Informacje

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bąkowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15288. Bąkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2420/18, X GUp 223/19. [BMSiG-14687/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 2420/18: 1. ogłosił upadłość Katarzyny Bąkowskiej, zamieszkałej w Markach przy ul. Małej 7A, (kod pocztowy: 05-270 Marki), PESEL 79081905360; 2. określił, że Katarzyna Bąkowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1031); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 223/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15288

Dodano: 2019-03-22 09:45:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Stężowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15290. Stężowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 4/19 of, V GUp 28/19 of. [BMSiG-14748/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 4/19 of ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku wobec dłużnika Jerzego Stężowskiego, PESEL 56041412577, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Lubin (59-300), ul. Pawia 58/11. Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powołując się na sygn. akt V GUp 28/19 of. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Jaworskiego nr licencji 474. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15290

Dodano: 2019-03-22 09:47:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Śmieja Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15291. Śmieja Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 17/19 „of”, V GUp 21/19. [BMSiG-14683/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 17/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Śmiei, PESEL 58071803938, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Violetty Wilczyńskiej nr licencji 803. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19); (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 21/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15291

Dodano: 2019-03-22 09:49:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Śmieja Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15291. Śmieja Andrzej. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 17/19 „of”, V GUp 21/19. [BMSiG-14683/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 17/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Śmiei, PESEL 58071803938, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Violetty Wilczyńskiej nr licencji 803. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe będzie głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) Dz.U. UE z dnia 5 czerwca 2015 roku (L 141/19); (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 21/19). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15291

Dodano: 2019-03-22 09:49:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dydycz Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15292. Dydycz Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1608/18, X GUp 226/19. [BMSiG-14784/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 1608/18, ogłosił upadłość Doroty Dydycz, zamieszkałej w Warszawie przy alei Dwudziestolatków 12/11 (kod pocztowy 02-157), PESEL 77080601348, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 226/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Katarzynę Kuć- -Kwaśniewicz, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15292

Dodano: 2019-03-22 09:51:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dydycz Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15293. Dydycz Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1608/18, X GUp 222/19. [BMSiG-14790/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 1608/18, ogłosił upadłość Tomasza Dydycza, zamieszkałego w Warszawie przy alei Dwudziestolatków 12/11 (kod pocztowy 02-157), PESEL 76061306215, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 222/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Katarzynę Kuć- -Kwaśniewicz, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15293

Dodano: 2019-03-22 09:52:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Tumielewicz Cecylia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15294. Tumielewicz Cecylia. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 140/18, V GUp 18/19. [BMSiG-14686/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r., sygnatura akt V GUp 18/19 (poprzednio V GU 140/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Cecylii Tumielewicz, zamieszkałej pod adresem: ul. Teatralna 6/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL: 48102706145. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15294

Dodano: 2019-03-22 09:53:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Groszek Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15296. Groszek Marta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 356/18 „of”. [BMSiG-14705/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt IX GU 356/18 „of”, ogłosił upadłość Marty Groszek, zamieszkałej przy ul. Augustówka 11B lok. 19, 02-981 Warszawa, PESEL 67041613981, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; uznał postępowanie upadłościowe Marty Groszek za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli Upadłej Marty Groszek, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej Marty Groszek, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Jerzego Sławka - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 2. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15296

Dodano: 2019-03-22 09:56:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Balowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15297. Balowski Mirosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 234/18 of, V GUp 30/19 of. [BMSiG-14859/2019] W dniu 1 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 234/18 of, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Mirosława Balowskiego, zam.: 48-340 Głuchołazy, ul. Konstytucji 3 Maja 20/3, identyfikującego się numerem PESEL 55122103911, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego z powołaniem sygn. akt V GUp 30/19 of. 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej. 5. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80. 6. Wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15297

Dodano: 2019-03-22 09:57:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błaszczyk Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15298. Błaszczyk Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2373/18, X GUp 216/19. [BMSiG-14792/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 2373/18, ogłosił upadłość Anety Błaszczyk, zamieszkałej w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 97/33 (kod pocztowy 01-424), PESEL 80110411480, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 216/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Annę Żuławę, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15298

Dodano: 2019-03-22 09:59:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dudek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15299. Dudek Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2519/18, X GUp 227/19. [BMSiG-14872/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r., w sprawie X GU 2519/18, X GUp 227/19: - ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Dudek, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 6 m. 14 (kod pocztowy 03-802), PESEL 51102400780; - określił, że Elżbieta Dudek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - określił, że upadła Elżbieta Dudek ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 227/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15299

Dodano: 2019-03-22 10:00:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Błaszczyk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15300. Błaszczyk Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 845/18. [BMSiG-14940/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 15 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt XII GU 845/18 ogłosił upadłość Stanisława Błaszczyka, nr ewidencyjny PESEL 52010713418, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zam.: ul. Kazimierza Wielkiego 12/1 numer lokalu 3, 41-940 Piekary Śląskie, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej- -Kania i syndyka masy upadłości w osobie Radosława Paulewicza. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiście ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi ASR Magdalenie Michalskiej-Kania, pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15300

Dodano: 2019-03-22 10:02:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Górczana Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15301. Górczana Aneta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 24/19, V GUp „of” 32/19. [BMSiG-14863/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 marca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 24/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Anety Górczanej, zamieszkałej w Lutrach 21 A m. 5, 11-311 Kolno, PESEL 78062404005, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Antoniego Paciorkowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 32/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15301

Dodano: 2019-03-22 10:03:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Grabiec Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15302. Grabiec Bogdan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 636/18. [BMSiG-14924/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 636/18 ogłosił upadłość dłużnika Bogdana Grabiec zamieszkałego w Pszowie, numer PESEL 78082813571, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15302

Dodano: 2019-03-22 10:04:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Grudzińska Lidia i Grudziński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15303. Grudzińska Lidia i Grudziński Paweł. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 252/18, V GUp „of” 30/19. [BMSiG-14874/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 252/18): 1. ogłosił upadłość dłużniczki Lidii Grudzińskiej, zam.: ul. Pieczewska 8/11, 10-699 Olsztyn, PESEL 72041706302, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. ogłosił upadłość dłużnika Pawła Grudzińskiego, zam.: ul. Pieczewska 8/11, 10-699 Olsztyn, PESEL 73062904418, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 3. wezwał wierzycieli upadłych do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Zbigniewa Chmielewskiego, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Antoniego Paciorkowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 30/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15303

Dodano: 2019-03-22 10:05:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kaczorowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15304. Kaczorowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 94/19. [BMSiG-14831/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 94/19 ogłosił upadłość Marka Kaczorowskiego (PESEL 90022607192), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w mieście Warszawa przy ul. Deotymy 51/50, kod pocztowy: 01-431, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Agnieszki Białej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15304

Dodano: 2019-03-22 10:06:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kotecka Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15306. Kotecka Anna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of”/283/18, V GUp „of”/33/19. [BMSiG-14868/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 marca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 283/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Anny Koteckiej, zamieszkałej w Olsztynie, ul. Poranna 8c m. 20, PESEL 56101607602, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. sędzią komisarzem wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz, 5. syndykiem upadłości wyznaczył Antoniego Paciorkowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 33/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15306

Dodano: 2019-03-22 10:08:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nathali Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15307. Nathali Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2561/18, X GUp 255/19. [BMSiG-14875/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie X GU 2561/18, X GUp 255/19: - Ogłosił upadłość dłużnika Macieja Nathali, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kabacki Dukt 14 m. 94 (kod pocztowy 02-798), PESEL 72020801556); - Określił, że Maciej Nathali jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Wyznaczył Sędziego Komisarza SSR w osobie Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - Wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termnie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Moniterze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - Stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a juryzdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - Określił, że upadły Maciej Nathali ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 255/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15307

Dodano: 2019-03-22 10:09:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Popović Dragan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15308. Popović Dragan. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 327/18, XIV GUp 48/19. [BMSiG-14828/2019] Sygn. akt XIV GU 327/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 marca 2019 roku ogłosił upadłość Dragana Popovicia, numer PESEL 61062016035, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Witolda Pawlaka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 48/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15308

Dodano: 2019-03-22 10:10:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rakowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15309. Rakowski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1974/18. [BMSiG-14825/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1974/18 ogłosił upadłość Macieja Rakowskiego (PESEL 62121902816), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w mieście Warszawa, przy ul. K. Sosnkowskiego 48 m. 3, kod pocztowy: 02-495, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Agnieszki Białej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15309

Dodano: 2019-03-22 10:11:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Samsel Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15310. Samsel Klaudia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 280/18 of, V GUp 28/19 of. [BMSiG-14847/2019] W dniu 27 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 280/18 of postanowił: 1. Ogłosić upadłość Klaudii Samsel, zam. 47-240 Bierawa, ul. Dworcowa 81, identyfikującej się numerem PESEL 80070112865, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej z powołaniem sygn. akt V GUp 28/19 of. 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej. 5. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80. 6. Wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). 7. Określić, że Klaudia Samsel ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15310

Dodano: 2019-03-22 10:12:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krać Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15311. Krać Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2338/18, X GUp 251/19. [BMSiG-14960/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 marca 2019 r. w spr. o sygn. akt X GU 2338/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość Daniela Krać zamieszkałego przy ul. Ostrobramskiej 82 m. 126, 04-163 Warszawa, PESEL 78011505979, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 251/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15311

Dodano: 2019-03-22 10:13:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Rosłońska Mieczysława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15312. Rosłońska Mieczysława. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 21/19, VIII GUp 50/19. [BMSiG-14955/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 21/19 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mieczysławy Rosłońskiej, zam.: Jackowo Dworskie 83, 05-190 Nasielsk, PESEL 46041415106, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 50/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15312

Dodano: 2019-03-22 10:15:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Marchlik Ewa i Marchlik Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15313. Marchlik Ewa i Marchlik Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 562/18. [BMSiG-14893/2019] „OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 562/18 ogłosił upadłość Ewy Marchlik (numer PESEL 56042307502) - nieprowadzącej działalności gospodarczej i Eugeniusza Marchlika (numer PESEL 59010128598) - nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979) i sędziego komisarza SSR w osobie Tomasza Piekarskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15313

Dodano: 2019-03-22 10:16:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gałan Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15314. Gałan Dariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 2/19. [BMSiG-14946/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 14 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt XII GU 2/19 ogłosił upadłość Dariusza Gałana, nr ewidencyjny PESEL 89082014398, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zam.: ul. Zabrska 14A/20, 44-100 Gliwice, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania i syndyka masy upadłości w osobie Radosława Paulewicza. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiście ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na piśmie w dwóch egzemplarzach - sędziemu komisarzowi ASR Magdalenie Michalskiej-Kania pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15314

Dodano: 2019-03-22 10:17:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Bortliczek Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15315. Bortliczek Tadeusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 102/18 of. [BMSiG-14692/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tadeusza Bortliczka, zamieszkałego: 43-400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego nr 12A, PESEL 39102805774, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, VI Wydziałem Gospodarczym (sygn. akt VI GUp 102/18 of), została złożona I (pierwsza) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego nr 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Cieszynie Leszka Niedźwieckiego, ul. Korfantego nr 37, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15315

Dodano: 2019-03-22 10:17:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Cieślak Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15316. Cieślak Piotr. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 132/18 „of”. [BMSiG-14688/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Cieślaka, PESEL 90011700079, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 132/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 13 marca 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15316

Dodano: 2019-03-22 10:17:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Cukiernicza Spółdzielnia Inwalidów SŁOWIANKA w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15317. CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW „SŁOWIANKA” W UPADŁOŚCI w Szczecinku. KRS 0000041544. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 września 2001 r., sygn. akt VII GUp 104/17. [BMSiG-14706/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów „Słowianka” w upadłości, sygn. akt VII GUp 104/17, ogłasza, że syndyk w dniu 5 marca 2019 r. (data nadania) złożył czwarte uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15317

Dodano: 2019-03-22 10:18:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Drożdżak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15318. Drożdżak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 359/18. [BMSiG-14767/2019] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Paweł Janda, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Drożdżak, zam.: Sanok, PESEL 85032315823, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 359/18, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15318

Dodano: 2019-03-22 10:18:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fedak Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15319. Fedak Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 339/18. [BMSiG-14741/2019] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Paweł Janda, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Fedaka, zam.: Sanok, PESEL 65122802116, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 339/18, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15319

Dodano: 2019-03-22 10:18:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kaźmierczak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15320. Kaźmierczak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 39/17 „of”. [BMSiG-14690/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Kaźmierczaka, PESEL 61022603938, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 39/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 20.02.2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15320

Dodano: 2019-03-22 10:18:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Krystowski Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15321. Krystowski Tadeusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 14/17/3. [BMSiG-14733/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Tadeusza Krystowskiego, sygn. akt X GUp 14/17/3, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Pszczynie, posiadającego numer PESEL 46052004579, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15321

Dodano: 2019-03-22 10:19:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Komorowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15322. Komorowska Barbara. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 120/18 „of”. [BMSiG-14678/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Barbary Komorowskiej, PESEL 53112904807, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 120/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 11 marca 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15322

Dodano: 2019-03-22 10:19:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Komorowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15323. Komorowski Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 315/18. [BMSiG-14754/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Komorowskiego, zam.: Rumia, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt V GUp 315/18, została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu Komisarzowi Lista Wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3(parter) przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Każdy zainteresowany może na warunkach określonych w art. 255 ust. 2 pr. up. i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15323

Dodano: 2019-03-22 10:19:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Grzegorczyk Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15324. Grzegorczyk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 65/18 of. [BMSiG-14694/2019] Zarządzeniem z dnia 18 marca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Zbigniewa Grzegorczyka (PESEL 65031702651) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi skorygowaną listę wierzytelności oraz uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu skorygowanej listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15324

Dodano: 2019-03-22 10:20:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

MASARNIA NIEŚCIOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15325. MASARNIA NIEŚCIOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Księżpolu. KRS 0000548342. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 marca 2015 r., sygn. akt IX GUp 119/18. [BMSiG-14666/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Masarni Nieścior Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Księżpolu (sygn. akt IX GUp 119/18) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi 18 lutego 2019 r. poprawiona lista wierzytelności z dnia 19 grudnia 2018 r. Listę wierzytelność można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15325

Dodano: 2019-03-22 10:20:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kowal Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15326. Kowal Zbigniew. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 322/17. [BMSiG-14762/2019] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Lesław Zawada, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Kowala, zam.: Blizne PESEL 58111815435, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 322/17, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15326

Dodano: 2019-03-22 10:20:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Miklas Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15327. Miklas Danuta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 108/18 „of”. [BMSiG-14676/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Miklas, PESEL 58101515709, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 108/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 27 lutego 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15327

Dodano: 2019-03-22 10:21:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nowak Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15328. Nowak Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 156/18. [BMSiG-14717/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mariusza Nowaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chrzanowie (PESEL 65062311534) (sygn. akt VIII GUp 156/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15328

Dodano: 2019-03-22 10:21:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Oporek Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15329. Oporek Maria. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 351/18. [BMSiG-14752/2019] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Jerzy Młynarski, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Oporek, zam.: Sanok PESEL 67012205407, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 351/18, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15329

Dodano: 2019-03-22 10:21:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Przepióra Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15330. Przepióra Danuta. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 76/18. [BMSiG-14675/2019] Sędzia komisarz Masy Upadłości Danuty Przepióry, PESEL 62121006145, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 76/18, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, w czytelni akt, i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15330

Dodano: 2019-03-22 10:21:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pikalska Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15331. Pikalska Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 941/18. [BMSiG-14703/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 13 marca 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Izabeli Pikalskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 941/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15331

Dodano: 2019-03-22 10:22:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pikalski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15332. Pikalski Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 942/18. [BMSiG-14691/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 13 marca 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jerzego Pikalskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt: X GUp 942/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15332

Dodano: 2019-03-22 10:22:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Rybarczyk Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15333. Rybarczyk Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 111/18 „of”. [BMSiG-14681/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Rybarczyk, PESEL 4008307763, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 111/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 13 marca 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15333

Dodano: 2019-03-22 10:22:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Skowroński Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15334. Skowroński Rafał. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 77/18. [BMSiG-14761/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Rafała Skowrońskiego, zam. w Kolbuszowej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygnaturze akt V GUp 77/18, została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu Komisarzowi Lista Wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. Każdy zainteresowany może na warunkach określonych w art. 255 ust. 2 pr. up. i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15334

Dodano: 2019-03-22 10:22:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Tubek Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15335. Tubek Łukasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 428/18. [BMSiG-14721/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Łukasza Tubka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Krakowie (PESEL 93021014659) (sygn. akt VIII GUp 428/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15335

Dodano: 2019-03-22 10:23:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Wandzel Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15336. Wandzel Wojciech. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 137/18 „of”. [BMSiG-14689/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Wojciecha Wandzel, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, pod sygnaturą akt VI GUp 137/18 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15336

Dodano: 2019-03-22 10:23:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Zmysłowska Karina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15337. Zmysłowska Karina. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 157/18 „of”. [BMSiG-14684/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Kariny Zmysłowskiej, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt VI GUp 157/18 „of”, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności. Listę tą może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15337

Dodano: 2019-03-22 10:23:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Góralska Mariola w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15338. Góralska Mariola. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 772/17. [BMSiG-14712/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Marioli Góralskiej (nr PESEL 63112306004), zamieszkałej w Warszawie przy ul. Lechickiej 11 m. 4 w Warszawie, (sygn. akt X GUp 772/17) ogłasza, że została mu przekazana czwarta uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15338

Dodano: 2019-03-22 10:23:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kurcz Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15339. Kurcz Ewa. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 79/18. [BMSiG-14709/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Kurcz, PESEL 78062817245, zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Rakowiecka 64c/2 (sygn. akt VIII GUp 79/18) ogłasza, że w dniu 11 stycznia 2019 r. została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15339

Dodano: 2019-03-22 10:24:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pabiański Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15340. Pabiański Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 940/18. [BMSiG-14735/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 20 lutego 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Pabiańskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 940/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15340

Dodano: 2019-03-22 10:24:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Banaszek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15341. Banaszek Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 552/18. [BMSiG-14723/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Elżbiety Banaszek, PESEL 70052306089, sygn. akt X GUp 552/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i złożył w dniu 10 stycznia 2019 r., II uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienioną listę w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15341

Dodano: 2019-03-22 10:24:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Arnold Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15342. Arnold Renata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/18. [BMSiG-14843/2019] Syndyk masy upadłości Renaty Arnold zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim, PESEL 48030200429, sygn. akt V GUp 15/18, informuje, iż w związku ze sporządzeniem w dniu 30.01.2019 roku przez syndyka i przekazaniem Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności Sędzia komisarz ogłasza, iż listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 b. 15, w Gorzowie Wielkopolskim oraz poucza o prawie złożenia zarzutów co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15342

Dodano: 2019-03-22 10:24:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Arnold Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15343. Arnold Zenon. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 14/18. [BMSiG-14835/2019] Syndyk masy upadłości Zenona Arnold zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim, PESEL 45121800117, sygn. akt V GUp 14/18, informuje, iż w związku ze sporządzeniem w dniu 30.01.2019 roku przez syndyka i przekazaniem Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności Sędzia komisarz ogłasza, iż listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 b. 15, w Gorzowie Wielkopolskim oraz poucza o prawie złożenia zarzutów co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15343

Dodano: 2019-03-22 10:25:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bondarczuk Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15344. Bondarczuk Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 681/18. [BMSiG-14728/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 27 lutego 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Bondarczuka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt X GUp 681/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15344

Dodano: 2019-03-22 10:25:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Barejka Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15345. Barejka Sylwia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1044/18. [BMSiG-14724/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Sylwii Barejka, PESEL 77052601725, sygn. akt X GUp 1044/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 11 marca 2019 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienioną listę w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15345

Dodano: 2019-03-22 10:25:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Dymna Honorata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15346. Dymna Honorata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 205/17. [BMSiG-14749/2019] XIV GUp 205/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 1 lutego 2019 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności Honoraty Dymnej, nr PESEL 54080600522 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 205/17, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15346

Dodano: 2019-03-22 10:26:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Całek Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15347. Całek Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 951/18. [BMSiG-14716/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Kamila Całka, PESEL 86062001856, sygn. akt X GUp 951/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził oraz przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 4 marca 2019 r. listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać wyżej wymienioną listę w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt wyżej wymienionej listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15347

Dodano: 2019-03-22 10:26:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czerwiński Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15348. Czerwiński Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 249/18. [BMSiG-14730/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Stanisława Czerwińskiego, PESEL 70072907695, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 249/18), ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, - a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15348

Dodano: 2019-03-22 10:26:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kmiecik Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15349. Kmiecik Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 534/18. [BMSiG-14848/2019] Obwieszcza się, że w dniu 24 października 2018 roku syndyk złożył sędziemu komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pauliny Kmiecik, zamieszkałej: Warszawa 00-775, ul. Konduktorska 3B m. 34, PESEL 89060313329, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe. Sygn. akt X GUp 534/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15349

Dodano: 2019-03-22 10:26:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Piłat Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15350. Piłat Danuta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 166/18. [BMSiG-14852/2019] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Danuty Piłat (PESEL 73062406682) prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej pod sygn. akt VI GUp 166/18 została złożona I (pierwsza) uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości, Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24. W terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15350

Dodano: 2019-03-22 10:27:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szlakiewicz Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15351. Szlakiewicz Marian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 106/18/2. [BMSiG-14887/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Mariana Szlakiewicza - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Chorzowie przy ul. 3 Maja 115/24, posiadającego numer PESEL 51082803854, w sprawie o sygn. akt X GUp 106/18/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2019 r. syndyk dłużnika przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15351

Dodano: 2019-03-22 10:27:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jurczak Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15352. Jurczak Maria. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt, XII GUp 4/19. [BMSiG-14802/2019] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 6 marca 2019 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Marii Jurczak, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 4/19 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15352

Dodano: 2019-03-22 10:27:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Boruc Marzanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15353. Boruc Marzanna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 71/18. [BMSiG-14851/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marzanny Boruc, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 71/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15353

Dodano: 2019-03-22 10:27:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kowal Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15354. Kowal Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 26/18. [BMSiG-14770/2019] Sędzia Komisarz Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, Lesław Zawada zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Kowal, zam.: Blizne, PESEL 59122011906 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 26/18, syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać (art. 255 ust. 2 pr. up.) w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. gen J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadła mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15354

Dodano: 2019-03-22 10:28:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rumiancew Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15355. Rumiancew Jadwiga. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 881/18 [BMSiG-14834/2019] Sygn. akt X GUp 881/18 Obwieszcza się, że w dniu 20 lutego 2019 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jadwigi Rumiancew, zamieszkałej: Stanisławów Pierwszy 05-126, ul. Izabelińska 34, PESEL 57021204485, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo Upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15355

Dodano: 2019-03-22 10:28:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Druzgała Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15356. Druzgała Michał. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 149/17. [BMSiG-14736/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Michała Druzgały, PESEL 59052600935, zamieszkałego: Węgrzce Wielkie 575, 32-002 Węgrzce Wielkie - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sygn. akt VIII GUp 149/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw5 oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw5 sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw5. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15356

Dodano: 2019-03-22 10:28:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Filipek Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15357. Filipek Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 99/15. [BMSiG-14714/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Grzegorza Filipka, PESEL 81011705393 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 99/15, ogłasza, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności (Zw5), którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15357

Dodano: 2019-03-22 10:28:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kędra Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15358. Kędra Aneta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 196/18. [BMSiG-14722/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anety Kędry, PESEL 78121402324 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 196/18), ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń mimo, iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15358

Dodano: 2019-03-22 10:29:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kmiecik Paulina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15359. Kmiecik Paulina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 534/18. [BMSiG-14853/2019] Sygn. akt X GUp 534/18 Obwieszcza się, że w dniu 1 lutego 2019 roku syndyk złożył Sędziemu komisarzowi drugie uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pauliny Kmiecik, zamieszkałej: Warszawa 00-775, ul. Konduktorska 3B m. 34, PESEL 89060313329, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Poucza się o prawie wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo Upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15359

Dodano: 2019-03-22 10:29:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Lis Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15360. Lis Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 19/18/MP. [BMSiG-14891/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 19/18/MP dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Eugeniusza Lisa, PESEL 52091103793, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15360

Dodano: 2019-03-22 10:29:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Młodzianowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15361. Młodzianowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych,sygn. akt V GUp „of” 41/18. [BMSiG-14856/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Młodzianowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 41/18 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15361

Dodano: 2019-03-22 10:29:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nowak Bartłomiej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15362. Nowak Bartłomiej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 386/18. [BMSiG-14708/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Bartłomieja Nowaka, PESEL 79060908577 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 386/18), ogłasza, że w dniu 21 grudnia 2018 roku syndyk masy upadłości Bartłomieja Nowaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15362

Dodano: 2019-03-22 10:30:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Nowak Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15363. Nowak Joanna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 153/18. [BMSiG-14704/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Joanny Nowak - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chrzanowie (PESEL: 66121402925) (sygn. akt VIII GUp 153/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz, że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15363

Dodano: 2019-03-22 10:30:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Zapała Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15364. Zapał Ryszard. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/18. [BMSiG-14869/2019] Syndyk masy upadłości Ryszarda Zapał, zamieszkałego w Gorzowie Wielkopolskim, PESEL 57021607653, sygn. akt V GUp 16/18, informuje, iż w związku ze sporządzeniem w dniu 30.01.2019 roku przez syndyka i przekazaniem Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności - Sędzia Komisarz ogłasza, iż listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 b. 15 w Gorzowie Wielkopolskim, oraz poucza o prawie złożenia zarzutów co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15364

Dodano: 2019-03-22 10:30:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Usługowe GAZPOL LTD Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15365. PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-USŁUGOWE „GAZOPOL LTD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Koszalinie. KRS 0000054937. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2001 r., sygn. akt VII GUp 69/17. [BMSiG-14844/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Usługowego „Gazopol Ltd” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, sygn. akt VII GUp 69/17, ogłasza, że syndyk w dniu 21 lutego 2019 r. złożył ósme uzupełnienie listy wierzytelności upadłej. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15365

Dodano: 2019-03-22 10:31:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Cender Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15366. Cender Robert. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 13/19. [BMSiG-14895/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Roberta Cender - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie XV GUp 13/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 8 marca 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nie odpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15366

Dodano: 2019-03-22 10:31:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Paduch Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15367. Paduch Jan. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 63/17. [BMSiG-14854/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Paducha - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 63/17, syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15367

Dodano: 2019-03-22 10:31:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sukiennik Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15368. Sukiennik Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 44/18. [BMSiG-14726/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Jana Sukiennika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamieszkałego w Nowym Sączu (PESEL: 51092216095) (sygn. akt VIII GUp 44/18) ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw 20) oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15368

Dodano: 2019-03-22 10:32:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Domański Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15369. Domański Jerzy. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 167/18, VIII GUp 172/18. [BMSiG-14962/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 26 września 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 167/18 ogłaszającego upadłość Jerzego Domańskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk zawiadamia, że w dniu 13 marca 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany ww. sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15369

Dodano: 2019-03-22 10:32:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Siełacz Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15370. Siełacz Eugeniusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt, XII GUp 116/18. [BMSiG-14805/2019] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 8 marca 2019 roku listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, w postępowaniu upadłościowym Eugeniusza Siełacza, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 116/18 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15370

Dodano: 2019-03-22 10:32:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Górzyński Michał w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15371. Górzyński Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1277/18, X GUp 811/18. [BMSiG-14949/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 24 września 2018 r. w spr. o sygn. akt X GU 1277/18 ogłaszającego upadłość Michała Górzyńskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15371

Dodano: 2019-03-22 10:32:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Grzesiek Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15372. Grzesiek Jarosław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 128/18 „of”. [BMSiG-14950/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jarosława Grzesiek, PESEL 72060803712, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 128/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 28 lutego 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15372

Dodano: 2019-03-22 10:33:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kalinowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15373. Kalinowski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1067/17, X GUp 724/17. [BMSiG-14959/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 26 września 2017 r. w spr. o sygn. akt X GU 1067/17 ogłaszającego upadłość Piotra Kalinowskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 29 października 2018 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15373

Dodano: 2019-03-22 10:33:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kurzewnik Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15374. Kurzewnik Beata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 276/18, VIII GUp 209/18. [BMSiG-14954/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 8 listopada 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 276/18 ogłaszającego upadłość Beaty Kurzewnik jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że dniu 13 lutego 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15374

Dodano: 2019-03-22 10:33:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Maślaniec Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15375. Maślaniec Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 311/18. [BMSiG-14894/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 311/18, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Eugeniusza Maślaniec, PESEL 41060207895, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15375

Dodano: 2019-03-22 10:33:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Prus Dawid Aleksander w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15376. Prus Dawid Aleksander. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 279/18, VIII GUp 208/18. [BMSiG-14948/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 7 listopada 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 279/18 ogłaszającego upadłość Dawida Aleksandra Prusa jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 13 marca 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15376

Dodano: 2019-03-22 10:34:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Latos Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15377. Latos Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 16/19/3. [BMSiG-14771/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, iż w sprawie o sygn. akt X GUp 16/19/3, dot. dłużniczki Elżbiety Latos, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Sosnowcu, posiadającej numer PESEL 66042707141, syndyk masy upadłości złożył do akt sprawy listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie tut. Sądu, ul. Lompy 14, pokój 103, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnosić ewentualne sprzeciwy co do listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15377

Dodano: 2019-03-22 10:34:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pniak Lucyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15378. Pniak Lucyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 185/18. [BMSiG-14934/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 6 marca 2019 r. złożona przez syndyka masy upadłości Lucyny Pniak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 51020104883), uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 185/18). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15378

Dodano: 2019-03-22 10:34:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Rycerska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15379. Rycerska Anna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 82/18 „of”. [BMSiG-14953/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Anny Rycerskiej, PESEL 50061606909, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 82/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 13 marca 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15379

Dodano: 2019-03-22 10:34:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Sawicki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15380. Sawicki Krzysztof. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 82/17. [BMSiG-14911/2019] XIV GUp 82/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Sawickiego, PESEL 82030707296, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 82/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15380

Dodano: 2019-03-22 10:35:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Skarpetowska Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15381. Skarpetowska Janina. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 142/18, VIII GUp 126/18. [BMSiG-14945/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 26 czerwca 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 142/18 ogłaszającego upadłość Janiny Skarpetowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk zawiadamia, że w dniu 25 lutego 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15381

Dodano: 2019-03-22 10:35:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szlakiewicz Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15382. Szlakiewicz Jolanta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 105/18/2. [BMSiG-14883/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużniczki Jolanty Szlakiewicz - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie przy ul. 3 Maja 115/24, posiadającej numer PESEL 52081008028, w sprawie o sygn. akt X GUp 105/18/2 - podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 marca 2019 r. syndyk dłużniczki przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w tym postępowaniu. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału X Gospodarczego, Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, przy ul. Lompy 14 w Katowicach, pokój nr 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15382

Dodano: 2019-03-22 10:35:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krawczyk Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15383. Krawczyk Ewa. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 222/17. [BMSiG-14711/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Ewy Krawczyk, PESEL: 56101407349 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 222/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 350 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści planu podziału funduszów masy upadłości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15383

Dodano: 2019-03-22 10:36:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

TEKMAR Wioletta Piasecka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15384. Piasecka Wioletta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TEKMAR w Jankowie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 51/15. [BMSiG-14710/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Wioletty Piaseckiej z Jankowa, sygn. akt VII GUp 51/15, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Wioletty Piaseckiej z Jankowa obejmujący wierzytelności kategorii czwartej. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15384

Dodano: 2019-03-22 10:36:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Foksiński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15385. Foksiński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 58/17 of. [BMSiG-14674/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego Krzysztofa Foksińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 67091801091), sygn. akt VI GUp 58/17 of, zawiadamia, iż w dniu 2.01.2019 roku syndyk przedłożył plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15385

Dodano: 2019-03-22 10:36:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rakowski Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15386. Rakowski Robert. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 74/16. [BMSiG-14796/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 74/16 dotyczącej postępowania upadłościowego dłużnika Roberta Rakowskiego w dniu 29.01.2019 r. syndyk masy upadłości złożył ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 pok. 115 (w godzinach pracy sekretariatu). W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele, których wierzytelności zostały wciągnięte na listę wierzytelności, mogą wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15386

Dodano: 2019-03-22 10:36:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Duź Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15387. Duź Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 55/16. [BMSiG-14780/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 55/16 dotyczącej upadłości Stanisława Duź, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Informuje się, że w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść zarzuty na ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15387

Dodano: 2019-03-22 10:37:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Hrynkiewicz Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15389. Hrynkiewicz Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 530/16. [BMSiG-14935/2019] Sędzia Komisarz obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Hanny Hrynkiewicz, sygn. akt X GUp 530/16, syndyk złożył w dniu 14 lutego 2019 roku ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w czytelni Sądu i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału na adres - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15389

Dodano: 2019-03-22 10:39:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Maciąg Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15390. Maciąg Jolanta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 39/16 „of”. [BMSiG-14930/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jolanty Maciąg - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 72050311526, zamieszkałej w Zielonej Górze (sygnatura akt V GUp 39/16) zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15390

Dodano: 2019-03-22 10:39:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

TIME WORK PEOPLE Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15391. TIME WORK PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000606766. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 marca 2016 r., sygn. akt XV GUp 160/17. [BMSiG-14908/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym TIME WORK PEOPLE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GUp 160/17 informuje, że dnia 20 grudnia 2018 r. sporządzony został częściowy plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzycieli kategorii I, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w trzech egzemplarzach zarzuty przeciwko temu planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15391

Dodano: 2019-03-22 10:39:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Faustyniak Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15392. Faustyniak Teresa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 7/17 „of”. [BMSiG-14685/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Teresy Faustyniak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 47030701404, sygn. akt V GUp 7/17 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 06.02.2019 r. Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pok. 2, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15392

Dodano: 2019-03-22 10:40:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Tatara Rafał w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15393. Tatara Rafał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 68/17. [BMSiG-14928/2019] Sygn. akt XIV GUp 68/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 13 lutego 2019 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Rafała Tatary - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, sygn. akt XIV GUp 68/17. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15393

Dodano: 2019-03-22 10:40:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

ECCO MEBLE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15289. ECCO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Biłgoraju. KRS 0000566029. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2015 r., sygn. akt IX GU 406/18. [BMSiG-14697/2019] Postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt IX GU 406/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju, ul. Armii Kraków 84, 23-400 Biłgoraj, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566029; uznał postępowanie upadłościowe Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Ostrowskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898; przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu ustanowionemu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju - Jakubowi Ostrowskiemu wynagrodzenie za wykonane czynności nadzorcze w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące złotych 00/100) złotych, podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług; przyznaną w pkt VI kwotę wynagrodzenia nakazał wypłacić na rzecz Jakuba Ostrowskiego z zaliczki wpłaconej w kwocie 4.509,57 zł przez dłużnika w dniu 24 kwietnia 2018 r., zaksięgowaną pod pozycją zaliczek 500030489585 w rachunku sumy na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku; przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu ustanowionemu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju - Jakubowi Ostrowskiemu zwrot wydatków koniecznych w wysokości 251,27 (dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 27/100) złotych; przyznaną w pkt VIII kwotę, tytułem zwrotu wydatków, nakazał wypłacić na rzecz Jakuba Ostrowskiego z zaliczki wpłaconej w kwocie 4.509,57 zł przez dłużnika w dniu 24 kwietnia 2018 r., zaksięgowanej pod pozycją zaliczek 500030489585 w rachunku sumy na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku; niewykorzystaną zaliczkę wpłaconą przez dłużnika na konto sum, na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w kwocie 68,30 (sześćdziesiąt osiem złotych 30/100) złotych, wypłacić syndykowi masy upadłości Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15289

Dodano: 2019-03-22 15:35:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

MAGNUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15295. MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000387037. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2011 r., sygn. akt IX GU 449/18. [BMSiG-14785/2019] Postanowieniem z dnia 1 marca 2019 r., sygn. akt IX GU 449/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Magnum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387037; uznał postępowanie upadłościowe Magnum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie za główne postępowanie upadłościowe, w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli Upadłego Magnum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka w osobie Dariusza Wardy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 248; przyznał nadzorcy sądowemu ustanowionemu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Magnum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie - Dariuszowi Wardzie wynagrodzenia za wykonane czynności nadzorcze w wysokości 2 500,00 (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) złotych, podwyższone o kwotę podatku od towarów i usług, przyznaną w pkt VI kwotę wynagrodzenia nakazał wypłacić na rzecz Dariusza Wardy z zaliczki wpłaconej w kwocie 5 510 zł przez wierzyciela Alicję Grzegorczyk- -Wasąg w dniu 19 października 2018 r., zaksięgowaną pod pozycją zaliczek 500037659112 w rachunku sumy na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, niewykorzystaną zaliczkę wpłaconą przez wierzyciela Alicję Grzegorczyk-Wasąg na konto sum, na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w kwocie 435,00 (czterysta trzydzieści pięć 00/100) złotych zwrócić wnioskodawcy Alicji Grzegorczyk-Wasąg. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15295

Dodano: 2019-03-22 15:57:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

KOPERNIK PARK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15305. KOPERNIK PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000265115. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2006 r., sygn. akt V GU 215/18, V GUp 31/19. [BMSiG-14860/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 marca 2019 r. (sygn. akt V GU 215/18) na podstawie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2016 r.: 1. ogłosił upadłość Kopernik Park spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie (KRS 0000265115); 2. wyznaczył sędziego komisarza SSR w osobie Wioletty Obrębskiej, a zastępcą sędziego komisarza SSR w osobie Pawła Rynko; 3. wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Grabowskiego (numer licencji 65); 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 31/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15305

Dodano: 2019-03-22 16:33:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Horczyński Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 15394. Horczyński Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1062/18. [BMSiG-14841/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 1 marca 2019 roku postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe Tomasza Horczyńskiego prowadzone pod sygnaturą X GUp 1062/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15394

Dodano: 2019-03-22 16:36:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Jakubowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 15395. Jakubowska Anna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Jakubowska w Końskich. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 99/17. [BMSiG-15124/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym upadłej Anny Jakubowskiej (nr PESEL 70031007202), sygn. akt GUp V 99/17, prowadzącej działalność gospodarczą w Końskich pod firmą Anna Jakubowska - w upadłości po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 r. stwierdza zakończenie postępowania upadłościowego Anny Jakubowskiej (nr PESEL 70031007202) prowadzącej działalność gospodarczą w Końskich pod firmą Anna Jakubowska w upadłości likwidacyjnej, oddala wniosek upadłego Anny Jakubowskiej o umorzeniu niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego zobowiązań upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15395

Dodano: 2019-03-22 16:37:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

PAMAR Sp. z o.. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 15396. „PAMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000106865. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 kwietnia 2002 r., sygn. akt X GUp 645/17. [BMSiG-14693/2019] Syndyk masy upadłości PAMAR Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt X GUp 645/17, sprzeda w trybie z wolnej ręki: 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 84, obręb 003 Giżycko, o powierzchni 7.298 m2 , zabudowanej budynkami stanowiącymi odrębną nieruchomość, o łącznej zabudowie 813,50 m2 , tj. motel o kubaturze 1632 m3 , oraz budynek socjalny o kubaturze 840 m3 , położonej w miejscowości Giżycko (kod pocztowy 11-500), gmina Giżycko, powiat węgorzewski, województwo warmińsko-mazurskie, nr KW OL1G/00010200/0, za cenę nie niższą niż 2.540.000,00 zł netto. Wadium wynosi 250.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa, lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 roku w ww. Kancelarii Notarialnej o godz. 1000; 2. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 116, obręb 4 Kolonia Pozezdrze, o powierzchni 53.700 m2 , położonej w miejscowości Kolonia Pozezdrze (kod pocztowy 11-610), gmina Pozezdrze, powiat węgorzewski, województwo warmińsko- -mazurskie, nr KW OL2G/00007624/1, za cenę nie niższą niż 321.000,00 zł netto. Wadium wynosi 30.000,00 zł. Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2019 r. osobiście w Kancelarii Notarialnej Wojciech Żuława, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa, lub przesłać je na adres tejże Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty nie zaś nadania). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 kwietnia 2019 roku w ww. Kancelarii Notarialnej o godz. 1030. Opisy i oszacowania ww. nieruchomości oraz regulaminy sprzedaży są dostępne w Biurze Syndyka Gawła Jarosińskiego, ul. Wilanowska 8 lok. 3, 00-422 Warszawa, oraz w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Dodatkowych informacji udziela syndyk pod nr tel. 22/118-49-34 lub adresem e-mail: gjarosinski@jarosinski.com oraz m.wolinska@jarosinski.com MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15396

Dodano: 2019-03-22 16:38:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

PHU Marciniak Tomasz Marciniak w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 15399. Marciniak Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU MARCINIAK Tomasz Marciniak w upadłości likwidacyjnej w Nowych Bielicach. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 12/12. [BMSiG-14718/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2019 r. sprawy w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt. VII GUp 12/12, postanawia: 1. oddalić wniosek upadłego o umorzenie zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym; 2. stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego Tomasza Marciniaka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15399

Dodano: 2019-03-22 16:39:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mańkowska Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15400. Mańkowska Renata. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 115/18. [BMSiG-14776/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Mańkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2019 r. do akt sprawy VIII GUp 115/18 został złożony operat szacunkowy zawierający opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej w miejscowości Lubieszcze, gmina Brańsk, powiat bielski, województwo podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze BI1P/00078468/7. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15400

Dodano: 2019-03-22 16:40:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mańkowski Tadeusz Antoni w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15401. Mańkowski Tadeusz Antoni. Sąd Rejonowy w BIałymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 114/18. [BMSiG-14781/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Antoniego Mańkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2019 r. do akt sprawy VIII GUp 114/18 został złożony operat szacunkowy zawierający opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej w miejscowości Lubieszcze, gmina Brańsk, powiat bielski, województwo podlaskie, dla której w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim prowadzone są Księgi Wieczyste o numerach BI1P/00077291/8 oraz BI1P/00078468/7. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia na adres Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15401

Dodano: 2019-03-22 16:41:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Czerwiński Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15402. Czerwiński Stanisław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 249/18. [BMSiG-14732/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Stanisława Czerwińskiego, PESEL 70072907695, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 249/18, ogłasza, iż syndyk masy upadłości przekazał operat szacunkowy określający wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym nr 16, poł. w Alwerni przy ul. Kasztanowej, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1C/00078802/1, z którym to operatem każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie tutejszego Sądu i w terminie 1 tygodnia od daty obwieszczenia może wnieść do Sędziego komisarza zarzuty co do opisu i oszacowania majątku upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15402

Dodano: 2019-03-22 16:41:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Majer Kamila w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 15405. Majer Kamila. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1116/18. [BMSiG-14758/2019] Syndyk masy upadłości Kamili Majer (sygn. akt X GUp 1116/18) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż: 1. prawa własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego przy ul. św. Wincentego 128B w Warszawie, o powierzchni 48,58 m2 wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA3M/00470061/8, 2. udziału nr 91 w wysokości 5/4690 i nr 172 w wysokości 5/4690 w lokalu niemieszkalnym - garażu podziemnym, uprawniającym do korzystania z miejsca postojowego nr 351, objęty KW nr WA3M/00469354/9, 3. udziału nr 247 w wysokości 20/4690 w lokalu niemieszkalnym - garażu podziemnym uprawniającym do korzystania z miejsc postojowych zależnych nr 304 i 309, objęty KW nr WA3M/00469354/9. Cena wywoławcza dla: poz. 1: 390.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) ; poz. 2: 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy); poz. 3: 23.000,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: poz.1: 39.000,00 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy); poz. 2: 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset); poz. 3: 2.300,00 zł (dwa tysiące trzysta) na rachunek bankowy masy upadłości „Kamila Majer w upadłości” w Banku Pekao S.A. o numerze 58 1240 6087 1111 0010 8726 9357 z dopiskiem „ przetarg - sygn. akt X GUp 1116/18, poz. .....), najpóźniej do dnia 17 maja 2019 r. (decyduje data wpływu na rachunek). Oferty należy składać do Sędziego Komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2019 r. (decyduje data wpływu na biuro podawcze tut. Sądu). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2019 r., o godz. 1030, sala 14 w siedzibie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (00-454) przy ul Czerniakowskiej 100A. Termin na zawarcie umowy notarialnej wynosi trzy miesiące od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Przetarg odbędzie się na podstawie „Warunków przetargu i aukcji”, które wraz z operatem szacunkowym dostępne są w Czytelni Sądu oraz w Kancelarii Syndyka po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym na nr 515 052 161. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15405

Dodano: 2019-03-22 16:42:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Semen Alina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15408. Semen Alina. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 43/18. [BMSiG-14925/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Aliny Semen - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 43/18), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia (art. 319 ust. 5 p.u.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15408

Dodano: 2019-03-22 16:43:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

ENEVA TELECOM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15409. ENEVA TELECOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000278492. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2007 r., sygn. akt X GUp 485/18. [BMSiG-14743/2019] Sędzia komisarz obwieszcza, że w postępowaniu upadłościowym Spółki ENEVA TELECOM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000278492, prowadzonym pod sygnaturą akt X GUp 485/18, został w dniu 26 lutego 2019 r. przekazany Sędziemu komisarzowi przez syndyka opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. Zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe zarzuty na opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15409

Dodano: 2019-03-22 16:44:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

TAP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 15410. „TAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lesku. KRS 0000175857. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2003 r., sygn. akt V GUp 68/16. [BMSiG-14916/2019] Syndyk TAP Sp. z o.o. w upadłości w Lesku na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza, sygn. akt V GUp 68/16, z dnia 4 marca 2019 roku sprzeda z wolnej ręki za najwyższą zaoferowaną cenę zorganizowaną część przedsiębiorstwa, stanowiącą prawo własności działki nr ew. 1391/31 (KW KS1E/00028638/0), prawo wieczystego użytkowania działki nr ew. 1391/41 (KW KS1E/00034720/7), prawo użytkowania wieczystego działki 1391/42 (KW KS1E/00020795/2) i prawo własności działki nr ew. 1391/44 (KW KS1E/00022892/6) wraz z prawem własności do zabudowań przedmiotowych działek i infrastrukturą, o łącznej powierzchni 3,4889 ha, zlokalizowaną w Lesku przy ulicy Przemysłowej 11 wraz z budynkami i urządzeniami, szczegółowo opisaną w Raporcie wyceny zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 2 sierpnia 2016 roku, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Jolantę Sudykowską-Pacześniak. Wartość rynkowa oszacowania wynosi 8 616 300 zł netto. Oferta może być złożona także odrębnie na nieruchomości lub na ruchomości, które składają się na opisaną powyżej zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W przypadku ofert na nieruchomości i ruchomości do cen oszacowania zostanie doliczony podatek VAT. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie w terminie do 10 kwietnia 2019 roku pisemnej oferty zakupu spełniającej wymogi określone Regulaminem przetargu oraz wpłata wadium, które w przypadku ofert na zorganizowaną część przedsiębiorstwa lub na nieruchomości wchodzące w skład opisanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa wynosi 200 000 złotych, a w przypadku ofert na ruchomości, które składają się na opisaną powyżej zorganizowaną część przedsiębiorstwa w kwocie stanowiącej 5% wartości oszacowania danej ruchomości. Wadium należy wpłacić na rachunek Tap sp. z o.o. w upadłości nr: 53 1090 2750 0000 0001 3038 6223. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z napisem: Przetarg V GUp 68/16 - Tap Sp. z o.o. w upadłości w Lesku - NIE OTWIERAĆ, w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pokój 1.62, 35-303 Rzeszów ul. gen. J. Kustronia 4. Otwarcie i wybór ofert nastąpi w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, z tym że wybór ofert wymaga zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza. Regulamin sprzedaży oraz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotów przetargu oraz ich oszacowania można uzyskać u Syndyka, po uprzednim kontakcie na numer tel. 691735101 lub e-mail nr: tap2016@wp.pl. Raport obejmujący opis zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej oszacowanie znajdują się także w aktach sprawy V GUp 68/16, z którymi można się zapoznać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydziale V Gospodarczym, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pok. 1.62. Syndyk zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu oraz do unieważnienia lub odwołania przetargu na każdym etapie procedury, bez podania przyczyn i bez żadnych konsekwencji prawnych. Ponadto Syndyk oferuje do sprzedaży z wolnej ręki za cenę najwyższą zaoferowaną także ruchomości stanowiące produkty dla plastyków, tekturę i inne. Zainteresowani zakupem ruchomości powinni złożyć pisemne oferty na adres: Syndyk TAP sp. z o.o. w upadłości, ul. Przemysłowa 11, 38-600 Lesko, z dopiskiem „Oferta na ruchomości”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15410

Dodano: 2019-03-22 16:44:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gorczyńska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 15411. Gorczyńska Barbara. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 268/17. [BMSiG-14922/2019] Syndyk Barbary Gorczyńskiej ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości w postaci: 1. nieruchomości gruntowej o pow. 1,2404 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/2, objętej KW nr EL1D/00030209/6; 2. nieruchomości gruntowej o pow. 1,3900 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 188, 192 objętej KW nr EL1D/00029160/0; 3. nieruchomości gruntowej o pow. 1,2404 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/2, objętej KW nr EL1D/00030209/6; 4. nieruchomości gruntowej o pow. 1,2404 ha, położonej w woj. warmińsko-mazurskim, powiecie działdowskim, jednostka ewidencyjna Lidzbark, obręb 12 Klonowo, nr ewidencyjny 117/2, objętej KW nr EL1D/00030209/6. Łączna cena wywoławcza 97.110,00 zł brutto. Szczegółowy opis nieruchomości i wycena oraz Regulamin Przetargu znajdują się na stronie www.syndyk.info.pl oraz w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 268/17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 r. w gmachu Sądu, sala nr 14, o godzinie 1000. Informacji na temat przetargu udziela syndyk Katarzyna Uszak e-mailem: biuro@kancelariak2.pl. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 10.000,00 zł. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15411

Dodano: 2019-03-22 16:45:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Przedsiębiorstwo Projektowo-Montażowe "Bitech" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15413. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-MONTAŻOWE „BITECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Bytomiu. KRS 0000050650. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2001 r., sygn. akt X GUp 14/14/4. [BMSiG-14877/2019] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 26.02.2019 roku, syndyk złożył do akt postępowania upadłościowego - Przedsiębiorstwa Projektowo-Montażowego „BITECH” Spółki z o.o., w upadłości likwidacyjnej, w Bytomiu, sygn. akt X GUp 14/14/4, operat szacunkowy określający wartość nieruchomości, tj. zabudowanej działki gruntu nr 35 w użytkowaniu wieczystym, o obszarze 0,0850 ha, położonej w Bytomiu, przy ulicy Kruczej 2, objętej Księgą Wieczystą nr KA1Y/00001265/5, oraz wierzytelności z tytułu nakładów poczynionych na wzniesienie hali oraz urządzeń towarzyszących na obcym gruncie (działki nr 36,47 i 48, położone w Bytomiu, obręb 0002). Operat szacunkowy można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice- -Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 103, i w ciągu tygodnia od daty publikacji niniejszego obwieszczenia można wnieść do sędziego komisarza zarzuty do przedmiotowego operatu szacunkowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15413

Dodano: 2019-03-22 16:46:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Szlufik Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu zobowiązań Upadłego

Poz. 15414. Szlufik Wanda. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-14939/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GUp 48/18 postanawia: 1. umorzyć wszystkie zobowiązania Upadłej Wandy Szlufik, nr PESEL 53080118866, powstałe przed ogłoszeniem upadłości to jest przed 26 lutego 2018 r. - bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli; 2. obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15414

Dodano: 2019-03-22 16:47:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

INVIPAY S.A.

2019-03-22 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15534. INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000653102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grudnia 2016 r., sygn. akt X GR 6/19, X GUp 6/19. [BMSiG-14682/2019] Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 14 marca 2019 r. (sygn. akt X GR 6/19): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe INVIPAY S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS 0000653102, NIP 5252553735, 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz nadzorcę sądowego w osobie Iwony Trzeciak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 90), 3. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L nr 141) a otwarte postępowanie ma charakter głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajduje się za granicą - w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie będzie toczyło się pod sygn. akt X GRp 6/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15534

Dodano: 2019-03-22 16:52:19 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-03-22 16:52:38

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

INVIPAY S.A.

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15534. INVIPAY SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000653102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grudnia 2016 r., sygn. akt X GR 6/19, X GUp 6/19. [BMSiG-14682/2019] Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 14 marca 2019 r. (sygn. akt X GR 6/19): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe INVIPAY S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, KRS 0000653102, NIP 5252553735, 2. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz nadzorcę sądowego w osobie Iwony Trzeciak (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 90), 3. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L nr 141) a otwarte postępowanie ma charakter głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajduje się za granicą - w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie będzie toczyło się pod sygn. akt X GRp 6/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15534

Dodano: 2019-03-22 16:52:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

FUXBUD Marta Kaczmarzyk

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15535. Kaczmarczyk Marta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FuxBud Marta Kaczmarczyk w Sosnowcu. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GR 5/19/3. [BMSiG-14763/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 04.03.2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GR 5/19/3 otwarto przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Marty Kaczmarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą FuxBud Marta Kaczmarczyk w Sosnowcu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Knast oraz nadzorcę sądowego w osobie Zbigniewa Głodnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15535

Dodano: 2019-03-22 17:00:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

HOTEL WILEŃSKI Sp. z o.o.

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 15536. HOTEL WILEŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000596704. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 stycznia 2016 r., sygn. akt V GRs 1/18. [BMSiG-14866/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym dłużnika „Hotel Wileński” Sp. z o.o. w Olsztynie w restrukturyzacji (sygn. akt V GRs 1/18) podaje do publicznej wiadomości, że zarządca sporządził i przekazał w dniu 4 marca 2019 r. Sędziemu komisarzowi spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjskiej 3C, pok. 109, tel. 89 676-03-03, 89 676-03-06. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postepowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, lub co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje dłużnikowi, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15536

Dodano: 2019-03-22 17:01:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gospodarstwo Rolne Sęczkowski Piotr

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 15538. Sęczkowski Piotr prowadzący gospodarstwo rolne w Kosewie. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRp 7/18. [BMSiG-14779/2019] Sygn. akt XIV GRp 7/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Piotra Sęczkowskiego (PESEL nr 81052711432) prowadzącego gospodarstwo rolne w miejscowości Kosew, postanowieniem wydanym w dniu 20 lutego 2019 roku na zgromadzeniu wierzycieli - zatwierdził spis wierzytelności dłużnika. Ponadto Sędzia komisarz zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku stwierdził przyjęcie układu dłużnika - Piotra Sęczkowskiego (PESEL nr 81052711432) prowadzącego gospodarstwo rolne w miejscowości Kosew, z jego wierzycielami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15538

Dodano: 2019-03-22 17:02:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Górnośląskie Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o. Sp. K.

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 15539. GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI w Tychach. KRS 0000569274. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2015 r., sygn. akt X GRs 3/18/2. [BMSiG-14904/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Górnośląskiego Towarzystwa Finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w restrukturyzacji z siedzibą w Tychach, sygn. akt X GRs 3/18/2, zarządca w dniu 24.08.2018 r. złożył spis wierzytelności (skorygowany w dniu 18.03.2019 r.) i spis wierzytelności spornych. W terminie 2 tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W wyżej podanym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15539

Dodano: 2019-03-22 17:16:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALFA-BETA Sp. z o.o.

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15540. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ALFA- -BETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bydgoszczy. KRS 0000564129. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 czerwca 2015 r., sygn. akt XV GRs 4/17. [BMSiG-14899/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, informuje, że z dniem 31 stycznia 2019 r. Kasnowski Restrukturyzacje sp. z o.o. (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063) objął funkcję nadzorcy wykonania układu zatwierdzonego postanowieniem z dnia 18 grudnia 2018 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Wielobranżowego ALFA-BETA sp. z o.o. w Bydgoszczy w restrukturyzacji. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15540

Dodano: 2019-03-22 17:17:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

IGE - Budownictwo - Energetyka Sp. z o.o.

2019-03-22 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 15541. IGE - BUDOWNICTWO - ENERGETYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000373685. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 grudnia 2010 r., sygn. akt IX GRu 1/16. [BMSiG-14734/2019] Postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, uchylił układ zawarty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 25 września 2017 roku przez dłużnika IGE - BUDOWNICTWO - ENERGETYKA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z wierzycielami, zatwierdzony postanowieniem sądu z dnia 7 listopada 2017 r. (sygn. akt IX GRu 1/16). Na postanowienie o uchyleniu układu zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu - w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15541

Dodano: 2019-03-22 17:18:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Rzeczkowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15102. Rzeczkowska Teresa. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 179/16. [BMSiG-14528/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 179/16, informuje, iż w dniu 11 stycznia 2019 roku został sporządzony przez syndyka i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Teresy Rzeczkowskiej, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ostateczny plan podziału z dnia 11 stycznia 2019 roku można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 349 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu ostatecznego planu podziału można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15102

Dodano: 2019-03-21 10:21:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Studniewski Andrzej, Studniewska Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15103. Studniewski Andrzej. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 157/17. [BMSiG-14521/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 157/17 informuje, iż w dniu 7 lutego 2019 roku został sporządzony przez syndyka i przekazany Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Andrzeja Studniewskiego, osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ostateczny plan podziału z dnia 7 lutego 2019 roku można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 349 ust. 1 ustawy Prawo Upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu ostatecznego planu podziału można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15103

Dodano: 2019-03-21 10:21:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szmyt Aldona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15104. Szmyt Aldona. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 45/18 „of”. [BMSiG-14663/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Aldony Szmyt, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 75072308682, sygn. akt V GUp 45/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 27.02.2019 r. Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pok. 2, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15104

Dodano: 2019-03-21 10:21:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Witek Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15105. Witek Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 184/18. [BMSiG-14422/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Magdaleny Witek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Tarnowie (PESEL: 76120910044), sygn. akt VIII GUp 184/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15105

Dodano: 2019-03-21 10:21:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

WOJT GAZ Jolanta Wojtkowska w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15106. Wojtkowska Jolanta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Jolanta Wojtkowska WOJTGAZ w Ostrowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 104/17. [BMSiG-14642/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jolanty Wojtkowskiej, NIP: 622-126-93-47, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Jolanta Wojtkowska WOJT-GAZ z s. w Ostrowie Wlkp., sygn. akt V GUp 104/17, syndyk masy upadłości sporządził plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłej - nieruchomości zabezpieczonej rzeczowo, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSIG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15106

Dodano: 2019-03-21 10:22:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

MARINA INVESTMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15017. „MARINA INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Władysławowie. KRS 0000244466. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2005 r., sygn. akt VI GU 587/18, VI GUp 8/19/S. [BMSiG-14433/2019] Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 587/18 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: Marina Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie (84-120) przy ul. Mikołaja Reja nr 2B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244466; 2. wezwać wierzycieli Upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej; 5. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ Gdańsku Annę Morawską; 6. wyznaczyć syndyka w osobie Agnieszki Holender (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 365) (adres do korespondencji: Biuro Syndyka, 80-116 Gdańsk, ul. Struga 16 lok. 116); 7. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, iż postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Postępowanie będzie toczyć się pod sygn. akt VI GUp 8/19/S. Zgłoszenie wierzytelności w 2 egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 8/19/S należy przesłać Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 54a ustawy Prawo upadłościowe wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15017

Dodano: 2019-03-22 13:54:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Księżopolska Bożena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 15069. Księżpolska Bożena. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 150/18 „of”. [BMSiG-14631/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Bożeny Księżpolskiej (sygn. akt IX GUp 150/18 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez Syndyka w dniu 21 lutego 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15069

Dodano: 2019-03-22 13:57:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Knapczyk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 15107. Knapczyk Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 88/18. [BMSiG-14618/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku, sygn. akt V GUp 88/18, umorzył postępowanie upadłościowe wobec upadłego Stanisława Knapczyka, PESEL 51050804816, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15107

Dodano: 2019-03-22 14:02:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Korbus Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 15108. Korbus Kazimierz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 106/18 „of”. [BMSiG-15135/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 roku wydanym w sprawie sygn. akt IX GUp 106/18 „of”, sąd umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Kazimierza Korbusa jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Od postanowienia tego przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15108

Dodano: 2019-03-22 14:03:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Turowski Radosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 15109. Turowski Radosław. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 40/16. [BMSiG-14565/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GUp 40/16, umorzył postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Radosława Turowskiego, zam. w Gałowie. Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15109

Dodano: 2019-03-22 14:04:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Allux Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 15110. ALLUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Oświęcimiu. KRS 0000327889. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 kwietnia 2009 r., sygn. akt VIII GUp 19/12. [BMSiG-14511/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 r., sygn. akt VIII GUp 19/12, ogłoszono zakończenie postępowania upadłościowego: ALLUX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oświęcimiu w upadłości likwidacyjnej, KRS 0000327889, z siedzibą ul. Kolbego 15, 32-600 Oświęcim. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15110

Dodano: 2019-03-22 14:04:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

CEORROS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 15111. CEORROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000106282. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 kwietnia 2002 r., sygn. akt X GUp 706/16. [BMSiG-14643/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r., wydanym w postępowaniu o sygn. akt X GUp 706/16, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Ceorros Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, KRS 0000106282. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, które można wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, za pośrednictwem Sądu Rejonowego wydającego postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15111

Dodano: 2019-03-22 14:05:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

AMDEV Sp. z o.o. Kamieńskiego Sp. K. A. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15112. „AMDEV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KAMIEŃSKIEGO” SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000372048. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2010 r., sygn. akt VIII GUp 206/18. [BMSiG-14576/2019] Obwieszcza się, że w postępowaniu upadłościowym AMDEV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kamieńskiego spółka komandytowo-akcyjna w upadłości (KRS 0000372048), toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt VIII GUp 206/18, do akt postępowania złożono opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości dwóch nieruchomości oraz udziału w nieruchomości: 1. Objętej Księgą Wieczystą WR1K/00291158/8, nieruchomości gruntowej wraz z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zabudowie wolnostojącej, stanowiącej działki nr 9/1, 9/2 i 9/3; AM 16, obręb Poświętne o powierzchni 4.342 m2, położonej we Wrocławiu przy ul. Czartoryskiego. 2. Objętej Księgą Wieczystą WR1K/00309163/6, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 8/2 o pow. 181 m2 , położonej we Wrocławiu (u zbiegu ulic Kamieńskiego i Czartoryskiego). 3. Objętego Księgą Wieczystą WR1K/00309164/3, wynoszącego 2574/3489 części, udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę gruntu nr 8/1 o pow. 3.489 m2 , położonej we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego i Czartoryskiego. W terminie tygodniowym od ukazania się obwieszczenia można wnieść zarzuty na przedmiotowy opis i oszacowanie, kierując je do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygn. akt VIII GUp 206/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15112

Dodano: 2019-03-22 14:06:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

"Cewap" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 15113. „CEWAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Celinach. KRS 0000214814. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 sierpnia 2004 r., sygn. akt V GUp 175/18. [BMSiG-14577/2019] Syndyk Cewap spółka z o.o. w likwidacji w upadłości z siedzibą w Celinach, nr KRS 0000214814, ogłasza o przetargu i aukcji na sprzedaż wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Celiny, gm. Chmielnik, woj. świętokrzyskie, o powierzchni 16.000 m2 , oznaczonej jako działka nr 277/1, wraz z prawem odrębnej własności: budynku biurowo-socjalnego o pow. użytkowej 243,00 m2 , budynku magazynowego o pow. użytkowej 214,00 m2 , budynku warsztatu o pow. użytkowej 120,00 m2 oraz budowli (ogrodzenie, utwardzenie terenu), dla których to praw prowadzona jest KW nr KI1B/00069943/0. Cena wywoławcza wynosi 397.500 zł; sprzedaż wolna od VAT. Rozstrzygnięcie przetargu/aukcji nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, w dniu 24 kwietnia 2019 r., godz. 1045, sala XXV. Termin składania ofert upływa 22 kwietnia 2019 r. (decyduje data złożenia oferty na Biurze Podawczym Sądu lub doręczenie do Sądu przesyłki z ofertą). Warunki przetargu i aukcji zostały zatwierdzone postanowieniem Sędziego komisarza z 1.03.2019 r. (dostępne w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, sygn. akt V GUp 175/18). Bliższe informacje pod adresem r.pabis@amicus.strefa.pl, tel. 609-02-77-88. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15113

Dodano: 2019-03-22 14:06:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

TIRTRANS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15114. „TIRTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Nowym Witoszynie. KRS 0000160795. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 maja 2003 r., sygn. akt V GUp 125/18. [BMSiG-14499/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Tirtrans Sp. z o.o. w Nowym Witoszynie (sygn. akt V GUp 125/18) zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. W terminie 7 dni od dnia ukazania się obwieszczania można składać do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15114

Dodano: 2019-03-22 14:07:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Adamczak Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15018. Adamczak Krystyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XI GUp 45/19/AK. [BMSiG-14637/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Sąd Gospodarczy, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 r. ogłosił upadłość Krystyny Adamczak, PESEL 47020200209, zamieszkałej w Grodzisku Wielkopolskim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono ASR Artura Kapłona, a na syndyka masy upadłości Tomasza Hofmana. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazano, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Młyńska 1 A, podając sygn. akt XI GUp 45/19/AK. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15018

Dodano: 2019-03-21 09:27:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Bartoszek Edyta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 15115. Bartoszek Edyta. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 63/15. [BMSiG-14452/2019] Sędzia komisarz zawiadamia o terminie aukcji, w postępowaniu pod syng. XII GUp 63/15 Edyty Bartoszek, nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem wolnostojącym nr 684/49, o powierzchni 0,3350 ha, położonej w Rybniku przy ul. Staromiejskiej 24, oraz prawa własności nieruchomości gruntowej nr 274/53, o powierzchni 0,1287 ha, położonej w Rybniku Niewiadom Górny, oraz prawa własności nieruchomości gruntowej nr 274/53, o powierzchni 0,1287 ha, położonej w Rybniku Niewiadom Górny, dla których Sąd Rejonowy w Rybniku prowadzi Księgę Wieczystą nr GL1Y/00004463/3. Przetarg odbędzie się dnia 11.04.2019 r., o godzinie 1230, w Sali 112, Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Regulamin przetargu dostępny jest w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego SR w Gliwicach oraz w siedzibie prowadzenia działalności syndyka w Rybniku, ul. Brzezińska 8a (tel. 32 4224286). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15115

Dodano: 2019-03-22 14:13:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Draganiak Violetta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 15116. Draganiak Violetta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 438/18. [BMSiG-14525/2019] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Violetty Draganiak w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Czesława Miłosza 3 w miejscowości Leszno, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 996 o powierzchni 645 m2 , na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW WA1G/00063491/5, wraz z udziałem w ruchomościach, stanowiących wyposażenie nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest: a) udział w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Czesława Miłosza 3 w miejscowości Leszno, gmina Leszno, powiat warszawski zachodni, województwo mazowieckie, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 996 o powierzchni 645 m2 , na której posadowiony jest budynek mieszkalny jednorodzinny, dla której Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW WA1G/00063491/5 za cenę nie niższą niż 201.475,00 zł (słownie: dwieście jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych), b) udział 1/2 w ruchomościach wymienionych w załączniku do niniejszych warunków przetargu za cenę nie niższą niż 525,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia pięć złotych). Tj. łącznie wartość przedmiotu przetargu stanowi kwotę 202.000,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych). 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelarii Prawniczej sp. j. - al. J. Ch. Szucha 8, II p., 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy pod sygn. akt X GUp 438/18. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 202.000,00 zł brutto (słownie: dwieście dwa tysiące złotych). 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 12 kwietnia 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 5. Wymagane wadium w wysokości 20.000 zł przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2019 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, dnia 16 kwietnia 2019 roku, o godz. 1100, w sali nr A14. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. (22) 375 73 80. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15116

Dodano: 2019-03-22 14:14:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Adamczak Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15019. Adamczak Mieczysław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XI GUp 46/19/AK. [BMSiG-14636/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Sąd Gospodarczy, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r. ogłosił upadłość Mieczysława Adamczaka, PESEL 43060300035, zamieszkałego w Grodzisku Wielkopolskim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono ASR Artura Kapłona, a na syndyka masy upadłości Tomasza Hofmana. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazano, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Młyńska 1A, podając sygn. akt XI GUp 46/19/AK. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15019

Dodano: 2019-03-21 09:28:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Karpińska Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 15117. Karpińska Halina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 183/17. [BMSiG-14502/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6.03.2019 r. w postępowaniu upadłościowym Haliny Karpińskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt XV GUp 183/17, wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Joachima Franz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 419). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15117

Dodano: 2019-03-22 14:15:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Grajnert Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 15120. Grajnert Józef. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 3/17. [BMSiG-14546/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11.03.2019 r. w postępowaniu upadłościowym Józefa Grajnert nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt XV GUp 3/17, wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15120

Dodano: 2019-03-22 14:16:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamczyk Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15020. Adamczyk Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2313/18, X GUp 253/19. [BMSiG-14550/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 15 marca 2019 r.: 1. ogłoszono upadłość Katarzyny Adamczyk zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 84031300164) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 2313/18), 2. wezwano wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. (sygn. akt X GUp 253/19), 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 253/19), 4. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69), 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15020

Dodano: 2019-03-21 09:29:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Dąbrowska Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15122. Dąbrowska Joanna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 45/17. [BMSiG-14427/2019] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 45/17, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Joanny Dąbrowskiej zawiadamia o przekazaniu przez syndyka w dniu 14 lutego 2019 r. opisu i oszacowania nieruchomości upadłego oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15122

Dodano: 2019-03-22 14:18:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Klyta Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15124. Klyta Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 429/18. [BMSiG-14425/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Tomasza Klyty - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Oświęcimiu (PESEL: 67061405391), sygn. akt VIII GUp 429/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości upadłego. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu opisu i oszacowania sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści opisu i oszacowania. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15124

Dodano: 2019-03-22 14:18:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Aniszkiewicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15021. Aniszkiewicz Dariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Pólnoc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 819/18. [BMSiG-14533/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Dłużnika Dariusza Aniszkiewicza, sygn. akt VI GU 819/18, postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Dłużnika Dariusza Aniszkiewicza zamieszkałego w Słupsku przy ul. Prusa 5/4, nr ewidencyjny PESEL 63012600075, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do Upadłego; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Ewy Kubiak; 5. wyznaczyć syndyka w osobie Moniki Rubaj-Królikowskiej (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 783); 6. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie opisane w pkt 1 orzeczenia ma charakter główny; 7. kosztami postępowania obciążyć Dłużnika, uznając je za uiszczone w całości. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15021

Dodano: 2019-03-21 09:30:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Kowalski Bogumił w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 15125. Kowalski Bogumił. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 135/17. [BMSiG-14551/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 25.02.2019 r. w postępowaniu upadłościowym Bogumiła Kowalskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XV GUp 135/17 wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15125

Dodano: 2019-03-22 14:19:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Leśniewska-Ignaciuk Grażyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15127. Leśniewska-Ignaciuk Grażyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VII GUp 98/18 „of”. [BMSiG-14512/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Grażyny Leśniewskiej-Ignaciuk (sygn. akt VII GUp 98/18 „of”), zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci prawa własności do lokalu mieszkalnego położonego w Sławnie przy ul. Mieszka I 6/4. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Andersa 34, i ewentualnie wnieść przeciwko niemu zarzuty w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15127

Dodano: 2019-03-22 14:20:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Baran Romana w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15022. Baran Romana. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 120/19. [BMSiG-14538/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.03.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 120/19 ogłosił upadłość Romany Baran (numer PESEL 64070408807) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Piekarskiego, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15022

Dodano: 2019-03-21 09:31:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Ligocka Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 15129. Ligocka Renata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/18. [BMSiG-14553/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renaty Ligockiej (PESEL 57021003480), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziałem V Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 57/18 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności znajdujących się na niej budynków, stanowiących działkę gruntu oznaczoną nr. ewid. 145/2 o powierzchni 719 m2 , położoną w Międzychodzie przy ulicy Składowej 1, dla której Sąd Rejonowy w Międzychodzie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr PO2A/00018413/3. Przetarg odbędzie się 26.04.2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 15, sala 3. Cena wywoławcza wynosi 300.000 zł, wadium 30.000 zł płatne na rachunek bankowy Renaty Ligockiej w upadłości. Pisemne oferty można składać do dnia 26.04.2019 r., do godziny 1000 (decyduje data wpływu) w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy. Wadium płatne jest do dnia 25.04.2019 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłej). Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowych informacji można zasięgać u syndyka pod numerem telefonu +48603601567 lub drogą poczty elektronicznej a.pielin@pielin-sawczyn.pl. Operat szacunkowy i regulamin przetargu dostępne są również w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15129

Dodano: 2019-03-22 14:21:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Mierzwiak Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 15130. Mierzwiak Tomasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 44/18. [BMSiG-14549/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Mierzwiaka (PESEL 71102910557), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziałem V Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 44/18 ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej nr 482/5 o powierzchni 1350 m2 , zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie wolnostojącej, budynkiem garażowo- -gospodarczym oraz wiatą ogrodową, położonej w Kłodawie przy ulicy Ptasiej nr 3, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział VI Ksiąg Wieczystych, prowadził Księgę Wieczystą nr GW1G/00107052/3. Przetarg odbędzie się 12.04.2019 r., o godz. 1100, w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 15, sala 5. Cena wywoławcza wynosi 340.800 zł, wadium 34.080 zł płatne na rachunek bankowy Tomasza Mierzwiaka w upadłości. Pisemne oferty można składać do dnia 12.04.2019 r., do godziny 1030 (decyduje data wpływu), w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy. Wadium płatne jest do dnia 11.04.2019 r. (decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłego). Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowych informacji można zasięgać u syndyka pod numerem telefonu +48603601567 lub drogą poczty elektronicznej: a.pielin@pielin-sawczyn.pl. Operat szacunkowy i regulamin przetargu dostępne są również w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15130

Dodano: 2019-03-22 14:21:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dłuska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15023. Dłuska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2419/18, X GUp 221/19. [BMSiG-14484/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2419/18 ogłosił upadłość Elżbiety Dłuskiej, PESEL 56022101029, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Grąbczewskiej oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 221/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15023

Dodano: 2019-03-21 09:32:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szumielewicz Robert w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 15131. Szumielewicz Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 563/17. [BMSiG-14541/2019] Obwieszczenie o przetargu Syndyk masy upadłości Roberta Szumielewicza w upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości w ramach postępowania upadłościowego Roberta Szumielewicza w upadłości prowadzonego pod sygn. akt X GUp 563/17 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności lokalu mieszkalnego numer 6, o powierzchni 38,91 m2 , położonego na poddaszu domu mieszkalnego w Kaskajmach numer 2, gmina Kętrzyn, dla którego Sąd Rejonowy w Kętrzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem OL1K/00025082/8 wraz z udziałem w wysokości 13/100 w częściach wspólnych budynku, z którego wydzielono lokal oraz we współwłasności działki nr 7/7, o obszarze 1974 m2 , na której wzniesiony jest budynek. Dla działki Sąd Rejonowy w Kętrzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem OL1K/00014782/5 wraz z udziałem w wysokości 143/1000 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, o powierzchni 1775 m2 , położonej w Kaskajmach, gmina Kętrzyn, oznaczonej numerem działki 7/6, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą pod numerem OL1K/00016515/7 oraz ruchomości stanowiące wyposażenie lokalu mieszkalnego szczegółowo opisanych w załączniku nr 1, będącego integralną częścią warunków przetargu. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu w Woźnicki Malecha Krzemiński Noga Kancelarii Prawniczej sp. j. - al. J. Ch. Szucha 8 II p. 00-582 Warszawa, w godz. 900-1700, oraz w aktach sprawy pod sygn. akt: X GUp 563/17. 3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 10.000,00 złotych. 4. Pisemne oferty należy składać do dnia 18 kwietnia 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 5. Wymagane wadium w wysokości 1.000,00 zł przelewem na rachunek w banku SANTANDER BANK POLSKA S.A. najpóźniej do dnia 18 kwietnia 2019 roku. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, 24 kwietnia 2019 roku, o godz. 1230, w sali nr 14. 7. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod numerem tel. (22) 375 73 80. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15131

Dodano: 2019-03-22 14:22:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wosińska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 15132. Wosińska Hanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 241/18. [BMSiG-14543/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Wosińskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 241/18, informuje, że sporządzone zostało oraz przekazane dnia 11 grudnia 2018 r. oszacowanie wraz z opisem składników masy upadłości obejmujących udział wynoszący 1/2 w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Świętokrzyskiej 19, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Księga Wieczysta KW nr BY 1B/00018171/5 oraz udział wynoszący 1/2 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Bydgoszczy przy ul. Świętokrzyskiej, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Księga Wieczysta KW nr BY 1B/00140194/6. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w dwóch egzemplarzach zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15132

Dodano: 2019-03-22 14:23:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dyner Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15024. Dyner Daniel. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 896/18, XI GUp 48/19. [BMSiG-14413/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 896/18 ogłosił upadłość dłużnika Daniela Dynera (PESEL 87022705418), zam. w Kole, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 48/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesor Artur Kapłon. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Szczepańskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1294. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15024

Dodano: 2019-03-21 09:33:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Szymańska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka

Poz. 15133. Szymańska Alicja. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 48/18. [BMSiG-14548/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.02.2019 r. w postępowaniu upadłościowym Alicji Szymańskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt XV GUp 48/18 wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Izabeli Gabrowskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 624). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15133

Dodano: 2019-03-22 14:24:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 15135. ZAKŁADY TYTONIOWE W LUBLINIE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lublinie. KRS 0000037545. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2001 r., sygn. akt IX GUp 3/15. [BMSiG-14655/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postepowania upadłościowego Zakładów Tytoniowych w Lublinie SA z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 3/15) została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 11 lipca 2018 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 5 obejmująca wierzytelność Łukasza Rembikowskiego i Rafała Sawickiego prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą RE-SA S.C. z siedzibą w Poznaniu. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności- w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15135

Dodano: 2019-03-22 14:25:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gruszka Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15025. Gruszka Iwona. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 647/18, XII GUp 66/19. [BMSiG-14472/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. o sygn. akt XII GU 647/18 ogłosił upadłość dłużnika Iwony Gruszki (Gruszka), PESEL 69081201726, zamieszkałej w Rybniku, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku Upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 66/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15025

Dodano: 2019-03-21 09:34:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

DABAS Sp. z o.o.

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 15235. „DABAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Darłowie. KRS 0000217172. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 września 2004 r., sygn. akt VII GRs 1/18. [BMSiG-14516/2019] Postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 r., sygn. akt VII GRs 1/18, Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, zatwierdził układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 7 lutego 2019 r. w postępowaniu sanacyjnym „DABAS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji o treści: GRUPA 1 Wierzyciele objęci układem z mocy prawa, posiadający wierzytelności główne, których kwota nie przekracza 5000 zł. - Umorzenie odsetek od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu; - Umorzenie zobowiązań w wysokości 10%; - Jednorazowa spłata wierzytelności w terminie miesiąca od dnia prawomocnego zatwierdzenia układu. GRUPA 2 Wierzyciele objęci układem z mocy prawa, posiadający wierzytelności główne, których kwota przekracza 5000 zł. - Umorzenie odsetek od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu; - Umorzenie zobowiązań w wysokości 10%; - Spłata zadłużenia w 55 równych miesięcznych ratach płatnych do dnia 20 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca w którym układ został prawomocnie zatwierdzony. GRUPA 3 Wierzyciele posiadający zabezpieczenie hipoteczne na majątku dłużnika, którzy wyrazili zgodę na objęcie wierzytelności układem. - Umorzenie odsetek od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego do dnia prawomocnego zatwierdzenia układu; - Redukcja naliczonych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego odsetek karnych wynikających z zawartej umowy kredytu o 50%; - Powołanie „nadzorcy układu” - wszystkie czynności przekraczające zwykły zarząd będą wymagały akceptacji nadzorcy układu. Zawarcie jakichkolwiek umów wzajemnych na kwotę powyżej 10 tys. zł oraz jednorazowe wydatki przewyższające kwotę 10 tys. zł będą wymagały zgody nadzorcy układu; Ustalenie spłaty zobowiązania w ratach miesięcznych w wysokości 15 tys. zł płatnych do dnia 20 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym układ został prawomocnie zatwierdzony do 20.01.2022 r.; - Ustalenie spłaty zobowiązania w ratach miesięcznych w wysokości 23 tys. zł płatnych do dnia 20 każdego miesiąca, począwszy od 21.01.2022 r.; - 10% zysku netto przedsiębiorstwa za każdy rok zostaje przeznaczone dodatkowo na spłatę zadłużenia (spłata następuje do 31 lipca roku następnego); - Dłużnik zobowiązuje się zlecić sprzedaż O W KORSARZ. Czynność ta zostanie powierzona profesjonalnemu pośrednikowi, który w ramach umowy na wyłączność zobowiąże się do umieszczania ogłoszeń sprzedaży nieruchomości w co najmniej 3 portalach internetowych o zasięgu ogólnopolskim - ogłoszenia mają być odświeżane w minimum w cotygodniowych okresach. (Cena zostaje sprzedaży nieruchomości zostaje ustalona na kwotę min. 5.600.000 zł i obowiązuje do końca 2019 r. w przypadku braku chętnych do końca 2019 r. cena sprzedaży w późniejszym okresie zostanie określona przez dłużnika, a jej wysokość będzie wymagała akceptacji „nadzorcy układu”); - W przypadku pozyskania klienta na zakup nieruchomości przez SGB-Bank S.A. za cenę min. 5.250.000 zł do dnia 30.VI.2019 r. dłużnik zobowiązuje się do dokonania sprzedaży nieruchomości; - Układ dopuszcza możliwość jednorazowych spłat kapitału udzielonego kredytu bez dodatkowych opłat w przypadku wpłat w wysokości powyżej 100.000 zł (maksymalnie 2 razy w roku). GRUPA 4 Wierzyciele nieposiadający prawa głosu na podstawie art. 116 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. - Umorzenie odsetek od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego; - Umorzenie zobowiązań w wysokości 20%; Spłata zadłużenia w 50 równych miesięcznych ratach płatnych do dnia 20 każdego miesiąca, począwszy od dnia 1.01.2023 r. Sędzia komisarz pouczył o możliwości zgłoszenia zarzutów na piśmie co do przeprowadzenia zgromadzenia w terminie 7 dni. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15235

Dodano: 2019-03-22 14:26:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

GGS CONSULTING Sp. z o.o.

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 15236. „GGS CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000412789. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2012 r., sygn. akt VIII GRp 16/17. [BMSiG-14574/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym - przyspieszonym postępowaniu układowym wobec „GGS Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” we Wrocławiu jako dłużnika (numer KRS: 0000412789; sygn. akt postępowania: VIII GRp 16/17) obwieszcza, że 29 maja 2018 r. nadzorca sądowy złożył do akt postępowania spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych, które można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15236

Dodano: 2019-03-22 14:27:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Janik Gertruda w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15026. Janik Gertruda. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 98/19. [BMSiG-14461/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 98/19 ogłosił upadłość Gertrudy Janik (numer PESEL 44121902669) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skierczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15026

Dodano: 2019-03-21 09:35:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

MAX COMPUTERS Sp. z o.o.

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 15237. „MAX COMPUTERS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000015862. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 czerwca 2001 r., sygn. akt VIII GRs 6/17. [BMSiG-14542/2019] Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 23.01.2019 r. w postępowaniu sanacyjnym Max Computers sp. z o.o. we Wrocławiu (KRS nr 15862) toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRs 6/17), zwołano Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2019 r., godz. 1100, w sali nr 12 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15237

Dodano: 2019-03-22 14:28:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

RUCH S.A.

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 15238. „RUCH” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000020446. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., sygn. akt X GRp 22/18. [BMSiG-14471/2019] OBWIESZCZENIE O ZGROMADZENIU WIERZYCIELI W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM sygn. akt X GRp 22/18 - PPU1 W pierwszym przyspieszonym postępowaniu układowym „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, Sędzia komisarz na podstawie art. 263 ust. 1 p.r. zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem częściowym (wierzyciele o łącznej wysokości należności głównej co najmniej 1.000.000 zł) i wyznaczył jego termin na dzień 15 kwietnia 2019 roku, godz. 1100, sala 14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100a. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Nadzorca sądowy listownie zawiadomi uprawnionych wierzycieli objętych układem częściowym, doręczając im następujące dokumenty: (i) kartę do głosowania wraz z pouczeniem o treści przepisów prawa, (ii) propozycje układowe Dłużnika, (iii) plan restrukturyzacyjny wraz z opisem i oszacowaniem zorganizowanych części przedsiębiorstwa dłużnika. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać do Sądu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GRp 22/18. Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące zgromadzenia wierzycieli zostały udostępnione na stronie internetowej http://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/ruch-sa.html. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15238

Dodano: 2019-03-22 14:29:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jaworski Jakub Mściwoj w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15027. Jaworski Jakub Mściwoj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2252/18, X GUp 243/19. [BMSiG-14641/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 14 marca 2019 r.: 1. ogłoszono upadłość Jakuba Mściwoja Jaworskiego zamieszkałego w Ząbkach (nr PESEL 75110500236), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 2252/18), 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt X GUp 243/19), 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 243/19), 4. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69), 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15027

Dodano: 2019-03-21 09:37:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

BM KOBYLIN Sp. z o.o.

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 15239. BM KOBYLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zdunach. KRS 0000265094. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2006 r., sygn. akt V GRs 1/16. [BMSiG-14650/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż nadzorca wykonania układu złożył sprawozdanie z wykonania planu restukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 15.10.2018 r. do 15.01.2019 r. w sprawie V GRs 1/16 dot. dłużnika BM Kobylin Sp. z.o.o., KRS 0000265094. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15239

Dodano: 2019-03-22 14:30:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

RUCH S.A.

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 15240. „RUCH” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000020446. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 czerwca 2001 r., sygn. akt X GRp 2/19. [BMSiG-14479/2019] OBWIESZCZENIE O ZGROMADZENIU WIERZYCIELI W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM sygn. akt X GRp 2/19 - PPU2 W drugim przyspieszonym postępowaniu układowym „RUCH” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, Sędzia komisarz na podstawie art. 263 ust. 1 p.r. zwołał zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem częściowym (wierzyciele o łącznej wysokości należności głównej co najmniej 100.000 zł, którzy nie zostali objęci układem w pierwszym przyspieszonym postępowaniu układowym) i wyznaczył jego termin na dzień 15 kwietnia 2019 roku, godz. 1200, sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Nadzorca sądowy listownie zawiadomi uprawnionych wierzycieli objętych układem częściowym doręczając im następujące dokumenty: (i) kartę do głosowania wraz z pouczeniem o treści przepisów prawa, (ii) propozycje układowe Dłużnika, (iii) plan restrukturyzacyjny wraz z opisem i oszacowaniem zorganizowanych części przedsiębiorstwa dłużnika. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać do Sądu na adres: Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GRp 2/19. Wszelkie dokumenty i informacje dotyczące zgromadzenia wierzycieli zostały udostępnione na stronie internetowej http://zimmermanfilipiak.pl/postepowania/ruch-sa.html MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15240

Dodano: 2019-03-22 14:30:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Józwik Teodozja w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15028. Józwik Teodozja. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 570/18 „of”. [BMSiG-14645/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 12 marca 2019 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 570/18 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Teodozji Józwik zamieszkałej w miejscowości Szczałb, ul. Kolonia Stajki 333, 21-470 Krzywda, PESEL 52110915981, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Teodozji Józwik w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe Teodozji Józwik za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, III. wezwać wierzycieli upadłej Teodozji Józwik, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Teodozji Józwik, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka w osobie Anny Chylińskiej numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15028

Dodano: 2019-03-21 09:40:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

BM KOBYLIN Sp. z o.o.

2019-03-21 Inne

Poz. 15241. BM KOBYLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zdunach. KRS 0000265094. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2006 r., sygn. akt V GRs 1/16. [BMSiG-14647/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym BM Kobylin Sp. z o.o., KRS 0000265094, sygn. akt V GRs 1/16, zarządca sporządził plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży majątku upadłego - ruchomości zabezpieczonych rzeczowo - zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz Narodowego Banku Polskiego, który można przeglądać w Sekretariacie Sadu Rejonowego Sądu Gospodarczego w Kaliszu przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w terminie 2 tygodni od zawiadomienia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału - art. 339 Prawa upadłościowego w związku z art. 323 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15241

Dodano: 2019-03-22 14:31:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kaczmarska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15029. Kaczmarska Wiesława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2207/18, X GUp 185/19. [BMSiG-14490/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 26 lutego 2019 r., sygn. akt X GU 2207/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Wiesławy Kaczmarskiej, zamieszkałej: 04-076 Warszawa, ul. Waszyngtona 132 m. 18, PESEL 59020303585; 2. określić, że Wiesława Kaczmarska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 185/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15029

Dodano: 2019-03-21 09:41:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

CONBELTS S.A.

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15242. CONBELTS SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu. KRS 0000125837. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2002 r., sygn. akt X GR 20/18/5. [BMSiG-14508/2019] Postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 r. o sygn. akt X GR 20/18/5 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika CONBELTS S.A. w Bytomiu (41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerski nr 4), wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125837, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz zarządcę w osobie Mirosława Mozdżenia (Mozdżenia) posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 106, wskazał, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 z późn. zm), a otwarte postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15242

Dodano: 2019-03-22 14:35:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

VAN-HORN Adam Jeziorski

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 15244. Jeziorski Adam prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Van Horn Adam Jeziorski w Piekarach Śląskich. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRs 3/17. [BMSiG-14454/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Adama Jeziorskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Van Horn Adam Jeziorski w Piekarach Śląskich (NIP 6482304077) prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt XII GRs 3/17 zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się 15 kwietnia 2019 r., o godzinie 1000, w sali nr 234, Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przeprowadzone pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15244

Dodano: 2019-03-22 14:36:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Korwek Włodzimierz Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15030. Korwek Włodzimierz Marian. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 350/18, VIII GUp 39/19. [BMSiG-14623/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 350/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Włodzimierza Mariana Korwek, zam.: ul. Kamienna 5/54, 18-400 Łomża, PESEL 91041615797, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 39/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15030

Dodano: 2019-03-21 09:42:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

"Beata Kopczyk"

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15245. Kopczyk Beata prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik Aqua-Gaz Spółka Cywilna Kamil Kopczyk, Beata Kopczyk w Radzionkowie. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 1/19, XII GRp 3/19. [BMSiG-14526/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. (sygn. akt XII GR 1/19): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Beaty Kopczyk, nr PESEL 68061101645, prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik Aqua-Gaz spółka cywilna Kamila Kopczyk, Beata Kopczyk w Radzionkowie, 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas, 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340, 4. stwierdził, iż jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt XII GRp 3/19. Zgodnie z art. 237 ustawy Prawo restrukturyzacyjne wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15245

Dodano: 2019-03-22 14:39:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kotwica Paula w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15031. Kotwica Paula. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 326/18/1, X GUp 42/19/1. [BMSiG-14423/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 marca 2019 roku o sygn. akt X GU 326/18/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pauli Kotwicy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie, posiadającej numer PESEL 92112009228. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 42/19/1. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a Syndyka Masy Upadłości w osobie Ewy Jurczak (numer licencji 340). Wzywam wszystkich wierzycieli Upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X Gup 42/19/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15031

Dodano: 2019-03-21 09:43:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

"Kopczyk Kamil"

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15246. Kopczyk Kamil prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik Aqua-Gaz Spółka Cywilna Kamil Kopczyk, Beata Kopczyk w Radzionkowie. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 3/19, XII GRp 2/19. [BMSiG-14531/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. (sygn. akt XII GR 3/19): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Kamila Kopczyka, nr PESEL 91041111330, prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik Aqua-Gaz spółka cywilna Kamil Kopczyk, Beata Kopczyk w Radzionkowie, 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas, 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340, 4. stwierdził, iż jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt XII GRp 2/19. Zgodnie z art. 237 ustawy Prawo restrukturyzacyjne wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15246

Dodano: 2019-03-22 14:41:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kropiwnicki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15032. Kropiwnicki Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 378/18, VIII GUp 45/19. [BMSiG-14621/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 378/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Piotra Kropiwnickiego, zam.: Makowlany 84, 16-124 Makowlany, PESEL 86022214814, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 45/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15032

Dodano: 2019-03-21 09:45:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Masarnia w Orzechowie Marek Kułaga

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 15247. Kułaga Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Masarnia w Orzechowie Marek Kułaga w restrukturyzacji w Orzechowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GRu 2/18. [BMSiG-14583/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu układowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w stosunku do dłużnika Marka Kułagi, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MASARNIA w ORZECHOWIE Marek Kułaga, numer NIP: 8650000948, pod sygn. akt V GRu 2/18 - ogłasza, że nadzorca sądowy sporządził i przekazał do akt sprawy w dniu 8 marca 2019 r. spis wierzytelności. Spis Wierzytelności każdy uczestnik postępowania (art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter) przy ul. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów (sygn. akt V GRu 2/18). W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. Każdy wierzyciel może zgłosić także do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności innego wierzyciela w spisie wierzytelności. Sprzeciw może także zgłosić dłużnik, ale wyłącznie w zakresie, w jakim spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem o uznaniu bądź odmowie uznania wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego oraz odpowiadać pozostałym wymogom wskazanym w art. 91-93 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Sprzeciw należy kierować na adres: Sędzia komisarz SSR Jerzy Młynarski, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. akt V GRu 2/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15247

Dodano: 2019-03-22 14:42:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Gospodarstwo Rolne Kuźniak Mateusz

2019-03-21 Inne

Poz. 15248. Kuźniak Mateusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Kuźniak Mateusz” w Okrągłych. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/18. [BMSiG-14421/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Mateusza Kuźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Kuźniak Mateusz” w restrukturyzacji termin posiedzenia z dniu 16 kwietnia 2019 roku, godz. 1100, w przedmiocie zatwierdzenia układu został zmieniony na 28 maja 2019 roku, godz. 1100. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15248

Dodano: 2019-03-22 14:43:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalewski Jakub w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15033. Kowalewski Jakub. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2372/18, X GUp 224/19. [BMSiG-14561/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2372/18 ogłosił upadłość Jakuba Kowalewskiego zamieszkałego w Otwocku (05-400) przy ul. Karczewskiej 31/18, PESEL 77070302156, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 224/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15033

Dodano: 2019-03-21 09:46:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

VERA MEDICA Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Brzeziński,Winnica Lisewo

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 15249. Brzeziński Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VERA MEDICA Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Brzeziński w Lisewie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 25/18. [BMSiG-14657/2019] Sędzia komisarz zarządził w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Macieja Brzezińskiego (PESEL 62032506697) prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą VERA MEDICA Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maciej Brzeziński w Lisewie, sygn. XI GRp 25/18, zwołać Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 18 kwietnia 2019 roku, godzina 1000, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, sala nr 134. Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz z dokumentami, z których wynikać będzie umocowanie osób podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) i ustnie podczas Zgromadzenia. Ponadto Sąd zawiadamia, że Nadzorca sądowy sporządził i złożył do akt sprawy spis wierzytelności 21 grudnia 2018 r., który można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15249

Dodano: 2019-03-22 14:44:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kurasiewicz Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15034. Kurasiewicz Władysław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 436/18. [BMSiG-14515/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r., sygn. akt XII GU 436/18: 1. ogłosił upadłość dłużnika - Władysława Kurasiewicza zamieszkałego w Pielgrzymowicach, numer PESEL 52041520416, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 2. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Walijewskiej-Pociecha (lic. 461) 4. wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 nr 141, str. 19, dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15034

Dodano: 2019-03-21 09:47:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

OZEN Sp. z o.o.

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15250. OZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałczu. KRS 0000164157. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2003 r., sygn. akt VII GR 1/19, VII GRp 1/19. [BMSiG-14436/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. akt VII GR 1/19 postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w celu zawarcia układu częściowego OZEN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu (adres: ul. Budowalnych 9, 78-600 Wałcz; nr KRS 0000164157), ustalając, że kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym są zgodne z prawem; 2. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 3. wyznaczyć Sabinę Korpalską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1027, nadzorcą sądowym; 4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRp 1/19; 6. o otwarciu postępowania obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15250

Dodano: 2019-03-22 14:48:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inzynierii EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o.

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 15251. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERII „EKO-INŻYNIERIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000046232. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2001 r., sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-14640/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRs 4/17 w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii „EKO INŻYNIERIA” Spółka z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000046232, nadzorca wykonania układu złożył w dniu 1.02.2019 r. sprawozdanie za okres od 1.10.2018 r. - 31.12.2018 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15251

Dodano: 2019-03-22 14:50:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Łącka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15035. Łącka Urszula. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 656/18 of, VIII GUp 59/19 of. [BMSiG-14513/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 8 marca 2019 r., sygn. akt VIII GU 656/18 of, ogłosił upadłość Urszuli Łąckiej, numer PESEL 47052514604, zamieszkałej we Wrocławiu, ul. Oleśnicka 19/18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zimkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 101). Podstawą jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 59/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15035

Dodano: 2019-03-21 09:48:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych MINIEKT Sp. z o.o.

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15252. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNYCH MINIEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000216991. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 września 2004 r., sygn. akt X GRp 20/18. [BMSiG-14498/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 16 lutego 2019 r. postanowienia z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GRp 20/18, w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego w przyspieszonym postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjnych Miniekt Sp. z o. o. w Warszawie (KRS: 0000216991), dotychczasowy nadzorca sądowy, Katarzyna Uszak (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 156), objął, z mocy prawa, funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 Prawa Restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15252

Dodano: 2019-03-22 14:50:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

STEX JANISZEWSCY Sp. J.

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 15253. STEX JANISZEWSCY - SPÓŁKA JAWNA w Wytrębowicach. KRS 0000012064. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 maja 2001 r., sygn. akt V GRp 5/18. [BMSiG-14529/2019] Sąd Rejonowy w Toruniu w przyspieszonym postępowaniu układowym STEX Janiszewscy spółka jawna w Wytrębowicach (sygn. akt V GRp 5/18) zawiadamia, że zostały złożone korekty spisu wierzytelności w dniu 4.03.2019 r. i 6.03.2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15253

Dodano: 2019-03-22 14:51:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Lenarcik-Zwierzchowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15036. Lenarcik-Zwierzchowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 481/17, XIV GUp 43/19. [BMSiG-14524/2019] Sygn. akt XIV GU 481/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku ogłosił upadłość Elżbiety Lenarcik-Zwierzchowskiej, numer PESEL 53091008521, zamieszkałej w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 21 m. 3C, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 63. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 43/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15036

Dodano: 2019-03-21 09:49:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

P.U.H. KRONOS Artur Śpiewak

2019-03-21 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15254. Śpiewak Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „Kronos” Artur Śpiewak w Myszkowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 4/19, VIII GRp 2/19. [BMSiG-14483/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GR 4/19, otworzył postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Artura Śpiewaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „KRONOS” Artur Śpiewak z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 144c, PESEL nr 72122907499. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Jacka Pietrzeli - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 926. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona), otwarte przyspieszone postępowanie układowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRp 2/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15254

Dodano: 2019-03-22 15:04:45 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-03-22 15:06:50

Sąd Rejonowy w Częstochowie

P.U.H. KRONOS Artur Śpiewak

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15254. Śpiewak Artur prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „Kronos” Artur Śpiewak w Myszkowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GR 4/19, VIII GRp 2/19. [BMSiG-14483/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 roku, sygn. akt VIII GR 4/19, otworzył postępowanie restrukturyzacyjne - przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Artura Śpiewaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. „KRONOS” Artur Śpiewak z siedzibą w Myszkowie przy ul. Kościuszki 144c, PESEL nr 72122907499. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Jacka Pietrzeli - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 926. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona), otwarte przyspieszone postępowanie układowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GRp 2/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15254

Dodano: 2019-03-22 15:04:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gwiazda Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15037. Gwiazda Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2552/18, X GUp 207/19. [BMSiG-14564/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2552/18 ogłosił upadłość Macieja Gwiazdy zamieszkałego w Warszawie (01-410) przy ul. Ks. Jana Sitnika 1 m. 51, PESEL 87090201432, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 207/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15037

Dodano: 2019-03-21 09:50:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

VAN HORN Sp. z o.o. Sp. K.

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 15255. VAN HORN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W RESTRUKTURYZACJI w Piekarach Śląskich. KRS 0000460075. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt XII GRs 4/17. [BMSiG-14432/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym Van Horn spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Piekarach Śląskich (KRS 460075) prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt XII GRs 4/17 zwołane zostało zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się 15 kwietnia 2019 r. o godzinie 1200 w sali nr 234 Sądu Rejonowego w Gliwicach przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przeprowadzone pisemnie. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15255

Dodano: 2019-03-22 15:08:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe KALMET Maciej Skonieczny

2019-03-21 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 15256. Skonieczny Maciej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Usługowe KALMET Maciej Skonieczny w Brzozie. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GR 7/18. [BMSiG-14379/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Macieja Skoniecznego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „KALMET” Maciej Skonieczny w Brzozie w restrukturyzacji (NIP 9532266683) zarządził zwołanie zgromadzenia wierzycieli w celu zatwierdzenia złożonego w dniu 27 grudnia 2018 r. spisu wierzytelności oraz głosowania nad układem na dzień 23 maja 2019 r., godz. 900, sala 223 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w zatwierdzonym spisie wierzytelności lub tytule egzekucyjnym. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Głosowanie przeprowadza nadzorca sądowy pod nadzorem Sędziego komisarza. Spis głosów złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli, do którego stosuje się odpowiednio przepis art. 86 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego, stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię i nazwisko głosującego. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw uchwale. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu. Głosy na piśmie należy przesłać do Sądu do dnia 20 maja 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15256

Dodano: 2019-03-22 15:09:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Makowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15038. Makowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 523/18. [BMSiG-14539/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 523/18 ogłosił upadłość Agnieszki Makowskiej (PESEL 81102401085) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka masy upadłości - Tomasza Szulca, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15038

Dodano: 2019-03-21 09:51:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Marciniak Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15039. Marciniak Aneta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 450/18 „of”, IX GUp 21/19 „of”. [BMSiG-14500/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 1 marca 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GU 450/18 „of” postanowił: - ogłosić upadłość Anety Marciniak, zamieszkałej: 20-258 Turka, ul. Jaworowa 5 m. 10, PESEL 78022808386, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Anety Marciniak w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienione ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233). Sąd wzywa wierzycieli upadłego Anety Marciniak, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Anety Marciniak, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1085. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 21/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15039

Dodano: 2019-03-21 09:52:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Masełkowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15040. Masełkowski Andrzej. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 937/18, XI GUp 68/19. [BMSiG-14570/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 937/18 ogłosił upadłość dłużniczka Andrzeja Masełkowskiego, nr PESEL: 60050411216, zamieszkałego w Lesznie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 68/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Ewy Majcherek-Kotowskiej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15040

Dodano: 2019-03-21 09:53:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mazurczak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15041. Mazurczak Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 495/18, XI GUp 43/19. [BMSiG-14532/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 495/18 ogłosił upadłość dłużnika Iwony Mazurczak (PESEL 64050101128) zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 43/19. Wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdalenę Bojarską. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Strzesak posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1020. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15041

Dodano: 2019-03-21 09:54:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Owedyk Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15042. Owedyk Henryk. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 4/19. [BMSiG-14530/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.03.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 4/19 ogłosił upadłość Henryka Owedyk (PESEL 54042703939) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001) oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Wojtyckiego, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15042

Dodano: 2019-03-21 09:55:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Partyka Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15043. Partyka Barbara. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 709/18 of, VI GUp 10/19. [BMSiG-14450/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia że postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 709/18 of, ogłosił upadłość Barbary Partyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Starogardzie Gdańskim, PESEL 70022011922, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Karolinę Kondracką, syndyka w osobie Andrzeja Pogranicznego - nr licencji 506. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w formie pisma procesowego Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 10/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z poddniem sygn. akt VI GUp 10/19. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że ma charakter główny. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15043

Dodano: 2019-03-21 09:57:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Peksa Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15044. Peksa Magdalena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 699/18, XI GUp 62/19. [BMSiG-14410/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 699/18 ogłosił upadłość dłużnika Magdaleny Peksy, PESEL 73102402449, zam. w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 33/6, 60-682 Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 62/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Magdaleny Peksy do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Magdaleny Peksy, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15044

Dodano: 2019-03-21 09:58:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Piekuta Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15045. Piekuta Jadwiga. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 236/18 „of”, VII GUp 30/19 „of”. [BMSiG-14460/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt VII GU 236/18 „of”, ogłosił upadłość Jadwigi Piekuta, PESEL 55121407580, zamieszkałej: Pakosław 5/2, 76-037 Będzino, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sad wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza, a Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3. ust. 1 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 30/19 „of”. Pouczenie: Na postanowienie ogłoszeniu upadłości zażalenie przysługuje wyłącznie upadłemu, a na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości - wyłącznie wnioskodawcy (art. 54 ust. 1 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15045

Dodano: 2019-03-21 09:59:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szypuła Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15046. Szypuła Zbigniew. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 93/19, V GUp 125/19. [BMSiG-14593/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie V GU 93/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Zbigniewa Szypuła, numer PESEL 55040912293, zam.: Nowa Dęba, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie - SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Lecha Barana, numer licencji 276; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 125/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15046

Dodano: 2019-03-21 10:00:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Woszczyna Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15047. Woszczyna Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 68/19, V GUp 130/19. [BMSiG-14567/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie sygn. akt V GU 68/19: I. ogłosił upadłość w stosunku do Upadłego Grzegorza Woszczynym, zam.: Brzyście, numer PESEL 80041418219 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, III. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, IV. wezwał Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adres: Sędzia Komisarz SSR Paweł Janda, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-959 Rzeszów, wskazując sygnaturę akt. V GUp 130/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15047

Dodano: 2019-03-21 10:01:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zawadzki Patryk w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15048. Zawadzki Patryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2323/19, X GUp 247/19. [BMSiG-14633/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2323/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Patryka Zawadzkiego (PESEL 73030603910), zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sadowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do sędziego- komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: X GUp 247/19, Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15048

Dodano: 2019-03-21 10:02:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Żelezik-Świercz Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Sprostowanie ogłoszenia

Poz. 15049. Żelezik-Świercz Izabela. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 256/18. [BMSiG-14609/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 grudnia 2018 roku sprostował oczywistą omyłkę pisarską w postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach Upadłej Izabeli Żelezik-Świercz (sygn. akt V GU 256/18), PESEL 50010150749, z dnia 10 października 2018 roku w ten sposób, że w sentencji postanowienia w miejsce adresu: „ul. Hoża 54/11” wpisać poprawny adres: „ul. Hoża 54/19”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15049

Dodano: 2019-03-21 10:03:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adelson Izabela w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15050. Adelson Izabela. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 390/18. [BMSiG-14638/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Izabeli Adelson, PESEL 78072000882, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 390/18), syndyk sporządził i w dniu 18 lutego 2018 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15050

Dodano: 2019-03-21 10:03:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Barylski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15051. Barylski Dariusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 207/18. [BMSiG-14534/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Barylskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 207/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 27 lutego 2019 r. Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15051

Dodano: 2019-03-21 10:03:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Bauman Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15052. Bauman Marta. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 17/18 „of”. [BMSiG-14662/2019] Sędzia Komisarz masy upadłości Marty Bauman, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt V GUp 17/18, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 (czytelnia akt - pok. 15) i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15052

Dodano: 2019-03-21 10:04:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Biuro Techniczo-Handlowe EMP TERMO Ewa i Marek Piękoś Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15053. BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE „EMP TERMO” EWA I MAREK PIĘKOŚ SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Przeworsku. KRS 0000079676. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2002 r., sygn. akt V GUp 266/17. [BMSiG-14474/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu Komisarzowi poprawiona główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Biuro Techniczno-Handlowe EMP Termo Ewa i Marek Piękoś Sp. J. w Przeworsku, sygn. akt V GUp 266/17. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust 2 pr. up. może przeglądać poprawioną główną listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu poprawionej głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15053

Dodano: 2019-03-21 10:04:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Boroch Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15054. Boroch Jerzy. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 697/18. [BMSiG-14555/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jerzego Boroch w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 697/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 4 lutego 2019 r. przez syndyka pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15054

Dodano: 2019-03-21 10:04:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

BRILLIANTMODULE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15055. BRILLIANTMODULE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Skawinie. KRS 0000460732. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2013 r., sygn. akt VIII GUp 150/17. [BMSiG-14503/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec BRILLIANTMODULE Sp. z o.o. w Skawinie (KRS 0000460732), sygn. akt VIII GUp 150/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 24 stycznia 2019 r. oraz korektę listy wierzytelności z dnia 4 marca 2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15055

Dodano: 2019-03-21 10:04:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dąbrowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15056. Dąbrowski Marcin. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 546/18. [BMSiG-14634/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Marcina Dąbrowskiego, PESEL 77112902719, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygnatura akt X GUp 546/18), syndyk sporządził i w dniu 14 stycznia 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15056

Dodano: 2019-03-21 10:05:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Domańska Wiesława Helena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15057. Domańska Wiesława Helena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 166/18. [BMSiG-14624/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 26 września 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 166/18 ogłaszającego upadłość Wiesławy Heleny Domańskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk zawiadamia, że w dniu 5 lutego 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności. Ponadto Syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15057

Dodano: 2019-03-21 10:05:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

El-Behiry Omar i Prabucka (El-Behiry) Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15058. El-Behiry Omar, Prabucka Natalia (poprzednio El-Behiry). Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 157/16 of. [BMSiG-14649/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Omara El-Behiry, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz Natalii Prabuckiej (poprzednio El-Behiry), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VI GUp 157/16 of, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka masy upadłości oraz złożeniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 27 listopada 2018 r. listy wierzytelności Omara El-Behiry, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, oraz o sporządzonej w dniu 13 lutego 2019 r. i złożeniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 22 lutego 2019 r. listy wierzytelności Natalii Prabuckiej (poprzednio El-Behiry), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o złożeniu obu list wierzytelności, może złożyć do Sędziego Komisarza wierzyciel umieszczony na listach wierzytelności sprzeciw co do uznania wierzytelności oraz sprzeciw co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe. Obie listy wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 w zw. z art. 221 ust.4 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15058

Dodano: 2019-03-21 10:05:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Gajda Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15059. Gajda Sylwia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 146/18. [BMSiG-14591/2019] Sylwia Gajda, Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 146/18. Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego została sporządzona i w dniu 18 marca 2019 roku przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sylwii Gajda, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - ze wskazaniem sygnatury akt V GUp 146/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15059

Dodano: 2019-03-21 10:06:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Galicka Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15060. Galicka Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 109/18. [BMSiG-14620/2019] Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, z dnia 8 czerwca 2018 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 109/18 ogłaszającego upadłość Anny Galickiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Syndyk zawiadamia, że w dniu 5 marca 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Ponadto Syndyk wskazuje, że listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15060

Dodano: 2019-03-21 10:06:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Gawryluk Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15061. Gawryluk Teresa. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 147/18 „of”. [BMSiG-14635/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Teresy Gawryluk, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 147/18 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 26 lutego 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko każdej z nich sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15061

Dodano: 2019-03-21 10:06:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gruby Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15062. Gruba Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 253/17. [BMSiG-14536/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jarosława Gruby, PESEL 71012400199 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 253/17, ogłasza, iż syndyk złożył listę wierzytelności, którą to listę może przeglądać w sekretariacie sądu każdy zainteresowany; w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w MSiG każdy wierzyciel może zgłosić do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami, a jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15062

Dodano: 2019-03-21 10:06:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Jezierska Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15063. Jezierska Sylwia. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 74/18. [BMSiG-14667/2019] Sędzia komisarz Masy Upadłości Sylwii Jezierskiej, PESEL 74102301202, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 74/18, zawiadamia, iż została sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21, w czytelni akt, i w terminie 14 dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw od listy na adres Sądu Rejowego w Elblągu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15063

Dodano: 2019-03-21 10:07:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Kapała Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15064. Kapała Barbara. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 73/18. [BMSiG-14434/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Barbary Kapały, PESEL 67082106125, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 73/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności z dnia 28.02.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15064

Dodano: 2019-03-21 10:07:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kasprzak-Raszewska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15065. Kasprzak-Raszewska Maria. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 107/18 „of”. [BMSiG-14668/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marii Kasprzak-Raszewskiej, PESEL 65013108767, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 107/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 25 lutego 2019 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15065

Dodano: 2019-03-21 10:07:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Konkol Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15066. Konkol Zofia. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 148/17 lik „of”. [BMSiG-14665/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Zofia Konkol (NR PESEL 68042902809) w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt VI GUp 148/17 lik „of,” zawiadamia, iż w dniu 18.02.2019 roku syndyk przedłożył uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15066

Dodano: 2019-03-21 10:07:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Kozak Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15067. Kozak Katarzyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 36/17. [BMSiG-14632/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Kozak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 70022610145), sygn. akt. V GUp 36/17, syndyk w dniu 28 lutego 2019 r. złożył pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Tumska 4b. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15067

Dodano: 2019-03-21 10:08:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kozłowski Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15068. Kozłowski Marcin. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/18. [BMSiG-14560/2019] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Kozłowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Sikorskiego 43/4, PESEL 82063001994, sygn. akt V GUp 10/18, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., każdy zainteresowany, a wierzyciel w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15068

Dodano: 2019-03-21 10:08:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lewtak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15070. Lewtak Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 172/16. [BMSiG-14563/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 172/16 dot. upadłości nieprowadzącego działalności gospodarczej Krzysztofa Lewtak, zam.: Rogoźno, informuje, iż syndyk przekazał w dniu 30 sierpnia 2018 roku Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się o tym, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: a) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, b) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15070

Dodano: 2019-03-21 10:09:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

M. K. KOMEX Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15071. M. K. „KOMEX” SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Kątach Wrocławskich. KRS 0000295754. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2007 r., sygn. akt VIII GUp 3/17. [BMSiG-14558/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym M. K. „Komex” Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości w Kątach Wrocławskich (nr KRS: 0000295754), sygn. akt VIII GUp 3/17, ogłasza, że w dniu 19 lutego 2019 r. została mu przekazana czwarta uzupełniająca lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15071

Dodano: 2019-03-21 10:09:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Majewska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15072. Majewska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 232/18. [BMSiG-14523/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Majewskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 232/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 28 stycznia 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15072

Dodano: 2019-03-21 10:10:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Müller Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15073. Müller Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 129/18. [BMSiG-14457/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt. XII GUp 129/18 dotyczącej upadłości Pani Marii Müller, syndyk masy upadłości przekazał Sędzi komisarz listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15073

Dodano: 2019-03-21 10:10:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Nowacki Alfred w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15074. Nowacki Alfred. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 39/18 „of”. [BMSiG-14664/2019] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Alfreda Nowackiego, PESEL 66070911758, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 39/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 7 marca 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15074

Dodano: 2019-03-21 10:11:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Obręcka Ligia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15075. Obręcka Ligia. Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 39/16. [BMSiG-14612/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 27 lutego 2019 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Ligii Obręckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 64121803180) uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 39/16). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 233 zm.) przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15075

Dodano: 2019-03-21 10:11:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Pichliński Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15076. Pichliński Waldemar. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 265/18. [BMSiG-14446/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Waldemara Pichlińskiego, PESEL 50091207936, zamieszkałego: ul. Gnieźnieńska 22/79, 31-126 Kraków - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 265/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15076

Dodano: 2019-03-21 10:11:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Rudnicki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15077. Piotr Rudnicki. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 145/18. [BMSiG-14661/2019] Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2018 r. syndyk złożył w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w Poznaniu, listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Piotra Rudnickiego, zamieszkałego we Wrześni, ul. Legii Wrzesińskiej 9/2, PESEL 71031814739, sygn. akt XI GUp 145/18. Listę wierzytelności można przeglądać w budynku Sądu. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15077

Dodano: 2019-03-21 10:13:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Lewandowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15078. Lewandowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 104/18. [BMSiG-14559/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Lewandowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 104/18) zawiadamia, że dnia 28 stycznia 2019 r. syndyk masy upadłości złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16, p. nr 205, w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności, ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15078

Dodano: 2019-03-21 10:13:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Piórkowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15079. Piórkowski Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 319/18. [BMSiG-14630/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Dariusza Piórkowskiego upadłości (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), sygn. akt. X GUp 319/18, ogłasza, że w dniu 24.01.2019 roku syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dacie złożenia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15079

Dodano: 2019-03-21 10:13:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Rutkowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15080. Rutkowski Mariusz. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 149/18 „of”. [BMSiG-14476/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Mariusza Rutkowskiego (sygn. akt IX GUp 149/18 „of”) została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 27 lutego 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała St. Wyszyńskiego 18, i wciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko nie sprzeciw przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły może wnieść sprzeciw o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15080

Dodano: 2019-03-21 10:14:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Rymkiewicz Apolonia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15081. Rymkiewicz Apolonia. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 290/18. [BMSiG-14518/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Apolonii Rymkiewicz, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 290/18 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane sędziemu komisarzowi w dniu 28.01.2019 r. lista wierzytelności oraz w dniu 1.03.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15081

Dodano: 2019-03-21 10:14:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sarama Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15082. Sarama Jacek. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 210/17. [BMSiG-14496/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Jacka Saramy, PESEL 49101104798, zamieszkałego: Zawada 32c, 33-112 Tarnowiec - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 210/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw10, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw10 sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15082

Dodano: 2019-03-21 10:14:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sewiołło Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15083. Sewiołło Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 68/15. [BMSiG-14443/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Małgorzaty Sewiołło, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gdowie (PESEL 64021706886) (sygn. akt VIII GUp 68/15), ogłasza, że postanowieniem z dnia 31.01.2019 r. postanowił dokonać zmiany na liście wierzytelności, zatwierdzonej postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 14 listopada 2016 r. w zakresie dotyczącym wierzytelności Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie w ten sposób, że kwotę uznanej przez syndyka wierzytelności na liście wierzytelności w całości usunąć z listy. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w prasie do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15083

Dodano: 2019-03-21 10:15:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Sołtysiński Janusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15084. Sołtysiński Janusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 184/18. [BMSiG-14607/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Janusza Sołtysińskiego - nieprowadzącego działalności gospodarczej w upadłości - ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 184/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 7.03.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15084

Dodano: 2019-03-21 10:15:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stajewski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15085. Stajewski Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 313/18. [BMSiG-14566/2019] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Stajewskiego, zamieszkałego w Piasecznie, sygn. akt X GUp 313/18, syndyk sporządził i w dniu 17 stycznia 2019 r. przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15085

Dodano: 2019-03-21 10:15:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Staniek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15086. Staniek Andrzej. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 113/17. [BMSiG-14431/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Andrzeja Stańka, PESEL 54041512396, zamieszkałego: ul. Nadbrzeżna 34, 32-851 Jadowniki k. Brzeska, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 113/17, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw9, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw9 Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15086

Dodano: 2019-03-21 10:16:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Stefańczyk Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15087. Stefańczyk Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 177/18. [BMSiG-14437/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Stefańczyk, PESEL 79032716845, zamieszkałej: ul. Na Kolonie 7, 32-085 Modlnica, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 177/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15087

Dodano: 2019-03-21 10:16:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Stępniewicz Radosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15088. Stępniewicz Radosław. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 73/18of. [BMSiG-14670/2019] Zarządzeniem z dnia 15 marca 2019 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego w sprawie upadłości Radosława Stępniewicza (PESEL nr 86051800394) ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu listy wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15088

Dodano: 2019-03-21 10:16:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Szewczyk Jarosław i Szewczyk Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15089. Szewczyk Jarosław i Szewczyk Barbara. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 69/18. [BMSiG-14562/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Szewczyk i Jarosława Szewczyk, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 69/18 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15089

Dodano: 2019-03-21 10:17:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

TREND RS Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15090. TREND RS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Czarnkowie. KRS 0000321978. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 stycznia 2009 r., sygn. akt XI GUp 170/18. [BMSiG-14540/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GUp 170/18 dot. postępowania upadłościowego prowadzonego wobec TREND RS Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnkowie, informuje, iż syndyk w dniu 13 grudnia 2018 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - pokój 46 (parter), ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: a) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, b) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15090

Dodano: 2019-03-21 10:17:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Wicha Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15091. Wicha Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 144/17. [BMSiG-14420/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 144/17 dotyczącej upadłości Jacka Wichy, syndyk masy upadłości w dniu 28.12.2018 r. przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 150191

Dodano: 2019-03-21 10:17:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Woźnicki Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15092. Woźnicki Łukasz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 65/18 „of”. [BMSiG-14463/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Łukasza Woźnickiego, sygn. akt VII GUp 65/18 „of” ogłasza, że syndyk w dniu 4 marca 2019 r. złożył drugie uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15092

Dodano: 2019-03-21 10:17:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Zielińska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 15093. Zielińska Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 27/18. [BMSiG-14545/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 27/18 dotyczącej upadłości Teresy Zielińskiej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15093

Dodano: 2019-03-21 10:18:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Cyprych Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15094. Cyprych Joanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 333/16. [BMSiG-14557/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 333/16 został sporządzony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości upadłego Joanny Cyprych (PESEL: 82071505101), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Ceradz Dolny. Plan ten można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15094

Dodano: 2019-03-21 10:18:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Formanowicz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15095. Formanowicz Jacek. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 25/18 „of”. [BMSiG-14455/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jacka Formanowicza, sygn akt VII GUp 25/18 „of”, zawiadamia, że ostateczny (uzupełniający) plan podziału funduszy masy upadłości upadłego można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15095

Dodano: 2019-03-21 10:19:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kaczor Marcin w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15096. Kaczor Marcin. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 105/18 „of”. [BMSiG-14672/2019] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Marcina Kaczora, nieprowadzącego działalność gospodarczej, PESEL 76112501416, sygn. akt V GUp 105/18 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 7.03.2019 r. Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a pok. 2, a w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG można złożyć zarzuty do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15096

Dodano: 2019-03-21 10:19:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Leśko Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15097. Leśko Roman. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/15. [BMSiG-14522/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału nr 2 w postępowaniu upadłościowym Romana Leśko, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 15/15), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16 pokój nr 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15097

Dodano: 2019-03-21 10:19:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

M. K. KOMEX Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15098. M. K. „KOMEX” SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Kątach Wrocławskich. KRS 0000295754. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2007 r., sygn. akt VIII GUp 3/17. [BMSiG-14552/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym M. K. „KOMEX” Sp. z o.o. Sp.k. w upadłości w Kątach Wrocławskich (nr KRS: 0000295754) prowadzonym pod sygnaturą VIII GUp 3/17 ogłasza, że w dniu 19 lutego 2019 r. został złożony przez syndyka drugi częściowy plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15098

Dodano: 2019-03-21 10:19:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Maciąg Artur w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15099. Maciąg Artur. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp „of” 2/16. [BMSiG-14547/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Artura Maciąg, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 2/16), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109 (tel. 89 676-03-03) i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15099

Dodano: 2019-03-21 10:20:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Makola Czesława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15100. Makola Czesława. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 153/17/9. [BMSiG-14519/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Czesławy Makoli (nr PESEL 41010206400), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Sosnowcu, ul. Dmowskiego 16/9, (sygn. akt X GUp 153/17/9) został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, pokój 101, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15100

Dodano: 2019-03-21 10:20:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Rutkowska Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-03-21 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 15101. Rutkowska Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 43/18. [BMSiG-14480/2019] Sędzia-komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Rutkowskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt V GUp 43/18 - zawiadamia, że został sporządzony plan podziału funduszy masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16 p. 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnosić przeciwko nim zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15101

Dodano: 2019-03-21 10:20:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Chęcińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14767. Chęcińska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 141/18, V GUp 17/19. [BMSiG-14347/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 15 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 141/18 (V GUp 17/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Katarzyny Chęcińskiej (PESEL 88041906604), zamieszkałej w Bogdańcu przy ul. Polnej 27. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14767

Dodano: 2019-03-20 10:11:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chochoł Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14768. Chochoł Sławomir. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 6/19, VIII GUp 109/19. [BMSiG-14202/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 6/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Sławomira Chochoła (PESEL 75030617690), zamieszkałego: ul. Kadłubek 22a/35, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Petrowa - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 863; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 109/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14768

Dodano: 2019-03-20 10:12:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Choptyńska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14769. Choptyńska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 189/18, VIII GUp 51/19. [BMSiG-14189/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 189/18, ogłosił upadłość Katarzyny Choptyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 71020908805, zamieszkałej: ul. Starzyńskiego 8 m. 192, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 51/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14769

Dodano: 2019-03-20 10:13:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Duda Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14770. Duda Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2580/18, X GUp 220/19. [BMSiG-14161/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 2580/18: 1. ogłosił upadłość Anny Dudy, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 m. 132 (kod pocztowy: 00-116), PESEL 90062409965, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszkę Kraszewską oraz syndyka w osobie Tomasza Sadurskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1032; 5. określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 220/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14770

Dodano: 2019-03-20 10:14:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gaca Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14771. Gaca Damian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 914/18, XI GUp 72/19. [BMSiG-14312/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 914/18 ogłosił upadłość dłużnika Damiana Gaca (PESEL 87091206115), zam. w Kłecku, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 72/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Beaty Mikołajewicz posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 277. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14771

Dodano: 2019-03-20 10:15:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Głombica Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14772. Głombica Wiesława. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 650/18. [BMSiG-14248/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 650/18 ogłosił upadłość dłużnika Wiesława Głombicy (Głombica), zamieszkałego w Gliwicach, nr PESEL 63090110172, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (lic. nr 361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14772

Dodano: 2019-03-20 10:16:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gronek Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14773. Gronek Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 449/18, XIV GUp 44/19. [BMSiG-14320/2019] Sygn. akt XIV GU 449/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku ogłosił upadłość Kazimierza Gronka, numer PESEL 52050514457, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 44/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14773

Dodano: 2019-03-20 10:17:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janiuk Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14775. Janiuk Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 401/19, X GUp 214/19. [BMSiG-14222/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt X GU 401/19, ogłosił upadłość MARKA JANIUKA, zamieszkałego w Otwocku przy ulicy Zamenhofa 4A, 05-400 Otwock, PESEL 60021804234, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 214/19. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 214/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Marka Janiuka za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14775

Dodano: 2019-03-20 10:18:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kwiatkowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14776. Kwiatkowska Monika. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 139/18, V GUp 24/19. [BMSiG-14331/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w dniu 6.03.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 139/18, V GUp 24/19 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kwiatkowska Monika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Perłowej 13/1, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 76031106789; II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski; III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809; IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14776

Dodano: 2019-03-20 10:20:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łuniewska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14777. Łuniewska Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1699/18, X GUp 1040/18. [BMSiG-14257/2019] Zofia Łuniewska zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 1699/18, X GUp 1040/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1699/18 ogłosił upadłość dłużnika Zofii Łuniewskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żyznej 10 (PESEL: 29063002402), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 1040/18. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 1040/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14777

Dodano: 2019-03-20 10:22:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Łyśniewska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14778. Łyśniewska Alicja. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 136/18, V GUp 22/19. [BMSiG-14260/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 20 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 136/18, ogłoszona została upadłość Alicji Łyśniewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej przy ul. 30 Stycznia 22/5 w Gorzowie Wlkp., PESEL 57031515566. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 22/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14778

Dodano: 2019-03-20 10:24:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Marciniak Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14779. Marciniak Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 299/18, XIV GUp 40/19. [BMSiG-14244/2019] Sygn. akt XIV GU 299/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 roku ogłosił upadłość Adama Marciniaka (numer PESEL 78121507418) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Niedziałka. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowała się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 40/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14779

Dodano: 2019-03-20 10:26:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Marcinkowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14780. Marcinkowska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 615/18. [BMSiG-14184/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.03.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 615/18 ogłosił upadłość Anny Marcinkowskiej (numer PESEL: 61073007446), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Rozy oraz sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14780

Dodano: 2019-03-20 10:27:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Olek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14781. Olek Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 270/18 of. [BMSiG-14344/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 270/18 of została ogłoszona upadłość Piotra Olek, zam.: ul. Borkowska 22, 46-220 Byczyna, identyfikującego się numerem PESEL 94063008857, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SRR Liliany Krukowskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) Określono, że Piotr Olek ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14781

Dodano: 2019-03-20 10:29:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Paśko Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14783. Paśko Aleksandra. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 87/19, V GUp 123/19. [BMSiG-14356/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 87/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Upadłej Aleksandry Paśko, PESEL 47100814308, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Lesława Zawadę, a syndykiem masy upadłości Ludwika Noworolskiego, licencja nr 8. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14783

Dodano: 2019-03-20 10:30:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Piątka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14784. Piątka Urszula. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 648/18 of, VIII GUp 54/19 of. [BMSiG-14253/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 marca 2019 r., sygn. akt VIII GU 648/18 of, ogłosił upadłość Urszuli Piątka (PESEL 51030416408) zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184). Podstawę jurysdykcji wyłącznej dla sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.) Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 54/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tut. Sądu, na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14784

Dodano: 2019-03-20 10:32:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pusiarski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14786. Pusiarski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 379/18, VIII GUp 49/19. [BMSiG-14271/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 marca 2019 r., sygn. akt VIII GU 379/18, ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Pusiarskiego (numer PESEL 53031404871), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 49/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14786

Dodano: 2019-03-20 10:36:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sordyl Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14787. Sordyl Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1156/18, VIII GUp 111/19. [BMSiG-14207/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Dłużniczki Anny Sordyl (nr PESEL 45050303468), zamieszkałej pod adresem: ul. Rzeźnicza 3/14, 31-540 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 111/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14787

Dodano: 2019-03-20 10:38:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sosnowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14788. Sosnowska Teresa. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 144/18, V GUp 20/19. [BMSiG-14254/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 18 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 144/18, ogłoszona została upadłość Teresy Sosnowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej przy ul. Sikorskiego 88/9 w Gorzowie Wlkp., PESEL 50082507645. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszak oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 20/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14788

Dodano: 2019-03-20 10:40:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Szałek Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14789. Szałek Jolanta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 596/18, XIV GUp 38/19. [BMSiG-14270/2019] Sygn. akt XIV GU 596/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Szałek, numer PESEL 62012801004, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, nr licencji 17. Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 38/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14789

Dodano: 2019-03-20 10:42:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szumińska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14790. Szumińska Bogumiła. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 8/19, V GUp 13/19. [BMSiG-14295/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r., sygnatura akt V GU 8/19 (obecnie V GUp 13/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogumiły Szumińskiej, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ulicy Słonecznej 52/29; PESEL 57070400245. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14790

Dodano: 2019-03-20 10:43:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szumiński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14791. Szumiński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 9/19, V GUp 14/19. [BMSiG-14243/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r., sygnatura akt V GU 9/19 (obecnie V GUp 14/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Szumińskiego, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ulicy Słonecznej 52/29; PESEL 56061805416. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14791

Dodano: 2019-03-20 10:44:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wawrzyniak Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14792. Wawrzyniak Roman. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 102/18, V GUp 21/19, V GU 144/18. [BMSiG-14267/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 18 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 144/18, ogłoszona została upadłość Romana Wawrzyniaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Wielisławicach 56/6, 66-500 Strzelce Krajeńskie, PESEL 68021206094. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 21/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14792

Dodano: 2019-03-20 10:45:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wawrzyniak Zenon w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14793. Wawrzyniak Zenon. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 931/18, XI GUp 71/19/PN. [BMSiG-14318/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 931/18 ogłosił upadłość dłużnika Zenon Wawrzyniak (PESEL: 56012709851), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 71/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Magdaleny Ptak, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 900. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14793

Dodano: 2019-03-20 10:46:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Zadros Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14794. Zadros Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 190/18, VIII GUp 52/19. [BMSiG-14194/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 190/18, ogłosił upadłość Elżbiety Zadros - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 52010513186, zamieszkałej: ul. Roździeńskiego 61B, 42-480 Poręba. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 52/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14794

Dodano: 2019-03-20 10:47:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dąbkowska Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14795. Dąbkowska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 939/18. [BMSiG-14400/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Dąbkowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 939/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 11 marca 2019 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14795

Dodano: 2019-03-20 10:48:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Harbuz Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14796. Harbuz Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 934/18. [BMSiG-14399/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Harbuz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 934/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 11 marca 2019 roku sędziemu komisarzowi pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu pierwszego uzupełnienia listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14796

Dodano: 2019-03-20 10:48:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

SANGER METAL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14797. „SANGER METAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000171540. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2003 r., sygn. akt XII GUp 20/15. [BMSiG-14384/2019] W związku z przekazaniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 9 stycznia 2019 roku sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym „Sanger Metal” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 20/15 - Sędzia Komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelni Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego Komisarza - sprzeciwu, co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w wydaniu lokalnym dziennika Gazeta Wyborcza i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14797

Dodano: 2019-03-20 10:48:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Michalak Dominik w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14798. Michalak Dominik. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 143/16. [BMSiG-14376/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Dominika Michalak, zamieszkałego w Lesznie, nr PESEL 66091904193, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 143/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14798

Dodano: 2019-03-20 10:49:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Pawlak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14799. Pawlak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 984/18. [BMSiG-14392/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Pawlak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 984/18, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 21 lutego 2019 roku sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14799

Dodano: 2019-03-20 10:49:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Powalski Przemysław Kamil w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14800. Powalski Przemysław Kamil. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 9/17. [BMSiG-14394/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności dłużnika Przemysława Kamila Powalskiego, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 9/17. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14800

Dodano: 2019-03-20 10:49:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Rotnicki Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14801. Rotnicki Mariusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 82/18. [BMSiG-14378/2019] W związku ze sporządzeniem i złożeniem przez syndyka masy upadłości w dniu 5 marca 2019 roku listy wierzytelności oraz uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mariusza Rotnickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - sygn. akt XII GUp 82/18 - sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu co do listy wierzytelności - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14801

Dodano: 2019-03-20 10:49:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Rybakowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14802. Rybakowski Andrzej. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 19/18. [BMSiG-14377/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Andrzeja Rybakowskiego, PESEL 49021313595, sygn. akt V GUp 19/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14802

Dodano: 2019-03-20 10:50:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Sokół Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14803. Sokół Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 343/17. [BMSiG-14387/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Sokół, zam. w Mielcu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 343/17), przekazał III uzupełniającą listę wierzytelności. Uzupełniającą III listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14803

Dodano: 2019-03-20 10:50:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Tarnowie

Stachoń-Tadeusiak Wanda w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14804. Stachoń-Tadeusiak Wanda. Sąd Rejonowy w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/16/of. [BMSiG-14404/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Wandy Stachoń-Tadeusiak nieprowadzącej działalności gospodarczej, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 2/16), sporządził w dniu 4.03.2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności. Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Tarnowie, ul. Dąbrowskiego 27 p. 234. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sędzia komisarz odrzuci sprzeciw spóźniony albo nieodpowiadający wymaganiom wskazanym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14804

Dodano: 2019-03-20 10:50:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

ALKORP Alicja Korpowska w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14805. Korpowska Alicja prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ALKORP Alicja Korpowska w upadłości w Gorzowie Wielkopolskim. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 12/17. [BMSiG-14348/2019] Ogłasza się, iż syndyk masy upadłości ALKORP Alicja Korpowska w upadłości z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (uprzednio w Dobiegniewie) w postępowaniu upadłościowym V GUp 12/17 złożył na ręce Sędziego komisarza I (pierwszą) uzupełniającą listę wierzytelności. Postanowieniem z dnia 5.03.2019 r. Sąd Rejonowy, Wydział V Gospodarczy w Gorzowie Wlkp., w sprawie V GUp 12/17 obwieszcza o I (pierwszej) uzupełniającej liście wierzytelności dłużniczki Alicji Korpowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ALKORP Alicja Korpowska w Dobiegniewie. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia listy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14805

Dodano: 2019-03-20 10:51:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Simiński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14806. Simiński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 29/18. [BMSiG-14363/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Simińskiego, PESEL 91102901539, sygn. akt V GUp 29/18, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14806

Dodano: 2019-03-20 10:51:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Focus Park Gliwice Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14807. „FOCUS PARK GLIWICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000223888. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 grudnia 2004 r., sygn. akt XII GUp 16/14. [BMSiG-14155/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 16/14 dotyczącej upadłości dłużnika Focus Park Gliwice Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie syndyk masy upadłości dnia 30.11.2018 r. przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14807

Dodano: 2019-03-20 10:51:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

P.W. Rojax Romuald Ostolski Sp. Jawna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14808. „P.W. ROJAX” ROMUALD OSTOLSKI SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000091564. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 lutego 2002 r., sygn. akt XII GUp 2/13. [BMSiG-14343/2019] W związku z przekazaniem przez syndyka masy upadłości w dniu 8 lutego 2018 r., 6 kwietnia 2018 roku, 1 sierpnia 2018 roku i 28 listopada 2018 r. uzupełniających list wierzytelności Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym P.W. ROJAX Romuald Ostolski Spółka Jawna w Szczecinie, w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt XII GUp 2/13, Sędzia komisarz ogłasza, iż zostały one wyłożone do wglądu w Biurze obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu, co do uzupełniających list wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia w dzienniku Gazeta Wyborcza - wydaniu lokalnym i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14808

Dodano: 2019-03-20 10:52:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Plizga Bartłomiej Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14809. Plizga Bartłomiej Jarosław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. V GUp 315/17. [BMSiG-14359/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Bartłomieja Jarosława Plizga, zam.: Turbia, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. V GUp 315/17, sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi uzupełniająca lista wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14809

Dodano: 2019-03-20 10:52:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bator (Samoć) Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14810. Bator Magdalena. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 126/17 of. [BMSiG-14148/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Bator (uprzednio Samoć), informuje, że w dniu 15 lutego 2019 roku została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi druga uzupełniająca lista wierzytelności upadłej Magdaleny Bator (uprzednio Samoć), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 126/17 of), zamieszkałej 80-299 Gdańsk, ul. Homera 57/4, nr ewidencyjny PESEL: 74070302926. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10 w Gdańsku, w godzinach pracy Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14810

Dodano: 2019-03-20 10:52:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Bednarz Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14811. Bednarz Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GUp 56/17. [BMSiG-14316/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Krzysztofa Bednarza, PESEL 68012311530, sygn. akt V GUp 56/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14811

Dodano: 2019-03-20 10:53:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Czubara Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14812. Czubara Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 63/18. [BMSiG-14263/2019] Sygn. akt XIV GUp 63/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 3.12.2018 r. syndyk masy upadłości Jadwigi Czubary, numer PESEL 59102901560, złożył Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadła mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 63/18. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14812

Dodano: 2019-03-20 10:53:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Gołyski Józef w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14813. Gołyski Józef. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 119/18. [BMSiG-14220/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, iż została sporządzona i złożona w dniu 1 marca 2019 r. lista wierzytelności Józefa Gołyskiego, nr PESEL 70031114313, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 119/18. Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach - Biuro Obsługi Interesantów przy ulicy Warszawskiej 44. W terminie 14 dni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza - w trybie art. 256 ustawy z dn. 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe - sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności lub co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14813

Dodano: 2019-03-20 10:53:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Grochowski Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14814. Grochowski Łukasz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 26/17. [BMSiG-14192/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Łukasza Grochowskiego, sygn. akt V GUp 26/17, ogłasza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., mającego siedzibę się przy ul. Chopina 52 bl. 15 w Gorzowie Wlkp. Każdy wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14814

Dodano: 2019-03-20 10:54:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Gryczka Barbara i Gryczka Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14815. Gryczka Barbara i Gryczka Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 218/18. [BMSiG-14167/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Barbary Gryczki, Wojciecha Gryczki, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 218/18 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane dnia 28 grudnia 2018 r. listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14815

Dodano: 2019-03-20 10:54:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Jaśniak Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14816. Jaśniak Małgorzata. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 152/16. [BMSiG-14365/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Małgorzaty Jaśniak, zam. w miejscowości Bonikowo, nr PESEL 66030506505, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 152/16, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania innej wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności albo co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; w tym samym terminie sprzeciw może złożyć upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami, zaś jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo że był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14816

Dodano: 2019-03-20 10:54:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Kacmarzyk Barbara Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14817. Kacmarzyk Barbara Dorota. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 78/18. [BMSiG-14352/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu w dniu 20 lutego 2019 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Barbary Doroty Kacmarzyk, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 78/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy przy ul. Złotoryjskiej 19, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć do niej sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14817

Dodano: 2019-03-20 10:55:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kamińska Marzena w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14818. Kamińska Marzena. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa, sygn. akt V GUp 14/18 of. [BMSiG-14206/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużniczki Marzeny Kamińskiej (PESEL: 67010113083), zam. w Kościerzycach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 14/18 of), syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja Upadłościowa Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14818

Dodano: 2019-03-20 10:55:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Khoay Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14819. Khoay Jolanta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 139/18. [BMSiG-14136/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Jolanty Khoay, zam. w Rydzynie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 139/18, zawiadamia że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności (z dnia 15 października 2018 r.), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14819

Dodano: 2019-03-20 10:55:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Klarecki Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14820. Klarecki Jarosław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 81/18. [BMSiG-14311/2019] XIV GUp 81/18 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jarosława Klareckiego, PESEL 65080703993, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14820

Dodano: 2019-03-20 10:55:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Korzeniowska Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14821. Korzeniowska Ewa. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 47/18. [BMSiG-14361/2019] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia o złożeniu w dniu 20 lutego 2019 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ewy Korzeniowskiej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 47/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, Wydział V Gospodarczy przy ul. Złotoryjskiej 19, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć do niej sprzeciw do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14821

Dodano: 2019-03-20 10:56:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kozłowska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14822. Kozłowska Aleksandra. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/18. [BMSiG-14339/2019] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Aleksandry Kozłowskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 11/18, została sporządzona i przekazana na ręce Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14822

Dodano: 2019-03-20 10:56:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Książek Justyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14823. Książek Justyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 674/18. [BMSiG-14147/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Justyny Książek (sygn. akt X GUp 674/18), w dniu 25 lutego 2019 roku pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności zostało przedłożone Sędziemu komisarzowi. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od opublikowania niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14823

Dodano: 2019-03-20 10:56:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Lato Natalia w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14824. Lato Natalia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 221/18. [BMSiG-14231/2019] Niniejszym zawiadamia się, że została sporządzona i w dniu 1 marca 2019 r. złożona przez syndyka nieprowadzącej działalności gospodarczej Natalii Lato, nr PESEL 50101711703, uzupełniająca lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 221/18). Lista wierzytelności została udostępniona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Zainteresowanym wierzycielom służy w terminie 14 dni od niniejszego obwieszczenia sprzeciw w trybie art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14824

Dodano: 2019-03-20 10:57:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Łuczkowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14825. Łuczkowski Tomasz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 100/17, VI GUp 205/17. [BMSiG-14151/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Tomasza Łuczkowskiego informuje, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku została sporządzona, a przekazana w dniu 6 sierpnia 2018 Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności upadłego Tomasza Łuczkowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 205/17), zamieszkałego przy ul. Piastowskiej 104G/7, 80-358 Gdańsk, nr ewidencyjny PESEL 92111902638. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, w Gdańsku w godzinach pracy Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14825

Dodano: 2019-03-20 10:57:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Michalska Katarzyna, Michalski Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14826. Michalska Katarzyna i Michalski Roman. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 257/18. [BMSiG-14179/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Michalskiej, Romana Michalskiego, nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 257/18 sporządzone zostały przez syndyka i przekazane dnia 24 stycznia 2019 r. listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14826

Dodano: 2019-03-20 10:58:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Polańska Daria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14827. Polańska Daria. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 65/18/4. [BMSiG-14170/2019] Sędzia Komisarz informuje, że w dniu 13.03.2019 roku syndyk złożył uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Darii Polańskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Goczałkowicach-Zdroju, przy ul. Południowej 20, posiadającej numer PESEL 78030309101, sygn. akt X GUp 65/18/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od uzupełnienia listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14827

Dodano: 2019-03-20 10:59:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Panek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14828. Panek Elżbieta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 48/18. [BMSiG-14302/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie V GUp 48/18 syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności Elżbiety Panek - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 bl. 15, a wierzyciel w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14828

Dodano: 2019-03-20 10:59:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Piechocka Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14829. Piechocka Wiesława. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 250/17/L. [BMSiG-14303/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Wiesławy Piechockiej, zamieszkałej w Środzie Wielkopolskiej, PESEL 54070904144, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 250/17/L, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1a. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadła oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14829

Dodano: 2019-03-20 10:59:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Popowicz Martyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14830. Popowicz Martyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1039/18. [BMSiG-14145/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Martyny Popowicz (sygn. akt X GUp 1039/18), w dniu 4 marca 2019 roku została sporządzona, a następnie przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14830

Dodano: 2019-03-20 10:59:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Rombalski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14831. Rombalski Jarosław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 68/18. [BMSiG-14191/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jarosława Rombalskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 68/18), ogłasza, że została sporządzona lista wierzytelności i przekazana przez Syndyka Sędziemu komisarzowi dnia 24 stycznia 2019 r. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście lub odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14831

Dodano: 2019-03-20 11:00:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Słomion Beata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14832. Słomion Beata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 97/18. [BMSiG-14198/2019] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Beaty Słomion nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości ogłasza, że w sprawie XV GUp 97/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 28.11.2018 r. i 28.02.2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14832

Dodano: 2019-03-20 11:00:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Starzyńska Hanna Danuta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14833. Starzyńska Hanna Danuta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 922/18. [BMSiG-14261/2019] Hanna Danuta Starzyńska zamieszkała w Warszawie, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GUp 922/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu komisarzowi w dniu 1 marca 2019 r. listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Hanny Danuty Starzyńskiej, zamieszkałej w Warszawie (PESEL: 54061600420) - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt. X GUp 922/18. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14833

Dodano: 2019-03-20 11:00:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szwarc Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14834. Szwarc Dorota. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 38/17. [BMSiG-14205/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Doroty Szwarc, PESEL 76082002485, sygn. akt V GUp 38/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli Upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14834

Dodano: 2019-03-20 11:00:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Tracewski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14835. Tracewski Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 55/17. [BMSiG-14335/2019] Ogłasza się, iż w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Włodzimierza Tracewskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 55/17, została sporządzona i przekazana na ręce Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14835

Dodano: 2019-03-20 11:01:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Twaróg Apoloniusz Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14836. Twaróg Apoloniusz Jan. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 212/17. [BMSiG-14246/2019] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Apoloniusza Jana Twaróg, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam. w Murowanej Goślinie, sygn. akt XI GUp 212/17, syndyk złożył listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań. Poucza się, iż w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14836

Dodano: 2019-03-20 11:01:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14837. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Proszowicach. KRS 0000486140. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2013 r., sygn. akt VIII GUp 206/16. [BMSiG-14327/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Proszowicach, (adres: ul. Leśna 12, 32-100 Proszowice, NIP 6821267121, REGON 351246858, KRS 0000486140) - sygn. akt (VIII GUp 206/16), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14837

Dodano: 2019-03-20 11:01:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Złamaniec Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 14838. Złamaniec Wojciech. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 311/1. [BMSiG-14334/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Wojciecha Złamańca, zam. Rzeszów, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 311/18, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 pr. up.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach art. 256- -258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14838

Dodano: 2019-03-20 11:01:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Tychowie w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14839. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W TYCHOWIE W UPADŁOŚCI w Tychowie. KRS 0000142903. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 grudnia 2002 r., sygn. akt VII GUp 147/17. [BMSiG-14232/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Tychowie, sygn. akt VII GUp 147/17, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Tychowie, obejmujący wierzytelności kategorii pierwszej i drugiej. Wyłożony plan podziału można przeglądać sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia można wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14839

Dodano: 2019-03-20 11:02:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Górniak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14840. Górniak Jacek Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 151/16. [BMSiG-14227/2019] Sygn. akt XIV GUp 151/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 25.02.2019 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Jacka Michała Górniaka, numer PESEL 54032913393, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadły i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 151/16. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14840

Dodano: 2019-03-20 11:02:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Korczyk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14841. Korczyk Dariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 439/17. [BMSiG-14200/2019] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dariusza Korczyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Brzezince (PESEL: 72121405677) (sygn. akt VIII GUp 439/17), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi ostateczny plan podziału, oraz że plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym, że w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu planu podziału Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi zarzuty dotyczące treści planu podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14841

Dodano: 2019-03-20 11:02:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

Rupniewski Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14842. Rupniewski Marian. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 82/17 of. [BMSiG-14171/2019] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego Mariana Rupniewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 51021005893), sygn. akt VI GUp 82/17 of, zawiadamia, iż w dniu 25.01.2019 roku syndyk przedłożył Ostateczny Plan Podziału wierzycieli kat. I i II. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14842

Dodano: 2019-03-20 11:03:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Szyłobryt Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14843. Szyłobryt Elżbieta. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 247/16. [BMSiG-14366/2019] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XI GUp 247/16 został sporządzony przez Syndyka ostateczny plan podziału (z dnia 24 kwietnia 2018 r.) w toku postępowania upadłościowego upadłego Elżbiety Szyłobryt (PESEL: 61022016420), zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Plan ten można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się upadłego i wierzycieli, iż służy im prawo wniesienia zarzutów do planu podziału w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14843

Dodano: 2019-03-20 11:03:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Zawiślak Magdalena Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 14844. Zawiślak Magdalena. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/17. [BMSiG-14309/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Magdaleny Zawiślak, PESEL 77021408863, sygn. V GUp 11/17, obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi plan podziału sumy uzyskanej z rzeczy obciążonej, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia wierzyciele uprawnieni do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji mogą złożyć do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14844

Dodano: 2019-03-20 11:03:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

INTERRETE Sp. z o.o.

2019-03-20 Postanowienie o zmianie doradcy restrukturyzacyjnego

w dniu 14 stycznia 2019r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie zmiany zarządcy firmy INTERRETE Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Wrocław) z Zofii Bożeny Przygody na Krzysztofa Rozenberga (licencja nr 1242).

Dodano: 2019-03-20 14:27:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

VIAPON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14765. „VIAPON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000459323. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt X GU 960/18/9, X GUp 31/19/9. [BMSiG-14357/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 960/18/9 ogłosił upadłość „VIAPON” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (adres: ul. 73 Pułku Piechoty, 40-467 Katowice, KRS nr 0000459323). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Głodnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 426). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 31/19/9. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14765

Dodano: 2019-03-20 18:04:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

HOLBUD Paweł Holeksa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14774. Holeksa Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HOLBUD Paweł Holeksa w Rajczy. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 14/19 lik. [BMSiG-14159/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pawła Holeksa, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Holbud” Paweł Holeksa, 34-370 Rajcza 171, PESEL 70111109354, NIP 5531421990. Postępowanie toczy się pod sygn. akt VI GUp 14/19 lik. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14774

Dodano: 2019-03-20 18:14:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy ,,DYNAMIC" w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14782. Pasadyn Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy „DYNAMIC” w Chrzanowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 865/18, VIII GUp 72/19. [BMSiG-14172/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 865/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Pasadyn (PESEL 91121005311), zamieszkałego pod adresem: Rzuchowa 247, 33-114 Rzuchowa; prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy „DYNAMIC” pod adresem: ul. Berka Joselewicza 2, 32-500 Chrzanów; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyny Szymskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszki Rudol; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Dariusza Sitek - numer doradcy restrukturyzacyjnego 504; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia postępowania głównego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 72/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14782

Dodano: 2019-03-20 18:22:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Bejouchka Jurajska Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14845. BEJOUCHKA JURAJSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Krakowie. KRS 0000227613. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2005 r., sygn. akt VIII GUp 32/14. [BMSiG-14358/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7.12.2018 r., sygn. akt VIII GUp 32/14: stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Bejouchka Jurajska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że od niniejszego postanowienia służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Krakowie, które można wnieść w terminie tygodniowym od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego wydającego zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14845

Dodano: 2019-03-20 18:27:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Hotel Fado Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14846. „HOTEL FADO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000347299. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 stycznia 2010 r., sygn. akt V GUp 7/14. [BMSiG-14323/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt V GUp 7/14 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Hotelu Fado sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Gorzowie Wlkp. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14846

Dodano: 2019-03-20 18:27:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Potoczna Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 14847. Potoczna Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 141/17 of. [BMSiG-14210/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia się z dniem 13 lutego 2019 r. postanowienia tutejszego Sądu z 5 lutego 2019 r. o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłej Doroty Potocznej (PESEL 66112009106), postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 141/17 uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14847

Dodano: 2019-03-20 18:29:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jezierska Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14848. Jezierska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 359/17. [BMSiG-14371/2019] Syndyk Jolanty Jezierskiej sprzeda 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Leoncinie, gm. Leoncin, pow. nowodworski, działka ewidencyjna nr 15/60 z obrębu 7-Leoncin, stanowiącej grunt o powierzchni 0,0391 ha (LsV 0,0267, PsV 0,0080, W 0,0044), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1N/00067025/3. Cena wywoławcza 1 500,00 zł. Informacje pod nr. tel. 721 001 370; e-mail: afalak@wp.pl REGULAMIN na sprzedaż prawa własności 1/2 udziału w nieruchomości gruntowej położonej w Leoncinie, gm. Leoncin, pow. nowodworski, o powierzchni 0,0391 ha, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00067025/3. § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności 1/2 udziału nieruchomości gruntowej położonej w Leoncinie, pow. nowodworski, działka ewidencyjna nr 15/60 z obrębu 7- Leoncin, Nieruchomość stanowią grunt o powierzchni 0,0391 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1N/00067025/3. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Katarzynę Chełchowską z dnia 19 czerwca 2017 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Alfredy Falak - ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa, w godz. 900-1500, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod nr. tel. 721 001 370, oraz w aktach sprawy, sygn. akt X GUp 359/17, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach zatwierdzonych przez Sędziego komisarza w trybie określonych w art. 206 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 213 ust. 1 i art. 311 ust. 1 Prawa upadłościowego. 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 15.04.2019 r., do godz. 1500, na adres: Syndyk masy upadłości Jolanty Jezierskiej - Alfreda Falak - ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do biura. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie, nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt X GUp 359/17 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Jolanty Jezierskiej na zakup nieruchomości gruntowej” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia brutto za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jolanty Jezierskiej w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 47 1090 2590 0000 0001 3459 6836, z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości gruntowej - sygn. akt X GUp 359/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 r., o godzinie 1000, w biurze syndyka Alfredy Falak - ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka bądź osobę upoważnioną w obecności przybyłych oferentów. 3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 4. Przystępując do przetargu, syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu; 2. ustala liczbę złożonych ofert; 3. sprawdza, czy wadium zostało wpłacone przez oferentów; 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza, czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu, b) zostały złożone w wyznaczonym terminie, c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta, d) w wyniku tych czynności ustala, które oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 5. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej, syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 100,00 zł (sto złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem. f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty dokonanej przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży prawa własności nieruchomości, a wskazany w niniejszym regulaminie rachunek bankowy masy upadłości winien być uznany całą zaoferowaną ceną najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy, przy czym nie spełnia tego warunku polecenie zapłaty, lecz wyłącznie wpływ kwoty na rachunek bankowy masy upadłości. 3. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości w przypadkach, gdy: - Wygrywający oferent nie wpłaci całości kwoty w sposób i w terminie wskazanym w pkt 2; - Wygrywający oferent nie zawrze umowy sprzedaży w terminie wskazanym w pkt 3. 4. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 5. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. 6. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 7. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 9. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie umowy sprzedaży. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 Nr 60, poz. 535 z póz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14848

Dodano: 2019-03-20 19:01:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nowak Ewa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14849. Nowak Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 888/18 Ap-1. [BMSiG-14381/2019] Syndyk masy upadłości Ewy Nowak, PESEL 54092902661, informuje, iż ukończył i złożył do akt postępowania upadłościowego w dniu 11 grudnia 2018 r. (sygn. akt X GUp 888/18 Ap-1) w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, opis i oszacowanie 1/2 udziału w prawie odrębnej własności do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 39. Lokal mieszkalny położony jest na piątym piętrze (6,0 kondygnacji nadziemnej) budynku nr 18, przy ulicy Mieczysława Wolfkego w Warszawie. Dla nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1M/00483919/8. W terminie tygodnia od dnia ukazania niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnieść do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14849

Dodano: 2019-03-20 19:01:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Żygadło Anita w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14850. Żygadło Anita. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 146/18. [BMSiG-14383/2019] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Anity Żygadło - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 146/18), syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia - art. 319 ust. 5 p.u. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14850

Dodano: 2019-03-20 19:02:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Huta "Kościuszko" S.A. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14851. HUTA „KOŚCIUSZKO” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chorzowie. KRS 0000109444. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 maja 2002 r., sygn. akt X GUp 25/12/9. [BMSiG-14368/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki Huta „KOŚCIUSZKO” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie (wpisanej do KRS pod numerem: 109444), które to postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 25/12/9, toczącej się przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, informuje, że sporządzono opis i oszacowanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Wydział Elektroenergetyczny. Z treścią opisu i oszacowania można się zapoznać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, przy ul. Lompy 14, i wnieść zarzuty na opis i oszacowanie w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14851

Dodano: 2019-03-20 19:03:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

HOBAMET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14854. „HOBAMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W UPADŁOŚCI” w Goszczanowcu. KRS 0000259934. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2006 r., sygn. akt V GUp 5/18. [BMSiG-14280/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hobamet sp. z o.o. w upadłości (KRS 0000259934), toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., V Wydziałem Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 5/18, ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej gruntowej, zabudowanej, stanowiącej działki gruntu oznaczone nr. ewidencyjnym 325/1 i 325/2, o powierzchni łącznej 8987 m2 , położone we wsi Goszczanowiec 49, gm. Drezdenko, dla których Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. GW1K/00006016/5. Działka nr 325/2 o pow. 3568 m2 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym i stajnią, działka nr 325/1 o pow. 5419 m2 zabudowana jest budynkami produkcyjno-magazynowymi. Przetarg odbędzie się 5.04.2019 r., o godzinie 1000, w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 blok 15, sala 5. Cena wywoławcza wynosi 640.000 zł, wadium 64.000 zł płatne na rachunek bankowy Hobamet sp. z o.o. w upadłości. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest: 1) spełnienie warunków z ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, 2) złożenie kompletnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „I Przetarg - Hobamet sp. z o.o. w upadłości” na ręce Sędziego komisarza w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Chopina 52, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.04.2019 r., godz. 900 - decyduje data wpływu. 3) wpłacenie wadium w wysokości 64.000 złotych na konto Upadłego prowadzone przez Santander Bank Polska S.A., nr rachunku 98 1500 1416 1214 1003 8981 0000, z dopiskiem: „Wadium-Hobamet sp. z o.o. w upadłości” najpóźniej w dniu 4.04.2019 r. - liczy się data wpływu środków na rachunek Upadłego. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Szczegółowe informacje można uzyskać u syndyka pod numerem telefonu: + 48 603 601 567 lub drogą poczty elektronicznej a.pielin@pielin-sawczyn.pl. Operat szacunkowy i pełen tekst regulaminu przetargu dostępne są w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, tel. 95 7256835. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14854

Dodano: 2019-03-20 19:04:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

CAREIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Inne

Poz. 14857. CAREIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000356315. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 maja 2010 r., sygn. akt X GUp 332/16. [BMSiG-14141/2019] OGŁOSZENIE O TERMINIE ROZPRAWY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA UKŁADU Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym CareIT Sp. z o.o. w Warszawie (sygn. akt. X GUp 332/16), dnia 9 kwietnia 2019 roku, godz. 900, w sali nr 14, w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, odbędzie się rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14857

Dodano: 2019-03-20 19:05:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Cedro Adrian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14858. Cedro Adrian. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 36/19, VIII GUp 120/18. [BMSiG-14241/2019] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego Adriana Cedro, PESEL 8403120771, (sygn. akt V GUp 36/19 Sądu Rejonowego w Kielcach), zawiadamia, że w dniu 15.03.2019 r. przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie udziału dłużnika w nieruchomości gruntowej położonej w Gminie Jędrzejów, woj. świętokrzyskie, oznaczonej jako działki rolne o numerach ewidencyjnych nr 29/2, 29/3, 275, 557 - objęte Księgą Wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie o numerze KI1J/00072918/8, o łącznej powierzchni 4,4110 ha. Uprawnionym przysługuje w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia prawo złożenia do Sędziego komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w trybie art. 320 ust. 3 w zw. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14858

Dodano: 2019-03-20 19:06:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

ACOCAR Marlena Cholewińska w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14859. Cholewińska Marlena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ACOCAR Marlena Cholewińska w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 120/18. [BMSiG-14245/2019] Syndyk Masy Upadłości Marleny Cholewińskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „ACOCAR Marlena Cholewińska” z siedzibą w Bydgoszczy sprzeda z wolnej ręki w formie konkursu ofert niżej wymienione nieruchomości. 1. Przedmiotem sprzedaży jest: a) samodzielny lokal mieszkalny nr 11, składający się z pokoju, kuchni, łazienki i pomieszczenia technicznego, o powierzchni użytkowej 47,63 m2 , z przynależną piwnicą o powierzchni 3,40 m2 , umiejscowionego na czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Jackowskiego 29, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 51/1.622 udziałem w nieruchomości wspólnej - prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (BY1B/00139583/0) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr BY1B/00207123/6 - za cenę nie mniejszą (netto) od wartości oszacowania w kwocie 109.931 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych), b) samodzielny lokal niemieszkalny nr 29B, stanowiący pomieszczenie o powierzchni użytkowej 49,68 m2 , umiejscowiony na czwartej kondygnacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Bydgoszczy przy ul. Pomorskiej 15, który to lokal stanowi odrębną nieruchomość, związaną z wynoszącym 497/21.703 udziałem w nieruchomości wspólnej - prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej (BY1B/00055171/6) oraz wspólnych częściach budynku i urządzeniach, dla której to nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr BY1B/00211830/6 - za cenę nie mniejszą (netto) od wartości oszacowania w kwocie 132.528 zł (sto trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych). 2. Zainteresowani winni składać oferty pisemne w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r. droga pocztową na adres syndyka: Biuro Syndyka, ul. Skwerowa 9/15, 53-303 Wrocław, lub bezpośrednio w biurze syndyka (decyduje data nadania listu poleconego). 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości wybranej nieruchomości. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marleny Cholewińskiej - PKO BP S.A. O/Wrocław nr 98 1020 5242 0000 2502 0428 4691 z dopiskiem „Konkurs - sygn. akt VIII GUp 120/18”, najpóźniej do dnia poprzedzającego datę otwarcia ofert pod rygorem odrzucenia oferty, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunku bankowym. 4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 kwietnia 2019 r w biurze syndyka. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka. 5. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, w tym w szczególności dotyczące wskazanych nieruchomości, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie konkursu znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 2, 53-630 Wrocław, pod sygn. akt VIII GUp 120/18. Ponadto wszelkie informacje dotyczące konkursu i nieruchomości są dostępne na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl. Dodatkowo informacji odnośnie konkursu uzyskać można w Biurze Syndyka pod adresem: ul. Skwerowa 9/15, 53-303 Wrocław, tel. +48 606 918 504, e-mail: syndyk.oferty@ gmail.com. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14859

Dodano: 2019-03-20 19:06:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Czyż Bogusława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14860. Czyż Bogusława. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 14/18. [BMSiG-14337/2019] Syndyk masy upadłości dłużnika Bogusławy Czyż w upadłości konsumenckiej, niniejszym ogłasza, iż przystępuje do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego, udziałów w wysokości 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim, za cenę nie niższą niż 75.750 złotych. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 marca 2019 roku, do godz. 1500, w siedzibie Syndyka: ul. Warszawska 30 lok. 20, (25-312) Kielce, lub przesłać je na ten adres listem poleconym. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu przesyłki do adresata. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Oferta na przetarg - Bogusława Czyż”, sygn. „V GUp 14/18”, oraz dopiskiem „nie otwierać”. Najpóźniej do dnia 29 marca 2019 roku oferent zobowiązany jest, pod rygorem niedopuszczenia do przetargu, wpłacić organizatorowi wadium w wysokości 3.787,50 zł (słownie: trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 50/100) - w przypadku złożenia oferty na zakup nieruchomości ujętej w pkt I Regulaminu przetargu, na konto masy upadłości na rachunek bankowy prowadzony w banku Santander Bank Polska SA o numerze 90 1090 2590 0000 0001 3608 7049. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, sala XXV, w dniu 3 kwietnia 2019 roku, o godzinie 945. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem 668 199 917 lub w biurze Syndyka w Kielcach, ul. Warszawska 30/20, gdzie można zapoznać z regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym dotyczącym przedmiotowej nieruchomości. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14860

Dodano: 2019-03-20 19:07:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Drela Dorota Renata w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14861. Drela Dorota Renata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 895/18. [BMSiG-14146/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Doroty Renaty Dreli (sygn. akt X GUp 895/18) syndyk złożył do akt postępowania opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości udziałów (39800) w „Modextil” sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie w upadłości likwidacyjnej. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w sekretariacie Sądu przy ul. Czerniakowskiej 100A w Warszawie. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędzi komisarz w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14861

Dodano: 2019-03-20 19:08:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dymiński Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14862. Dymiński Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 628/17. [BMSiG-14319/2019] Obwieszczenie o sprzedaży z wolnej ręki praw majątkowych Syndyk Masy Upadłości Piotra Dymińskiego w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt X GUp 628/17, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki po przeprowadzeniu konkusu ofert składnika masy upadłości w postaci praw majątkowych, tj. akcji spółki MSX RESOURCES S.A. w liczbie 544 zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A. za najwyższą zaoferowaną cenę. Zainteresowani winni składać bezwarunkowe oferty w formie pisemnej w Kancelarii Syndyka, adres: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521, lub przesłać listem poleconym na ww. adres bądź w formie skanu podpisanej oferty przesłanego na adres e-mailowy: biuro@kancelariagrenda.pl, z dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA na zakup akcji w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt X GUp 628/17”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2019 roku, do godz. 1200, przy czym decyduje data wpływu do Kancelarii Syndyka/na skrzynkę mailową Syndyka. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę, oferowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza oraz spełniać pozostałe warunki i zawierać oświadczenia oferenta określone w Regulaminie konkursu ofert z dnia 12 marca 2019 r. Szczegółowe warunki konkursu ofert dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka w Warszawie pod adresem: 00-515 Warszawa, ul. Żurawia 32/34/521, oraz w Poznaniu pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1, a także na stronie internetowej Syndyka: www.kancelariagrenda.pl. Istnieje możliwość udostępnienia ww. regulaminu drogą e-mailową w formacie pdf. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie od poniedziałku do piątku, w godz. od 900 do 1700, pod numerem 61 670 73 73 lub e-mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14862

Dodano: 2019-03-20 19:08:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przedsiębiorstwo Produkcyjno­Handlowe "UNI­ARCZ" Arkadiusz Czerwiński w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14874. Czerwiński Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „UNI-ARCZ” Arkadiusz Czerwiński w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 365/18. [BMSiG-14196/2019] OGŁOSZENIE O ZAKOŃCZENIU OPISU I OSZACOWANIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ - PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO-HANDLOWEGO „UNI-ARCZ” ARKADIUSZA CZERWIŃSKIEGO Sędzia komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Arkadiusza Czerwińskiego w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt X GUp 365/18) opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej wchodzącej w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Arkadiusza Czerwińskiego, Warszawa, dzielnica Wawer, KW nr WA6M/00004901/3) został sporządzony i złożony do akt sprawy w dniu 28 lutego 2019 r., i w terminie tygodnia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14874

Dodano: 2019-03-20 19:12:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Urbaniak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 14879. Urbaniak Jacek. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 137/18 of. [BMSiG-14224/2019] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jacka Urbaniak, PESEL 72070204835, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygnaturą akt VI GUp 137/18 of, zawiadamia, że został ukończony opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości stanowiącej prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 52,8 m2 (w tym piwnica o pow. 8,1 m2 ), położonego w Gdańsku przy ul. Matemblewskiej 1B, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju objętego Księgą Wieczystą nr GD1 G/00197017/2 wraz z udziałem wynoszącym 3269/100 000 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej objętej Księgą Wieczystą nr GD1G/000163199/4. Opis i oszacowanie nieruchomości przekazany Sędziemu komisarzowi przez syndyka i złożony do akt postępowania jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu). Zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14879

Dodano: 2019-03-20 19:14:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Urbaniak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14880. Urbaniak Jacek. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 137/18 of. [BMSiG-14237/2019] Syndyk w postępowaniu upadłościowym Jacka Urbaniak, PESEL 72070204835, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygnaturą akt VI GUp 137/18 of, na mocy art. 320 ust. 1 ustawy - Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu sporządzonym dnia 23 sierpnia 2018 roku, ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż prawa własności do lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 52,8 m2 (w tym piwnica o pow. 8,1 m2 ) położonego w Gdańsku przy ul. Matemblewskiej 1B, składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, objętego Księgą Wieczystą nr GD1G/00197017/2, wraz z udziałem wynoszącym 3269/100 000 w częściach wspólnych budynku i nieruchomości gruntowej, objętej Księgą Wieczystą nr GD1G/000163199/4. Cena wywoławcza wynosi: 269.000,00 zł netto (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). Oferty należy składać do dnia 23 kwietnia 2019 roku, do godz. 1500, w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia komisarz SSR Ireneusz Fojuth, z dopiskiem „PRZETARG sygn. akt VI GUp 137/18 of” oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 roku, o godz. 1200, sala B68A, Budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata do dnia 23 kwietnia 2019 roku wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy: 77 1240 5400 1111 0010 8435 9026 i złożenie dowodu wpłaty wadium wraz z ofertą spełniającą warunki określone w Regulaminie Przetargu pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu. Regulamin Przetargu dostępny jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu), oraz w biurze syndyka w Gdańsku, ul. Wajdeloty 10/4, e-mail: biuro.syndyka.gdansk@gmail.com. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14800

Dodano: 2019-03-20 19:19:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

G&G DENT Gabinet Dentystyczny Grażyna Zdrodowska w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 14882. Zdrodowska Grażyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą G&G Dent Gabinet Dentystyczny Grażyna Zdrodowska w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 1108/18. [BMSiG-14275/2019] Grażyna Zdrodowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą G&G Dent Gabinet Dentystyczny Grażyna Zdrodowska z s. w Warszawie - sygn. akt X GUp 1108/18. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 4 marca 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GUp 1108/18, zatwierdził warunki przetargu na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Radzyminie przy ul. Lecha Falandysza nr 3, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1W/00117910/7, wraz z udziałem 2/30 w prawie własności lokalu niemieszkalnego (garaż) nr 28, położonego w Radzyminie przy ul. Lecha Falandysza nr 3, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1W/00117891/7, oraz prawem własności lokalu niemieszkalnego (komórka lokatorska) nr 25, położonego w Radzyminie przy ul. Lecha Falandysza nr 3, dla którego Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA1W/00122074/2, wraz z prawem własności znajdujących się w nich ruchomości określając, iż cena wywoławcza wynosi 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 kwietnia 2019 r. Każdy oferent przed złożeniem swej oferty zobowiązany jest do wpłaty wadium w kwocie 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Grażyny Zdrodowskiej w upadłości w mBanku o numerze: 33 1140 2004 0000 3702 7830 0477, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt X GUp 1108/18”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2019 roku w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, w sali nr 14, o godzinie 1300. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać informację dotyczące przedmiotu przetargu i zapoznać się z Regulaminem Przetargu w Kancelarii Syndyka w Piasecznie przy ul. Kineskopowej 1B lok. 1, pod tel. 733 28 28 26, w godzinach pracy kancelarii (pn.-pt. 900-1700), e-mail: kancelaria@e-upadlosci.pl oraz na stronie www.e-upadlosci.pl. Z przedmiotem przetargu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14802

Dodano: 2019-03-20 19:20:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

PARADOX Marcin Kajkowski

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 14984. Kajkowski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PARADOX w Bielsku-Białej. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 4/18. [BMSiG-14386/2019] Nadzorca wykonania układu w postępowania układowego dłużnika Marcina Kajkowskiego prowadzącego działalność pod firmą PARADOX z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Morskie Oko 4/64, NIP: 5471906470, sygn. akt VI GRp 4/18, zawiadamia, że w dniu 11 marca 2019 r. zostało złożone do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej Sprawozdanie nadzorcy wykonania układu nr 1 obejmujące czynności za okres 1.10.2018 r. - 31.12.2018 r. w myśl art. 31 ust. 2 oraz art. 171 ust. 3 PrRest. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14984

Dodano: 2019-03-20 19:21:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zakład Poligraficzny TONOBIS Sp. z o.o.

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 14985. ZAKŁAD POLIGRAFICZNY „TONOBIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Laskach. KRS 0000385602. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 maja 2011 r., sygn. akt X GRp 33/18. [BMSiG-14252/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 24 stycznia 2019 r. do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, złożone zostały przez nadzorcę sądowego w osobie Adama Pawlucia spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych w przyspieszonym postępowaniu układowym toczącym się pod sygn. akt X GRp 33/18 dłużnika Spółki Zakład Poligraficzny Tonobis Sp. z o.o. z siedzibą w Laskach, KRS 0000385602, NIP 1182065453, REGON 142922034. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14985

Dodano: 2019-03-20 19:22:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ATRIUM PARK Sp. z o.o.

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14987. ATRIUM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000343177. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2009 r., sygn. akt VIII GR 53/18, VIII GRp 3/19. [BMSiG-14166/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.02.2019 r., sygn. akt VIII GR 53/18: I. otworzono przyspieszone postępowanie układowe dłużnika ATRIUM PARK spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (KRS: 0000343177), adres: Kraków, ul. Zygmunta Miłkowskiego 7/U7, 30-349 Kraków; II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbiety Brzozowskiej; III. jako nadzorcę sądowego wyznaczono Macieja Knopka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140); IV. ustanowiono kuratora obligatariuszy w osobie Tomasza Ordysa; V. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, ustalając, że postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter główny. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GRp 3/19. Pouczenie co do pkt V: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14987

Dodano: 2019-03-20 19:28:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

BIOMEDUS Bożena Krośniak

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14988. Krośniak Bożena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIOMEDUS Bożena Krośniak w Strzelinie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GR 43/18, VIII GRp 4/19. [BMSiG-14236/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 marca 2019 r., sygn. akt VIII GR 43/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Bożeny Krośniak (PESEL 55010714069) prowadzącej działalności gospodarczą pod nazwą BIOMEDUS Bożena Krośniak w Strzelinie przy ul. Górniczej 2 (sygn. akt postępowania VIII GRp 4/19). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i nadzorcę sądowego w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14988

Dodano: 2019-03-20 19:34:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rafał Wiewióra AKADEMIA FRYZJERSKA

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 14989. Wiewióra Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Rafał Wiewióra AKADEMIA FRYZJERSKA” w restrukturyzacji w Warszawie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GRp 23/10. [BMSiG-14143/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Rafała Wiewióry prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Rafał Wiewióra Akademia Fryzjerska” w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GRp 23/10) dnia 16 stycznia 2019 r. został złożony spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych, które można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14989

Dodano: 2019-03-20 19:35:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 14990. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Otwocku. KRS 0000439686. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2012 r., sygn. akt X GRu 2/18. [BMSiG-14180/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GRu 2/18, niniejszym zawiadamia, że nadzorca sądowy w postępowaniu układowym Powiatowego Centrum Zdrowia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku (KRS nr 0000439686) w dniu 25 stycznia 2019 r. złożył spis wierzytelności. Spis wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności w trybie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zmianami). Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W terminie wskazanym powyżej, tj. dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia, dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14990

Dodano: 2019-03-20 20:09:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Przedsiębiorstwo Budowlano-Remontowe Sp. z o.o.

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14991. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Barlinku. KRS 0000204611. SĄD REJONOWY SZCZECIN- -CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 kwietnia 2004 r., sygn. akt XII GRu 2/17. [BMSiG-14336/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. umorzono postępowanie układowe dłużnika Przedsiębiorstwa Budowlano-Remontowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Barlinku - sygn. akt XII GRu 2/17. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14991

Dodano: 2019-03-20 20:18:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

TEX-STA Sp. J. J.M. Stasiak

2019-03-20 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 14992. TEX-STA SPÓŁKA JAWNA J.M. STASIAK w Aleksandrowie Łódzkim. KRS 0000087049. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2002 r., sygn. akt XIV GRp 2/18. [BMSiG-14283/2019] Sygn. akt XIV GRp 2/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 13 lutego 2019 r. nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika TEX-STA spółkę jawną J.M. Stasiak w restrukturyzacji z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, z jego wierzycielami, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 7 listopada 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14992

Dodano: 2019-03-20 20:19:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bogdan Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14751. Bogdan Halina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 391/19, X GUp 228/19. [BMSiG-14396/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 391/19, w dniu 11 marca 2019 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Haliny Bogdan, zamieszkałej w Konstancinie-Jeziornie 05-520, przy ul. Koziej 6, PESEL 54112210408, 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Jarosława Zarębskiego na sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 228/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14751

Dodano: 2019-03-20 09:49:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brzezińska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14752. Brzezińska Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 946/18, XI GUp 73/19. [BMSiG-14385/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 946/18 ogłosił upadłość dłużnika Iwony Brzezińskiej (PESEL: 48122207624), zam. w Śmiglu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 73/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14752

Dodano: 2019-03-20 09:50:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brzeziński Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14753. Brzeziński Tadeusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 935/18, XI GUp 75/19. [BMSiG-14401/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 935/18 ogłosił upadłość dłużnika Tadeusza Brzezińskiego (PESEL: 47102510110), zam. w Śmiglu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 75/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14753

Dodano: 2019-03-20 09:51:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fajt Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14754. Fajt Joanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 97/19, V GUp 129/19. [BMSiG-14397/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 97/19, ogłosił upadłość Joanny Fajt, PESEL: 78031718605, zam.: 39-300 Mielec, ul. Cyranowska 83a/3, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Olgierda Ortyla, nr lic. 523 Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 129/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14754

Dodano: 2019-03-20 09:52:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ruta Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14755. Ruta Iwona. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 31/19 „of”. [BMSiG-14375/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Iwony Ruty zamieszkałej przy ul. Lwowskiej 10C/7, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 70080110285, 2. określił, że Upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza, 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka, 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 31/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14755

Dodano: 2019-03-20 09:56:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kamuda Lesław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14756. Kamuda Lesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 570/18, V GUp 102/19. [BMSiG-14395/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 roku, sygn. akt V GU 570/18, ogłosił upadłość Lesława Kamudy, PESEL: 73090715734, zam. 39-300 Mielec, ul. Kochanowskiego 2/35a, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesław Zawada oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Olgierda Ortyla. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14756

Dodano: 2019-03-20 09:56:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Materka Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14757. Materka Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 419/19. [BMSiG-14390/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt X GU 419/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Mariusza Materki, zamieszkałego w Komorowie, ul. Ireny 37 (kod pocztowy: 05-806), PESEL 62061807099; II. określić, że Mariusz Materka jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14757

Dodano: 2019-03-20 09:58:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Matyba Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14758. Matyba Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 756/18, XI GUp 64/19. [BMSiG-14405/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 756/18, ogłosił upadłość dłużnika Anny Matyby, PESEL: 87082602902, zam. w Koninie, ul. Wyzwolenia 9/9, 62-510 Konin, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 64/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Anny Matyby do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Anny Matyby, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14758

Dodano: 2019-03-20 09:59:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Sokołowski Tomasz Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14759. Sokołowski Tomasz Bogdan. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 384/18, XII GUp 18/19. [BMSiG-14389/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Tomasza Bogdana Sokołowskiego, zamieszkałego: Osiedle Zachód A21/A47, 73-110 Stargard, PESEL 80091414012, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 18/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Małgorzaty Łęczyńskiej-Smoter, nr licencji 851. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14759

Dodano: 2019-03-20 10:01:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Stabach Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14760. Stabach Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 892/18/9, X GUp 35/19/9. [BMSiG-14391/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 892/18/9 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Stabacha (PESEL nr 81070108155) zamieszkałego pod adresem: 41-503 Chorzów, ul. Maciejkowicka 2/14. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Patrycji Kozioł (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 941). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 35/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14760

Dodano: 2019-03-20 10:03:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zinów Józef Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14761. Zinów Józef Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2624/18. [BMSiG-14388/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt X GU 2624/18, postanawił: I. ogłosić upadłość Józefa Jana Zinów, zamieszkałego w Warszawie Osiedle Przyjaźń 68 lok. 5/6 (kod pocztowy: 01-355), PESEL 63011402517; II. określić, że Józef Jan Zinów jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14761

Dodano: 2019-03-20 10:04:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Żarkiwski Piotr Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14762. Żarkiwski Piotr Maciej. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 377/18, XII GUp 17/19. [BMSiG-14382/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Piotra Macieja Żarkiwskiego, zamieszkałego: ul. Zamenhoffa 46/64, 72-009 Police, PESEL 67111503936, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 17/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Bartosza Stawarskiego, nr licencji 216. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14762

Dodano: 2019-03-20 10:05:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malejka Jacek Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14763. Malejka Jacek Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2429/18, X GUp 238/19. [BMSiG-14349/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt X GU 2429/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Jacka Stanisława Malejki, zamieszkałego w Warszawie (03-428) przy ulicy Konopackiej 20 m. 37, nr PESEL 85070718813. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 238/19. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Łukasza Majchrzyka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14763

Dodano: 2019-03-20 10:07:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Tumielewicz Remigiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14764. Tumielewicz Remigiusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/18, V GUp 12/19. [BMSiG-14370/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r., sygnatura akt V GU 138/18 (obecnie V GUp 12/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Remigiusza Tumielewicza, zamieszkałego pod adresem: ul. Teatralna 6/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL: 72122108531. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14764

Dodano: 2019-03-20 10:08:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Aleksandrowicz Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-03-20 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14766. Aleksandrowicz Wojciech. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 671/18, VIII GUp 110/19. [BMSiG-14204/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt (VIII GU 671/18), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Wojciecha Aleksandrowicza (nr PESEL 64032600296), zamieszkałego pod adresem: ul. Okólna 13/73, 30-669 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ryszarda Mauthe - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 110/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14766

Dodano: 2019-03-20 10:10:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Błaszczyk Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15300. Błaszczyk Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 845/18. [BMSiG-14940/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 15 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt XII GU 845/18 ogłosił upadłość Stanisława Błaszczyka, nr ewidencyjny PESEL 52010713418, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zam.: ul. Kazimierza Wielkiego 12/1 numer lokalu 3, 41-940 Piekary Śląskie, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej- -Kania i syndyka masy upadłości w osobie Radosława Paulewicza. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiście ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na piśmie w dwóch egzemplarzach Sędziemu komisarzowi ASR Magdalenie Michalskiej-Kania, pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15300

Dodano: 2019-03-22 10:01:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Górczana Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15301. Górczana Aneta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 24/19, V GUp „of” 32/19. [BMSiG-14863/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 marca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 24/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Anety Górczanej, zamieszkałej w Lutrach 21 A m. 5, 11-311 Kolno, PESEL 78062404005, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Antoniego Paciorkowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 32/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15301

Dodano: 2019-03-22 10:03:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kotecka Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15306. Kotecka Anna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of”/283/18, V GUp „of”/33/19. [BMSiG-14868/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 marca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 283/18): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Anny Koteckiej, zamieszkałej w Olsztynie, ul. Poranna 8c m. 20, PESEL 56101607602, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. sędzią komisarzem wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Katarzynę Kwaterkiewicz, 5. syndykiem upadłości wyznaczył Antoniego Paciorkowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 33/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15306

Dodano: 2019-03-22 10:08:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Nathali Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15307. Nathali Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2561/18, X GUp 255/19. [BMSiG-14875/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie X GU 2561/18, X GUp 255/19: - Ogłosił upadłość dłużnika Macieja Nathali, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Kabacki Dukt 14 m. 94 (kod pocztowy 02-798), PESEL 72020801556); - Określił, że Maciej Nathali jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - Wyznaczył Sędziego Komisarza SSR w osobie Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - Wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - Wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w termnie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Moniterze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - Stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a juryzdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - Określił, że upadły Maciej Nathali ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 255/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15307

Dodano: 2019-03-22 10:09:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krać Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15311. Krać Daniel. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2338/18, X GUp 251/19. [BMSiG-14960/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 marca 2019 r. w spr. o sygn. akt X GU 2338/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość Daniela Krać zamieszkałego przy ul. Ostrobramskiej 82 m. 126, 04-163 Warszawa, PESEL 78011505979, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt X GUp 251/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15311

Dodano: 2019-03-22 10:13:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Adamczyk Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15020. Adamczyk Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2313/18, X GUp 253/19. [BMSiG-14550/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 15 marca 2019 r.: 1. ogłoszono upadłość Katarzyny Adamczyk zamieszkałej w Warszawie (nr PESEL 84031300164) - jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 2313/18), 2. wezwano wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. (sygn. akt X GUp 253/19), 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 253/19), 4. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69), 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15020

Dodano: 2019-03-21 09:29:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Kotwica Paula w upadłości likwidacyjnej

2019-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15031. Kotwica Paula. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 326/18/1, X GUp 42/19/1. [BMSiG-14423/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 marca 2019 roku o sygn. akt X GU 326/18/1 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pauli Kotwicy - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie, posiadającej numer PESEL 92112009228. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą X GUp 42/19/1. Sędziego Komisarza wyznaczono w osobie SSR Marka Stachury, a Syndyka Masy Upadłości w osobie Ewy Jurczak (numer licencji 340). Wzywam wszystkich wierzycieli Upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty publikacji niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, kod 40-040, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt X Gup 42/19/1. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je na adres jak wyżej pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Informuje się także, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 roku w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15031

Dodano: 2019-03-21 09:43:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

KOPERNIK PARK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15305. KOPERNIK PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Olsztynie. KRS 0000265115. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 września 2006 r., sygn. akt V GU 215/18, V GUp 31/19. [BMSiG-14860/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 15 marca 2019 r. (sygn. akt V GU 215/18) na podstawie przepisów ustawy Prawo Upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2016 r.: 1. ogłosił upadłość Kopernik Park spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie (KRS 0000265115); 2. wyznaczył sędziego komisarza SSR w osobie Wioletty Obrębskiej, a zastępcą sędziego komisarza SSR w osobie Pawła Rynko; 3. wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Grabowskiego (numer licencji 65); 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp 31/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15305

Dodano: 2019-03-22 16:33:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Grudzińska Lidia i Grudziński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2019-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15303. Grudzińska Lidia i Grudziński Paweł. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 252/18, V GUp „of” 30/19. [BMSiG-14874/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 252/18): 1. ogłosił upadłość dłużniczki Lidii Grudzińskiej, zam.: ul. Pieczewska 8/11, 10-699 Olsztyn, PESEL 72041706302, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. ogłosił upadłość dłużnika Pawła Grudzińskiego, zam.: ul. Pieczewska 8/11, 10-699 Olsztyn, PESEL 73062904418, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 3. wezwał wierzycieli upadłych do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłych, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Zbigniewa Chmielewskiego, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Antoniego Paciorkowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 30/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15303

Dodano: 2019-03-22 10:05:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kaczorowski Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15304. Kaczorowski Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 94/19. [BMSiG-14831/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 94/19 ogłosił upadłość Marka Kaczorowskiego (PESEL 90022607192), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w mieście Warszawa przy ul. Deotymy 51/50, kod pocztowy: 01-431, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Agnieszki Białej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15304

Dodano: 2019-03-22 10:06:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Sordyl Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14787. Sordyl Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1156/18, VIII GUp 111/19. [BMSiG-14207/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Dłużniczki Anny Sordyl (nr PESEL 45050303468), zamieszkałej pod adresem: ul. Rzeźnicza 3/14, 31-540 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Szarańca - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 31; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 111/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14787

Dodano: 2019-03-20 10:37:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Popović Dragan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15308. Popović Dragan. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 327/18, XIV GUp 48/19. [BMSiG-14828/2019] Sygn. akt XIV GU 327/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 marca 2019 roku ogłosił upadłość Dragana Popovicia, numer PESEL 61062016035, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Witolda Pawlaka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 48/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15308

Dodano: 2019-03-22 10:10:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gałan Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15314. Gałan Dariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 2/19. [BMSiG-14946/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, z dnia 14 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt XII GU 2/19 ogłosił upadłość Dariusza Gałana, nr ewidencyjny PESEL 89082014398, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zam.: ul. Zabrska 14A/20, 44-100 Gliwice, obejmującą likwidację majątku upadłego, wyznaczając sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania i syndyka masy upadłości w osobie Radosława Paulewicza. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiście ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na piśmie w dwóch egzemplarzach - sędziemu komisarzowi ASR Magdalenie Michalskiej-Kania pod adresem: Sąd Rejonowy w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15314

Dodano: 2019-03-22 10:17:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jaworski Jakub Mściwoj w upadłości likwidacyjnej

2019-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15027. Jaworski Jakub Mściwoj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2252/18, X GUp 243/19. [BMSiG-14641/2019] OBWIESZCZENIE Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 14 marca 2019 r.: 1. ogłoszono upadłość Jakuba Mściwoja Jaworskiego zamieszkałego w Ząbkach (nr PESEL 75110500236), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GU 2252/18), 2. wezwano wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod adresem Sądu ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt X GUp 243/19), 3. wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty praw powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym (sygn. akt X GUp 243/19), 4. wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Małgorzaty Kardas-Gołębiowskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 69), 5. określono, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15027

Dodano: 2019-03-21 09:36:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kurasiewicz Władysław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15034. Kurasiewicz Władysław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 436/18. [BMSiG-14515/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r., sygn. akt XII GU 436/18: 1. ogłosił upadłość dłużnika - Władysława Kurasiewicza zamieszkałego w Pielgrzymowicach, numer PESEL 52041520416, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 2. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, 3. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Walijewskiej-Pociecha (lic. 461) 4. wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 5. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 6. stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015 nr 141, str. 19, dalej jako: rozporządzenie nr 2015/848), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15034

Dodano: 2019-03-21 09:47:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zawadzki Patryk w upadłości likwidacyjnej

2019-03-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15048. Zawadzki Patryk. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2323/19, X GUp 247/19. [BMSiG-14633/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2323/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Patryka Zawadzkiego (PESEL 73030603910), zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sadowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do sędziego- komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: X GUp 247/19, Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15048

Dodano: 2019-03-21 10:02:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chochoł Sławomir w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14768. Chochoł Sławomir. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 6/19, VIII GUp 109/19. [BMSiG-14202/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 6/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Sławomira Chochoła (PESEL 75030617690), zamieszkałego: ul. Kadłubek 22a/35, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Petrowa - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 863; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 109/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14768

Dodano: 2019-03-20 10:12:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Choptyńska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14769. Choptyńska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 189/18, VIII GUp 51/19. [BMSiG-14189/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 189/18, ogłosił upadłość Katarzyny Choptyńskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 71020908805, zamieszkałej: ul. Starzyńskiego 8 m. 192, 42-200 Częstochowa. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 51/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14769

Dodano: 2019-03-20 10:13:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Głombica Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14772. Głombica Wiesława. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 650/18. [BMSiG-14248/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 650/18 ogłosił upadłość dłużnika Wiesława Głombicy (Głombica), zamieszkałego w Gliwicach, nr PESEL 63090110172, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, a syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Cichonia (lic. nr 361). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14772

Dodano: 2019-03-20 10:16:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Grabiec Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15302. Grabiec Bogdan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 636/18. [BMSiG-14924/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XII GU 636/18 ogłosił upadłość dłużnika Bogdana Grabiec zamieszkałego w Pszowie, numer PESEL 78082813571, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15302

Dodano: 2019-03-22 10:04:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Zadros Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14794. Zadros Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 190/18, VIII GUp 52/19. [BMSiG-14194/2019] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 13.03.2019 r., sygn. akt VIII GU 190/18, ogłosił upadłość Elżbiety Zadros - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 52010513186, zamieszkałej: ul. Roździeńskiego 61B, 42-480 Poręba. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Drzewieckiej oraz syndyka w osobie Jacka Pietrzeli - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42- 200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 52/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14794

Dodano: 2019-03-20 10:47:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Marchlik Ewa i Marchlik Eugeniusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15313. Marchlik Ewa i Marchlik Eugeniusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 562/18. [BMSiG-14893/2019] „OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 562/18 ogłosił upadłość Ewy Marchlik (numer PESEL 56042307502) - nieprowadzącej działalności gospodarczej i Eugeniusza Marchlika (numer PESEL 59010128598) - nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Mielczarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979) i sędziego komisarza SSR w osobie Tomasza Piekarskiego; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15313

Dodano: 2019-03-22 10:16:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

FRUVITALAND Sp. z o.o.

2019-03-13 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego (patrz. załącznik)

Dodano: 2019-03-22 13:19:13 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-03-22 13:19:45

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Gruszka Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15025. Gruszka Iwona. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 647/18, XII GUp 66/19. [BMSiG-14472/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r. o sygn. akt XII GU 647/18 ogłosił upadłość dłużnika Iwony Gruszki (Gruszka), PESEL 69081201726, zamieszkałej w Rybniku, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe obejmować będzie likwidację majątku Upadłego. Dalsze postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 66/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Magdaleny Michalskiej-Kania oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zielińskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 628). Sąd wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sadów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L.2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15025

Dodano: 2019-03-21 09:34:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Materka Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14757. Materka Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 419/19. [BMSiG-14390/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt X GU 419/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Mariusza Materki, zamieszkałego w Komorowie, ul. Ireny 37 (kod pocztowy: 05-806), PESEL 62061807099; II. określić, że Mariusz Materka jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Katarzyny Kuć-Kwaśniewicz oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14757

Dodano: 2019-03-20 09:57:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Malejka Jacek Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14763. Malejka Jacek Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2429/18, X GUp 238/19. [BMSiG-14349/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt X GU 2429/18, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Jacka Stanisława Malejki, zamieszkałego w Warszawie (03-428) przy ulicy Konopackiej 20 m. 37, nr PESEL 85070718813. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygn. akt X GUp 238/19. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir oraz syndyka w osobie Łukasza Majchrzyka. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14763

Dodano: 2019-03-20 10:07:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Aleksandrowicz Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2019-03-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14766. Aleksandrowicz Wojciech. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 671/18, VIII GUp 110/19. [BMSiG-14204/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt (VIII GU 671/18), postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Wojciecha Aleksandrowicza (nr PESEL 64032600296), zamieszkałego pod adresem: ul. Okólna 13/73, 30-669 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ryszarda Mauthe - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 110/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14766

Dodano: 2019-03-20 10:10:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Stężowski Jerzy w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15290. Stężowski Jerzy. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 4/19 of, V GUp 28/19 of. [BMSiG-14748/2019] Sąd Rejonowy w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 4/19 of ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku wobec dłużnika Jerzego Stężowskiego, PESEL 56041412577, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w miejscowości Lubin (59-300), ul. Pawia 58/11. Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powołując się na sygn. akt V GUp 28/19 of. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Legnicy Edyty Zaczkowskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Jaworskiego nr licencji 474. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15290

Dodano: 2019-03-22 09:47:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Józwik Teodozja w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15028. Józwik Teodozja. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 570/18 „of”. [BMSiG-14645/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 12 marca 2019 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 570/18 „of” wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Teodozji Józwik zamieszkałej w miejscowości Szczałb, ul. Kolonia Stajki 333, 21-470 Krzywda, PESEL 52110915981, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Teodozji Józwik w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe Teodozji Józwik za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, III. wezwać wierzycieli upadłej Teodozji Józwik, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi, IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Teodozji Józwik, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka w osobie Anny Chylińskiej numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15028

Dodano: 2019-03-21 09:39:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Owedyk Henryk w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15042. Owedyk Henryk. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 4/19. [BMSiG-14530/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.03.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 4/19 ogłosił upadłość Henryka Owedyk (PESEL 54042703939) nieprowadzącego działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001) oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Jacka Wojtyckiego, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15042

Dodano: 2019-03-21 09:55:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Sokołowski Tomasz Bogdan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14759. Sokołowski Tomasz Bogdan. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 384/18, XII GUp 18/19. [BMSiG-14389/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Tomasza Bogdana Sokołowskiego, zamieszkałego: Osiedle Zachód A21/A47, 73-110 Stargard, PESEL 80091414012, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 18/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Małgorzaty Łęczyńskiej-Smoter, nr licencji 851. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14759

Dodano: 2019-03-20 10:00:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zinów Józef Jan w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14761. Zinów Józef Jan. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2624/18. [BMSiG-14388/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt X GU 2624/18, postanawił: I. ogłosić upadłość Józefa Jana Zinów, zamieszkałego w Warszawie Osiedle Przyjaźń 68 lok. 5/6 (kod pocztowy: 01-355), PESEL 63011402517; II. określić, że Józef Jan Zinów jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Anity Steller-Dudy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 266); VI. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14761

Dodano: 2019-03-20 10:04:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Żarkiwski Piotr Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14762. Żarkiwski Piotr Maciej. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 377/18, XII GUp 17/19. [BMSiG-14382/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 marca 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Piotra Macieja Żarkiwskiego, zamieszkałego: ul. Zamenhoffa 46/64, 72-009 Police, PESEL 67111503936, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 17/19. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Sabriny Snela-Daleszyńskiej oraz syndyka w osobie Bartosza Stawarskiego, nr licencji 216. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego Sędziemu komisarzowi w dwóch egzemplarzach na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14762

Dodano: 2019-03-20 10:05:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dudek Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15299. Dudek Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2519/18, X GUp 227/19. [BMSiG-14872/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r., w sprawie X GU 2519/18, X GUp 227/19: - ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Dudek, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 6 m. 14 (kod pocztowy 03-802), PESEL 51102400780; - określił, że Elżbieta Dudek jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; - wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz syndyka w osobie Grażyny Rzucidło (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1188); - wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; - wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; - stwierdził, iż wszczęte postępowanie jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r., Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 powołanego rozporządzenia; - określił, że upadła Elżbieta Dudek ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dnia od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt X GUp 227/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15299

Dodano: 2019-03-22 10:00:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Rosłońska Mieczysława w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15312. Rosłońska Mieczysława. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 21/19, VIII GUp 50/19. [BMSiG-14955/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 21/19 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Mieczysławy Rosłońskiej, zam.: Jackowo Dworskie 83, 05-190 Nasielsk, PESEL 46041415106, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłej, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Katarzynę Dąbrowską-Doroszczyk, a na syndyka masy upadłości Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 50/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15312

Dodano: 2019-03-22 10:15:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Janik Gertruda w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15026. Janik Gertruda. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 98/19. [BMSiG-14461/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 98/19 ogłosił upadłość Gertrudy Janik (numer PESEL 44121902669) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Doroty Podolskiej-Skierczyńskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Bylskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 927), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15026

Dodano: 2019-03-21 09:35:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bogdan Halina w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14751. Bogdan Halina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 391/19, X GUp 228/19. [BMSiG-14396/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 391/19, w dniu 11 marca 2019 r., postanowił: 1) ogłosić upadłość Haliny Bogdan, zamieszkałej w Konstancinie-Jeziornie 05-520, przy ul. Koziej 6, PESEL 54112210408, 2) określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3) wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, 4) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 5) wyznaczyć SSR Jarosława Zarębskiego na sędziego komisarza, 6) wyznaczyć na Syndyka Dorotę Trendak-Tarazewicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038, 7) określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, 8) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygnaturą akt X GUp 228/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14751

Dodano: 2019-03-20 09:48:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Ruta Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-11 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14755. Ruta Iwona. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 31/19 „of”. [BMSiG-14375/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Iwony Ruty zamieszkałej przy ul. Lwowskiej 10C/7, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 70080110285, 2. określił, że Upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, 3. wzywa wierzycieli Upadłej do zgłaszania wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 4. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza, 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka, 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny, 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 31/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14755

Dodano: 2019-03-20 09:55:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Duda Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14770. Duda Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2580/18, X GUp 220/19. [BMSiG-14161/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 2580/18: 1. ogłosił upadłość Anny Dudy, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 30 m. 132 (kod pocztowy: 00-116), PESEL 90062409965, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszkę Kraszewską oraz syndyka w osobie Tomasza Sadurskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1032; 5. określił, iż postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 220/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14770

Dodano: 2019-03-20 10:14:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bąkowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15288. Bąkowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2420/18, X GUp 223/19. [BMSiG-14687/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 2420/18: 1. ogłosił upadłość Katarzyny Bąkowskiej, zamieszkałej w Markach przy ul. Małej 7A, (kod pocztowy: 05-270 Marki), PESEL 79081905360; 2. określił, że Katarzyna Bąkowska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Pełczyńskiego oraz syndyka w osobie Michała Meissnera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1031); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie po sygn. akt X GUp 223/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15288

Dodano: 2019-03-22 09:45:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dydycz Dorota w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15292. Dydycz Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1608/18, X GUp 226/19. [BMSiG-14784/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 1608/18, ogłosił upadłość Doroty Dydycz, zamieszkałej w Warszawie przy alei Dwudziestolatków 12/11 (kod pocztowy 02-157), PESEL 77080601348, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 226/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Katarzynę Kuć- -Kwaśniewicz, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15292

Dodano: 2019-03-22 09:51:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dydycz Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15293. Dydycz Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1608/18, X GUp 222/19. [BMSiG-14790/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 1608/18, ogłosił upadłość Tomasza Dydycza, zamieszkałego w Warszawie przy alei Dwudziestolatków 12/11 (kod pocztowy 02-157), PESEL 76061306215, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 222/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Katarzynę Kuć- -Kwaśniewicz, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15293

Dodano: 2019-03-22 09:52:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Olek Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14781. Olek Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 270/18 of. [BMSiG-14344/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 270/18 of została ogłoszona upadłość Piotra Olek, zam.: ul. Borkowska 22, 46-220 Byczyna, identyfikującego się numerem PESEL 94063008857, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SRR Liliany Krukowskiej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Janusza Majdy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 490. Wskazano, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (DZ.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.) Określono, że Piotr Olek ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14781

Dodano: 2019-03-20 10:28:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rakowski Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15309. Rakowski Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1974/18. [BMSiG-14825/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 1974/18 ogłosił upadłość Macieja Rakowskiego (PESEL 62121902816), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w mieście Warszawa, przy ul. K. Sosnkowskiego 48 m. 3, kod pocztowy: 02-495, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Agnieszki Białej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15309

Dodano: 2019-03-22 10:11:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Baran Romana w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15022. Baran Romana. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 120/19. [BMSiG-14538/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8.03.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 120/19 ogłosił upadłość Romany Baran (numer PESEL 64070408807) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Izabeli Gabrowskiej oraz Sędziego komisarza w osobie SSR Tomasza Piekarskiego, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15022

Dodano: 2019-03-21 09:31:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dłuska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15023. Dłuska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2419/18, X GUp 221/19. [BMSiG-14484/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2419/18 ogłosił upadłość Elżbiety Dłuskiej, PESEL 56022101029, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Ewy Grąbczewskiej oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 443). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 221/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15023

Dodano: 2019-03-21 09:32:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kowalewski Jakub w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15033. Kowalewski Jakub. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2372/18, X GUp 224/19. [BMSiG-14561/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt X GU 2372/18 ogłosił upadłość Jakuba Kowalewskiego zamieszkałego w Otwocku (05-400) przy ul. Karczewskiej 31/18, PESEL 77070302156, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 224/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15033

Dodano: 2019-03-21 09:46:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Łącka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-03-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15035. Łącka Urszula. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 656/18 of, VIII GUp 59/19 of. [BMSiG-14513/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 8 marca 2019 r., sygn. akt VIII GU 656/18 of, ogłosił upadłość Urszuli Łąckiej, numer PESEL 47052514604, zamieszkałej we Wrocławiu, ul. Oleśnicka 19/18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zimkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 101). Podstawą jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 59/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15035

Dodano: 2019-03-21 09:48:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Janiuk Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14775. Janiuk Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 401/19, X GUp 214/19. [BMSiG-14222/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt X GU 401/19, ogłosił upadłość MARKA JANIUKA, zamieszkałego w Otwocku przy ulicy Zamenhofa 4A, 05-400 Otwock, PESEL 60021804234, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt X GUp 214/19. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, podając sygn. akt X GUp 214/19. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Danuty Kurkiewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 124). Sąd uznał postępowanie upadłościowe Marka Janiuka za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14775

Dodano: 2019-03-20 10:18:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Błaszczyk Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15298. Błaszczyk Aneta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2373/18, X GUp 216/19. [BMSiG-14792/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 roku, sygn. akt X GU 2373/18, ogłosił upadłość Anety Błaszczyk, zamieszkałej w Warszawie przy al. Prymasa Tysiąclecia 97/33 (kod pocztowy 01-424), PESEL 80110411480, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt X GUp 216/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Annę Żuławę, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15298

Dodano: 2019-03-22 09:59:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Marcinkowska Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14780. Marcinkowska Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 615/18. [BMSiG-14184/2019] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7.03.2019 r. w sprawie sygn. akt XV GU 615/18 ogłosił upadłość Anny Marcinkowskiej (numer PESEL: 61073007446), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tadeusza Rozy oraz sędziego komisarza w osobie ASSR Przemysława Rauchut, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14780

Dodano: 2019-03-20 10:27:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Piątka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14784. Piątka Urszula. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 648/18 of, VIII GUp 54/19 of. [BMSiG-14253/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 marca 2019 r., sygn. akt VIII GU 648/18 of, ogłosił upadłość Urszuli Piątka (PESEL 51030416408) zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie ASR Marty Trześniewskiej i syndyka masy upadłości w osobie Doroty Flaczyńskiej (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1184). Podstawę jurysdykcji wyłącznej dla sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.) Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 54/19 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tut. Sądu, na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14784

Dodano: 2019-03-20 10:32:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

BIOMEDUS Bożena Krośniak

2019-03-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14988. Krośniak Bożena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIOMEDUS Bożena Krośniak w Strzelinie. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GR 43/18, VIII GRp 4/19. [BMSiG-14236/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 7 marca 2019 r., sygn. akt VIII GR 43/18, otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec Bożeny Krośniak (PESEL 55010714069) prowadzącej działalności gospodarczą pod nazwą BIOMEDUS Bożena Krośniak w Strzelinie przy ul. Górniczej 2 (sygn. akt postępowania VIII GRp 4/19). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kurnickiego i nadzorcę sądowego w osobie Piotra Koszczuka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 373). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w tym samym terminie złożyć wniosek o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14988

Dodano: 2019-03-20 19:34:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

"Beata Kopczyk"

2019-03-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15245. Kopczyk Beata prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik Aqua-Gaz Spółka Cywilna Kamil Kopczyk, Beata Kopczyk w Radzionkowie. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 1/19, XII GRp 3/19. [BMSiG-14526/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. (sygn. akt XII GR 1/19): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Beaty Kopczyk, nr PESEL 68061101645, prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik Aqua-Gaz spółka cywilna Kamila Kopczyk, Beata Kopczyk w Radzionkowie, 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas, 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340, 4. stwierdził, iż jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt XII GRp 3/19. Zgodnie z art. 237 ustawy Prawo restrukturyzacyjne wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15245

Dodano: 2019-03-22 14:39:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

"Kopczyk Kamil"

2019-03-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15246. Kopczyk Kamil prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik Aqua-Gaz Spółka Cywilna Kamil Kopczyk, Beata Kopczyk w Radzionkowie. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 3/19, XII GRp 2/19. [BMSiG-14531/2019] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r. (sygn. akt XII GR 3/19): 1. otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Kamila Kopczyka, nr PESEL 91041111330, prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik Aqua-Gaz spółka cywilna Kamil Kopczyk, Beata Kopczyk w Radzionkowie, 2. wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Beaty Janas, 3. wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Ewy Jurczak, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 340, 4. stwierdził, iż jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Postępowanie toczy się pod sygnaturą akt XII GRp 2/19. Zgodnie z art. 237 ustawy Prawo restrukturyzacyjne wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15246

Dodano: 2019-03-22 14:41:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Piekuta Jadwiga w upadłości likwidacyjnej

2019-03-07 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15045. Piekuta Jadwiga. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 236/18 „of”, VII GUp 30/19 „of”. [BMSiG-14460/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt VII GU 236/18 „of”, ogłosił upadłość Jadwigi Piekuta, PESEL 55121407580, zamieszkałej: Pakosław 5/2, 76-037 Będzino, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sad wyznaczył SSR Mariusza Dańczyszyna na sędziego komisarza, a Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3. ust. 1 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 30/19 „of”. Pouczenie: Na postanowienie ogłoszeniu upadłości zażalenie przysługuje wyłącznie upadłemu, a na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości - wyłącznie wnioskodawcy (art. 54 ust. 1 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15045

Dodano: 2019-03-21 09:59:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gaca Damian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14771. Gaca Damian. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 914/18, XI GUp 72/19. [BMSiG-14312/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 914/18 ogłosił upadłość dłużnika Damiana Gaca (PESEL 87091206115), zam. w Kłecku, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 72/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Beaty Mikołajewicz posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 277. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14771

Dodano: 2019-03-20 10:15:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Kwiatkowska Monika w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14776. Kwiatkowska Monika. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 139/18, V GUp 24/19. [BMSiG-14331/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w dniu 6.03.2019 r. w sprawie o sygn. akt V GU 139/18, V GUp 24/19 postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Kwiatkowska Monika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Perłowej 13/1, 66-400 Gorzów Wlkp., PESEL 76031106789; II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski; III. wyznaczyć syndyka w osobie Grzegorza Lenarta, nr licencji 809; IV. wezwać wierzycieli upadłego, aby zgłaszali swoje wierzytelności do upadłego na ręce Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14776

Dodano: 2019-03-20 10:19:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Groszek Marta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15296. Groszek Marta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 356/18 „of”. [BMSiG-14705/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt IX GU 356/18 „of”, ogłosił upadłość Marty Groszek, zamieszkałej przy ul. Augustówka 11B lok. 19, 02-981 Warszawa, PESEL 67041613981, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; uznał postępowanie upadłościowe Marty Groszek za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli Upadłej Marty Groszek, aby w terminie miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej Marty Groszek, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk oraz syndyka w osobie Jerzego Sławka - nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 2. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15296

Dodano: 2019-03-22 09:55:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wawrzyniak Zenon w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14793. Wawrzyniak Zenon. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 931/18, XI GUp 71/19/PN. [BMSiG-14318/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 931/18 ogłosił upadłość dłużnika Zenon Wawrzyniak (PESEL: 56012709851), zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 71/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Magdaleny Ptak, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 900. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14793

Dodano: 2019-03-20 10:46:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Gwiazda Maciej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15037. Gwiazda Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2552/18, X GUp 207/19. [BMSiG-14564/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie o sygn. akt X GU 2552/18 ogłosił upadłość Macieja Gwiazdy zamieszkałego w Warszawie (01-410) przy ul. Ks. Jana Sitnika 1 m. 51, PESEL 87090201432, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Gawła Jarosińskiego (nr licencji 443). Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 207/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15037

Dodano: 2019-03-21 09:50:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

ECCO MEBLE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15289. ECCO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Biłgoraju. KRS 0000566029. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2015 r., sygn. akt IX GU 406/18. [BMSiG-14697/2019] Postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt IX GU 406/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju, ul. Armii Kraków 84, 23-400 Biłgoraj, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566029; uznał postępowanie upadłościowe Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli upadłego Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Sacharuk, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Koryl-Oleszko oraz syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Ostrowskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 898; przyznać tymczasowemu nadzorcy sądowemu ustanowionemu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju - Jakubowi Ostrowskiemu wynagrodzenie za wykonane czynności nadzorcze w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące złotych 00/100) złotych, podwyższoną o kwotę podatku od towarów i usług; przyznaną w pkt VI kwotę wynagrodzenia nakazał wypłacić na rzecz Jakuba Ostrowskiego z zaliczki wpłaconej w kwocie 4.509,57 zł przez dłużnika w dniu 24 kwietnia 2018 r., zaksięgowaną pod pozycją zaliczek 500030489585 w rachunku sumy na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku; przyznał tymczasowemu nadzorcy sądowemu ustanowionemu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju - Jakubowi Ostrowskiemu zwrot wydatków koniecznych w wysokości 251,27 (dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 27/100) złotych; przyznaną w pkt VIII kwotę, tytułem zwrotu wydatków, nakazał wypłacić na rzecz Jakuba Ostrowskiego z zaliczki wpłaconej w kwocie 4.509,57 zł przez dłużnika w dniu 24 kwietnia 2018 r., zaksięgowanej pod pozycją zaliczek 500030489585 w rachunku sumy na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku; niewykorzystaną zaliczkę wpłaconą przez dłużnika na konto sum, na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w kwocie 68,30 (sześćdziesiąt osiem złotych 30/100) złotych, wypłacić syndykowi masy upadłości Ecco Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15289

Dodano: 2019-03-22 15:35:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brzezińska Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14752. Brzezińska Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 946/18, XI GUp 73/19. [BMSiG-14385/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 946/18 ogłosił upadłość dłużnika Iwony Brzezińskiej (PESEL: 48122207624), zam. w Śmiglu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 73/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14752

Dodano: 2019-03-20 09:50:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Brzeziński Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-06 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14753. Brzeziński Tadeusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 935/18, XI GUp 75/19. [BMSiG-14401/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 935/18 ogłosił upadłość dłużnika Tadeusza Brzezińskiego (PESEL: 47102510110), zam. w Śmiglu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 75/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowacki. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14753

Dodano: 2019-03-20 09:51:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gronek Kazimierz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14773. Gronek Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 449/18, XIV GUp 44/19. [BMSiG-14320/2019] Sygn. akt XIV GU 449/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku ogłosił upadłość Kazimierza Gronka, numer PESEL 52050514457, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Izabelę Ścieszko-Twardowską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 44/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14773

Dodano: 2019-03-20 10:17:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Lenarcik-Zwierzchowska Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15036. Lenarcik-Zwierzchowska Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 481/17, XIV GUp 43/19. [BMSiG-14524/2019] Sygn. akt XIV GU 481/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku ogłosił upadłość Elżbiety Lenarcik-Zwierzchowskiej, numer PESEL 53091008521, zamieszkałej w Łodzi przy ulicy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 21 m. 3C, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 63. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 43/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15036

Dodano: 2019-03-21 09:49:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Woszczyna Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15047. Woszczyna Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 68/19, V GUp 130/19. [BMSiG-14567/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie sygn. akt V GU 68/19: I. ogłosił upadłość w stosunku do Upadłego Grzegorza Woszczynym, zam.: Brzyście, numer PESEL 80041418219 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy, III. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu, IV. wezwał Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod adres: Sędzia Komisarz SSR Paweł Janda, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-959 Rzeszów, wskazując sygnaturę akt. V GUp 130/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15047

Dodano: 2019-03-21 10:01:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Stabach Marek w upadłości likwidacyjnej

2019-03-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14760. Stabach Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 892/18/9, X GUp 35/19/9. [BMSiG-14391/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 marca 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 892/18/9 ogłosił upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Marka Stabacha (PESEL nr 81070108155) zamieszkałego pod adresem: 41-503 Chorzów, ul. Maciejkowicka 2/14. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, a syndyka masy upadłości w osobie Patrycji Kozioł (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 941). Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 35/19/9. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14760

Dodano: 2019-03-20 10:03:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Marciniak Adam w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14779. Marciniak Adam. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 299/18, XIV GUp 40/19. [BMSiG-14244/2019] Sygn. akt XIV GU 299/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 roku ogłosił upadłość Adama Marciniaka (numer PESEL 78121507418) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Niedziałka. Sąd wzywa wierzycieli Upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowała się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 40/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14779

Dodano: 2019-03-20 10:26:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Podczaska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14785. Podczaska Teresa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 320/18, XIV GUp 41/19. [BMSiG-14233/2019] Sygn. akt XIV GU 320/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 roku ogłosił upadłość Teresy Podczaskiej (numer PESEL 64051209702) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 41/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14785

Dodano: 2019-03-20 10:34:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Korwek Włodzimierz Marian w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15030. Korwek Włodzimierz Marian. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 350/18, VIII GUp 39/19. [BMSiG-14623/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 350/18 postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Włodzimierza Mariana Korwek, zam.: ul. Kamienna 5/54, 18-400 Łomża, PESEL 91041615797, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 39/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15030

Dodano: 2019-03-21 09:42:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kropiwnicki Piotr w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15032. Kropiwnicki Piotr. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 378/18, VIII GUp 45/19. [BMSiG-14621/2019] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 378/18 postanowił: 1. Ogłosić upadłość dłużnika Piotra Kropiwnickiego, zam.: Makowlany 84, 16-124 Makowlany, PESEL 86022214814, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na Sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Pawła Hempla, a na syndyka masy upadłości Marcina Kopacza (nr licencji 827); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłacznie w części dotyczącej jurysdukcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 45/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15032

Dodano: 2019-03-21 09:44:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Masełkowski Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15040. Masełkowski Andrzej. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 937/18, XI GUp 68/19. [BMSiG-14570/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 937/18 ogłosił upadłość dłużniczka Andrzeja Masełkowskiego, nr PESEL: 60050411216, zamieszkałego w Lesznie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 68/19. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono Syndyka w osobie Ewy Majcherek-Kotowskiej. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15040

Dodano: 2019-03-21 09:53:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szypuła Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15046. Szypuła Zbigniew. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 93/19, V GUp 125/19. [BMSiG-14593/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie V GU 93/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Zbigniewa Szypuła, numer PESEL 55040912293, zam.: Nowa Dęba, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie - SSR Jerzego Młynarskiego; III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Lecha Barana, numer licencji 276; IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 125/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15046

Dodano: 2019-03-21 10:00:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

FUXBUD Marta Kaczmarzyk

2019-03-04 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15535. Kaczmarczyk Marta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FuxBud Marta Kaczmarczyk w Sosnowcu. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GR 5/19/3. [BMSiG-14763/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 04.03.2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt X GR 5/19/3 otwarto przyśpieszone postępowanie układowe dłużnika Marty Kaczmarczyk prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą FuxBud Marta Kaczmarczyk w Sosnowcu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Joanny Knast oraz nadzorcę sądowego w osobie Zbigniewa Głodnego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15535

Dodano: 2019-03-22 17:00:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Fajt Joanna w upadłości likwidacyjnej

2019-03-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14754. Fajt Joanna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 97/19, V GUp 129/19. [BMSiG-14397/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 roku, sygn. akt V GU 97/19, ogłosił upadłość Joanny Fajt, PESEL: 78031718605, zam.: 39-300 Mielec, ul. Cyranowska 83a/3, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Jandy oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Olgierda Ortyla, nr lic. 523 Wzywa się Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto, Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt V GUp 129/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14754

Dodano: 2019-03-20 09:52:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Balowski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15297. Balowski Mirosław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 234/18 of, V GUp 30/19 of. [BMSiG-14859/2019] W dniu 1 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 234/18 of, postanowił: 1. Ogłosić upadłość Mirosława Balowskiego, zam.: 48-340 Głuchołazy, ul. Konstytucji 3 Maja 20/3, identyfikującego się numerem PESEL 55122103911, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego z powołaniem sygn. akt V GUp 30/19 of. 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej. 5. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80. 6. Wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15297

Dodano: 2019-03-22 09:57:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Podczaska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14785. Podczaska Teresa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 320/18, XIV GUp 41/19. [BMSiG-14233/2019] Sygn. akt XIV GU 320/18 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 4 marca 2019 roku ogłosił upadłość Teresy Podczaskiej (numer PESEL 64051209702) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, Na syndyka masy upadłości wyznaczono Wojciecha Wiśniewskiego. Sąd wzywa wierzycieli Upadłej, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres dla korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 41/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14785

Dodano: 2019-03-20 10:34:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Pusiarski Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14786. Pusiarski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 379/18, VIII GUp 49/19. [BMSiG-14271/2019] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 marca 2019 r., sygn. akt VIII GU 379/18, ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Pusiarskiego (numer PESEL 53031404871), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Anny Ludwiczyńskiej i syndyka w osobie Michała Mojki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 526). Jednocześnie wskazano jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 49/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14786

Dodano: 2019-03-20 10:36:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Marciniak Aneta w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15039. Marciniak Aneta. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 450/18 „of”, IX GUp 21/19 „of”. [BMSiG-14500/2019] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 1 marca 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GU 450/18 „of” postanowił: - ogłosić upadłość Anety Marciniak, zamieszkałej: 20-258 Turka, ul. Jaworowa 5 m. 10, PESEL 78022808386, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; - uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Anety Marciniak w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zmienione ustawą z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 233). Sąd wzywa wierzycieli upadłego Anety Marciniak, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Anety Marciniak, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej oraz syndyka w osobie Adama Siedlaczka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1085. Postępowanie prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 21/19 „of”. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15039

Dodano: 2019-03-21 09:52:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

MAGNUM Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-03-01 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15295. MAGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000387037. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2011 r., sygn. akt IX GU 449/18. [BMSiG-14785/2019] Postanowieniem z dnia 1 marca 2019 r., sygn. akt IX GU 449/18, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Magnum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387037; uznał postępowanie upadłościowe Magnum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie za główne postępowanie upadłościowe, w rozumieniu art. 382 ustawy Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli Upadłego Magnum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Magdaleny Studzińskiej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka w osobie Dariusza Wardy - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 248; przyznał nadzorcy sądowemu ustanowionemu w postępowaniu o ogłoszenie upadłości Magnum Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie - Dariuszowi Wardzie wynagrodzenia za wykonane czynności nadzorcze w wysokości 2 500,00 (dwa tysiące pięćset złotych 00/100) złotych, podwyższone o kwotę podatku od towarów i usług, przyznaną w pkt VI kwotę wynagrodzenia nakazał wypłacić na rzecz Dariusza Wardy z zaliczki wpłaconej w kwocie 5 510 zł przez wierzyciela Alicję Grzegorczyk- -Wasąg w dniu 19 października 2018 r., zaksięgowaną pod pozycją zaliczek 500037659112 w rachunku sumy na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, niewykorzystaną zaliczkę wpłaconą przez wierzyciela Alicję Grzegorczyk-Wasąg na konto sum, na zlecenie Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, w kwocie 435,00 (czterysta trzydzieści pięć 00/100) złotych zwrócić wnioskodawcy Alicji Grzegorczyk-Wasąg. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15295

Dodano: 2019-03-22 15:56:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Paśko Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14783. Paśko Aleksandra. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 87/19, V GUp 123/19. [BMSiG-14356/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy - Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r., sygn. akt V GU 87/19, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Upadłej Aleksandry Paśko, PESEL 47100814308, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędzią komisarzem Sąd ustanowił SSR Lesława Zawadę, a syndykiem masy upadłości Ludwika Noworolskiego, licencja nr 8. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14783

Dodano: 2019-03-20 10:30:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Aniszkiewicz Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15021. Aniszkiewicz Dariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Pólnoc w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 819/18. [BMSiG-14533/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie z wniosku Dłużnika Dariusza Aniszkiewicza, sygn. akt VI GU 819/18, postanowieniem z dnia 28 lutego 2019 r. postanowił: 1. ogłosić upadłość Dłużnika Dariusza Aniszkiewicza zamieszkałego w Słupsku przy ul. Prusa 5/4, nr ewidencyjny PESEL 63012600075, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do Upadłego; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk Północ w Gdańsku Ewy Kubiak; 5. wyznaczyć syndyka w osobie Moniki Rubaj-Królikowskiej (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 783); 6. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, że postępowanie opisane w pkt 1 orzeczenia ma charakter główny; 7. kosztami postępowania obciążyć Dłużnika, uznając je za uiszczone w całości. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15021

Dodano: 2019-03-21 09:30:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Samsel Klaudia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15310. Samsel Klaudia. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 280/18 of, V GUp 28/19 of. [BMSiG-14847/2019] W dniu 27 lutego 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 280/18 of postanowił: 1. Ogłosić upadłość Klaudii Samsel, zam. 47-240 Bierawa, ul. Dworcowa 81, identyfikującej się numerem PESEL 80070112865, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej z powołaniem sygn. akt V GUp 28/19 of. 3. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. 4. Wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej. 5. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji 80. 6. Wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.). 7. Określić, że Klaudia Samsel ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15310

Dodano: 2019-03-22 10:12:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy ,,DYNAMIC" w upadłości likwidacyjnej

2019-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14782. Pasadyn Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy „DYNAMIC” w Chrzanowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 865/18, VIII GUp 72/19. [BMSiG-14172/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.02.2019 r., sygn. akt VIII GU 865/18, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Piotra Pasadyn (PESEL 91121005311), zamieszkałego pod adresem: Rzuchowa 247, 33-114 Rzuchowa; prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Pasadyn Zakład Usługowo Handlowy „DYNAMIC” pod adresem: ul. Berka Joselewicza 2, 32-500 Chrzanów; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzyny Szymskiej; V. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszki Rudol; VI. wyznaczyć syndyka w osobie Dariusza Sitek - numer doradcy restrukturyzacyjnego 504; VII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia postępowania głównego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 72/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14782

Dodano: 2019-03-20 18:22:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kamuda Lesław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14756. Kamuda Lesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 570/18, V GUp 102/19. [BMSiG-14395/2019] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 lutego 2019 roku, sygn. akt V GU 570/18, ogłosił upadłość Lesława Kamudy, PESEL: 73090715734, zam. 39-300 Mielec, ul. Kochanowskiego 2/35a, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Lesław Zawada oraz Syndyka Masy Upadłości w osobie Olgierda Ortyla. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14756

Dodano: 2019-03-20 09:56:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kaczmarska Wiesława w upadłości likwidacyjnej

2019-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15029. Kaczmarska Wiesława. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2207/18, X GUp 185/19. [BMSiG-14490/2019] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 26 lutego 2019 r., sygn. akt X GU 2207/18, postanowił: 1. ogłosić upadłość Wiesławy Kaczmarskiej, zamieszkałej: 04-076 Warszawa, ul. Waszyngtona 132 m. 18, PESEL 59020303585; 2. określić, że Wiesława Kaczmarska jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczyć Sędziego komisarza osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 6. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 185/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15029

Dodano: 2019-03-21 09:41:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Peksa Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2019-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15044. Peksa Magdalena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 699/18, XI GUp 62/19. [BMSiG-14410/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 699/18 ogłosił upadłość dłużnika Magdaleny Peksy, PESEL 73102402449, zam. w Poznaniu, os. Bolesława Chrobrego 33/6, 60-682 Poznań, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 62/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Magdaleny Peksy do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Magdaleny Peksy, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15044

Dodano: 2019-03-21 09:57:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Matyba Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14758. Matyba Anna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 756/18, XI GUp 64/19. [BMSiG-14405/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 26 lutego 2019 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 756/18, ogłosił upadłość dłużnika Anny Matyby, PESEL: 87082602902, zam. w Koninie, ul. Wyzwolenia 9/9, 62-510 Konin, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 64/19. Wzywa się wierzycieli upadłej Anny Matyby do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Anny Matyby, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Sławomira Parusa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 699. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14758

Dodano: 2019-03-20 09:59:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

VIAPON Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-02-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14765. „VIAPON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS 0000459323. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 kwietnia 2013 r., sygn. akt X GU 960/18/9, X GUp 31/19/9. [BMSiG-14357/2019] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 960/18/9 ogłosił upadłość „VIAPON” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (adres: ul. 73 Pułku Piechoty, 40-467 Katowice, KRS nr 0000459323). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Iwony Gzeli, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Głodnego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 426). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w formie pisma procesowego odpowiadającego wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2344) sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, do sprawy o sygn. akt X GUp 31/19/9. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14765

Dodano: 2019-03-20 18:04:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Szałek Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2019-02-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14789. Szałek Jolanta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 596/18, XIV GUp 38/19. [BMSiG-14270/2019] Sygn. akt XIV GU 596/18 OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 lutego 2019 roku ogłosił upadłość dłużnika Jolanty Szałek, numer PESEL 62012801004, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono SSR Bogdana Woźniaka. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, nr licencji 17. Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu Komisarzowi. Zgłoszenia należy przesłać do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 38/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14789

Dodano: 2019-03-20 10:42:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Łyśniewska Alicja w upadłości likwidacyjnej

2019-02-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14778. Łyśniewska Alicja. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 136/18, V GUp 22/19. [BMSiG-14260/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 20 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 136/18, ogłoszona została upadłość Alicji Łyśniewskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej przy ul. 30 Stycznia 22/5 w Gorzowie Wlkp., PESEL 57031515566. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Agnieszki Laski oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 22/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14778

Dodano: 2019-03-20 10:24:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Sosnowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14788. Sosnowska Teresa. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 144/18, V GUp 20/19. [BMSiG-14254/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 18 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 144/18, ogłoszona została upadłość Teresy Sosnowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałej przy ul. Sikorskiego 88/9 w Gorzowie Wlkp., PESEL 50082507645. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszak oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 20/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14788

Dodano: 2019-03-20 10:40:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Wawrzyniak Roman w upadłości likwidacyjnej

2019-02-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14792. Wawrzyniak Roman. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 102/18, V GUp 21/19, V GU 144/18. [BMSiG-14267/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 18 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 144/18, ogłoszona została upadłość Romana Wawrzyniaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - zamieszkałego w Wielisławicach 56/6, 66-500 Strzelce Krajeńskie, PESEL 68021206094. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Staszaka oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. Sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 21/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14792

Dodano: 2019-03-20 10:45:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Tumielewicz Cecylia w upadłości likwidacyjnej

2019-02-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15294. Tumielewicz Cecylia. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 140/18, V GUp 18/19. [BMSiG-14686/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r., sygnatura akt V GUp 18/19 (poprzednio V GU 140/18), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Cecylii Tumielewicz, zamieszkałej pod adresem: ul. Teatralna 6/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL: 48102706145. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 58/2019 (5697) z dnia 22 marca 2019 r. → Pozycja 15294

Dodano: 2019-03-22 09:53:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Adamczak Mieczysław w upadłości likwidacyjnej

2019-02-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15019. Adamczak Mieczysław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XI GUp 46/19/AK. [BMSiG-14636/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Sąd Gospodarczy, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r. ogłosił upadłość Mieczysława Adamczaka, PESEL 43060300035, zamieszkałego w Grodzisku Wielkopolskim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono ASR Artura Kapłona, a na syndyka masy upadłości Tomasza Hofmana. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazano, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Młyńska 1A, podając sygn. akt XI GUp 46/19/AK. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15019

Dodano: 2019-03-21 09:28:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Dyner Daniel w upadłości likwidacyjnej

2019-02-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15024. Dyner Daniel. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 896/18, XI GUp 48/19. [BMSiG-14413/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 896/18 ogłosił upadłość dłużnika Daniela Dynera (PESEL 87022705418), zam. w Kole, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 48/19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie Asesor Artur Kapłon. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Szczepańskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1294. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15024

Dodano: 2019-03-21 09:33:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Chęcińska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14767. Chęcińska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 141/18, V GUp 17/19. [BMSiG-14347/2019] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 15 lutego 2019 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 141/18 (V GUp 17/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Katarzyny Chęcińskiej (PESEL 88041906604), zamieszkałej w Bogdańcu przy ul. Polnej 27. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Agaty Perlińskiej. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14767

Dodano: 2019-03-20 10:11:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Adamczak Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2019-02-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15018. Adamczak Krystyna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XI GUp 45/19/AK. [BMSiG-14637/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Sąd Gospodarczy, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 13 lutego 2019 r. ogłosił upadłość Krystyny Adamczak, PESEL 47020200209, zamieszkałej w Grodzisku Wielkopolskim, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono ASR Artura Kapłona, a na syndyka masy upadłości Tomasza Hofmana. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazano, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U. UE L z 2015 r., Nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na to postanowienie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Młyńska 1 A, podając sygn. akt XI GUp 45/19/AK. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15018

Dodano: 2019-03-21 09:27:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szumińska Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14790. Szumińska Bogumiła. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 8/19, V GUp 13/19. [BMSiG-14295/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r., sygnatura akt V GU 8/19 (obecnie V GUp 13/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Bogumiły Szumińskiej, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ulicy Słonecznej 52/29; PESEL 57070400245. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14790

Dodano: 2019-03-20 10:43:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Szumiński Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14791. Szumiński Krzysztof. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 9/19, V GUp 14/19. [BMSiG-14243/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r., sygnatura akt V GU 9/19 (obecnie V GUp 14/19), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Krzysztofa Szumińskiego, zamieszkałego w Gorzowie Wlkp. (66-400) przy ulicy Słonecznej 52/29; PESEL 56061805416. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14791

Dodano: 2019-03-20 10:44:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Mazurczak Iwona w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15041. Mazurczak Iwona. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 495/18, XI GUp 43/19. [BMSiG-14532/2019] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 495/18 ogłosił upadłość dłużnika Iwony Mazurczak (PESEL 64050101128) zam. w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 43/19. Wzywa się wierzycieli Upadłej, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdalenę Bojarską. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Doroty Strzesak posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1020. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15041

Dodano: 2019-03-21 09:54:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim

Tumielewicz Remigiusz w upadłości likwidacyjnej

2019-02-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14764. Tumielewicz Remigiusz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/18, V GUp 12/19. [BMSiG-14370/2019] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 12 lutego 2019 r., sygnatura akt V GU 138/18 (obecnie V GUp 12/19), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Remigiusza Tumielewicza, zamieszkałego pod adresem: ul. Teatralna 6/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, PESEL: 72122108531. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Pawła Sucha oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Słowiańska 57/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski.). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 blok. 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14764

Dodano: 2019-03-20 10:08:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

ATRIUM PARK Sp. z o.o.

2019-02-06 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 14987. ATRIUM PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000343177. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 grudnia 2009 r., sygn. akt VIII GR 53/18, VIII GRp 3/19. [BMSiG-14166/2019] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 6.02.2019 r., sygn. akt VIII GR 53/18: I. otworzono przyspieszone postępowanie układowe dłużnika ATRIUM PARK spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (KRS: 0000343177), adres: Kraków, ul. Zygmunta Miłkowskiego 7/U7, 30-349 Kraków; II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Elżbiety Brzozowskiej; III. jako nadzorcę sądowego wyznaczono Macieja Knopka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1140); IV. ustanowiono kuratora obligatariuszy w osobie Tomasza Ordysa; V. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, ustalając, że postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter główny. Przyspieszone postępowanie układowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GRp 3/19. Pouczenie co do pkt V: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14987

Dodano: 2019-03-20 19:28:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

CONBELTS S.A.

2019-02-01 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15242. CONBELTS SPÓŁKA AKCYJNA w Bytomiu. KRS 0000125837. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 sierpnia 2002 r., sygn. akt X GR 20/18/5. [BMSiG-14508/2019] Postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 r. o sygn. akt X GR 20/18/5 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika CONBELTS S.A. w Bytomiu (41-909 Bytom, ul. Szyby Rycerski nr 4), wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000125837, wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Agaty Adamczyk oraz zarządcę w osobie Mirosława Mozdżenia (Mozdżenia) posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 106, wskazał, że podstawą jurysdykcji sądu polskiego jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1574 z późn. zm), a otwarte postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15242

Dodano: 2019-03-22 14:35:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

OZEN Sp. z o.o.

2019-02-01 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 15250. OZEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wałczu. KRS 0000164157. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 czerwca 2003 r., sygn. akt VII GR 1/19, VII GRp 1/19. [BMSiG-14436/2019] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 lutego 2019 roku w sprawie o sygn. akt VII GR 1/19 postanowił: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe w celu zawarcia układu częściowego OZEN Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Wałczu (adres: ul. Budowalnych 9, 78-600 Wałcz; nr KRS 0000164157), ustalając, że kryteria wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym są zgodne z prawem; 2. wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 3. wyznaczyć Sabinę Korpalską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 1027, nadzorcą sądowym; 4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5. prowadzić postępowanie pod sygn. akt VII GRp 1/19; 6. o otwarciu postępowania obwieścić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15250

Dodano: 2019-03-22 14:48:08 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-03-22 14:49:17

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Partyka Barbara w upadłości likwidacyjnej

2019-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15043. Partyka Barbara. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 709/18 of, VI GUp 10/19. [BMSiG-14450/2019] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia że postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 709/18 of, ogłosił upadłość Barbary Partyka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Starogardzie Gdańskim, PESEL 70022011922, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Karolinę Kondracką, syndyka w osobie Andrzeja Pogranicznego - nr licencji 506. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w formie pisma procesowego Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu (30) dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z podaniem sygn. akt VI GUp 10/19. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, przy ul. Piekarniczej 10, 80-126 Gdańsk, z poddniem sygn. akt VI GUp 10/19. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazuje się art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że ma charakter główny. Na postanowienie Sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15043

Dodano: 2019-03-21 09:56:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

MARINA INVESTMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15017. „MARINA INVESTMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Władysławowie. KRS 0000244466. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 listopada 2005 r., sygn. akt VI GU 587/18, VI GUp 8/19/S. [BMSiG-14433/2019] Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie o sygn. akt VI GU 587/18 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika: Marina Investment Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Władysławowie (84-120) przy ul. Mikołaja Reja nr 2B, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000244466; 2. wezwać wierzycieli Upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Aleksandry Stefanowskiej; 5. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ Gdańsku Annę Morawską; 6. wyznaczyć syndyka w osobie Agnieszki Holender (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 365) (adres do korespondencji: Biuro Syndyka, 80-116 Gdańsk, ul. Struga 16 lok. 116); 7. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego określając, iż postępowanie opisane w pkt 1 niniejszego orzeczenia ma charakter główny. Postępowanie będzie toczyć się pod sygn. akt VI GUp 8/19/S. Zgłoszenie wierzytelności w 2 egzemplarzach opatrzone sygn. akt VI GUp 8/19/S należy przesłać Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. Zgłoszenie wierzytelności powinno odpowiadać wymogom określonym w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. Zgodnie z art. 54a ustawy Prawo upadłościowe wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15017

Dodano: 2019-03-22 13:54:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Makowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2019-01-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 15038. Makowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 523/18. [BMSiG-14539/2019] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 523/18 ogłosił upadłość Agnieszki Makowskiej (PESEL 81102401085) nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka masy upadłości - Tomasza Szulca, wezwał wierzycieli aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 57/2019 (5696) z dnia 21 marca 2019 r. → Pozycja 15038

Dodano: 2019-03-21 09:51:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55814. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Otwocku. KRS 0000439686. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2012 r., sygn. akt X GR 82/18. [BMSiG-55278/2018] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. o sygn. akt X GR 82/18 otworzył postępowanie układowe w stosunku do dłużnika Powiatowego Centrum Zdrowia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Otwocku (KRS 439686), adres: ul. Batorego 44, 05-400 Otwock, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej-Sudomir. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Rafała Łukowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 967. Określono, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L Nr 141), zaś otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. POUCZENIE: Zgodnie z treścią art. 237 w zw. z art. 272 oraz art. 455 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.2015, poz. 978) wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55814

Dodano: 2019-03-20 20:09:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Robert Kłos

2018-12-12 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55815. Kłos Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Kłos w Koźminie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 67/18, XI GRp 26/18/RR. [BMSiG-55395/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 67/18 otworzył przyspieszone postępowanie układowe Roberta Kłosa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Kłos w Koźminie nr 57, 64-520 Obrzycko, PESEL: 72110209813. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono na nadzorcę sądowego Andrzeja Głowackiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 689. Sąd stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa toczy się pod sygnaturą XI GRp 26/18/RR. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55815

Dodano: 2019-03-20 20:14:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

2018-12-03 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 49891. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Otwocku. KRS 0000439686. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2012 r., sygn. akt X GR 82/18. [BMSiG-49440/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 roku (sygn. akt X GR 82/18) postanowił zabezpieczyć majątek Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Otwocku (KRS 0000439686) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Łukasza Ragusa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 437. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 220/2018 (5608) z dnia 14 listopada 2018 r. → Pozycja 49891

Dodano: 2019-03-20 20:09:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej

HOLBUD Paweł Holeksa w upadłości likwidacyjnej

2018-11-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14774. Holeksa Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HOLBUD Paweł Holeksa w Rajczy. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 14/19 lik. [BMSiG-14159/2019] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Pawła Holeksa, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Holbud” Paweł Holeksa, 34-370 Rajcza 171, PESEL 70111109354, NIP 5531421990. Postępowanie toczy się pod sygn. akt VI GUp 14/19 lik. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Piotra Knapika. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Krzysztofa Gulisa. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14774

Dodano: 2019-03-20 18:14:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łuniewska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2018-11-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14777. Łuniewska Zofia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1699/18, X GUp 1040/18. [BMSiG-14257/2019] Zofia Łuniewska zamieszkała w Warszawie - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej (X GU 1699/18, X GUp 1040/18). Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 1699/18 ogłosił upadłość dłużnika Zofii Łuniewskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Żyznej 10 (PESEL: 29063002402), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą X GUp 1040/18. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Sławomira Witkowskiego (nr licencji 6). Sąd wzywa wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności należy zgłaszać na adres Sądu z podaniem sygnatury akt (X GUp 1040/18). Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w Księdze Wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 56/2019 (5695) z dnia 20 marca 2019 r. → Pozycja 14777

Dodano: 2019-03-20 10:22:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Gospodarstwo Rolne Robert Kłos

2018-11-13 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55815. Kłos Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Kłos w Koźminie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 67/18, XI GRp 26/18/RR. [BMSiG-55395/2018] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 67/18 otworzył przyspieszone postępowanie układowe Roberta Kłosa, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Robert Kłos w Koźminie nr 57, 64-520 Obrzycko, PESEL: 72110209813. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Ryszarda Rakowera. Wyznaczono na nadzorcę sądowego Andrzeja Głowackiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 689. Sąd stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa toczy się pod sygnaturą XI GRp 26/18/RR. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 240/2018 (5628) z dnia 12 grudnia 2018 r. → Pozycja 55815

Dodano: 2019-03-20 20:13:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

2018-11-05 Postanowienie o zabezpieczeniu majątku Dłużnika

Poz. 49891. POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Otwocku. KRS 0000439686. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 listopada 2012 r., sygn. akt X GR 82/18. [BMSiG-49440/2018] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Postanowieniem z dnia 5 listopada 2018 roku (sygn. akt X GR 82/18) postanowił zabezpieczyć majątek Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o. o. w Otwocku (KRS 0000439686) poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Łukasza Ragusa, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 437. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 220/2018 (5608) z dnia 14 listopada 2018 r. → Pozycja 49891

Dodano: 2019-03-20 20:07:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Urbaniak Jacek w upadłości likwidacyjnej

2018-07-26 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 32879. Urbaniak Jacek. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 719/17 of, VI GUp 137/18 of/F. [BMSiG-32489/2018] Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, z dnia 12 lipca 2018 roku (sygn. akt VI GU 719/17 of) ogłoszona została upadłość dłużnika, Jacka Urbaniaka, zamieszkałego w Gdańsku przy ul. Matemblewskiej 1B/4, nr ewidencyjny PESEL 2070204835, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Ireneusza Fojuth, na syndyka wyznaczono Jacka Ryncarza. Sprawa została wpisana do repertorium „GUp” pod sygnaturą VI GUp 137/18 of/F. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego w terminie trzydziestu dni (30 dni) od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dwóch egzemplarzach, wyznaczonemu Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, podając wskazaną sygn. akt. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni (30 dni) od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, wyznaczonemu Sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, podając wskazaną sygn. akt. Jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów opolskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 144/2018 (5532) z dnia 26 lipca 2018 r. → Pozycja 32879

Dodano: 2019-03-20 19:18:25 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK