Szanowni Państwo!

Ideą stworzenia niniejszego portalu internetowego było zwiększenie transparentności prowadzonych postępowań upadłościowych przez Sądy i Syndyków. Dzięki specjalnej konstrukcji portal ten daje Syndykom możliwość publikowania wszystkich informacji dotyczących prowadzonych postępowań upadłościowych na każdym etapie prowadzonego postępowania. Dotyczy to zwłaszcza wszystkich informacji dotyczących sprzedaży majątku Upadłego.

Z drugiej strony informacje zawarte i publikowane przez Syndyków z całą pewnością znajdą zainteresowanie wśród wszystkich uczestników postępowań upadłościowych – począwszy od pracowników upadłej firmy, przedstawicieli organów samorządowych (ZUS, US, UM), wierzycieli, potencjalnych nabywców składników majątku upadłego, Sądy w których prowadzone są postępowania z udziałem Syndyków, aż po samego Upadłego oraz przedstawicieli mediów, czyli prasy i telewizji.

Zapraszam do współpracy wszystkie Sądy w których toczą się postępowania upadłościowe oraz wszystkich Syndyków prowadzących postępowania upadłościowe.

W serwisie krpu.pl masz dostęp do pełnej bazy aktualnych oraz archiwalnych postępowań upadłościowych. Oferujemy płatny dostęp do danego wybranego postępowania upadłościowego lub atrakcyjną ofertę subskrypcji abonamentowych.

Zarejestruj się
46

Sądów w Polsce

1450

Doradców restrukturyzacyjnych

59564

Postępowań upadłościowych

17

Ofert sprzedaży, najmu, dzierżawy

Chcesz być na bieżąco informowany o przebiegu postępowania?

01.

Wybierz interesujące Cię postępowanie

02.

Kliknij wykup subskrypcję

03.

Dokonaj opłaty on-line

04.

Bądź na bieżąco informowany !

Za każdym razem jak pojawi się nowa informacja w interesującym Cię postępowaniu, zostaniesz automatycznie poinformowany na maila o nowym wpisie w wybranym postępowaniu.

Ostatnio dodane Postępowania upadłościowe

ELŻBIETA SZEWCZAK

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-07-31. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47949. Szewczak Elżbieta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Szewczak w Łuszczowie Drugim. [BMSiG-47009/2021] Elżbietą Szewczak zamieszkała: Łuszczów Drugi 41, 20-258 Lublin, PESEL 78032005760, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Szewczak, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Łuszczowie Drugim nr 41, gm. Wólka, pow. lubelski, woj. lubelskie (20-258 Lublin), mającą nadane numery NIP 7132357139 i REGON 432709273, działając na podstawie art. 15. Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1072 z późn. zm.), zawiadamia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz zawiadamia o zawarciu w dniu 13 lipca 2021 r. w Lublinie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego z doradcą restrukturyzacyjnym Tomaszem Koproń, posiadającym licencję nr 1314, wskazując dzień układowy na dzień 31 lipca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47949
 • Dodano: 2021-07-26 21:27:02
 • Administrator

Nalewajko Joanna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48353. Nalewajko Joanna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 657/21/4, X GUp 810/21/4. [BMSiG-47684/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 roku, o sygn, akt X GU 657/21/4, ogłoszona została upadłość dłużniczki Joanny Nalewajko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach (kod 40-007) przy ul. Uniwersyteckiej 29/39, PESEL 79102600283, NIP 9542264763. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 810/21/4. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Suligę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 183. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Zbigniew Suliga, ul. Graniczna 29, pokój 112, 40-956 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszej sprawie oraz określił, iż przedmiotowe postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48353
 • Dodano: 2021-07-28 13:41:40
 • Administrator

Norkowski Wojciech

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48354. Norkowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 328/21 of, V GUp 286/21 of. [BMSiG-47770/2021] I. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 9 czerwca 2021 r., o sygn. akt V GU 328/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 28 maj 2021 r., ogłosił upadłość Wojciecha Norkowskiego, PESEL 74030711892, zam. w Rzeszowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczono syndyka w osobie: Piotr Sitko, nr lic. 816, adres: ul. A. Fredry 10/11, kod pocztowy 35-005, miejscowość Rzeszów; postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednie przepisy o czynnościach sędziego komisarza; III. podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia; IV. wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 286/21 of; V. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; VII. osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48354
 • Dodano: 2021-07-28 13:42:25
 • Administrator

Nowak Agnieszka

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48355. Nowak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 98/21, XII GUp 562/21. [BMSiG-47766/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 lipca 2021 r., o sygn. akt XII GU 98/21, ogłosił upadłość Agnieszki Nowak, PESEL 83062219065, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju (44-335), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon 663 505 550, rachunek bankowy 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - XII GUp 562/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego w znakach sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu nr 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeb nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48355
 • Dodano: 2021-07-28 13:43:17
 • Administrator

Ostrowska Krystyna

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48356. Ostrowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 307/21, V GUp 281/21 of. [BMSiG-47791/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8 czerwca 2021 r., o sygn. akt V GU 307/21, na skutek wniosku złożonego dnia 20 maja 2021 r., ogłosił upadłość Krystyny Ostrowskiej, PESEL 53090120800, zamieszkałej w Rzeszowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Pieczonki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1221, adres: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 281/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. P MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48356
 • Dodano: 2021-07-28 13:44:11
 • Administrator

Parjaszewski Robert

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48357. Parjaszewski Robert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 805/21, XIX GUp 875/21. [BMSiG-47596/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 805/21, postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość Roberta Parjaszewskiego, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 64040808772, NIP 1130256454, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Doroty Trendak-Tarazewicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1038); 4. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak- -Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 805/21, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. przyznać syndykowi Dorocie Trednak-Tarazewicz zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka; 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 875/21; 9. poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48357
 • Dodano: 2021-07-28 13:44:54
 • Administrator

Paździorek Artur

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48358. Paździorek Artur. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 207/21, VI GUp 179/21. [BMSiG-47649/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 lipca 2021 roku, o sygn. akt VI GU 207/21, ogłosił upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Artura Paździorka, zamieszkałego: Stary Jaworów 4b/9, 58-140 Jaworzyna Śląska Jaworów, PESEL 74042704815, NIP 8841241812. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a rolę Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia Sądu Rejonowego Jarosław Iwanek. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, syndyk Artura Paździorka, ul. Semaforowa 34A/2, 52-115 Wrocław, sygn. akt VI GUp 179/21, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48358
 • Dodano: 2021-07-28 13:45:38
 • Administrator

Piasna Anna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48359. Piasna Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1106/20, XIV GUp 515/21. [BMSiG-47774/2021] Sygn. akt XIV GU 1106/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Anny Piasnej, PESEL 88010102688, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 515/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48359
 • Dodano: 2021-07-28 13:46:19
 • Administrator

BEDION Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48312. BEDION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chorzowie. KRS 0000623232. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 czerwca 2016 r., sygn. akt X GU 924/20/9, X GUp 423/21/5. [BMSiG-47574/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 924/20/9, ogłosił upadłość BEDION Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Chorzowie (adres: 41-503 Chorzów, ul. Kościuszki 63), wpisanej do KRS pod nr 0000623232. Po ogłoszeniu upadłości sprawa będzie prowadzona pod sygn. akt X GUp 423/21/5. Syndyka masy upadłości wyznaczono w osobie Przemysława Zalewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 180. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi w terminie trzydziestu dni od daty opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: 40-311 Katowice, ul. Chłodna 2. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż funkcję Sędziego komisarza i zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnił Sędzia. Postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji. Sąd uwzględnił także wniosek dłużnika o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego. Na postanowienie w tym zakresie przysługuje zażalenie dłużnikowi oraz wierzycielom. Zażalenie można wnieść w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem tutejszego Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48312
 • Dodano: 2021-07-28 14:03:38
 • Administrator

Wasik Andrzej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48433. Wasik Andrzej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 19/21. [BMSiG-47818/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 r., w sprawie o sygnaturze akt VI GUp 19/21, w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Wasika, PESEL 54091817212, umorzył przedmiotowe postępowanie zgodnie z art. 355 k.p.c. w zw. z art. 229 p.u. i w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48433
 • Dodano: 2021-07-28 14:09:19
 • Administrator

Borek Lucyna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48434. Borek Lucyna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 349/19. [BMSiG-47704/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, informuje, że na skutek uprawomocnienia się z dniem 25.06.2021 r., postanowienia tutejszego Sądu z dnia 6 kwietnia 2021 r., o umorzeniu w całości zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości upadłej Lucyny Borek, PESEL 76021209726, zam.: Czarna, na podstawie art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec niej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 349/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48434
 • Dodano: 2021-07-28 14:10:18
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe KOM Piotr Dawidziuk w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48435. Dawidziuk Piotr prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe „KOM” Piotr Dawidziuk w upadłości likwidacyjnej w Jeleniej Górze. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 13/16. [BMSiG-47613/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 29.06.2021 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Piotra Dawidziuka zamieszkałego w Jeleniej Górze prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „KOM” Piotr Dawidziuk w upadłości likwidacyjnej (sygnatura akt V GUp 13/16). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48435
 • Dodano: 2021-07-28 14:10:55
 • Administrator

KONSBUD-BIELSKO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48436. KONSBUD-BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bielsku-Białej. KRS 0000602645. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2016 r., sygn. akt VI GUp 33/19. [BMSiG-47652/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż w dniu 25 czerwca 2021 r. zostało wydane postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku KONSBUD-BIELSKO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Bielsku-Białej (KRS 0000602645), sygn. akt VI GUp 33/19. Na postanowienie z dnia 25 czerwca 2021 r. wierzycielom służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Katowicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia o postanowieniu w MSiG. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48436
 • Dodano: 2021-07-28 14:11:35
 • Administrator

Fiłonowicz Bartosz

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48437. Fiłonowicz Bartosz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 411/20. [BMSiG-47752/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 22 lipca 2021 r., w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt VIII GUp 411/20, w postępowaniu upadłościowym Bartosza Fiłonowicza, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego, postanowił: 1. ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłego Bartosza Fiłonowicza bierze udział 3 następujących wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości: a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 362,34 zł (I kat.), 19 zł (III kat.), b) Smartney sp. z o.o. - 10.452,46 zł (II kat.), 550,93 zł (III kat.); c) mBank S.A. - 8.013,11 zł (II kat.), 277,94 zł (III kat.), 2. ustalić, że upadły Bartosz Fiłonowicz nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 3. określić, że upadły Bartosz Fiłonowicz jest zobowiązany spłacać swoje zobowiązania uznane wobec wierzycieli w 24 miesięcznych równych ratach, do 15 dnia każdego miesiąca, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia: a) pierwsze 9 rat na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku po 600 zł miesięcznie, b) ratę 10 na rzecz: - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku w kwocie 338,90 zł, - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w kwocie 261,11 zł, c) rata 11 na rzecz: - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie w kwocie 101,23 zł, - Smartney sp. z o.o. w kwocie 282,30 zł, - mBank S.A. w kwocie 216,47 zł, d) od raty 12 do 24 na rzecz: - Smartney sp. z o.o. w kwocie po 339,60 zł, - mBank S.A. w kwocie po 260,40 zł, 4. ustalić, że pozostałe zobowiązania upadłego Bartosza Fiłonowicza powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Na podstawie art. 49114 ust. 7 w zw. z art. 221 Prawa upadłościowego na postanowienie sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli służy zażalenie. W terminie 7 dni od obwieszczenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia postanowienia, a następnie w terminie 7 dni od otrzymania odpisu postanowienia z uzasadnieniem zażalenie do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia podlega opłacie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48437
 • Dodano: 2021-07-28 14:12:17
 • Administrator

Janex Janusz Kozioł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48438. Kozioł Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JANEX” Janusz Kozioł w upadłości likwidacyjnej w Wysokiej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 33/12. [BMSiG-47702/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt VIII GUp 33/12, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości stwierdził postanowieniem z 30 czerwca 2021 r. zakończenie postępowania upadłościowego, obejmującego likwidację majątku upadłego Janusza Kozioła, numer PESEL 72051202434, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „JANEX” Janusz Kozioł w Wysokiej (z wniosku o ogłoszenie upadłości złożonego 26 marca 2012 r.). Sąd odstąpił od uzasadnienia postanowienia, którym w całości uwzględniono wniosek syndyka w przedmiocie zakończenia postępowania. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48438
 • Dodano: 2021-07-28 14:13:00
 • Administrator

Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym ZUT-REICHE UND VOGEL Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48439. PRZEDSIĘBIORSTWO Z UDZIAŁEM ZAGRANICZNYM ZUT-REICHE UND VOGEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000192102. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lutego 2004 r., sygn. akt XVIII GUp 310/19. [BMSiG-47552/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec wykonania ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości, postanowieniem z dnia 9 lipca 2021 roku stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego spółki ZUT-Reiche und Vogel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Na postanowienie służy zażalenie do Sądu Rejonowego w Warszawie w terminie tygodniowym od dnia ukazania się ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48439
 • Dodano: 2021-07-28 14:13:45
 • Administrator

Zachariasiewicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48440. Zachariasiewicz Mariusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 333/19 of. [BMSiG-47751/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że wskutek uprawomocnienia się z dniem 14 czerwca 2021 r. postanowienia Sądu z 5 marca 2021 r., którym ustalono plan spłaty wierzycieli upadłego Mariusza Zachariasiewicza, numer PESEL 69021900254, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe prowadzone pod sygn. akt VIII GUp 333/19 of uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 49114 ust. 3 Prawa upadłościowego, w redakcji sprzed 24 marca 2020 r.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48440
 • Dodano: 2021-07-28 14:14:47
 • Administrator

Bogucka Aneta

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48441. Bogucka Aneta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 164/20. [BMSiG-47768/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2021 r., sygn. akt VI GUp 164/20, umorzył zobowiązania upadłej Anety Boguckiej, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Wobec powyższego z mocy prawa zakończeniu uległo toczące się wobec Anety Boguckiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postępowanie upadłościowe o sygn. akt VI GUp 164/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48441
 • Dodano: 2021-07-28 14:15:32
 • Administrator

AMET Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 48442. AMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA we Wrocławiu. KRS 0000669868. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 kwietnia 2017 r., sygn. akt VIII GU 284/21. [BMSiG-47742/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku dłużnika Amet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej (numer KRS 0000669868) o ogłoszenie upadłości, postanowieniem z 19 maja 2021 roku., sygn. akt VIII GU 284/21, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48442
 • Dodano: 2021-07-28 14:17:19
 • Administrator

Abrahamik Bernadetta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48443. Abrahamik Bernadetta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 42/20. [BMSiG-47712/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 42/20, postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 r., postanowił: 1. ustalić plan spłaty wierzycieli Bernadetty Abrahamik zobowiązując upadłego do spłaty wierzytelności na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 36 miesięcy począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia, 2) do podziału między wierzycieli w każdym miesiącu przypada kwota 500,00 zł z zastrzeżeniem pkt. 3, 3) poszczególne wierzytelności będą spłacane następująco: a) 1,44 zł (jeden złoty 44/100) na rzecz Skarbu Państwa - Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (poz. 1, Zw 1), b) 127,99 zł (sto dwadzieścia siedem złotych 99/100) na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w Warszawie (poz. 2, Zw. 2), c) 370,58 zł (trzysta siedemdziesiąt złotych 58/100) na rzecz Skarbu Państwa - Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów (poz. 3, Zw. 3); 2. ustalić, że po wykonaniu przez Bernadettę Abrahamik planu spłaty wierzycieli pozostała część jej zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu, MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48443
 • Dodano: 2021-07-28 14:18:49
 • Administrator

Garwolińska Anna Maria

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48444. Garwolińska Anna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 262/21 „of”. [BMSiG-47822/2021] Syndyk masy upadłości Anny Garwolińskiej w postępowaniu upadłościowym, prowadzonym przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, pod sygn. akt IX GUp 262/21 „of”, obwieszcza o sprzedaży z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości wierzytelności o zapłatę kwoty 12.960 zł (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), przysługującej wobec Kingi Zwierzchowskiej na podstawie wyroku nakazowego Sądu Rejonowego Lublin- -Wschód, sygn. akt II K 1310/19. Cena minimalna wierzytelności wynosi 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy 00/100 groszy). Zainteresowani powinni przesyłać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 sierpnia 2021 roku, do Biura Syndyka na adres: 20-810 Lublin, ul. Sempołowskiej 21, listami poleconymi (przy czym decyduje data nadania). Szczegółowe informacje dotyczące wierzytelności można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@kancelaria-skiba.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48444
 • Dodano: 2021-07-28 14:19:33
 • Administrator

Michalak Anna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48445. Michalak Anna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 551/20. [BMSiG-47764/2021] Sąd upadłościowy postanowieniem z dnia 9 lipca 2021 r., w postępowaniu upadłościowym Anny Michalak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XV GUp 551/20, postanowił: I. określić, że w planie spłaty wierzycieli uczestniczą następujący wierzyciele: Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, II. ustalić, że upadła Anna Michalak doprowadziła do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa; III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Anny Michalak w ten sposób, że upadła przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) miesięcznie, uiszczając raty do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, przy czym poszczególne raty będzie uiszczała w następujący sposób: - raty od 1 (pierwszej) do 24 (dwudziestej czwartej) w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych 00/100) miesięcznie na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego; - rata 25 (dwudziesta piąta): na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w kwocie 120,00 zł (sto dwadzieścia złotych) tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego; na rzecz wierzyciela Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu w kwocie 80,00 zł (osiemdziesiąt złotych), - raty od 26 (dwudziestej szóstej) do 36 (trzydziestej szóstej) na rzecz wierzyciela Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych), po wykonaniu przez upadłą Annę Michalak planu spłaty zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. przed dniem 9 listopada 2020 r. zostaną w pozostałej części umorzone, IV. odstąpić od uzasadnienia postanowienia z uwagi na uwzględnienie w całości projektu planu spłaty przedłożonego przez syndyka (k. 22- 25 akt). Zażalenie na postanowienie należy wnieść w terminie tygodniowym od obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48445
 • Dodano: 2021-07-28 14:20:41
 • Administrator

Antosik Małgorzata

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48446. Antosik Małgorzata. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 247/20. [BMSiG-47597/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 247/20 postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 r. postanowił: I. Ustalić, że w planie spłaty upadłej Małgorzaty Antosik uczestniczą: 1) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Wałbrzychu - z wierzytelnością tytułu kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 7.596,30 zł, oraz wierzyciele: 2) Everest Finanse S.A. z sumą wierzytelności wynoszącą 4.850,70 zł, w tym: w kategorii II - 4.760,40 zł; w kategorii III - 90,30 zł; 3) Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFS z sumą wierzytelności wynoszącą 13.294,69 zł, w tym: w kategorii II - 13.155,26 zł; w kategorii III - 139,43 zł; 4) Capital Service S.A. z sumą wierzytelności wynoszącą 5.941,43 zł, w tym: w kategorii II - 5.668,56 zł; w kategorii III - 272,87 zł; 5) Profi Credit S.A. z sumą wierzytelności wynoszącą 6.956,13 zł, w tym: w kategorii II - 4.641,11 zł; w kategorii III - 2.315,02 zł; 6) Hoist I NSFIZ z sumą wierzytelności wynoszącą 10.586,13 zł, w tym: w kategorii II - 9.927,35 zł; w kategorii III - 658,78 zł. II. Ustalić, że upadła doprowadziła do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa. III. Ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Małgorzaty Antosik, na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 82 miesięcy, 2) do podziału w ramach planu spłaty, w każdym miesiącu, przypada kwota 300 zł, z zastrzeżeniem pkt 3-5, 3) wierzytelność Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z tytułu kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 7.596,30 zł, będzie płatna w pełnej wysokości, w 26 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie postanowienia, w tym: 25 rat po 300 zł i ostatnia rata 96,30 zł, 4) po wykonaniu planu spłaty w zakresie określonym w pkt 3, z kwoty określonej w pkt 2, w ramach planu spłaty wierzycieli, wierzycielom przysługują 57 rat miesięcznych - w tym wierzycielowi: a) Everest Finanse S.A. na poczet wierzytelności określonej w pkt I, przypada: pierwsza rata w wysokości 23,74 zł i 56 rat po 34,96 zł każda, b) Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFS na poczet wierzytelności określonej w pkt I, przypada: pierwsza rata w wysokości 65,05 zł i 56 rat po 95,80 zł każda, c) Capital Service S.A. na poczet wierzytelności określonej w pkt I, przypada: pierwsza rata w wysokości 29,07 zł i 56 rat po 42,82 zł każda, d) Profi Credit S.A. na poczet wierzytelności określonej w pkt I, przypada: pierwsza rata w wysokości 34,04 zł i 56 rat po 50,13 zł każda, e) Hoist I NSFIZ na poczet wierzytelności określonej w pkt I, przypada: pierwsza rata w wysokości 51,80 zł i 56 rat po 76,29 zł każda, 5) raty określone w pkt 4 płatne będą do ostatniego dnia miesiąca począwszy od dwudziestego szóstego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie postanowienia, 6) zobowiązania upadłej, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty, podlegają umorzeniu w tym: a) wobec wierzyciela Everest Finanse S.A. w wysokości 2.869,20 zł, b) wobec wierzyciela Eques Pożyczek Dywidendowy FIZ NFS w wysokości 7.864,86 zł, c) wobec wierzyciela Capital Service S.A. w wysokości 3.514,44 zł, d) wobec wierzyciela Profi Credit S.A. w wysokości 4.114,81 zł, e) wobec wierzyciela Hoist I NSFIZ w wysokości 6.262,09 zł, f) wierzytelności nie zgłoszone do masy upadłości - w całości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48446
 • Dodano: 2021-07-28 14:21:36
 • Administrator

Bielska Bożena

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48447. Bielska Bożena. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 20/21. [BMSiG-47741/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12.07.2021 r., sygn. akt VI GUp 20/21, postanowił: I. ustalić, że w planie spłaty Bożeny Bielskiej uczestniczą: 1) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Wałbrzychu - z wierzytelnością tytułu kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 4.215,43 zł; oraz wierzyciele: 2) Prokura NSFIZ z sumą wierzytelności wynoszącą 110.982,04 zł, w tym: w kategorii II - 76.024,41 zł; w kategorii III - 34.957,63 zł; 3) Hoist I NSFIZ z sumą wierzytelności wynoszącą 36.110,93 zł, w tym: w kategorii II - 13.772,24 zł; w kategorii III - 22.338,69 zł; II. ustalić, że upadła doprowadziła do swojej niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa, III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Bożeny Bielskiej, na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 83 miesięcy, 2) do podziału w ramach planu spłaty, w każdym miesiącu, przypada kwota 400 zł z zastrzeżeniem pkt 3-5, 3) wierzytelność Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z tytułu kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 4.215,43 zł, będzie płatna w pełnej wysokości, w 11 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie postanowienia, w tym: 10 rat po 400 zł i ostatnia rata 215,43 zł, 4) po wykonaniu planu spłaty w zakresie określonym w pkt 3, z kwoty określonej w pkt 2, w ramach planu spłaty wierzycieli, wierzycielom przysługują 73 raty miesięczne - w tym wierzycielowi: a) Prokura NSFIZ na poczet wierzytelności określonej w pkt. I, przypada: pierwsza rata w wysokości 139,26 zł i 72 rat po 301,80 zł każda, b) Hoist I NSFIZ na poczet wierzytelności określonej w pkt. I, przypada: pierwsza rata w wysokości 45,31 zł i 72 rat po 98,20 zł każda, 5) raty określone w pkt 4 płatne będą do ostatniego dnia miesiąca począwszy od jedenastego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie postanowienia, 6) zobowiązania upadłej, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty, podlegają umorzeniu w tym: a) wobec wierzyciela Prokura NSFIZ w wysokości 89.113,18 zł, b) wobec wierzyciela Hoist I NSFIZ w wysokości 28.995,22 zł, c) wierzytelności nie zgłoszone do masy upadłości - w całości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48447
 • Dodano: 2021-07-28 14:22:19
 • Administrator

Pilarska Karolina

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48360. Pilarska Karolina. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 388/21, XV GUp 400/21. [BMSiG-47615/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.07.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 388/21, ogłosił upa dłość Karoliny Pilarskiej (PESEL 75100602067, NIP 9531822099), zamieszkałej w Bydgoszczy, nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Radosława Małkiewicza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 871); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Sprawa upadłościowa prowadzona bez udziału sędziego komisarza będzie toczyła się pod sygnaturą akt XV GUp 400/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48360
 • Dodano: 2021-07-28 14:22:46
 • Administrator

Bałażyk Zbigniew

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48448. Bałażyk Zbigniew. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 595/20. [BMSiG-47641/2021] Postanowieniem z dnia 1 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie upadłościowej Zbigniewa Bałażyka nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt XV GUp 595/20, postanowił: umorzyć zobowiązania upadłego Zbigniewa Bałażyka bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, pod warunkiem że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty, na skutek którego Sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Wniosek o uzasadnienie postanowienia należy wnieść w terminie tygodniowym od obwieszczenia. Zażalenie należy wnieść w terminie tygodniowym od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48448
 • Dodano: 2021-07-28 14:22:58
 • Administrator

Porada Karolina

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48361. Porada Karolina. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 94/21 of, V GUp 109/21. [BMSiG-47643/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.07.2021 r., sygn. akt V GU 94/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 4.06.2021 r. ogłosił upadłość Karoliny Porady, numer PESEL 83111206648, NIP 7272569545, zamieszkałej w Kamiennej Górze, ul. Tkaczy Śląskich 15/12, 58-400 Kamienna Góra, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Małgorzaty Anisimowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 74, adres: ul. Klonowica 2 lok. 5b, 58-500 Jelenia Góra. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 109/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48361
 • Dodano: 2021-07-28 14:23:43
 • Administrator

Borodo Sławomir w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48449. Borodo Sławomir. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/20. [BMSiG-47729/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sławomira Borodo (PESEL 74041209236), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., V Wydziałem Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 16/20, ogłasza I przetarg na sprzedaż udziału 1/12 w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu, oznaczoną nr. ewidencyjnym 82/2 o pow. 6345 m2 obręb 0052, położonej w Koszalinie przy ul. Paproci 2, woj. zachodniopomorskie, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KO1K/00009455/1. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w kancelarii syndyka Anita Pielin - ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., sekretariacie V Wydziału Gospodarczego. Cena wywoławcza 23.350 zł (dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych). Pisemne oferty należy składać do 11 września 2021 r., do godz. 1400, w Sądzie Rejonowym, V Wydział Gospodarczy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, lub w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wadium w kwocie 2.335 zł (dwa tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych) płatne przelewem na rachunek bankowy upadłości najpóźniej w dniu 11 września 2021 r. - decyduje data wpływu środków na rachunek Upadłego. Otwarcie ofert nastąpi 14 września 2021 r., o godzinie 1115, w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15 s. 3, 66-400 Gorzów Wlkp. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr. telefonu 957 388 760, adresem e-mail: a.pielin@pielin- -sawczyn.pl, sekretariat@pielin-sawczyn.pl lub w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48449
 • Dodano: 2021-07-28 14:23:58
 • Administrator

Rudecka Beata

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48362. Rudecka Beata. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 225/21, V GUp „of” 193/21. [BMSiG-47817/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lipca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 225/21): I. ogłosił upadłość dłużniczki Beaty Rudeckiej, zamieszkałej: ul. Witosa 25, 11-300 Biskupiec, PESEL 69082200625, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi wierzytelności na adres: ul. B. Chrobrego 1/7, 12-100 Szczytno, w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; V. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia; VI. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Andrzeja Aleksandrowicza, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 377. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 193/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48362
 • Dodano: 2021-07-28 14:24:33
 • Administrator

Radziszewska Jolanta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48363. Radziszewska Jolanta. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 841/21, XIX GUp 877/21. [BMSiG-47599/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 841/21, postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jolanty Radziszewskiej, zamieszkałej w Nowych Lipinach, PESEL 67050911005, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Doroty Trendak-Tarazewicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1038); 4. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak- -Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 841/21, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. przyznać syndykowi Dorocie Trednak-Tarazewicz zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka; 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 877/21; 9. poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48363
 • Dodano: 2021-07-28 14:25:22
 • Administrator

Sak Dariusz

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48364. Sak Dariusz. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 123/21 of, V GUp 117/21 of. [BMSiG-47588/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lipca 2021 r., o sygn. akt V GU 123/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 24 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Dariusza Sak, zamieszkałego w miejscowości Małdyty, ul. Zajezierze 6/2, 14-330 Małdyty, PESEL 95100101311, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212, Biuro Syndyka, Nowa Wieś, ul. Jowisza 27, 14-200 Iława. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upa dłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 117/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48364
 • Dodano: 2021-07-28 14:26:12
 • Administrator

BRAND COMPANY Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 48450. BRAND COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000365176. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 września 2010 r., sygn. akt XVIII GU 215/21. [BMSiG-47623/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XVIII GU 215/21 z wniosku dłużnika Brand Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000365176) o ogłoszenie upadłości postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 roku zabezpieczył majątek Brand Company sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Pawła Lewandowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 735. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48450
 • Dodano: 2021-07-28 14:26:39
 • Administrator

Sepiół Dariusz

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48365. Sepiół Dariusz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 211/21, V GUp 205/21. [BMSiG-47617/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w dniu 14 czerwca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 211/21, sprawy z wniosku dłużnika Dariusza Sepióła o ogłoszenie upadłości, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Dariusza Sepióła, PESEL 75032007372, zamieszkałego: Nietulisko Duże 249, 27-415 Kunów; II. określić, że upadły Dariusz Sepiół jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. określić, że postępowanie upadłościowe upadłego Dariusza Sepióła będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Pauliny Bursztein, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 1015; V. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Pauliny Bursztein, syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Paulina Bursztein Kancelaria Syndyka, ul. Warszawska 21/29, 25-512 Kielce; VI. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie Sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt V GUp 205/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48365
 • Dodano: 2021-07-28 14:27:00
 • Administrator

Słota Przemysław

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48366. Słota Przemysław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 118/21, VI GUp 120/21. [BMSiG-47692/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem o sygnaturze akt VI GU 118/21, z dnia 21 maja 2021 r., postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Przemysława Słoty (Słota), zamieszkałego w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 130/5, PESEL 96101210651; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Kancelaria Syndyka, ul. Ratuszowa 3, 58-310 Szczawno-Zdrój, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Sobczyka; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u.; VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L nr 141, str. 19). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 120/21. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48366
 • Dodano: 2021-07-28 14:27:56
 • Administrator

BUSTER GFC Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 48451. BUSTER GFC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Inowrocławiu. KRS 0000644829. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2016 r., sygn. akt XV GU 488/21. [BMSiG-47792/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 488/21 z wniosku dłużnika Buster GFC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Inowrocławiu (KRS 0000644829) o ogłoszenie upadłości zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Łukasza Marciniaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 953). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48451
 • Dodano: 2021-07-28 14:28:36
 • Administrator

Soboń Ewa

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48367. Soboń Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 25/21, XIV GUp 476/21. [BMSiG-47578/2021] Sygn. akt XIV GU 25/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Soboń, PESEL 57082004066, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 476/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 63. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piotrkowska 177A lok. 1, 90-477 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48367
 • Dodano: 2021-07-28 14:28:38
 • Administrator

Sompolska Alicja

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48368. Sompolska Alicja. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 86/21, V GUp 81/21. [BMSiG-47636/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 26 maja 2021 r., sygnatura akt V GUp 81/21 (poprzednio V GU 86/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Alicji Sompolskiej, zamieszkałej w Jeninie przy ul. Gorzowska 2, PESEL 84060905929. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jakuba Liszki, nr licencji 623. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 1 P.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48368
 • Dodano: 2021-07-28 14:29:24
 • Administrator

Sowa Paweł

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48369. Sowa Paweł. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 125/21 of. [BMSiG-47591/2021] Postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sprawy z wniosku Pawła Sowy o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Pawła Sowy, zamieszkałego przy ulicy Warszawskiej 4, 26-660 Wsola, PESEL 70041702236, NIP 9480001204, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: Krzysztof Wypych Biuro Prawne, Plac Jagielloński 6 lok. 1, 26-600 Radom; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 282; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848, z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48369
 • Dodano: 2021-07-28 14:30:09
 • Administrator

DAYMAKER INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 48452. DAYMAKER INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000642124. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 października 2016 r., sygn. akt XVIII GU 265/21. [BMSiG-47674/2021] Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, Wydział XVIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 roku, sygn. akt XVIII GU 265/21, w sprawie z wniosku Daymaker International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000642124, o ogłoszenie upadłości spółki Daymaker International Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000642124, dokonano zabezpieczenia majątku spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Wiesława Ostrowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 85. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48452
 • Dodano: 2021-07-28 14:30:34
 • Administrator

Stankiewicz Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48370. Stankiewicz Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 663/21/3, X GUp 818/21/3. [BMSiG-47664/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 13 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 663/21/3, ogłoszona została upadłość Anny Stankiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach, posiadającej PESEL 73020804488. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 818/21/3. Na syndyka wyznaczono Kamilę Cag-Migułę, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1124. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-045 Katowice, ul. Astrów 10 lok. 102, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48370
 • Dodano: 2021-07-28 14:30:51
 • Administrator

Stańczak Grażyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48371. Stańczak Grażyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 251/21, XIV GUp 513/21. [BMSiG-47787/2021] Sygn. akt XIV GU 251/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 kwietnia 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Grażyny Stańczak, numer PESEL 51021511484, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 513/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48371
 • Dodano: 2021-07-28 14:31:35
 • Administrator

PHU "STEIN­POL" Andrzej Samojedny

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 48453. Samojedny Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU STEIN-POL Andrzej Samojedny w Targoszynie. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 57/21. [BMSiG-47690/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11.06.2021 roku, sygn. akt V GU 57/21, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy Prawo upadłościowe oddalił wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika Andrzeja Samojednego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PHU STEIN-POL Andrzej Samojedny w Targoszynie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48453
 • Dodano: 2021-07-28 14:32:12
 • Administrator

Szajnowska Antonina

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48372. Szajnowska Antonina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 349/21, XIV GUp 518/21. [BMSiG-47790/2021] Sygn. akt XIV GU 349/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Antoniny Szajnowskiej, numer PESEL 54061310026, numer NIP 7291564164, zamieszkałego w Łodzi, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 518/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Łódź 90-130, ul. Narutowicza 45 lok. 4, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48372
 • Dodano: 2021-07-28 14:32:18
 • Administrator

Działoszyńska Marzanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48454. Działoszyńska Marzanna. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 92/19. [BMSiG-47725/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż Sąd Okręgowy w Legnicy postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 r. umorzył w całości, bez ustalania planu spłaty, wszystkie zobowiązania upadłej Marzanny Działoszyńskiej, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, tj. przed dniem 24 lipca 2019 r.; obciążył Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Wałbrzychu tymczasowo poniesionymi kosztami postępowania upadłościowego; oddalił zażalenie wierzyciela Romana Szkoły. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48454
 • Dodano: 2021-07-28 14:33:06
 • Administrator

Szmak Michalina

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48373. Szmak Michalina. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 321/21, VI GUp 333/21 of. [BMSiG-47302/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 30 czerwca 2021 r., o sygn. akt VI GU 321/21, na skutek wniosku złożonego 28 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Michaliny Szmak, PESEL 49091113062, zam. w Bielsku-Białej (43-300), ul. Twórcza 11/11, jako osoby fizycznej nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Iwony Witos, nr 1328 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Bielsko-Biała (43-300), ul. Michałowicza 12, adres e-mail: iwitos.biuro@gmail.com, tel. 692 519 660. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego podany wyżej adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 333/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek niniejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48373
 • Dodano: 2021-07-28 14:34:52
 • Administrator

Szymkowski Adam

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48374. Szymkowski Adam. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 172/21. [BMSiG-47745/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 17 czerwca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 172/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Adama Szymkowskiego, zamieszkałego w miejscowości Lipno, oś. Jagiellonów 5/6, 87-600 Lipno, PESEL 55112403171, NIP 8931183403, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć na syndyka Dariusza Galek (nr licencji 452); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. wezwać wierzycieli dłużnika Adama Szymkowskiego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużnika Adama Szymkowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłego Adama Szymkowskiego, zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1.000 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - kasa Sądu Rejonowego w Toruniu; 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48374
 • Dodano: 2021-07-28 14:35:45
 • Administrator

Tomczak (p/v Gellert) Monika

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48375. Tomczak (p/v Gellert) Monika. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 165/21, VI GUp 85/21. [BMSiG-47565/2021] Postanowieniem z dnia 17.07.2021 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 165/21: 1. ogłoszono upadłość nieprowadzającej działalności gospodarczej dłużniczki Moniki Tomczak (p/v Gellert), zamieszkałej w Jugowie (57-430 Jugów), ul. Główna 63/10, PESEL 78010312501, 2. wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Biuro Syndyka, ul. Ludowa 1D, 58-304 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Wiesława Michalaka, 5. określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u., 6. stwierdzono jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużniczki (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19), 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VI GUp 85/21. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji), i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48375
 • Dodano: 2021-07-28 14:36:32
 • Administrator

Traczyk Rafał

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48376. Traczyk Rafał. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 117/21 of, V GUp 105/21 of. [BMSiG-47778/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 117/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 18 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Rafała Traczyka, zamieszkałego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146B/37, 82-300 Elbląg, numer PESEL 94021607092, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Renaty Piętki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310, Kancelaria Radcy Prawnego Renaty Piętki, 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 78. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 105/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48376
 • Dodano: 2021-07-28 14:37:15
 • Administrator

Urbanek Alicja

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48377. Urbanek Alicja. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 56/21 of. [BMSiG-47726/2021] Postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Alicji Urbanek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość Alicji Urbanek, zamieszkałej w miejscowości Ławeczko Stare 18, 26-704 Przyłęk, posługującej się numerem PESEL 64110904843, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej, syndykowi na adres: 26-600 Radom, Plac Jagielloński 6 lok. 1; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w tym postępowaniu; 4. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; 6. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48377
 • Dodano: 2021-07-28 14:38:03
 • Administrator

Waliczek Ewa

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48378. Waliczek Ewa. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 674/21/4, X GUp 811/21/4. [BMSiG-47686/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 roku, o sygn. akt X GU 674/21/4, ogłoszona została upadłość dłużniczki Ewy Waliczek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Mysłowicach (kod 41-400) przy ul. Katowickiej 18b/7, PESEL 78012515568. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 811/21/4. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Suligę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 183. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Zbigniew Suliga, ul. Graniczna 29, pokój 112, 40-956 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszej sprawie oraz określił, iż przedmiotowe postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48378
 • Dodano: 2021-07-28 14:38:50
 • Administrator

Szałkowska Zdzisława

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48379. Szałkowska Zdzisława. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 196/21, V GUp 298/21. [BMSiG-47739/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r., w sprawie V GU 196/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Zdzisławy Szałkowskiej, o nr PESEL 48113009040, i nr NIP 8761007221, zamieszkałej przy ul. Roty Grudziądzkiej 8/5, 86-300 Grudziądz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Dariusza Galek (adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 452); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 4. wezwać wierzycieli upadłej Zdzisławy Szałkowskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 298/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48379
 • Dodano: 2021-07-28 14:39:33
 • Administrator

Warguła Karolina

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48380. Warguła Karolina. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 70/21, V GUp 88/21. [BMSiG-47626/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 czerwca 2021 r., sygnatura akt V GUp 88/21 (poprzednio V GU 70/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Karoliny Warguły, zamieszkałej: Gorzów Wlkp. przy ul. Staszica 4c/15, PESEL 83040803785. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jakuba Liszki, nr licencji 623. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie art. 4911 ust. 1 P.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48380
 • Dodano: 2021-07-28 14:40:18
 • Administrator

Wiśniewska Iwona

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48381. Wiśniewska Iwona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 371/21, XIV GUp 534/21. [BMSiG-47635/2021] Sygn. akt XIV GU 371/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Iwony Wiśniewskiej, PESEL 48030906189, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 534/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mateusza Bąkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1514. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piotrkowska 311/313, skr. poczt. 100, 93-183 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48381
 • Dodano: 2021-07-28 14:41:02
 • Administrator

Witczak Agnieszka

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48382. Witczak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 151/21, VI GUp 138/21. [BMSiG-47707/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem o sygnaturze akt VI GU 151/21, z dnia 31 maja 2021 r., postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki, Agnieszki Witczak, zamieszkałej przy ul. Sienkiewicza 47/4, 58-370 Boguszów Gorce, PESEL 82012314201, NIP 8862586367, II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Mieczysław Sobczyk, Kancelaria Syndyka, ul. Ratuszowa 3, 58-310 Szczawno-Zdrój, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Mieczysława Sobczyka, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt VI GUp 138/21. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48382
 • Dodano: 2021-07-28 14:42:01
 • Administrator

Witczak Grzegorz

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48383. Witczak Grzegorz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 197/21, VI GUp 164/21. [BMSiG-47657/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2021 roku, o sygn. akt VI GU 197/21, ogłosił upadłość Grzegorza Witczaka, zamieszkałego w Boguszowie-Gorcach (58-370), ul. Sienkiewicza 47/4, PESEL 82031711377, NIP 8862649062, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, ul. Tarnogajska 18/116, 50-512 Wrocław, o sygn. akt VI GUp 164/21, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48383
 • Dodano: 2021-07-28 14:42:53
 • Administrator

Woźniak Tomasz

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48384. Woźniak Tomasz. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 288/21 of, V GUp 210/21 of. [BMSiG-47567/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 288/21 of, z dnia 12 lipca 2021 r., ogłosił upadłość Tomasza Woźniaka, zam.: 48-250 Głogówek, ul. Młyńska 1/4, identyfikującego się numerem PESEL 94080806610, NIP 7551937373, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 80, adres Kancelarii syndyka: Bożena Filipek, 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 62. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r., Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wyzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na podany powyżej adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 210/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy w Opolu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48384
 • Dodano: 2021-07-28 14:44:22
 • Administrator

EXPERT MINING Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 48456. EXPERT MINING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000747015. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 sierpnia 2018 r., sygn. akt VIII GU 184/21. [BMSiG-47738/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku własnego dłużnika o ogłoszenie upadłości Expert Mining Sp. z o.o. we Wrocławiu (KRS 747015), ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203 Wrocław, postanowieniem z dnia 21.05.2021 r., wydanym pod sygn. akt VIII GU 184/21, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Marty Dubis (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1474). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48456
 • Dodano: 2021-07-28 14:47:14
 • Administrator

Gaca Joanna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48457. Gaca Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 398/20. [BMSiG-47650/2021] Sąd upadłościowy postanowieniem z dnia 9 lipca 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Joanny Gacy, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XV GUp 398/20, umorzył zobowiązania upadłej Joanny Gacy (PESEL 76061011684), powstałe przed dniem 10 września 2020 r. bez ustalenia planu spłaty wierzycieli pod warunkiem, że w terminie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłej bez ustalenia planu spłaty wierzycieli upadła ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego Sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłej do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłej bez ustalania planu spłaty wierzycieli i ustali plan spłaty wierzycieli. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w terminie tygodnia od obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48457
 • Dodano: 2021-07-28 14:48:02
 • Administrator

Gontarz Agnieszka

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48458. Gontarz Agnieszka. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 339/20. [BMSiG-47734/2021] 1. Syndyk masy upadłości Agnieszki Gontarz, PESEL 61122609005, sprzeda 1/3 udziału do prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ul. Białowiejskiej 66 w mieście Pułtusk (06-100), gminie Pułtusk, powiecie pułtuskim, województwie mazowieckim. Działka ewidencyjna nr 184/4, obręb 10. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej prowadzona jest Księga Wieczysta nr OS1U/00027935/4, przez Sąd Rejonowy w Pułtusku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 2. Cena wywoławcza: 10 375,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100 gr). 3. Oferty należy składać do dnia 7 września 2021 r., do godz. 1400, na adres: syndyk masy upadłości Agnieszki Gontarz - Alfreda Falak, ul. Warzelnicza 7 lok. 23, 03-255 Warszawa. 4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, a ta koperta umieszczona w zamkniętej drugiej kopercie o większym formacie. Każda z kopert winna być zaadresowana do: „Syndyka masy upadłości Agnieszki Gontarz”, koniecznie z podaniem sygnatury akt „VIII GUp 339/20” oraz wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI 1/3 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę, tj. imię i nazwisko (firmę) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1 037,50 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści siedem złotych 50/100 gr). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Agnieszki Gontarz w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 96 1090 1841 0000 0001 4716 7614, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI 1/3 UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 8 września 2021 roku, o godzinie 1000, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Warzelniczej 7 lok. 23, 03-255 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka: ul. Warzelnicza 7 lok. 23 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel. 721 001 370; e-mail: afalak@wp.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48458
 • Dodano: 2021-07-28 14:49:03
 • Administrator

Gunia Katarzyna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48459. Gunia Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 122/21 of. [BMSiG-47561/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Gunia, PESEL 72120808204, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 122/21 of, na podstawie art. 319 ust. 5 w związku z treścią art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Łazach, gm. Jasienica, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr BB1B/00046685/6. Każdy zainteresowany może przeglądać opis i oszacowanie w biurze syndyka: 43-430 Skoczów, ul. Mickiewicza 4, lub na stronie internetowej www.restrukturyzacja-upadlosci.pl. W terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do Sędziego wyznaczonego zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48459
 • Dodano: 2021-07-28 14:49:47
 • Administrator

Huta "Kościuszko" S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48460. HUTA”KOŚCIUSZKO” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Chorzowie. KRS 0000109444. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 maja 2002 r., sygn. akt X GUp 25/12/9. [BMSiG-47788/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki pod firmą Huta „KOŚCIUSZKO” S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Chorzowie (wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 109444), toczącym się przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygnaturą akt X GUp 25/12/9, informuje, że sporządzono opis i oszacowanie kompleksu nieruchomości i części nieruchomości gruntowych położonych w Chorzowie w rejonie ulicy Legnickiej i Stacyjnej, o łącznej powierzchni 24,5801 ha. Z treścią opisu i oszacowania można się zapoznać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, przy ul. Lompy 14, i wnieść do tutejszego Sądu zarzuty na opis i oszacowanie w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia, zgodnie z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48460
 • Dodano: 2021-07-28 14:50:35
 • Administrator

HERMETYKA SPORT Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 48461. HERMETYKA SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Głogowie. KRS 0000589622. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 grudnia 2015 r., sygn. akt V GU 6/21. [BMSiG-47808/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie V GU 6/21 postanowił: zabezpieczyć majątek dłużnika HERMETYKA SPORT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Głogowie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (nr licencji 662). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48461
 • Dodano: 2021-07-28 14:52:47
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2021-07-28 14:53:13

INSPEKTOR BHP Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48462. INSPEKTOR BHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Toruniu. KRS 0000205606. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 kwietnia 2004 r., sygn. akt V GUp 242/20. [BMSiG-47644/2021] Syndyk masy upadłości Inspektor BHP sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Toruniu zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej działkę o nr. 242/7, położonej w Toruniu przy ul. Legionów 222B, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW TO1T/00073477/6. 2. Cena wywoławcza wynosi 497.435,20 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 20/100); sprzedaż pozostaje zwolniona z podatku od towarów i usług i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). 3. Warunkiem skutecznego złożenia ofert jest m.in. wniesienie przed złożeniem oferty wadium w wysokości 49.800,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) na rachunek masy upadłości o numerze 16 1090 2590 0000 0001 4682 6669. 4. Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 roku, do godz. 1430, w gmachu Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania oferty). 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 sierpnia 2021 roku, w gmachu Sądu Rejonowegow Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, w sali nr 213, o godz. 1300. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i jego warunków, w tym w szczególności dotyczące przedmiotu przetargu, wymagań dotyczących treści złożonych ofert oraz trybu procedowania w zakresie złożonych ofert, określone zostały w regulaminie przetargu zawartym w piśmie Syndyka z dnia 10 czerwca 2021 roku, znajdującym się w aktach postępowania upadłościowego prowadzonego przed Sądem Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, pod sygn. V GUp 242/20. 7. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu uzyskać można pod numerem telefonu: (22) 843 44 12 bądź adresem e-mail: sekretariat@kgkancelaria.pl MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48462
 • Dodano: 2021-07-28 14:53:46
 • Administrator

Jabłoński Tadeusz

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48463. Jabłoński Tadeusz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 273/20. [BMSiG-47800/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r., w sprawie V GUp 273/20, postanowiono: I. ustalić, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele: 1. Asekuracja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, ul. Władysława IV 22, 81-743 Sopot; 2. Foogel spółka akcyjna we Wrocławiu, ul. Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław; 3. Syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w upadłości w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa; 4. Hoist Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa; 5. Lumen Profit 15 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie, ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa; II. ustalić, że upadły Tadeusz Jabłoński doprowadził do swojej niewypłacalności na skutek rażącego niedbalstwa; III. określić, że upadły Tadeusz Jabłoński będzie obowiązany spłacać koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa oraz zobowiązania wobec wierzycieli wymienionych w pkt 1 niniejszego postanowienia przez okres trzydziestu sześciu miesięcy w ratach płatnych co miesiąc, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się orzeczenia, w następujący sposób: 1. rata pierwsza w kwocie 299,99 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) zostanie zapłacona w następujący sposób: a. kwota 168,06 zł (sto sześćdziesiąt osiem złotych sześć groszy) będzie przeznaczona na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu tytułem spłaty kosztów postępowania pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa; b. kwota 20 zł (dwadzieścia złotych) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Asekuracja sp. z o.o. w Sopocie; c. kwota 0,55 zł (zero złotych pięćdziesiąt pięć groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Foogel S.A. we Wrocławiu; d. kwota 53,77 zł (pięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w upadłości w Warszawie; e. kwota 19,78 zł (dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Hoist Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie; f. kwota 37,83 zł (trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt trzy grosze) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Lumen Profit 15 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie; 2. raty od drugiej do trzydziestej szóstej w kwotach po 299,99 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) zostaną zapłacone w następujący sposób: a. kwota 45,48 zł (czterdzieści pięć złotych czterdzieści osiem groszy) będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Asekuracja sp. z o.o. w Sopocie; b. kwota 1,26 zł (jeden złoty dwadzieścia sześć groszy) będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Foogel S.A. we Wrocławiu; c. kwota 122,26 zł (sto dwadzieścia dwa złote dwadzieścia sześć groszy) będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Syndyka masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Polska w upadłości w Warszawie; d. kwota 44,98 zł (czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Hoist Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie; e. kwota 86,01 zł (osiemdziesiąt sześć złotych jeden grosz) będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Lumen Profit 15 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w Warszawie; IV. określić, że wykonanie planu spłaty oznaczać będzie zaspokojenie w 100% kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa oraz w 8,8% zobowiązań upadłego, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe zostałyby uznane na liście wierzytelności w kategorii II; V. pozostała część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, poza zobowiązaniami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 pr. up., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48463
 • Dodano: 2021-07-28 14:54:31
 • Administrator

Jezierski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48464. Jezierski Wiesław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 78/20. [BMSiG-47612/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 78/20, postanowieniem z dnia 7 czerwca 2021 r., postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Wiesława Jezierskiego zobowiązując upadłego do spłaty wierzytelności uznanych na liście wierzytelności oraz kosztów postępowania na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 24 miesięcy, 2) do podziału między wierzycieli w każdym miesiącu przypada kwota 100 zł, z zastrzeżeniem pkt 3, 3) poszczególne wierzytelności będą spłacane następująco: a) wierzytelność Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu w wysokości 1 453,22 zł będzie płatna w całości w 15 ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości pierwsze 14 rat w kwocie po 100 zł oraz 15 rata w kwocie 53,22 zł; b) wierzytelność wierzyciela Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzylesie w Międzylesiu w wysokości 39 160,74 zł będzie płatna w kwocie 946,78 zł w 10 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca począwszy od 15 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości: pierwsza rata w kwocie 46,78 zł oraz kolejne raty w kwocie po 100 zł każda; II. ustalić, że zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty zostaną umorzone, w tym: a) wobec wierzyciela Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzylesie w Międzylesiu w wysokości 38 213,96 zł, b) wierzytelności niezgłoszone do masy upadłości - w całości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48464
 • Dodano: 2021-07-28 14:55:09
 • Administrator

Kerner Klaudia

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48465. Kerner Klaudia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 315/20. [BMSiG-47488/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu postanowieniem z dnia 17 czerwca 2021 r., wydanym w sprawie V GUp 315/20, warunkowo umorzył zobowiązania upadłego Klaudii Kerner (PESEL 95033108681), poza zobowiązaniami wymienionym w art. 49121 ust. 2 pr. up., bez ustalenia planu spłaty wierzycieli oraz obciążył Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Toruniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Toruniu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48465
 • Dodano: 2021-07-28 14:55:43
 • Administrator

KKS AGRO Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 48466. KKS AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000569139. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 lipca 2015 r., sygn. akt VIII GU 153/21. [BMSiG-47723/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku własnego dłużnika o ogłoszenie upadłości KKS AGRO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000569139) przy ul. Kurkowej 14 lokal nr 162, postanowieniem z dnia 19.04.2021 r., wydanym pod sygn. akt VIII GU 153/21, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Katarzyny Piórkowskiej-Frątczak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 955). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48466
 • Dodano: 2021-07-28 14:58:32
 • Administrator

Wrzosek Izabela

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48385. Wrzosek Izabela. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 440/21, XI GUp 662/21. [BMSiG-47681/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 440/21, ogłosił upadłość dłużnika nieprowadzącego działalności gospodarczej Izabeli Wrzosek (PESEL 74031003761, NIP 9720122670), zamieszkałej w Poznaniu przy ul. Darłowska 52A. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania syndykowi wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres wskazany w obwieszczeniu: ul. Hetmańska 1a/15, 60-254 Poznań. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Doroty Kaniewskiej, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 933. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 662/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48385
 • Dodano: 2021-07-28 15:00:22
 • Administrator

Kochowska Alina

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48468. Kochowska Alina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 628/20. [BMSiG-47740/2021] Syndyk masy upadłości upadłego Aliny Kochowskiej (sygn. akt V GUp 628/20) zaprasza do udziału w aukcji ustnej na zakup: 1. 1/4 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 902, o pow. 0,0985 ha, 2. 1/4 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 936, o pow. 0,4913 ha, 3. 1/4 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1044, o pow. 0,2513 ha, która odbędzie się w Kancelarii Syndyka Pawła Sieranta w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 5, w dniu 23 sierpnia 2021 r., o godzinie 1200. Przedmiotem aukcji ustnej jest: 1. 1/4 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 902, o pow. 0,0985 ha - cena wywoławcza 22 020,00 zł brutto, 2. 1/4 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 936, o pow. 0,4913 ha - cena wywoławcza 1 500,00 zł brutto, 3. 1/4 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Porębach Furmańskich, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1044, o pow. 0,2513 ha - cena wywoławcza 770,00 zł brutto. Jednym z warunków udziału w aukcji jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej każdej z nieruchomości, co do której oferent zamierza złożyć ofertę. Warunki aukcji ustnej udostępnione są do wglądu na stronie http://www.sierant-wojewoda.pl, w zakładce postępowania upadłościowe konsumenckie - Alina Kochowska. Przedmiotowe nieruchomości objęte aukcją ustną będą dostępne do wglądu dla osób zainteresowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu dogodnego dla zainteresowanych i upadłego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48468
 • Dodano: 2021-07-28 15:00:53
 • Administrator

Zdziebkowski Zbigniew

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48386. Zdziebkowski Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 280/21, XIV GUp 533/21. [BMSiG-47795/2021] Sygn. akt XIV GU 280/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Zbigniewa Zdziebkowskiego, PESEL 58063007612, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 533/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ryszarda Lesiuka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 17. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Aleksandra 24/26/26G, 93-418 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48386
 • Dodano: 2021-07-28 15:01:08
 • Administrator

Zieliński Patryk

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48387. Zieliński Patryk. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 315/21. [BMSiG-47632/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9.07.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 315/21, ogłosił upadłość dłużnika Patryka Zielińskiego (PESEL 79062612274), zamieszkałego w Sępólnie Krajeńskim, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Macieja Grzelaka (numer licencji 1381); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Maciejowi Grzelakowi na adres: ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48387
 • Dodano: 2021-07-28 15:01:55
 • Administrator

Kozłowska Barbara i Kozłowski Sławomir

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48469. Kozłowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 367/20. [BMSiG-47525/2021] Działając jako syndyk masy upadłości Sławomira Kozłowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 367/20, informuję, że do akt postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, został złożony opis i oszacowanie udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska 73, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze T01U/00058252/3, wchodzącego w skład masy upadłości Sławomira Kozłowskiego. Opis i oszacowanie można przeglądać w kancelarii syndyka mieszczącej się pod adresem: ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. Jednocześnie informuję, że postępowanie upadłościowe Sławomira Kozłowskiego prowadzone jest w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, zaś zgodnie z 4915 ust. 3 Prawa upadłościowego, jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w art. 4911 ust. 1, a do wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia komisarz (m.in.) do rozpoznania zarzutów na opis i oszacowanie to czynność tę wykonuje jako sędzia komisarz wyznaczony sędzia, do którego przepisy o czynnościach sędziego komisarza stosuje się odpowiednio. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48469
 • Dodano: 2021-07-28 15:01:56
 • Administrator

Krzyżostaniak Bolesław

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48470. Krzyżostaniak Bolesław. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarcy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 121/20 „of”. [BMSiG-47575/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lipca 2021 r., sygn. akt V GUp 121/20 „of”, ustalił, że upadły Bolesław Krzyżostaniak - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, PESEL 44091501695, NIP 781-124-56-67, nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył jej stopnia umyślnie, a także wskutek rażącego niedbalstwa, ustalił, że w planie spłaty wierzycieli udział będą brali następujący wierzyciele: a) Powszechna Kasa Oszczędności, Bank Polski Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, b) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w Gdyni, c) Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a także ustalił plan spłaty wierzycieli Bolesława Krzyżostaniaka, w ten sposób, że upadły zgromadzone obecnie w masie upadłości środki w kwocie 2.480,41 zł uiści jednorazowo na rzecz wierzycieli: - Powszechnej Kasy Oszczędności, Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 697 zł; - Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka w Gdyni kwotę 45,95 zł; - Alior Bank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie kwotę 1.737,46 zł, w terminie 1 miesiąca od daty uprawomocnienia się niniejszego postanowienia oraz przeznaczy na zaspokojenie zobowiązań wierzycieli wymienionych w niniejszym postanowieniu kwotę 500 zł miesięcznie, uiszczając na rzecz: - Powszechnej Kasy Oszczędności, Banku Polskiego Spółki akcyjnej z siedzibą w Warszawie kwotę 140,50 zł; - Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka w Gdyni kwotę 9,26 zł; - Alior Bank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie kwotę 350,24 zł, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, począwszy od dnia uprawomocnienia się niniejszego postanowienia, przez okres 24 miesięcy, ustalił także, że pozostała część zobowiązań upadłego Bolesława Krzyżostaniaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 44091501695, NIP 781-124-56-67, wobec wierzycieli wymienionych w niniejszym postanowieniu oraz wobec wszystkich innych wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 28 sierpnia 2020 r., zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli ustalonym niniejszym postanowieniem, poza wierzytelnościami wymienionymi w art. 49121ust. 2 Prawa upadłościowego. POUCZENIE Na podstawie art. 49114 ust. 7 Prawa upadłościowego na postanowienie służy zażalenie. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48470
 • Dodano: 2021-07-28 15:02:46
 • Administrator

Żak Marcin

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48388. Żak Marcin. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 320/21 of, V GUp 274/21 of. [BMSiG-47784/2021] I. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 1 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 320/21 of, ogłosił upadłość Marcina Żaka, numer PESEL 80122215052, NIP 684-227-42-67, zamieszkałego w miejscowości Łężany, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. II. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Nowaka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego 934, adres: plac Wolności 13/2, 35-073 Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednie przepisy o czynnościach sędziego komisarza. III. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. IV. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 274/21 of . V. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzy dziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. VI. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. VII. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji), i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w wysokości 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48388
 • Dodano: 2021-07-28 15:02:47
 • Administrator

Żelazkiewicz Marta

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48389. Żelazkiewicz Marta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 200/21, V GUp 294/21. [BMSiG-47706/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie V GU 200/21 (V GUp 294/21) ogłosić upadłość Marty Żelazkiewicz, zamieszkałej: ul. 1 Maja 3/23, 87-500 Rypin, PESEL 81121615980, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). Wyznaczono syndyka - Dariusza Galka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 452). Wezwano wierzycieli Marty Żelazkiewicz do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Marty Żelazkiewicz, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania do Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego (ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Obciążono dłużnika kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Pouczenie: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowy i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48389
 • Dodano: 2021-07-28 15:03:35
 • Administrator

Kwaśniak Michał

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48471. Kwaśniak Michał. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 513/20/7. [BMSiG-47676/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym upadłego Michała Kwaśniaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sosnowcu (41-219), ul. Szymanowskiego 5/2, posiadającego numer PESEL 89080202894, sygn. akt X GUp 513/20/7, wydał w dniu 22 czerwca 2021 roku postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli o następującej treści: I. Ustalić, że w planie spłaty uczestniczyć będą następujący wierzyciele: 1. IDEA BANK SA z siedzibą w Warszawie, KRS 000026052 - którego zgłoszone i uznane wierzytelności wynoszą 74.726,22 zł - w kategorii II oraz 2.331,71 zł w kategorii III; 2. ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach, KRS 0000005459, którego zgłoszone i uznane wierzytelności wynoszą 35.281,29 zł w kategorii II oraz 380,35 zł w kategorii III; 3. Orange Polska SA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000010681, którego zgłoszone i uznane wierzytelności wynoszą 3.525,90 zł w kategorii II oraz 33,90 zł w kategorii III, 4. BNP PARIBAS LEASING SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000098813, którego zgłoszone i uznane wierzytelności wynoszą 975,89 zł w kategorii II. II. Ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. III. Upadły będzie przeznaczał miesięcznie kwotę 1.513,91 zł (tysiąc pięćset trzynaście złotych 91/100) na spłatę swoich zobowiązań wobec wierzycieli oraz kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa, płatną w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o ustaleniu planu spłaty. IV. Upadły Michał Kwaśniak zostanie obciążony tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa - kasę Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach kosztami postępowania w wysokości 4.329,60 zł (cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 60/100), przy czym spłata będzie dokonywana w następujących miesięcznych kwotach: - 120,27 zł (sto dwadzieścia złotych 27/100) płatną w ramach rat od 1 do 35, - 120,15 zł (sto dwadzieścia złotych 15/100) płatną w ramach raty 36. V. Ustalić, że upadły będzie dokonywał spłat na rzecz wierzycieli w miesięcznych ratach od 1 do 36, każdorazowo regulowaną w następujący sposób: 1. IDEA BANK SA z siedzibą w Warszawie, KRS 000026052, otrzyma kwotę 909,46 zł (dziewięćset dziewięć złotych 46/100), 2. ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach, KRS 0000005459, otrzyma kwotę 429,39 zł (czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 39/100), 3. Orange Polska SA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000010681, otrzyma kwotę 42,91 zł (czterdzieści dwa złote 91/100), 4. BNP PARIBAS LEASING SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000098813, otrzyma kwotę 11,88 zł (jedenaście złotych 88/100). VI. Okres, w którym upadły będzie obowiązany spłacać zobowiązania określić na 36 (trzydzieści sześć) miesięcy. VII. ustalić, że pozostała część zobowiązań upadłego Michała Kwaśniaka powstałych przed ogłoszeniem upadłości, niespłaconych według powyższych zasad, zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Na postanowienie służy zażalenie. W terminie tygodniowym można złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, a po otrzymaniu postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48471
 • Dodano: 2021-07-28 15:03:40
 • Administrator

Żelazkiewicz Wojciech

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48390. Żelazkiewicz Wojciech. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 201/21, V GUp 295/21. [BMSiG-47722/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 roku, w sprawie V GU 201/21 (V GUp 295/21), ogłosił upadłość Wojciecha Żelazkiewicza, zamieszkałego: ul. 1 Maja 3/23, 87-500 Rypin, PESEL 77051811839, NIP 8931284966, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wyznaczono syndyka - Dariusza Galka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 452). Wezwano wierzycieli Wojciecha Żelazkiewicza do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. ul. Mickiewicza 10, 87-600 Lipno, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Wojciecha Żelazkiewicza, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania do Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego (ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Obciążono dłużnika kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Pouczenie: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowy i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48390
 • Dodano: 2021-07-28 15:04:21
 • Administrator

Żurek Magdalena

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48391. Żurek Magdalena. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 371/21, XII GUp 545/21. [BMSiG-47563/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r., o sygn. akt XII GU 371/21: 1) ogłosił upadłość dłużnika Magdaleny Żurek, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, PESEL 88082913485, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wskazał, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3) wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Ferdyna (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 220); 4) wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5) wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6) wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Dalsze postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt XII GUp 545/21. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o ogłoszenie upadłości wyłącznie w zakresie pkt. 6 składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48391
 • Dodano: 2021-07-28 15:05:07
 • Administrator

Matyja Halina

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48472. Matyja Halina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 419/21/9. [BMSiG-47683/2021] Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Haliny Matyja (PESEL 48071015822) prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 419/21/9, został sporządzony operat szacunkowy udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, tj. 3/4 udziału w lokalu mieszkalnym położonym w Sosnowcu przy ul. Wysokiej 15/121, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta numer KA1S/00067275/4. Z operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Bogumiła Bertoldi, ul. Dworkowa 8/2, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Zarzuty do opisu i oszacowania można złożyć do Sędziego wyznaczonego, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia (art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48472
 • Dodano: 2021-07-28 15:05:36
 • Administrator

Wojtkowiak Irena

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48392. Wojtkowiak Irena. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 83/21, V GUp 105/21. [BMSiG-47703/2021] Niniejszym zawiadamia się, że dnia 18 czerwca 2021 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, Wydział V Gospodarczy, sygnatura akt V GU 83/21, ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Ireny Wojtkowiak, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Bohaterów Lenino 2b/9, PESEL 52050513784. Ww. postanowieniem Sąd wyznaczył syndyka w osobie Agaty Perlińskiej, nr licencji 764. Sygnatura akt w postępowaniu upadłościowym V GUp 105/21. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na adres kancelarii syndyka: Syndyk Agata Perlińska, ul. Ossolińskich 21, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto, wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego ogłoszenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48392
 • Dodano: 2021-07-28 15:05:50
 • Administrator

Dębowski Klaudiusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48393. Dębowski Klaudiusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 21/20. [BMSiG-47587/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 21/20, dotyczącej upadłości Klaudiusza Dębowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48393
 • Dodano: 2021-07-28 15:06:06
 • Administrator

Defińska Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48394. Defińska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 580/20. [BMSiG-47668/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 5.05.2021 r., syndyk masy upadłości Katarzyny Defińskiej, PESEL 80042304184, złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 580/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48394
 • Dodano: 2021-07-28 15:06:18
 • Administrator

Mazurkiewicz Urszula

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48473. Mazurkiewicz Urszula. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 256/20. [BMSiG-47750/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 256/20, postanowieniem z dnia 12.07.2021 r., postanowił: I. umorzyć w całości - bez ustalania planu spłaty - zobowiązania upadłego Urszuli Mazurkiewicz powstałe przed ogłoszeniem upadłości (przed dniem 26 listopada 2020 r.), z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym; wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu, II. kosztami postępowania pokrytymi tymczasowo ze Skarbu Państwa w wysokości 8.129,43 zł obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48473
 • Dodano: 2021-07-28 15:06:26
 • Administrator

Bojdoł Andrzej

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48395. Bojdoł Andrzej. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 9/21/9. [BMSiG-47678/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Bojdoła (PESEL 54091904558), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt X GUp 9/21/9), syndyk masy upadłości w dniu 18 maja 2021 r., złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, ul. Lompy 14, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 i nast. Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48395
 • Dodano: 2021-07-28 15:06:30
 • Administrator

EVER HOME S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48396. EVER HOME SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Wysogotowie. KRS 0000419513. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2012 r., sygn. akt XI GUp 90/20. [BMSiG-47696/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego EVER HOME SA z siedzibą w Wysogotowie, KRS 0000419513, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem: ul. Bukowska 10a, 62-081 Wysogotowo, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi główną listę wierzytelności z 9 lutego 2021 r., którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48396
 • Dodano: 2021-07-28 15:06:42
 • Administrator

FEROCO S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48397. FEROCO SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000133637. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2002 r., sygn. akt XI GUp 74/14. [BMSiG-47688/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego FEROCO S.A., ul. Wołczyńska 24, 60-003 Poznań, KRS 0000133637, sygnatura akt XI GUp 74/14, zawiadamia, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi XII uzupełniającą listę wierzytelności z 4 maja 2020 r., którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48397
 • Dodano: 2021-07-28 15:06:57
 • Administrator

Łuczkiewicz Karina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48474. Łuczkiewicz Karina. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 45/20. [BMSiG-47717/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 45/20, postanowieniem z dnia 17.05.2021 r., postanowił: I. ustalić plan spłaty wierzycieli Kariny Łuczkiewicz zobowiązując upadłą do spłaty wierzytelności uznanych na liście wierzytelności na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 36 miesięcy, 2) do podziału między wierzycieli w każdym miesiącu przypada kwota 500 zł z zastrzeżeniem pkt 3-5, 3) wierzytelność Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z tytułu kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 10.705,34 zł, będzie płatna w pełnej wysokości, w 22 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia, w wysokości: 21 rat po 500 zł i ostatnia rata 264,55 zł, 4) poszczególne wierzytelności uznane na liście wierzytelności będą spłacane następująco: a) wierzytelność wierzyciela Eurocash Franczyza Sp. z o.o. w wysokości 18.517,42 zł będzie płatna w 15 ratach miesięcznych, w wysokości: pierwsza rata 7,31 zł i 14 rat po 15,51 zł każda, b) wierzytelność wierzyciela Eurocash S.A. w wysokości 527.333,03 zł będzie płatna w 15 ratach miesięcznych, w wysokości: pierwsza rata 207,93 zł i 14 rat po 441,56 zł każda, c) wierzytelność wierzyciela Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS w wysokości 51.263,96 zł będzie płatna w 15 ratach miesięcznych, w wysokości: pierwsza rata 20,21 zł i 14 rat po 42,93 zł każda, 5) raty określone w pkt 4 płatne będą do ostatniego dnia miesiąca począwszy od 22 miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia; I I. ustalić, że zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty zostaną umorzone, w tym: a) wobec wierzyciela Eurocash Franczyza Sp. z o.o. w wysokości 18.291,13 zł, b) wobec wierzyciela Eurocash S.A. w wysokości 520.891,19 zł, c) wobec wierzyciela Intrum Justitia Debt Fund 1 FIZ NFS w wysokości 50.637,64 zł, d) wierzytelności nie zgłoszone do masy upadłości - w całości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48474
 • Dodano: 2021-07-28 15:07:06
 • Administrator

Fortuński Zdzisław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48398. Fortuński Zdzisław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 581/20. [BMSiG-47663/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 5.05.2021 r., syndyk masy upadłości Zdzisława Fortuńskiego, PESEL 58060802555, złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 581/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48398
 • Dodano: 2021-07-28 15:07:09
 • Administrator

Gęślak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48399. Gęślak Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 231/19. [BMSiG-47829/2021] Sędzia komisarz ogłasza, że sporządzona została i przekazana Sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 231/19, Krzysztofa Gęślaka (Gęślak), zam.: Wierzawice, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Każdy zainteresowany, w trybie art. 255 ust. 2 pr. up., może przeglądać listę wierzytelności w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4, natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48399
 • Dodano: 2021-07-28 15:07:25
 • Administrator

Gołębiewski Kamil

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48400. Gołębiewski Kamil. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 479/20, V GUp 316/20. [BMSiG-47481/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Kamila Gołębiewskiego, sygn. akt V GUp 316/20, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 10 czerwca 2021 r. uzupełniającą listę wierzytelności (Zw. 12-Zw. 13), którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48400
 • Dodano: 2021-07-28 15:07:38
 • Administrator

Machometa Małgorzata

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48475. Machometa Małgorzata. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 467/20/9. [BMSiG-47564/2021] Syndyk wyznaczony w postępowaniu upadłościowym dłużnika Małgorzaty Machomety, toczącym się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, w X Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt X GUp 467/20/9, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Małgorzaty Machomety został sporządzony opis i oszacowanie udziału 3/18 części w prawie własności do lokalu nr 35, znajdującego się w budynku wielorodzinnym nr 7C przy ulicy Niepodległości w Czeladzi, województwie śląskim, o powierzchni 48,00 m2 , usytuowanego na 1 piętrze, dla którego Sąd Rejonowy w Będzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą numer KA1B/00041978/8, z którym to lokalem związany jest udział 58/10000 części w nieruchomości wspólnej objętej Księgą Wieczystą nr KA1B/00034919/5. Opis i oszacowanie można przeglądać w biurze syndyka w Katowicach przy ulicy Jesionowej 22. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia do sędziego wyznaczonego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziale Gospodarczym, sygn. akt X GUp 467/20/9. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48475
 • Dodano: 2021-07-28 15:07:49
 • Administrator

GRANICA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48401. GRANICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Korbielowie. KRS 0000501915. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 kwietnia 2014 r., sygn. akt VI GUp 428/20. [BMSiG-47642/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego GRANICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Korbielowie (KRS 0000501915), sygn. akt VI GUp 428/20, zawiadamia, iż została złożona lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22, po wcześniejszym umówieniu w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48401
 • Dodano: 2021-07-28 15:07:50
 • Administrator

Gutowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48402. Gutowski Dariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1428/19. [BMSiG-47721/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Gutowskiego, PESEL 78071600694, zamieszkałego w Warszawie, o sygn. akt XVIII GUp 1428/19, ogłasza, że syndyk sporządził, i w dniu 25 listopada 2020 r., przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48402
 • Dodano: 2021-07-28 15:08:02
 • Administrator

INTERBUD Śniegoń Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48403. INTERBUD ŚNIEGOŃ SPÓŁKA JAWNA w Cieszynie. KRS 0000342298. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 listopada 2009 r., sygn. akt VI GUp 226/19. [BMSiG-47659/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Interbud Śniegoń Spółka Jawna z siedzibą w Cieszynie (NIP 5482605039), sygn. akt VI GUp 226/19, zawiadamia, iż została złożona lista wierzytelności. Listy te może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22, po wcześniejszym umówieniu, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48403
 • Dodano: 2021-07-28 15:08:15
 • Administrator

Michalska Iwona

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48476. Michalska Iwona. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 86/21. [BMSiG-47638/2021] Niniejszym zawiadamia się, że w postępowaniu upadłościowym Iwony Michalskiej, PESEL 60030306349, osoby fizycz nej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Częstochowie pod sygn. akt VIII GUp 86/21, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Częstochowie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi Księgę Wieczystą CZ1C/00161082/6. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48476
 • Dodano: 2021-07-28 15:08:35
 • Administrator

Kindera Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48404. Kinder Marcin. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 159/19. [BMSiG-47780/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Kindera, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 159/19, zawiadamia, że została złożona przez syndyka masy upadłości druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48404
 • Dodano: 2021-07-28 15:08:37
 • Administrator

Kluska Halina

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48405. Kluska Halina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 367/20. [BMSiG-47598/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 1 lipca 2021 r., lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Haliny Kluski, PESEL 61031411067, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 367/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48405
 • Dodano: 2021-07-28 15:08:50
 • Administrator

Koryluk Waldemar

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48406. Koryluk Waldemar. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 107/20 „of”. [BMSiG-47651/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Waldemara Koryluka, zamieszkałego w Bożkowicach 67, 59-830 Bożkowice, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 20 lipca 2021 r. syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności obejmującą wierzytelności zgłoszone w postępowaniu, sygn. akt V GUp 107/20 „of”, oraz wierzytelności, które podlegają umieszczeniu na liście wierzytelności z urzędu. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni akt V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, mieszczącego się przy ul. Bankowej 18, 58-500 Jelenia Góra, po uprzednim uzgodnieniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48406
 • Dodano: 2021-07-28 15:09:04
 • Administrator

Liszka Maciej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48407. Liszka Maciej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 5/20. [BMSiG-47713/2021] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Macieja Liszki, zamieszkałego w Warszawie, o sygn. akt XIX GUp 5/20, syndyk sporządził, i w dniu 28 czerwca 2021 r., przekazał Sędziemu Komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w godzinach urzędowania Sądu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48407
 • Dodano: 2021-07-28 15:09:16
 • Administrator

Maliński Marcin

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48408. Maliński Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 381/20. [BMSiG-47600/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 9 lipca 2021 r., lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marcina Malińskiego, PESEL 90050714590, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 381/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48408
 • Dodano: 2021-07-28 15:09:30
 • Administrator

Matysik Sebastian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48409. Matysik Sebastian. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 305/18. [BMSiG-47777/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 305/18, dotyczącej upadłości dłużnika Sebastiana Matysika, PESEL 87101414237, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi, V uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48409
 • Dodano: 2021-07-28 15:09:43
 • Administrator

Meloch Emilia

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48410. Meloch Emilia. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 357/20. [BMSiG-47799/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Emilii Meloch, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 357/20, zawiadamia, że w dniu 4 maja 2021 r. syndyk sporządził listę wierzytelności, którą w dniu 28 czerwca 2021 r. złożył sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48410
 • Dodano: 2021-07-28 15:09:54
 • Administrator

Ostrowska Danuta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48477. Ostrowska Danuta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 189/19. [BMSiG-47715/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 189/19, sprzeda nieruchomość gruntową, zabudowaną domem mieszkalnym położoną w Sędziszowie, ul. Jaśminowa 17, dla której to nieruchomości prowadzona jest Księga Wieczysta KI1J/00030207/5. Cena wywoławcza wynosi 300.000,00 złotych (trzysta tysięcy złotych zero groszy). Sprzedaż nastąpi w formie pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego. Oferty powinny być składane w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup majątku w sprawie sygn. akt V GUp 189/19 - nie otwierać” na adres syndyka: Restrukturyzacja i Upadłość Szarek Wydro Sp. z o.o. w Mielcu (39-300), ul. Mickiewicza 52, w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r. (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych zero groszy), na rachunek bankowy syndyka nr 06 1940 1076 3188 9072 0043 0000, w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 r. (decyduje data uznania wpłaty na rachunku). Wyboru ofert dokona syndyk. Dokładne warunki sprzedaży określa Regulamin, przy czym Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. Szczegółowy Regulamin sprzedaży oraz Operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej syndyka www.szarekwydro.pl w zakładce „Ogłoszenia”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48477
 • Dodano: 2021-07-28 15:10:09
 • Administrator

Paciorkowski Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48412. Paciorkowski Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 690/20. [BMSiG-47550/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Włodzimierza Paciorkowskiego (PESEL 57020706070), o sygn. akt XIX GUp 690/20, informuje, że syndyk sporządził i w dniu 2 czerwca 2021 roku, złożył do akt listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48412
 • Dodano: 2021-07-28 15:10:57
 • Administrator

Płaczek Mariusz

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48413. Płaczek Mariusz. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 23/21. [BMSiG-47789/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Płaczka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 23/21, zawiadamia, że w dniu 9 lipca 2021 r. syndyk sporządził listę wierzytelności, którą w dniu 10 lipca 2021 r. złożył sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48413
 • Dodano: 2021-07-28 15:11:09
 • Administrator

Płatos Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48414. Płatos Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 73/19 of. [BMSiG-47805/2021] Zarządzeniem z dnia 21 lipca 2021 roku, Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Płatos, PESEL 56031206900, ogłasza o sporządzeniu uzupełniającej listy wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48414
 • Dodano: 2021-07-28 15:11:23
 • Administrator

Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48415. POLSKIE KRUSZYWA MINERALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Wałbrzychu. KRS 0000051355. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 października 2001 r., sygn. akt VI GUp 101/19. [BMSiG-47573/2021] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Polskich Kruszyw Mineralnych Spółka z o.o. z s. w Wałbrzychu, ul. Gagarina 20, sygn. akt VI GUp 101/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu przez syndyka trzeciej uzupełniającej listy wierzytelności. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pok. 18, a w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48415
 • Dodano: 2021-07-28 15:11:38
 • Administrator

Rozwadowski Paweł

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48416. Rozwadowski Paweł. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 334/20. [BMSiG-47607/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 30 czerwca 2021 r., lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Rozwadowskiego, PESEL 77101405618, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 334/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48416
 • Dodano: 2021-07-28 15:11:52
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48417. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO - DROGOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Nowym Tomyślu. KRS 0000030968. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 lipca 2001 r., sygn. akt XI GUp 241/17. [BMSiG-47759/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym dłużnika Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych S.A. z siedzibą w Nowym Tomyślu (numer KRS 0000030968), sygn. akt XI GUp 241/17, syndyk złożył w dniu 16 kwietnia 2021 r. trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A, 61-729 Poznań - pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia uzupełniającej listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48417
 • Dodano: 2021-07-28 15:12:05
 • Administrator

Baranowska Katarzyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48311. Baranowska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 957/20, XIV GUp 512/21. [BMSiG-47782/2021] Sygn. akt XIV GU 957/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Baranowskiej, numer PESEL 76060710768, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 512/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Maciej Mikucki, Kancelaria Mikuccy Spółka Partnerska, ul. Narutowicza 45 lok. 4, 90-130 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48311
 • Dodano: 2021-07-28 12:58:06
 • Administrator

Szaniawska Wioleta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48418. Szaniawska Wioleta. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 39/19. [BMSiG-47610/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w sprawie dłużniczki Wiolety Szaniawskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Górzycy Odrzańskiej, PESEL 85041010744, sygn. akt V GUp 39/19, postanowieniem z dnia 24.06.2021 r. ogłosił listę wierzytelności poprzez obwieszczenie o przekazaniu sędziemu komisarzowi tej listy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Listę może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany, a wierzyciel może w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48418
 • Dodano: 2021-07-28 15:12:18
 • Administrator

Szulc Mirosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48419. Szulc Mirosław. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 65/20. [BMSiG-47701/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mirosława Szulca, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 65/20), zawiadamia, że została złożona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności i trzy uzupełniające listy wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toru niu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. 205, i w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48419
 • Dodano: 2021-07-28 15:12:31
 • Administrator

Wyrzykowski Maciej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48420. Wyrzykowski Maciej. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 366/20. [BMSiG-47603/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 9 lipca 2021 r., lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Macieja Wyrzykowskiego, PESEL 71011205757, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 366/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48420
 • Dodano: 2021-07-28 15:12:46
 • Administrator

Blacha Edward

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48313. Blacha Edward. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 614/21, XII GUp 616/21. [BMSiG-47679/2021] Syndyk masy upadłości Edwarda Blachy, podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 r., o sygn. akt XII GU 614/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Edwarda Blachy (Blacha), zamieszkałego w Zabrzu, PESEL 67032707574, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Wójcika, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1172; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Jałowcowa 4, 40-750 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 616/21. Pouczenie co do pkt VI Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48313
 • Dodano: 2021-07-28 12:58:57
 • Administrator

Zarański Kamil w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48421. Zarański Kamil. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 254/20. [BMSiG-47758/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Kamila Zarańskiego, PESEL 88090310636, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 254/20), syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.). Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może zgłosić do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48421
 • Dodano: 2021-07-28 15:12:57
 • Administrator

Von Kiedrowski Jan

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48422. Von Kiedrowski Jan. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 6/21. [BMSiG-47794/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana von Kiedrowskiego, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 6/21, zawiadamia, że w dniu 13 lipca 2021 r. syndyk sporządził listę wierzytelności, którą w dniu 14 lipca 2021 r. złożył sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48422
 • Dodano: 2021-07-28 15:13:10
 • Administrator

Więtczak Irena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48423. Więtczak Irena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 37/19. [BMSiG-47772/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ireny Więtczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 37/19), zawiadamia, że w dniu 2 czerwca 2021 roku, została złożona przez syndyka skorygowana lista wierzytelności, a w dniu 30 czerwca 2021 roku została złożona przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności, które zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48423
 • Dodano: 2021-07-28 15:13:22
 • Administrator

Wojciuk Maciej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48424. Wojciuk Maciej. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 384/20. [BMSiG-47801/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Wojciuka, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 384/20, zawiadamia, że w dniu 8 lipca 2021 r. syndyk sporządził uzupełniająca listę wierzytelności, którą w dniu 9 lipca 2021 r. złożył sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48424
 • Dodano: 2021-07-28 15:13:34
 • Administrator

Borkowski Krzysztof

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48314. Borkowski Krzysztof. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 121/21 of, V GUp 107/21 of. [BMSiG-47605/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., o sygn. akt V GU 121/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 21 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Krzysztofa Borkowskiego, zamieszkałego w miejscowości Antoniewo 12, 14-300 gm. Morąg, PESEL 88042112637, NIP 5782838003, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Antoniego Paciorkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 212, Biuro Syndyka, Nowa Wieś, ul. Jowisza 27, 14-200 Iława. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 107/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48314
 • Dodano: 2021-07-28 13:01:32
 • Administrator

ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48425. ZNTK NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Poznaniu. KRS 0000288800. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 września 2007 r., sygn. akt XI GUp 185/15. [BMSiG-47769/2021] Syndyk Masy Upadłości zawiadamia, że w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Dłużnika ZNTK NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000288800), sygnatura akt XI GUp 185/15, Sędzia komisarz wydał postanowienie z dnia 6 lipca 2021 r. w przedmiocie zmiany listy wierzytelności w zakresie wierzytelności Miasta Poznania. Poucza, że w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia na postanowienie to przysługuje zażalenie oraz o możliwości jego przejrzenia w siedzibie Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48425
 • Dodano: 2021-07-28 15:13:46
 • Administrator

Pędrak Marianna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka
Poz. 48478. Pędrak Marianna. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 86/21 „of”. [BMSiG-47833/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 21 czerwca 2021 r. wydanym w sprawie IX GUp 86/21 „of” zmienił syndyka masy upadłości Marianny Pędrak, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w osobie Zbigniewa Kosińskiego na syndyka masy upadłości w osobie Jerzego Sławka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 2 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48478
 • Dodano: 2021-07-28 15:13:47
 • Administrator

Żygadło Eryka Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48426. Żygadło Eryka. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 224/18. [BMSiG-47687/2021] Sędzia komisarz w prowadzonym pod sygnaturą akt VIII GUp 224/18, postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Eryki Żygadło, zamieszkałej w Żernikach Wrocławskich, przy ul. Wrocławskiej 17 (PESEL 84092213786), ogłasza, że w dniu 14 kwietnia 2021 r., została mu przekazana lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Krzysztof Rozenberg. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48426
 • Dodano: 2021-07-28 15:14:00
 • Administrator

Chojnacki Karol

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48315. Chojnacki Karol. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 150/21 of. [BMSiG-47708/2021] Postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Karola Chojnackiego, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: 1. ogłosić upadłość Karola Chojnackiego, zamieszkałego w Radomiu przy ul. Langiewicza 27, 26-600 Radom, posługującego się numerem PESEL 83033101292, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego syndykowi na adres: 26-600 Radom, Plac Jagielloński 6 lok. 1; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w tym postępowaniu; 4. wyznaczyć na syndyka Krzysztofa Wypycha - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 282; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; 6. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48315
 • Dodano: 2021-07-28 13:02:22
 • Administrator

Bajer Łukasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48427. Bajer Łukasz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 288/19. [BMSiG-47583/2021] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Łukasza Bajera, PESEL 88091904898, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk w dniu 7 lipca 2021 r., złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Pomorskiej 37, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia, można wnieść przeciwko planowi zarzuty, podając sygn. akt XIV GUp 288/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48427
 • Dodano: 2021-07-28 15:14:13
 • Administrator

Bełdzikowska Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48428. Bełdzikowska Beata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/16. [BMSiG-47746/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, w sprawie dłużniczki Beaty Bełdzikowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Gorzowie Wielkopolskim, PESEL 78120204989, sygn. akt V GUp 3/16, postanowieniem z 8.07.2021 r., ogłosił o: 1. sporządzeniu I odrębnego planu podziału funduszy masy upadłości uzyskanych ze sprzedaży udziału w wysokości 1/2 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00055017/6, zabudowanej budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności, a także udział w prawie własności tego budynku. I odrębny plan podziału można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a środki zaskarżenia do planu podziału mogą wnosić upadły oraz osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji rzeczy. 2. sporządzeniu II odrębnego planu podziału funduszy masy upadłości uzyskanych ze sprzedaży udziału w wysokości 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr GW1G/00087293/7. II odrębny plan podziału można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., a środki zaskarżenia do planu podziału mogą wnosić upadły oraz osoby uprawnione do zaspokojenia z sumy uzyskanej z likwidacji rzeczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48428
 • Dodano: 2021-07-28 15:14:26
 • Administrator

Fabryka Mebli MEBLODEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48429. FABRYKA MEBLI „MEBLODEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodygowicach. KRS 0000061688. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2001 r., sygn. akt VI GUp 8/08. [BMSiG-47647/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Fabryki Mebli „MEBLODEX” Sp. z o.o. w Łodygowicach (KRS 0000061688), sygn. akt VI GUp 8/08, zawiadamia, iż w niniejszej sprawie został sporządzony ostateczny plan podziału. Plan podziału może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Mickiewicza 22 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na planie podziału może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48429
 • Dodano: 2021-07-28 15:14:39
 • Administrator

Czerwonka Henryka

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48316. Czerwonka Henryka. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 451/20, XII GUp 591/21. [BMSiG-47581/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16.07.2021 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 451/20, ogłosił upadłość Henryki Czerwonki, PESEL 54060401565, zamieszkałej w: Rybnik, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Przemysława Goszczyńskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1432. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Dąbrówki 15a/17, 44-210 Rybnik, podając sygnaturę akt XII GUp 591/21, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, podając sygnaturę akt XII GUp 591/21, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości przysługuje wierzycielowi zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem: Sąd Rejonowy w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48316
 • Dodano: 2021-07-28 13:03:10
 • Administrator

Faltynowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48430. Faltynowski Tomasz. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/19. [BMSiG-47506/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Faltynowskiego, sygn. akt V GUp 5/19, informuje, że do akt sprawy został złożony ostateczny plan podziału, który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, przy ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48430
 • Dodano: 2021-07-28 15:14:53
 • Administrator

Rewers Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48431. Rewers Marcin. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 115/19. [BMSiG-47604/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marcina Rewersa (V GUp 115/19), sporządził odrębny plan podziału funduszy masy upadłości uzyskanych ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Gorzowie Wlkp., przy ul. Wawrzyniaka 69/6, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr GW1G/00101533/7. Plan ten można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, a upadły oraz osoby uprawnione do zaspokojenia sumy uzyskanej z likwidacji rzeczy mogą w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, złożyć do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48431
 • Dodano: 2021-07-28 15:15:07
 • Administrator

Cholajda Marcin

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48317. Cholajda Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 1004/20, XIV GUp 490/21. [BMSiG-47582/2021] Sygn. akt XIV GU 1004/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Marcina Cholajdy, numer PESEL 89032110495, NIP 7252008341, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 490/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piotrkowska 177A/1, 90-447 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48317
 • Dodano: 2021-07-28 13:03:58
 • Administrator

Sekretarska Hanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48432. Sekretarska Hanna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 158/19. [BMSiG-47761/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Hanny Sekretarskiej (sygn. akt V GUp 158/19), zawiadamia, że został sporządzony przez syndyka masy upadłości plan podziału funduszów masy upadłości, który zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, w V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia, wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48432
 • Dodano: 2021-07-28 15:15:20
 • Administrator

Pińska Monika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48479. Pińska Monika. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 102/20. [BMSiG-47710/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 22.06.2021 r. ustalono plan spłaty w postępowaniu upadłościowym Moniki Pińskiej, w sprawie o sygn. V GUp 102/20, o następującej treści: I. ustalić, że w planie spłaty uczestniczą następujący wierzyciele: 1. Protegat 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty , 2. Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna, 3. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna; II. określić, że upadła Monika Pińska będzie obowiązana spłacać koszty postępowania tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa oraz zobowiązania wobec wierzycieli wymienionych w pkt 1 niniejszego postanowienia przez okres trzydziestu sześciu miesięcy w ratach płatnych co miesiąc, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się orzeczenia, w następujący sposób: 1. raty od pierwszej do jedenastej w kwocie 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) będą przeznaczone na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu tytułem spłaty kosztów postępowania pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa; 2. rata dwunasta zostanie zapłacona w następujący sposób: a. kwota 221 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych) będzie przeznaczona na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu tytułem spłaty kosztów postępowania pokrytych tymczasowo przez Skarb Państwa; b. kwota 43,90 zł (czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Protegat 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; c. kwota 15,13 zł (piętnaście złotych trzynaście groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna; d. kwota 144,97 zł (sto czterdzieści cztery złote dziewięćdziesiąt siedem groszy) będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań wobec wierzyciela Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna; 3. raty od dziewiątej do trzydziestej szóstej w kwotach po 425 zł (czterysta dwadzieścia pięć złotych) będą zapłacone w następujący sposób: a. kwota 91,45 zł (dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści pięć groszy) będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec Protegat 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty; b. kwota 31,53 zł (trzydzieści jeden złotych pięćdziesiąt trzy grosze) będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna; c. kwota 302,02 zł (trzysta dwa złote dwa grosze) będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań wobec Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna; III. określić, że wykonanie planu spłaty oznaczać będzie zaspokojenie w 100% kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa oraz w 7,10% zobowiązań upadłego, które w postępowaniu upadłościowym prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe zostałyby uznane na liście wierzytelności w kategorii I; IV. pozostała część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, poza zobowiązaniami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 pr.up., zostanie umorzona po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48479
 • Dodano: 2021-07-28 15:15:31
 • Administrator

Chudy Natalia

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48318. Chudy Natalia. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 625/21/4, X GUp 809/21/4. [BMSiG-47658/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 roku, o sygn. akt X GU 625/21/4, ogłoszona została upadłość dłużniczki Natalii Chudy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach (kod 40-286), przy ul. Floriana 12/14, PESEL 87080212961, NIP 9542466780. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 809/21/4. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Suligę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 183. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Zbigniew Suliga, ul. Graniczna 29, pokój 112, 40-956 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszej sprawie oraz określił, iż przedmiotowe postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48318
 • Dodano: 2021-07-28 13:04:44
 • Administrator

Prażuch Stanisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48480. Prażuch Stanisław. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 57/20. [BMSiG-47606/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lipca 2021 r. postanowił: 1. umorzyć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli powstałe przed dniem 3 lutego 2020 r. zobowiązania upadłego Stanisława Prażucha, PESEL 45070905891 (sygn. akt V GUp 57/20), z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) - bez ustalania planu spłaty wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48480
 • Dodano: 2021-07-28 15:19:25
 • Administrator

Pochel Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48481. Pochel Paweł. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 140/20. [BMSiG-47815/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 140/20, postanowieniem z dnia 23.06.2021 r., postanowił: 1. ustalić plan spłaty wierzycieli Pawła Pochel zobowiązując upadłego do spłaty wierzytelności na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 36 miesięcy, 2) do podziału między wierzycieli w każdym miesiącu przypada kwota 500,00 zł z zastrzeżeniem pkt. 3, 3) poszczególne wierzytelności będą spłacane następująco: a) wierzytelność Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z tytułu kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 8 000,00 zł, będzie płatna w pełnej wysokości, w 16 ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia, b) 17 rata: pozostałe koszty na Rzecz Skarbu Państwa w kwocie 228,80 zł oraz na rzecz wierzycieli: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwota 257,59 zł, BNP Paribas Polska S.A. kwota 3,78 zł, Prezydent Miasta Wałbrzycha kwota 0,33 zł, Profi Credit Polska S.A. kwota 9,51 zł, c) pozostałe wierzytelności w ratach od 18 do 38 miesiąca płatne będą do ostatniego dnia miesiąca na rzecz: - wierzyciela Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w kwocie 474,90 zł każda, - wierzyciela BNP Paribas Polska S.A. w kwocie 6,96 zł każda, - wierzyciela Prezydent Miasta Wałbrzycha w kwocie 0,61 zł każda, - wierzyciela Profi Credit Polska S.A w kwocie 17,57 zł każda, 2. ustalić, że zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty oraz wierzytelności niezgłoszone do masy upadłości z wyłączeniem zobowiązań określonych w treści art. 49121 ust. 2 p.u. zostaną umorzone w całości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48481
 • Dodano: 2021-07-28 15:20:18
 • Administrator

Darmoń Marian

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48319. Darmoń Marian. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 896/21, XIX GUp 760/21. [BMSiG-47716/2021] Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2021 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 896/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Mariana Darmonia, PESEL 47071400290, zamieszkałego w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Mikołaja Lenarta (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1043). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” na adres: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, z podaniem sygnatury akt XIX GUp 760/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 760/21, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” złożyć w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek Sądu Rejonowego należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48319
 • Dodano: 2021-07-28 13:05:35
 • Administrator

Przemyska Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48482. Przemyska Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 36/20. [BMSiG-47728/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt V GUp 36/20 sprzeda udział w wysokości 1/2 części w prawie własności nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie nr działki 51, o powierzchni 0,7600 ha, położonej w miejscowości Wólka Milanowska, gmina Nowa Słupia, powiat KIELECKI, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, obręb ewidencyjny numer 8, objęta Księgą Wieczystą nr KI1O/00054479/1. Cena wywoławcza wynosi 22.040,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterdzieści zł). Oferty należy składać w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości Marii Przemyskiej, sygn. akt V GUp 36/20” na adres Sądu Rejonowego w Kielcach, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Wydział V Gospodarczy, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w terminie do dnia 13.08.2021 r. (o terminowym złożeniu oferty decyduje data dotarcia jej do adresata). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) na rachunek bankowy syndyka prowadzony indywidualnie na potrzeby upadłości upadłego nr 48 1940 1076 3188 9072 0056 0000 w terminie do dnia 13.08.2021 r. (decyduje data uznania wpłaty na rachunku). Wyboru oferty dokona syndyk. Dokładne warunki sprzedaży określa Regulamin, przy czym Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany warunków, odwołania oraz unieważnienia postępowania na każdym etapie jego przeprowadzenia bez podania przyczyn. Oferentowi w takim wypadku nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tego tytułu. Szczegółowy Regulamin sprzedaży oraz Operat szacunkowy dostępne są na stronie internetowej syndyka www.szarekwydro.pl w zakładce „Ogłoszenia”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48482
 • Dodano: 2021-07-28 15:20:54
 • Administrator

Przygodzka Danuta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48484. Przygodzka Danuta. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 22/19. [BMSiG-47786/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., sygn. akt VI GUp 22/19, postanowił: I. Ustalić plan spłaty wierzycieli upadłej Danuty Przygodzkiej w następujący sposób: 1. spłata wierzycieli nastąpi w okresie 36 miesięcy; 2. na plan spłaty zostanie przeznaczona miesięcznie kwota 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 3 ppkt d, e; 3. w planie spłaty biorą udział wierzytelności niezaspokojone w wyniku odrębnego planu podziału oraz ostatecznego planu podziału; spłata następować będzie do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie w następujący sposób: a) wierzytelność wierzyciela Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu z niezaspokojoną kwotą 1.630,15 zł zostanie spłacona w 36 miesięcznych ratach, w wysokości 5,75 zł (pięć złotych 75/100) każda; b) wierzytelność wierzyciela Gminy Boguszów Gorce z niezaspokojoną kwotą 5.401,12 zł zostanie spłacona w 36 miesięcznych ratach, w wysokości 19,75 zł (dziewiętnaście złotych 75/100) każda; c) wierzytelność wierzycieli Judyty i Dawida Kapusty w Boguszowie Gorcach z niezaspokojoną kwotą 34.970,35 zł zostanie spłacona w 36 miesięcznych ratach, w wysokości 124,50 zł (sto dwadzieścia cztery złote 50/100) każda; d) wierzytelność wierzyciela Euro Bank S.A. we Wrocławiu z niezaspokojoną kwotą 2,15 zł zostanie spłacona jednorazowo w tej kwocie; e) wierzytelność wierzyciela Naczelnika Urzędu Skarbowego w Opolu z niezaspokojoną kwotą 205,42 zł zostanie spłacona jednorazowo w kwocie 28,80 zł. II. Ustalić, że zobowiązania upadłej powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planów podziału i planu spłaty oraz wierzytelności niezgłoszone do masy upadłości, zostaną umorzone w całości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48484
 • Dodano: 2021-07-28 15:21:50
 • Administrator

Feruga Tadeusz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48320. Feruga Tadeusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 315/21, VI GUp 329/21 of. [BMSiG-47557/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 czerwca 2021 r., o sygn. akt VI GU 315/21, ogłosił upadłość Tadeusza Ferugi, PESEL 70090109275, zamieszkałego w Rudzicy (43-394) pod adresem: Rudzica 178, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Rezy (Reza), nr 741 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: al. Korfantego 25/V (II p.), 44-100 Gliwice, adres mail: syndyk_m.reza@wp.pl, telefon: 502 271 881, 32 232 70 55, rachunek bankowy: 80 1020 3714 0000 4502 0404 4897. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 329/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48320
 • Dodano: 2021-07-28 13:09:28
 • Administrator

Radawiec Katarzyna

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48485. Radawiec Katarzyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upałościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 71/21. [BMSiG-47549/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Radawiec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp „of” 71/21, postanowieniem z dnia 21 lipca 2021 roku, postanowił: I. na podstawie art. 49114 p.u. w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 1 p.u. ustalić następujących wierzycieli Katarzyny Radawiec uczestniczących w planie spłaty: - Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Olsztynie z kwotą 4920 zł, II. na podstawie art. 49115 ust. 1 pkt 3 p.u. ustalić, że upadła nie doprowadziła do swojej upadłości lub istotnie nie zwiększyła jej stopnia, umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, II. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli Katarzyny Radawiec: Katarzyna Radawiec przeznaczy na zaspokojenie swojego wierzyciela Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Olsztynie miesięcznie kwotę 205 zł (słownie złotych: dwieście pięć), przez okres 24 miesięcy, w terminie do 20 dnia miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego przypadającego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, III. ustalić, że po wykonaniu przez Katarzynę Radawiec planu spłaty wierzycieli pozostała część jej zobowiązań powstałych przed ogłoszeniem upadłości - zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym, zobowiązań wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązań do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązań do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązań do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu. Od postanowienia służy zażalenie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48485
 • Dodano: 2021-07-28 15:22:28
 • Administrator

Skowron Agnieszka

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48486. Skowron Agnieszka. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 611/20. [BMSiG-47645/2021] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2021 r., wydanym w sprawie XV GUp 611/20, umorzono w całości wszystkie zobowiązania upadłego Agnieszki Skowron (PESEL 81090102120), nieprowadzącej działalności gospodarczej, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, czyli przed dniem 3 grudnia 2020 r., bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Sąd odstąpił od uzasadnienia postanowienia na mocy art. 357 § 6 kpc w zw. z art. 229 Prawa upadłościowego. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie upadłemu oraz wierzycielom, które zgodnie z dyspozycją art. 49114 ust. 7 ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228 t.j.) należy wnieść w terminie tygodnia od obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48486
 • Dodano: 2021-07-28 15:23:25
 • Administrator

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa SKARBIEC w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48487. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA „SKARBIEC” W UPADŁOŚCI w Piekarach Śląskich. KRS 0000061825. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2001 r., sygn. akt XII GUp 129/16. [BMSiG-47669/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Skarbiec” w upadłości z siedzibą w Piekarach Śląskich (sygn. akt XII GUp 129/16) syndyk przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości upadłego położonej w gminie Brwinów, przy ulicy Tulipanowej 4, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA1P/00079487/8. Opis i oszacowanie zostały sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego Witolda Gila w dniu 14 lutego 2021 r., które można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23 pokój 115. W terminie 7 dni od daty obwieszczenia można wnieść do sędziego komisarza zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48487
 • Dodano: 2021-07-28 15:24:15
 • Administrator

Frączek Kamila

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48321. Frączek Kamila. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 285/21, XII GUp 547/21. [BMSiG-47543/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r., o sygn. akt XII GU 285/21: 1) ogłosił upadłość dłużnika Kamili Frączek, zamieszkałej w Piekarach Śląskich, PESEL 87030915968, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wskazał, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3) wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Ferdyna (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 220); 4) wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5) wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6) wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Dalsze postępowanie będzie prowadzone pod sygn akt XII GUp 547/21. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o ogłoszenie upadłości wyłącznie w zakresie pkt. 6 składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48321
 • Dodano: 2021-07-28 13:10:14
 • Administrator

Stachura Irena

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48488. Stachura Irena. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 420/21/4. [BMSiG-47672/2021] Syndyk masy upadłości informuje, że w postępowaniu upadłościowym Ireny Stachury (PESEL 51032306864), prowadzonym przed Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, pod sygn. akt X GUp 420/21/4, został sporządzony i operat szacunkowy udziału w nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, tj. 45/100 udziału w lokalu mieszkalnym położonym w Będzinie przy ul. Koszelew 8/7, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta numer KA1B/00050268/4. Z operatem szacunkowym nieruchomości można zapoznać się w kancelarii syndyka masy upadłości w Bielsku-Białej Bogumiła Bertoldi, ul. Dworkowa 8/2, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Zarzuty do opisu i oszacowania można złożyć do Sędziego wyznaczonego w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia (art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48488
 • Dodano: 2021-07-28 15:24:47
 • Administrator

Strzelczyk Stefan

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48489. Strzelczyk Stefan. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 148/21. [BMSiG-47620/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Stefana Strzelczyka nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 148/21, informuje, że sporządzone zostało oraz przekazane dnia 14 czerwca 2021 r. oszacowanie wraz z opisem składnika masy upadłości numer 1 w postaci prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Pakości przy ulicy Mogileńskiej 17A, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu Księga Wieczysta KW nr BY1I/00019797/3. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim zamówieniu akt, i w terminie tygodnia od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w dwóch egzemplarzach zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48489
 • Dodano: 2021-07-28 15:25:31
 • Administrator

Franczuk Jakub

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48322. Franczuk Jakub. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 127/21. [BMSiG-47558/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 127/21, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2021 r., postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej dłużnika Jakuba Franczuka, zamieszkałego przy ul. Juliana Tuwima 40, 58-260 Bielawa, PESEL 92022111174, NIP 8822089792; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Ronald Olszewski, ul. Armii Krajowej 64a, 58-302 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ronalda Olszewskiego; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48322
 • Dodano: 2021-07-28 13:11:00
 • Administrator

SZANUJ ZIELEŃ Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 48490. SZANUJ ZIELEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jeninie. KRS 0000779628. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 marca 2019 r., sygn. akt V GU 192/20. [BMSiG-47595/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt V GU 192/20 postanowieniem z dnia 21 czerwca 2021 roku postanowił zabezpieczyć majątek dłużnika „Szanuj Zieleń” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeninie poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Piotra Forszpaniaka (numer licencji 310). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48490
 • Dodano: 2021-07-28 15:27:52
 • Administrator

Ślązak Mateusz

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48491. Ślązak Mateusz. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 159/20. [BMSiG-47809/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 159/20, postanowieniem z dnia 23.06.2021 r. postanowił: I. umorzyć w całości, bez ustalania planu spłaty, zobowiązania upadłego Mateusza Ślązaka powstałe przed ogłoszeniem upadłości (przed dniem 6 sierpnia 2020 r.), z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym; wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu; II. kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48491
 • Dodano: 2021-07-28 15:28:25
 • Administrator

Franecki Gabriel

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48323. Franecki Gabriel. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 160/21, VI GUp 331/21 of. [BMSiG-47580/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r., o sygn. akt VI GU 160/21, na skutek wniosku złożonego 11 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Gabriela Franeckiego, PESEL 65050700492, zamieszkałego w Bielsku-Białej (43-300), przy ul. Dojazdowej 6/6, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon: 663 505 550, rachunek bankowy 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 331/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48323
 • Dodano: 2021-07-28 13:11:51
 • Administrator

TIXON Sp. z o.o. w likwidacji

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 48492. TIXON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000247644. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 grudnia 2005 r., sygn. akt XVIII GU 537/20. [BMSiG-47753/2021] Sygn. akt XVIII GU 537/20 POSTANOWIENIE Dnia 13 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyj nych w składzie: Przewodniczący: Sędzia Piotr Pełczyński, Sędziowie: Paweł Stosio, Kamila Wasilewska, po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2020 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku dłużnika - Tixon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 0000247644) o ogłoszenie upadłości, postanawia: 1. na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, oddalić wniosek, albowiem majątek spółki nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego i choćby częściowe zaspokojenie wierzycieli; 2. stwierdzić, że materiał zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzenia likwidacji; 3. na podstawie art. 32 ust. 3 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe w zw. z art. 108 § 1 k.p.c., w zw. z art. 35 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, kosztami postępowania obciążyć Tixon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pozostawiając szczegółowe ich rozliczenie referendarzowi sądowemu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48492
 • Dodano: 2021-07-28 15:31:21
 • Administrator

VENTURA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 48493. VENTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000751876. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 października 2018 r., sygn. akt XII GU 235/21. [BMSiG-47570/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 roku, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe oddalono wniosek dłużnika VENTURA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie (KRS 0000751876) o ogłoszenie upadłości - sygn. akt XII GU 235/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48493
 • Dodano: 2021-07-28 15:32:23
 • Administrator

Gołaszewski Mariusz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48324. Gołaszewski Mariusz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 391/21, XIV GUp 535/21. [BMSiG-47640/2021] Sygn. akt XIV GU 391/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Mariusza Gołaszewskiego, PESEL 59092116698, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 535/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Mateusza Bąkowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1514. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piotrkowska 311/313, skr. poczt. 100, 93-183 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48324
 • Dodano: 2021-07-28 13:12:33
 • Administrator

WOJEWÓDZKI KLUB SPORTOWY "ŚLĄSK" Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 48495. WOJEWÓDZKI KLUB SPORTOWY „ŚLĄSK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000259721. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 czerwca 2006 r., sygn. akt VIII GU 57/21. [BMSiG-47733/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że w sprawie z wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Wojewódzkiego Klubu Sportowego „Śląsk” sp. z o.o. we Wrocławiu (KRS 0000259721), postanowieniem z 13 maja 2021 r., sygn. akt VIII GU 57/21, zabezpieczono majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Łukasza Welcera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 567). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48495
 • Dodano: 2021-07-28 15:36:08
 • Administrator

Wójcik Jacek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48496. Wójcik Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 454/21. [BMSiG-47755/2021] Syndyk masy upadłości Jacka Wójcika w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje o przekazaniu do akt postępowania upadłościowego opisu i oszacowania składnika masy upadłości w postaci 91 udziałów w spółce 123 Pływamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żelechowie (KRS 0000737471, REGON 380006815, NIP 5291822010). Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Daniela Zabłockiego - ul. Przasnyska 6A, piętro 5, 01-756 Warszawa. Syndyk poucza, iż w terminie 1 tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia można wnieść zarzuty na ww. opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48496
 • Dodano: 2021-07-28 15:37:03
 • Administrator

Zawadzki Zbigniew

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48497. Zawadzki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 254/20. [BMSiG-47592/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GUp 254/20, postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 r., postanowił: I. ustalić, że w planie spłaty upadłego Zbigniewa Zawadzkiego uczestniczą: 1) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Wałbrzychu - z wierzytelnością tytułu kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 651,28 zł, oraz wierzyciele: 2) Asekuracja Sp. z o.o. z sumą wierzytelności wynoszącą 325.111,79 zł, w tym: w kategorii II - 157.617,33 zł; w kategorii III - 167.494,46 zł; 3) GPM Vindexus NSFIZ z sumą wierzytelności wynoszącą 157.831,12 zł, w tym: w kategorii II - 102.181,42 zł; w kategorii III - 55.649,70 zł; II. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, III. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Zbigniewa Zawadzkiego, na następujących warunkach: 1) spłata wierzycieli nastąpi w okresie 34 miesięcy, 2) do podziału w ramach planu spłaty, w każdym miesiącu, przypada kwota 800 zł z zastrzeżeniem pkt 3-5, 3) wierzytelność Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z tytułu kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 651,28 zł, będzie płatna w pełnej wysokości, do ostatniego dnia miesiąca, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie postanowienia, w wysokości 651,28 zł, 4) po wykonaniu planu spłaty w zakresie określonym w pkt 3, z kwoty określonej w pkt 2, w ramach planu spłaty wierzycieli, wierzycielom przysługują 34 raty miesięczne - w tym wierzycielowi: a) Asekuracja Sp. z o.o. na poczet wierzytelności określonej w pkt. I, przypada: pierwsza rata w wysokości 100,12 zł i 33 rat po 538,55 zł każda, b) GPM Vindexus NSFIZ na poczet wierzytelności określonej w pkt. I, przypada: pierwsza rata w wysokości 48,60 zł i 33 rat po 261,45 zł każda, 5) raty określone w pkt 4 płatne będą do ostatniego dnia miesiąca począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło uprawomocnienie postanowienia, 6) zobowiązania upadłego, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, niezaspokojone w wyniku wykonania planu spłaty, podlegają umorzeniu w tym: a) wobec wierzyciela Asekuracja Sp. z o.o. w wysokości 307.239,52 zł, b) wobec wierzyciela GPM Vindexus NSFIZ w wysokości 149.154,67 zł, c) wierzytelności nie zgłoszone do masy upadłości - w całości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48497
 • Dodano: 2021-07-28 15:37:47
 • Administrator

Grzegorczyk Piotr

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48325. Grzegorczyk Piotr. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 244/20, V GUp 106/21. [BMSiG-47627/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9.07.2021 roku, sygn. akt V GU 244/20, na skutek wniosku złożonego dnia 30.11.2020 r., uzupełnionego w dniu 2.02.2021 r., ogłosił upadłość Piotra Grzegorczyka, numer PESEL 68060306317, zamieszkałego w Czarnowie 21, 58-400 Kamienna Góra, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Małgorzaty Anisimowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 74; adres: ul. Klonowica 2 lok 5b, 58-500 Jelenia Góra. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498. ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 106/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48325
 • Dodano: 2021-07-28 13:13:22
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Kierstein Anna

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 48553. Kierstein Anna prowadząca gospodarstwo rolne w Rozmierzu. [BMSiG-47541/2021] Nadzorca układu Anny Kierstein - osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne, adres: ul. Wyzwolenia 31, 47-171 Rozmierz (poczta Strzelce Opolskie), posiadająca PESEL 85052616346, posiadająca NIP 756-197-36-37, w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w trybie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, tj. w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w trybie przepisu art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem, którego termin wyznaczył na dzień 12 sierpnia 2021 roku, godz. 1200, w Katowicach (40-158), przy ul. Jesionowej 22 (Kancelaria Adwokacka Wojciech Zymek). Przedmiotem obrad Zgromadzenia Wierzycieli będzie głosowanie nad układem. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Wypełnione karty do głosowania można przesłać na adres nadzorcy układu: Sebastian Lechkun - nadzorca układu Anny Kierstein, ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice. O terminie Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu nadzorca układu zawiadomi wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności oraz w spisie wierzytelności spornych, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48553
 • Dodano: 2021-07-28 16:00:42
 • Administrator

Grzesica Katarzyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48326. Grzesica Katarzyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1083/21, X GUp 817/21/8. [BMSiG-47646/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 13 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 1083/21, ogłoszona została upadłość Katarzyny Grzesicy jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej PESEL 73113004900, zamieszkałej w Katowicach 40-015, ul. Starowiejska 5/1. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 817/21/8. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Syndyka Robert Sczendzina, 40-062 Katowice, ul. Jana Kilińskiego 16/10, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48326
 • Dodano: 2021-07-28 13:14:06
 • Administrator

USŁUGI ROLNICZE RYSZARD MICHALSKI

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 48554. Michalski Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE RYSZARD MICHALSKI w Chawłodnie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRz 97/21. [BMSiG-47675/2021] OŚWIADCZENIE O OTWARCIU POSTĘPOWANIA O ZATWIERDZENIU UKŁADU Ryszard Michalski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ryszard Michalski z siedzibą w: Chawłodno (62-130), Chawłodno 12, NIP 7661470203, REGON 570957268, obwieszcza otwarciu postępowania o zatwierdzeniu układu w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nadzorcą układu jest Spółka Doradcy na Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-310), ul. Śląska 54/5, nr KRS 0000826501, NIP 5862353199, REGON 385461961, w której to spółce jedynym członkiem Zarządu jest Pani Anna Bufnal, posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1192. Dzień układowy to 28.06.2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48554
 • Dodano: 2021-07-28 16:03:31
 • Administrator

Grupa PIOTR I PAWEŁ Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 48555. „GRUPA PIOTR I PAWEŁ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Poznaniu. KRS 0000508573. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 maja 2014 r., sygn. akt XI GRs 11/18. [BMSiG-47698/2021] Nadzorca wykonania układu - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. - sprawujący nadzór nad wykonaniem układu zatwierdzonego w postępowaniu sanacyjnym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (aktualnie WSS Nieruchomości sp. z o.o.), w sprawie o sygn. akt XI GRs 11/18, informuje, iż, działając na podstawie art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, złożył do ww. Sądu I (pierwsze) sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 26 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48555
 • Dodano: 2021-07-28 16:04:15
 • Administrator

TRANS-MARKET Sp. a z o.o.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 48556. „TRANS-MARKET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tychach. KRS 0000119525. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 czerwca 2002 r., sygn. akt X GRp 12/19/9. [BMSiG-47653/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że przyśpieszone postępowanie układowe spółki TRANS-MARKET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Tychach zastało umorzone postanowieniem z dnia 10 czerwca 2021 r. (sygn. akt X GRp 12/19/9). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania. Osoby uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego mogą złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48556
 • Dodano: 2021-07-28 16:04:57
 • Administrator

WORK SERVICE S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 48557. „WORK SERVICE” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000083941. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 stycznia 2002 r., sygn. akt VIII GRz 16/20. [BMSiG-47831/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że Jerzy Sławek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 2), jako nadzorca wykonania układu częściowego obejmującego restrukturyzacje zobowiązań dłużnika - „Work Service” S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Gwiaździstej 66, numer KRS 0000083941, wobec wierzycieli BNP Paribas Bank Polska S.A. w Warszawie (KRS 0000011571), Bank Millennium S.A. w Warszawie (KRS 0000010186), Santander Bank Polska S.A. w Warszawie VIII GRz 16/20 (KRS 0000008723) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie (KRS 0000026438), złożył do akt sprawy w dniu 16.04.2021 r. sprawozdanie za okres od dnia od 22.01.2021 r. do 31.03.20213 r., zaś w dniu 16.07.2021 r. sprawozdanie za okres od 1.04.2021 r. do 30.06.2021 r., dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48557
 • Dodano: 2021-07-28 16:05:57
 • Administrator

Hajczuk Janina

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48327. Hajczuk Janina. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 161/21 of, V GUp 204/21 of. [BMSiG-47572/2021] Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 161/21 of, z dnia 6 lipca 2021 r., ogłosił upadłość Janiny Hajczuk, zam.: 48-370 Paczków, Ujeździec 73/4, identyfikującej się numerem PESEL 50031819067, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 80; adres Kancelarii syndyka: Bożena Filipek, 48-303 Nysa, ul. Piłsudskiego 62. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r., Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE.L.2015.141.19 ze zm.) Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wyzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na podany powyżej adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 204/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy w Opolu, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48327
 • Dodano: 2021-07-28 13:15:28
 • Administrator

BIOGAZ-INVEST Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 48558. BIOGAZ - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Pędzewie. KRS 0000396851. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 września 2011 r., sygn. akt V GRs 8/20. [BMSiG-47648/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem wydanym na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 lipca 2021 roku w sprawie V GRs 8/20 umorzył postępowanie sanacyjne dłużnika: BIOGAZ - INVEST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pędzewie (KRS 0000396851). Poucza się, że: Przysługuje zażalenie uczestnikom postępowania, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Toruniu (Sądu II instancji) za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, w terminie dwutygodniowym - art. 327 pr. rest. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika, zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu (art. 334 ust. 1 pr. restr.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48558
 • Dodano: 2021-07-28 16:06:45
 • Administrator

"Deputat Emilia"

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 48559. Deputat Emilia prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Emilia Deputat” w Lebiedzinie. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 40/19. [BMSiG-47743/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w sprawie dłużnika Emilii Deputat prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Emilia Deputat” w Lebiedzinie, PESEL 95123000862, nadzorca wykonania układu złożył sprawozdania za okres od dnia 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż ww. sprawozdania można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48559
 • Dodano: 2021-07-28 16:07:39
 • Administrator

GREEN SYSTEMS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 48560. GREEN SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Osnowcu. KRS 0000355235. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 kwietnia 2010 r., sygn. akt V GRz 7/20. [BMSiG-47630/2021] KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie - nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Green Systems sp. z o.o. z siedzibą w Osnowcu (KRS 0000355235) w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. akt V GRz 7/20) informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) złożył do Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, „Sprawozdanie nr 1” z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 25 marca 2021 r. do 25 czerwca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48560
 • Dodano: 2021-07-28 16:08:18
 • Administrator

Hebda Halina

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48328. Hebda Halina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 245/21, V GUp 268/21 of. [BMSiG-47803/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 27 maja 2021 r., o sygn. akt V GU 245/21, na skutek wniosku złożonego dnia 22 kwietnia 2021 r., ogłosił upadłość Haliny Hebdy, PESEL 58022614406, zamieszkałej w Czarnej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Jakuba Pieczonki (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1221, adres: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 268/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48328
 • Dodano: 2021-07-28 13:16:19
 • Administrator

IMPERIA GROUP S.A.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 48561. IMPERIA GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Wągrowcu. KRS 0000524422. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2014 r., sygn. akt XI GRp 13/20. [BMSiG-47685/2021] Sędzia komisarz zarządził w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec IMPERIA GROUP S.A. z siedzibą w Wągrowcu (KRS 0000524422), sygnatura akt XI GRp 13/20, zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 3 września 2021 roku, godzina 1030, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, sala nr 238. Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz z dokumentami, z których wynikać będzie umocowanie osób podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) i ustnie podczas zgromadzenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48561
 • Dodano: 2021-07-28 16:09:37
 • Administrator

KRUQ Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 48562. KRUQ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Wągrowcu. KRS 0000292631. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 listopada 2007 r., sygn. akt XI GRp 15/20. [BMSiG-47754/2021] Sędzia komisarz w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Kruq spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wągrowcu, numer KRS 0000292631, sygn. akt XI GRp 15/20, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 maja 2021 r. zatwierdzony został spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 8 marca 2021 r., z uwzględnieniem zmian wynikających ze spisu złożonego w dniu 14 maja 2021 r. Jednocześnie informuje się, że postanowieniem z 10 czerwca 2021 r. Sąd umorzył przyspieszone postępowanie układowe wobec stwierdzenia, że układ nie został przyjęty na skutek braku wymaganej większości. Poucza się, że na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia. Poucza się również, że osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48562
 • Dodano: 2021-07-28 16:10:31
 • Administrator

JOART S.A.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-07-28. Inne
Poz. 48563. JOART SPÓŁKA AKCYJNA w Bolesławcu. KRS 0000391786. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2011 r., sygn. akt V GRp 1/20. [BMSiG-47593/2021] Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym, przyspieszonym postępowaniu układowym, wobec dłużnika JOART S.A., numer KRS 0000391786, toczącym się przed tut. Sądem (sygn. akt postępowania: V GRp 1/20), wyznaczona została na dzień 18 sierpnia 2021 r., o godz. 900, w sali nr 201, w budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18, rozprawa w przedmiocie rozpoznania i zatwierdzenia układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 9 kwietnia 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48563
 • Dodano: 2021-07-28 16:11:13
 • Administrator

Henryk-Sołtys Teresa

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48329. Henryk-Sołtys Teresa. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 105/21 of, V GUp 114/21 of. [BMSiG-47767/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 105/21 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 26 maja 2021 r. ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Henryk-Sołtys, zamieszkałej w Elblągu przy ul. Traugutta 37B/8, 82-300 Elbląg, numer PESEL 55080104887, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Renaty Piętki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310, Kancelaria Radcy Prawnego Renaty Piętki, 81-309 Gdynia, ul. Warszawska 78. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 114/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48329
 • Dodano: 2021-07-28 13:17:11
 • Administrator

Przedsiebiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne GER-POL Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska Sp. J.

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48564. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „GER-POL” ANDRZEJ BĘDKOWSKI, JOLANTA BĘDKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W RESTRUKTURYZACJI w Gliwicach. KRS 0000040069. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 sierpnia 2001 r., sygn. akt XII GRs 3/18. [BMSiG-47727/2021] OGŁOSZENIE ZARZĄDCY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNEGO „GER-POL” ANDRZEJ BĘDKOWSKI, JOLANTA BĘDKOWSKA SPÓŁKA JAWNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W GLIWICACH (KRS 0000040069) Zarządca masy sanacyjnej Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego „GER-POL” Andrzej Będkowski, Jolanta Będkowska spółka jawna w restrukturyzacji ustanowiony w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, o sygn. akt XII GRs 3/18, na podstawie postanowienia Sądu Restrukturyzacyjnego z dnia 28 maja 2021 r., zaprasza do składania ofert nabycia od masy sanacyjnej: 1. Nieruchomości zabudowanej budynkami niemieszkalnymi, położ onej w Czeladzi przy ul. Dehnelów 2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KA1B/00014512/6, która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk- -Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 599.000 zł netto (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 599.000 zł netto (pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). Warunki uczestnictwa w sprzedaży: 1. Sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert - pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2021 roku. 3. Wadium wynosi 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Tryb składania ofert: 1. Oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 roku, do godz. 1000, w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską, o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy. Konkurs ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2021 roku, o godz. 1015, w Biurze Zarządcy przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert. 2. Nieruchomości niezabudowanej położonej w Czeladzi przy ul. Dehnelów, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KA1B/00054989/2, która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 46.800 zł netto (czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100). Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 46.800 zł netto (czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100). Warunki uczestnictwa w sprzedaży: 1. Sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert - pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2021 roku; 3. Wadium wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych 00/100). Tryb składania ofert: 1. Oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 roku, do godz. 1100, w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską, o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy. Konkurs ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2021 roku, o godz. 1115, w Biurze Zarządcy przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert. 3. Nieruchomości niezabudowanej położ onej w miejscowości Przybynów, gmina Żarki, przy ul. Letniskowej, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr CZ1M/00059828/0, która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk- -Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 296.000 zł netto (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 296.000 zł netto (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Warunki uczestnictwa w sprzedaży: 1. Sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert - pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2021 roku. 3. Wadium wynosi 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Tryb składania ofert: 1. Oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 roku, do godz. 1200, w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską, o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy. Konkurs ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2021 roku, o godz. 1215, w Biurze Zarządcy przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert. 4. Nieruchomości zabudowanej budynkami położ onej w Tarnówku, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1U/00049320/8, która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk-Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 1.766.000 zł netto (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza nieruchomości to wartość 1.766.000 zł netto (jeden milion siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Warunki uczestnictwa w sprzedaży: 1. Sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert - pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2021 roku. 3. Wadium wynosi 180.000 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Tryb składania ofert: 1. Oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 roku, do godz. 1300, w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41-506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy. Konkurs ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2021 roku, o godz. 1315, w Biurze Zarządcy przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert. 5. Prawa do własności nieruchomości zabudowanej obiektem magazynowym położ onej w Tarnówku, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LE1U/00073748/1, która to nieruchomość objęta została Operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Hannę Szeluk- -Bojko w dniu 20.05.2020 r., której wartość rynkowa wynosi 2.271.000 zł netto (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Cena wywoławcza nieruchomości to wartość, tj.: 2.271.000 zł netto (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100). Warunki uczestnictwa w sprzedaży: 1. Sprzedaż odbędzie się w drodze nieograniczonego pisemnego konkursu ofert - pisemną ofertę spełniającą warunki Regulaminu zamieszczonego na stronie www.gerpol.kubiczekm.com może złożyć każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 2. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium na rachunek masy sanacyjnej prowadzony w Mikołowskim Banku Spółdzielczym w Mikołowie o numerze: 32 8436 0003 0000 0026 8346 0006 albo dla przelewów z zagranicy PL32 8436 0003 0000 0026 8346 0006, w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2021 r. Za wpłatę wadium będzie uważane wyłącznie uznanie rachunku masy sanacyjnej kwotą wadium najpóźniej w dniu 11 sierpnia 2021 roku. 3. Wadium wynosi 227.000 zł (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100). Tryb składania ofert: 1. Oferty w konkursie ofert należy składać pisemnie wyłącznie w języku polskim w terminie do dnia 12 sierpnia 2021 roku, do godz. 1400, w Biurze Zarządcy w Chorzowie (41- 506) przy ul. Działkowej 8 IV p. W wypadku nadania oferty przesyłką pocztową lub kurierską, o złożeniu oferty decyduje data i godzina jej doręczenia do Biura Zarządcy. Konkurs ofert: 1. Otwarcie ofert nastąpi 12 sierpnia 2021 roku, o godz. 1415, w Biurze Zarządcy przy ul. Działkowej 8 w Chorzowie, przez Zarządcę, w obecności co najmniej dwóch współpracowników, spośród których jeden protokołuje przebieg konkursu ofert. Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym ogłoszeniem można uzyskać pod numerem telefonu: +48 32 308 0000, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1900, jak również drogą elektroniczną pod adresem: info@kubiczekm.com. Wszelkie dokumenty powiązane z przetargiem dostępne są pod adresem: www.gerpol.kubiczekm.com. Marcin Mirosław Kubiczek (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244) MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48564
 • Dodano: 2021-07-28 16:12:21
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe ZNAKBUD G. Dalidowski W. Paduch M. Górko Sp. J.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 48565. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- -USŁUGOWE „ZNAKBUD” G. DALIDOWSKI W. PADUCH M. GÓRKO SPÓŁKA JAWNA w Gorzowie Wielkopolskim. KRS 0000035778. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GRs 1/18. [BMSiG-47660/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie o sygn. akt V GRs 1/18 postanowił: zatwierdzić układ przyjęty przez Zgromadzenie Wierzycieli Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „Znakbud” G. Dalidowski, W. Paduch, M. Górko spółki jawnej w Gorzowie Wlkp. w restrukturyzacji, przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 20.11.2019 r. o następującej treści: Wierzytelności zostaną podzielone na następujące grupy: I. Wierzytelności o wartości do 3.000,00 zł włącznie A. Umorzenie w całości odsetek i innych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych. B. Spłata całości wierzytelności głównej podlega rozłożeniu na 12 kwartalnych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: 1. pierwszej raty nastąpi w terminie 3 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 2. drugiej raty nastąpi w terminie 6 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 3. trzeciej raty nastąpi w terminie 9 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 4. czwartej raty nastąpi w terminie 12 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 5. piątej raty nastąpi w terminie 15 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 6. szóstej raty nastąpi w terminie 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 7. siódmej raty nastąpi w terminie 21 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 8. ósmej raty nastąpi w terminie 23 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 9. dziewiątej raty nastąpi w terminie 26 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 10. dziesiątej raty nastąpi w terminie 29 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 11. jedenastej dwunastej raty nastąpi w terminie 31 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 12. jedenastej dwunastej raty nastąpi w terminie 33 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. II. Wierzytelności o wartości od 3.000,01 zł do 33.000,00 zł włącznie A. Umorzenie w całości odsetek i innych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych. B. Wierzytelność główna podlega redukcji o 95% przy zaokrągleniu w dół do pełnego złotego. C. Pozostała nieumorzona część wierzytelności głównej w wysokości 5% podlega rozłożeniu na 12 kwartalnych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: 1. pierwszej raty nastąpi w terminie 3 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 2. drugiej raty nastąpi w terminie 6 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 3. trzeciej raty nastąpi w terminie 9 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 4. czwartej raty nastąpi w terminie 12 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 5. piątej raty nastąpi w terminie 15 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 6. szóstej raty nastąpi w terminie 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 7. siódmej raty nastąpi w terminie 21 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 8. ósmej raty nastąpi w terminie 23 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 9. dziewiątej raty nastąpi w terminie 26 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 10. dziesiątej raty nastąpi w terminie 29 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 11. jedenastej dwunastej raty nastąpi w terminie 31 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 12. jedenastej dwunastej raty nastąpi w terminie 33 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. III. Wierzytelności o wartości od 33.300,01 zł do 50.000,00 zł włącznie A. Umorzenie w całości odsetek i innych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych. B. Wierzytelność główna podlega redukcji o 50% przy zaokrągleniu w dół do pełnego złotego C. Pozostała nieumorzona część wierzytelności głównej w wysokości 50% podlega rozłożeniu na 12 kwartalnych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: 1. pierwszej raty nastąpi w terminie 3 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 2. drugiej raty nastąpi w terminie 6 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 3. trzeciej raty nastąpi w terminie 9 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 4. czwartej raty nastąpi w terminie 12 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 5. piątej raty nastąpi w terminie 15 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 6. szóstej raty nastąpi w terminie 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 7. siódmej raty nastąpi w terminie 21 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 8. ósmej raty nastąpi w terminie 23 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 9. dziewiątej raty nastąpi w terminie 26 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 10. dziesiątej raty nastąpi w terminie 29 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 11. jedenastej dwunastej raty nastąpi w terminie 31 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 12. jedenastej dwunastej raty nastąpi w terminie 33 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. IV. Wierzytelności o wartości do 50.000,01 zł do 80.000,00 zł włącznie A. Umorzenie w całości odsetek i innych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych. B. Wierzytelność główna podlega redukcji o 55% przy zaokrągleniu w dół do pełnego złotego. C. Pozostała nieumorzona część wierzytelności głównej w wysokości 45% podlega rozłożeniu na 12 kwartalnych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: D. Spłata całości wierzytelności głównej podlega rozłożeniu na 12 kwartalnych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: 1. pierwszej raty nastąpi w terminie 3 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 2. drugiej raty nastąpi w terminie 6 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 3. trzeciej raty nastąpi w terminie 9 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 4. czwartej raty nastąpi w terminie 12 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 5. piątej raty nastąpi w terminie 15 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 6. szóstej raty nastąpi w terminie 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 7. siódmej raty nastąpi w terminie 21 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 8. ósmej raty nastąpi w terminie 23 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 9. dziewiątej raty nastąpi w terminie 26 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 10. dziesiątej raty nastąpi w terminie 29 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 11. jedenastej dwunastej raty nastąpi w terminie 31 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 12. jedenastej dwunastej raty nastąpi w terminie 33 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. V. Wierzytelności o wartości od 80.000,01 zł do 150.000,00 zł A. Umorzenie w całości odsetek i innych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych B. Wierzytelność główna podlega redukcji o 95% przy zaokrągleniu w dół do pełnego złotego. C. Pozostała nieumorzona część wierzytelności głównej w wysokości 5% podlega rozłożeniu na 12 kwartalnych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: E. Spłata całości wierzytelności głównej podlega rozłożeniu na 12 kwartalnych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: 1. pierwszej raty nastąpi w terminie 3 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 2. drugiej raty nastąpi w terminie 6 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 3. trzeciej raty nastąpi w terminie 9 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 4. czwartej raty nastąpi w terminie 12 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 5. piątej raty nastąpi w terminie 15 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 6. szóstej raty nastąpi w terminie 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 7. siódmej raty nastąpi w terminie 21 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 8. ósmej raty nastąpi w terminie 23 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 9. dziewiątej raty nastąpi w terminie 26 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 10. dziesiątej raty nastąpi w terminie 29 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 11. jedenastej dwunastej raty nastąpi w terminie 31 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 12. jedenastej dwunastej raty nastąpi w terminie 33 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. VI. Wierzytelności o wartości powyżej 150.000,01 zł A. Umorzenie w całości odsetek i innych należności ubocznych, w tym kosztów sądowych i egzekucyjnych. B. Wierzytelność główna podlega redukcji o 70% przy zaokrągleniu w dół do pełnego złotego C. Pozostała nieumorzona część wierzytelności głównej w wysokości 30% podlega rozłożeniu na 12 kwartalnych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: D. Spłata całości wierzytelności głównej podlega rozłożeniu na 12 kwartalnych nieoprocentowanych rat, w ten sposób, że spłata: 1. pierwszej raty nastąpi w terminie 3 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 2. drugiej raty nastąpi w terminie 6 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 3. trzeciej raty nastąpi w terminie 9 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 4. czwartej raty nastąpi w terminie 12 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 5. piątej raty nastąpi w terminie 15 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 6. szóstej raty nastąpi w terminie 18 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 7. siódmej raty nastąpi w terminie 21 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 8. ósmej raty nastąpi w terminie 23 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 9. dziewiątej raty nastąpi w terminie 26 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 10. dziesiątej raty nastąpi w terminie 29 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 11. jedenastej dwunastej raty nastąpi w terminie 31 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu, 12. jedenastej dwunastej raty nastąpi w terminie 33 miesięcy po prawomocnym zatwierdzeniu układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48565
 • Dodano: 2021-07-28 16:13:22
 • Administrator

KOTŁY ŻYWIEC Bartosz Bizoń i Wspólnicy Sp. J.

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności
Poz. 48566. KOTŁY ŻYWIEC BARTOSZ BIZOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA w Żywcu. KRS 0000253276. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 marca 2006 r., sygn. akt VI GRs 4/19. [BMSiG-47656/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, zawiadamia, iż w dniu 17 marca 2021 r., sygn. akt VI GRs 4/19, w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Kotły Żywiec Bartosz Bizoń i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Żywcu (KRS 0000253276) wydano postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia uaktualnionego spisu wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48566
 • Dodano: 2021-07-28 16:14:18
 • Administrator

Janiak Katarzyna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48330. Janiak Katarzyna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 305/21, XV GUp 373/21. [BMSiG-47731/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 305/21, ogłosił upadłość Katarzyny Janiak (numer PESEL 75100508288), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Agnieszki Rajewskiej (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1001), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do sądu okręgowego. Sygn. akt XV GUp 373/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48330
 • Dodano: 2021-07-28 13:17:55
 • Administrator

JERZY STEINHOF Joljur

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 48567. Steinhof Jerzy prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jerzy Steinhof Joljur w Taciszowie. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRz 11/21. [BMSiG-47781/2021] Ja, niżej podpisany Jacek Pietrzela, nadzorca układu Jerzego Steinhofa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jerzy Steinhof Joljur w Taciszowie (44-171 poczta Pławniowice), przy ul. Sportowej 11, NIP 6311017810, REGON 272444275, w postępowaniu o zatwierdzenie układu, prowadzonym Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRz 11/21, zawiadamiam niniejszym o wyznaczonym na dzień 12 sierpnia 2021 roku, o godz. 1000, zgromadzeniu wierzycieli Dłużnika w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i zostanie uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności. Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym materialnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc. Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu pisemnie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48567
 • Dodano: 2021-07-28 16:15:01
 • Administrator

Jarosz Dorota

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48331. Jarosz Dorota. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 365/21, XI GUp 705/21/AJ. [BMSiG-47631/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 czerwca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 365/21, ogłosił upadłość dłużnika Doroty Jarosz, PESEL 67050403085, zam.: w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą akt XI GUp 705/21/AJ. Wyznaczono syndyka w osobie Łukasza Lewandowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1143). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym syndykowi na wskazany adres: Łukasz Lewandowski, ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie przewidzianym w art. 4911 ust. 1 p.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48331
 • Dodano: 2021-07-28 13:18:44
 • Administrator

Kalinowski Wojciech

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48332. Kalinowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 183/21, V GUp „of” 177/21. [BMSiG-47521/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25.06.2021 r. (sygn. akt V GU „of” 183/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika, PESEL 53091017219, zamieszkałego w Górowie 34/3, 11-311 Kolno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Zygmunta Wichrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 219; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi, na adres: ul. Lubelska 30 p. 112, 10-407 Olsztyn, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 6. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 177/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48332
 • Dodano: 2021-07-28 13:19:34
 • Administrator

Karolczak Tadeusz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48333. Karolczak Tadeusz. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 989/21, XI GUp 769/21. [BMSiG-47744/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 989/21, ogłosił upadłość dłużnika Tadeusza Karolczaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 53070511859, NIP 7830000895), zam.: ulica Półwiejska 11/23, 61-885 Poznań. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Krzysztofa Gnatowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 423. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr. u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 769/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48333
 • Dodano: 2021-07-28 13:20:27
 • Administrator

Karszni Dominika

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48334. Karsznia Dominik. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 290/21. [BMSiG-47793/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17.06.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 290/21, ogłosił upadłość dłużnika Dominika Karszni (PESEL 97040208372, NIP 5542963217), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Szulca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1162); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dąbrowa 62, 85-147 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48334 o
 • Dodano: 2021-07-28 13:21:04
 • Administrator

Kasprzyk Urszula

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48335. Kasprzyk Urszula. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 154/21, VI GUp 155/21. [BMSiG-47633/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2021 r., w sprawie o sygn. akt VI GU 154/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużniczki Urszuli Kasprzyk, zamieszkałej w Świdnicy (58-100), ul. Grabarska 10/4, PESEL 55081602049, NIP 8842674393; 2. wyznaczyć na syndyka Włodzimierza Bernackiego; 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Włodzimierz Bernacki - Kancelaria Syndyka, ul. Wrocławska 113/8, 58-306 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; 6. stwierdzić, jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.u; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. Nr 141, str. 19). Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt VI GUp 155/21. Zażalenie przysługuje wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48335
 • Dodano: 2021-07-28 13:24:11
 • Administrator

Komisarczuk Joanna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48336. Komisarczuk Joanna. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 345/21 of, IX GUp 285/21. [BMSiG-47749/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 12 lipca 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 345/21 of, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Joanny Komisarczuk, zamieszkałej: 22-442 Adamów, Feliksówka 42, PESEL 69022402441, NIP 9221145061, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Karola Schmidta, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1406; III. wezwać wierzycieli upadłej Joanny Komisarczuk, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Wrzosowa 19, 23-400 Biłgoraj; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Joanny Komisarczuk, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospo darczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 1.000 (tysiąc) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania), w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd.1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Joanny Komisarczuk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Joanny Komisarczuk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 285/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48336
 • Dodano: 2021-07-28 13:25:10
 • Administrator

Korpowski Kazimierz

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48337. Korpowski Kazimierz. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 19/21, V GUp 114/21. [BMSiG-47736/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 r., sygnatura akt V GU 19/21 (obecnie V GUp 114/21), ogłoszona została upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Kazimierza Korpowskiego, zamieszkałego: Ługi 34a, 66-520 Dobiegniew, PESEL 57090902877. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce syndyka na adres: Kancelaria Syndyka Anita Pielin, ul. Roosevelta 16/2, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd postanowił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48337
 • Dodano: 2021-07-28 13:25:56
 • Administrator

Kowalska-Marciniak Agnieszka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48338. Kowalska-Marciniak Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 888/21, XIX GUp 876/21. [BMSiG-47594/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 888/21, postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość Agnieszki Kowalskiej-Marciniak, zamieszkałej w Nowym Dworze Mazowieckim, PESEL 80100704800, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczyć syndyka w osobie Doroty Trendak-Tarazewicz (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1038); 4. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Dorota Trendak- -Tarazewicz, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 888/21, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. przyznać syndykowi Dorocie Trednak-Tarazewicz zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy wskazany przez syndyka; 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 8. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 876/21; 9. poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel, w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, musi złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem na piśmie można w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48338
 • Dodano: 2021-07-28 13:26:46
 • Administrator

Korytowski Sławomir

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48339. Korytowski Sławomir. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 346/21, XV GUp 392/21. [BMSiG-47625/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13.07.2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 346/21, ogłosił upadłość Sławomira Korytowskiego (PESEL 69062303838, NIP 5611208502), zamieszkałego w Pruszczu, nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Macieja Grzelaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1381); określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Obrońców Bydgoszczy 12/1, 85-054 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48339
 • Dodano: 2021-07-28 13:27:36
 • Administrator

Kubkowski Zygmunt

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48340. Kubkowski Zygmunt. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1088/20, XII GUp 608/21. [BMSiG-47697/2021] Syndyk masy upadłości Zygmunta Kubkowskiego podaje do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 lipca 2021 r., o sygn. akt XII GU 1088/20, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Zygmunta Kubkowskiego (Kubkowski poprzednio Zygmunt Kosiński), zamieszkałego w Tarnowskich Górach, PESEL 64062905417, NIP 6451371291, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30 sierpnia 2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Wójcika, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1172; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Jałowcowa 4, 40-750 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt XII GUp 608/21. Pouczenie co do pkt VI Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48340
 • Dodano: 2021-07-28 13:30:18
 • Administrator

Kuczko Krystyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48341. Kuczko Krystyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 771/21/4, X GUp 807/21/4. [BMSiG-47655/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 roku, o sygn. akt X GU 771/21/4, ogłoszona została upadłość dłużniczki Krystyny Kuczko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Chorzowie (kod 41-506) przy ul. Podmiejskiej 46/2, PESEL 50081817145. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 807/21/4. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Suligę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 183. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Zbigniew Suliga, ul. Graniczna 29, pokój 112, 40-956 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszej sprawie oraz określił, iż przedmiotowe postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48341
 • Dodano: 2021-07-28 13:32:26
 • Administrator

Kuś Zdzisława

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48342. Kuś Zdzisława. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 852/21, X GUp 816/21/8. [BMSiG-47665/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 13 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 852/21, ogłoszona została upadłość Zdzisławy Kuś jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej PESEL 52042508585, NIP 5771034175, zamieszkałej w Bytomiu 41-902, ul. Jagiellońska 12/3A. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 816/21/8. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Syndyka Robert Sczendzina, 40-062 Katowice, ul. Jana Kilińskiego 16/10, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48342
 • Dodano: 2021-07-28 13:33:11
 • Administrator

Łabiak Andrzej

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48343. Łabiak Andrzej. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 206/21, VI GUp 167/21. [BMSiG-47602/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 206/21, ogłosił upadłość Andrzeja Łabiaka, PESEL 51120406070, NIP 8860007709, zamieszkałego w Wałbrzychu (58-303), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Łukasza Żabskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1454), adres: gen. J. Bema 99, 58-304 Wałbrzych. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Łukasz Żabski, ul. gen. J. Bema 99, 58-304 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt VI GUp 167/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. J. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wszczęte postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 p.u. w zw. z art. 4912 ust. 1 p.up. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L Nr 141 s. 19). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielom w terminie tygodnia od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawo upadłościowe, postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48343
 • Dodano: 2021-07-28 13:33:57
 • Administrator

Lechowska Ilona5

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-28. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 48344. Lechowska Ilona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 207/21, XIV GUp 491/21. [BMSiG-47711/2021] SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA W Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 141/2021, z dnia 23 lipca 2021 r., na stronie 35, pod pozycją 47460, ukazało się ogłoszenie w sprawie pod sygn. akt XIV GU 207/21, XIV GUp 491/21, w przedmiocie ogłoszenia upadłości Ilony Lechowskiej. W niniejszym ogłoszeniu błędnie wskazano datę wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. W treści ogłoszenia wskazano datę „28 czerwca 2021 roku”, a powinno być: „30 czerwca 2021 roku”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48344
 • Dodano: 2021-07-28 13:34:15
 • Administrator

Makowski Piotr

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48345. Makowski Piotr. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 399/20, VI GUp 180/21. [BMSiG-47637/2021] Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 lipca 2021 roku, o sygn. akt VI GU 399/20, ogłosił upadłość Piotra Makowskiego, zamieszkałego: ul Wojska Polskiego 5/13, 58-130 Żarów, PESEL 86102602795, NIP 8842438385, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację jego majątku. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Wichrowskiego (numer licencji 936) oraz ustalił, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi na adres: Grzegorz Wichrowski, ul. Tarnogajska 18/116, 50-512 Wrocław, o sygn. akt VI GUp 180/21, w terminie trzydziestu dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się wierzycieli, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu, na adres Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 10, 58-300 Wałbrzych, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48345
 • Dodano: 2021-07-28 13:35:18
 • Administrator

Maniawski Maciej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48346. Maniawski Maciej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 333/21, V GUp 293/21 of. [BMSiG-47735/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2021 r., o sygn. akt V GU 333/21, na skutek wniosku złożonego dnia 31.05.2021 r., ogłosił upadłość Macieja Maniawskiego, PESEL 81072808336, zamieszkałego w Dębicy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Stanisława Mazura, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 91, adres: Kozłów 88, 39-200 Dębica. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawą jurysdykcji sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141/19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 293/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszenie upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48346
 • Dodano: 2021-07-28 13:36:05
 • Administrator

Michalski Grzegorz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48347. Michalski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 465/21, XII GUp 546/21. [BMSiG-47542/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 lipca 2021 r., o sygn. akt XII GU 465/21: 1) ogłosił upadłość dłużnika Grzegorza Michalskiego, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, PESEL 58030513777, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) wskazał, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3) wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marcina Ferdyna (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 220); 4) wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5) wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadło ści w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6) wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Dalsze postępowanie będzie prowadzone pod sygn. akt XII GUp 546/21. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o ogłoszenie upadłości wyłącznie w zakresie pkt. 6 składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Na postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48347
 • Dodano: 2021-07-28 13:36:50
 • Administrator

Mielczarek Małgorzata

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48348. Mielczarek Małgorzata. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 77/21, V GUp 93/21. [BMSiG-47621/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 10 czerwca 2021 r., sygnatura akt V GUp 93/21 (poprzednio V GU 77/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużniczki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Małgorzaty Mielczarek, zamieszkałej w Kuźniku przy ul. Kużnik 58, PESEL 85012006620. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jakuba Liszki, nr licencji 623. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Krzywoustego 4/2, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowania toczy się w trybie art. 4911 ust. 2 P.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48348
 • Dodano: 2021-07-28 13:37:41
 • Administrator

Mizia Maria

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48349. Mizia Maria. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 186/21/4, X GUp 808/21/4. [BMSiG-47671/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 roku, o sygn. akt X GU 186/21/4, ogłoszona została upadłość dłużniczki Marii Mizi, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Katowicach (kod 40-750) przy ul. Boya Żeleńskiego 85A/4, PESEL 49112105966, NIP 6431687996. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 808/21/4. Na syndyka wyznaczono Zbigniewa Suligę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 183. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: Doradca Restrukturyzacyjny Zbigniew Suliga, ul. Graniczna 29, pokój 112, 40-956 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszej sprawie oraz określił, iż przedmiotowe postępowanie upadłościowe będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48349
 • Dodano: 2021-07-28 13:38:24
 • Administrator

Marzec Agata

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48350. Marzec Agata. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 175/21, XII GUp 566/21. [BMSiG-47568/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 r., o sygn. akt XII GU 175/21, ogłosił upadłość Agaty Marzec, PESEL 79010917444, zamieszkałej w Jastrzębiu-Zdroju (44-335), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Kubicy, nr 548 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Szpitalna 18, 43-430 Skoczów, adres mail: biuro@restrukturyzacja-upadlosci.pl, telefon 663 505 550, rachunek bankowy 19 2490 0005 0000 4530 9473 1492. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802), a do wykonywania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - XII GUp 566/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego w znakach sądowych lub na rachunek tutejszego Sądu nr 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia/zarządzenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeb nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48350
 • Dodano: 2021-07-28 13:39:17
 • Administrator

Murawska Karolina

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48351. Murawska Karolina. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 138/21 of. [BMSiG-47700/2021] Postanowieniem z dnia 22 lipca 2021 roku, Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, z wniosku dłużnika Karoliny Murawskiej o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Karoliny Murawskiej, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Sowińskiego 3 m. 9, posługującej się numerem PESEL 87083101608, będącą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłej syndykowi na adres: 26-603 Radom, ul. Komunalna 103/1; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w tym postępowaniu; IV. wyznaczyć na syndyka Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 405; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawo upadłościowe; VI. określić, że postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48351
 • Dodano: 2021-07-28 13:40:05
 • Administrator

Nieckarz Jan

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-07-28. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48352. Nieckarz Jan. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upałościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 193/21, V GUp „of” 194/21. [BMSiG-47551/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 21 lipca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 193/21): 1. ogłosił upadłość dłużnika Jana Nieckarza, zamieszkałego w Rynie przy ulicy Kopernika 13/5, 11-520 Ryn, PESEL 50022502170, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na adres: 10-686 Olsztyn, ul. Boenigka 27/302, wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Panią Beatę Garbacz, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1339. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 194/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 144/2021 (6289) z dnia 28 lipca 2021 r. → Pozycja 48352
 • Dodano: 2021-07-28 13:40:58
 • Administrator

Byrdy Beata

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48139. Byrdy Beata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 307/20 of. [BMSiG-47463/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ogłoszonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, wobec Beaty Byrdy, PESEL 65071700943, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt VI GUp 307/20 of, informuje, że został sporządzony i złożony do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie udziału 1/2 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 5, znajdującym się w budynku wielorodzinnym nr 33 przy ulicy Grunwaldzkiej w Bielsku-Białej, dla którego Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr BB1B/00064134/1. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. Kilińskiego 16/10, po uprzednim umówieniu terminu, pod nr tel. 501 366 336. Syndyk poucza, że w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48139
 • Dodano: 2021-07-27 17:14:17
 • Administrator

Chudy Waldemar

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48140. Chudy Waldemar. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 547/20/8. [BMSiG-47340/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym upadłego Waldemara Chudego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Bytomiu, posiadającej numer PESEL 65110307216, sygn. akt X GUp 547/20/8, wydał w dniu 9 lipca 2021 roku postanowienie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48140
 • Dodano: 2021-07-27 17:15:03
 • Administrator

Cytacka Krystyna

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48141. Cytacka Krystyna. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 330/20. [BMSiG-47429/2021] Syndyk masy upadłości Krystyny Cytackiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 330/20, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawo własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Ludwikowie przy ulicy Bursztynowej 12. Nieruchomość gruntowa stanowi działkę numer 37/2 o powierzchni 0,3577 ha (w tym: tereny mieszkaniowe B - 0,0302 ha, grunty orne RV - 0,3275 ha). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1P/00075294/8. Minimalna cena sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej wynosi 204.200,00 zł (dwieście cztery tysiące dwieście złotych). Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości w wysokości 20.420,00 zł (dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez mBank S.A. o numerze 51 1140 2004 0000 3602 7944 7615 oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2021 r., do godz. 1200, osobiście w biurze syndyka, w Płocku przy ul. Obejście 22B, lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka (decyduje data wpływu oferty). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2021 roku w biurze syndyka w Płocku, ul. Obejście 22B, o godz. 1200. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności obecnych przy otwarciu ofert oferentów. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka przy ulicy Obejście 22B w Płocku. Warunki konkursu dostępne są również w wersji elektronicznej. W celu uzyskania warunków konkursu w wersji elektronicznej lub uzyskania innych informacji należy skontaktować się z syndykiem pod numerem telefonu 502-054-284 lub pod adres e-mail kancelaria.robertkaminski@gmail.com. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48141
 • Dodano: 2021-07-27 17:15:41
 • Administrator

Pawlak Dariusz

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48142. Pawlak Dariusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 208/20 „of”. [BMSiG-47419/2021] Postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 r., sygn. akt VII GUp 208/20 „of”, Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Dariusza Pawlaka, postanowił: 1. ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego - Dariusza Pawlaka, wymieniając, że w planie spłaty uczestniczy wierzyciel - Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka z kwotą 61.530,11 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści złotych 11/100) w kategorii drugiej i z kwotą 1.461,12 zł (jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 12/100) w kategorii trzeciej; 2. ustalić, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; 3. określić, że upadły Dariusz Pawlak jest obowiązany do spłaty w 36 (trzydziestu sześciu) ratach miesięcznych, zobowiązania na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Franciszka Stefczyka po 600 zł (sześćset złotych) miesięcznie, płatnych do końca każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od 31 sierpnia 2021 r.; 4. zobowiązać upadłego do zwrotu kosztów postępowania tymczasowo wyłożone przez Skarb Państwa, określając, że Dariusz Pawlak winien wpłacić na rzecz Skarbu Państwa - Sądu rejonowego w Koszalinie kwotę 148,87 zł (sto czterdzieści osiem złotych 87/100) jednorazowo do 31 sierpnia 2021 r., na rachunek numer 46 1010 1599 0143 6822 3100 0000 - NBP O/O Szczecin; 5. zobowiązać Dariusza Pawlaka do składania sądowi corocznie, do końca kwietnia, sprawozdania z wykonania planu spłaty za poprzedni rok kalendarzowy, zawierającego osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wraz z załączoną do sprawozdania kopią złożonego rocznego zeznania podatkowego; 6. określić, że po wykonaniu planu spłaty zostanie umorzona pozostała część zobowiązań upadłego, powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed 1 grud nia 2020 r., z wyłączeniem wierzytelności określonych w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Na postanowienie służy zażalenie. W terminie tygodniowym można złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, a po otrzymaniu postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48142
 • Dodano: 2021-07-27 17:17:51
 • Administrator

Dobija Justyna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48143. Dobija Justyna. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 480/20 of. [BMSiG-47438/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ogłoszonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, wobec Justyny Dobija, PESEL 80110401425, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt VI GUp 480/20 of, informuje, że został sporządzony i złożony do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rybarzowicach, gmina Buczkowice, przy ul. Tartacznej 104, dla którego Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr BB1B/00036420/8. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. Kilińskiego 16/10, po uprzednim umówieniu terminu, pod nr tel. 501 366 336. Syndyk poucza, że w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48143
 • Dodano: 2021-07-27 17:19:24
 • Administrator

Dobija Marcin

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48144. Dobija Marcin. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 206/21 of. [BMSiG-47435/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ogłoszonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, wobec Marcina Dobija, PESEL 78082601251, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt VI GUp 206/21 of, informuje, że został sporządzony i złożony do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie udziału 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Rybarzowicach, gmina Buczkowice, przy ul. Tartacznej 104, dla którego Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr BB1B/00036420/8. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. Kilińskiego 16/10, po uprzednim umówieniu terminu, pod nr tel. 501 366 336. Syndyk poucza, że w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48144
 • Dodano: 2021-07-27 17:20:02
 • Administrator

DORBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48145. DORBUD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Kielcach. KRS 0000157306. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 marca 2003 r., sygn. akt V GUp 84/20. [BMSiG-47370/2021] Syndyk masy upadłości Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach zaprasza do udziału w przetargach na nabycie nieruchomości Przedmiotem przetargów są wchodzące w skład masy upadłości Dorbud S.A. w upadłości: 1. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ul. Miłej 73 w Kielcach, objętej KW nr KI1L/00063768/7, stanowiącej dz. ewid. o nr 1408, z obrębu 0009, o łącznej pow. 4.091 m2 , wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność Dorbud. Cena wywoławcza wynosi 1.710.100,00 zł (jeden milion siedemset dziesięć tysięcy sto złotych) netto; 2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych przy ul. Zagnańskiej 153 w Kielcach, objętych KW nr KI1L/00058495/4, KI1L/00110607/6, KI1L/00110606/9, stanowiących dz. ewid. o nr 3/4, 3/7, 3/11, 3/14, 3/9, 3/13, 3/10, 3/12 (po podziale 3/18 oraz 3/19) i 3/15 (po podziale 3/20 oraz 3/21), z obrębu 0006, o łącznej pow. 45.078 m2 , wraz z prawem własności budynków posadowionych na tych nieruchomościach stanowiących własność Dorbud. Cena wywoławcza wynosi 15.312.117,00 zł (piętnaście milionów trzysta dwanaście tysięcy sto siedemnaście złotych) netto; 3. prawo własności nieruchomości zabudowanej kamienicami i oficynami stanowiącej własność Dorbud położonej przy ul. Juliusza Słowackiego 3 oraz ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 4 w Kielcach, objętej KW nr KI1L/00095616/0, stanowiącej dz. ewid. o nr 1189/3, 1189/1, 1189/2, z obrębu 0017, o łącznej pow. 0,3601 ha. Cena wywoławcza wynosi 5.932.466,00 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych) netto; 4. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w miejscowości Borków, gm. Daleszyce, pow. kieleckim, objętych KW nr KI1L/00038764/5 i KI1L/00038889/7, stanowiących dz. ewid. o nr 157/7 i 157/8, z obrębu 0001, o łącznej pow. 20.600 m2 , wraz z prawem własności budynków posadowionych na tych nieruchomościach i ruchomości stanowiących własność Dorbud. Cena wywoławcza wynosi 3.559.950,24 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 24/100) netto; 5. prawa własności nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Dorbud położonych w miejscowości Borków, gm. Daleszyce, pow. kieleckim, objętych KW nr KI1L/00051854/0, KI1L/00051860/5, KI1L/00051862/9, KI1L/00051861/2, KI1L/00051864/3 i KI1L/00051863/6, stanowiących dz. ewid. o nr 157/15, 157/16, 157/17, 157/18, 157/19, 157/20, 157/21, 157/22, 157/24, 157/25, 157/33 i 157/34, z obrębu 0001, o łącznej pow. 10.800 m2 . Cena wywoławcza wynosi 1.226.511,72 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia sześć tysięcy pięćset jedenaście złotych i 72/100) brutto. Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 16 września 2021 r., w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa, lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, w dniu 20 września 2021 r., o godz. 1000, w sali nr XXV. Operaty szacunkowe wartości praw do ww. nieruchomości są dostępne w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Warszawskiej 44, w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt V GUp 84/20. Wyciągi z Operatów szacunkowych oraz szczegółowe warunki przetargów dostępne do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com. Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Wszelkie zapytania dot. ww. przetargów przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com. Zapraszam do udziału w przetargach Syndyk Tycjan Saltarski MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48145
 • Dodano: 2021-07-27 17:20:43
 • Administrator

Giziewicz Anna

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48146. Giziewicz Anna. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 145/20. [BMSiG-47236/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 r. w postępowaniu upadłościowym Anny Giziewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 84052003129 (sygnatura akt V GUp 145/20), postanowił: 1) umorzyć zobowiązania upadłej Anny Giziewicz bez ustalania planu spłaty wierzycieli; 2) obciążyć Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48146
 • Dodano: 2021-07-27 17:21:26
 • Administrator

Granieczny Dariusz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48147. Granieczny Dariusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 307/20 of. [BMSiG-47467/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym ogłoszonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, wobec Dariusza Graniecznego, PESEL 68042205094, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt VI GUp 307/20 of, informuje, że został sporządzony i złożony do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie udziału 1/4 części w prawie własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej domem jednorodzinnym, zlokalizowanego w Pogwizdowie, gmina Hażlach, przy ul. Cieszyńskiej 188, dla którego Sąd Rejonowy w Cieszynie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr BB1C/00017302/7. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. Kilińskiego 16/10, po uprzednim umówieniu terminu, pod nr. tel. 501 366 336. Syndyk poucza, że w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48147
 • Dodano: 2021-07-27 17:22:17
 • Administrator

Janik Jerzy

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48148. Janik Jerzy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 463/20. [BMSiG-47448/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w postępowaniu upadłościowym Jerzego Janika, nieprowadzącego działalności gospodarczej, w sprawie o sygnaturze XV GUp 463/20, na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 czerwca 2021 r., wydał postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, następującej treści: I. określić, że w planie spłaty upadłego Jerzego Janika uczestniczą wierzyciele: a) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy z wierzytelnością w kwocie 3.429,23 zł (trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 23/100) z tytułu zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania; b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (NIP 9532327769, Świętej Trójcy 33, 85-224 Bydgoszcz), którego wierzytelność w łącznej kwocie 141.576,75 zł (sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 75/100) zostałaby uznana na liście wierzytelności w kategorii II w kwocie 76.285,75 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 75/100) i w kategorii III w kwocie 65.291 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych); II. ustalić, że upadły Jerzy Janik nie doprowadził do niewypłacalności lub istotnego zwiększenia jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. określić, że upadły Jerzy Janik jest obowiązany w terminie do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 30 (trzydzieści) miesięcy, począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, spłacać zobowiązania, które zostałyby uznane na liście wierzytelności, przeznaczając na ten cel łącznie kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, przy czym: - w ramach rat od pierwszej do siódmej na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy; - w ramach raty ósmej: a) na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwotę 279,23 zł (dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych 23/100) tytułem zwrotu kosztów postępowania tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy; b) na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę 170,77 zł (sto siedemdziesiąt złotych 77/100); - w ramach rat od dziewiątej do trzydziestej: a) na rzecz wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę 450 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych); IV. po wykonaniu przez Jerzego Janika planu spłaty wierzycieli pozostała część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 5 października 2020 r., zostanie umorzona, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie upadłej oraz wierzycielom, które zgodnie z dyspozycją art. 49114 ust. 7 ustawy Prawo upadłościowe (Dz.U.2020.1228) należy wnieść w terminie tygodnia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48148
 • Dodano: 2021-07-27 17:23:13
 • Administrator

Chrząszcz Jerzy w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48149. Chrząszcz Jerzy. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 256/20. [BMSiG-47287/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12.07.2021 r. (sygn. akt V GUp 256/20) ustalił, że w planie spłaty upadłego Jerzego Chrząszcza, PESEL 57032815238, uczestniczą następujący wierzyciele: - Santander Consumer Bank S.A. z wierzytelnością w łącznej kwocie 4.356,47 zł; - Alior Bank S.A z wierzytelnością w łącznej kwocie 71.792,48 zł; - RK Recovery S.A. z wierzytelnością w łącznej kwocie 2.168,97 zł; - Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza oraz Anna Gorzawska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Nobiles 2” z wierzytelnością w łącznej kwocie 2.800,22 zł; - Grzegorz Czebotar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. GREDAN z wierzytelnością w łącznej kwocie 867,94 zł - Profi Credit Polska S.A. z wierzytelnością w łącznej kwocie 39.904,27 zł; - BNP Paribas Bank S.A. z wierzytelnością w łącznej kwocie 35.371,24; - Getin Noble Bank S.A. z wierzytelnością w łącznej kwocie 34.399,56 zł. Sąd dokonał podziału funduszy masy upadłości Jerzego Chrząszcza w kwocie 9.856,76 zł w ten sposób, że po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia syndyk wypłaci na rzecz wierzycieli: - Santander Consumer Bank S.A. kwotę 244,28 zł; - Alior Bank S.A. kwotę 3.544,80 zł; - RK Recovery Spółka Akcyjna kwotę 111,11 zł; - Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza oraz Anna Gorzawska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Nobiles 2” kwotę 159,40 zł; - Grzegorz Czebotar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. GREDAN kwotę 46,04 zł; - Profi Credit Polska S.A. kwotę 1.961,34 zł; - BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 1.901,60 zł; - Getin Noble Bank S.A. kwotę 1.888,19 zł. Ponadto Sąd ustalił plan spłaty w ten sposób, iż Jerzy Chrząszcz będzie spłacać przez okres 36 miesięcy w miesięcznych ratach na rzecz: - Santander Consumer Bank S.A. kwotę 27,28 zł; - Alior Bank S.A. kwotę 449,50 zł; - RK Recovery Spółka Akcyjna kwotę 13,58 zł; - Grzegorz Czebotar, Adam Zawisza oraz Anna Gorzawska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Nobiles 2” kwotę 17,53 zł; - Grzegorz Czebotar prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U. GREDAN kwotę 5,43 zł; - Profi Credit Polska S.A. kwotę 249,84 zł; - BNP Paribas Bank Polska S.A. kwotę 221,46 zł; - Getin Noble Bank S.A. kwotę 215,38 zł. Spłaty będą dokonywane począwszy miesiąca kalendarzowego następującym po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu planu. Ponadto Sąd postanowił, że po wykonaniu planu spłaty przez upadłego Jerzego Chrząszcza uznane na liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania podlegające umorzeniu (z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości Jerzego Chrząszcza, tj. przed dniem 31 lipca 2020 roku, zostaną umorzone w 100%. Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią art. 224 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) - dalej P.U. - w zw. z art. 49114 ust. 7 P.U. przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach, które wnosi się w terminie 7 dni od dnia niniejszego obwieszczenia za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48149
 • Dodano: 2021-07-27 17:24:31
 • Administrator

Kieszkowski Adam

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48150. Kieszkowski Adam. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 512/20. [BMSiG-47257/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Adama Kieszkowskiego, PESEL 68041416130, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, została sporządzona i złożona do akt sprawy prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, pod sygnaturą akt XII GUp 512/20, korekta opisu i oszacowania prawa własności do lokalu mieszkalnego, położonego na oś. Ks. Władysława 7D/32 w Żorach, objętego Księgą Wieczystą o nr. GL1X/00016626/9, złożonego z 4 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o powierzchni 70 m2 . Zgodnie z art. 319 ustęp 5 Prawa upadłościowego w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty na przedmiotowy opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48150
 • Dodano: 2021-07-27 17:26:12
 • Administrator

Chojnowski Konrad

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48151. Chojnowski Konrad. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 185/20 „of”. [BMSiG-47456/2021] Postanowieniem z dnia 16 lipca 2021 r., sygn. akt VII GUp 185/20 „of”, Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Konrada Chojnowskiego: I. Ustalił, że w planie spłaty wierzycieli upadłego Konrada Chojnowskiego uczestniczą: 1. PKO Bank Polski spółka akcyjna z uznaną wierzytelnością w kwocie 52 068.87 zł (pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt osiem złotych 87/100), w tym w kategorii drugiej w kwocie 46 796,56 zł (czterdzieści sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 56/100) i w kategorii trzeciej w kwocie 5 272,31 zł (pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 31/100); 2. Provident Polska spółka akcyjna z uznaną w kategorii drugiej wierzytelnością w kwocie 5 013,04 zł (pięć tysięcy trzynaście złotych 4/100); 3. Skarb Państwa - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie z uznaną wierzytelnością w kwocie 767,45 zł (siedemset sześćdziesiąt siedem złotych 45/100), w tym w kategorii drugiej w kwocie 730,45 zł (siedemset trzydzieści złotych 45/100) i w kategorii trzeciej w kwocie 37,00 zł (trzydzieści siedem złotych 00/100); 4. Ferratum Bank P.L.C. Company z uznaną wierzytelnością w kwocie 1 958,42 zł (tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 42/100), w tym w kategorii drugiej w kwocie 1 908,50 zł (tysiąc dziewięćset osiem złotych 50/100) i w kategorii trzeciej w kwocie 49,92 zł (czterdzieści dziewięć złotych 92/100); 5. Profi Credit Polska spółka akcyjna z uznaną wierzytelnością w kwocie 2 016,57 zł (dwa tysiące szesnaście złotych 57/100), w tym w kategorii drugiej w kwocie 1 882,85 zł (tysiąc osiemset osiemdziesiąt dwa złote 85/100) i w kategorii trzeciej w kwocie 133,72 zł (sto trzydzieści trzy złote 72/100). II. Ustalił, że upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. III. Ustalił plan spłaty wierzycieli upadłego w ten sposób, że zobowiązał upadłego do spłaty zobowiązań w 60 miesięcznych ratach płatnych w terminie do końca każdego miesiąca począwszy od września 2021 r., w opisany niżej sposób: 1. pierwsza rata płatna w sześciu częściach: a) w kwocie 137,94 zł (sto trzydzieści siedem złotych 94/100) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Koszalinie, b) w kwocie 466,87 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 87/100) na rzecz PKO Bank Polski spółka akcyjna, c) w kwocie 50,01 zł (pięćdziesiąt złotych 01/100) na rzecz Provident Polska spółka akcyjna, d) w kwocie 7,29 zł (siedem złotych 29/100) na rzecz Skarbu Państwa - Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, e) w kwocie 19,04 (dziewiętnaście złotych 04/100) Ferratum Bank P.L.C. Company, f) w kwocie 18,78 zł (osiemnaście złotych 78/100) na rzecz Profi Credit Polska spółka akcyjna; 2. wszystkie pozostałe raty począwszy od drugiej do sześćdziesiątej, płatne w sześciu częściach: a) w kwocie 137,83 zł (sto trzydzieści siedem złotych 83/100) na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Koszalinie, b) w kwocie 466,87 zł (czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 87/100) na rzecz PKO Bank Polski spółka akcyjna, c) w kwocie 50,01 zł (pięćdziesiąt złotych 01/100) na rzecz Provident Polska spółka akcyjna, d) w kwocie 7,29 zł (siedem złotych 29/100) na rzecz Skarbu Państwa - Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, e) w kwocie 19,04 (dziewiętnaście złotych 4/100) Ferratum Bank P.L.C. Company, f) w kwocie 18,78 zł (osiemnaście złotych 78/100) na rzecz Profi Credit Polska spółka akcyjna. IV. Zobowiązał upadłego do składania sądowi corocznie do końca kwietnia, sprawozdania z wykonania planu spłaty wierzycieli za poprzedni rok kalendarzowy, obejmującego osiągnięte przychody, spłacone kwoty oraz nabyte składniki majątkowe o wartości przekraczającej przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ostatni kwartał okresu sprawozdawczego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz do składania kopii złożonego rocznego zeznania podatkowego. V. Ustalił, że po wykonaniu planu spłaty umorzona zostanie pozostała część zobowiązań upadłego powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości, to jest przed dniem 27 października 2020 r., z wyjątkiem wierzytelności określonych w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 z późn. zm.), w tym pozostała część niespłaconych w ramach planu wierzytelności, uczestniczących w postępowania wierzycieli. VI. Postanowił obwieścić postanowienie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Na postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Szczecinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Koszalinie. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48151
 • Dodano: 2021-07-27 17:27:05
 • Administrator

Kozłowska Barbara i Kozłowski Sławomir

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48152. Kozłowska Barbara. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 367/20. [BMSiG-47518/2021] Działając jako syndyk masy upadłości Barbary Kozłowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt V GUp 367/20, informuję, że do akt postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, został złożony opis i oszacowanie udziału 1/2 w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Grudziądzu przy ul. Szosa Toruńska 73, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta o numerze T01U/00058252/3, wchodzącego w skład masy upadłości Barbary Kozłowskiej. Opis i oszacowanie można przeglądać w kancelarii syndyka mieszczącej się pod adresem: ul. Flory 5/4, 00-586 Warszawa. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. Jednocześnie informuję, że postępowanie upadłościowe Barbary Kozłowskiej prowadzone jest w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, zaś zgodnie z 4915 ust. 3 Prawa upadłościowego, jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w art. 4911 ust. 1, a do wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia komisarz (m.in.) do rozpoznania zarzutów na opis i oszacowanie to czynność tę wykonuje jako sędzia komisarz wyznaczony sędzia, do którego przepisy o czynnościach sędziego komisarza stosuje się odpowiednio. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48152
 • Dodano: 2021-07-27 17:31:15
 • Administrator

Kozubik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Syndyka
Poz. 48153. Kozubik Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 582/19. [BMSiG-47503/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych w postępowaniu upadłościowym Tomasza Kozubik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 582/19, postanowieniem z dnia 12 lipca 2021 r., postanowił: I. Stwierdzić wygaśnięcie funkcji Syndyka Artura Bobrowicza, nr lic. 211, w związku z jego śmiercią z dniem 30 marca 2021 roku, II. Wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Tomasza Kozubik w osobie Marka Nowaka, nr lic. 934. Marek Nowak Syndyk Masy Upadłości MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48153
 • Dodano: 2021-07-27 17:32:08
 • Administrator

Kruk Robert

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48154. Kruk Robert. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 575/20. [BMSiG-47390/2021] Postanowieniem z dnia 15 lipca 2021 r., wydanym na posiedzeniu niejawnym, w postępowaniu upadłościowym Roberta Kruka, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygnatura akt XV GUp 575/20, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowił: I. Określić, że w planie spłaty wierzycieli uczestniczą następujący wierzyciele: 1) Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, 2) Vindix Investments sp. z o.o., 3) Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji, 4) Santander Consumer Bank S.A., 5) Invesystem sp. z o.o., 6) Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 7) Profi Credit Polska S.A.; II. Ustalić, że upadły Robert Kruk nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. Ustalić plan spłaty wierzycieli upadłego Robert Kruka w ten sposób, że upadły przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli łączną kwotę 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) miesięcznie, uiszczając raty do 15 (piętnastego) dnia każdego miesiąca przez okres 35 miesięcy począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia przy czym poszczególne raty będzie uiszczał w następujący sposób: 1) raty od pierwszej do dwunastej w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) na rzecz wierzyciela Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego, 2) w ramach raty trzynastej: a) na rzecz wierzyciela: Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy kwotę 162,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100), b) na rzecz wierzyciela: Vindix Investments sp. z o.o. kwotę 29,67 zł (dwadzieścia dziewięć złotych 67/100), c) na rzecz wierzyciela: Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji kwotę 8,36 zł (osiem złotych 36/100), d) na rzecz wierzyciela: Santander Consumer Bank S.A. kwotę 18,07 zł (osiemnaście złotych 07/100), e) na rzecz wierzyciela: Imesystem sp. z o.o. kwotę 6,21 zł (sześć złotych 21/100), f) na rzecz wierzyciela: Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 25,89 zł (dwadzieścia pięć złotych 89/100) , g) na rzecz wierzyciela: Profi Credit Polska S.A. kwotę 49,80 zł (czterdzieści dziewięć złotych 80/100), 3) w ramach rat od czternastej do trzydziestej piątej: a) na rzecz wierzyciela: Vindix Investments sp. z o.o. kwotę 64,50 zł (sześćdziesiąt cztery złote 50/100), b) na rzecz wierzyciela: Kancelaria Medius S.A. w restrukturyzacji kwotę 18,18 zł (osiemnaście złotych 18/100), c) na rzecz wierzyciela: Santander Consumer Bank S.A. kwotę 39,27 zł (trzydzieści dziewięć złotych 27/100), d) na rzecz wierzyciela: Imesystem sp. z o.o. kwotę 13,50 zł (trzynaście złotych 50/100), e) na rzecz wierzyciela: Horyzont Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 56,28 zł (pięćdziesiąt sześć złotych 28/100), f) na rzecz wierzyciela: Profi Credit Polska S.A. kwotę 108,27 zł (sto osiem złotych 27/100); IV. Po wykonaniu przez upadłego Roberta Kruka planu spłat zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 19 listopada 2020 r., zostaną w pozostałej części umorzone. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, które należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48154
 • Dodano: 2021-07-27 17:33:17
 • Administrator

Kuśpiel Magdalena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48155. Kuśpiel Magdalena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 243/20, VIII GUp 201/20. [BMSiG-47490/2021] Syndyk masy upadłości Magdaleny Kuśpiel w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej: 1. Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej przy ulicy Kajki 69A w miejscowości Mikołajki, powiat mrągowski, województwo warmińsko-mazurskie, składającej się z działki ewidencyjnej oznaczonej numerem 466/23, o powierzchni 0,0471 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta o nr KW OL1M/00028726/8 przez Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, oraz w aktach sprawy pod sygn. VIII GUp 201/20 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku. Cena wywoławcza wynosi 75% wartości oszacowania, tj. 274.500,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 3. Pisemne oferty należy składać do dnia 20 sierpnia 2021 roku, na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Kopacz, ul. Przasnyska 6a, 01-756 Warszawa, z podaniem sygn. akt VIII GUp 201/20. 4. Wymagane wadium w wysokości 27.450,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) należy przelać na rachunek w banku Santander Bank Polska S.A. najpóźniej do dnia 20 sierpnia 2021 roku. 5. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr tel. 696 115 842 lub adresem e-mail: marcin.kopacz@syndykkopacz.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48155
 • Dodano: 2021-07-27 17:34:03
 • Administrator

Lasocki Grzegorz Stanisław

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48156. Lasocki Grzegorz Stanisław. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 214/20. [BMSiG-47526/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z 7 lipca 2021 r. (sygn. akt V GUp „of” 214/20): I. umorzył wszystkie zobowiązania Grzegorza Stanisława Lasockiego (PESEL 51082509170) powstałe przed ogłoszeniem upadłości bez ustalania planu spłaty wierzycieli; II. koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. Od postanowienia służy wierzycielom zażalenie. Warunkiem wniesienia zażalenia jest złożenie wniosku o uzasadnienie tego postanowienia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia postanowienia na rozprawie, tj. 7.07.2021 r. Od wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48156
 • Dodano: 2021-07-27 17:34:35
 • Administrator

Nowak Lucyna

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48158. Nowak Lucyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 102/21. [BMSiG-47280/2021] Syndyk Lucyny Nowak zawiadamia o przekazaniu Sędziemu komisarzowi (Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce, sygn. akt V GUp 102/21) opisu i oszacowania udziału przysługującego upadłemu w 4/6 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Kielcach przy ul. Ciepłej 2/36, dla którego to prawa Sąd Rejonowy w Kielcach, prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00069127/4. Zainteresowani w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie w trybie art. 319 ust. 5 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48158
 • Dodano: 2021-07-27 17:53:27
 • Administrator

Maciąg Iwona Renata

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48159. Maciąg Iwona. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 206/20. [BMSiG-47427/2021] Syndyk masy upadłości Iwony Maciąg, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt V GUp 206/20, ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Płocku przy ulicy Krótkiej 4. Nieruchomość stanowi lokal mieszkalny o pow. 22,65 m2 , wraz z pomieszczeniem przynależnym, piwnicą, o powierzchni 2,66 m2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze KW PL1P/00101565/1. Lokal położony jest na I piętrze budynku, składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki. Lokal posiada balkon. Minimalna cena sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego wynosi 99.320,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych). Zainteresowani winni dokonać wpłaty wadium w wysokości 9.932,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote) na rachunek masy upadłości prowadzony przez mBank S.A. o numerze 26 1140 2004 0000 3202 8045 2890, oraz złożyć oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2021 r., do godz. 1200, osobiście w biurze syndyka, w Płocku przy ul. Obejście 22B, lub przesłać je listami poleconymi na adres biura syndyka (decyduje data wpływu oferty). Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 sierpnia 2021 roku, w biurze syndyka w Płocku, ul. Obejście 22B, o godz. 1230. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności obecnych przy otwarciu ofert oferentów. Operat szacunkowy oraz dalsze informacje dotyczące Nieruchomości można uzyskać w biurze syndyka przy ulicy Obejście 22B w Płocku. Warunki konkursu dostępne są również w wersji elektronicznej. W celu uzyskania warunków konkursu w wersji elektronicznej lub uzyskania innych informacji należy skontaktować się z syndykiem pod numerem telefonu: 502-054-284 lub pod adresem e-mail: kancelaria.robertkaminski@gmail.com. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48159
 • Dodano: 2021-07-27 17:54:48
 • Administrator

MARCPOL S.A. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Inne
Poz. 48160. MARCPOL SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Łomiankach. KRS 0000104488. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 kwietnia 2002 r., sygn. akt XVIII GUp 88/19. [BMSiG-47408/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach zawiadamia, iż w dniu 12 lipca 2021 roku Przewodniczący Rady Wierzycieli Marcpol S.A. w upadłości z siedzibą w Łomiankach przedłożył do akt postępowania upadłościowego Marcpol S.A. w upadłości protokół z posiedzenia Rady Wierzycieli Marcpol S.A. w upadłości jakie odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 roku przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podczas którego podjęte zostały Uchwały o następującej treści: UCHWAŁA NR 1 „Rada Wierzycieli zezwala Syndykowi Masy Upadłości Spółki pod firmą Marcpol Spółka Akcyjna w upadłości z siedzibą w Łomiankach na sprzedaż z wolnej ręki samochodu osobowego marki KIA CEE’D, nr nadwozia U5YHB812ACL222899, poj. silnika 1591 cm3 , rok produkcji 2011, za cenę minimalną netto nie niższą niż kwota w wysokości 9 000 złotych netto (słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100).” UCHWAŁA NR 2 „Rada Wierzycieli dokonuje zmiany Regulaminu Rady Wierzycieli Marcpol SA w upadłości, jaki został przyjęty podczas pierwszego posiedzenia Rady Wierzycieli, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2017 roku w ten sposób, że § 6 ww. Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie: 1. Członkowie Rady wierzycieli mogą podejmować uchwały bez konieczności zwołania Posiedzenia Rady w trybie opisanym w ust. 3 i 4 poniżej. 2. Głosowanie nad uchwałą poza posiedzeniem przeprowadza się na wniosek złożony do Przewodniczącego na zasadach przewidzianych w § 2 ust. 7 niniejszego Regulaminu przez co najmniej jednego z Członków Rady albo przez Syndyka. We wniosku należy wskazać, czy głosowanie ma nastąpić w sposób wymieniony w ust. 3, czy też w ust. 4 poniżej. O tym czy zastosowanie znajdzie sposób głosowania wymieniony w ust. 3, czy ust. 4 poniżej decyduje Przewodniczący. 3. Podejmowanie uchwał przez Radę poza posiedzeniem może odbyć się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Podejmowanie uchwał w tym trybie odbywa się w ten sposób, że projekt uchwały jest przesyłany przez Przewodniczącego pocztą elektroniczną wszystkim członkom Rady. Każdy członek Rady, po zapoznaniu się z projektem uchwały w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego nie krótszym niż siedem dni i nie dłuższym niż dziesięć dni od chwili otrzymania projektu uchwały zawiadamia o swoim głosie Przewodniczącego oraz Syndyka przy użyciu poczty elektronicznej. 4. Podjęcie uchwały poza posiedzeniem może nastąpić również w trybie pisemnym. Podjęcie uchwały w tym trybie następuje poprzez przesłanie wszystkim członkom Rady projektu uchwały. Rada wierzycieli podejmuje uchwały w tym trybie w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Rady wierzycieli złoży podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały Rady Wierzycieli. Członkowie Rady Wierzycieli oddają swoje głosy poprzez złożenie podpisu w treści uchwały w sposób określony w § 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu. Po zagłosowaniu Członkowie Rady w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego nie krótszym niż siedem dni i nie dłuższym niż dziesięć dni od chwili otrzymania projektu uchwały przesyłają listem poleconym uchwały Przewodniczącemu. Do zachowania wskazanego terminu wystarczające jest nadanie uchwały na adres Przewodniczącego Rady w polskiej placówce operatora publicznego. 5. Przewodniczący niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 i 4 powyżej, na oddanie przez każdego z Członków Rady głosu zawiadamia Członków Rady, oraz Syndyka (na piśmie lub za pomocą wiadomości e-mail) o wyniku głosowania i przekazuje przyjętą uchwałę Sędziemu komisarzowi. Przewodniczący przesyła także kopię uchwały Syndykowi. 6. Nie ma możliwości łączenia trybów głosowania nad uchwałą, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej. 7. Jeżeli uchwała nie jest podejmowana na Posiedzeniu, do jej podjęcia konieczne jest oddanie głosów przez wszystkich Członków Rady Wierzycieli. W takim przypadku głosu nie może oddać Zastępca Członka Rady wierzycieli”. Przedmiotowe uchwały Rady Wierzycieli Marcpol S.A. w upadłości są dostępne do wglądu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziale Gospo darczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w aktach postępowania upadłościowego Marcpol S.A. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt XVIII GUp 88/19. Poucza się, iż w terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwał w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnik postępowania oraz syndyk mogą wnieść zarzuty przeciwko ww. uchwałom Rady Wierzycieli, w trybie przewidzianym w art. 210 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48160
 • Dodano: 2021-07-27 17:55:30
 • Administrator

Michalski Mariusz

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48161. Michalski Mariusz. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 62/21. [BMSiG-47434/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Mariusza Michalskiego, PESEL 74110410778, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział V Gospodarczy, pod sygn. akt V GUp 62/21, na podstawie art. 319 ust. 5 i art. 320 ust. 3 w związku z treścią art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie nieruchomości rolnej zabudowanej, nr działki 10/2, położonej w miejscowości Kamocin pod nr 96, poczta 97-306 Grabica, gmina Grabica, powiat piotrkowski, zapisanej w Księdze Wieczystej nr PT1P/00047675/9, oraz złożono go do ww. Sądu. Każdy zainteresowany może przeglądać opis i oszacowanie w biurze syndyka: ul. Nadpiliczna 15, 97-200 Tomaszów Mazowiecki. W terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnosić do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, zarzuty na opis i oszacowanie, ze wskazaniem sygnatury V GUp 62/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48161
 • Dodano: 2021-07-27 17:56:17
 • Administrator

Moczarska Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48162. Moczarska Beata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1454/19. [BMSiG-47393/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Beaty Moczarskiej (PESEL 88021211380), zamieszkałej w Marysinie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1454/19, zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie wartości rynkowej udziałów w wysokości 1/4 w prawie własności: - nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1/13 z obrębu 0017 Marysin, gmina Lesznowola, powiat piaseczyński, pow. 0,1626 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr WA5M/00430324/2. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w czytelni akt Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść, do Sędziego komisarza, zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48162
 • Dodano: 2021-07-27 17:56:49
 • Administrator

MYPACK POLSKA Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości
Poz. 48165. MYPACK POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Kaliszu. KRS 0000409358. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 stycznia 2012 r., sygn. akt V GU 167/21 „oprócz of”. [BMSiG-47250/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w sprawie o sygn. akt V GU 167/21 „oprócz of” postanowieniem Sądu z dnia 6.07.2021 roku oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika MYPACK Sp. z o.o. Spółka komandytowa, KRS 0000409358. POUCZENIE Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem (art. 394 § 2 k.p.c.). Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego posta nowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem tut. Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48165
 • Dodano: 2021-07-27 18:00:24
 • Administrator

Olczyk Zofia

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48166. Olczyk Zofia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 317/21. [BMSiG-47319/2021] Sygn. akt XIV GUp 317/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Zofii Olczyk, PESEL nr 43021102106, w dniu 26 maja 2021 roku złożony został opis i oszacowanie należącego do upadłej prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, o pow. 0,8500 ha, dwie działki gruntu nr 246 i 247, obręb 0014 Łęg, miejscowość Rzeczyca, powiat tomaszowski, woj. łódzkie, nr Księgi Wieczystej PT1T/00018103/0. Sędzia komisarz informuje, że na podstawie art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) można w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia o ukończeniu czynności dotyczących opisu i oszacowania wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie, podając sygn. akt XIV GUp 317/21. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Łódź, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 317/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48166
 • Dodano: 2021-07-27 18:01:25
 • Administrator

Rakowski Dariusz

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48167. Rakowski Dariusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 357/20. [BMSiG-47468/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GUp 357/20, postanowieniem z dnia 9 lipca 2021 roku, postanowił: 1. ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłego Dariusza Rakowskiego bierze udział 4 następujących wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości: a) PROTEGAT 1 NSFIZ w Krakowie z kwotą wierzytelności łącznie 47 307,71 zł, b) HORYZONT NSFIZ w Warszawie z kwotą wierzytelności łącznie 155 596,98 zł, c) Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu z kwotą wierzytelności łącznie 2 437,08 zł , d) Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej z kwotą wierzytelności łącznie 19 302,36 zł; 2. ustalić, że upadły Dariusz Rakowski nie doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; 3. określić, że upadły Dariusz Rakowski jest zobowiązany spłacać swoje zobowiązania uznane wobec wierzycieli w 36 miesięcznych ratach do dnia 15 każdego miesiąca, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie, na rzecz: a) Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku w kwocie 171,87 zł (pierwsza rata) i po 171,55 zł miesięcznie (raty od drugiej do trzydziestej szóstej), b) PROTEGAT 1 NSFIZ w Krakowie po 54,99 zł miesięcznie, c) HORYZONT NSFIZ w Warszawie po 180,86 zł miesięcznie, d) Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu po 2,83 zł. miesięcznie, e) Profi Credit Polska S.A. w Bielsku-Białej po 22,44 zł miesięcznie; 4. ustalić, że pozostałe zobowiązania upadłego Dariusza Rakowskiego, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli; 5. stwierdzić, że koszty postępowania niezaspokojone dotychczas z funduszy masy upadłości zostaną zaspokojone w ramach ustalonego planu spłaty. Na powyższe postanowienie stronom przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od daty obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48167
 • Dodano: 2021-07-27 18:02:24
 • Administrator

Skawińska Kinga

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48168. Skawińska Kinga. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 478/20. [BMSiG-47295/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 15 czerwca 2021 r., sygn. akt V GUp 478/20, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w postępowaniu upadłościowym Kingi Skawińskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie wniosku Syndyka o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na podstawie art. 49114 ust. 4 pr. up. w zw. art. 49115 ust. 1, 2, 4, 7 pr. up., postanawia: I. wymienić wierzycieli uczestniczących w planie spłaty: Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, II. ustalić, iż upadła nie doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, III. ustalić następujący plan spłaty w postępowaniu upadłościowym upadłej Kingi Skawińskiej, w ten sposób, że upadła przeznacza na spłatę wierzycieli łącznie kwotę 500 zł miesięcznie, płatną do ostatniego dnia każdego następnego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia przez okres 36 miesięcy, w następujących ratach na rzecz poszczególnych wierzycieli: 1) raty od 1 do 8 w kwocie 500 zł płatne na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Rzeszowie, 2) rata 9 w kwocie 500 zł płatna na rzecz następujących wierzycieli: A. Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Rzeszowie: kwota 433,78 zł, B. Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie: kwota 66,22 zł, 3) raty od 10 do 36 w kwocie 500 zł płatne na rzecz wierzyciela Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, IV. ustalić, iż po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, umorzone zostaną wszelkie pozostałe zobowiązania upadłej, niewykonane w ramach planu spłaty oraz wszelkie zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 9.10.2020 r. Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48168
 • Dodano: 2021-07-27 18:03:07
 • Administrator

Słowicka Agnieszka

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48169. Słowicka Agnieszka. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 152/20. [BMSiG-47345/2021] Sygn. akt V GUp 152/20 OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Słowickiej, PESEL 83032208044, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, został złożony opis i oszacowanie należących do dłużniczki nieruchomości niezabudowanych: położonej w Mąkolicach, działki geodezyjne nr 226 i 400, o powierzchni 3,3116 ha, oraz położonej w Mąkolicach, działki geodezyjne nr 230 i 231 o powierzchni 1,3400 ha, i położonej w Borowej, działka geodezyjna nr 465 o powierzchni 1,4300 ha, dla których Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim prowadzi Księgi Wieczyste odpowiednio nr: PT1P/00099630/1, PT1P/00064885/9 oraz PT1P/00057779/1. W terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia upadły i wierzyciele mogą wnieść zarzuty na opis i oszacowanie powyższej nieruchomości do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim na adres: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, z podaniem sygnatury akt V GUp 152/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48169
 • Dodano: 2021-07-27 18:05:47
 • Administrator

Soćko Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48170. Soćko Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1043/20. [BMSiG-47386/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Soćko (PESEL 81082502477), zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 1043/20, zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie wartości rynkowej prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 72, z obrębu 0011 Józefin, gmina Halinów, powiat miński, dla której prowadzona jest KW nr SI1M/00089733/9. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w czytelni akt Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść, do Sędziego komisarza, zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48170
 • Dodano: 2021-07-27 18:06:26
 • Administrator

Sopala Sylwia

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48171. Sopala Sylwia. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 80/21. [BMSiG-47296/2021] Syndyk masy upadłości Sylwii Sopali, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości - samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, tj.: a) prawa własności lokalu mieszkalnego nr 9, położonego przy ul. Barbary 20e w Rybniku, dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GL1Y/00147878/9, o powierzchni 39,96 m2; cena wywoławcza wynosi 162.000,00 zł; b) prawo własności lokalu mieszkalnego nr 1, położonego przy ul. Barbary 13a w Rybniku, dla którego Sąd Rejonowy w Rybniku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze GL1Y/00137632/0, o powierzchni 53,06 m2; cena wywoławcza wynosi 139 000,00 zł. W ramach przetargu oferenci składają oferty odrębnie na każdą z nieruchomości. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7, w terminie do dnia 30 sierpnia 2021 roku, do godziny 1600 (decyduje data i godzina wpływu), pisemnej oferty spełniającej wszystkie wymogi określone regulaminem przetargu oraz wpłacenie wadium. Regulamin oraz pozostałe dokumenty przetargowe dostępne są w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7 oraz pod adresem : www.bbpg.pl/syndyk/sylwiasopala.zip Wszelkie informacje na temat nieruchomości objętych niniejszym przetargiem oraz informacje dotyczące trybu składania ofert można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 1000 do 1600, pod nr. tel. 32 750-62-69 oraz pod adresem e-mail: syndyk-przetarg@omgm.pl Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu, a także ewentualna dodatkowa ustna licytacja odbędą się w dniu 30 sierpnia 2021 roku, o godz. 1615 w Biurze Syndyka w Katowicach przy ul. PCK 10/7. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48171
 • Dodano: 2021-07-27 18:07:04
 • Administrator

Szmyt Ewa i Szmyt Wojciech w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 48172. Szmyt Ewa i Szmyt Wojciech. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 307/19. [BMSiG-47440/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Szmyt i Wojciecha Szmyt nieprowadzących działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 307/19, informuje, że ogłoszony został przetarg dotyczący sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Bydgoszczy przy ul. Kleina 7, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Księga Wieczysta BY1B/00156742/8. Ustalono następujące warunki przetargu: I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) złotych netto. II. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: a) złożenie syndykowi w terminie do dnia 23 sierpnia 2021 r., do godz. 1400, za pośrednictwem poczty na adres tutejszego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy (XV Wydział Gospodarczy), ul. Toruńska 64a, 85-023 Bydgoszcz, w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem: - „Oferta przetargowa na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w Bydgoszczy przy ul. Kleina 7, sygn. akt XV GUp 307/19” z dopiskiem: „Nie otwierać”; - przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu; W przypadku składania ofert drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres. b) wpłacenie do dnia 23 sierpnia 2021 r. wadium w kwocie 24.000 (dwadzieścia cztery tysiące) złotych na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w ING Banku Śląskim S.A., numer: 33 1050 1139 1000 0091 1290 6814, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka. III. Oferty powinny zawierać: 1. w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz numer PESEL, 2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno-prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób. dokładny adres, numery telefonu oraz numery NIP i REGON, 3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość me może być niższa niż cena wywoławcza, 4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty), 5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale, 6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.), 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń, 8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą, 9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty, 10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ramach czynności podejmowany w procedurze przetargowej. IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2021 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64a, sala nr 138, godzina 1300 V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego komisarza albo jego zastępcy, wyboru ofert dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza albo jego zastępcę. VI. Kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena. W przypadku złożenia większej liczby ofert zawierających tę samą, najwyższą cenę i obecności oferentów, którzy złożyli te oferty na posiedzeniu jawnym wyznaczonym w celu rozpoznania ofert złożonych w przetargu, syndyk przeprowadza ustną aukcję pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę. Składane ustnie postąpienia następują wówczas o 1.000 (jeden tysiąc) złotych. W przypadku braku obecności oferentów, syndyk dokona swobodnie wyboru oferty spośród ofert o tej samej, najwyższej cenie. VII. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa albo poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy. VIII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do: - podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży. IX. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentom zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez Sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku. X. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium. XI. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli: a. wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty, b. oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, c. wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu. XII. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka. XIII. Zastrzega się prawo syndyka do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy upadłości w razie zaoferowania tej samej, najwyższej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia. XIV. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione bądź odwołane. XV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania. XVI. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania przedmiotu przetargu, znajdującego się w aktach sprawy o sygn. XV GUp 307/19; informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Agnieszka Rajewska - tel. 600 220 800. XVII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.) oraz Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48172
 • Dodano: 2021-07-27 18:07:59
 • Administrator

Warachewicz Aneta

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48174. Warachewicz Aneta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 230/20. [BMSiG-47512/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 r., w sprawie V GUp 230/20, postanowił umorzyć wszystkie zobowiązania Anety Warachewicz, powstałe przed ogłoszeniem upadłości, poza zobowiązaniami wymienionymi w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, obciążyć Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Toruniu kosztami postępowania wykraczającymi poza stan masy upadłości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48174
 • Dodano: 2021-07-27 18:12:13
 • Administrator

TRADING ESTATES POLSKA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 48175. TRADING ESTATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rzeszowie. KRS 0000273431. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 lutego 2007 r., sygn. akt V GU 332/21. [BMSiG-47474/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 21 czerwca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt V GU 332/21, zabezpieczył majątek dłużnika Trading Estates Polska Sp. z o.o. w Rzeszowie, NIP 5170207139, KRS 0000273431, poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w osobie Kancelarii Syndyków Sp. z o.o. w Rzeszowie, REGON 690191184, KRS 0000476408. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48175
 • Dodano: 2021-07-27 18:14:27
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Puchalski Cezary

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 48253. Puchalski Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Puchalski Cezary we Franciszkowie. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 8/21, V GRp 5/21. [BMSiG-47432/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 roku, sygn. akt V GR 8/21, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Cezarego Puchalskiego - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Puchalski Cezary w miejscowości Franciszkowo, ul. Bieżuńska 9, 09-300 Żuromin, PESEL 74090314411. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Doradcy Restrukturyzacyjnego Dariusza Kwiatkowskiego - nr licencji 938 oraz wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Do pełnienia funkcji Sędziego komisarza w postępowaniu wyznaczona została Sędzia Małgorzata Kowalska. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GRp 5/21. Wierzycielom dłużnika, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48253
 • Dodano: 2021-07-27 18:17:41
 • Administrator

Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa BATIS-BIS

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zmianie Doradcy Restrukturyzacyjnego
Poz. 48254. Juszczak Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa BATIS-BIS w Latowicach. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 2/20. [BMSiG-47273/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie V GRp 2/20 postanowieniem z dn. 9.07.2021 r., na podstawie art. 359 § 1 k.p.c. w zw. z art. 209 p.r., w związku z art. 51 p.r., zmienił postanowienie z dnia 17.06.2021 r. o otwarciu postępowania sanacyjnego Cezarego Juszczaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa „BATIS-BIS” z siedzibą w Latowicach, NIP 6222252768, REGON 364217832, w ten sposób, że w punkcie 2b jako zarządcę sądowego wyznaczył Grzegorza Wichrowskiego, nr legitymacji doradcy restrukturyzacyjnego nr 936. Art. 237. Prawo restrukt. Zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego 1. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. 2. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. W zw. z: Art. 290. Prawo restrukt. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego przepisy art. 236 zażalenie na postanowienie o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego i art. 237 zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego stosuje się odpowiednio. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48254
 • Dodano: 2021-07-27 18:18:46
 • Administrator

Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa BATIS-BIS

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-07-27. Sprostowanie
Poz. 48255. Juszczak Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Juszczak Cezary Firma Handlowo-Usługowa BATIS-BIS w Latowicach. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 2/20. [BMSiG-47276/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie V GRp 2/20 postanowieniem z dnia 22.06.2021 r. sprostował oczywistą omyłkę pisarską zaistniałą w postanowieniu z dnia 17.06.2021 r., w którym wpisano „przyspieszone postępowanie sanacyjne”, a powinno być „postępowanie sanacyjne”. W związku z powyższym błąd wystąpił również w obwieszczeniu opublikowanym w BMSiG 41918/2021, Nr MSiG 126/2021 z dnia 2.07.2021 r., do sprawy o sygn. akt V GRp 2/20, gdzie w miejsce „przyspieszone postępowanie sanacyjne” należy wpisać „postępowanie sanacyjne”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48255
 • Dodano: 2021-07-27 18:19:37
 • Administrator

BROWAR CZARNKÓW S.A.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 48256. BROWAR CZARNKÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Kamionce. KRS 0000396902. SĄD REJONOWY POZNAŃ- -NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 września 2011 r., sygn. akt XI GRz 57/21. [BMSiG-47271/2021] Nadzorca układu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Browar Czarnków Spółka Akcyjna z siedzibą w Kamionce, adres: Kamionka 21, 64-800 Chodzież, KRS 0000396902, NIP 7642634046, REGON 301363600, sygn. akt XI GRz 57/21, prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad propozycjami układowymi złożonymi przez dłużnika. Zgromadzenie odbędzie się w odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2021 r., o godz. 1200, w biurze nadzorcy układu mieszczącym się w Poznaniu (60-833), przy ul. Adama Mickiewicza 5/3. Głosowanie na zgromadzeniu przeprowadza się w formie pisemnej. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48256
 • Dodano: 2021-07-27 18:20:52
 • Administrator

F.H.U. UNI-LAGER MARCIN KUĆMIN

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 48257. Kućmin Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa UNI-LAGER Marcin Kućmin w Rudzie Śląskiej. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GR 5/21. [BMSiG-47237/2021] Postanowieniem z dnia 19 lipca 2021 r. o sygn. akt XII GR 5/21 Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, otworzył przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Marcin Kućmin prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa UNI-LAGER Marcin Kućmin, adres: ul. Wiktora Brańskiego 133, 41-700 Ruda Śląska, numer PESEL 76031216352; wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Adriana Parola (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1315) i wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19; dalej, jako: Rozporządzenie nr 2015/848), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48257
 • Dodano: 2021-07-27 18:24:07
 • Administrator

SPECJALISTYCZNE USŁUGI TRANSPORTOWE I BUDOWLANE TOMASZ CHWASTYK

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 48258. Chwastyk Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SPECJALISTYCZNE USŁUGI TRANSPORTOWE I BUDOWLANE TOMASZ CHWASTYK w Kątach Wrocławskich. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRz 75/21. [BMSiG-47517/2021] Nadzorca układu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Tomasza Chwastyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą SPECJALISTYCZNE USŁUGI TRANSPORTOWE I BUDOWLANE TOMASZ CHWASTYK z siedzibą w Kątach Wrocławskich, adres: ul. Stefana Okrzei 3, 55-080 Katy Wrocławskie, NIP 9131229682, REGON 020054888, sygn. akt VIII GRz 75/21, prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad propozycjami układowymi złożonymi przez dłużnika. Zgromadzenie odbędzie się w odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021 r., o godz. 1300, w biurze nadzorcy układu mieszczącym się w Poznaniu (60-833), przy ul. Adama Mickiewicza 5/3. Głosowanie na zgromadzeniu przeprowadza się w formie pisemnej. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48258
 • Dodano: 2021-07-27 18:25:04
 • Administrator

ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 48259. ESS ENERGY SAVING SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000406661. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2011 r., sygn. akt XVIII GRz 76/21. [BMSiG-47480/2021] Nadzorca układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna z sie dzibą w Warszawie, adres: ul. Dobra 54/41, 00-312 Warszawa (KRS 0000406661, NIP 1231267063), informuje, że na zgromadzeniu wierzycieli z dnia 2 lipca 2021 r. przyjęto układ. Informuje ponadto, że w dniu 12 lipca 2021 r. złożono do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika. Postępowanie prowadzone jest pod sygn. akt XVIII GRz 76/21. Treść zawartego układu: Grupa I - wierzyciele niezaliczający się do pozostałych grup: 1. Umorzenie odsetek od wierzytelności, wszelkich należności ubocznych oraz wszelkich kosztów postępowań sądowych, sądowo-administracyjnych i egzekucyjnych powstałych po dniu układowym jak i powstałych przed dniem układowym, jeśli nie ujęto ich na spisie wierzytelności. 2. Konwersja całości kwot ujętych w spisie wierzytelności na akcje ESS Energy Saving Solutions Spółka Akcyjna (KRS 0000406661) według następujących warunków: a) Suma podwyższenia kapitału zakładowego od 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) do 27.762.700,00 zł (dwadzieścia siedem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100). b) Wszystkie nowe akcje są nieuprzywilejowane oraz na okaziciela. c) Liczba nowo ustanowionych akcji wynosi 267.627 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem). d) Wartość nominalna nowo ustanawianych akcji wynosi 26.762.700,00 zł (dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100). e) Wartość nominalna jednej akcji wynosi 100,00 zł (sto złotych 00/100). f) Objęcie nowych akcji następuje z wyłączeniem prawa poboru. g) Cena emisyjna jednaj nowej akcji wynosi 100,00 zł (sto złotych 00/100). h) Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie po pierwszym pełnym roku obrotowym następującym po roku obrotowym, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu. i) W przypadku wystąpienia tzw. „resztówek”, tj. końcówek wierzytelności, które mają zbyt małą wartość by pokryć cenę emisyjną kolejnej akcji, wartość wierzytelności zaokrągla się w górę do wartości pozwalającej pokryć cenę emisyjną kolejnej akcji. Grupa II - obejmuje wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: 1. odroczenie terminu płatności zobowiązań do końca III kwartału 2021 r., 2. spłata całości należności głównych wraz z odsetkami i wszelkimi kosztami ubocznymi, 3. rozłożenie spłaty wierzytelności na 40 równych rat kwartalnych. Płatność każdej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy rozumieć pełne miesiące tj. I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII. Grupa III - wierzytelność w stosunku do Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna: 1. spłata należnej kwoty zgodnie z założeniami zawartymi w pierwotnej umowie i regulaminu, z uwzględnieniem umorzenia wynikającego z umowy. Grupa IV - wierzyciele publicznoprawni, niezaliczający się do pozostałych grup: 1. odroczenie terminu płatności zobowiązań do końca IV kwartału 2021 r., 2. spłata 100% wierzytelności uznanych na spisie wierzytelności, 3. rozłożenie spłaty wierzytelności na 24 równych rat kwartalnych. Płatność każdej raty będzie następować do ostatniego dnia każdego kwartału, przy czym jako kwartał należy rozumieć pełne miesiące tj. I-III, IV-VI, VII-IX, X-XII. Wyniki głosowania: Grupa I a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 21. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 26.907.325,90 zł. c. Liczba oddanych głosów 15, tj. 71,43% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu, 21.540.763,29 zł, tj. 80,06% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 14, tj. 93,33% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 21.499.588,96 zł, tj. 99,81% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 6,67% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 41.174,33 zł, tj. 0,19% głosujących. Grupa II a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 60.318,83 zł. c. Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu, 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Grupa III a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 355.940,00 zł. c. Liczba oddanych głosów 0, tj. 0,00% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu, 0,00 zł, tj. 0,00% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 0, tj. 0,00% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0,00% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0,00 zł, tj. 0,00% głosujących. Grupa IV a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 3. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 39.826,42 zł. c. Liczba oddanych głosów 2, tj. 66,67% uprawnionych. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu, 13 578,42 zł, tj. 34,09% uprawnionych. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 33,33% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 13.372,96 zł, tj. 98,49% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 1, tj. 33,33% głosujących. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 205,46 zł, tj. 1,51% głosujących. We wszystkich grupach łącznie: a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania: 26. b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania: 27.363.411,15 zł. c. Liczba oddanych głosów 17, tj. 65,38%. d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 21.554 341,71 zł, tj. 78,77%. e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 15, tj. 88,24% głosujących. f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 21.512.961,92 zł, tj. 99,81% głosujących. g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 2, tj. 11,76% głosujacych. h. Suma wierzytelności przeciwko układowi 41.379,79 zł, tj. 0,19% głosujących. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48259
 • Dodano: 2021-07-27 18:26:16
 • Administrator

PIEKARNIA CUKIERNIA BRYKCZYŃSKI Sp. z o.o. I WSPÓLNICY Sp. K.

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-07-27. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 48260. PIEKARNIA CUKIERNIA BRYKCZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Krotoszynie-Salni. KRS 0000492622. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2014 r. [BMSiG-47291/2021] PIEKARNIA CUKIERNIA BRYKCZYŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krotoszynie-Salni (63-700), ul. Piekarska 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000492622. PIEKARNIA CUKIERNIA BRYKCZYŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krotoszynie-Salni (63-700), ul. Piekarska 10, w trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika PIEKARNIA CUKIERNIA BRYKCZYŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krotoszynie-Salni (63-700), ul. Piekarska 10, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000492622. Nadzorca układu: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Piotr Chudzia z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), ul. ks. Jana Kompałły 3a/2, NIP 968-00-34-059, reprezentowana przez Piotra Chudzia, nr licencji 147. Dzień układowy: 27 lipca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48260
 • Dodano: 2021-07-27 18:30:18
 • Administrator

PIEKARNIA CUKIERNIA BRYKCZYŃSKI Sp. z o.o. I WSPÓLNICY Sp. K.

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 48260. PIEKARNIA CUKIERNIA BRYKCZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Krotoszynie-Salni. KRS 0000492622. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2014 r. [BMSiG-47291/2021] PIEKARNIA CUKIERNIA BRYKCZYŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krotoszynie-Salni (63-700), ul. Piekarska 10, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000492622. PIEKARNIA CUKIERNIA BRYKCZYŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krotoszynie-Salni (63-700), ul. Piekarska 10, w trybie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020.1086), wobec dłużnika PIEKARNIA CUKIERNIA BRYKCZYŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Krotoszynie-Salni (63-700), ul. Piekarska 10, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego dla Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000492622. Nadzorca układu: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Piotr Chudzia z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400), ul. ks. Jana Kompałły 3a/2, NIP 968-00-34-059, reprezentowana przez Piotra Chudzia, nr licencji 147. Dzień układowy: 27 lipca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48260
 • Dodano: 2021-07-27 18:30:27
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Rupińska Katarzyna

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu
Poz. 48261. Rupińska Katarzyna prowadząca gospodarstwo rolne w Uśniku-Dworze. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRz 7/21. [BMSiG-47472/2021] Nadzorca układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu dotyczącym Katarzyny Rupińskiej, zam.: Uśnik-Dwór 8, 18-411 Śniadowo, PESEL 93091701444, NIP 7182142056, prowadzącej gospodarstwo rolne, informuje, iż w dniu 24 czerwca 2021 roku do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydziału Gospodarczego, został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (sygn. akt VIII GRz 7/21). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48261
 • Dodano: 2021-07-27 18:31:15
 • Administrator

BIO-SOLAR Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 48262. BIO-SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Sudwie. KRS 0000423636. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2012 r., sygn. akt V GRp 2/21. [BMSiG-47310/2021] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż po otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika: Bio-Solar Sp. z o.o. Sp.k., KRS 0000423636 - sygn. akt V GRp 2/21, nadzorca sądowy złożył dnia 1.06.2021 r. spis wierzytelności. Nadzorca sądowy złożył również spis wierzytelności spornych w dniu 1.06.2021 r. Brak możliwości zaskarżenia spisu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48262
 • Dodano: 2021-07-27 18:32:32
 • Administrator

ENERGETYKA WAGON Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 48263. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GRp 2/19. [BMSiG-47253/2021] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w związku z uprawomocnieniem się postanowienia z dnia 21.08.2020 r. w sprawie ENERGETYKI WAGON Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000275711, sygn. akt V GRp 2/19, o zatwierdzeniu układu, zarządzeniem z dnia 17.06.2021 r. stwierdzono zakończenie postępowania. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48263
 • Dodano: 2021-07-27 18:33:14
 • Administrator

LSA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 48264. LSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białymstoku. KRS 0000310120. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2008 r., sygn. akt VIII GRu 1/17. [BMSiG-47246/2021] OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU SPRAWOZDANIA Z WYKONYWANIA PLANU RESTRUKTURYZACYJNEGO I UKŁADU Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. jako nadzorca wykonania układu przyjętego i zatwierdzonego w postępowaniu układowym prowadzonym wobec LSA sp. z o.o. (KRS 0000310120) przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, pod sygn. VIII GRu 1/17, działając na podstawie art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, informuje, że do akt postępowania restrukturyzacyjnego zostało złożone drugie sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Dane kontaktowe nadzorcy wykonania układu to: Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A., ul. Wspólna 70, piętro IX, 00-687 Warszawa, adres email: warszawa@zfrsa.pl Nadzorca wykonania układu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48264
 • Dodano: 2021-07-27 18:33:55
 • Administrator

MIZARUS Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 48265. MIZARUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI we Wrocławiu. KRS 0000537485. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2015 r., sygn. akt VIII GRs 1/18. [BMSiG-47337/2021] W postępowaniu restrukturyzacyjnym - sanacyjnym wobec MIZARUS sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS 0000537485), jako dłużnika, toczącym się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt postępowania VIII GRs 1/18), postanowieniem sędziego komisarza z 16 lipca 2021 r. zwołano zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem, określając sposób głosowania jako pisemny - przez oddawanie głosów na kartach (art. 105 ust. 1 w zw. z art. 110 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Zgromadzenie rozpocznie się 10 września 2021 r., o godzinie 1130, w sali nr 8 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Wierzyciele umieszczeni w spisie wierzytelności zostali podzieleni na dwie grupy, obejmujące poszczególne kategorie interesów. Kartę do głosowania po wcześniejszym prawidłowym wypełnieniu należy przesłać na adres wyznaczonego w postępowaniu zarządcy: Marek Łukaszun, ul. gen. J. Hallera 157 lok. 29, 53-201 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania (VIII GRs 1/18) oraz numeru pozycji wierzyciela w spisie wierzytelności. Przy ustalaniu wyników głosowania uwzględnione zostaną tylko takie głosy pisemne, które w oryginale dotrą do rąk sędziego komisarza przed rozpoczęciem zgromadzenia wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48265
 • Dodano: 2021-07-27 18:34:36
 • Administrator

NANO-SOLAR Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 48266. NANO-SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Sudwie. KRS 0000347706. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2010 r., sygn. akt V GRp 3/21. [BMSiG-47322/2021] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż po otwarciu przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnika: Nano-Solar Sp. z o.o., KRS 0000347706, sygn. akt V GRp 3/21, nadzorca sądowy złożył dnia 1.06.2021 r. spis wierzytelności. Nadzorca sądowy złożył również spis wierzytelności spornych w dniu 1.06.2021 r. Brak możliwości zaskarżenia spisu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48266
 • Dodano: 2021-07-27 18:35:18
 • Administrator

OXYCOM S.A.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 48267. OXYCOM SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000349129. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lutego 2010 r., sygn. akt VIII GReu 1/20. [BMSiG-47387/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza w trybie art. 171 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego, w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, w zw. z art. 455 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego, że w zakończonym z dniem 31 października 2019 r. z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego) postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec dłużnika - OXYCOM S.A. we Wrocławiu (numer KRS 0000349129; sygn. akt tamtego postępowania: VIII GRz 1/19) Jerzy Ciesiul jako nadzorca wykonania układu (przyjętego po przeprowadzeniu samodzielnego zbierania głosów i zatwierdzonego w trybie art. 223 Prawa restruk turyzacyjnego, w zw. z art. 217 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego postanowieniem Sądu z 13 września 2019 r.) złożył 6 lipca 2021 r. sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego i wykonywania układu w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Sprawozdanie złożone do akt sprawy sygn. akt VIII GReu 1/20 można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48267
 • Dodano: 2021-07-27 18:36:11
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EXPERT Sabina Sitarz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 48268. Sitarz Sabina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Expert Sabina Sitarz w Zabrzu. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GRz 12/21. [BMSiG-47382/2021] Ja, niżej podpisany Jacek Pietrzela, nadzorca układu Sabiny Sitarz prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE EXPERT SABINA SITARZ w Zabrzu, NIP 6482448250, REGON 243545180, PESEL 81112900660, w postępowaniu o zatwierdzenie układu, prowadzonym Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamiam niniejszym o wyznaczonym na dzień 16 sierpnia 2021 roku, o godz. 1200, zgromadzeniu wierzycieli Dłużnika w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie wierzycieli odbędzie się w Kancelarii Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Jacek Pietrzela w Gliwicach, ul. Ligocka 15, 44-105 Gliwice. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i zostanie uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności. Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika, głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym materialnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc. Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu pisemnie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48268
 • Dodano: 2021-07-27 18:37:04
 • Administrator

VIVID GAMES S.A.

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 48269. VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy. KRS 0000411156. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 lutego 2012 r., sygn. akt XV GRp 3/20. [BMSiG-47449/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy obwieszcza, że w zakończonej sprawie restrukturyzacyjnej dłużnika Vivid Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, prowadzonej przed Sądem Rejonowym w Bydgoszczy pod sygn. akt XV GRp 3/20, nadzorca wykonania układu dnia 25 czerwca 2021 r. przedłożył sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu za okres od 1 marca 2021 r. do 31 maja 2021 r. Z treścią sprawozdania można zapoznać się w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim zamówieniu akt sprawy. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48269
 • Dodano: 2021-07-27 18:38:41
 • Administrator

Angelus Paweł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48012. Angelus Paweł. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 176/21, XIX GUp 827/21. [BMSiG-47229/2021] Postanowieniem z dnia 29.06.2021 r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, postanowił: 1. ogłosić upadłość Pawła Angelusa, zamieszkałego w Warszawie, PESEL 85090302474, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r., o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1802), która weszła w życie w dniu 24 marca 2020 roku; 3. wyznaczyć syndyka w osobie Szymona Mojzesowicza (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1046); 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na wskazany przez niego adres, tj. Biuro Syndyka Sz. Mojzesowicza Lege Advisors Sp. z o.o., al. Reymonta 12A, 01-842 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach nale żących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w niniejszej sprawie, na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego); 7. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 827/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48012
 • Dodano: 2021-07-27 09:28:44
 • Administrator

Banasiak Barbara

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48013. Banasiak Barbara. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 1256/20, XII GUp 581/21. [BMSiG-47260/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XII GU 1256/20, z wniosku dłużnika Barbary Banasiak o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. ogłosić upadłość Barbary Banasiak, PESEL 79120312328, zamieszkałej w Raciborzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 704; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 581/21. Podaje się dane kontaktowe do syndyka: Krzysztof Kisiel Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, tel. 509044987, e-mail: syndyk704@o2.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48013
 • Dodano: 2021-07-27 09:29:31
 • Administrator

Bednarek Tomasz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48014. Bednarek Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 944/21/S, VIII GUp 734/21/S. [BMSiG-47529/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., o sygn. akt VIII GU 944/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Tomasza Bednarka (PESEL 92070508234), zamieszkałego w Burowie 45, 32-083 Burów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Floriana Straszewskiego 10/1, 31-101 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 734/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48014
 • Dodano: 2021-07-27 09:30:16
 • Administrator

Bochański Piotr

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48015. Bochański Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 328/21, XV GUp 384/21. [BMSiG-47344/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 8 lipca 2021 r., w sprawie sygn. akt XV GU 328/21, ogłosił upadłość Piotra Bochańskiego (PESEL 72112903111), nieprowadzącego działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063); wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48015
 • Dodano: 2021-07-27 09:30:59
 • Administrator

Bohonos Janusz

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48016. Bohonos Janusz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 142/21, V GUp 166/21. [BMSiG-47264/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 142/21, ogłosił upadłość Janusza Bohonosa, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Lubsku 68-300, ul. Sybiraków 7/1, PESEL 60040304539. Na syndyka wyznaczono Dagmarę Brodacką, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 181. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: Zielona Góra, 65-775, ul. Zacisze 16a/106, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 166/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 166/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48016
 • Dodano: 2021-07-27 09:31:50
 • Administrator

Bujak Roman

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48017. Bujak Roman. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 698/21/S, VIII GUp 733/21/S. [BMSiG-47522/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., sygn. akt VIII GU 698/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Romana Bujaka (PESEL 62071806136), zamieszkałego przy ulicy Krowoderskich Zuchów 9/109, 31-271 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Floriana Straszewskiego 10/1, 31-101 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 733/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48017
 • Dodano: 2021-07-27 09:32:35
 • Administrator

Bularz Alicja

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48018. Bularz Alicja. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 217/21, VI GUp 288/21 of. [BMSiG-47329/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 16 czerwca 2021 r., o sygn. akt VI GU 217/21, na skutek wniosku złożonego 29 kwietnia 2021 r., ogłosił upadłość Alicji Bularz, PESEL 68040411068, zamieszkałej w Bielsku-Białej (43-300), ul. księdza Brzóski 62, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Wojciecha Kryczka, nr 1466 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Częstochowa (42-218), al. Jana Pawła II 94/96, lok. 12, adres e-mail: biuro@kryczek-kancelaria.eu, tel. 602 646 586. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 288/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48018
 • Dodano: 2021-07-27 09:33:22
 • Administrator

Czechowska Małgorzata

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48019. Czechowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 284/21 of, VI GUp 299/21 of. [BMSiG-47473/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 czerwca 2021 r., o sygn. akt VI GU 284/21 of, na skutek wniosku złożonego 14 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Małgorzaty Czechowskiej, PESEL 74011109809, zamieszkałej w Buczkowicach (43-374), przy ul. Wesołej 1305, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Kamila Kensoń, nr licencji 1425 doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Słowackiego 7 lok. 1, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: k.kenson@dkplegal.pl, telefon: 601 051 064. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 299/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48019
 • Dodano: 2021-07-27 09:34:20
 • Administrator

Czerniak Emil

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48020. Czerniak Emil. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 408/21 „of”, IX GUp 269/21. [BMSiG-47516/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GU 408/21 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: I. Ogłosił upadłość Emila Czerniaka, zamieszkałego w Zamościu przy ul. Lwowskiej 21/26, 22-400 Zamość, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. II. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Emila Czerniaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, i uznał postępowanie upadłościowe Emila Czerniaka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. III. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marka Nowaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934. IV. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Kilińskiego 89A, 22-400 Zamość, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. V. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. VI. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. VII. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 269/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48020
 • Dodano: 2021-07-27 09:35:23
 • Administrator

Dębicki Bartłomiej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48021. Dębicki Bartłomiej. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 173/21, V GUp 171/21. [BMSiG-47290/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 9 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 173/21, ogłosił upadłość Bartłomieja Dębickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. św. Jadwigi 4, 66-010 Nowogród Bobrzański, PESEL 77081303379. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Westerplatte 11 pok. 519, 65-034 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 171/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 848/2015 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 171/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48021
 • Dodano: 2021-07-27 09:36:10
 • Administrator

Firlej Agnieszka

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48022. Firlej Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 278/21, XIX GUp 824/21. [BMSiG-47396/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 29 czerwca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XIX GU 278/21, po rozpoznaniu sprawy z wniosku dłużnika, ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Agnieszki Firlej (PESEL 69100400428, NIP 5291581397), zamieszkałej w Piastowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego w brzmieniu nadanym Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1802). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności syndykowi, na adres: Biuro Syndyka ul. Pełczyńskiego 16/15, 01-471 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości XIX GUp 824/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowało się za granicą, w terminie trzydziestu dni, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie co do części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Należy jednak uprzednio, w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, złożyć w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji) i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w kwocie 100 zł. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Zażalenie winno czynić zadość wymogom pisma procesowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48022
 • Dodano: 2021-07-27 09:36:58
 • Administrator

Fiszer Damian

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48023. Fiszer Damian. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 137/21, V GUp 287/21. [BMSiG-47439/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 25 czerwca 2021 roku, w sprawie V GU 137/21 (V GUp 287/21), ogłoszono upadłość Damiana Fiszera, zamieszkałego: Plac Tysiąclecia 2, 87-400 Golub-Dobrzyń, PESEL 86111110113, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Szulca (numer licencji 1162). Określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228). Wezwano wierzycieli Damiana Fiszera do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Szeroka 12/6, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wezwano osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do Damiana Fiszera, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdzono, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), a postępowanie upadłościowe ma charakter główny. Obciążono wnioskodawcę kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Pouczenie: wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowy i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48023
 • Dodano: 2021-07-27 09:37:46
 • Administrator

Floss Edyta

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48024. Floss Edyta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 319/21, V GUp 299/21. [BMSiG-47430/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 319/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Edyty Floss o nr PESEL 92010501743, zamieszkałej przy ul. Ludwika Śląskiego 1b/80, 87-100 Toruń, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń, KRS 0000655226); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 4. określić, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy; 5. wezwać wierzycieli upadłej Edyty Floss do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 7. przyznać syndykowi upadłej Edyty Floss zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Toruniu); 8. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 299/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48024
 • Dodano: 2021-07-27 09:38:35
 • Administrator

Gajewska Joanna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48025. Gajewska Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 353/21, XIV GUp 519/21. [BMSiG-47351/2021] Sygn. akt XIV GU 353/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Joanny Gajewskiej, numer PESEL 73101406146, numer NIP 8271122340, zamieszkałego w Sieradzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 519/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Macieja Mikuckiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 166. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Łódź 90-130, ul. Narutowicza 45 lok. 4, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48025
 • Dodano: 2021-07-27 09:39:31
 • Administrator

Gajlewska Elżbieta

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48026. Gajlewska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 413/21. [BMSiG-47433/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 15.06.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 413/21, ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Gajlewskiej (numer PESEL 52111606048), osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Tomasza Szulca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1162), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dąbrowa 62, 85-147 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48026
 • Dodano: 2021-07-27 09:40:13
 • Administrator

Gąsińska Bożena

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48027. Gąsińska Bożena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 635/21, XIV GUp 507/21. [BMSiG-47443/2021] Sygn. akt XIV GU 635/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Bożeny Gąsińskiej, PESEL 58021307727, zamieszkałej w Pabianicach przy ulicy Dąbrowskiego 42 m. 13, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 507/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Zielińską, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 292. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: 90-505 Łódź, ul. Skłodowskiej- -Curie 4a lok. 2, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48027
 • Dodano: 2021-07-27 09:40:58
 • Administrator

Gawliński Mirosław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48028. Gawliński Mirosław. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 218/21, VI GUp 334/21 of. [BMSiG-47325/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 16 czerwca 2021 r., sygn. akt VI GU 218/21, na skutek wniosku złożonego 29 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość Mirosława Gawlińskiego, numer PESEL 67062202218, zamieszkałego w miejscowości Cięcina (34-350), ul. Mickiewicza 43, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Wojciecha Kryczka, nr 1466 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Częstochowa (42-218), al. Jana Pawła II 94/96 lok. 12, adres e-mail: biuro@kryczek-kancelaria.eu, tel. 602 646 586. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 334/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48028
 • Dodano: 2021-07-27 09:41:49
 • Administrator

Gierko Lilianna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48029. Gierko Lilianna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 353/21, XV GUp 391/21. [BMSiG-47347/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 353/21, ogłosił upadłość Lilianny Gierko (PESEL 50062305661), nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (KRS 0000632708), którą reprezentuje Piotr Kasnowski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1063); określił, że postępowania będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości nalężącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia, wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48029
 • Dodano: 2021-07-27 09:42:36
 • Administrator

Górniak Rafał

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48030. Górniak Rafał. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 293/20, V GUp 98/21. [BMSiG-47244/2021] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20.04.2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 293/20, ogłosił upadłość Rafała Górniaka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Zielonej Górze, przy ul. Zachodniej 19/8, 65-552 Zielona Góra, PESEL 84020409139, NIP 5941494528. Na syndyka wyznaczono Marcina Pucka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1282. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Marcin Pucek, ul. Sowińskiego 23, 65-419 Zielona Góra, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 98/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 98/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48030
 • Dodano: 2021-07-27 09:43:24
 • Administrator

Handerek Janina

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48031. Handerek Janina. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 290/21, VI GUp 303/21 of. [BMSiG-47309/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 21 czerwca 2021, o sygn. akt. VI GU 290/21, na skutek wniosku złożonego 11 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Janiny Handerek, PESEL 51010154740, zam. w Przyłękowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Iwony Witos, nr 1328 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Bielsko-Biała (43-300), ul. Michałowicza 12, adres e-mail: iwitos.biuro@gmail.com, tel. 692 519 660. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego podany wyżej adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VI GUp 303/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzi wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek niniejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48031
 • Dodano: 2021-07-27 09:44:16
 • Administrator

Heinrich Helena

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48032. Heinrich Helena. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 295/21 of, VI GUp 321/21 of. [BMSiG-47289/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 25 czerwca 2021 r., o sygn. akt VI GU 295/21 of, na skutek wniosku złożonego 16 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Heleny Heinrich, PESEL 58030218788, zamieszkałej: 43-430 Skoczów, ul. Pawła Stalmacha nr 37/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Leszka Niedźwieckiego, nr licencji 159 doradcy restrukturyzacyjnego, adres: Cieszyn (43-300), ul. Korfantego 37, adres mail: syndyk@autograf.pl, telefon: 502 151 449, rachunek bankowy: 86 1050 1083 1000 0090 3074 2184. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 321/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48032
 • Dodano: 2021-07-27 09:45:02
 • Administrator

Horbala Piotr

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48033. Horbala Piotr. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1775/20/9, X GUp 605/21/9. [BMSiG-47374/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 28 maja 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1775/20/9, ogłosił upadłość Piotra Horbala, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego pod adresem: 43-100 Tychy, ul. Legionów Polskich 16/17, posiadającego PESEL 70052914631, NIP 6461192124. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 605/21/9. Na syndyka wyznaczono Michała Saleja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 499. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Michał Salej, ul. Chłodna 2a, 40-311 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1228, ze zm.). Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie jest postępowaniem głównym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48033
 • Dodano: 2021-07-27 09:45:43
 • Administrator

Jędrzejczak Sebastian

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48034. Jędrzejczak Sebastian. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 17/21, XIV GUp 488/21. [BMSiG-47402/2021] Sygn. akt XIV GU 17/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Sebastiana Jędrzejczaka, PESEL 92011906530, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 488/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Struga 16 lok. 311, 90-513 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48034
 • Dodano: 2021-07-27 09:46:47
 • Administrator

Hupa Alina

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48035. Hupa Alina. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 683/21/3, X GUp 803/21/3. [BMSiG-47356/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 13 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 683/21/3, ogłoszona została upadłość Aliny Hupy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Będzinie, posiadającej PESEL 45052606187. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 803/21/3. Na syndyka wyznaczono Kamilę Cag-Migułę, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1124. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: 40-045 Katowice, ul. Astrów 10 lok. 102, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48035
 • Dodano: 2021-07-27 09:47:28
 • Administrator

Judasz Jerzy

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48036. Judasz Jerzy. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1090/21/6, X GUp 797/21/6. [BMSiG-47360/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 8 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 1090/21/6, ogłoszona została upadłość Jerzego Judasza (Judasz), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego numer PESEL 62041518014, zamieszkałego w Mysłowicach, adres: 41-400 Mysłowice, ul. Armii Krajowej 25A/24. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 797/21/6. Na syndyka wyznaczono Bolesława Ozimka (Ozimek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 242. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. B. Prusa 76, 41-400 Mysłowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48036
 • Dodano: 2021-07-27 09:48:13
 • Administrator

Kamińska Sylwia

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48037. Kamińska Sylwia. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 331/21, V GUp 302/21. [BMSiG-47475/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 r., w sprawie V GU 331/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Sylwii Kamińskiej, o nr PESEL 83020903902, zamieszkałej przy ul. Rycerskiej 6/12, 86-200 Chełmno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Centrum Restrukturyzacji i Upadłości Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, 87-100 Toruń, KRS 0000655226); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe; 4. wezwać wierzycieli upadłej Sylwii Kamińskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Grudziądzka 74-76 lok. 101, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. przyznać syndykowi upadłej Sylwii Kamińskiej zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Toruniu); 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 302/21. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48037
 • Dodano: 2021-07-27 09:49:00
 • Administrator

Kańska Bożena

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48038. Kańska Bożena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 321/21. [BMSiG-47499/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 1 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 321/21 ogłoszona została upadłość dłużniczki Bożeny Kańskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Cyprysowa 6, 86-253 Kijewo Królewskie, PESEL 66041407547, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 1. wyznaczyć na syndyka Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje spółka z o.o. w Toruniu, nr KRS 0000800890; 2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 3. wezwać wierzycieli dłużniczki Bożeny Kańskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Dobies Grenda MUST Restrukturyzacje spółka z o.o. w Toruniu, ul. Turystyczna 71, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużniczki Bożeny Kańskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym; 6. przyznać syndykowi upadłej Bożeny Kańskiej, zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 1000 zł (tysiąc złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa, kasa Sądu Rejonowego w Toruniu; 7. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużniczkę. POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48038
 • Dodano: 2021-07-27 09:49:43
 • Administrator

Kasprzyk Grażyna

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48039. Kasprzyk Grażyna. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 510/21 „of”, IX GUp 283/21. [BMSiG-47314/2021] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 12 lipca 2021 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GU 510/21 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Grażyny Kasprzyk, zamieszkałej: 23-423 Potok Górny, Lipiny Dolne 87, PESEL 77032504422, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Kolasy, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1423; III. wezwać wierzycieli upadłej Grażyny Kasprzyk, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: 37-450 Stalowa Wola, al. Jana Pawła II 42/50; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Grażyny Kasprzyk, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu: V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą nie zwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Grażyny Kasprzyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Grażyny Kasprzyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 283/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48039
 • Dodano: 2021-07-27 09:50:36
 • Administrator

Kłębowska Aneta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48040. Kłębowska Aneta. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 658/21/3, X GUp 806/21/3. [BMSiG-47330/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 12 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 658/21/3, ogłoszona została upadłość dłużniczki Anety Kłębowskiej. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Będzinie, adres: ul. Przyjaźni 2/18, 42-500 Będzin, posiadającej PESEL 72110908668. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 806/21/3. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48040
 • Dodano: 2021-07-27 09:51:21
 • Administrator

Konior-Mikociak Marta

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48041. Konior-Mikociak Marta. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 262/21, VI GUp 284/21 of. [BMSiG-47458/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 15 czerwca 2021 r., o sygn. akt VI GU 262/21, na skutek wniosku złożonego 27 maja 2021 r., ogłosił upadłość Marty Konior-Mikociak, PESEL 88020507224, zamieszkałej: 34-381 Radziechowy, ul. Wiśniowa 483, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Lucyny Tokarz, nr 1230 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Groniaki 15, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie, adres e-mail: syndyk.tokarz@gmail.com, tel. 783 162 700, rachunek bankowy 94 1090 1740 0000 0001 4499 2479. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upa dłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 284/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48041
 • Dodano: 2021-07-27 09:52:18
 • Administrator

Kostecki Kamil

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48042. Kostecki Kamil. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 598/21, XIX GUp 780/21. [BMSiG-47469/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 czerwca 2021 r., w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XIX GU 598/21, postanowił: 1) ogłosić upadłość Kamila Kosteckiego, zam. w Łomiankach (PESEL 83071004355), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2) określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3) wyznaczyć syndyka w osobie Krystiana Tkacza (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 609); 4) wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli ww. upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności syndykowi ww. upadłego na adres: Syndyk Krystian Tkacz, Aleje Jerozolimskie 200, bud. 5 lok. 7, 02-486 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do ww. upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A), w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Poucza się, iż zgodnie z art. 54a ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (na chwilę obecną w Monitorze Sądowym i Gospodarczym), przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone pod sygn. akt XIX GUp 780/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48042
 • Dodano: 2021-07-27 09:53:06
 • Administrator

Kotarska-Bańska Elżbieta

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48043. Kotarska-Bańska Elżbieta. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 705/21/3, X GUp 801/21/3. [BMSiG-47358/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 12 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 705/21/3, ogłoszona została upadłość Elżbiety Kotarskiej-Bańskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej PESEL 60112212449, zamieszkałej pod adresem: 42-500 Będzin, ul. Wisławy Szymborskiej 12/7. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 801/21/3. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48043
 • Dodano: 2021-07-27 09:53:53
 • Administrator

Krawczyk Katarzyna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48044. Krawczyk Katarzyna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 1096/21/6, X GUp 805/21/6. [BMSiG-47364/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 12 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 1096/21/6, ogłoszona została upadłość Katarzyny Krawczyk jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej PESEL 79100516829, zamieszkałej w Tychach, adres: 43-100 Tychy, ul. Grota Roweckiego 29/2. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 805/21/6. Na syndyka wyznaczono Bolesława Ozimka (Ozimek), posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 242. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. B. Prusa 76, 41-400 Mysłowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29.05.2000 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 19 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48044
 • Dodano: 2021-07-27 09:54:40
 • Administrator

Kucharska Małgorzata

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48045. Kucharska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 361/21, XV GUp 388/21. [BMSiG-47350/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 12.07.2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 361/21 ogłosił upadłość dłużnika Małgorzaty Kucharskiej (numer PESEL 78091803723), zamieszkałej w Bydgoszczy, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka - KASNOWSKI Restrukturyzacje Sp. z o.o. (numer KRS 0000632708), określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi Kasnowski Restrukturyzacje Sp. z o.o. na adres: ul. Sieroca 26/9, 85-113 Bydgoszcz, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Jednocześnie Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy UE L Nr 141, s. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu tego Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, w sprawie po ogłoszeniu upadłości pod sygn. akt XV GUp 388/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48045
 • Dodano: 2021-07-27 09:55:29
 • Administrator

Kuich Arkadiusz

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48046. Kuich Arkadiusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 454/21, XIX GUp 836/21. [BMSiG-47240/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, o sygn. akt XIX GU 454/21, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Arkadiusza Kuicha, posiadającego numer PESEL 69090200154, zamieszkałego w Warszawie. Sąd określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Marcina Krzemińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 146). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Wzywa się wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Marcin Krzemiński, Wspólnicy. Malecha Krzemiński Noga Kancelaria prawnicza sp. j., al. J. Ch. Szucha 8, 00-582 Warszawa, podając sygn. akt. XIX GUp 836/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu wyznaczonemu w sprawie o sygn. akt XIX GU 454/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich (art. 54a ust. 1 Prawa upadłościowego). Poucza się jednocześnie, że zgodnie z treścią art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu, i tylko na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko tej stronie, która żądała sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia podlega opłacie w kwocie 100,00 zł. syndyk Marcin Krzemiński MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48046
 • Dodano: 2021-07-27 09:56:21
 • Administrator

Kwiotek Ewa

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 48047. Kwiotek Ewa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 467/21, XII GUp 578/21. [BMSiG-47266/2021] Niniejszym prostuję treść postanowienia: Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt XII GU 467/21, XII GUp 578/21, dotyczącej upadłości dłużnika Ewy Kwiotek, zamieszkałej w Świerklanach, PESEL 56072808389, NIP 6331489498, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ten sposób, iż dniem ogłoszenia upadłości jest dzień 14 lipca 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48047
 • Dodano: 2021-07-27 09:56:37
 • Administrator

Kycia Jerzy

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48048. Kycia Jerzy. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 787/21, X GUp 802/21/8. [BMSiG-47327/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 13 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 787/21, ogłoszona została upadłość Jerzego Kyci, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego PESEL 56081309998, zamieszkałego w Mikołowie, 43-100, ul. Skalna 10/47. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 802/21/8. Na syndyka wyznaczono Roberta Sczendzinę, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Biuro Syndyka Robert Sczendzina, 40-062 Katowice, ul. Jana Kilińskiego 16/10, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48048
 • Dodano: 2021-07-27 09:57:39
 • Administrator

Lewandowska Bożena

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48049. Lewandowska Bożena. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 206/21, V GUp 296/21. [BMSiG-47423/2021] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 1 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt V GU 206/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużniczki Bożeny Lewandowskiej, zamieszkałej pod adresem: 87-200 Wąbrzeźno, ul. Chełmińska 16/2, PESEL 45090104049, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wyznaczyć syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej (nr licencji 662); 3. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tj. z dnia 22 lutego 2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 498); 4. wezwać wierzycieli dłużniczki Bożeny Lewandowskiej do zgłaszania wierzytelności syndykowi pod adres: 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. Pod Arkadami 6, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do dłużniczki Bożeny Lewandowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 6. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 296/21. Pouczenie Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48049
 • Dodano: 2021-07-27 09:58:26
 • Administrator

Łucek Tomasz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48050. Łucek Tomasz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 876/21/S, VIII GUp 737/21/S. [BMSiG-47505/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 22.07.2021 r., o sygn. akt VIII GU 876/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Tomasza Łucka (PESEL 75091103150, NIP 6781488754), zamieszkałego: ul. Koszykarska 31/12, 30-717 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; III. ustalić, że funkcję sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; IV. ustalić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Łuczaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1303; VI. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres biura syndyka: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. Moniuszki 2a/2, 31-513 Kraków; VII. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi na adres: Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 737/21/S. Pouczenie co do pkt VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym Sąd uzasadnia tylko wtedy, gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100,00 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48050
 • Dodano: 2021-07-27 09:59:39
 • Administrator

Majkowska Barbara

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48051. Majkowska Barbara. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 186/21, XIV GUp 450/21. [BMSiG-47477/2021] Sygn. akt XIV GU 186/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Barbary Majkowskiej, numer PESEL 70052410601, numer NIP 8341060823, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 450/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Barbarę Petryniak- -Sidowską, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 84. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48051
 • Dodano: 2021-07-27 10:00:30
 • Administrator

Mańkut Jadwiga

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48052. Mańkut Jadwiga. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 874/21, X GUp 804/21/8. [BMSiG-47335/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 13 lipca 2021 r. pod sygn. akt X GU 874/21, ogłoszona została upadłość Jadwigi Mańkut, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej numer PESEL 64112602589, zamieszkałej w Lędzinach, 43-140, ul. Kolonia Piast 9/1. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 804/21/8. Syndykiem wyznaczono Mateusza Bienioszek, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 94. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: Mateusz Bienioszek Biuro Doradcy Restrukturyzacyjnego, ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48052
 • Dodano: 2021-07-27 10:01:19
 • Administrator

Napieralska Agnieszka

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48053. Napieralska Agnieszka. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 932/21, XI GUp 770/21. [BMSiG-47308/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XI GU 932/21, ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Napieralskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 76032304704, NIP 7811570752), zam.: osiedle Raczyńskiego 10/22, 62-020 Swarzędz. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka w osobie Mirosława Piechowiaka, ul. Artura Grottgera 16/1, 60-758 Poznań, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1054. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 pr.u. Jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod nową sygn. akt XI GUp 770/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48053
 • Dodano: 2021-07-27 10:02:09
 • Administrator

Nawój Piotr

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48054. Nawój Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 197/21 of, V GUp 202/21 of. [BMSiG-47539/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 roku, o sygn. akt V GU 197/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 28 kwietnia 2021 roku, ogłosił upadłość Piotra Nawoja (Nawój), PESEL 70050812771, NIP 7511202234, zamieszkałego: 46-200 Kluczbork, plac Niepodległości 4/3, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Janusza Majdy licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 490, adres biura: 46-320 Praszka ul. Chopina 2. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowne będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 202/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W tym celu powinna w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 złotych, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48054
 • Dodano: 2021-07-27 10:03:03
 • Administrator

Nowak Jan

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48055. Nowak Jan. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 359/21, XII GUp 583/21. [BMSiG-47234/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XII GU 359/21, z wniosku dłużnika Jana Nowaka o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. ogłosić upadłość Jana Nowaka, PESEL 56061003098, zamieszkałego w Zabrzu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 704; 4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 583/21. Podaje się dane kontaktowe do syndyka: Krzysztof Kisiel Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, tel. 509044987, e-mail: syndyk704@o2.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48055
 • Dodano: 2021-07-27 10:03:49
 • Administrator

Olszewska Alicja

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48056. Olszewska Alicja. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 332/21, VIII GUp 325/21. [BMSiG-47483/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 r., w sprawie o sygn. akt VIII GU 332/21, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Alicji Olszewskiej, zam. ul. Grota Roweckiego 2 m. 30, 19-300 Ełk, PESEL 74093013348, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. na syndyka wyznaczyć Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008); 3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Danielowi Zabłockiemu na adres: ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; 5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; 6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 500,00 zł na pokrycie kosztów postępowania, zaliczkę wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa; 7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 325/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48056
 • Dodano: 2021-07-27 10:04:35
 • Administrator

Piecyk Artur

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48057. Piecyk Artur. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 125/21, XIV GUp 449/21. [BMSiG-47484/2021] Sygn. akt XIV GU 125/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 czerwca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Artura Piecyka, numer PESEL 71113008153, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt GUp 449/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Barbarę Petryniak- -Sidowską, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 84. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piramowicza 2 lok. 12, 90-254 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48057
 • Dodano: 2021-07-27 10:05:19
 • Administrator

Piękosz Justyna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48058. Piękosz Justyna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 366/21, XIV GUp 529/21. [BMSiG-47339/2021] Sygn. akt XIV GU 366/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 8 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Justyny Piękosz, numer PESEL 82012206043, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 529/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bartosza Zacharka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 664. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piotrkowska 270 lok. 412, 90-361 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48058
 • Dodano: 2021-07-27 10:06:08
 • Administrator

Pietrasz Mateusz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48059. Pietrasz Mateusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 230/21, XII GUp 580/21 [BMSiG-47233/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu, w dniu 14 lipca 2021 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy o sygn. akt XII GU 230/21, z wniosku dłużnika Mateusza Pietrasza, o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowił: 1. ogłosić upadłość Mateusza Pietrasza (Pietrasz), PESEL 93050504594, zamieszkałego w Rydułtowach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); 3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Krzysztofa Kisiela, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 704; 4. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy: 44-100 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Gliwicach wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie należy złożyć do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice. Dla skutecznego złożenia zażalenia, konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt XII GUp 580/21. Podaje się dane kontaktowe do syndyka: Krzysztof Kisiel Doradca Restrukturyzacyjny, ul. Ofiar Terroru 3, 44-280 Rydułtowy, tel. 509044987, e-mail: syndyk704@o2.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48059
 • Dodano: 2021-07-27 10:06:54
 • Administrator

Pilarska Kazimiera

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48060. Pilarska Kazimiera. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 238/21, VI GUp 257/21 of. [BMSiG-47442/2021] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, posta nowieniem z dnia 28 maja 2021 r., sygn. akt VI GU 238/21, na skutek wniosku złożonego 17 maja 2021 r., ogłosił upadłość Kazimiery Pilarskiej, PESEL 47060103742, zamieszkałej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 36/9, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Lucyny Tokarz, nr 1230 licencji doradcy restrukturyzacyjnego, adres: ul. Powstańców Śląskich 6/104, 43-300 Bielsko-Biała, adres e-mail: syndyk.tokarz@gmail.com, tel. 783 162 700, rachunek bankowy 94 1090 1740 0000 0001 4499 2479. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 257/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, Wydział VI Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48060
 • Dodano: 2021-07-27 10:14:30
 • Administrator

Przełonczkowska Aleksandra

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48061. Przełonczkowska Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 921/21/S, VIII GUp 736/21/S. [BMSiG-47533/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., o sygn. akt VIII GU 921/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Aleksandry Przełonczkowskiej (PESEL 83041717586), zamieszkałej przy ulicy Rakowickiej 20A/128, 31-510 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Floriana Straszewskiego 10/1, 31-101 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 736/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony, w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48061
 • Dodano: 2021-07-27 10:15:17
 • Administrator

Sieczkowski Andrzej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48062. Sieczkowski Andrzej. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 121/21, XIV GUp 485/21. [BMSiG-47395/2021] Sygn. akt XIV GU 121/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Andrzeja Sieczkowskiego, numer PESEL 79032701496, NIP 7251667892, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 485/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Struga 16 lok. 311, 90-513 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48062
 • Dodano: 2021-07-27 10:16:08
 • Administrator

Skoczylas Robert

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48063. Skoczylas Robert. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 675/20 of, VIII GUp 288/21 of. [BMSiG-47428/2021] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 1 lipca 2021 r., o sygn. akt VIII GU 675/20 of, na skutek wniosku złożonego w dniu 22 września 2020 r., uzupełnionego w dniu 11 maja 2021 r., ogłosił upadłość dłużnika Roberta Skoczylasa, PESEL 77070605976, NIP 8981536803, zamieszkałego we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Marty Dubis (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1474, adres: al. gen. Józefa Hallera 157/29, 53-201 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 288/21 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48063
 • Dodano: 2021-07-27 10:16:57
 • Administrator

Słoniec Elżbieta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48064. Słoniec Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 919/51/S, VIII GUp 735/21/S. [BMSiG-47537/2021] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.07.2021 r., o sygn. akt VIII GU 919/21/S, postanowił: I. ogłosić upadłość Elżbiety Słoniec (PESEL 56060708889), zamieszkałej przy osiedlu Tysiąclecia 10/26, 31-604 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802); III. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joanny Jutrzenki-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Floriana Straszewskiego 10/1, 31-101 Kraków, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego; VII. przyznać syndykowi zaliczkę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego). Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt VIII GUp 735/21/S. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Pouczenie o uzasadnieniu: - pisemne uzasadnienie niniejszego postanowienia sporządza się na wniosek strony o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem zgłoszony w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia; - we wniosku o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć; - wniosek o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinien być opłacony poprzez wniesienie opłaty w wysokości 100,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48064
 • Dodano: 2021-07-27 10:17:47
 • Administrator

Stachurska Halina

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48065. Stachurska Halina. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 350/21, XIV GUp 483/21. [BMSiG-47527/2021] Sygn. akt XIV GU 350/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 25 czerwca 2021 roku ogłosił upadłość dłużniczki Haliny Stachurskiej, PESEL 60070107586, NIP 7271130824, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 483/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Ewę Frontczak, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 63. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piotrkowska 177A lok. 1, 90-477 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48065
 • Dodano: 2021-07-27 10:18:40
 • Administrator

Stalski Miłosz

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48066. Stalski Miłosz. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 140/21, XIV GUp 516/21. [BMSiG-47355/2021] Sygn. akt XIV GU 140/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 roku ogłosił upadłość dłużnika Miłosza Stalskiego, numer PESEL 69060101490, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 516/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Tomasza Maja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1446. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: KOPIK Kancelaria Obsługi Przedsiębiorcy i Konsumenta, ul. Brzeźna 14 lok. 4, 90-303 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48066
 • Dodano: 2021-07-27 10:19:27
 • Administrator

Stęplewska Ewa

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48067. Stęplewska Ewa. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 123/21, VIII GUp 207/21. [BMSiG-47334/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 20 lipca 2021 roku, sygn. akt VIII GU 123/21, ogłosił upadłość Ewy Stęplewskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 77032604962, NIP 5771682419. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Karcza, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 588, adres biura: ul. Sieradzka 18, 98-300 Wieluń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 207/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48067
 • Dodano: 2021-07-27 10:20:20
 • Administrator

Stęplewski Sebastian

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48068. Stęplewski Sebastian. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 125/21, VIII GUp 208/21. [BMSiG-47342/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z 20 lipca 2021 roku, sygn. akt VIII GU 125/21, ogłosił upadłość Sebastiana Stęplewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 78111902519, NIP 9491586450. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Sąd wyznaczył do pełnienia funkcji syndyka Marcina Karcza, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 588, adres biura: ul. Sieradzka 18, 98-300 Wieluń. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres jego biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 208/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48068
 • Dodano: 2021-07-27 10:21:10
 • Administrator

Szubert Paweł

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48069. Szubert Paweł. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 644/21, XIV GUp 504/21. [BMSiG-47292/2021] Sygn. akt XIV GU 644/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Pawła Szuberta, PESEL 63082108990, NIP 7331058959, zamieszkałego w Strykowie, przy ul. Wschodniej 30, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 504/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Raja, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 446. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: 90-319 Łódź, ul. Wigury 30A lok. 11, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48069
 • Dodano: 2021-07-27 10:22:02
 • Administrator

Szymańska Agata

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48070. Szymańska Agata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 28/21, XIV GUp 531/21. [BMSiG-47333/2021] Sygn. akt XIV GU 28/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Agaty Szymańskiej, PESEL 68031106623, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 531/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Artura Jankowskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1039. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48070
 • Dodano: 2021-07-27 10:22:54
 • Administrator

Szymczak Angelika

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48071. Szymczak Angelika. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 101/21, V GUp 112/21. [BMSiG-47300/2021] Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r., sygnatura akt V GUp 112/21 (poprzednio V GU 101/21), ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Angeliki Szymczak, zamieszkałej w Gorzowie Wlkp., przy ul. Madryckiej 7c/2, PESEL 89022006568. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Macieja Laluka, nr licencji 1538. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności wobec upadłego bezpośrednio syndykowi na adres kancelarii: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów Wlkp. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Przedmiotowe postępowanie toczy się w trybie art. 4911 ust. 1 P.u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48071
 • Dodano: 2021-07-27 10:23:38
 • Administrator

Śliwowska Krystyna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48072. Śliwowska Krystyna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 498/21, XII GUp 241/21. [BMSiG-47306/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 20 lipca 2021 roku, ogłoszono upadłość Krystyny Śliwowskiej (PESEL 47092506508, NIP 8521486009), zamieszkałej: ul. Józefa Romana 24/5, 71-837 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 241/21. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Piotra Długopolskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 387. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ulica Królowej Korony Polskiej 24, lok. 102, 70-486 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 241/21, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego: 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48072
 • Dodano: 2021-07-27 10:24:38
 • Administrator

Walczak Anna

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48073. Walczak Anna. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 539/21/3, X GUp 800/21/3. [BMSiG-47369/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, podaje do wiadomości, że na mocy postanowienia z dnia 12 lipca 2021 r., pod sygn. akt X GU 539/21/3, ogłoszona została upadłość Anny Walczak jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającej PESEL 58072714039, zamieszkałej pod adresem: 41-500 Chorzów, ul. Pomorska 4/3. Po ogłoszeniu upadłości sprawa prowadzona będzie pod sygn. akt X GUp 800/21/3. Syndyka wyznaczono w osobie Roberta Sczendziny, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 665. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres syndyka: ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wierzytelności zgłaszane po upływie wyznaczonego terminu rozpoznawane będą na koszt wierzyciela. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres jak wyżej, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd informuje, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228 ze zm.). Sąd informuje także, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, że stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 3 ust. 1 powyższego Rozporządzenia nr 2015/848 oraz art. 382 ustawy Prawo upadłościowe. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48073
 • Dodano: 2021-07-27 10:25:28
 • Administrator

Wdowiak Paweł

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48074. Wdowiak Paweł. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 118/21, XIV GUp 486/21. [BMSiG-47381/2021] Sygn. akt XIV GU 118/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 czerwca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Pawła Wdowiaka, PESEL 86061812116, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 486/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Struga 16 lok. 311, 90-513 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48074
 • Dodano: 2021-07-27 10:26:21
 • Administrator

Wilk Mariola

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48075. Wilk Mariola. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 312/20, XIV GUp 517/21. [BMSiG-47515/2021] Sygn. akt XIV GU 312/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość Marioli Wilk, PESEL 75050614521, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Agnieszkę Bujnowicz-Tomaszewską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Niedziałka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 914. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 517/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48075
 • Dodano: 2021-07-27 10:27:04
 • Administrator

Włodarczyk Michał

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48076. Włodarczyk Michał. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 958/20, XIV GUp 514/21. [BMSiG-47341/2021] Sygn. akt XIV GU 958/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościo wych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 lipca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Michała Włodarczyka, PESEL 92070303914, NIP 7262592531, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 514/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Bartosza Zacharka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 664. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Piotrkowska 270/412, 90-361 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48076
 • Dodano: 2021-07-27 10:27:52
 • Administrator

Wrońska Ewa

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48077. Wrońska Ewa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 194/21, XIV GUp 494/21. [BMSiG-47409/2021] Sygn. akt XIV GU 194/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Wrońskiej, numer PESEL 71052210963, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 494/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Andrzeja Struga 16 lok. 311, 90-513 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48077
 • Dodano: 2021-07-27 10:28:42
 • Administrator

Wroński Przemysław

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48078. Wroński Przemysław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 193/21, XIV GUp 493/21. [BMSiG-47413/2021] Sygn. akt XIV GU 193/21 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 roku, ogłosił upadłość dłużnika Przemysława Wrońskiego, numer PESEL 69020214772, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 493/21. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Andrzeja Struga 16 lok. 311, 90-513 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48078
 • Dodano: 2021-07-27 10:29:30
 • Administrator

Zarzycka Aldona

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48079. Zarzycka Aldona. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 3/21. [BMSiG-47338/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 3/21. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 roku, w sprawie o sygn. akt XIX GU 3/21, otworzył postępowanie upadłościowe wobec Aldony Zarzyckiej zamieszkałej w Wołominie, PESEL 57032912225, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając syndyka w osobie Mateusza Stawikowskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego:1196). Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Mateusz Stawikowski syndyk masy upadłości Aldony Zarzyckiej, ul. Warecka 11a, 3p., 00-034 Warszawa. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 3/21 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48079
 • Dodano: 2021-07-27 10:30:20
 • Administrator

BIELMLEK Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48080. „BIELMLEK” SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W UPADŁOŚCI w Bielsku Podlaskim. KRS 0000045441. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r., sygn. akt VIII GUp 98/21. [BMSiG-47476/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 19 lipca 2021 r. listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym dłużnika „BIELMLEK” Spółdzielnia Mleczarska w Bielsku Podlaskim, sygn. akt VIII GUp 98/21. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a ponadto wskazywać zaskarżoną wierzytelność oraz zawierać wniosek co do uznania albo odmowy uznania wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48080
 • Dodano: 2021-07-27 10:31:30
 • Administrator

PEJZAŻ Sp. z o.o w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48081. „PEJZAŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Gliwicach. KRS 0000250682. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lutego 2006 r., sygn. akt XII GUp 20/16. [BMSiG-47270/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 20/16 dotyczącej upadłości Pejzaż Sp. z o.o. w Gli wicach w upadłości likwidacyjnej syndyk przekazał sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48081
 • Dodano: 2021-07-27 10:31:42
 • Administrator

Andrulewicz Lech w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48082. Andrulewicz Lech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 736/20. [BMSiG-47239/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Lecha Andrulewicza w upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt XIX GUp 736/20, syndyk w dniu 18 czerwca 2021 r., złożył I uzupełniającą listę wierzytelności. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw, co do uznania wierzytelności, zaś wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności - co do odmowy uznania. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. syndyk Karol Łagowski MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48082
 • Dodano: 2021-07-27 10:31:57
 • Administrator

Bieniec Halina

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48083. Bieniec Halina. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 238/20. [BMSiG-47262/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 238/20, dotyczącej upadłości Haliny Bieniec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48083
 • Dodano: 2021-07-27 10:32:11
 • Administrator

Czeszejko Joanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48084. Czeszejko Joanna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 104/18. [BMSiG-47245/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Joanny Czeszejko, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 104/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził korektę uzupełniającej listę wierzytelności nr 1. Korektę uzupełniającej listy wierzytelności nr 1, można przeglądać na czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dworcowej 3 bryła „C”, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 89 676 03 01. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48084
 • Dodano: 2021-07-27 10:32:24
 • Administrator

Demel Marian w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48085. Demela Marian. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 365/20. [BMSiG-47513/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Mariana Demela, PESEL 47070200372, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 365/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o prze kazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48085
 • Dodano: 2021-07-27 10:32:48
 • Administrator

Maciejewicz Elżbieta

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48086. Maciejewicz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 57/20. [BMSiG-47470/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Maciejewicz, zamieszkałej: ul. Waryńskiego 38, 58-530 Kowary, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że w dniu 20 lipca 2021 r., syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, V Wydziału Gospodarczego, mieszczącego się przy ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy z wierzycieli umieszczonych na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - wierzyciel, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje również upadłemu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48086
 • Dodano: 2021-07-27 10:33:01
 • Administrator

Gacparski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48087. Gacparski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1078/20. [BMSiG-47403/2021] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Krzysztofa Gacparskiego w upadłości, informuje, iż w dniu 22 czerwca 2021 r., w sprawie oznaczonej sygn. akt XIX GUp 1078/20, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego komisarza lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48087
 • Dodano: 2021-07-27 10:33:14
 • Administrator

Fortuna Jakub

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48088. Fortuna Jakub. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 430/20 „of”. [BMSiG-47328/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Jakuba Fortuny (PESEL 89021500971) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 430/20 „of”) złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego), natomiast wierzyciele i upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48088
 • Dodano: 2021-07-27 10:33:27
 • Administrator

Galle Marzena i Galle Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48089. Galle Marzena. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 15/19. [BMSiG-47301/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marzeny Galle, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Świebodzinie przy ul. Młyńskiej 3/2, 66-200 Świebodzin, PESEL 74070903868, zawiadamia, że w dniu 4.06.2021 r., syndyk złożył uzupełniająca listę wierzytelności numer 1, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48089
 • Dodano: 2021-07-27 10:33:38
 • Administrator

GÓRECKI Firma Handlowo-Usługowa Bronisław Górecki w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48090. Górecki Bronisław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Górecki” Firma Handlowo-Usługowa Bronisław Górecki w Żorach. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 87/20. [BMSiG-47235/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 87/20 dotyczącej upadłości Bronisława Góreckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Górecki” Firma Handlowo-Usługowa Bronisław Górecki w Żorach, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48090
 • Dodano: 2021-07-27 10:33:57
 • Administrator

Jachnicka Janina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48091. Jachnicka Janina. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 196/19 of. [BMSiG-47462/2021] Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Janiny Jachnickiej, PESEL 41061408967, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, pod sygn. akt VI GUp 196/19 of, została złożona uzupełniająca lista wierzytelności. Uzupełniającą listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Referatu Upadłości Wydziału VI Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego nr 24, oraz w kancelarii syndyka masy upadłości w Cieszynie, Renaty Pilch, ul. Korfantego nr 37, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48091
 • Dodano: 2021-07-27 10:34:20
 • Administrator

Jeremicz Elżbieta

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48092. Jeremicz Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 821/20. [BMSiG-47509/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Jeremicz, PESEL 58051305902, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 821/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48092
 • Dodano: 2021-07-27 10:34:36
 • Administrator

Juszczuk Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48093. Juszczuk Andrzej. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 364/19. [BMSiG-47278/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Andrzeja Juszczuka (PESEL 76102113153), zamieszkałego w Rawiczu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 364/19, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 27.05.2021 roku), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48093
 • Dodano: 2021-07-27 10:34:49
 • Administrator

Kirej Dorota

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48094. Kirej Dorota. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 48/21. [BMSiG-47502/2021] Sygn. akt XIV GUp 48/21 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 24.05.2021 r., syndyk masy upadłości Doroty Kirej, PESEL 76012109420, złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 48/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48094
 • Dodano: 2021-07-27 10:35:03
 • Administrator

Klimczak Anna

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48095. Klimczak Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 49/21. [BMSiG-47510/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 6.07.2021 r., syndyk masy upadłości Anny Klimczak, PESEL 72071409642, złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listę tę można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 49/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48095
 • Dodano: 2021-07-27 10:35:17
 • Administrator

Konik Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48096. Konik Włodzimierz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1095/19. [BMSiG-47380/2021] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości Włodzimierza Konika w upadłości, informuje, iż w dniu 19 marca 2021 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XVIII GUp 1095/19, w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego komisarza pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48096
 • Dodano: 2021-07-27 10:35:31
 • Administrator

Kowalska-Belkhiria Jadwiga

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48097. Kowalska-Belkhiria Jadwiga. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 47/21. [BMSiG-47508/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 12.05.2021 r., syndyk masy upadłości Jadwigi Kowalskiej-Belkhiria, PESEL 53062103086, złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, a w dniu 24.05.2021 r. - pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listy te można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciele oraz upadły mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 47/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48097
 • Dodano: 2021-07-27 10:35:48
 • Administrator

Kuźbida Angelika

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48098. Kuźbida Angelika. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 442/20 of. [BMSiG-47420/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Angeliki Kuźbidy (PESEL 90101200380), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 442/20 of), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności (poz. 1-4, Zw 1-4), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 17 marca 2021 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (w czytelni akt, parter pokój 2 albo na portalu informacyjnym https://portal.wroclaw.sa.gov.pl). Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Paweł Miłek. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48098
 • Dodano: 2021-07-27 10:36:04
 • Administrator

Madana Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48099. Madana Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 68/20. [BMSiG-47492/2021] XIV GUp 68/20 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), została sporządzona przez syndyka i przekazana mu, w dniu 18 czerwca 2021 roku, druga uzupełniająca lista wierzytelności Anny Madana, PESEL 62032308565, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 68/20, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48099
 • Dodano: 2021-07-27 10:36:18
 • Administrator

Majcherczyk Leszek

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48100. Majcherczyk Leszek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1566/20. [BMSiG-47376/2021] Syndyk masy upadłości Leszka Majcherczyka w upadłości informuje, iż w dniu 15 czerwca 2021 r. w sprawie oznaczonej sygn. akt XIX GUp 1566/20 w postępowaniu upadłościowym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, została sporządzona i złożona do Sędziego Komisarza lista wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Nadto informuje, iż w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48100
 • Dodano: 2021-07-27 10:36:33
 • Administrator

Milewski Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48101. Milewski Marcin. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 198/19. [BMSiG-47377/2021] Sygn. akt XIV GUp 198/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 5 stycznia 2021 r., pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marcina Milewskiego, PESEL 84031921170, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 198/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48101
 • Dodano: 2021-07-27 10:36:48
 • Administrator

Ryś Kazimierz

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48102. Ryś Kazimierz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 28/21. [BMSiG-47519/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Kazimierza Rysia, PESEL 57032807091, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 28/21, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, w dniu 4 maja 2021 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B”, pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48102
 • Dodano: 2021-07-27 10:37:01
 • Administrator

PRIMA CATERING Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48103. PRIMA CATERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000296071. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2007 r., sygn. akt XVIII GUp 216/20. [BMSiG-47248/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Prima Catering spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XVIII GUp 216/20, ogłasza, że syndyk sporządził i w dniu 10 czerwca 2021 roku przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Jolanta Ogorzałek-Krzemińska syndyk MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48103
 • Dodano: 2021-07-27 10:37:15
 • Administrator

Sztejnbis Urszula w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48104. Sztejnbis Urszula. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 85/19. [BMSiG-47304/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Urszuli Sztejnbis, zam.: Stalowa Wola, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt V GUp 85/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p. u.), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p. u., w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu głównej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48104
 • Dodano: 2021-07-27 10:37:31
 • Administrator

Ślepecka Ewa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48105. Ślepecka Ewa. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1257/20. [BMSiG-47389/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Ewy Ślepeckiej (PESEL 67052500643), zamieszkałej w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt XIX GUp 1257/20, zawiadamia, że została sporządzona i przekazana, w dniu 7 kwietnia 2021 r., Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48105
 • Dodano: 2021-07-27 10:37:47
 • Administrator

Tarnawska Jessica

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48106. Tarnawska Jessica. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 163/21 of. [BMSiG-47282/2021] Sędzia komisarz nadzorujący (konsumenckie) postępowanie upadłościowe o sygn. akt VIII GUp 163/21 of (wedle przepisów obowiązujących od dnia 24.03.2020 r.), w stosunku do upadłej Jessiki Tarnawskiej (PESEL 92072015169), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiadamia, że w dniu 12.07.2021 r., została mu przekazana przez syndyka lista wierzytelności w tym postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych we Wrocławiu, przy ul. Poznańskiej 16, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wnieść przeciwko nim sprzeciwy, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, upadłej natomiast sprzeciw do listy przysługuje, o ile nie jest ona zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami, przy czym jeśli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48106
 • Dodano: 2021-07-27 10:38:01
 • Administrator

Tyl Iwona

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48107. Tyl Iwona. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 418/20. [BMSiG-47496/2021] Sygn. akt XIV GUp 418/20 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniach 5 stycznia 2021 r. oraz 10 maja 2021 r. lista wierzytelności oraz pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Iwony Tyl, PESEL 76122805146, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 418/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48107
 • Dodano: 2021-07-27 10:38:17
 • Administrator

Wandowski Wiesław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48108. Wandowski Wiesław. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 408/20/J. [BMSiG-47457/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Wiesława Wandowskiego, zamieszkałego pod adresem: ul. gen. T. Kutrzeby 1/40, 62-010 Pobiedziska, PESEL 57081203039, sygnatura akt XI GUp 408/20/J, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I listę wierzytelności z dnia 26 maja 2021 r., którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48108
 • Dodano: 2021-07-27 10:38:33
 • Administrator

Winiarska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48109. Winiarska Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 202/20. [BMSiG-47343/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Winiarskiej (PESEL 79080511546), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 202/20), ogłasza, że sporządzona została lista wierzy telności (poz. 1-11, ZW 1-9 oraz 10 i 11 z urzędu), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 13.04.2021 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (w czytelni akt, parter pokój 2 albo na portalu informacyjnym https://portal.wroclaw.sa.gov.pl). Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Maciej Złotogórski. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48109
 • Dodano: 2021-07-27 10:38:46
 • Administrator

Zdżalik Aneta

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48110. Zdżalik Aneta. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 859/20. [BMSiG-47277/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Anety Zdżalik, zamieszkałej w Poznaniu, PESEL 66030812109, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 859/20, zawiadamia, że w dniu 17 czerwca 2021 roku, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter), przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48110
 • Dodano: 2021-07-27 10:39:01
 • Administrator

Żyto Tomasz

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 48111. Żyto Tomasz. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 151/20 „of”. [BMSiG-47317/2021] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Tomasza Żyto, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 71111308378, sygn. akt V GUp 151/20 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 6.05.2021 roku listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2b, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48111
 • Dodano: 2021-07-27 10:39:17
 • Administrator

GIERAŃCZYK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48112. „GIERAŃCZYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000235107. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI- -ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 maja 2005 r., sygn. akt XIV GUp 20/16. [BMSiG-47424/2021] OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym „Gierańczyk” Spółka ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości z siedzibą w Łodzi, został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten syndyk, upadły, wierzyciele mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 20/16. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48112
 • Dodano: 2021-07-27 10:39:32
 • Administrator

GMDK Grupa Marketingowa Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48113. GMDK GRUPA MARKETINGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Katowicach. KRS 0000417192. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2012 r., sygn. akt XII GUp 37/19/BJ. [BMSiG-47478/2021] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego GMDK Grupa Marketingowa Sp. z o.o. z s. w Katowicach, sygn. akt XII GUp 37/19/BJ, zawiadamia, że syndyk sporządził oddzielny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan ten można przeglądać w Sekretariacie Wydziału XII Sądu Gospodarczego i w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48113
 • Dodano: 2021-07-27 10:39:48
 • Administrator

Jarosz Liliana w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48114. Jarosz Liliana. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 173/17. [BMSiG-47524/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Liliany Jarosz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygnaturze akt V GUp 173/17, informuje, że plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży rzeczy obciążonej, można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie - sala nr 3 (parter), przy ul. Kustronia 4, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48114
 • Dodano: 2021-07-27 10:40:03
 • Administrator

Marcinek Joanna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48115. Marcinek Joanna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 35/19. [BMSiG-47324/2021] Sygn. akt XIV GUp 35/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Joanny Marcinek, PESEL nr 90100514921, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk w dniu 1 lipca 2021 r., złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ulicy Pomorskiej 37, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia, można wnieść przeciwko planowi zarzuty, podając sygn. akt XIV GUp 35/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48115
 • Dodano: 2021-07-27 10:40:19
 • Administrator

Renbud Invest Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48116. RENBUD INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Olsztynie. KRS 0000251582. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 lutego 2006 r., sygn. akt V GUp 4/12. [BMSiG-47238/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Renbud Invest sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej w Olsztynie (sygn. akt V GUp 4/12), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził częściowy plan podziału masy upadłości kategorii czwartej. Plan podziału można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Dworcowa 3, pokój 3, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 89 676 03 01, lub zasięgnąć informacji telefonicznie pod numerem 89 676 03 06, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48116
 • Dodano: 2021-07-27 10:40:32
 • Administrator

Zakład Mechaniczny Andrzej Rogala w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48117. Rogala Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Mechaniczny Andrzej Rogala w Grudziądzu. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 52/15. [BMSiG-47426/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Rogali (sygn. akt V GUp 52/15) zawiadamia, że został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205. W terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48117
 • Dodano: 2021-07-27 10:40:53
 • Administrator

SK Euro Kyrsta Serhij w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48118. Kyrsta Serhij prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SK EURO Kyrsta Serhij w Rzeszowie. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 122/20. [BMSiG-47486/2021] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Serhij Kyrsta prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SK Euro Kyrsta Serhij w Rzeszowie, sygn. akt V GUp 122/20, zawiadamia, że ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości obejmujący wierzytelności II kategorii można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, natomiast w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty przeciwko ww. planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48118
 • Dodano: 2021-07-27 10:41:17
 • Administrator

Sobczak Mirosława w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48119. Sobczak Mirosława. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 170/17. [BMSiG-47487/2021] Sygn. akt XIV GUp 170/17 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w dniu 1.07.2021 r. został złożony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Mirosławy Sobczak, numer PESEL 61052410340, obejmujący II kategorię wierzytelności. Plan ten upadła i wierzyciele mogą przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia o planie podziału mogą wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 170/17. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48119
 • Dodano: 2021-07-27 10:41:29
 • Administrator

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kujawiak w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Toruniu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48120. SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO- -KREDYTOWA KUJAWIAK W UPADŁOŚCI we Włocławku. KRS 0000076163. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 grudnia 2001 r., sygn. akt V GUp 45/16. [BMSiG-47405/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony częściowy plan podziału nr 4 w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Kujawiak we Włocławku (sygn. akt V GUp 45/16), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, p. nr 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48120
 • Dodano: 2021-07-27 10:41:43
 • Administrator

Toton Jacek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48121. Toton Jacek. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 101/18. [BMSiG-47535/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Totona Jacka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sprawa o sygnaturze akt V GUp 101/18, informuję, że plan podziału funduszy masy upadłości można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter) przy ul. Kustronia 4, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48121
 • Dodano: 2021-07-27 10:41:57
 • Administrator

Walkiewicz Zofia w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48122. Walkiewicz Zofia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 195/19. [BMSiG-47336/2021] Sygn. akt XIV GUp 195/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym Zofii Walkiewicz, PESEL 51051407841, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości sporządził i złożył w sądzie ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości Zofii Walkiewicz, obejmujący II kategorię wierzytelności. Ostateczny plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Pomorska 37, pokój 106, a w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty do sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź. Sygn. akt XIV GUp 195/19. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48122
 • Dodano: 2021-07-27 10:42:11
 • Administrator

Pucyk Marta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48123. Pucyk Marta. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 108/19. [BMSiG-47465/2021] W postępowaniu o sygn. akt V GUp 108/19 toczącym się przed Sądem Rejonowym w Legnicy, Upadłej Marty Pucyk, zam.: Kurów Wielki 16, 59-180 Gaworzyce, PESEL 82102404740, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, został złożony częściowy plan podziału funduszów masy upadłości i można go przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 19, w pokoju numer 4, i w ciągu dwóch tygodni od dnia zawiadomienia wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48123
 • Dodano: 2021-07-27 10:42:24
 • Administrator

Wołgajew Tadeusz i Wołgajew Genowefa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 48124. Wołgajew Genowefa i Wołgajew Tadeusz. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 167/19. [BMSiG-47398/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tadeusza Wołgajewa i Genowefy Wołgajew, osób nieprowadzących działalności gospodarczej w upadłości, w sprawie o sygn. akt XV GUp 167/19, informuje, że w dniu 1 czerwca 2021 r. przedłożone zostały do akt sprawy ostateczne plany podziału funduszy masy upadłości dla wierzytelności upadłego Tadeusza Wołgajewa, dla wierzytelności upadłej Genowefy Wołgajew oraz dla wierzytelności solidarnych Tadeusza Wołgajewa i Genowefy Wołgajew. Plany te można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Toruńska 64a, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48124
 • Dodano: 2021-07-27 10:42:40
 • Administrator

DREW-HOLZ Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 48011. DREW-HOLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi. KRS 0000728953. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt V GU 70/21, V GUp 104/21. [BMSiG-47459/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2021 r., sygn. akt V GU 70/21, na skutek wniosku złożonego w dniu 9 kwietnia 2021 r. ogłosił upadłość DREW-HOLZ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000728953. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie referendarza sądowego i zastępcę sędziego komisarza w osobie sędziego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Renaty Piętki, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1310, adres: ul. Warszawska 78, 81-309 Gdynia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 104/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym na adres Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Elblągu. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Syndyka Renaty Piętki, na adres: ul. Warszawska 78, 81-309 Gdynia, z podaniem sygnatury akt V GUp 104/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48011
 • Dodano: 2021-07-27 15:18:05
 • Administrator

Litwin Agata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48125. Litwin Agata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 4/15. [BMSiG-47454/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 17.06.2021 r., o sygn. akt V GUp 4/15, umorzył postępowanie upadłościowe w stosunku do Agaty Litwin, zam.: Rzeszów, PESEL 73050514667, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48125
 • Dodano: 2021-07-27 15:21:36
 • Administrator

Szczepańska-Kobak Joanna

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48126. Szczepańska-Kobak Joanna. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 488/20. [BMSiG-47357/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 19.07.2021 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym w sprawie o sygn. akt XV GUp 488/20 umorzył postępowanie upadło ściowe Joanny Szczepańskiej-Kobak (PESEL 72020501821), nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, które należy wnieść w terminie tygodniowym od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48126
 • Dodano: 2021-07-27 15:22:16
 • Administrator

Szumska-Zięba Grażyna Iwona

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48127. Szumska-Zięba Grażyna Iwona. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 164/21. [BMSiG-47397/2021] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GUp 164/21, na podstawie art. 49110 p.u., umorzył postępowanie upadłościowe Grażyny Iwony Szumskiej-Zięby (PESEL 65112408724), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48127
 • Dodano: 2021-07-27 15:22:52
 • Administrator

Budo-Zbyt Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48128. „BUDO-ZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Rybniku. KRS 0000077317. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2001 r., sygn. akt XII GUp 15/11. [BMSiG-47446/2021] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 22 czerwca 2021 roku, na podstawie art. 368 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowego, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec spółki pod firmą Budo-Zbyt Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rybniku (postępowanie prowadzone pod sygn. akt XII GUp 15/11). Na powyższe postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48128
 • Dodano: 2021-07-27 15:23:34
 • Administrator

Dubiel Helena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48129. Dubiel Helena. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 475/19. [BMSiG-47307/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 16 marca 2021 roku, o sygn. akt V GUp 475/19, umorzył wszystkie zobowiązania upadłej Heleny Dubiel, zam.: Tarnobrzeg, PESEL 47121200720, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości - w całości. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 23 kwietnia 2021 roku, co oznacza zakończenie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48129
 • Dodano: 2021-07-27 15:24:10
 • Administrator

Mango Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48130. „MANGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Maksymilianowie. KRS 0000124893. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 sierpnia 2002 r., sygn. akt XV GUp 7/14. [BMSiG-47406/2021] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 7/14 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Mango spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w Maksymilianowie (KRS 0000124893). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48130
 • Dodano: 2021-07-27 15:24:41
 • Administrator

RUBONAFT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48131. „RUBONAFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Kołobrzegu. KRS 0000009794. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 kwietnia 2001 r., sygn. akt VII GUp 43/17. [BMSiG-47447/2021] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2021 r. sprawy w postępowaniu upadłościowym „RUBONAFT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu, o sygn. akt VII GUp 43/17, postanawia: 1. stwierdzić zakończenie postępowania upadłościowego „RUBONAFT” sp. z o.o. w Kołobrzegu; 2. o ukończeniu postępowania obwieścić w “Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48131
 • Dodano: 2021-07-27 15:25:16
 • Administrator

EKO-VIMAR ORLAŃSKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48132. EKO-VIMAR ORLAŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Otmuchowie. KRS 0000299933. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 lutego 2008 r., sygn. akt V GUp 24/15. [BMSiG-47373/2021] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 7.07.2021 r. stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego prowadzonego wobec spółki EKO-VIMAR ORLAŃSKI sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Otmuchowie, prowadzonego pod sygn. akt V GUp 24/15. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48132
 • Dodano: 2021-07-27 15:25:47
 • Administrator

Kancelaria Prawnicza Minta Mirosław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48133. Minta Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawnicza Mirosław Minta w Szczytnie. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 37/16. [BMSiG-47242/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Mirosława Minty prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Prawnicza Mirosław Minta w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt V GUp 37/16) podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 19 lipca 2021 r.: I. na podstawie art. 368 ust. 1 p.u.n. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego, II. umorzył w całości niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym zobowiązania upadłego obejmujące wierzytelności umieszczone na liście wierzytelności oraz te, które mogły zostać zgłoszone gdy ich istnienie stwierdzone było dokumentami upadłego. Od postanowienia przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48133
 • Dodano: 2021-07-27 15:26:34
 • Administrator

Status Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48134. STATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Szczecinie. KRS 0000234405. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 maja 2005 r., sygn. akt XII GUp 26/12. [BMSiG-47460/2021] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 28 czerwca 2021 roku stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego STATUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, sygn. akt XII GUp 26/12. Jednocześnie Sąd poucza o prawie do wniesienia zażalenia na ww. postanowienie w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w wydaniu lokalnym Gazety Wyborczej i w Monitorze Sądowym Gospodarczym. Nadanie pisma na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48134
 • Dodano: 2021-07-27 15:27:03
 • Administrator

Kowalska Alicja

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48135. Kowalska Alicja. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 224/20. [BMSiG-47441/2021] Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2021 r. w Legnicy na rozprawie sprawy w postępowaniu upadłościowym Alicji Kowalskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 224/20, postanowił: I. Określić, że w planie spłaty upadłej Alicji Kowalskiej uczestniczą następujący wierzyciele: 1. Bank Spółdzielczy we Wschowie z kwotą 62.480,25 zł, w tym kwota 9.086,74 zł w kategorii II oraz 53.393,51 zł w kategorii III; 2. Krzysztof Kostka z kwotą 64.708,51 zł, w tym kwota 20.840,86 zł w kategorii II oraz 43.867,65 zł w kategorii III. II. Ustalić, że upadła doprowadziła do swojej niewypłacalności oraz istotnie zwiększyła jej stopień - na skutek rażącego niedbalstwa. III. Ustalić wysokość kosztów postępowania upadłościowego, które pokryte zostały ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Legnicy na kwotę 2.808,36 zł. IV. Ustalić następujący plan spłaty wierzycieli dla upadłej Alicji Kowalskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w ten sposób, że upadła będzie przeznaczała poniżej wskazane kwoty na spłatę swoich zobowiązań, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia, w następujący sposób: - raty od 1 do 14 płatne w całości w wysokości 200 zł na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Legnicy; - raty od 15 do 72 w wysokości 300 zł płatne na rzecz wierzycieli: Banku Spółdzielczego we Wschowie w wysokości po 147,37 zł oraz Krzysztofa Kostki w wysokości po 152,63 zł. V. Okres, w którym upadła będzie obowiązana spłacać zobowiązania na zasadach określonych w pkt IV określić na 72 miesiące. VI. Określić, że pozostałe zobowiązania upadłej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 14.12.2020 r. oraz niewykonane w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli jak również niezaspokojone koszty postępowania zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, z wyłączeniem zobowiązań określonych w treści art. 49121 ust. 2 p. u. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48135
 • Dodano: 2021-07-27 17:07:01
 • Administrator

ARRADA Sp. z o.o. POD FORTEM Sp. K.

Sąd Rejonowy w Legnicy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zabezpieczeniu majątku Dłużnika
Poz. 48136. ARRADA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FORTEM SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000317667. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 listopada 2008 r., sygn. akt V GU 146/21. [BMSiG-47416/2021] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 9 lipca 2021 r., sprostowanym postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 r. (sygn. akt V GU 146/21), w sprawie z wniosku Skarbu Państwa - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o ogłoszenie upadłości Arrada spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pod Fortem spółki komandytowo-akcyjnej w Warszawie (KRS 0000317667), postanawia z urzędu: zabezpieczyć majątek dłużnika Arrada spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pod Fortem spółki komandytowo-akcyjnej w Warszawie przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w osobie Michała Błaszczyszyna (nr licencji 105), adres do doręczeń: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy, Skrytka Pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48136
 • Dodano: 2021-07-27 17:11:00
 • Administrator

Badylak Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 48137. Badylak Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1472/20. [BMSiG-47461/2021] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że na posiedzeniu niejawnym wydano postanowienie Sądu z dnia 2 lipca 2021 r. (sygn. akt XIX GUp 1472/20), w postępowaniu upadłościowym Anny Badylak, PESEL 97120505944, w przedmiocie planu spłat: I. w trybie art. 49114 Prawa upadłościowego (PU) w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 1 PU wskazać, że w planie spłaty uczestniczą wierzyciele: - Skarb Państwa - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie z tytułu kosztów postępowania upadłościowego tymczasowo pokrytych przez Skarb Państwa, - Koleje Mazowieckie KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - ING Bank Śląski SA; II. z uwagi na ubóstwo masy upadłości nie dokonywać podziału funduszów masy upadłości pomiędzy wierzycieli uczestniczących w planie podziału spłaty; III. wskazać, że upadły nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani nie zwiększył istotnie jej stopnia umyślnie ani na wskutek rażącego niedbalstwa; IV. w trybie art. 491 14 PU w zw. z art. 49115 ust. 1 pkt 4 ust. 2, 4, 7 PU ustalić następujący plan spłaty wierzycieli Anny Badylak: - upadła przeznaczy na zaspokojenie swoich wierzycieli, których zobowiązania zostały uznane na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, prowadzonym zgodnie z przepisami części pierwszej Prawa upadłościowego oraz Skarbu Państwa z tytułu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania, łączną kwotę 10.200,00 zł (dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100) w formie 34 miesięcznych rat, płatnych w terminie do 15 każdego miesiąca w ten sposób, że: a. raty od pierwszej do ósmej w wysokości 300,00 zł (trzysta złotych 00/100) każda Anna Badylak uiści na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, b. w ramach dziewiątej raty Anna Badylak uiści 300,00 zł (trzysta złotych 00/100), w ten sposób, że na rzecz podmiotów: - Skarb Państwa - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie uiści kwotę 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100), - Koleje Mazowieckie KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uiści kwotę 4,67 zł (cztery złote 67/100), - ING Bank Śląski SA uiści kwotę 245,33 zł (dwieście czterdzieści pięć złotych 33/100), c. w ramach raty od dziesiątej do trzydziestej czwartej Anna Badylak uiści kwotę po 300,00 zł miesięcznie, w ten sposób, że na rzecz podmiotów: - Koleje Mazowieckie KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie uiszczać po 5,61 zł (pięć złotych 61/100), - ING Bank Śląski SA będzie uiszczać po 294,39 zł (dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 39/100); V. po wykonaniu przez Annę Badylak planu spłat, jej zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 22 października 2020 r. zostaną umorzone w całości, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 PU. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie należy wnieść w ciągu tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48137
 • Dodano: 2021-07-27 17:12:18
 • Administrator

Białkowski Lech w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-27. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 48138. Białkowski Lech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 175/20. [BMSiG-47384/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Lecha Białkowskiego (PESEL 67120208512), zamieszkałego w Gdańsku, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 175/20, zawiadamia, że ukończono opis i oszacowanie wartości rynkowej 3/100 udziałów w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej na drogę, położonej w Sypniewie, gmina Margonin, nr działki 264, KW PO1B/00054122/4. Z treścią powyższego opisu i oszacowania można zapoznać się w czytelni akt Sądu Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza, zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48138
 • Dodano: 2021-07-27 17:13:36
 • Administrator

Opończewska Anna w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47818. Opończewska Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 749/20. [BMSiG-47107/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec upadłej Anny Opończewskiej, zamieszkałej w Warszawie, sygnatura akt XIX GUp 749/20, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi, w dniu 13 stycznia 2021 r., pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności oraz w dniu 22 lutego 2021 r. drugą uzupełniającą listę wierzytelności, które można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47818
 • Dodano: 2021-07-26 10:22:30
 • Administrator

ELŻBIETA SZEWCZAK

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47949. Szewczak Elżbieta prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Szewczak w Łuszczowie Drugim. [BMSiG-47009/2021] Elżbietą Szewczak zamieszkała: Łuszczów Drugi 41, 20-258 Lublin, PESEL 78032005760, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Elżbieta Szewczak, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Łuszczowie Drugim nr 41, gm. Wólka, pow. lubelski, woj. lubelskie (20-258 Lublin), mającą nadane numery NIP 7132357139 i REGON 432709273, działając na podstawie art. 15. Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1072 z późn. zm.), zawiadamia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz zawiadamia o zawarciu w dniu 13 lipca 2021 r. w Lublinie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania restrukturyzacyjnego z doradcą restrukturyzacyjnym Tomaszem Koproń, posiadającym licencję nr 1314, wskazując dzień układowy na dzień 31 lipca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47949
 • Dodano: 2021-07-26 21:27:10
 • Administrator

Orłowska Karolina w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47819. Orłowska Karolina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1069/20. [BMSiG-47014/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył, w dniu 22 czerwca 2021 r., Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Karoliny Orłowskiej, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 1069/20), oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego komisarza sprzeciwu, co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania Sądu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47819
 • Dodano: 2021-07-26 10:22:46
 • Administrator

FHU SCANDICAR WG WITOLD GALIOS

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 47950. Galios Witold prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą FHU SCANDICAR WG WITOLD GALIOS w Tarnowskich Górach. [BMSiG-47083/2021] Nadzorca układu Witolda Galiosa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą FHU SCANDICAR WG WITOLD GALIOS, ul. Zagórska 91/9, 42-680 Tarnowskie Góry, PESEL 77092616116, NIP 645192629 (dalej jako: „Dłużnik”), zawiadamia niniejszym o wyznaczeniu, w oparciu o treść art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) na dzień 6 sierpnia 2021 roku, godzina 1200, Zgromadzenia Wierzycieli Dłużnika w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w kancelarii nadzorcy sądowego w Gliwicach (44-105), przy ul. Ligockiej 15. Wierzyciel, który stawił się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na Zgromadzeniu Wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na Zgromadzeniu Wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w Zgromadzeniu Wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności. Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika, głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem do głosowania nad układem na Zgromadzeniu Wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela (odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc.). Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu pisemnie. Dane kontaktowe do kancelarii nadzorcy układu: numer telefonu 32 428 18 01, adres e-mail: kancelaria@jacekpietrzela.pl. Nadzorca układu PF Restrukturyzacje Sp. z o.o. Prezes Zarządu Jacek Pietrzela MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47950
 • Dodano: 2021-07-26 21:33:52
 • Administrator

Perzyński Piotr

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47820. Perzyński Piotr. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 297/20 of. [BMSiG-47176/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Perzyńskiego (PESEL 72020804214), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 297/20 of), ogłasza, że sporządzona została uzupełniająca lista wierzytelności (poz. 3-4, ZW 3(2)-4(1)), przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi 27 kwietnia 2021 roku, którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu (w czytelni akt - parter pokój 2 albo na portalu informacyjnym https://portal.wroclaw.sa.gov.pl). Informacji o złożonej liście wierzytelności udziela także syndyk masy upadłości Magdalena Czyszczoń. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47820
 • Dodano: 2021-07-26 10:23:00
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Jurga Rafał

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 47951. Jurga Rafał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE RAFAŁ JURGA w Ryczywole. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznianiu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRz 60/21. [BMSiG-47177/2021] Nadzorca układu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Rafała Jurgi prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE RAFAŁ JURGA z siedzibą w Ryczywole, adres: Marcinkowskiego 6, 64-630 Ryczywół, NIP 6060039351, REGON 363114656, sygn. akt XI GRz 60/21, prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad propozycjami układowymi złożonymi przez dłużnika. Zgromadzenie odbędzie się w odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021 r., o godz. 1100, w biurze nadzorcy układu mieszczącym się w Poznaniu (60-833) przy ul. Adama Mickiewicza 5/3. Głosowanie na zgromadzeniu przeprowadza się w formie pisemnej. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47951
 • Dodano: 2021-07-26 21:34:27
 • Administrator

Pierzynka Cezary

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47821. Pierzynka Cezary. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 794/20. [BMSiG-47056/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Cezarego Pierzynki, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Olkuszu, PESEL 78122118130, sygn. akt VIII GUp 794/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47821
 • Dodano: 2021-07-26 10:23:13
 • Administrator

Pietrzykowska Monika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47822. Pietrzykowska Monika. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 100/20. [BMSiG-47053/2021] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 w związku z art. 4912 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 17 czerwca 2021 roku lista wierzytelności Moniki Pietrzykowskiej, nr PESEL 74060206748, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 100/20, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47822
 • Dodano: 2021-07-26 10:23:26
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Komorowska Wiesława i Komorowski Artur

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47952. Komorowska Wiesława prowadząca gospodarstwo rolne w Żelazowie. [BMSiG-47131/2021] Komorowska Wiesława prowadząca gospodarstwo rolne w miejscowości Żelazów, adres: Żelazów 6, 07-120 Korytnica, PESEL 66123103725, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukuryzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 20 lipca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47952
 • Dodano: 2021-07-26 21:37:02
 • Administrator

Piotrowski Sławomir w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47823. Piotrowski Sławomir. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 81/20. [BMSiG-47151/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi, w dniu 17 maja 2021 r., III uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sławomira Piotrowskiego, PESEL 81101006694, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 81/20. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47823
 • Dodano: 2021-07-26 10:23:45
 • Administrator

Poradowska Mariola w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47824. Poradowska Mariola. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 129/18. [BMSiG-47180/2021] Sygn. akt XIV GUp 129/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 25 czerwca 2021 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marioli Poradowskiej, PESEL 62072709346, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 129/18. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47824
 • Dodano: 2021-07-26 10:23:59
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Komorowska Wiesława i Komorowski Artur

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47953. Komorowski Artur prowadzący gospodarstwo rolne Komorowski Artur w Żelazowie. [BMSiG-47139/2021] Komorowski Artur prowadzący gospodarstwo rolne pod nazwą Gospodarstwo Rolne Komorowski Artur w miejscowości Żelazów, adres: Żelazów 6, 07-120 Korytnica, PESEL 59102106613, NIP 8241605074, na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r., o której mowa wyżej. Nadzorcą układu będzie doradca restrukuryzacyjny Vindico Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o., reprezentowana przez Marcina Kopacza (nr licencji 827) oraz Daniela Zabłockiego (nr licencji 1008). Dniem układowym jest dzień 20 lipca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47953
 • Dodano: 2021-07-26 21:37:42
 • Administrator

Rączkowiak Donata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47825. Rączkowiak Donata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 1/20. [BMSiG-46958/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Donaty Rączkowiak, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 1/20, sporządzone zostało przez syndyka i przekazane Sędziemu komisarzowi, w dniu 8 lipca 2021 r., uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w czytelni akt cywilnych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, po uprzednim zamówieniu akt i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47825
 • Dodano: 2021-07-26 10:24:10
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Usługowo-Handlowe „SPONTEX” Michał Krzyżkowiak

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 47954. Krzyżkowiak Michał prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiostwo Produkcyjno- -Usługowo-Handlowe SPONTEX Michał Krzyżkowiak w Kłosowicach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRz 75/21. [BMSiG-47207/2021] Nadzorca układu postępowania o zatwierdzenie układu dłużnika Michała Krzyżkowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „SPONTEX” MICHAŁ KRZYŻKOWIAK z siedzibą w Kłosowicach, adres: Kłosowice 10, 64-6410 Sieraków, NIP 7871803817, REGON 634417982, sygn. akt XI GRz 75/21, prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad propozycjami układowymi złożonymi przez dłużnika. Zgromadzenie odbędzie się w odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2021 r., o godz. 1400, w biurze nadzorcy układu mieszczącym się w Poznaniu (60-833), przy ul. Adama Mickiewicza 5/3. Głosowanie na zgromadzeniu przeprowadza się w formie pisemnej. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47954
 • Dodano: 2021-07-26 21:38:37
 • Administrator

Rydz Helena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47826. Rydz Helena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 468/20/S. [BMSiG-47149/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Heleny Rydz, PESEL 50052211662, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 468/20/S, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełnienie listy wierzytelności, w dniu 24 maja 2021 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełnienia listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47826
 • Dodano: 2021-07-26 10:24:21
 • Administrator

Saran Małgorzata

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47827. Saran Małgorzata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 746/20. [BMSiG-47076/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Małgorzaty Saran, PESEL 60110902089, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o sygn. akt VIII GUp 746/20, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, w dniu 14 maja 2021 roku, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47827
 • Dodano: 2021-07-26 10:24:34
 • Administrator

GOSPODARSTWO ROLNE ILONA SKIBIŃSKA

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 47955. Skibińska Ilona prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE ILONA SKIBIŃSKA w Godzianowie. [BMSiG-47170/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu wobec dłużnika: 1. GOSPODARSTWO ROLNE ILONA SKIBIŃSKA, ul. Lipowa 43, 96-126 Godzianów, NIP 8361753788, PESEL 79012510645; 2. nadzorcą układu ustanowiono Izabelę Rajczyk, doradcę restrukturyzacyjnego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 906, adres do doręczeń: ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań; 3. dniem układowym jest 13 lipca 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47955
 • Dodano: 2021-07-26 21:41:38
 • Administrator

Świder Ireneusz

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2021-07-26. Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 47828. Świder Ireneusz. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 340/20 „of”. [BMSiG-47027/2021] Syndyk postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Ireneusza Świdra (nr PESEL 74061317014), w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt VI GUp 340/20 „of”, zawiadamia, iż w dniu 20.07.2021 r. przedłożył drugą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku- -Białej, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 142/2021 (6287) z dnia 26 lipca 2021 r. → Pozycja 47828
 • Dodano: 2021-07-26 10:24:45
 • Administrator

"DARMAR" WERONIKA NIEMCZEWSKA

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-07-26. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 47956. Niemczewska Weronika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DARMAR WERONIKA NIEMCZEWSKA w Bydgoszczy. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GRz 9/21 [BMSiG-47212/2021] ZAWIADOMIENIE O WYZNACZENIU TERMINU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI W celu głosowania nad układem w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Weroniki Niemczewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „DARMAR” WERONIKA NIEMCZEWSKA. Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, NIP 6751523888, REGON 362485190, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Adama Kaczora, doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 833, adres: ul. Rakowicka 10 b/7, 31-511 Kraków (mail: kpr.restrukturyzacja@gmail.com, tel. 605 258 401), wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli dłużnika Weroniki Niemczewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „DARMAR” WERONIKA NIEMCZEWSKA, REGON 383314658, NIP 9671291762, z siedzibą: ul. Podolska 4/2, 85-055 Bydgoszcz, na dzień 6 sierpnia 2021 r., na godzinę 1200, w celu głosowania nad układem, które odbędzie się w siedzibie kancelarii nadzorcy układu KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Rakowicka 10b, lokal 7. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 osobiste uczestnictwo w zgromadzeniu będzie możliwe wyłącznie przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. W związku z powyższym głosowanie odbędzie się na zgromadzeniu w następujących formach: I. Preferowaną formą głosowania jest pisemne oddanie głosu na karcie otrzymanej od dłużnika, poprzez zaznaczenie właściwej rubryki, opatrzenie datą i podpisanie karty do głosowania oraz odesłanie lub zwrot karty do głosowania, w terminie do godz. 1200 dnia 6 sierpnia 2021 r. (data fizycznego doręczenia karty do głosowania). Możliwe jest także opatrzenie wypełnionej karty podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z reprezentacją i odesłanie jej na adres: kpr.restrukturyzacja@gmail.com. II. Wierzyciele, którzy nie zdecydują się na oddanie głosu na piśmie, będą mogli uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście. III. Na podstawie art. 19 ust. 5 Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), nadzorca wskazuje poniżej pouczenie wynikające z odpowiedniego stosowania art. 264 Prawa restrukturyzacyjnego: Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, którzy otrzymali karty do głosowania. Uprawnieni są także wierzyciele, którzy nie otrzymali karty do głosowania, jeśli przedstawią nadzorcy tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w karcie do głosowania w rubryce B.3 lub tytule egzekucyjnym. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli, a jeśli nie dokonają wyboru pełnomocnika, w imieniu wierzycieli głosuje zarządca ustanowiony według przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie związanym ze współwłasnością. Niedokonanie przez tychże wierzycieli wyboru pełnomocnika lub nieustanowienie zarządcy nie stanowi przeszkody do wyznaczenia terminu i odbycia zgromadzenia wierzycieli. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Wierzyciel, który uczestniczy w zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszczonej na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu podczas zgromadzenia. Głosowanie przeprowadza nadzorca układu. Spis głosów złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię i nazwisko głosującego. Jeżeli spis głosów został sporządzony w postaci elektronicznej i warunki techniczne to umożliwiają, składa się go również w postaci elektronicznej. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za czy przeciw uchwale. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu. Na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Uprawnieni do głosowania nad układem są wyłącznie wierzyciele określeni w art. 107 ust. 1 i 3 PrRestr., którzy są objęci układem. Brak dowodu doręczenia zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli wierzycielom, których liczba nie jest większa niż połowa wierzycieli uprawnionych do głosowania, a kwota ich wierzytelności nie przekracza jednej trzeciej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, nie stoi na przeszkodzie odbyciu zgromadzenia wierzycieli i głosowaniu nad układem. Nadzorca sądowy albo zarządca składa na zgromadzeniu wierzycieli opinię o możliwości wykonania układu. W przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych, nadzorca układu ustala kolejność głosowania nad propozycjami układowymi. Pod głosowanie poddaje się wszystkie propozycje układowe. Za przyjęte uznaje się te propozycje układowe, które uzyskały największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności, z uwzględnieniem art. 119 PrRestr. Na zgromadzeniu wierzycieli dłużnik albo nadzorca układu mogą zgłaszać zmiany propozycji układowych. W przypadku zgłoszenia przez dłużnika albo nadzorcę układu zmian propozycji układowych, głos wierzyciela oddany na piśmie za pierwotnymi propozycjami układowymi uważa się za głos oddany za zmienionymi propozycjami układowymi, jeżeli są one korzystniejsze dla tego wierzyciela. Pozostałe głosy traktuje się jako głosy przeciw układowi. W sprawach dotyczących układu nie ma prawa głosu wierzyciel będący małżonkiem dłużnika, jego krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, przysposabiającym dłużnika lub przez niego przysposobionym, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa - osobą uprawnioną do reprezentowania spółki, a jeżeli dłużnikiem jest osobowa spółka handlowa - wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa, nie ma prawa głosu wierzyciel będący spółką powiązaną z dłużnikiem oraz osoby upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką i osoby uprawnione do jej reprezentowania, jeżeli ta spółka jest spółką dominującą albo zależną w stosunku do dłużnika. Prawa głosu w sprawie dotyczącej układu nie ma również wierzyciel będący spółką kapitałową, której spółka dominująca jest również spółką dominującą dla dłużnika, oraz osoby uprawnione do jej reprezentowania. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, prawa głosu nie ma wierzyciel będący osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 25% kapitału zakładowego spółki. Jeżeli plan restrukturyzacyjny określa zabezpieczenie jego wykonania przez osoby trzecie, udzielenie kredytu lub pożyczki dłużnikowi lub zgodę osób trzecich na zmianę treści praw lub stosunków prawnych, w tym zabezpieczeń w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego lub hipoteki morskiej, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostaną przedłożone dokumenty, z których wynika, że zobowiązania te po przyjęciu układu zostaną wykonane. Podobnie, jeżeli plan restrukturyzacyjny określa, że na czas wykonania układu zarząd nad przedsiębiorstwem ma zostać powierzony osobom wskazanym w układzie. Jeżeli układ określa restrukturyzację zobowiązań dłużnika przez konwersję wierzytelności na akcje lub udziały, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana. Jeżeli propozycje układowe przewidują udzielenie dłużnikowi pomocy publicznej na restrukturyzację, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda właściwego organu na udzielenie pomocy publicznej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana. Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli, obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ zostaje przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. Układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego. IV. Propozycje układowe 1. Wierzyciele zostają podzieleni na dwie grupy, głosowanie nad przyjęciem układu odbywa się w każdej z grup. 2. Kryterium wyodrębnienia grupy 1 oparte jest na charakterze wierzytelności - wierzytelności publiczne. Grupa 2 została wyodrębniona w oparciu o charakter wierzytelności - wierzytelności kredytowe i wynikające z zawartych umów leasingu. 3. Głównym założeniem układu jest wydłużenie terminu zapłaty istniejących zobowiązań w związku z sytuacją ekonomiczną i zagrożeniem utratą płynności przedsiębiorstwa dłużniczki poprzez czasowe obniżenie wysokości rat wobec wierzytelności objętych układem, celem ich zapłaty i zachowania przedsiębiorstwa dłużnika. 4. Wierzytelności znajdujące się w grupie 1 przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Naczelnikowi Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy zaspokajane są w całości, wraz z należnymi odsetkami i wszelkimi innymi kosztami, zgodnie z regulacja ustawowa w tym zakresie. W zakresie grupy 1 nie jest dokonywana jakakolwiek redukcja w zakresie całości wierzytelności. 5. Wierzytelności znajdujące się w grupie 2 i objęte planem układowym również zaspokajane są w całości i nie podlegają redukcji w jakimkolwiek zakresie. 6. Układ zakłada kontynuację umów leasingów objętych grupą 2, z modyfikacją polegająca na zmniejszeniu wysokości wymagalnej raty umownej. Kwota stanowiąca różnicę wysokości raty umownej i proponowanej w tym zakresie raty układowej powiększa wysokość ostatniej z rat umownych (raty wykupowej), którą dłużnik jest zobowiązany uiścić w ramach wykonania umowy wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy. 7. Wierzytelności objęte układem z grup 1 i 2 zaspokajane będą w ten sposób, że ustalona zostaje miesięczna rata zbiorcza, w ramach której wierzyciele otrzymywać będą przysługujące im proporcjonalnie spłaty należności. 8. Dłużnik w ramach realizacji powyższych postanowień układowych zobowiązany jest do zapłaty raty zbiorczej w wysokości wynikającej z harmonogramu spłaty stanowiącej załącznik do niniejszych propozycji układowych. Rata zbiorcza podlega proporcjonalnemu rozdzieleniu w ramach proponowanych rat jednostkowych. 9. Rata zbiorcza służy realizacji postanowień układu i w przypadku spłaty któregokolwiek z zobowiązań objętych układem nie może być zmniejszana bez zgody wierzycieli, a ewentualnie powstająca nadwyżka ulega proporcjonalnemu rozdzieleniu wobec innych wierzycieli. 10. W związku z charakterem propozycji układowych zarówno w zakresie grupy 1 jak i grupy 2, proponowana rata ma charakter raty kapitałowo-odsetkowej. 11. Maksymalny czas trwania układu to 7 lat i 11 miesięcy. 12. Układ wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pierwsza i każda następna rata płacona jest do 25 dnia każdego miesiąca. Raty odsetkowe płatne są do 25 dnia miesiąca lutego po zakończeniu każdego roku wykonywania układu, z uwzględnieniem postanowień