Informacje

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Dzikowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17426. Dzikowska Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 179/19. [BMSiG-17008/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 179/19, postanowieniem z dnia 6 marca 2020 roku, postanowił: I. ogłosić upadłość Anny Dzikowskiej, zamieszkałej: 58-260 Bielawa, ul. Sienkiewicza 6/19, posługującej się numerem PESEL 82103013361, obejmującą likwidację jej majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17426

Dodano: 2020-04-03 09:25:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jabkowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17428. Jabkowski Marcin. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 946/19, XI GUp 3/20. [BMSiG-17010/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 946/19, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Jabkowskiego (PESEL 95110205917), zam.: Pruśce, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 3/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Gorczyńskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 466. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17428

Dodano: 2020-04-03 09:26:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Judka Danuta i Judka Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17429. Judka Danuta i Judka Tadeusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 110/20, V GUp 117/20. [BMSiG-17040/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 marca 2020 r., sygn. akt V GU 110/20, została ogłoszona upadłość w stosunku do: - Danuty Judki, zam.: Ustrzyki Dolne, PESEL 58060615342, - Tadeusza Judki, zam.: Ustrzyki Dolne, PESEL 54070314350, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza została wyznaczona SSR Lucyna Soka, a na syndyka masy upadłości Marek Leszczak, nr licencji 754. Wzywa się Wierzycieli Upadłych do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 117/20. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17429

Dodano: 2020-04-03 09:27:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kuboń Kacper w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17430. Kuboń Kacper. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 13/20 of, VIII GUp 90/20 of. [BMSiG-17006/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 marca 2020 r., sygn. akt VIII GU 13/20 of, ogłosił upadłość Kacpra Kubonia (PESEL 92123005736), zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Mateusza Kurowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1152). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 90/20 of. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 90/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku jako nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17430

Dodano: 2020-04-03 09:28:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kotkiewicz Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17431. Kotkiewicz Wiesław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1054/19, XI GUp 51/20. [BMSiG-17002/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1054/19, ogłosił upadłość Wiesława Kotkiewicza (PESEL 55033018377), zamieszkałego w Słupcy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 51/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Wiesława Kotkiewicza do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Wiesława Kotkiewicza, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasz Baum (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1410). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17431

Dodano: 2020-04-03 09:29:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Małyszko Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17432. Małyszko Zygmunt. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 190/19, V GUp 30/20. [BMSiG-16940/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, z dnia 13 marca 2020 r., sygn. akt V GU 190/19, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Zygmunta Małyszko, zamieszkałego w Jeninie na osiedlu Przylesie 10, 66-450 Bogdaniec, PESEL 48080402659, i zarejestrowano pod sygn. akt V GUp 30/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Przemysława Wardyn, nr licencji 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 b. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17432

Dodano: 2020-04-03 09:30:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Rutkiewicz Cecylia w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17433. Rutkiewicz Cecylia. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 184/19, V GUp 11/20. [BMSiG-16958/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r. - sygn. akt V GU 184/19: 1. ogłosił upadłość Cecylii Rutkiewicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bolesławcu, ul. Wybickiego 10/6, PESEL 52103009763, obejmującą likwidację jej majątku; 2. wezwał wierzycieli upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 11/20; 3. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Zbigniewa Klin; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Jedlińskiego (nr licencji 433). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17433

Dodano: 2020-04-03 09:31:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przybylska Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17434. Przybylska Genowefa. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1088/19, XI GUp 67/20/PN. [BMSiG-16976/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 marca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1088/19, ogłosił upadłość dłużnika Genowefy Przybylskiej (PESEL 60042410069), zam. w Bolechowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 67/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Klaudii Kamińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1392. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17434

Dodano: 2020-04-03 09:32:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wołynka Piotr Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17435. Wołynka Piotr Dariusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 337/18, XII GUp 79/19. [BMSiG-17046/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 18 września 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Piotra Dariusza Wołynki, zamieszkałego przy ul. Zielone Wzgórze 19/2, 70-781 Szczecin, PESEL 61082009495, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 79/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Wardyna, nr licencji 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17435

Dodano: 2020-04-03 09:33:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sędzimir-Kamieńczuk Sabina Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17436. Sędzimir-Kamieńczuk Sabina Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 73/20 of, V GUp 61/20 of. [BMSiG-17018/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 73/20 of ogłosił upadłość Sabiny Marii Sędzimir-Kamieńczuk, zamieszkałej: Meszno 46, 48-305 Nysa (PESEL 74090114585), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędzi komisarz pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 61/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędzi komisarz w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17436

Dodano: 2020-04-03 09:34:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Hofman Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17437. Hofman Wiesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 123/20. [BMSiG-17047/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 9 marca 2020 r., sygn. akt V GU 137/20, postanawia: I. ogłosić upadłość Wiesława Hofmana, zam.: Krościenko Wyżne, numer PESEL 72110114692, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędzi Lucyny Sroki; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Janickiego, nr licencji 1345; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 123/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17437

Dodano: 2020-04-03 09:39:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Sługocki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17438. Sługocki Krzysztof. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 3/20. [BMSiG-17054/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 3/20 postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Krzysztofa Sługockiego, zamieszkałego: 57-520 Długopole Górne nr 102, PESEL 94011309658; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędzi Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17438

Dodano: 2020-04-03 09:40:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sosnowski Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17439. Sosnowski Ireneusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/20, V GUp 29/20. [BMSiG-16939/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, z dnia 13 marca 2020 r., sygn. akt V GU 18/20, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireneusza Sosnowskiego, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Wyczółkowskiego 13/18, PESEL 54100414056, i zarejestrowano pod sygn. akt V GUp 29/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Aleksandry Maksymiak oraz syndyka w osobie Przemysława Wardyn, nr licencji 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 b. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17439

Dodano: 2020-04-03 09:41:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Szczotka Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17440. Szczotka Jacek. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 318/19, VI GUp 46/20. [BMSiG-16992/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 318/19, ogłosił upadłość Jacka Szczotki, zamieszkałego w: 34-382 Brzuśnik 103, PESEL 62090902453, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 318/19, VI GUp 46/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17440

Dodano: 2020-04-03 09:42:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Tomiczek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17441. Tomiczek Teresa. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 48/20, VI GUp 85/20. [BMSiG-16987/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 48/20, ogłosił upadłość Teresy Tomiczek, zamieszkałej w Bielsku-Białej, PESEL 65092902209, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 48/20, VI GUp 85/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17441

Dodano: 2020-04-03 09:43:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Włodarczyk Karolina w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17442. Włodarczyk Karolina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 57/20 „of”, VII GUp 49/20 „of”. [BMSiG-17014/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem, sygn. akt VII GU 57/20 „of”, z dnia 12 marca 2020 r.: 1. ogłosił upadłość Karoliny Włodarczyk, numer PESEL 89083101725, zamieszkałej przy ul. Okrzei 11/17, 76-100 Sławno; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 5. wyznaczył Dagmarę Foster, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1259, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 49/20 „of”; Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17442

Dodano: 2020-04-03 09:44:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Mazowiecka Fabryka Okien i Drzwi Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17443. „MAZOWIECKA FABRYKA OKIEN I DRZWI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Antoninowie. KRS 0000106437. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 kwietnia 2002 r., sygn. akt XVIII GUp 1061/19. [BMSiG-16655/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego „Mazowieckiej Fabryki Okien i Drzwi” sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Antoninowie (05-503), poczta Głosków, KRS 0000106437, sygn. akt XVIII GUp 1061/19 (poprzednia sygn. akt X GUp 193/19), syndyk sporządził i w dniu 18 marca 2020 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi III uzupełniająca listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17443

Dodano: 2020-04-03 09:45:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Białanowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17444. Białanowska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 237/19. [BMSiG-16951/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 23.03.2020 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Białanowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 83092915544, sygn. akt VIII GUp 237/19. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17444

Dodano: 2020-04-03 09:45:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Białanowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17445. Białanowski Marek. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 238/19. [BMSiG-16953/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 23.03.2020 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Białanowskiego nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 80091314992, sygn. akt VIII GUp 238/19. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17445

Dodano: 2020-04-03 09:45:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fus Tomasz Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17446. Fus Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1230/19. [BMSiG-17088/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Fus w upadłości (sygn. akt XVIII GUp 1230/19) zawiadamia, że dnia 19.02.2020 r. sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17446

Dodano: 2020-04-03 09:46:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Góralczyk Piotr Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17447. Góralczyk Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1225/19. [BMSiG-17085/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Góralczyka w upadłości (sygn. akt XVIII GUp 1225/19) zawiadamia, że dnia 19.02.2020 r. sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17447

Dodano: 2020-04-03 09:46:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

GRUPA ROLNIK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17448. GRUPA ROLNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Nacławiu. KRS 0000454309. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 marca 2013 r., sygn. akt XI GUp 329/18. [BMSiG-17022/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego GRUPA ROLNIK Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nacławiu, sygnatura akt XI GUp 329/18 (nr KRS 0000454309), zawiadamia, że w dniu 31 października 2019 roku syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17448

Dodano: 2020-04-03 09:46:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Kowalska Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17449. Kowalska Halina. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 18/18. [BMSiG-16962/2020] Sędzia komisarz w postępowania upadłościowym Haliny Kowalskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Radłówka 39/3, 59-600 Lwówek Śl., sygnatura akt V GUp 18/18, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, ul. Bankowa 18, tel. 756712904. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych (art. 255 do 258 Pu). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17449

Dodano: 2020-04-03 09:46:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krasnodembska-Figat Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17450. Krasnodembska-Figat Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1290/19. [BMSiG-17077/2020] Obwieszcza się, że w dniu 27 lutego 2020 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Doroty Krasnodembskiej-Figat, zamieszkałej: Warszawa 02-554, Al. Niepodległości 148 lok. 3, PESEL 56093003020, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, sygn. akt XIX GUp 1290/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17450

Dodano: 2020-04-03 09:47:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kubasiak Czesław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17451. Kubasiak Czesław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 294/19. [BMSiG-17056/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 294/19, Czesława Kubasiaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17451

Dodano: 2020-04-03 09:47:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Kulpińska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17452. Kulpińska Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 12/19. [BMSiG-16934/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 4 marca 2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności Ewy Kulpińskiej, PESEL 81112507706, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. V GUp 12/19. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe - sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17452

Dodano: 2020-04-03 09:47:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Olesiński Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17453. Olesiński Wojciech. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 108/19. [BMSiG-17060/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Olesińskiego, sygn. akt VI GUp 108/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17453

Dodano: 2020-04-03 09:47:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Ostroszowicka Fabryka Mebli S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17454. OSTROSZOWICKA FABRYKA MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Ostroszowicach. KRS 0000137679. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2002 r., sygn. akt VI GUp 94/19. [BMSiG-16954/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ostroszowickiej Fabryki Mebli S.A. z siedzibą w Ostroszowicach, sygn. akt VI GUp 94/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 18, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17454

Dodano: 2020-04-03 09:48:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Pawlus Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17455. Pawlus Sebastian. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 9/19. [BMSiG-16990/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka listy wierzytelności w dniu 24 stycznia 2020 roku sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Sebastiana Pawlusa, sygn. akt XII GUp 9/19, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin- -Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności, stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17455

Dodano: 2020-04-03 09:48:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Petka Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17456. Petka Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 346/19. [BMSiG-17044/2020] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Witold Olech, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Petki, zam.: Zagórz, PESEL 81030219473, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 346/19, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17456

Dodano: 2020-04-03 09:48:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Polak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17457. Polak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 214/19. [BMSiG-16965/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Polak, zam.: Wampierzów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk masy upadłości sporządził i przekazał w dniu 13.01.2020 r. główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie – sala nr 3 (parter), przy ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GUp 214/19). W terminie dwóch tygodni od dnia nin. obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciwy tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17457

Dodano: 2020-04-03 09:48:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wołynka Piotr Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17458. Wołynka Piotr Dariusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 79/19. [BMSiG-17052/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka listy wierzytelności w dniu 18 grudnia 2019 sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Piotra Dariusza Wołynki, sygn. akt XII GUp 79/19, Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17458

Dodano: 2020-04-03 09:48:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Rydza Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17459. Rydza Małgorzata. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 73/19. [BMSiG-17083/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 10 lutego 2020 roku Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Rydza - sygn. akt XII GUp 73/19 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do sędziego komisarza sprzeciwu co do trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17459

Dodano: 2020-04-03 09:49:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane KPRB S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17460. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-BUDOWLANE „KPRB” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Stargardzie. KRS 0000138472. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2002 r., sygn. akt XII GUp 4/15. [BMSiG-17043/2020] W związku z przekazaniem przez syndyka w dniu 28 sierpnia 2019 roku uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego „KPRB” Spółki Akcyjnej w Stargardzie, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 4/15, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin- -Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności, stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17460

Dodano: 2020-04-03 09:49:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pucułek Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17461. Pucułek Dariusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 322/19 of. [BMSiG-17065/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Pucułka, numer PESEL 58072106818, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 322/19 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-23, Zw 1-23), przekazana przez syndyka Sędziemu komisarzowi 16 marca 2020 r., którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17461

Dodano: 2020-04-03 09:49:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wojtkowiak Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17462. Wojtkowiak Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1045/19. [BMSiG-17080/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Wojtkowiak w upadłości (sygn. akt XVIII GUp 1045/19) zawiadamia, że dnia 3.01.2020 sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17462

Dodano: 2020-04-03 09:49:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Rydza Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17463. Rydza Małgorzata. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 73/19. [BMSiG-17084/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka czwartej uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 21 lutego 2020 roku Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Małgorzaty Rydza - sygn. akt XII GUp 73/19 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do czwartej uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17463

Dodano: 2020-04-03 09:50:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

TNN Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17464. TNN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-DZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000490260. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2013 r., sygn. akt XVIII GUp 1033/19. [BMSiG-17037/2020] TNN Sp. z o.o., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1033/19. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w trybie art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego, obwieszcza o przekazaniu Sędzi komisarz dnia 13 stycznia 2020 roku listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym TNN Sp. z o.o. oraz możliwości jej przeglądania w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy (ul. Czerniakowska 100A) i złożenia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17464

Dodano: 2020-04-03 09:50:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Witas Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 17465. Witas Adam. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 56/20. [BMSiG-17000/2020] Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Adama Witasa (Witas), PESEL 82081713992, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 56/20, zawiadamia, iż została złożona I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości, Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17465

Dodano: 2020-04-03 09:50:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Fabudex Sp. z o.o. Sp. Komandytowa w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17466. FABUDEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000285071. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 lipca 2007 r., sygn. akt XIX GUp 5/19. [BMSiG-17033/2020] Sędzia Komisarz Fabudex Sp. z o.o. i Ska, Spółka Komandytowa z s. w Warszawie, KRS 0000285071, obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy pod sygnaturą XIX GUp 5/19, syndyk złożył dnia 3.03.2020 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który następnie uzupełnił dnia 13.03.2020 r. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, Warszawa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17466

Dodano: 2020-04-03 09:50:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

INFLUENSE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17467. INFLUENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Opolu. KRS 0000706726. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 listopada 2017 r., sygn. akt V GUp 76/19. [BMSiG-16957/2020] Zawiadamia się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, do sygn. akt V GUp 76/19 dla upadłego Influense sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Opolu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000706726, syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał Sędziemu komisarzowi I. częściowy plan podziału funduszy datowany na dzień 25.03.2020 roku, przewidujący częściowe zaspokojenie wierzytelności zaliczonych do kategorii drugiej. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu (45-368), i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieśćzarzuty stosownie do treści przepisu art. 350 ustawy - Prawo upadłościowe. Ze względu na panujące obecnie zagrożenie epidemiologiczne strony zainteresowane mogą zapoznać się z planem podziału po wysłaniu zapytania o udostępnienie dokumentu na adres e-mail: info@kubiczekm.com Marcin Mirosław Kubiczek (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17467

Dodano: 2020-04-03 09:51:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

TWOJA Spóldzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 17468. TWOJA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA W UPADŁOŚCI w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000008730. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 kwietnia 2001 r., sygn. akt V GUp 69/17. [BMSiG-16955/2020] Zawiadamia się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, do sygn. akt V GUp 69/17 dla upadłego Twoja Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w upadłości w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008730, syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał Sędziemu komisarzowi VI częściowy plan podziału funduszy datowany na dzień 27.03.2020 roku, przewidujący częściowe zaspokojenie wierzytelności zaliczonych do kategorii pierwszej w myśl art. 440 PrUp. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Wydziału V Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a w Opolu (45-368), i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść zarzuty stosownie do treści przepisu art. 349 ust. 1 PrUp. Ze względu na panujące obecnie zagrożenie epidemiologiczne, strony zainteresowane mogą zapoznać się z planem podziału po wysłaniu zapytania o udostępnienie dokumentu na adres e-mail: info@kubiczekm.com Marcin Mirosław Kubiczek (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17468

Dodano: 2020-04-03 09:51:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

ASTAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17425. ASTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Śląskim. KRS 0000037135. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GU 27/20, V GUp 66/20. [BMSiG-16975/2020] OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ASTAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM (KRS 0000037135, NIP 7481522513, REGON 532209691) Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 27/20 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Astal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Śląskim (KRS 0000037135, NIP 7481522513); 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000742548); 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 r, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny; 7. kosztami postępowania w sprawie obciążyć dłużnika. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Sędzia Piotr Stanisławiszyn, powołując się na sygnaturę akt V GUp 66/20. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Poucza się , ż e zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, adres e-mail: info@ kubiczekm.com, numer telefonu: +48 32 308 00 00. Marcin Mirosław Kubiczek - Prezes Zarządu Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17425

Dodano: 2020-04-03 13:10:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

HANDBUD REALIZACJE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17427. HANDBUD REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Legnicy. KRS 0000685920. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2017 r., sygn. akt V GU 35/20, V GUp 35/20. [BMSiG-17075/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GU 35/20 postanowił: I. ogłosić upadłość HANDBUD REALIZACJE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy, ul. Działkowa 78/1, KRS 0000685920, NIP 6912527094, obejmującą likwidację majątku; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Edyty Zaczkowskiej oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Pawła Oborskiego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Beaty Bednarskiej-Stańko - numer licencji 342; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 35/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17427

Dodano: 2020-04-03 13:13:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Otto Władysława w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17469. Otto Władysława. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 205/19. [BMSiG-16998/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 marca 2020 roku, sygn. akt XI GUp 205/19, umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec upadłej Władysławy Otto (PESEL 60062611301), zamieszkałej w Krobi. Poucza się, o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17469

Dodano: 2020-04-03 13:14:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Twaróg Apoloniusz Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17470. Twaróg Apoloniusz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 212/17. [BMSiG-16948/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lutego 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XI GUp 212/17, umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Apoloniusza Twaroga (PESEL 48040901994), zam. w Murowanej Goślinie, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje wierzycielom zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17470

Dodano: 2020-04-03 13:15:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Duc Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17472. Duc Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 76/17. [BMSiG-16969/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GUp 76/17, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku, postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Małgorzaty Duc, zobowiązując upadłą do spłaty wierzytelności uznanej na liście wierzytelności na następujących warunkach: spłata wierzyciela Banku Zachodniego WBK S.A. we Wrocławiu nastąpi jednorazowo na rzecz następcy prawnego tegoż wierzyciela w kwocie 221,22 zł w okresie jednego miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o ustaleniu planu spłaty II. ustalić, że zobowiązania upadłej powstałe przed ogłoszeniem upadłości oraz wierzytelności nie zgłoszone do masy zostaną umorzone w całości. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17472

Dodano: 2020-04-03 13:16:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Korcala Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 17474. Korcala Marek. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 114/19. [BMSiG-16961/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Korcala, PESEL 59101503817, zamieszkałego w Lubinie (59-300), ul. Kamienna 20/4, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, V GUp 114/19, zawiadamia, że sporządzono i złożono w ww. Sądzie opis i oszacowanie nieruchomości, w której upadły posiada 1/2 udziału, położonej w Lubinie, ul. Kamienna 20/4, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lubinie księga wieczysta o numerze KW LE1U/00057198/2. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17474

Dodano: 2020-04-03 13:26:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim

Jach Mariola w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 17475. Jach Mariola. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 90/19. [BMSiG-16946/2020] Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marioli Jach, PESEL 67092304883, sygn. akt V GUp 90/19, postanowieniem z dnia 26 marca 2020 r. został zmieniony Sędzia Komisarz w ten sposób, że w miejsce Sędziego Dominiki Lisieckiej wyznaczono Sędziego Marię Lasota-Dudkiewicz. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17475

Dodano: 2020-04-03 13:26:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Kulpa Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17476. Kulpa Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 78/18. [BMSiG-16972/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GUp 78/18, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 roku, postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Anny Kulpy, obowiązując upadłą do spłaty wierzytelności uznanych na liście wierzytelności na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 36 miesięcy, 2) do podziału między wierzycieli w każdym miesiącu przypada kwota 250 zł z zastrzeżeniem pkt 3, 3) poszczególne wierzytelności będą spłacane następująco: a) wierzytelność wierzyciela Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu będzie płatna w 36 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości 15,76 zł każda; b) wierzytelność wierzyciela Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie będzie płatna w 36 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości 234,24 zł każda, 4) ustalić że zobowiązania upadłej powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty zostaną umorzone, w tym: a) wobec wierzyciela Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu w wysokości 4 280,99 zł, b) wobec wierzyciela Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 63 629,92 zł, c) wierzytelności niezgłoszone do masy upadłości - w całości. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17476

Dodano: 2020-04-03 13:27:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Lamorski Gustaw w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17477. Lamorska Bożena i Lamorski Gustaw. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 30/15. [BMSiG-17058/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GUp 30/15, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 roku, postanowił: I. umorzyć w całości - bez ustalania planu spłaty - zobowiązania upadłej Bożeny Lamorskiej powstałe przed ogłoszeniem upadłości (przed dniem 17.06.2015 r.), z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym; wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu; II. umorzyć w całości - bez ustalania planu spłaty - zobowiązania upadłego Gustawa Lamorskiego powstałe przed ogłoszeniem upadłości (przed dniem 17.06.2015 r.), z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym; wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu; III. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17477

Dodano: 2020-04-03 13:28:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Lamorska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17477. Lamorska Bożena i Lamorski Gustaw. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 30/15. [BMSiG-17058/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GUp 30/15, postanowieniem z dnia 29 stycznia 2020 roku, postanowił: I. umorzyć w całości - bez ustalania planu spłaty - zobowiązania upadłej Bożeny Lamorskiej powstałe przed ogłoszeniem upadłości (przed dniem 17.06.2015 r.), z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym; wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu; II. umorzyć w całości - bez ustalania planu spłaty - zobowiązania upadłego Gustawa Lamorskiego powstałe przed ogłoszeniem upadłości (przed dniem 17.06.2015 r.), z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym; wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu; III. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17477

Dodano: 2020-04-03 13:28:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Lapczyk Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 17478. Lapczyk Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 14/20 of. [BMSiG-16984/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Beaty Lapczyk, PESEL 68042102407, prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 14/20 of, zawiadamia, że został sporządzony opis i oszacowanie nieruchomości stanowiącej wyodrębniony lokal mieszkalny nr 4 w budynku nr 6B przy ul. Osiedlowej w Strumieniu, obj. KW BB1C/00101829/3, Sądu Rejonowego w Cieszynie, z udziałem do 6032/818081 części w nieruchomości wspólnej obj. KW BB1C/00054466/5, Sądu Rejonowego w Cieszynie. Opis i oszacowanie można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego nr 24 pokój nr 5, i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17478

Dodano: 2020-04-03 13:30:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Ostroszowicka Fabryka Mebli S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 17479. OSTROSZOWICKA FABRYKA MEBLI SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Ostroszowicach. KRS 0000137679. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2002 r., sygn. akt VI GUp 94/19. [BMSiG-16964/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż został ukończony opis i oszacowanie majątku masy upadłości Ostroszowicka Fabryka Mebli SA w Ostroszowicach, sygn. akt VI GUp 94/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17479

Dodano: 2020-04-03 13:32:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

POLIDRUK Szala Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17480. Szala Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „POLIDRUK” Mirosław Szala w upadłości w Katowicach. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt X GUp 14/19/4. [BMSiG-16963/2020] Sygn. akt X GUp 14/19/4 OGŁOSZENIE O PRZETARGU „POLIDRUK” MIROSŁAW SZALA W UPADŁOŚCI, KATOWICE Syndyk ogłasza: 1) pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej, gm. Szczerców, p. bełchatowskim (KW PT1B/00037484/6), za cenę wywoławczą nie niższą niż 9.090,00 zł netto; 2) sprzedaż z wolnej ręki, w trybie pisemnego przetargu ofertowego, pakietu wierzytelności, za cenę wywoławczą nie niższą niż 652,00 zł netto. 1. Z uwagi na zagrożenie wywołane koronawirusem SARS- -CoV-2, oferty - z odpowiednim dopiskiem - muszą być składane wyłącznie listownie na adres: Kancelaria Syndyka Antonina Krząkała, 40-158 Katowice, ul. Jesionowa 22, zgodnie z wymogami danego regulaminu, w terminie do dnia 30.04.2020 r. Decyduje data nadania przesyłką poleconą. 2. Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości wskazanej w odpowiednim regulaminie. Decyduje data uznania rachunku. 3. Wymogi oferty, operat szacunkowy, opinia oraz regulacje dotyczące procedury przetargowej znajdują się w danym regulaminie, które udostępniane będą wyłącznie za pośrednictwem e-mail: katowice.syndyk@gmail.com lub tel.: 502 37 23 46. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17480

Dodano: 2020-04-03 13:32:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Urbaniak Mirosława w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17481. Urbaniak Mirosława. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 76/18. [BMSiG-16966/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GUp 76/18, postanowieniem z dnia 28 stycznia 2020 r., postanowił: I. ustalić plan spłaty upadłej Mirosławy Urbaniak, zobowiązując upadłą do spłaty kosztów postępowania pokrytych przez Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Wałbrzychu oraz wierzytelności wierzyciela uznanego na liście wierzytelności na następujących warunkach: - spłata nastąpi w okresie 36 miesięcy w następujący sposób: 1) do podziału między wierzycieli przypada kwota 153,34 zł (sto pięćdziesiąt trzy złote 34/100), przy czym wierzytelność wierzyciela Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w wysokości 5.185 zł (pięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych) będzie płatna w pierwszych czterech miesiącach w kwocie po 69,56 zł, a wierzytelność Net Bank S.A. w Warszawie w wysokości 335,12 zł, płatna będzie w kwotach po 83,78 zł. 2) po czterech miesiącach pozostała wierzytelność Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Wałbrzychu będzie płatna miesięcznie przez 31 miesięcy w kwocie 153,34 zł, a w ostatnim miesiącu w kwocie 153,46 zł; II. raty miesięczne płatne będą do końca każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia; III. ustalić że zobowiązania upadłej Mirosławy Urbaniak powstałe przed ogłoszeniem upadłości i nie zgłoszone do masy upadłości i zostaną umorzone. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17481

Dodano: 2020-04-03 13:33:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Worwąg-Żydołowicz Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 17483. Worwąg-Żydołowicz Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/17. [BMSiG-16994/2020] Syndyk masy upadłości Iwony Worwąg-Żydołowicz ustanowiony postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GUp 13/17, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że posiada na sprzedaż samochód osobowy Peugeot 807, rok produkcji 2003, przebieg 378000 km. Pojazd niesprawny technicznie. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2 000,00 zł. Termin składania ofert zakupu upływa 24.04.2020 r. Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej http://kancelariasyndyka.org. Szczegółowe informacje: kontakt@kancelariasyndyka.org. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17483

Dodano: 2020-04-03 13:34:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Wodarczyk Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 17484. Wodarczyk Mirosław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 22/19. [BMSiG-16936/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 marca 2020 r., sygn. akt V GUp 22/19, w postępowaniu upadłościowym Mirosława Wodarczyka, nr PESEL 72121506651, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. umorzyć wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego Mirosława Wodarczyka powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 16 stycznia 2019 r. (z wyłączeniem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 498) - bez ustalenia planu spłaty wierzycieli; 2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17484

Dodano: 2020-04-03 13:38:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

PPHU LUMINAR Anna Katarzyna Prokopowicz

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 17583. Prokopowicz Anna Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU LUMINAR Anna Katarzyna Prokopowicz w restrukturyzacji w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, sygn. akt VIII GRp 8/16. [BMSiG-17090/2020] Nadzorca wykonania układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Anny Katarzyny Prokopowicz (PESEL 73062704087), prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PPHU LUMINAR Anna Katarzyna Prokopowicz, sygnatura akt VIII GRp 8/16, informuje, że w dniu 9 marca 2020 roku złożyła do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, jedenaste sprawozdanie nadzorcy wykonania układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17583

Dodano: 2020-04-03 13:39:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

METATEC Rafał Gogolewski 2. Rafał Gogolewski PPH TANMET s.c.

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 17584. Gogolewski Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą METATEC Rafał Gogolewski w Ząbkowicach Śląskich. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRs 3/19. [BMSiG-16991/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu spisu wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Rafała Gogolewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą METATEC Rafał Gogolewski z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, sygn. akt VI GRs 3/19. Uczestnicy postępowania mogą przeglądać spis wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności do sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17584

Dodano: 2020-04-03 13:40:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

ORIENT Sp. z o.o.

2020-04-03 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 17585. „ORIENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałbrzychu. KRS 0000125742. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 sierpnia 2002 r., sygn. akt VI GRp 5/18. [BMSiG-16996/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GRp 5/18, postanowieniem z dnia 18 listopada 2019 roku, postanowił: - umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne dłużnika Orient Sp. z o.o. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17585

Dodano: 2020-04-03 13:40:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

HANDBUD REALIZACJE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-03-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17427. HANDBUD REALIZACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Legnicy. KRS 0000685920. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lipca 2017 r., sygn. akt V GU 35/20, V GUp 35/20. [BMSiG-17075/2020] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie o sygn. akt V GU 35/20 postanowił: I. ogłosić upadłość HANDBUD REALIZACJE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Legnicy, ul. Działkowa 78/1, KRS 0000685920, NIP 6912527094, obejmującą likwidację majątku; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Edyty Zaczkowskiej oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Pawła Oborskiego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Beaty Bednarskiej-Stańko - numer licencji 342; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt V GUp 35/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17427

Dodano: 2020-04-03 13:13:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

ASTAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-03-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17425. ASTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gorzowie Śląskim. KRS 0000037135. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GU 27/20, V GUp 66/20. [BMSiG-16975/2020] OBWIESZCZENIE SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI ASTAL SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE ŚLĄSKIM (KRS 0000037135, NIP 7481522513, REGON 532209691) Zawiadamia się, iż Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem w postępowaniu o sygnaturze akt V GU 27/20 z dnia 27.03.2020 r. w sprawie o ogłoszenie upadłości postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Astal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Śląskim (KRS 0000037135, NIP 7481522513); 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego do Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Piotra Stanisławiszyna oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Małgorzaty Kątnej; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000742548); 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19) z dnia 5 czerwca 2015 r, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny; 7. kosztami postępowania w sprawie obciążyć dłużnika. Zgłoszeń wierzytelności należy dokonywać na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 45-368 Opole, ul. Ozimska 60a, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Sędzia Piotr Stanisławiszyn, powołując się na sygnaturę akt V GUp 66/20. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach odpowiadających wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe. Poucza się , ż e zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą , w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym) przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, adres e-mail: info@ kubiczekm.com, numer telefonu: +48 32 308 00 00. Marcin Mirosław Kubiczek - Prezes Zarządu Kubiczek Michalak Sokół Sp. z o.o. (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17425

Dodano: 2020-04-03 13:10:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kuboń Kacper w upadłości likwidacyjnej

2020-03-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17430. Kuboń Kacper. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 13/20 of, VIII GUp 90/20 of. [BMSiG-17006/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 marca 2020 r., sygn. akt VIII GU 13/20 of, ogłosił upadłość Kacpra Kubonia (PESEL 92123005736), zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Mądrego i syndyka w osobie Mateusza Kurowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1152). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 90/20 of. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 90/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku jako nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17430

Dodano: 2020-04-03 09:28:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Sędzimir-Kamieńczuk Sabina Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17436. Sędzimir-Kamieńczuk Sabina Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 73/20 of, V GUp 61/20 of. [BMSiG-17018/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GU 73/20 of ogłosił upadłość Sabiny Marii Sędzimir-Kamieńczuk, zamieszkałej: Meszno 46, 48-305 Nysa (PESEL 74090114585), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej i syndyka masy upadłości w osobie Mariusza Jedynak (numer licencji 565). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędzi komisarz pod adresem: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - o sygn. akt V GUp 61/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędzi komisarz w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia sądowego o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17436

Dodano: 2020-04-03 09:34:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Tomiczek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17441. Tomiczek Teresa. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 48/20, VI GUp 85/20. [BMSiG-16987/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 48/20, ogłosił upadłość Teresy Tomiczek, zamieszkałej w Bielsku-Białej, PESEL 65092902209, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 48/20, VI GUp 85/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17441

Dodano: 2020-04-03 09:43:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Tomiczek Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-03-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17441. Tomiczek Teresa. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 48/20, VI GUp 85/20. [BMSiG-16987/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 48/20, ogłosił upadłość Teresy Tomiczek, zamieszkałej w Bielsku-Białej, PESEL 65092902209, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 48/20, VI GUp 85/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17441

Dodano: 2020-04-03 09:43:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Lapczyk Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-03-18 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15293. Lapczyk Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 14/20 of, VI GU 343/19 of. [BMSiG-14826/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 r., sygn. akt VI GU 343/19 of (VI GUp 14/20 of), sprostowanym postanowieniem z dnia 14 lutego 2020 r. ogłosił upadłość osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej Beaty Lapczyk, PESEL 68042102407, zamieszkałej: ul. Osiedlowa nr 6B, 43-246 Strumień, obejmującej likwidację majątku upadłej, wyznaczając sędziego, komisarza w osobie SSR Piotra Knapika oraz syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159. Wzywa się wierzycieli upadłej oraz osoby trzecie, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Określono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku Białej, Wydział VI Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego, powołując się na sygn. akt VI GUp 14/20 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 054/2020 (5944) z dnia 18 marca 2020 r. → Pozycja 15293

Dodano: 2020-04-03 13:30:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Przybylska Genowefa w upadłości likwidacyjnej

2020-03-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17434. Przybylska Genowefa. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1088/19, XI GUp 67/20/PN. [BMSiG-16976/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 marca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1088/19, ogłosił upadłość dłużnika Genowefy Przybylskiej (PESEL 60042410069), zam. w Bolechowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 67/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Klaudii Kamińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1392. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17434

Dodano: 2020-04-03 09:32:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Małyszko Zygmunt w upadłości likwidacyjnej

2020-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17432. Małyszko Zygmunt. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 190/19, V GUp 30/20. [BMSiG-16940/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, z dnia 13 marca 2020 r., sygn. akt V GU 190/19, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Zygmunta Małyszko, zamieszkałego w Jeninie na osiedlu Przylesie 10, 66-450 Bogdaniec, PESEL 48080402659, i zarejestrowano pod sygn. akt V GUp 30/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Przemysława Wardyn, nr licencji 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 b. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17432

Dodano: 2020-04-03 09:30:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sosnowski Ireneusz w upadłości likwidacyjnej

2020-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17439. Sosnowski Ireneusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 18/20, V GUp 29/20. [BMSiG-16939/2020] Syndyk masy upadłości zawiadamia, iż postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, z dnia 13 marca 2020 r., sygn. akt V GU 18/20, ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ireneusza Sosnowskiego, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim przy ulicy Wyczółkowskiego 13/18, PESEL 54100414056, i zarejestrowano pod sygn. akt V GUp 29/20. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Aleksandry Maksymiak oraz syndyka w osobie Przemysława Wardyn, nr licencji 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 b. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17439

Dodano: 2020-04-03 09:41:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Sługocki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17438. Sługocki Krzysztof. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 3/20. [BMSiG-17054/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 3/20 postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku postanowił: I. ogłosić upadłość obejmującą likwidację majątku nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Krzysztofa Sługockiego, zamieszkałego: 57-520 Długopole Górne nr 102, PESEL 94011309658; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie sędzi Magdaleny Kurpisz-Rybak. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17438

Dodano: 2020-04-03 09:40:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Włodarczyk Karolina w upadłości likwidacyjnej

2020-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17442. Włodarczyk Karolina. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 57/20 „of”, VII GUp 49/20 „of”. [BMSiG-17014/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem, sygn. akt VII GU 57/20 „of”, z dnia 12 marca 2020 r.: 1. ogłosił upadłość Karoliny Włodarczyk, numer PESEL 89083101725, zamieszkałej przy ul. Okrzei 11/17, 76-100 Sławno; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na Sędziego komisarza; 5. wyznaczył Dagmarę Foster, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1259, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich oparta jest o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 49/20 „of”; Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17442

Dodano: 2020-04-03 09:44:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Hofman Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2020-03-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17437. Hofman Wiesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 123/20. [BMSiG-17047/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 9 marca 2020 r., sygn. akt V GU 137/20, postanawia: I. ogłosić upadłość Wiesława Hofmana, zam.: Krościenko Wyżne, numer PESEL 72110114692, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędzi Lucyny Sroki; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Janickiego, nr licencji 1345; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19 z 5.06.2015 z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 2015/848. Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 123/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17437

Dodano: 2020-04-03 09:39:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

Dzikowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17426. Dzikowska Anna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 179/19. [BMSiG-17008/2020] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 179/19, postanowieniem z dnia 6 marca 2020 roku, postanowił: I. ogłosić upadłość Anny Dzikowskiej, zamieszkałej: 58-260 Bielawa, ul. Sienkiewicza 6/19, posługującej się numerem PESEL 82103013361, obejmującą likwidację jej majątku; II. określić, iż upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Jerzego Szafrańskiego; VI. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krystyny Chochol. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17426

Dodano: 2020-04-03 09:25:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Judka Danuta i Judka Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17429. Judka Danuta i Judka Tadeusz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 110/20, V GUp 117/20. [BMSiG-17040/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 4 marca 2020 r., sygn. akt V GU 110/20, została ogłoszona upadłość w stosunku do: - Danuty Judki, zam.: Ustrzyki Dolne, PESEL 58060615342, - Tadeusza Judki, zam.: Ustrzyki Dolne, PESEL 54070314350, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na Sędziego Komisarza została wyznaczona SSR Lucyna Soka, a na syndyka masy upadłości Marek Leszczak, nr licencji 754. Wzywa się Wierzycieli Upadłych do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sygn. akt V GUp 117/20. Wzywa się także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17429

Dodano: 2020-04-03 09:27:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Kotkiewicz Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2020-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17431. Kotkiewicz Wiesław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 1054/19, XI GUp 51/20. [BMSiG-17002/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 1054/19, ogłosił upadłość Wiesława Kotkiewicza (PESEL 55033018377), zamieszkałego w Słupcy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 51/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Wiesława Kotkiewicza do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Wiesława Kotkiewicza, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Wojciecha Stanke. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasz Baum (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1410). Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17431

Dodano: 2020-04-03 09:29:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Szczotka Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-02-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17440. Szczotka Jacek. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 318/19, VI GUp 46/20. [BMSiG-16992/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie o sygnaturze akt VI GU 318/19, ogłosił upadłość Jacka Szczotki, zamieszkałego w: 34-382 Brzuśnik 103, PESEL 62090902453, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Mirosławy Huczek oraz syndyka w osobie Zbigniewa Gacha, nr licencji 234. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko-Biała; w dwóch egzemplarzach odpowiadającym wymogom określonym w art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, powołując się na sygn. akt VI GU 318/19, VI GUp 46/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17440

Dodano: 2020-04-03 09:42:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Rutkiewicz Cecylia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17433. Rutkiewicz Cecylia. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 184/19, V GUp 11/20. [BMSiG-16958/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r. - sygn. akt V GU 184/19: 1. ogłosił upadłość Cecylii Rutkiewicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bolesławcu, ul. Wybickiego 10/6, PESEL 52103009763, obejmującą likwidację jej majątku; 2. wezwał wierzycieli upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 11/20; 3. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Zbigniewa Klin; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Jedlińskiego (nr licencji 433). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17433

Dodano: 2020-04-03 09:31:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Rutkiewicz Cecylia w upadłości likwidacyjnej

2020-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17433. Rutkiewicz Cecylia. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 184/19, V GUp 11/20. [BMSiG-16958/2020] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 13 lutego 2020 r. - sygn. akt V GU 184/19: 1. ogłosił upadłość Cecylii Rutkiewicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Bolesławcu, ul. Wybickiego 10/6, PESEL 52103009763, obejmującą likwidację jej majątku; 2. wezwał wierzycieli upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 11/20; 3. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Zbigniewa Klin; 4. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Jedlińskiego (nr licencji 433). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17433

Dodano: 2020-04-03 09:31:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jabkowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-01-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17428. Jabkowski Marcin. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 946/19, XI GUp 3/20. [BMSiG-17010/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 946/19, ogłosił upadłość dłużnika Marcina Jabkowskiego (PESEL 95110205917), zam.: Pruśce, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 3/20. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Gorczyńskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 466. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17428

Dodano: 2020-04-03 09:26:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Wołynka Piotr Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-09-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 17435. Wołynka Piotr Dariusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 337/18, XII GUp 79/19. [BMSiG-17046/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 18 września 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Piotra Dariusza Wołynki, zamieszkałego przy ul. Zielone Wzgórze 19/2, 70-781 Szczecin, PESEL 61082009495, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 79/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej oraz syndyka w osobie Przemysława Wardyna, nr licencji 252. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego i naprawczego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, iż podstawę jurysdykcji sądu polskiego stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 066/2020 (5956) z dnia 03 kwietnia 2020 r. → Pozycja 17435

Dodano: 2020-04-03 09:33:14 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK