu komisarzowi. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 1 piętro pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sprzeciw od uzupełniającej listy stosownie do treści art. 256 i nast. ustawy Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1.01.2016 roku. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26028

Dodano: 2019-05-21 15:37:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Pośpiech Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26029. Pośpiech Tomasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 80/18. [BMSiG-25643/2019] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 10 kwietnia 2019 roku uzupełniająca lista wierzytelności Tomasza Pośpiecha, nr PESEL 85060514272 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 80/18, pod adresem: Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26029

Dodano: 2019-05-21 15:38:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Handlowe CARBO-STAL G. Przybyłek, M. Polak Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26030. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „CARBO- -STAL” G.PRZYBYŁEK,M.POLAK SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Wojkowicach. KRS 0000160928. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2003 r., sygn. akt X GUp 27/18/3. [BMSiG-25616/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 27/18/3, dotyczącej upadłości dłużnika Przedsiębiorstwa Handlowego „CARBO-STAL” G. Przybyłek, M. Polak sp.j. w Wojkowicach, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz I uzupełniającą listę. Listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14 pokój 103, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do list. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26030

Dodano: 2019-05-21 15:38:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zorychta Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26031. Zorychta Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 65/18. [BMSiG-25701/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 65/18 dotyczącej upadłości Moniki Zorychty (Zorychta), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności z dnia 25 marca 2019 r., którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26031

Dodano: 2019-05-21 15:38:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Saba Krystian w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26032. Saba Krystian. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 46/18 „of”. [BMSiG-25528/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 24 kwietnia 2019 roku syndyk masy upadłości Krystiana Saby (sygn. akt IX GUp 46/18 „of”) złożył sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności numer 2. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, a gdy nie składał oświadczeń, o ile wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26032

Dodano: 2019-05-21 15:39:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przyjałkowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26033. Przyjałkowski Grzegorz. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 5/19 „of”. [BMSiG-25642/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Grzegorza Przyjałkowskiego jako osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 5/19 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 16 kwietnia 2019 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26033

Dodano: 2019-05-21 15:39:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Rzeźnicka Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26034. Rzeźnicka Grażyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 71/18. [BMSiG-25577/2019] XIV GUp 71/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grażyny Rzeźnickiej, PESEL 48050516827 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 71/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26034

Dodano: 2019-05-21 15:39:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Sujak Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26035. Sujak Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 709/18 Ap-1. [BMSiG-25591/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jolanty Sujak, PESEL 59040400628, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt X GUp 709/18 Ap-1), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 28 marca 2019 r. I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadła jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26035

Dodano: 2019-05-21 15:39:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Szost Jadwiga Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26036. Szost Jadwiga Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 165/18. [BMSiG-25689/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Jadwigi Katarzyny Szost - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Muszynie (PESEL 64062608143) (sygn. akt VIII GUp 165/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz, że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26036

Dodano: 2019-05-21 15:40:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

FHU Elektros Kabel Andrzej Światowski w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26037. Światowski Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Elektros-Kabel Firma Handlowo Usługowa w Dobczycach. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 7/14/S. [BMSiG-25556/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Andrzeja Światowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Elektros-Kabel Firma Handlowo Usługowa w Dobczycach w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt VIII GUp 7/14/S), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi czwartą uzupełniająca listę wierzytelności (Zw 35); listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 p.u.in. w zw. z art. 449 pr. rest., w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26037

Dodano: 2019-05-21 15:40:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Wędzik Dominika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26038. Wędzik Dominika. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 208/18. [BMSiG-25772/2019] Sygn. akt XIV GUp 208/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 12 marca 2019 roku lista wierzytelności Dominiki Wędzik, nr PESEL 82021107667 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności, ze wskazaniem sygn. akt XIV GUp 208/18, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26038

Dodano: 2019-05-21 15:40:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

G&G DENT Gabinet Dentystyczny Grażyna Zdrodowska w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26039. Zdrodowska Grażyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą G&G Dent Gabinet Dentystyczny Grażyna Zdrodowska w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1108/18. [BMSiG-25516/2019] Grażyna Zdrodowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą G&G Dent Gabinet Dentystyczny Grażyna Zdrodowska z s. w Warszawie - X GUp 1108/18. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez Syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 30 kwietnia 2019 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grażyny Zdrodowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą G&G Dent Gabinet Dentystyczny Grażyna Zdrodowska - sygn. akt X GUp 1108/18. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26039

Dodano: 2019-05-21 15:41:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zielińska Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26040. Zielińska Renata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 370/18. [BMSiG-25679/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Upadłej Renaty Zielińskiej, zam. Dębica, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 370/18, ogłasza na podstawie art. 255 pr. up., że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26040

Dodano: 2019-05-21 15:41:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Wronkowska-Dimitrowa Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 26041. Wronkowska-Dimitrowa Mirosława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 133/18. [BMSiG-25699/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mirosławy Wronkowskiej-Dymitrowej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 133/18), zawiadamia, że dnia 16 kwietnia 2019 r. syndyk masy upadłości złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205, w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności, ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26041

Dodano: 2019-05-21 15:41:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Galicki Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26042. Galicki Wiesław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 110/18 „of”. [BMSiG-25759/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a to dłużnika Wiesława Galickiego, zamieszkałego: 45-028 Opole, ul. Krupnicza 2/4, PESEL 59120611534, w sprawie sygn. akt V GUp 110/18 „of” ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 14 maja 2019 r. Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości oraz, że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - Biuro obsługi interesanta - tel. 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść zarzuty przeciwko planowi wg art. 349 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3, lok. 18, tel: 601 461 377. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26042

Dodano: 2019-05-21 15:41:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Browar Grybów Dystrybucja Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26043. „BROWAR GRYBÓW DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Siołkowej. KRS 0000196301. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2004 r., sygn. akt V GUp 5/12, V GUp 5/12/Ap-7. [BMSiG-25575/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego „Browar Grybów Dystrybucja” spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Siołkowej, sygn. akt V GUp 5/12, zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszy masy upadłości dla kategorii I, II i III, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt tel. 18 53 17 394, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” wydanie lokalne, i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty do planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26043

Dodano: 2019-05-21 15:42:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Eko-Kampinos Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26044. „EKO-KAMPINOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Pruszkowie. KRS 0000183487. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 grudnia 2003 r., sygn. akt V GUp 4/12. [BMSiG-25497/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, w postępowaniu prowadzonym pod sygn. V GUp 4/12 ogłasza, że syndyk masy upadłości EKO-KAMPINOS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Pruszkowie sporządził częściowy plan podziału funduszów masy upadłości. Plan można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a zarzuty do planu podziału mogą wnosić - upadły oraz wierzyciele w terminie dwóch tygodni od publikacji obwieszczenia w MSiG. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26044

Dodano: 2019-05-21 15:42:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Solar-Bin Ductum Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26045. „SOLAR-BIN DUCTUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rzeszowie. KRS 0000316086. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 października 2008 r., sygn. akt V GUp 15/14. [BMSiG-25760/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Solar - Bin Ductum Sp. z o.o. w Rzeszowie, sygn. akt V GUp 15/14, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala numer 3, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26

Dodano: 2019-05-21 15:42:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Kasiorkiewicz Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26046. Kasiorkiewicz Alicja. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 9/17. [BMSiG-25485/2019] Sędzia komisarz masy upadłości Alicji Kasiorkiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 9/17, zawiadamia, iż 25 kwietnia 2019 r. został wyłożony ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (pokój 522) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26046

Dodano: 2019-05-21 15:43:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kowalski Bogumił w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26047. Kowalski Bogumił. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 135/17. [BMSiG-25621/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Bogumiła Kowalskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 135/17, informuje, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości dla kategorii II. Plan ten można przeglądać w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26047

Dodano: 2019-05-21 15:43:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Plichta Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26048. Plichta Krystyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 151/17 „of”. [BMSiG-25661/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krystyny Plichty, sygn. akt VII GUp 151/17 „of”, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości upadłego można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34, i terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26048

Dodano: 2019-05-21 15:43:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Jabłoński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26049. Jabłoński Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 111/17 „of”. [BMSiG-25764/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, a to dłużnika Piotra Jabłońskiego, zamieszkałego: 45-920 Opole, ul. Pankiewicza 7/2, PESEL 63113011598, w sprawie sygn. akt V GUp 111/17 „of”, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 16 maja 2019 r. Sędziemu komisarzowi drugi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości oraz, że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60A - Biuro obsługi interesanta - tel.: 77 5415401. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może wnieść zarzuty przeciwko planowi wg art. 349 Prawa upadłościowego. Biuro syndyka: 45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3, lok. 18, tel: 601 461 377. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26049

Dodano: 2019-05-21 15:43:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe APIS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26050. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE APIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000071265. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 grudnia 2001 r., sygn. akt X GUp 18/09/3. [BMSiG-25635/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika: PPUH „Apis” spółki z o.o. w Katowicach, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 18/09/3 podaje do wiadomości, że syndyk złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego wyżej wskazanego Sądu w Katowicach przy ul. Lompy 14. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26050

Dodano: 2019-05-21 15:44:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zorychta Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26051. Zorychta Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 65/18. [BMSiG-25705/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie o sygnaturze akt XII GUp 65/18 dotyczącej upadłości Moniki Zorychty (Zorychta), PESEL 87051316883, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26051

Dodano: 2019-05-21 15:44:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu

Zychowicz Celina Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 26052. Zychowicz Celina. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, V Wydział Cywilny, sygn. akt V GUp 15/16, V GUp 15/16/Ap-3. [BMSiG-25568/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Celiny Zychowicz zamieszkałej w Kłodnem, sygn. akt V GUp 15/16, zawiadamia o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości dla kategorii IV, który każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, ul. dr Juliana Smolika 1, zamawianie akt: tel. 18 53 17 394, oraz że w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Gazeta Wyborcza” - wydanie lokalne i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” może złożyć do Sędziego Komisarza zarzuty do planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26052

Dodano: 2019-05-21 15:44:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

K2 MARKET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25966. K2 MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000560476. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2015 r., sygn. akt X GU 1157/18/3, X GUp 60/19/3. [BMSiG-25603/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.05.2019 r., sygn. akt X GU 1157/18/3, ogłoszono upadłość dłużnika K2 Market Sp. z o.o. w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000560476. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, sygn. akt X GUp 60/19/3. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25966

Dodano: 2019-05-21 17:56:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Mateusz Michalski M-DENT w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25976. Michalski Mateusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Michalski „M-DENT” w Łodzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 700/18, XIV GUp 106/19. [BMSiG-25602/2019] Sygn. akt XIV GU 700/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 maja 2019 r. została ogłoszona upadłość Mateusza Michalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Michalski „M-DENT” w Łodzi, nr PESEL 85080714698. Sąd uznał, że siedziba dłużnika jest głównym ośrodkiem jego podstawowej działalności, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. U. UE L Nr 141, str. 19) i określił, że postępowanie ma charakter główny. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, zastępcą sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Elżbietę Izdebską, numer licencji 145. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 106/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25976

Dodano: 2019-05-21 18:07:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

FOCUS PARK JELENIA GÓRA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 26053. FOCUS PARK JELENIA GÓRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000220593. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 października 2004 r., sygn. akt X GUp 693/16. [BMSiG-25663/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że postanowieniem z dnia 11 maja 2019 r. umorzył postępowanie upadłościowe Focus Park Jelenia Góra Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Warszawie (KRS 0000220593), sygn. akt X GUp 693/16. Od postanowienia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w terminie 7 dni od dnia niniejszego ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26053

Dodano: 2019-05-21 18:11:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fritz Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 26054. Fritz Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 119/17. [BMSiG-25720/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, obwieszcza, że w dniu 5.09.2018 r. w sprawie o sygn. akt V GUp 119/17, postanowił umorzyć zobowiązania w całości - upadłego Łukasza Fritza, numer PESEL 79121702759, powstałe przed ogłoszeniem upadłości bez ustalania planu spłaty. Prawomocność tego postanowienia stwierdzono w dniu 21.01.2019 r. Na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu zobowiązań upadłego, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, oznacza zakończenie postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26054

Dodano: 2019-05-21 18:12:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

MD PRESTIGE Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26057. MD PRESTIGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000327868. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 kwietnia 2009 r., sygn. akt X GUp 1037/17. [BMSiG-25620/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym MD Prestige Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 1037/17, ogłasza, że syndyk ukończył i złożył do akt postępowania w dniu 19 kwietnia 2019 roku opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłej Spółki. Każdy zainteresowany może przeglądać opis i oszacowanie w czytelni Sądu (parter) i w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia może wnieść zarzuty na opis i oszacowanie, które wnosi się na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie (art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26057

Dodano: 2019-05-21 18:13:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Faltynowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26058. Faltynowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 72/17. [BMSiG-25702/2019] Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Faltynowskiej (sygn. akt V GUp 72/17) został zakończony opis i oszacowanie udziału w wysokości 1/2 prawa własności lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w Rypinie przy ul. Kościuszki 7/9, dla którego Sąd Rejonowy w Rypinie prowadzi Księgę Wieczystą KW WL1Y/00019097/8, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego w dniu 9.04.2019 r. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26058

Dodano: 2019-05-21 18:14:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Linka Anna i Linka Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26059. Linka Anna i Linka Ryszard. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 116/19. [BMSiG-25706/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Linka i Ryszarda Linka, nieprowadzących działalności gospodarczej, w upadłości, zawiadamia, że do akt sprawy o sygn. XV GUp 116/19 został złożony operat szacunkowy zawierający opis i oszacowanie wartości rynkowej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 32, położonego przy ul. Stawowej 49 w Bydgoszczy, dla lokalu nie jest prowadzona oddzielna księga wieczysta. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26059

Dodano: 2019-05-21 18:14:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Agencja Akwizycyjno Handlowo Usługowa KD Piotr Kaczmarczyk w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26061. Kaczmarczyk Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Akwizacyjno Handlowo Usługowa „KD” Piotr Kaczmarczyk w Brzesku. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 23/17. [BMSiG-25594/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Kaczmarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą - Agencja Akwizycyjno Handlowo Usługowa KD Piotr Kaczmarczyk w Brzesku, sygn. akt VIII GUp 23/17, ogłasza, iż syndyk masy upadłości przekazał: I. opinię określającą wartość rynkową kompleksu nieruchomości gruntowych zabudowanych, poł. w miejscowości Jasień, gmina Brzesko, przy ul. Mazurkiewicza nr 181, objętych Księgami Wieczystymi prowadzonymi w Sądzie Rejonowym w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, mianowicie: - prawa własności działki nr 1004/1 - KW nr TR1B/00077208/7, - prawa użytkowania wieczystego działki nr 1003/1 - KW nr TR1B/00017401/2, - prawa użytkowania wieczystego działki nr 1003/2 - KW nr TR1B/00051110/5 (nieruchomości zabudowane obiektami stanowiącymi odrębny od gruntu przedmiot własności) - wraz z opinią uzupełniającą; II. opinię określającą wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, poł. w miejscowości Rzezawa, gmina Rzezawa, mianowicie działek nr 1645 oraz 1646, objętych Księgą Wieczystą nr TR1O/00059604/4, oraz działki nr 1647 objętej Księgą Wieczystą nr TR1O/00066603/9, które to księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z opinią uzupełniającą; III. opinię określającą wartość rynkową udziału w wys. 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, poł. w miejscowości Jasień, gmina Brzesko, składającej się z działki nr 803/6, objętej Księgą Kieczystą nr TR1B/00089575/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzesku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, z którymi to operatami każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie tutejszego Sądu i w terminie 1 tygodnia od daty obwieszczenia może wnieść do Sędziego komisarza zarzuty co do opisu i oszacowania nieruchomości upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26061

Dodano: 2019-05-21 18:16:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Centrum Szkoleniowo-Rekreayjne DWOREK KOŚCIUSZKI Władysław Korpacki w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26062. Korpacki Władysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowo-Rekreacyjne „Dworek Kościuszki” Władysław Korpacki w Sosnowicy. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 7/17. [BMSiG-25514/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Władysława Korpackiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Szkoleniowo- -Rekreacyjne „Dworek Kościuszki” Władysław Korpacki w Sosnowicy, ul. Hetmańska 6, 21-230 Sosnowica (sygn. Akt IX GUp 7/17), odbędą się przetargi ofertowe pisemne nieograniczone, w trybie których dokonane będą sprzedaże nieruchomości: Przetarg nr I - prawo własności działek o numerze ewidencyjnym 724/2 i 119, położonych w gminie Sosnowica, w powiecie parczewskim, w woj. lubelskim, o łącznej powierzchni 0,68 ha, zabudowanych obiektem komercyjnym w budowie, dla którego to prawa w Sądzie Rejonowym we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzono Księgę Wieczystą nr LU1W/00023368/4. Przetarg nr II - prawo własności zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 722/1, położonej w gminie Sosnowica, w powiecie parczewskim, w woj. lubelskim, o łącznej powierzchni 1,69 ha, zabudowanej z założeniem dworsko-parkowym, dla którego to prawa w Sądzie Rejonowym we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzono Księgę Wieczystą nr LU1W/00029382/0, - prawo własności działki o numerze ewidencyjnym 722/2, położonej w gminie Sosnowica, w powiecie parczewskim, w woj. lubelskim, o łącznej powierzchni 0,20 ha, zabudowanej budynkami mieszkalnymi, dla którego to prawa w Sądzie Rejonowym we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzono Księgę Wieczystą nr LU1W/00039066/2, - prawo własności niezabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 322/3, położonej w gminie Sosnowica, w powiecie parczewskim, w woj. lubelskim, o łącznej powierzchni 0,26 ha, dla którego to prawa w Sądzie Rejonowym we Włodawie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, urządzono Księgę Wieczystą nr LU1W/00030571/2. - prawa własności ruchomości wymienionych w spisie inwentarza pod pozycjami od 4.1 do 4.61. Oferty należy składać w terminie do dnia 15 lipca 2019 roku, liczy się data wpływu oferty do Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku (biuro podawcze sądu lub sekretariatu IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych), a posiedzenie w przedmiocie rozstrzygnięcia przetargu przez Sędziego komisarza odbędzie się w dniu 22 lipca 2019 roku, godz. 1100, sala XXIV. Szczegółowe informacje w tym terminy wizji lokalnych i pełne warunki przetargów na www.wEgzekucji.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26062

Dodano: 2019-05-21 18:17:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

HEKO MOST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 26063. „HEKO MOST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Włocławku. KRS 0000292445. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 stycznia 2008 r., sygn. akt V GUp 25/18, V GU 358/17. [BMSiG-25651/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie upadłości „HEKO MOST” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą we Włocławku, sygn. akt V GUp 25/18, postanowił zmienić treść postanowienia sądu upadłościowego, Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, wydanego w dniu 21 lutego 2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 358/17 w punkcie drugim w ten sposób, że w miejsce wyznaczonego sędziego komisarza w osobie SSR Marii Szymańskiej wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Dominika Nowickiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26063

Dodano: 2019-05-21 18:17:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Balcerek Marzenna i Balcerek Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26064. Balcerek Marzenna, Balcerek Ireneusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 176/18. [BMSiG-25707/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ireneusza Balcerek i Marzenny Balcerek, nieprowadzących działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 176/18, informuje, że sporządzone zostało oszacowanie wraz z opisem przysługujących upadłym praw do nieruchomości gruntowej zabudowanej domem mieszkalnym, położonej w Koronowie, przy ul. Strumykowej 12, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00033031/3. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26064

Dodano: 2019-05-21 18:18:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

LZMO S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26065. LZMO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Wierzbinie. KRS 0000369775. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2010 r., sygn. akt V GUp 1/18. [BMSiG-25596/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym LZMO S.A. z siedzibą w Wierzbinie, numer KRS 0000369775, toczącym się w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydział V Gospodarczy, pl. Słowiański 12, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26.04.2019 r. został wyznaczony termin przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego LZMO S.A w Wierzbinie na dzień 28 czerwca 2019 r., godz. 1000, w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, sala 113. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26065

Dodano: 2019-05-21 18:19:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błaszczyk Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26066. Błaszczyk Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 216/19. [BMSiG-25753/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Anety Błaszczyk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 216/19) opis i oszacowanie prawa własności nieruchomości lokalowej nr 33, położonej w budynku przy al. Prymasa Tysiąclecia 97 w Warszawie, KW nr WA4M/00408939/6, zostały zakończone i w dniu 25 kwietnia 2019 r. złożone do akt sprawy. Opis i oszacowanie każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza, przesyłając je na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26066

Dodano: 2019-05-21 18:20:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Dobrowolska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26067. Dobrowolska Maria. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 136/18. [BMSiG-25552/2019] XIV GUp 136/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Dobrowolskiej, PESEL 60062500720, został złożony aktualny opis i oszacowanie: - prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zabostowie Małym, gmina Łowicz, składającej się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 75, 321, 234, 138 oraz w Mysłakowie, gmina Nieborów, składającej się z działki o numerze 1063 o łącznej powierzchni 5,8000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi Księgę Wieczystą nr LD1O/00013921/2. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia syndyk, upadła i wierzyciele mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie do sędziego komisarza na adres Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, 90-928 Łódź. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Z podaniem sygnatury akt XIV GUp 136/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26067

Dodano: 2019-05-21 18:20:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Leboda Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26068. Leboda Piotr. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 105/18/K. [BMSiG-25495/2019] Syndyk masy upadłości PIOTRA LEBODY, osoby fizycznej, ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż składnika majątku upadłego na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VI GUp 105/18/K, toczącym się przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10. Składnik majątku dłużnika stanowi udział wynoszący 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego o pow. 78,36 m2 , składającego się z 3 pokoi, położonego w Gdyni, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Sojowej 25a/2, dla którego prowadzona jest przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdyni Księga Wieczysta KW GD1Y/00069429/2 wraz z przysługującym proporcjonalnie udziałem w nieruchomości wspólnej budynku oraz prawa własności działki gruntu. Zgodnie z art. 313 ust. 6 Prawa upadłościowego do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości odpowiednie zastosowanie mają art. 1004, 1012 i 1013 kpc. Cena wywoławcza prawa będącego przedmiotem sprzedaży wynosi 126.000,00 (sto dwadzieścia sześć tysięcy) złotych. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz określenie jego wartości rynkowej zawiera Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego wykonany 8 października 2018 r. i uzupełniony w lutym 2019 r. przez Kancelarię Doradców „Contendo” Krzysztof Olszewski. Na opis i oszacowanie można wnieść zarzuty w terminie tygodnia od dnia ukazania się ogłoszenia o przetargu w MSiG. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 28 czerwca 2019 r., o godzinie 1430, w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, budynek B, sala B65. Regulamin przetargu wyłożony jest w sekretariacie sądu oraz jest dostępny wraz ze szczegółowymi dodatkowymi informacjami w dni powszednie w biurze syndyka w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 14 (pokój 2/17), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z syndykiem nr tel. 602 628 329. Syndykowi przysługuje prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26068

Dodano: 2019-05-21 18:21:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Różyło Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 26071. Różyło Michał. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/17. [BMSiG-25507/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., V Wydział Gospodarczy, w sprawie dłużnika Michała Różyło, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp., PESEL 83053109056 (sygn. akt V GUp 13/17), ogłasza, że w dniu 7.05.2019 r. wydał postanowienie, w którym Sąd postanowił ustalić wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym; umorzyć bez ustalania planu spłaty niezaspokojone zobowiązania upadłego Michała Różyło wobec wierzycieli uczestniczących w postępowaniu oraz pozostałe zobowiązania upadłego Michała Różyło, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, a mogły być wpisane na listę wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26071

Dodano: 2019-05-21 18:22:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Redmer Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26072. Redmer Magdalena. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 49/17. [BMSiG-25659/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Redmer, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 76011303702, zamieszkałej w Zielonej Górze (sygnatura akt V GUp 49/17), zawiadamia, że postanowieniem z dnia 01.02.2019 r. został wyznaczony termin przetargu nieruchomości upadłego położonych w Puszczykowie Starym, przy ul. Czarnieckiego 17a, 19, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgi wieczyste o nr. KW P02P/00048988/8 i P02P/00022456/2 na dzień 14 czerwca 2019 r., godz. 1200, w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, sala 113. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26072

Dodano: 2019-05-21 18:23:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Stefaniak Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26073. Stefaniak Anna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 96/19. [BMSiG-25580/2019] Syndyk Masy Upadłości Anny Stefaniak, nr PESEL 57061414264, zamieszkałej w Sandomierzu, ulica Rzeczyca Sucha, numer domu 45, kod pocztowy 27-600; osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 96/19, zawiadamia o przedłożeniu do Sędziego Komisarza Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sporządzonego opisu i oszacowania nieruchomości Upadłej Anny Stefaniak. Operat szacunkowy można przeglądać w czytelni akt Sadu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego Komisarza w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia na adres Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, z dopiskiem sygn. akt V GUp 96/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26073

Dodano: 2019-05-21 18:23:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rucka Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 26074. Rucka Elżbieta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 374/18. [BMSiG-25730/2019] W dniu 11 kwietnia 2019 r. Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Elżbiety Ruckiej, zam.: Trzciana, sygn. akt V GUp 374/18, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowił obwieścić o ukończeniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, określającego wartość rynkową działki o numerze 1579/2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz udziału w wysokości 1/3 w prawie własności działki nr 2584, niezabudowanej, położonych w miejscowości Trzciana, gmina Świlcza, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie, i możliwości wniesienia zarzutów w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26074

Dodano: 2019-05-21 18:24:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Weisberg Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26079. Weisberg Daniel. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 202/17. [BMSiG-25545/2019] Syndyk masy upadłości Daniela Weisberg - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt XII GUp 202/17, ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 97, położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Kaszubskiej 14/9, o powierzchni użytkowej 43,5 m2 (KW GL1J/00037825/7). Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 89.600,00 zł brutto. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej, wiążącej i bezwarunkowej oferty w terminie 14 dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o przetargu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, do godziny 1400 w dniu upływu terminu składania ofert. Oferty należy składać na adres: Syndyk masy upadłości Marcin Ferdyn, ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice. Oferta winna zostać zapakowana w zamkniętą kopertę, opatrzoną dopiskiem „OFERTA, PRZETARG - WEISBERG”, z oznaczeniem sygnatury akt XII GUp 202/17 i złożona bądź przesłana w kolejnej kopercie oznaczonej sygnaturą akt i dopiskiem „OFERTA PRZETARG - JASTRZĘBIE”. Wraz z ofertą należy złożyć dowód wpłacenia wadium w wysokości 4.480,00 zł na rachunek bankowy numer 44 1140 2017 0000 4802 1309 9026 z dopiskiem: Wadium - Weisberg. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym z udziałem Sędziego komisarza w dniu 13 czerwca 2018 r. o godzinie 900, w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, sala 112. Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin, który wraz z wyceną dostępne są w Kancelarii, pod adresem: ul. Chłodna 2, 40-311 Katowice. Materiały te można przeglądać od dnia opublikowania obwieszczenia o sprzedaży, w godz. od 900 do 1400, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać także pod nr. tel. 695118766. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu dokładnego terminu. Niniejsze obwieszczenie i Regulamin przetargu mogą być zmienione lub odwołane przez Syndyka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26079

Dodano: 2019-05-21 18:26:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Firma Hotelarsko-Gastronomiczna OAZA mgr inż. Grażyna Biestek

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 26179. Biestek Grażyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Hotelarsko-Gastronomiczna OAZA mgr inż. Grażyna Biestek w Wąbrzeźnie. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 1/18. [BMSiG-25715/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, informuje, że z dniem 3.01.2019 roku nadzorca sądowy Kamil Dobies objął funkcję nadzorcy wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym Grażyny Biestek (sygn. akt V GRp 1/18). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26179

Dodano: 2019-05-21 19:18:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POL-MOT AUTO S.A.

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26180. POL - MOT AUTO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000396018. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2011 r., sygn. akt X GR 33/19, X GRs 6/19. [BMSiG-25524/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2019 roku wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Pol - Mot Auto Spółka Akcyjna o otwarcie postępowania sanacyjnego, sygn. akt X GR 33/19, postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne Pol - Mot Auto Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie (01-513), ul. Alojzego Felińskiego 2, KRS 0000396018, REGON 011273778, NIP 1180089082; 2. odebrać zarząd własny dłużnikowi; 3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz zarządcę w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (numer licencji 943); 4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz. L. 141 z dnia 5 czerwca 2015 roku (załącznik A). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą X GRs 6/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zarządca Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26180

Dodano: 2019-05-21 19:23:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Skowron Emilia i Skowron Ryszard wspólnicy Zakład Budowlany Masko s.c. Ryszard i Emilia Skowron

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26181. Skowron Emilia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany MASKO Emilia Skowron oraz Skowron Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany MASKO Ryszard Skowron - wspólnicy spółki cywilnej MASKO s.c. Ryszard i Emilia Skowron w restrukturyzacji w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GRp 1/18. [BMSiG-25647/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 16.04.2019 r., w sprawie o sygn. akt XV GRp 1/18 postanowił umorzyć postępowanie układowe: 1. dłużnika Emilii Skowron, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Zakład Budowlany „MASKO” Emilia Skowron (NIP 9670340990) będącej wspólnikiem spółki cywilnej „MASKO” s.c. Ryszard i Emilia Skowron (NIP 5540478015), 2. Ryszarda Skowron prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Zakład Budowlany „MASKO” Ryszard Skowron (NIP 9670340895) będącego wspólnikiem spółki cywilnej „MASKO” s.c. Ryszard i Emilia Skowron (NIP 5540478015). Na postanowienie zażalenie przysługuje wierzycielom. Zażalenie należy wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem tutejszego sądu. Ponadto Sąd informuje, iż w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami prawa upadłościowego przysługuje prawo do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26181

Dodano: 2019-05-21 19:25:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

GREGBUD WYKONAWSTWO Sp. z o.o. Sp. K.

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26182. GREGBUD WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Tarnowie. KRS 0000505218. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2014 r., sygn. akt VIII GR 27/18, VIII GRs 6/18. [BMSiG-25718/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, iż w sprawie o sygnaturze VIII GR 27/18 postanowieniem z dnia 11 września 2018 r. Sąd postanowił: I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika GREGBUD Wykonawstwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Tarnowie, adres: 33-100 Tarnów, ul. Kazimierza Bartla 3, numer KRS 0000505218; II. odebrać dłużnikowi zarząd własny; III. wyznaczyć zarządcę w osobie Dariusza Grabarka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 763); IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - Katarzyny Szymskiej; V. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, ustalając, że postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter główny. Postępowanie sanacyjne prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GRs 6/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26182

Dodano: 2019-05-21 19:29:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

MAR-MOT Sp. z o.o.

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 26183. MAR-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kowalewie Pomorskim. KRS 0000551949. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt V GRs 1/19. [BMSiG-25657/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, informuje, że Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Mar-Mot Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim, sygnatura akt V GRs 1/19, informuje, iż zarządca sądowy złożył do akt sprawy spis wierzytelności. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgody z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26183

Dodano: 2019-05-21 19:37:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o.

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 26184. WARSZAWSKI FUNDUSZ ROZWOJU INWESTYCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000154427. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 marca 2003 r., sygn. akt X GRp 19/17. [BMSiG-25501/2019] Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie - sygnatura akt X GRp 19/17 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 14 maja 2019 nadzorca wykonania układu przyjętego w dniu 28 marca 2018 r., przez Zgromadzenie Wierzycieli Warszawskiego Funduszu Rozwoju Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000154427) i zatwierdzonego 27 kwietnia 2018 (sygn. akt X GRp 19/17) złożył sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu, o którym mowa w art. 171 ust. Ustawy Prawo restrukturyzacyjne, za okres 1 luty 2019 - 30 kwietnia 2019. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26184

Dodano: 2019-05-21 19:47:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

YAMO Sp. z o.o.

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 26185. YAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000164789. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lipca 2003 r., sygn. akt VII GRs 3/16. [BMSiG-25769/2019] Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie sanacyjne dłużnika - YAMO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRs 3/16), informuje, że postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 26.04.2019 r., na podstawie art. 119 ust. 2 w zw. z art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego, stwierdził, że za układem głosowało: - w Grupie I - dziewięciu (9 z ogółem 9 głosujących) wierzycieli z kwotą łączną 2.923,73 zł, co stanowi 100% wierzytelności przysługujących w tej kategorii wierzycielom biorącym udział w głosowaniu, - w Grupie II - dwunastu (12 z ogółem 14 głosujących) wierzycieli z kwotą łączną 27.394,97 zł, co stanowi 87,33% wierzytelności przysługujących w tej kategorii wierzycielom biorącym udział w głosowaniu, - w Grupie III - trzydziestu siedmiu (37 z ogółem 40 głosujących) wierzycieli z kwotą łączną 8.352.547,06 zł, co stanowi 96,34% wierzytelności przysługujących w tej kategorii wierzycielom biorącym udział w głosowaniu, - w Grupie IV - dwóch (2 z ogółem 2 głosujących) wierzycieli w tej kategorii z kwotą łączną 275.855,47 zł, co stanowi 100% wierzytelności przysługujących w tej kategorii wierzycielom biorącym udział w głosowaniu, w związku z czym, zważywszy, iż za przyjęciem układu w każdej grupie głosowała większość wierzycieli mających łącznie co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom z każdej z tych grup, został przyjęty układ o następującej treści: „1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, dalej: „p.r.”) wierzytelności objęte układem będą zaspokajane przez Dłużnika w obrębie grupy, do której będzie należał dany wierzyciel („Grupa”). 1.2. Dla celów kwalifikowania do poszczególnych kategorii zaspokojenia proponuje się połączenie wierzytelności głównych z wierzytelnościami ubocznymi powstałymi do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. do dnia 18 września 2016 r. 1.3. Układ zakłada podział wierzycieli na cztery Grupy: 1.3.1. Grupa I obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, których suma nie przekracza kwoty 1.000 zł na dzień 18 września 2016 r., z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy IV; 1.3.2. Grupa II obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, których suma jest większa od 1.000 zł oraz nie przekracza kwoty 5.000 zł na dzień 18 września 2016 r., z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy IV; 1.3.3. Grupa III obejmująca wszystkich wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy I, II albo IV. 1.3.4. Grupa IV obejmująca wierzycieli, co do których zastosowanie znajdują przepisy art. 160 p.r. 1.4. Użyte w niniejszym układzie pojęcia oznaczają: 1.4.1. Przepływ Pieniężny Netto Dostępny do Spłaty Układu - sumę wartości przepływu pieniężnego netto z działalności operacyjnej pomniejszonego o zmianę stanu rezerw oraz wartości przepływu pieniężnego netto z działalności inwestycyjnej, pomniejszoną o wartość spłaty wymagalnych kredytów i pożyczek, spłaty odsetek, wykupu dłużnych papierów wartościowych, płatności zobowiązań z tyt. umów leasingu finansowego, płatności z tyt. innych zobowiązań finansowych oraz innych wydatków finansowych. Wartość Przepływu Pieniężnego Netto Dostępnego do Spłaty Układu określana będzie kwartalnie, na podstawie kwartalnych sprawozdań Spółki. 2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP 2.1. Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności, objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy IV (Grupa I) Grupa I obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, niezależnie od rodzaju świadczenia lub jego charakteru (w tym świadczenia prywatne oraz publicznoprawne), których suma nie przekracza kwoty 1.000 (jeden tysiąc) zł, niezależnie od rodzaju świadczenia lub jego charakteru, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy IV. (i) Spłata 100 (stu) % wierzytelności; (ii) Należności z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. po dniu 19 września 2016 r. zostaną umorzone; (iii) Spłata wierzytelności każdego z wierzycieli zaliczanych do Grupy I nastąpi na koniec pierwszego miesiąca po upływie pierwszego kwartału kalendarzowego, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w Postępowaniu Sanacyjnym. 2.2. Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności, objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy IV (Grupa II) Grupa II obejmująca wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, niezależnie od rodzaju świadczenia lub jego charakteru (w tym świadczenia prywatne oraz publicznoprawne), których suma jest większa od 1.000 (jeden tysiąc) zł oraz nie przekracza kwoty 5.000 (pięć tysięcy) zł, niezależnie od rodzaju świadczenia lub jego charakteru, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy IV. (i) Umorzenie 40 (czterdziestu) % wierzytelności; (ii) Należności z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. po dniu 19 września 2016 r. zostaną umorzone; (iii) Spłata nieumorzonej pozostałej kwoty wierzytelności nastąpi w dwóch (2) równych ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia trzeciego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, począwszy od trzeciego (3) pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w Postępowaniu Sanacyjnym. 2.3. Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy I, II albo IV (Grupa III) Grupa III obejmuje wszystkich wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte układem z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela, niezależnie od rodzaju świadczenia lub jego charakteru (w tym świadczenia prywatne oraz publicznoprawne), z wyłączeniem wierzytelności wierzycieli należących do Grupy I, II albo IV. (i) Spłata nieumorzonej kwoty wierzytelności nastąpi w dwudziestu ośmiu (28) ratach kwartalnych, płatnych do ostatniego dnia trzeciego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, począwszy od siódmego (7) pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w postępowaniu sanacyjnym; (ii) Pula środków przeznaczona na kwartalne spłaty wierzytelności w ramach Grupy IV wynosić będzie łącznie 90 (dziewięćdziesiąt) % Przepływu Pieniężnego Netto Dostępnego do spłaty układu (zgodnie z definicją z pkt 1.4.1.), nie mniej niż: a. 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) zł w okresie pierwszych czterech (4) kwartałów spłaty; b. 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zł w okresie kolejnych czterech (4) kwartałów, tj. w okresie od piątego (5) do ósmego (8) kwartału spłaty; c. 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) zł w okresie kolejnych czterech (4) kwartałów, tj. w okresie od dziewiątego (9) do dwunastego (12) kwartału spłaty; d. 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) zł w okresie kolejnych czterech (4) kwartałów, tj. w okresie od trzynastego (13) do szesnastego (16) kwartału spłaty; e. 950.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) zł w okresie kolejnych czterech (4) kwartałów, tj. w okresie od siedemnastego (17) do dwudziestego (20) kwartału spłaty; f. 1.200.000 (słownie: jeden milion dwieście tysięcy) zł w okresie kolejnych czterech (4) kwartałów, tj. w okresie od dwudziestego pierwszego (21) do dwudziestego czwartego (24) kwartału spłaty; g. 1.400.000 (słownie: jeden milion czterysta tysięcy) zł w okresie kolejnych czterech (4) kwartałów, tj. w okresie od dwudziestego piątego (25) do dwudziestego ósmego (28) kwartału spłaty; (iii) Pula środków przeznaczonych na kwartalne spłaty wierzytelności dzielona będzie każdorazowo między wszystkich wierzycieli z Grupy III uprawnionych do otrzymania spłaty w danym okresie proporcjonalnie do wysokości wierzytelności każdego nich; (iv) Kwota należności, która pozostawałby niespłacona z upływem dwudziestu ośmiu (28) rat kwartalnych spłaty zostanie umorzona; (v) Należności z tytułu odsetek powstałe po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. po dniu 19 września 2016 r. zostaną umorzone. 2.4. Wierzyciele, co do których zastosowanie znajdują przepisy art. 160 p.r. (Grupa IV) Grupa IV obejmuje wszystkich wierzycieli, którym przysługują wierzytelności objęte z mocy prawa lub za zgodą wierzyciela układem, co do których zastosowanie znajdują przepisy art. 160 p.r. Spłata 100 (stu) % wierzytelności; (i) Spłata 100 (stu) % wierzytelności z tytułu odsetek oraz innych należności ubocznych powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, tj. od 19 września 2016 r. (ii) Spłata wierzytelności każdego z wierzycieli zaliczanych do Grupy IV nastąpi w dwunastu (12) równych ratach płatnych do ostatniego dnia drugiego (2) miesiąca każdego kwartału kalendarzowego, począwszy od pierwszego (1) pełnego kwartału kalendarzowego przypadającego po kwartale kalendarzowym, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w Postępowaniu Sanacyjnym. 3. UJAWNIENIE WIERZYTELNOŚCI W TRAKCIE WYKONYWANIA UKŁADU 3.1. W przypadku, jeśli wierzytelność podlegająca zaspokojeniu w układzie zostanie ujawniona lub potwierdzona dopiero w trakcie jego wykonywania, jej zapłata powinna nastąpić w trybie, wysokości i terminach właściwych dla kategorii, do której wierzytelność jest zaliczona, przy czym pierwsza płatność powinna nastąpić w pierwszym kwartale kalendarzowym następującym po kwartale, w którym doszło do ujawnienia lub potwierdzenia wierzytelności. Terminy zapłaty wskazane w pkt 3.1. powyżej zastrzeżone są na korzyść Dłużnika w zakresie kwoty wierzytelności ujawnionej lub potwierdzonej w trakcie wykonywania układu, w części w jakiej inne wierzytelności danej kategorii zostały już zaspokojone zgodnie z zapisami pkt 2 powyżej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26185

Dodano: 2019-05-21 19:49:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

DABAS Sp. z o.o.

2019-05-21 Inne

Poz. 26186. „DABAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Darłowie. KRS 0000217172. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2004 r., sygn. akt VII GRs 1/18. [BMSiG-25666/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie zawiadamia, że z dniem 5 kwietnia 2019 r., tj. z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu postępowanie sanacyjne „Dabas” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Darłowie (sygn. akt VII GRs 1/18) zostało zakończone, a zarządca Paweł Pawlak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 950) objął funkcję nadzorcy układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26186

Dodano: 2019-05-21 19:50:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

LED LEASE S.A.

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26187. LED LEASE SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI w Warszawie. KRS 0000427979. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lipca 2012 r., sygn. akt X GRp 4/19, X GR 108/18. [BMSiG-25680/2019] Led Lease S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GR 108/18. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 r., sygn. akt X GR 108/18, o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Led Lease S.A. w Warszawie, nr KRS 0000427979, 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego, a nadzorcę sądowego w osobie Marcina Kopacza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 827), 3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. L 141 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26187

Dodano: 2019-05-21 20:25:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

EIGHT HORSES Sp. z o.o.

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 26188. EIGHT HORSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000531363. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2014 r., sygn. akt VIII GRs 7/18. [BMSiG-25767/2019] W postępowaniu sanacyjnym Eight Horses sp. z o.o. we Wrocławiu (sygn. akt VIII GRs 7/18), sporządzony został spis wierzytelności, złożony przez zarządcę do akt postępowania w dniu 31.01.2019 r., który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26188

Dodano: 2019-05-21 20:26:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

NEBIOLO POLSKA Sp. z o.o.

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 26189. NEBIOLO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Kielcach. KRS 0000417403. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt V GRp 6/18. [BMSiG-25583/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r., sygn. akt V GRp 6/18, wydanym w przyspieszonym postępowaniu układowym Nebiolo Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach (KRS 0000417403), wydanym na podstawie art. 164 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978) Sąd zatwierdził przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli Nebiolo Polska sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach (KRS 0000417403) w dniu 17 kwietnia 2019 r. układ o treści następującej: 1. „Wierzyciele spółki zostaną podzieleni na IV grupy, a zaspokojenie zobowiązań będzie realizowane w następujący sposób: 1. Grupa I - wierzyciele, wobec których zobowiązania spółki przekraczają na dzień poprzedzający dzień otwarcia postępowania 10 000,00 zł, - konwersja na udziały kwoty wierzytelności po uprzednim matematycznym zaokrągleniu do pełnych 100,00 zł, z zastrzeżeniem że: a. kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 6 204 200,00 zł; b. liczba nowo ustanowionych udziałów wynosi 62 042 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy; c. objęcie udziałów lub akcji następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru; d. podniesienie kapitału nastąpi w ciągu miesiąca od dnia, w którym postanowienie o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne; 2. Grupa II - wierzyciele, wobec których zobowiązania spółki na dzień poprzedzający dzień otwarcia postępowania są mniejsze lub równe 10 000,00 zł. Spłata wierzytelności w kwocie ujętej w spisie wierzytelności bez dalszych odsetek w następujący sposób: a. sześć równych rat miesięcznych; b. płatność na koniec każdego miesiąca kalendarzowego; c. pierwsza rata płatna na koniec siódmego miesiąca, licząc od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu przez Sąd; 3. Grupa III - pracownicy, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem. Spłata zobowiązania w pełnej wysokości bez dalszych odsetek po dniu otwarcia postępowania nastąpi w następujący sposób: a. sześć równych rat miesięcznych; b. płatność na koniec każdego miesiąca kalendarzowego; c. pierwsza rata płatna na koniec pierwszego miesiąca, licząc od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu przez Sąd; 4. Grupa IV - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, spłata całości zobowiązania zgodnie z porozumieniem zawartym przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego na ustalonych zasadach”. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26189

Dodano: 2019-05-21 20:27:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POL-MOT HOLDING S.A.

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26190. POL-MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000016274. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt X GR 40/19, X GRp 8/19. [BMSiG-25533/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2019 roku, wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Pol-Mot Holding Spółka Akcyjna o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt X GR 40/19, postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Pol-Mot Holding spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-220), ul. Rajców 10, KRS: 0000016274, REGON: 012770467, NIP: 5240302157; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosia oraz nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 943); 3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą X GRp 8/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Krzysztof Piotrowski Nadzorca Sądowy MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26190

Dodano: 2019-05-21 20:30:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe STRUMYK Sp. z o.o.

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Zarządcy Sądowego

Poz. 26191. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STRUMYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Skoczowie. KRS 0000082000. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2002 r., sygn. akt VI GRs 1/19. [BMSiG-25574/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2019 r., sygn. akt VI GRs 1/19, w postępowaniu sanacyjnym Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego STRUMYK spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Skoczowie, KRS 0000082000, z wniosku zarządcy Marii Kubicy o odwołanie z funkcji zarządcy, powołał do pełnienia tej funkcji zarządcę w osobie Krzysztofa Gulisa, nr licencji 740. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26191

Dodano: 2019-05-21 20:31:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Spółdzielnia Niewidomych START w Przemyślu

2019-05-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26192. SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH „START” w Przemyślu. KRS 0000109548. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2002 r., sygn. akt V GR 3/19, V GRs 5/19. [BMSiG-25641/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2019 r., (sygn. akt V GR 3/19) na podstawie art. 233, 234, 235 pr. restr. w zw. z art. 236, 237 pr. restr. w zw. z art. 270 pr. restr. w zw. z art. 288 ust. 1, 2, 3 i art. 289 pr. restr. w zw. z art. 342 pr. restr. postanawia: I. otworzyć postępowanie sanacyjne w stosunku do: Spółdzielnia Niewidomych START, nr NIP 7950200059, REGON 000455344, KRS 0000109548; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć Zarządcę w osobie spółki - Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., numer KRS 0000680644. IV. zezwolić na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa, w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu, reprezentantom dłużnika; V. wskazać, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr. VI. postępowanie sanacyjne toczy się pod sygn. akt V GRs 5/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26192

Dodano: 2019-05-21 20:35:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dziewulski Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-05-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26549. Dziewulski Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 484/19, X GUp 435/19. [BMSiG-26378/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 484/19: 1) ogłosił upadłość Daniela Dziewulskiego (PESEL: 76060613795), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy: 01-548) przy ul. Czarnieckiego 1; 2) określił, iż Daniel Dziewulski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Krystiana Tkacza (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 609); 4) określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe ww. upadłego prowadzone będzie pod sygn. akt X GUp 435/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26549

Dodano: 2019-05-23 09:24:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szmidt Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26574. Szmidt Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 263/19, X GUp 438/19. [BMSiG-26186/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 263/19 postanawia: 1. ogłosić upadłość Małgorzaty Szmidt, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Blacharskiej 1 m. 555 (kod pocztowy 02-660), PESEL 62052402827; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 438/19; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Anny Walenciak oraz syndyka w osobie Jarosława Błachowicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1217); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26574

Dodano: 2019-05-23 09:54:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Misky Regina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26270. Misky Regina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 78/19, XII GUp 143/19. [BMSiG-25998/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt XII GU 78/19 ogłosił upadłość dłużniczki Reginy Misky zamieszkałej w Gliwicach, numer PESEL 67031703168, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka w osobie Tomasza Biela. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wzywa się również wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w powyższym terminie. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 Prawa upadłościowego, do sygnatury akt: XII GUp 143/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26270

Dodano: 2019-05-22 09:45:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Muszyńska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26271. Muszyńska Marzena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 183/19, X GUp 437/19. [BMSiG-25961/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 183/19 ogłosił upadłość Marzeny Muszyńskiej, zamieszkałej w Warszawie (03-137) przy ul. Pasłęckej 14F m. 14, PESEL: 72030404125, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stasio oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak, nr licencji 156. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt X GUp 437/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26271

Dodano: 2019-05-22 09:46:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przewdzing Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-05-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26274. Przewdzing Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 107/19, XII GUp 145/19. [BMSiG-25983/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 107/19 dotyczącej upadłości Ewy Przewdzing będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (PESEL 69041107646), zam. w Rudzie Śląskiej - dnia 16 maja 2018 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Popiół, na syndyka wyznaczono Klaudię Jakubiec. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej do Sędziego komisarza na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, do sygn. akt XII GUp 145/19. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26274

Dodano: 2019-05-22 09:50:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Hotel ALHAMBRA Sp. z o.o.

2019-05-16 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26799. „HOTEL ALHAMBRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000220083. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2004 r., sygn. akt XI GR 35/19, XI GRp 17/19. [BMSiG-26200/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 maja 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 35/19, z wniosku dłużnika Hotel Alhambra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego: 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec dłużnika Hotel Alhambra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, KRS nr 0000220083; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej; 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Patrycji Grendy, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 817; 4. stwierdzi, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 17/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26799

Dodano: 2019-05-23 18:17:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Brzozowska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25961. Brzozowska Jolanta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 38/19, V GUp „of” 54/19. [BMSiG-25725/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 maja 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 38/19): postanawia: 1. na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r., ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Jolanty Brzozowskiej, nr PESEL 83083013387, zam. w Szczytnie, ul. M. Reja 24, 12-100 Szczytno - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko; 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Jana Wasilewskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 54/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25961

Dodano: 2019-05-21 14:50:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26566. Majak Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 55/19, X GUp 433/19. [BMSiG-26339/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 55/19, w dniu 15 maja 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość Katarzyny Majak zamieszkałej w Milanówku (05-822) przy ul. Pięknej 10, PESEL 70072806840; 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5) wyznaczyć SSR Arkadiusza Zagrobelnego na Sędziego komisarza; 6) wyznaczyć na syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038; 7) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 433/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26566

Dodano: 2019-05-23 09:45:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Bransch Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26278. Bransch Jarosław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 78/19 „of”, V GUp 41/19. [BMSiG-25899/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15.05.2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 78/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Jarosława Branscha, PESEL 62060606910, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego - nr licencji 287. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 41/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26278

Dodano: 2019-05-22 09:53:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bugaj Kazimiera w upadłości likwidacyjnej

2019-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26279. Bugaj Kazimiera. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 153/19, VIII GUp 207/19. [BMSiG-25950/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 153/19, postanowiono: I. ogłosić upadłość Kazimiery Bugaj (PESEL: 60030508208), zamieszkałej pod adresem: 32-340 Wolbrom, Wierzchowisko 155, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Andrzeja Mitręgi, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 75; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 207/19. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26279

Dodano: 2019-05-22 09:54:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gawron Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26282. Gawron Justyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 742/18, VIII GUp 209/19. [BMSiG-25952/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 15.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 742/18: I. ogłoszono upadłość dłużniczki Justyny Gawron (PESEL 83092811086) zamieszkałej pod adresem: ul. Floriana 69, Miejsce, 34-116 Spytkowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwano wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczono na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie SRR Agnieszkę Rudol; V. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznano ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rzecz pełnomocnika z urzędu adwokata Zbigniewa Podgórskiego kwotę 2.214 (dwa tysiące dwieście czternaście 0/100) złotych brutto tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej dłużniczce z urzędu. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 209/19. Pouczenie co do pkt VI: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26282

Dodano: 2019-05-22 09:57:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Sawicki Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26288. Sawicki Ireneusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 775/18, XII GUp 140/19. [BMSiG-25791/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 maja 2019 r., sygn. akt XII GU 775/18, ogłosił upadłość Ireneusza Sawickiego, numer PESEL 56050401858, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gliwicach. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas oraz syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 140/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26288

Dodano: 2019-05-22 10:03:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gęślak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-05-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26552. Gęślak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 243/19, V GUp 231/19. [BMSiG-26171/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt V GU 243/19: I. ogłosił upadłość Krzysztofa Gęślak, zam.: Wierzawice, (PESEL 87081116615), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli Upadłego Krzysztofa Gęślak, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego Krzysztofa Gęślak, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; V. wyznaczył syndyka w osobie Witolda Szczepaniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1160. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 231/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26552

Dodano: 2019-05-23 09:30:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Ilkowicz Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-05-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26555. Ilkowicz Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 343/19, X GUp 432/19. [BMSiG-26239/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt X GU 343/19, ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - ANDRZEJA ILKOWICZA, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Żytniej 58 m. 27 (kod pocztowy 01-156), PESEL 55022305037. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 432/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 432/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26555

Dodano: 2019-05-23 09:34:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sereda Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26573. Sereda Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 245/19, V GUp 232/19. [BMSiG-26268/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt V GU 245/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużniczki Anny Sereda, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości postanowił: I. ogłosić upadłość w stosunku do Upadłej Anny Sereda, zam.: Przemyśl, numer PESEL: 77072709821, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Artura Bobrowicz, numer lic. 211; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni, licząc od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 232/19. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 232/19, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26573

Dodano: 2019-05-23 09:53:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Żmuda Regina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26580. Żmuda Regina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 265/19, V GUp 234/19. [BMSiG-26367/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 14 maja 2019 r., sygn. akt V GU 265/19, została ogłoszona upadłość Żmuda Regina, PESEL 67011404760, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: 37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 3A/67, obejmująca likwidację majątku upadłej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzy Młynarski i syndyka w osobie Andrzej Pietroniec - numer licencji 412. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi SSR Jerzy Młynarski, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 234/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26580

Dodano: 2019-05-23 10:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Cichocka Czesława Józefina w upadłości likwidacyjnej

2019-05-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26263. Cichocka Czesława Józefina. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 68/19, XII GUp 37/19. [BMSiG-26002/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 maja 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Czesławy Józefiny Cichockiej, zamieszkałej: ul. Lipcowa 14 A/9, 73-200 Choszczno, PESEL 53071904061, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 37/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Remigiusza Frydrychowicza, nr licencji 554. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26263

Dodano: 2019-05-22 09:38:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Jankowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26264. Jankowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU „of” 103/19, V GUp „of” 53/19. [BMSiG-25996/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 maja 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 103/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Stanisława Jankowskiego, zamieszkałego w Srokowie 11-420, Plac Rynkowy 4/1, PESEL 51020317678, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Witolda Marweg, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 53/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26264

Dodano: 2019-05-22 09:40:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzyżewski Patryk w upadłości likwidacyjnej

2019-05-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26266. Krzyżewski Patryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2673/18, X GUp 431/19. [BMSiG-26042/2019] OBWIESZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 maja 2019 roku, sygn. akt X GU 2673/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Patryka Krzyżewskiego, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Czerwonych Beretów 14 m. 24 (kod pocztowy: 00-910), PESEL 87100706672, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Anna Walenciak oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 431/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26266

Dodano: 2019-05-22 09:42:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Marczewska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26268. Marczewska Joanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1/19, VIII GUp 205/19. [BMSiG-25965/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14.05.2019 r., sygn. akt: VIII GU 1/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Joanny Marczewskiej (nr PESEL: 72081300609), zamieszkałej pod adresem: os. Przy Arce 5/45, 31-845 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Macieja Knopka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 205/19. Pouczenie do pkt.: VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26268

Dodano: 2019-05-22 09:44:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Małek-Kolev Dominika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26285. Małek-Kolev Dominika. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 2/19/4, X GUp 64/19/4. [BMSiG-25897/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 14.05.2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 2/19/4, ogłosił upadłość dłużniczki - Dominiki Małek-Kolev, zamieszkałej w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Partyzantów 9, posiadającej numer PESEL 81120900540, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 96. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia Sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 64/19/4. Adres tut. Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26285

Dodano: 2019-05-22 10:00:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Coner Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-05-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25962. Coner Zbigniew. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 74/19, VIII GUp 82/19. [BMSiG-25569/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 74/19, ogłosił upadłość Zbigniewa Conera - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 63031900536, zamieszkałego: ul. Bełchatowska 16 m. 31/H, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 82/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25962

Dodano: 2019-05-21 14:51:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kowalowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-05-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25972. Kowalowski Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 942/18, VIII GUp 201/19. [BMSiG-25623/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.05.2109 r., sygn. akt (VIII GU 942/18), postanowił: I. ogłosić upadłość Mirosława Kowalowskiego, zamieszkałego: ul. Malwowa 10D/39, 30-611 Kraków, PESEL: 58102204017 - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza (Łoboz), nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 201/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25972

Dodano: 2019-05-21 15:06:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kurzawa Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25973. Kurzawa Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 48/19, VIII GUp 83/19. [BMSiG-25555/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 48/19, ogłosił upadłość Ireny Kurzawy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 32042203864, zamieszkałej: al. NMP 35 m. 19, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 83/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25973

Dodano: 2019-05-21 15:07:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kurzawa Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25973. Kurzawa Irena. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 48/19, VIII GUp 83/19. [BMSiG-25555/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 48/19, ogłosił upadłość Ireny Kurzawy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 32042203864, zamieszkałej: al. NMP 35 m. 19, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 83/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25973

Dodano: 2019-05-21 15:07:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Norman Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25977. Norman Maria. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 26/19, VIII GUp 79/19. [BMSiG-25550/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 26/19, ogłosił upadłość Marii Norman, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 57050402726, zamieszkałej: ul. Sportowa 6 m. 23, 42-290 Blachownia. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej, posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 79/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25977

Dodano: 2019-05-21 15:10:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Starostka Joachim w upadłości likwidacyjnej

2019-05-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25981. Starostka Joachim. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XII GU 163/19. [BMSiG-25748/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 maja 2019 r., sygn. akt XII GU 163/19, ogłosił upadłości Joachima Starostki, nr ewidencyjny PESEL 71070710276, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej - obejmująca likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej- -Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Walkowskiego. Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na piśmie w dwóch egzemplarzach - Sędziemu komisarzowi, pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25981

Dodano: 2019-05-21 15:14:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stopa Agata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25982. Stopa Agata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 186/19, XII GUp 136/19. [BMSiG-25503/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 maja 2019 roku (sygn. akt XII GU 186/19) została ogłoszona upadłość dłużniczki Agaty Stopa, zam.: ul. Piecowska 10, 44-280 Rydułtowy, PESEL: 82022715003, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku upadłego. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anety Brachaczek (lic. 695). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 136/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25982

Dodano: 2019-05-21 15:15:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Woszczyna Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25988. Woszczyna Anna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 68/19, VIII GUp 81/19. [BMSiG-25565/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.05.2019 r., sygn. akt VIII GU 68/19, ogłosił upadłość Anny Woszczyny - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 84122002685, zamieszkałej: ul. Lenartowicza 7 m. 19, 42-207 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Kancelarię Doradcy Restrukturyzacyjnego Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, nr KRS 0000775734, której członek zarządu reprezentujący spółkę samodzielnie w osobie Katarzyny Obojskiej posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1293. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 81/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25988

Dodano: 2019-05-21 15:21:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Skuła Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26576. Skuła Grażyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 45/19, VIII GUp 80/19. [BMSiG-26245/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.05.2019 roku, sygn. akt VIII GU 45/19, ogłosił upadłość Grażyny Skuły - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 61012006761, zamieszkałej: ul. Warszawska 32, 42-470 Siewierz. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz wyznaczył syndyka w osobie Janusza Majdy - licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 80/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26576

Dodano: 2019-05-23 09:56:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Grat Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-05-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25968. Grat Jan. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 38/19. [BMSiG-25484/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r. została ogłoszona upadłość Jana Stanisława Grat, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Tomaszowie Mazowieckim 97-200, ul. Małkowskiej 4, PESEL 47042713194, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Dominikę Lisiecką, a na syndyka Pawła Sobieszuka, numer licencji 899. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 38/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25968

Dodano: 2019-05-21 15:02:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Lisiecki Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25975. Lisiecki Tomasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 419/18, XIV GUp 116/19. [BMSiG-25618/2019] Sygn. akt XIV GU 419/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 maja 2019 roku ogłosił upadłość Tomasza Lisieckiego (numer PESEL 89092109398) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Włodzimierza Podstawę. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 116/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25975

Dodano: 2019-05-21 15:09:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Piwońska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25978. Piwońska Anna. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 36/19 of. [BMSiG-25513/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r. została ogłoszona upadłość Anny Piwońskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Tadeusza Kościuszki 8, 97-360 Kamieńsk, PESEL 44060708229, obejmująca likwidację majątku. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Dominikę Lisiecką, a syndykiem Pawła Sobieszuka. Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach - w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia nin. obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 36/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25978

Dodano: 2019-05-21 15:11:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szczepańska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25983. Szczepańska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 272/19, X GUp 428/19. [BMSiG-25743/2019] Postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 272/19, ogłosił upadłość Hanny Szczepańskiej (PESEL: 58122308461), zamieszkałej w Warszawie (03-488) przy ul. Darwina 15 lok. 104. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt X GUp 428/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25983

Dodano: 2019-05-21 15:16:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Witek Łukasz Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-05-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25986. Witek Łukasz Adam. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/19. [BMSiG-25490/2019] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 maja 2019 r. została ogłoszona upadłość Łukasza Adama Witka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w: Lubochnia 97-217, ul. Nowy Glinnik Osiedle 1 m. 7, PESEL 85122314893, obejmująca likwidację majątku. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Dominikę Lisiecką, a na syndyka Pawła Sobieszuka, numer licencji 899. Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z wymogami art. 239-240 Prawa upadłościowego, należy wnosić do Sędziego Komisarza w dwóch egzemplarzach w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się nin. obwieszczenia, na adres tut. Sądu: ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski. Postępowanie upadłościowe (po ogłoszeniu upadłości) toczy się pod sygn. akt V GUp 37/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25986

Dodano: 2019-05-21 15:19:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bernaś Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25959. Bernaś Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 51/19, V GUp 45/19. [BMSiG-25521/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w dniu 09.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 51/19, V GUp 45/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Agnieszki Bernaś - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Elizy Orzeszkowej 2b/13, PESEL 77060811541; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka; III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809; IV. wezwać wierzycieli upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłej na ręce Sędziego Komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25959

Dodano: 2019-05-21 14:48:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Drela Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25965. Drela Bartłomiej. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 169/18, XI GUp 103/18. [BMSiG-25478/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 maja 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 169/18 ogłosił upadłość dłużnika Bartłomiej Drela (PESEL: 80032003815), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 103/18. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Gorczyńskiego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25965

Dodano: 2019-05-21 15:00:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kaczmarczyk Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25970. Kaczmarczyk Monika. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 109/19, VIII GUp 90/19. [BMSiG-25606/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 90/19. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 109/19 postanowieniem z dnia 9 maja 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Moniki Kaczmarczyk, PESEL 92060603921, zamieszkałej: 06-214 Krasnosielsk, Raki 78, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich . 6. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 90/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25970

Dodano: 2019-05-21 15:04:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kaczmarczyk Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25970. Kaczmarczyk Monika. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 109/19, VIII GUp 90/19. [BMSiG-25606/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 90/19. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 109/19 postanowieniem z dnia 9 maja 2019 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Moniki Kaczmarczyk, PESEL 92060603921, zamieszkałej: 06-214 Krasnosielsk, Raki 78, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich . 6. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 90/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25970

Dodano: 2019-05-21 15:04:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Relis Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25974. Relis Marek. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 37/19, V GUp 44/19. [BMSiG-25518/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., w dniu 9.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 37/19, V GUp 44/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Marka Relis - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy Fredry 19/8, PESEL 82020307716; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka; III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809; IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego Komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25974

Dodano: 2019-05-21 15:08:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

CHS OPERATOR S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26261. CHS OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000158474. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2003 r., sygn. akt X GU 2460/18, X GUp 423/19. [BMSiG-26057/2019] OBWIESZCZENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. (sygn. akt X GU 2460/18) postanowił: 1. odmówić otwarcia przyspieszonego postępowania układowego; 2. ogłosić upadłość CHS Operator Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000158474, ul. Zamieniecka 80, 04-158 Warszawa); 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Grąbczewskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1031); 6. określić, iż niniejsze postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; 7. obciążyć dłużnika kosztami postępowania, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu. Powyższych zgłoszeń należy dokonać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie dalej prowadzone pod sygn. akt X GUp 423/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26261

Dodano: 2019-05-22 16:06:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Polit Rudolf w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25979. Polit Rudolf. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 611/18. [BMSiG-25722/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 611/18, ogłosił upadłość dłużnika Rudolfa Polit, zamieszkałego w Pawłowicach, numer PESEL 61092413835, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25979

Dodano: 2019-05-21 15:12:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Polit Rudolf w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25979. Polit Rudolf. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 611/18. [BMSiG-25722/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 611/18, ogłosił upadłość dłużnika Rudolfa Polit, zamieszkałego w Pawłowicach, numer PESEL 61092413835, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Popiół, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25979

Dodano: 2019-05-21 15:12:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wilczyńska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25985. Wilczyńska Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 215/19, X GUp 426/19. [BMSiG-25735/2019] Postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 215/19, ogłosił upadłość Moniki Wilczyńskiej (PESEL 80011707589), zamieszkałej w Pruszkowie (05-800), przy ul. Zacisze 24. Sąd określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Siwika (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1148). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt X GUp 426/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25985

Dodano: 2019-05-21 15:18:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zimończyk Teodor w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25989. Zimończyk Teodor. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 664/18. [BMSiG-25691/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniami z dnia 29 kwietnia 2019 r. oraz 9 maja 2019 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 664/18, ogłosił upadłość dłużnika Teodor Zimończyk, zamieszkałego w Żorach, numer PESEL 65102007755, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25989

Dodano: 2019-05-21 15:22:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jasiński Adrian w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25990. Jasiński Adrian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 444/19, X GUp 414/19. [BMSiG-25776/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 9 maja 2019 r., sygn. akt X GU 444/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Adriana Jasińskiego, zamieszkałego: 01-354 Warszawa, ul. Synów Pułku 2 m. 30, PESEL 96062610316; 2. określić, że Adrian Jasiński jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 414/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25990

Dodano: 2019-05-21 15:23:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

"Agnieszka Bilicka"

2019-05-09 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26489. Bilicka Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Bilicka w Gliwicach. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 7/19, V GRp 5/19. [BMSiG-25942/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XII GR 7/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe w ramach układu częściowego Agnieszki Bilickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Bilicka w Gliwicach, Al. Korfantego 11/19, 44-100 Gliwice (nr NIP: 6311544722). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Beaty Janas, a nadzorcę sądowego w osobie Jacka Pietrzeli (Pietrzela) - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Przyspieszone postępowanie układowe w ramach układu częściowego będzie prowadzone pod sygn. akt V GRp 5/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienia o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jacek Pietrzela - nadzorca sądowy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26489

Dodano: 2019-05-22 18:10:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Lech Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26562. Lech Tadeusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 12/19, X GUp 421/19. [BMSiG-26387/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 12/19 ogłosił upadłość Tadeusza Lech zamieszkałego w Góraszce przy ul. Flory 5 (kod pocztowy 05-462), numer PESEL 54061806390, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anety Kaftańskiej oraz syndyka w osobie Danuty Błachnio (nr licencji 693). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt X GUp 421/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26562

Dodano: 2019-05-23 09:41:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janowska Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26265. Janowska Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 108/19, X GUp 419/19. [BMSiG-26050/2019] OBWIESZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 maja 2019 roku, sygn. akt X GU 108/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jadwigi Janowskiej, zamieszkałej w Wołominie przy ul. Armii Krajowej 30/3 (kod pocztowy: 05-200 Wołomin), PESEL 44081402087, nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Aleksandry Strynkiewicz-Kondrackiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1203); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 419/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26265

Dodano: 2019-05-22 09:40:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Nowicka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26272. Nowicka Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 105/19. [BMSiG-25991/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 105/19, ogłosił upadłość Agnieszki Nowickiej (numer PESEL 79071111607), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Rauchuta oraz syndyka masy upadłości w osobie Marka Hopcia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 143); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26272

Dodano: 2019-05-22 09:48:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

nanoPC Remigiusz Bryndal w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26544. Bryndal Remigiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „nanoPC Remigiusz Bryndal” we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 56/19, VIII GUp 122/19. [BMSiG-26347/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 56/19, ogłosił upadłość Remigiusza Bryndal (PESEL 76012309738) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „nanoPC Remigiusz Bryndal” z siedzibą we Wrocławiu, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego oraz syndyka masy upadłości w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 122/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26544

Dodano: 2019-05-23 17:24:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przytulski Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-05-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26286. Przytulski Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 498/19, X GUp 422/19. [BMSiG-25850/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 maja 2019 roku, sygn. akt X GU 498/19: 1. ogłosił upadłość Kamila Przytulskiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kickiego 11/3 (kod pocztowy: 04-397 Warszawa), PESEL 96022309553; 2. określił, że Kamil Przytulski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1031); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 422/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26286

Dodano: 2019-05-22 10:01:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Biskup Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-05-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25960. Biskup Maria. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 166/19. [BMSiG-25630/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.05.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 166/19 ogłosił upadłość Marii Biskup (numer PESEL 42090305241), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej, oraz sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Szwedy-Porzych, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25960

Dodano: 2019-05-21 14:49:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Czajkowska Anita w upadłości likwidacyjnej

2019-05-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25964. Czajkowska Anita. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 784/18. [BMSiG-25622/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GU 784/18 dotyczącej upadłości dłużnika: Anity Czajkowskiej, PESEL 62122500761, z dnia 8 maja 2019 r. zostało wydane postanowienie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej obejmującej likwidację majątku Anity Czajkowskiej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Mleczko, a syndyka masy upadłości w osobie Michała Zawiły. Sąd wzywa wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25964

Dodano: 2019-05-21 14:59:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kurasiewicz Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-05-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25971. Kurasiewicz Monika. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 734/18. [BMSiG-25698/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 734/18, ogłosił upadłość dłużnika: Moniki Kurasiewicz - zamieszkałego w Żorach, numer PESEL 53052309481, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Beaty Janas, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25971

Dodano: 2019-05-21 15:05:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Krysiak Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26561. Krysiak Marek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 474/18, XIV GUp 111/19. [BMSiG-26394/2019] Sygn. akt XIV GU 474/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 maja 2019 roku ogłosił upadłość Marka Krysiaka, PESEL 55031715139, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Małgorzatę Dominiak, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Sobieszuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 899. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 111/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26561

Dodano: 2019-05-23 09:40:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Siara Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-05-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26290. Siara Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 670/19, X GUp 410/19. [BMSiG-25802/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 maja 2019 r. w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt X GU 670/19 postanowił: 1) ogłosić upadłość Sylwii Siary (PESEL: 85071905483) zamieszkałej w Pruszkowie przy ul. Węglowej 7 (kod pocztowy: 05-800), 2) określić, że Sylwia Siara jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Moniki Ulmer (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1086), 4) określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 410/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26290

Dodano: 2019-05-22 10:07:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szlaużys Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-05-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25984. Szlaużys Roman. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 442/19, X GUp 396/19. [BMSiG-25548/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 442/19 ogłosił upadłość Romana Szlaużysa, zamieszkałego w Warszawie (03-543) przy ul. Hodowlanej 10 m. 6, PESEL 68032305878, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Karoliny Klunder (nr licencji 864). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 396/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25984

Dodano: 2019-05-21 15:17:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Capai Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-05-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26546. Capai Jolanta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 170/19, V GUp 165/19. [BMSiG-26276/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 maja 2019 roku ogłosił upadłość dłużniczki Jolanty Capai, nr PESEL 69111100984, zamieszkałej w Sędziszowie, os. Na Skarpie 15/30; określił, że upadła Jolanta Capai jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kuziela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 476; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 165/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26546

Dodano: 2019-05-23 09:22:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Czereśniowski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26548. Czereśniowski Tadeusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 651/18 of, VIII GUp 118/19 of. [BMSiG-26336/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 651/18 of, ogłosił upadłość Tadeusza Czereśniowskiego, numer PESEL 58063001555, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Adam Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 118/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26548

Dodano: 2019-05-23 09:23:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kasperek Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-05-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26558. Kasperek Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 686/18. [BMSiG-26324/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 686/18 ogłosił upadłość Katarzyny Kasperek (PESEL: 70090906407), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości - Wojciecha Bylskiego, oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26558

Dodano: 2019-05-23 09:37:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

K2 MARKET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-05-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25966. K2 MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000560476. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2015 r., sygn. akt X GU 1157/18/3, X GUp 60/19/3. [BMSiG-25603/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.05.2019 r., sygn. akt X GU 1157/18/3, ogłoszono upadłość dłużnika K2 Market Sp. z o.o. w Katowicach, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000560476. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Joanny Knast, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, sygn. akt X GUp 60/19/3. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25966

Dodano: 2019-05-21 17:56:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Majewska Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26267. Majewska Irena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 162/19, V GUp 168/19. [BMSiG-25999/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie o sygn. akt V GU 162/19: 1. ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Majewskiej, nr PESEL 53102007325, zamieszkałej w Kielcach przy ul. Konopnickiej 3/81, określając, że upadła Irena Majewska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus- -Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 168/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26267

Dodano: 2019-05-22 09:42:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Matysiak Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-05-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26269. Matysiak Sławomir. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 84/19. [BMSiG-26016/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 84/19, ogłosił upadłość Sławomira Matysiaka (PESEL 71101301257), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył na syndyka masy upadłości - Agnieszkę Rajewską oraz sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Napierały; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26269

Dodano: 2019-05-22 09:44:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kaczmarek Dawid w upadłości likwidacyjnej

2019-05-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26284. Kaczmarek Dawid. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 667/18 of, VIII GUp 119/19 of. [BMSiG-25931/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 667/18 of, ogłosił upadłość Dawida Kaczmarka jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 91031115319, zamieszkałego w Twardogórze przy ul. Ratuszowej 21/5. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 119/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie została ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26284

Dodano: 2019-05-22 09:59:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Korek Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-05-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26559. Korek Beata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 120/19 of, VIII GUp 115/19 of. [BMSiG-26331/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 120/19 of, ogłosił upadłość Beaty Korek, numer PESEL 68040403500, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Poprawy i syndyka masy upadłości w osobie Adama Janiszka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1068). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 115/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26559

Dodano: 2019-05-23 09:38:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Krupa Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-05-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26560. Krupa Andrzej. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 142/19, V GUp 162/19. [BMSiG-26287/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 maja 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Krupy, nr PESEL 53101911937, zamieszkałego w Kielcach przy ul. Nowaka Jeziorańskiego 47/2; określił, że upadły Andrzej Krupa jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kuziela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 476; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 162/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26560

Dodano: 2019-05-23 09:39:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Mateusz Michalski M-DENT w upadłości likwidacyjnej

2019-05-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25976. Michalski Mateusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Michalski „M-DENT” w Łodzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 700/18, XIV GUp 106/19. [BMSiG-25602/2019] Sygn. akt XIV GU 700/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 maja 2019 r. została ogłoszona upadłość Mateusza Michalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Michalski „M-DENT” w Łodzi, nr PESEL 85080714698. Sąd uznał, że siedziba dłużnika jest głównym ośrodkiem jego podstawowej działalności, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. U. UE L Nr 141, str. 19) i określił, że postępowanie ma charakter główny. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Monikę Smusz-Kuleszę, zastępcą sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Elżbietę Izdebską, numer licencji 145. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 106/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25976

Dodano: 2019-05-21 18:07:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Chmielewski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-05-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26262. Chmielewski Jacek. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 57/19. [BMSiG-26082/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 6 maja 2019 r. Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Jacka Chmielewskiego zamieszkałego w Olszanach 144, 58-150 Strzegom, PESEL 80011817633; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26262

Dodano: 2019-05-22 09:37:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Trzeciak Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-05-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26291. Trzeciak Dariusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 336/18, VIII GUp 114/19 of. [BMSiG-25841/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 6 maja 2019 r., sygn. akt VIII GU 336/18, ogłosił upadłość Dariusza Trzeciaka (numer PESEL 63072302171), zamieszkałego we Wrocławiu przy ul. Wejherowskiej 59/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Ryszarda Skorupskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 133). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 114/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie zostały zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26291

Dodano: 2019-05-22 10:08:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Obremska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-05-02 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26569. Obremska Bożena. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 263/19. [BMSiG-26356/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 2 maja 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 263/19 ogłosił upadłość dłużnika Bożeny Obremskiej, zamieszkałej w Kołaczkowie (numer PESEL: 68111209402), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927) oraz sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Wojtyckiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sadów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26569

Dodano: 2019-05-23 09:48:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Dębicka Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26280. Dębicka Jolanta. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 69/19 of, VIII GUp 109/19 of. [BMSiG-25895/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 kwietnia 2019 r., sygn. akt VIII GU 69/19 of, ogłosił upadłość Jolanty Dębickiej, nr PESEL 70090808167, zamieszkałej w Strzelinie, ul. Brzegowa 36, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184). Podstawę jurysdykcji wyłącznej dla sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowanie upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 109/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26280

Dodano: 2019-05-22 09:55:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Jucha Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25969. Jucha Mariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 234/19, V GUp 224/19. [BMSiG-25628/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 234/19, została ogłoszona upadłość dłużnika Mariusza Juchy, zamieszkałego w Rzeszowie, numer PESEL 66102511235, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy i Syndyka Masy Upadłości w osobie: A 2 Z Consulting - AA Ziobro Sp. z o.o. (KRS: 0000535273), reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Artura Ziobro (nr licencji 1035). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu Komisarzowi SSR Pawłowi Jandzie, pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 224/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25969

Dodano: 2019-05-21 15:03:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kukuczka Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26564. Kukuczka Jacek. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 64/19 of, VI GUp 72/19 of. [BMSiG-26244/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt VI GU 64/19 of (VI GUp 72/19 of), ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Kukuczki, PESEL 81072503118, zamieszkałego: ul. Chrobrego nr 5/33, 43-400 Cieszyn, obejmującej likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Bernadety Różańskiej oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa Sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 72/19 of. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26564

Dodano: 2019-05-23 09:43:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Lach Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-04-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26565. Lach Wiesława. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 67/19 of, VI GUp 71/19 „of”. [BMSiG-26221/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 r., sygn. akt VI GU 67/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Wiesławy Lach - numer PESEL: 73113014088. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. VI GUp 71/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26565

Dodano: 2019-05-23 09:44:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Siódmak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26575. Siódmak Teresa. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 234/19, XI GUp 132/19. [BMSiG-26121/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 234/19 ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Siódmak, nr PESEL 56092208402, zamieszkałej w Skokach, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 132/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Jana Gołąbka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26575

Dodano: 2019-05-23 09:55:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Oko Irena w upadłości likwidacyjnej

2019-04-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26273. Oko Irena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 55/19. [BMSiG-26079/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 29 kwietnia 2019 r. Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Ireny Oko, zamieszkałej w Wałbrzychu przy ul. Monte Casino 15/5, PESEL 51112710525, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26273

Dodano: 2019-05-22 09:48:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Jetke Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-04-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26283. Jetke Krzysztof. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 824/18, VI GUp 74/19. [BMSiG-25670/2019] Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. VI GU 824/18 (GUp 74/19) ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Jetke, zamieszkałego przy ulicy Morskiej 32H, 84-120 Władysławowo, PESEL 66110201432, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie AsSR Przemysława Makułę urzędującego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobiesa (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, od ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w rejestrze przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26283

Dodano: 2019-05-22 09:58:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

JEZMAR/DACHSTYL Kamil Żurek

2019-04-29 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26805. Żurek Kamil prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DACHSTYL Kamil Żurek w Myszkowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 8/19, VIII GRp 3/19. [BMSiG-26219/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 roku, sygn. akt VIII GR 8/19, otworzył postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Kamila Żurka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DACHSTYL Kamil Żurek z siedzibą w Myszkowie 42-300 przy ul. Słowackiego 70, PESEL nr 88041204474. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Brzózki-Chamali oraz nadzorcę sądowego w osobie Mirosława Piechowiaka - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona), otwarte przyspieszone postępowanie układowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRp 3/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26805

Dodano: 2019-05-23 18:27:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Górska Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-04-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25967. Górska Urszula. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 34/19, V GUp 58/19. [BMSiG-25611/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 34/19 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Urszuli Górskiej, zamieszkałej przy ul. Dąbrówki 8/57, 86-300 Grudziądz, numer PESEL 48052009585 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Barbary Trokowskiej-Stempnik, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Patryka Chodkowskiego (numer licencji: 1133); 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę; 8. przyznać ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Toruniu) radcy prawnemu Dominice Kalińskiej kwotę 2.214 zł (dwa tysiące dwieście czternaście złotych), w tym należny podatek VAT, tytułem kosztów pomocy prawnej udzielonej dłużniczce z urzędu. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 58/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25967

Dodano: 2019-05-21 15:01:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Frątczak Violetta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26550. Frątczak Violetta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 143/19, XI GUp 131/19. [BMSiG-26119/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 143/19 ogłosił upadłość Violetty Frątczak, PESEL 67022113440, zam. w Rychwale, ul. Konińska 56/4, 62-570 Rychwał, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 131/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Violetty Frątczak do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Violetty Frątczak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono na syndyka Katarzynę Bernacik-Surmę, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1323. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26550

Dodano: 2019-05-23 09:26:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Mikołajek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26567. Mikołajek Tomasz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 16/19 AL, V GUp 43/19. [BMSiG-26307/2019] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 16/19 AL, V GUp 43/19, ogłosił upadłość Tomasza Mikołajek, zam.: ul. Zachodnia 74 lok. 4, 66-200 Świebodzin, PESEL 75121814296, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; uznał postępowanie upadłościowe Tomasza Mikołajek za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego Tomasza Mikołajek, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Tomasza Mikołajek, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postepowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-950 Zielona Góra, z podaniem sygnatury V GUp 43/19. Sąd stwierdził, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. K 2015 nr. 14, str. 19, CELEX: 32015R848). Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 43/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Wojciecha Górniaka oraz syndyka w osobie Stanisława Steckiewicza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1244. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26567

Dodano: 2019-05-23 09:47:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POL-MOT AUTO S.A.

2019-04-26 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26180. POL - MOT AUTO SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000396018. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 września 2011 r., sygn. akt X GR 33/19, X GRs 6/19. [BMSiG-25524/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2019 roku wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Pol - Mot Auto Spółka Akcyjna o otwarcie postępowania sanacyjnego, sygn. akt X GR 33/19, postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne Pol - Mot Auto Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie (01-513), ul. Alojzego Felińskiego 2, KRS 0000396018, REGON 011273778, NIP 1180089082; 2. odebrać zarząd własny dłużnikowi; 3. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz zarządcę w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (numer licencji 943); 4. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz. L. 141 z dnia 5 czerwca 2015 roku (załącznik A). Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą X GRs 6/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zarządca Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26180

Dodano: 2019-05-21 19:23:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Buczek-Łazarz Ewelina w upadłości likwidacyjnej

2019-04-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26545. Buczek-Łazarz Ewelina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 233/19, V GUp 223/19. [BMSiG-26112/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU 233/19) ogłosił upadłość w stosunku do Upadłej Eweliny Buczek-Łazarz, zam.: Rzeszów, numer PESEL 88020915421, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Dla postępowania upadłościowego nadano sygn. akt V GUp 223/19. Sędzią Komisarzem Sąd ustanowił SSR Jerzego Młynarskiego, a Syndykiem masy upadłości Spółkę: Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K. w Rzeszowie, KRS: 0000680644. Sąd wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26545

Dodano: 2019-05-23 09:21:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Mrugał Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26568. Mrugał Łukasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 229/19, V GUp 222/19. [BMSiG-26189/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 229/19 postanowił: I. ogłosić upadłość Łukasza Mrugał zam.: Rzeszów, numer PESEL 81022216910, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Piotr Sitko, numer licencji 816; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 222/19 - pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26568

Dodano: 2019-05-23 09:47:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Baran Franciszek w upadłości likwidacyjnej

2019-04-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26277. Baran Franciszek. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 54/19. [BMSiG-25967/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 25 kwietnia 2019 r. Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Franciszka Barana, zamieszkałego: 57-320 Studzienno numer 7, PESEL 36040210710, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Michała Błaszczyszyna, V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26277

Dodano: 2019-05-22 09:52:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Filipek Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26281. Filipek Dariusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 203/19, V GUp 221/19. [BMSiG-25851/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 203/19, ogłosił upadłość w stosunku do dłużnika - Dariusza Filipek zam. w Iwierzycach, PESEL 84100417933 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd ustanowił w osobie SSR Pawła Jandę, a syndyka masy upadłości Jakuba Pieczonkę (nr licencji 1221). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 211/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26281

Dodano: 2019-05-22 09:56:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Zazulska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-04-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26292. Zazulska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 190/19, V GUp 220/19. [BMSiG-25837/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU 190/19) ogłosił upadłość Małgorzaty Zazulskiej, zamieszkałej: Wrocanka, PESEL 66100109760, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 220/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26292

Dodano: 2019-05-22 10:09:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Grygier Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26554. Grygier Janusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 763/18, XI GUp 127/19. [BMSiG-26147/2019] Syndyk masy upadłości Janusza Grygiera obwieszcza, że Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 763/18 ogłosił upadłość dłużnika Janusza Grygiera (PESEL 51111701616), zam. w Borówcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 127/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie - Asesor Artur Kapłon. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Rafała Maciejewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1320. Wskazuje się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26554

Dodano: 2019-05-23 09:33:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Ożarowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-04-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26571. Ożarowska Marta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 107/19, XI GUp 125/19. [BMSiG-26143/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 107/19 ogłosił upadłość Marty Ożarowskiej, PESEL 77092113163, zam. w Koziegłowach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27b/56, 62-028 Koziegłowy, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 125/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Marty Ożarowskiej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Marty Ożarowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono na syndyka Katarzynę Bernacik-Surmę, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1323. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26571

Dodano: 2019-05-23 09:51:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Świstak Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-04-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26577. Świstak Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 47/19, GUp 212/19. [BMSiG-26277/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem, sygn. akt V GU 47/19, z dnia 23 kwietnia 2019 roku: I. ogłosił upadłość w stosunku do Dłużniczki Doroty Świstak, zam.: Przemyśl, PESEL 58031414527, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego, III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Olejnika, nr licencji 203, IV. wzywa Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, przesyłając zgłoszenie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, 35-303 Rzeszów, ul. gen. J. Kustronia 4, ze wskazaniem sygn. akt V GUp 212/19. V MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26577

Dodano: 2019-05-23 09:57:17 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-05-23 09:57:27

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szczypta Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26579. Szczypta Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 546/18, V GUp 210/19. [BMSiG-26168/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w dniu 18 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 546/18 postanowił: I. ogłosić upadłość w stosunku do Dłużnika Piotra Szczypty, zam.: Strzyżów, numer PESEL 72033101371, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie - Piotr Sitko, numer licencji 816; IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (podając sygn. akt V GUp 210/19 - pod którą prowadzone jest postępowanie upadłościowe). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26579

Dodano: 2019-05-23 09:59:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

POL-MOT HOLDING S.A.

2019-04-18 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26190. POL-MOT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000016274. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2001 r., sygn. akt X GR 40/19, X GRp 8/19. [BMSiG-25533/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2019 roku, wydanym w sprawie z wniosku dłużnika Pol-Mot Holding Spółka Akcyjna o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego, sygn. akt X GR 40/19, postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe Pol-Mot Holding spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-220), ul. Rajców 10, KRS: 0000016274, REGON: 012770467, NIP: 5240302157; 2. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosia oraz nadzorcę sądowego w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 943); 3. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015, poz. 978), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą X GRp 8/19. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia tego postanowienia w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Krzysztof Piotrowski Nadzorca Sądowy MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26190

Dodano: 2019-05-21 20:30:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Spółdzielnia Niewidomych START w Przemyślu

2019-04-18 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26192. SPÓŁDZIELNIA NIEWIDOMYCH „START” w Przemyślu. KRS 0000109548. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2002 r., sygn. akt V GR 3/19, V GRs 5/19. [BMSiG-25641/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2019 r., (sygn. akt V GR 3/19) na podstawie art. 233, 234, 235 pr. restr. w zw. z art. 236, 237 pr. restr. w zw. z art. 270 pr. restr. w zw. z art. 288 ust. 1, 2, 3 i art. 289 pr. restr. w zw. z art. 342 pr. restr. postanawia: I. otworzyć postępowanie sanacyjne w stosunku do: Spółdzielnia Niewidomych START, nr NIP 7950200059, REGON 000455344, KRS 0000109548; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć Zarządcę w osobie spółki - Doradcy Restrukturyzacyjni Olejarski i Wspólnicy Sp. K., numer KRS 0000680644. IV. zezwolić na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa, w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu, reprezentantom dłużnika; V. wskazać, iż przedmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji polskich sądów - podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr. VI. postępowanie sanacyjne toczy się pod sygn. akt V GRs 5/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26192

Dodano: 2019-05-21 20:35:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sarnecki Hubert w upadłości likwidacyjnej

2019-04-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26287. Sarnecki Hubert. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 571/18, V GUp 211/19. [BMSiG-25843/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacji i Upadłości, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 18 kwietnia 2019 r. (sygn. akt V GU 571/18) ogłosił upadłość Huberta Sarneckiego, zamieszkałego: Jasło, PESEL 80050818356, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz syndyka w osobie Tomasza Śmietana (nr licencji 985). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni, licząc od dnia ukazania się obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 211/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 2628

Dodano: 2019-05-22 10:02:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowakowska Anna i Nowakowski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-04-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26570. Nowakowska Anna i Nowakowski Rafał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2573/18, X GUp 353/19, X GUp 352/19. [BMSiG-26234/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2573/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość Anny Nowakowskiej (PESEL 80081207307) oraz Rafała Nowakowskiego (PESEL 72062900837) - osób nieprowadzących działalności gospodarczej, zamieszkałych w Piastowie przy ul. Piasta 26 m. 7, 08-520 Piastów; 2. wezwać wierzycieli upadłych do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Łukasza Ragusa (nr licencji 437); 5. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/ 848 w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod następującymi sygnaturami: Anna Nowakowska - sygn. akt X GUp 353/19, Rafał Nowakowski - sygn. akt X GUp 352/19. Wzywa się wierzycieli upadłych do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, Sędzia komisarz: SSR Piotr Pełczyński, sygn. akt Anna Nowakowska - sygn. akt X GUp 353/19, Rafał Nowakowski - sygn. akt X GUp 352/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26570

Dodano: 2019-05-23 09:50:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Bakota Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-04-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25958. Bakota Katarzyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 10/19, V GUp 49/19. [BMSiG-25638/2019] Postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. V GU 10/19 (GUp 49/19), ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Bakota zamieszkałej przy ul. Łyskowskiego 13a/68, 87-100 Toruń, PESEL 76120217288, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie As. SR Barbary Trokowskiej- -Stempnik, urzędującej w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń oraz syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobiesa (nr licencji 739). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2015/848) z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ. U. UE L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu. Kosztami postępowania obciążyć dłużnika. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25958

Dodano: 2019-05-21 14:46:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Słapa Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-04-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25980. Słapa Andrzej. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 50/19 of, VI GUp 68/19. [BMSiG-25560/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt VI GU 50/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Andrzeja Słapa, PESEL 81090513894. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy przesłać w dwóch egzemplarzach na adres Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała, z podaniem sygnatury sprawy VI GUp 68/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy. Ponadto Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25980

Dodano: 2019-05-21 15:13:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Janusz Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-04-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26556. Janusz Adam. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 208/19, V GUp 199/19. [BMSiG-26115/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 15.04.2019 r., sygn. akt V GU 208/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Adama Janusza, zam.: Rzeszów, PESEL 55100219795, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesława Zawady oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi pod adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 199/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26556

Dodano: 2019-05-23 09:35:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kapa Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-04-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26557. Kapa Michał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 128/19, V GUp 196/19. [BMSiG-26264/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 15.04.2019 r., sygn. akt V GU 128/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do upadłego Michała Kapy, zam.: Rzeszów, PESEL: 83091210817, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi pod adresem: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Kustronia 4, z podaniem sygnatury akt V GUp 196/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od daty ukazania się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26557

Dodano: 2019-05-23 09:36:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pająk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-04-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26572. Pająk Teresa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 131/19, V GUp 148/19. [BMSiG-26313/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 131/19, ogłosił upadłość dłużnika Teresy Pająk, PESEL 53052106569, zam.: ul. Torowa 14, 27-215 Wąchock; określił, że upadła Teresa Pająk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Klementyny Łuckiej, posiadającej licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 760; wezwał wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r, nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą V GUp 148/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26572

Dodano: 2019-05-23 09:52:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Zugaj Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-04-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26578. Zugaj Paweł. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 130/19, V GUp 147/19. [BMSiG-26311/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z 15 kwietnia 2019 r., sygn. akt V GU 130/19, ogłosił upadłość dłużnika Pawła Zugaja, PESEL 61082806856, zam.: ul. Żeromskiego 6/5, 27-200 Starachowice; określił, że upadły Paweł Zugaj jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka, Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Klementyny Łuckiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 760; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r, nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego Rozporządzenia. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą GUp 147/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26578

Dodano: 2019-05-23 09:58:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości w upadłości likwidacyjnej

2019-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26551. FUNDACJA ROZWOJU NAUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Poznaniu. KRS 0000194090. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2004 r., sygn. akt XI GU 188/18, XI GUp 116/19. [BMSiG-26093/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 188/18 ogłosił upadłość dłużnika Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu, ul. Karola Libelta 1 A/2, 61-706 Poznań, nr KRS 0000194090. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 116/19. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Jakuba Kuleszy - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 168. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26551

Dodano: 2019-05-23 17:28:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Wilento Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-04-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25987. Wilento Artur. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 369/18, V GUp 46/19. [BMSiG-25721/2019] Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie sygn. akt V GU 369/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Artura Wilento, zamieszkałego pod adresem: ul. Podgórna 16 lok. 4, 87-100 Toruń, numer PESEL 68041512416, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Przemysława Kowalskiego, urzędującego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Kamila Dobiesa (nr licencji: 739); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste i ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3. ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu tegoż przepisu; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 46/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25987

Dodano: 2019-05-21 15:20:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kubieniec Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-04-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26563. Kubieniec Łukasz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 31/19. [BMSiG-26252/2019] Postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 31/19, postanowił: 1. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Łukasza Kubieniec, nr PESEL 81011613335, zamieszkałego: ulica ks. pr. Stanisława Słonki 22A/11, 34-300 Żywiec, obejmującą likwidację majątku upadłego; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 4. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Bernadetę Różańską; 5. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230, 6. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26563

Dodano: 2019-05-23 09:42:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi - Produkcja Handel Jerzy Szpala w upadłości likwidacyjnej

2019-03-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26289. Szpala Jerzy prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi Produkcja Handel Jerzy Szpala w Lubiczu Dolnym. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 212/18, V GUp 34/19. [BMSiG-25733/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie V GU 212/18 (GUp 34/19) ogłoszona została upadłość dłużnika Jerzego Szpala prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi-Produkcja Handel Jerzy Szpala z siedzibą w Lubiczu Dolnym, przy ul. Dworcowej 15, 87-162 Lubicz Górny; NIP 8790013230, PESEL 52052913599. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Izabeli Foksińskiej oraz zastępcę sędziego komisarza w osobie Asesora sądowego Dominika Nowickiego, urzędujących w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Kamila Dobies (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 739). Wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza, że podstawy jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26289

Dodano: 2019-05-22 16:16:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Kosakowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26553. Kosakowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 14/19 of. [BMSiG-26213/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 27 marca 2019 r., sygn. akt VI GU 14/19 of, została ogłoszona upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Stanisława Kosakowskiego, numer PESEL 52110413298, w celu likwidacji majątku. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 1 miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Mirosława Huczek. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Piotra Ligusa, nr licencji 635. Określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26553

Dodano: 2019-05-23 09:31:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

MAR-MOT Sp. z o.o.

2019-03-27 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 16346. MAR-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kowalewie Pomorskim. KRS 0000551949. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt V GR 1/19. [BMSiG-15623/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie V GR 1/19 otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika Mar- -Mot sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim, KRS 551949, odebrał dłużnikowi zarząd własny wyznaczył zarządcą Kamila Dobiesa (licencja 739), stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 61/2019 (5700) z dnia 27 marca 2019 r. → Pozycja 16346

Dodano: 2019-05-21 19:37:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Babczyszyn Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 25991. Babczyszyn Andrzej. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 34/18. [BMSiG-25704/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Babczyszyna nieprowadzącego działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 34/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 22.03.2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25991

Dodano: 2019-05-21 15:25:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Czapska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 25963. Czapska Joanna. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 978/18 of. [BMSiG-25656/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 978/18 of, w dniu 14 marca 2019 r. postanowił: 1) ogłosić upadłość dłużniczki Joanny Czapskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lęborku przy ul. Krzywoustego 30/31, nr PESEL 80051307165; 2) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 4) wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Przemysława Makuły; 5) wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pawła Pawlaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 950; 6) jako podstawę jurysdykcji Sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając że postępowanie to ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25963

Dodano: 2019-05-21 14:57:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

MAR-MOT Sp. z o.o.

2019-03-06 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 16346. MAR-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kowalewie Pomorskim. KRS 0000551949. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 kwietnia 2015 r., sygn. akt V GR 1/19. [BMSiG-15623/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie V GR 1/19 otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika Mar- -Mot sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim, KRS 551949, odebrał dłużnikowi zarząd własny wyznaczył zarządcą Kamila Dobiesa (licencja 739), stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu wymienionego przepisu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 61/2019 (5700) z dnia 27 marca 2019 r. → Pozycja 16346

Dodano: 2019-05-21 19:36:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szyszko Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 8824. Szyszko Magdalena. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 124/19. [BMSiG-8338/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6 lutego 2019 roku (sygn. akt X GUp 124/19): 1. ogłosił upadłość Magdaleny Szyszko (PESEL: 56091106329) zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 00-143) przy ul. Orlej 8 lok. 21; 2. określił, że Magdalena Szyszko jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Kraszewskiej oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 34/2018 (5673) z dnia 18 lutego 2019 r. → Pozycja 8824

Dodano: 2019-05-22 16:41:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Szymańska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-01-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26276. Szymańska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 126/18, VIII GUp 121/19. [BMSiG-26084/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11.01.2019 r., sygn. akt VIII GU 126/18, ogłosił upadłość Katarzyny Szymańskiej (numer PESEL: 85092210728), zamieszkałej w Smolcu przy ul. Polnej 1/9A, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Piotra Hanaja (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 915). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 121/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26276

Dodano: 2019-05-22 09:51:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

FRAMEWORK Sp. z o.o. Sp. K.

2018-12-12 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26798. „FRAMEWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Rzeszowie. KRS 0000518464. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2014 r., sygn. akt V GR 30/18, V GRp 15/18. [BMSiG-26236/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2018 r., w sprawie o sygn. akt V GR 30/18 postanowił: I. otworzyć przyśpieszone postępowanie układowe w stosunku do FRAMEWORK Sp. z o.o. Sp. K., NIP 5170366808, KRS 0000518464; II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć Nadzorcę dla Dłużnika w osobie Jakuba Pieczonki, nr lic. 1221; IV. wskazać, iż podmiotowe postępowanie określone w punkcie I sentencji postanowienia należy do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich, podając jako podstawę art. 342 ust. 1 pr. restr. Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego sprawa jest prowadzona pod sygn. akt V GRp 15/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 99/2019 (5738) z dnia 23 maja 2019 r. → Pozycja 26798

Dodano: 2019-05-23 18:13:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

GILDIA REKLAMY Alicja Rajczyk w upadłości likwidacyjnej

2018-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26275. Rajczyk Alicja prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GILDIA REKLAMY Alicja Rajczyk w Tarnowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 686/18, VIII GUp 492/18. [BMSiG-25995/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie wniosku dłużniczki Alicji Rajczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą GILDIA REKLAMY Alicja Rajczyk z siedzibą w Tarnowie podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 29.10.2018 r., sygn. akt VIII GU 686/18, postanowiono: I. ogłosić upadłość dłużniczki Alicji Rajczyk (PESEL 71091008303) zamieszkałej pod adresem: ul. Ochronek 16/1 33-100 Tarnów; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyny Szymskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewy Włoczewskiej; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Bogdana Łoboza - numer doradcy restrukturyzacyjnego 633; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia postępowania głównego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 492/18. Pouczenie co do pkt VII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26275

Dodano: 2019-05-22 16:11:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

GREGBUD WYKONAWSTWO Sp. z o.o. Sp. K.

2018-09-11 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 26182. GREGBUD WYKONAWSTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Tarnowie. KRS 0000505218. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 kwietnia 2014 r., sygn. akt VIII GR 27/18, VIII GRs 6/18. [BMSiG-25718/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, iż w sprawie o sygnaturze VIII GR 27/18 postanowieniem z dnia 11 września 2018 r. Sąd postanowił: I. otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika GREGBUD Wykonawstwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w Tarnowie, adres: 33-100 Tarnów, ul. Kazimierza Bartla 3, numer KRS 0000505218; II. odebrać dłużnikowi zarząd własny; III. wyznaczyć zarządcę w osobie Dariusza Grabarka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 763); IV. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - Katarzyny Szymskiej; V. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, ustalając, że postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter główny. Postępowanie sanacyjne prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GRs 6/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 26182

Dodano: 2019-05-21 19:29:41 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK