Informacje

Sąd Rejonowy w Radomiu

Błaszczyk Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4099. Błaszczyk Halina. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 239/19of, V GUp 2/20of. [BMSiG-3561/2020] Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Haliny Błaszczyk o ogłoszenie upadłości, postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Haliny Błaszczyk, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Zofii Holszańskiej 13 (numer PESEL 54081101022), ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku, II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Wojciecha Karwata, III. wyznaczyć syndyka w osobie Marka Czubaka, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 407, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, VI. przyznać ustanowionemu z urzędu radcy prawnemu Marcinowi Nowakowi tytułem wynagrodzenia kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) płatną ze Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy w Radomiu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4099

Dodano: 2020-01-27 10:07:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chełmicki Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4100. Chełmicki Janusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 891/19, VIII GUp 23/20. [BMSiG-3634/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 891/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Janusza Chełmickiego (PESEL 85050704555), zamieszkałego pod adresem: ulica Bieżanowska 86/59, 30-826 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Radomira Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 23/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4100

Dodano: 2020-01-27 10:08:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gawor Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4101. Gawor Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 959/19, VIII GUp 22/10. [BMSiG-3577/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21 stycznia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 959/19, ogłoszono upadłość dłużnika Mirosława Gawora (PESEL 76122101273), zamieszkałego pod adresem: Podstolice 152, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Saczyńską- -Włodarczyk. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 22/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4101

Dodano: 2020-01-27 10:09:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Derdziak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4102. Derdziak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 332/19„of”, V GUp 3/20. [BMSiG-3527/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 332/19„of” ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Derdziak, PESEL 70062613128, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r., Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 3/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4102

Dodano: 2020-01-27 10:10:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kur Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4103. Kur Łukasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 316/19 „of”. [BMSiG-3543/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 316/19 „of” wydał postanowienie następującej treści: I. ogłosić upadłość Łukasza Kur, zamieszkałego: 05-311 Dębe Wielkie, Staropolska 60, PESEL 81040600890, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Łukasza Kur w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznać postępowanie upadłościowe Łukasza Kur za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; III. wezwać wierzycieli upadłego Łukasza Kur, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Łukasza Kur, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa w powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka w osobie Konrada Hofmana, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 232. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4103

Dodano: 2020-01-27 10:11:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Lis Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4104. Lis Ewa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 319/19„of” V GUp 6/20. [BMSiG-3517/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 319/19„of” ogłosił upadłość dłużnika Ewy Lis, PESEL: 84071211523, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Leszka Burzyńskiego nr licencji 1389. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 6 /20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4104

Dodano: 2020-01-27 10:12:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Falińska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4105. Falińska Aleksandra. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 777/19of/AS, VI GUp 7/20. [BMSiG-3511/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 777/19 of AS, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika: Aleksandry Falińskiej, zamieszkałej w Redzie (84-240) przy ul. Olimpijskiej 16/10, nr ewidencyjny PESEL 93080702100, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości; IV. wyznaczyć dla upadłego sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej; V. wyznaczyć dla upadłego syndyka w osobie Marty Gabryelskiej-Mogiełki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1317); VI. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości; VII. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą VI GUp 7/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4105

Dodano: 2020-01-27 10:13:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Juszczak Ilona w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4106. Juszczak Ilona. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 317/19„of”, V GUp 4/20. [BMSiG-3528/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 317/19„of” ogłosił upadłość dłużnika Ilony Juszczak, PESEL 85100411866, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Karoliny Koszyczarek oraz syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego, nr licencji 287. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r., Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 4/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4106

Dodano: 2020-01-27 10:14:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gzyl Jakub w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4107. Gzyl Jakub. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 975/19, VIII GUp 20/20. [BMSiG-3515/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 975/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Jakuba Gzyla (PESEL 84010606139) zamieszkałego na Osiedlu Bohaterów Września 65/17, 31-621 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 480; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 20/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4107

Dodano: 2020-01-27 10:14:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gzyl Jakub w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4107. Gzyl Jakub. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 975/19, VIII GUp 20/20. [BMSiG-3515/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 975/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Jakuba Gzyla (PESEL 84010606139) zamieszkałego na Osiedlu Bohaterów Września 65/17, 31-621 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 480; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 20/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4107

Dodano: 2020-01-27 10:14:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Janik Damian w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4108. Janik Damian. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 325/19„of”, V GUp 8/20. [BMSiG-3540/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 325/19„of” ogłosił upadłość dłużnika Damiana Janika, PESEL 85011600917, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Karolinę Koszyczarek oraz syndyka w osobie Małgorzatę Mikołajczyk, nr licencji 338. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 8/20). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4108

Dodano: 2020-01-27 10:15:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kacprzyk Alicja w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4109. Kacprzyk Alicja. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 6/20, VIII GUp 15/20. [BMSiG-3512/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 6/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Alicji Kacprzyk, zamieszkałej przy ul. Kościelnej 24/3, 16-420 Raczki, legitymującej się numerem PESEL 63021912646, nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć Sędziego Izabelę Perkowską na Sędziego komisarza, V. wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (numer licencji 888) na syndyka masy upadłości, VI. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 1540, VII. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 15/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4109

Dodano: 2020-01-27 10:17:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Matuszczyk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4110. Matuszczyk Dariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 364/19/4, X GUp 5/20/4. [BMSiG-3644/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 21.01.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 364/19/4, ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Matuszczyka, zamieszkałego w Orzeszu przy ulicy Modrzewiowej 70, posiadającego numer PESEL 93081412972, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 96. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 5/20/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4110

Dodano: 2020-01-27 10:18:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Nogaj Paulina w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4111. Nogaj Paulina. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 243/19„of”, V GUp 7/20. [BMSiG-3533/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 243/19„of” ogłosił upadłość dłużnika Pauliny Nogaj, PESEL 86051809324, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Joanny Byczyk, nr licencji 895. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r., Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 7/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4111

Dodano: 2020-01-27 10:19:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Różańska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4112. Różańska Paulina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 612/19, V GUp 20/20. [BMSiG-3530/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2020 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 612/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Pauliny Różańskiej, zam. w Trzebownisku, numer PESEL 97122901229, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędzi Lucyny Sroki; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie SANATORS Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, numer KRS 0000679438 ; IV. wezwać Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako Rozporządzenie Nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000. Obecnie postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 20/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4112

Dodano: 2020-01-27 10:20:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Ośka Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4113. Ośka Adam. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 173/19of, V GUp 1/20of. [BMSiG-3570/2020] Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Adama Ośki o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Adama Ośki, zamieszkałego: ul. Leśna 19/27, 26-670 Pionki, posługującego się numerem PESEL 86122303278, będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego, V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 405. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4113

Dodano: 2020-01-27 10:21:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wajdel Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4114. Wajdel Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 829/19. [BMSiG-3637/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14.01.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 829/19, ogłosił upadłość Renaty Wajdel (numer PESEL 70031209121), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4114

Dodano: 2020-01-27 10:23:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wieczorek Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4115. Wieczorek Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1187/19, VIII GUp 24/20. [BMSiG-3642/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21 stycznia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 1187/19, ogłoszono upadłość dłużnika Beaty Wieczorek (PESEL 86042814085), zamieszkałej pod adresem: ul. Białoprądnicka 32B/16, 32-221 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Joannę Jutrzenka- -Trzebiatowską. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 24/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4115

Dodano: 2020-01-27 10:24:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Chmielowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4116. Chmielowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 296/19 of, V GUp 1/20 of. [BMSiG-3666/2020] W dniu 8 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 296/19 of, postanowił: 1. ogłosić upadłość Krystyny Chmielowskiej, zam.: 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 30/8, identyfikującej się numerem PESEL 75030510061, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej, z powołaniem sygn. akt V GUp 1/20 of ; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 80; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.); 7. określić, że Krystyna Chmielowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4116

Dodano: 2020-01-27 10:25:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krzewicka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4117. Krzewicka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 760/19, VIII GUp 17/20. [BMSiG-3630/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 760/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Katarzyny Krzewickiej (PESEL 86112312460), zamieszkałej pod adresem: ul. Kopernika 2/125, 38-300 Gorlice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Jagodzińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 434; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 17/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4117

Dodano: 2020-01-27 10:26:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Martyniuk Witold w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4118. Martyniuk Witold. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 5/20 „of”. [BMSiG-3504/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 r.: 1. ogłosił upadłość Witolda Martyniuka, zamieszkałego przy ulicy Wolności 5/1, 78-220 Tychowo, numer PESEL 80060611677; 2. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 5/20 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4118

Dodano: 2020-01-27 10:27:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Turowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4119. Turowski Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1439/19. [BMSiG-3672/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 roku (sygn. akt XVIII GU 1439/19): 1. ogłosił upadłość Tomasza Turowskiego (PESEL 73022500399), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-495) przy ul. Traktorzystów 26; 2. określił, że Tomasz Turowski jest osobą nieprowadząca działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4119

Dodano: 2020-01-27 10:30:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kutnik Karol Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4120. Kutnik Karol Sebastian. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 314/19, VIII GUp 20/20. [BMSiG-3732/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 314/19 postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Karola Sebastiana Kutnika, PESEL 97030605499, zamieszkałego: 07-202 Wyszków, przy ul. Komunalnej 10a, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego; wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; 6. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 20/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4120

Dodano: 2020-01-27 10:31:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Mordzak Elżbieta Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4121. Mordzak Elżbieta Maria. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/20. [BMSiG-3730/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie V GUp 1/20 ogłoszona została upadłość Elżbiety Marii Mordzak, PESEL 72121192345, zamieszkałej pod adresem we Włocławku 87-800, ul. Skarżyńskiego 3/51, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Kowalskiego. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa wierzycieli upadłej Elżbiety Marii Mordzak do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Elżbiety Marii Mordzak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte wobec dłużniczki postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4121

Dodano: 2020-01-27 10:32:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wieryszko Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4122. Wieryszko Marcin. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 569/19/4, X GUp 4/20/4. [BMSiG-3738/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 20.01.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 569/19/4, ogłosił upadłość dłużnika - Marcina Wieryszko, zamieszkałego w Sosnowcu, przy ulicy Legionów 5/III m. 1, posiadającego numer PESEL 80111615456, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1316. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 4/20/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4122

Dodano: 2020-01-27 10:34:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Noczyńska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4123. Noczyńska Krystyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 7/20 „of”. [BMSiG-3769/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 r.: 1. ogłosił upadłość Krystyny Noczyńskiej, zamieszkałej przy ulicy Słowackiego 17C/6, 76-004 Sianów, numer PESEL 35052701548, 2. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 4. wyznaczył Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, na syndyka; 5. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 6. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 7/20 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4123

Dodano: 2020-01-27 10:35:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kulesza Walenty w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4124. Kulesza Walenty. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1087/19. [BMSiG-3757/2020] Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Walentego Kuleszy, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (kod 01-651) przy ul. Gwiaździstej 15a m. 135, PESEL 57032810455 (sygn. akt XVIII GU 1087/19). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Dariusza Brzezińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 329). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu komisarzowi, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4124

Dodano: 2020-01-27 10:38:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Czapliński Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4126. Czapliński Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 8/20 „of”. [BMSiG-3773/2020] TREŚĆ OGŁOSZENIA Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt VII GU 8/20 „of”: 1. ogłosił upadłość Arkadiusza Czaplińskiego (PESEL 73062318055), zamieszkałego przy ul. Spokojnej 16/9, 78-460 Barwice; 2. określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Macieja Furs (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 841) na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 141, str. 19 ze zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 8/20 „of”. Pouczenie Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenia uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. syndyk Maciej Furs MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4126

Dodano: 2020-01-27 10:39:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Woźniak Róża w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4127. Woźniak Róża. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 845/19. [BMSiG-3646/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10.01.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 845/19, ogłosił upadłość Róży Woźniak (numer PESEL 56030208248), zamieszkałej w Bydgoszczy, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Macieja Grzelaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1381) oraz sędziego komisarza w osobie sędziego Romana Krzysztofa Wiśniewskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4127

Dodano: 2020-01-27 10:40:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Brzózka Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4128. Brzózka Paweł. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 177/19. [BMSiG-3775/2020] Sygn. akt XIV GUp 177/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 30 grudnia 2019 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Pawła Brzózki, PESEL 76022115437, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 177/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4128

Dodano: 2020-01-27 10:41:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Litwin Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4129. Litwin Andrzej. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 173/18. [BMSiG-3759/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Litwina, numer PESEL 58073107719, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 173/18), ogłasza, że sporządzone zostało trzecie uzupełnienie listy wierzytelności, przekazane przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 20.11.2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, poprzez czytelnię tutejszego Sądu, po wcześniejszym zamówieniu akt. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4129

Dodano: 2020-01-27 10:41:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Noglik Daniela w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4130. Noglik Daniela. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 296/18. [BMSiG-3776/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 296/18, dotyczącej upadłości Danieli Noglik, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4130

Dodano: 2020-01-27 10:41:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Pozor Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4131. Pozor Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 112/18. [BMSiG-3774/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 112/18 dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Mariusz Pozor, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ulica Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4131

Dodano: 2020-01-27 10:42:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Babiak Lesław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4132. Babiak Lesław. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. V GUp 317/19. [BMSiG-3767/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Lesława Babiaka, zam. Tarnobrzeg, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, pod sygn. V GUp 317/19, sporządzona i przekazana została Sędziemu Komisarzowi główna lista wierzytelności. Listę wierzytelności każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4. Każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4132

Dodano: 2020-01-27 10:42:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Grabowski Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4133. Grabowski Dariusz. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 211/19. [BMSiG-3766/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Dariusza Grabowskiego, numer PESEL 69120802017, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 211/19), ogłasza, że sporządzona została lista wierzytelności, przekazana przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 25.11.2019 r., którą można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, poprzez czytelnię tutejszego Sądu po wcześniejszym zamówieniu akt. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można, w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego, złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4133

Dodano: 2020-01-27 10:42:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krzysztanowicz Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4134. Krzysztanowicz Mariusz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 887/19. [BMSiG-3750/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Mariusza Krzysztanowicza w upadłości (sygn. akt XVIII GUp 887/19) zawiadamia, że dnia 17.12.2019 r. sporządzona i przekazana została Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności oraz pierwsza uzupełniająca lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Każdy wierzyciel umieszczony na liście może, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy o przekazaniu listy wierzytelności oraz pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom określonym w art. 257 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4134

Dodano: 2020-01-27 10:42:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Chmielnik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4135. Chmielnik Tomasz. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 144/18. [BMSiG-3559/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Tomasza Chmielnika, zam. w Paczkowie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 144/18, zawiadamia, że Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności (w dniu 21 sierpnia 2019 r.), którą można przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4135

Dodano: 2020-01-27 10:48:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Elblągu

Czernuszewicz Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4136. Czernuszewicz Dorota. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 27/18. [BMSiG-3529/2020] Sędzia Komisarz Masy Upadłości Doroty Czernuszewicz, PESEL 65090405322, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, sygn. akt V GUp 27/18, zawiadamia, iż została sporządzona trzecia uzupełniająca lista wierzytelności dotycząca wierzyciela Alior Bank S.A. w Warszawie, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 21 pokój 522, i w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4136

Dodano: 2020-01-27 10:48:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Formela-Nadolna Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4137. Formela-Nadolna Marta. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 158/19. [BMSiG-3652/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marty Formeli-Nadolnej, PESEL 90101711761, zam. w Rokietnicy, będącej osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, sygn. akt XI GUp 158/19, syndyk złożył w dniu 22 października 2019 r. listę wierzytelności, którą można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A, 61-729 Poznań, pokój 46 (wejście przez pokój 45). Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4137

Dodano: 2020-01-27 10:48:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Klimowicz Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4138. Klimowicz Jarosław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 366/18. [BMSiG-3657/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 366/18 dotyczącej upadłości Jarosława Klimowicza, syndyk masy upadłości przekazała Sędziemu Komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4138

Dodano: 2020-01-27 10:49:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Kotecka Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4139. Kotecka Anna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 33/19. [BMSiG-3621/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Anny Koteckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie o sygn. akt V GUp „of” 33/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadła, o ile projekt listy nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4139

Dodano: 2020-01-27 10:49:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kubica Witold Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4140. Kubica Witold Stanisław. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 132/19 of. [BMSiG-3607/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt V GUp 132/19 of, dotyczącej upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Witolda Stanisława KUBICY, identyfikującego się numerem PESEL 55052206935, syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4140

Dodano: 2020-01-27 10:49:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Pychowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4141. Pychowski Grzegorz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 398/19. [BMSiG-3536/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Pychowskiego, PESEL 90021205759, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 398/19, syndyk masy upadłości złożył w dniu 29.11.2019 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4141

Dodano: 2020-01-27 10:49:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Olejnik Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4142. Olejnik Mirosław. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 103/19 „of”. [BMSiG-3516/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Mirosława Olejnika, PESEL 46011513511, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 103/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 17 stycznia 2020 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2 i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo, iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4142

Dodano: 2020-01-27 10:50:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Poręba Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4143. Poręba Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 350/19. [BMSiG-3514/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Agnieszki Poręby, PESEL 74042112081, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 350/19, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4143

Dodano: 2020-01-27 10:50:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Rogusz Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4144. Rogusz Maria. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 259/18. [BMSiG-3662/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 259/18, Marii Rogusz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie S.R. w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4144

Dodano: 2020-01-27 10:50:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Szymska Marianna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4145. Szymska Marianna. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 66/19 „of”. [BMSiG-3521/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy - Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Marianny Szymskiej, PESEL 48102811607, nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 66/19 „of”, syndyk masy upadłości złożył dnia 18 grudnia 2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności. Każdy zainteresowany może listę przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, przy ul. Asnyka 56a, pokój 2, i w ciągu 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - każdy wierzyciel umieszczony na liście, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wzywany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wskaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4145

Dodano: 2020-01-27 10:50:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Szymusiuk Irena w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4146. Szymusiuk Irena. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 204/19. [BMSiG-3509/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 19.12.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Ireny Szymusiuk, nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 58052813785, sygn. akt VIII GUp 204/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4146

Dodano: 2020-01-27 10:51:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Lewtak Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4147. Lewtak Krzysztof. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 172/16. [BMSiG-3598/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla dłużnika Krzysztofa Lewtaka, zamieszkałego w miejscowości Rogoźno, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 172/16, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi IV uzupełniającą listę wierzytelności (z dnia 7 listopada 2019 r.), którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4147

Dodano: 2020-01-27 10:51:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Chantkowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4148. Chantkowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 121/18. [BMSiG-3726/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Chantkowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 121/18, sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 10.01.2020 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4148

Dodano: 2020-01-27 10:51:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4149. WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Olsztynie. KRS 0000034057. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2001 r., sygn. akt V GUp 121/18. [BMSiG-3532/2020] Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Warmińskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego S.A. z siedzibą w Olsztynie (sygn. Akt V GUp 121/18) syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4149

Dodano: 2020-01-27 10:51:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

DIKSZA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4150. DIKSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000324868. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 marca 2009 r., sygn. akt VII GUp 144/19. [BMSiG-3703/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Diksza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości, sygn. akt VII GUp 144/19, ogłasza, że syndyk w dniu 7 stycznia 2020 r. (data stempla pocztowego) złożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4150

Dodano: 2020-01-27 10:52:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Dziedzic Agata w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4151. Dziedzic Agata. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 108/18. [BMSiG-3688/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka listy wierzytelności w dniu 22 listopada 2019 roku Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Agaty Dziedzic, sygn. akt XII GUp 108/18, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art 256 i 257 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4151

Dodano: 2020-01-27 10:52:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wieczorek Hanna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4152. Wieczorek Hanna. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 197/17. [BMSiG-3588/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłej Hanny Wieczorek, nr PESEL 73052212044, zamieszkałej w Poznaniu, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygnatura akt XI GUp 197/17, zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2019 roku syndyk złożył I uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4152

Dodano: 2020-01-27 10:52:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Flis Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4153. Flis Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 276/19. [BMSiG-3680/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Flisa, zam. w Stalowej Woli, sygn. akt V GUp 276/19, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter); natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 276/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4153

Dodano: 2020-01-27 10:52:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Flis Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4154. Flis Urszula. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 146/19. [BMSiG-3684/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Urszuli Flis, zam. w Stalowej Woli, sygn. akt V GUp 146/19, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza, na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 146/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4154

Dodano: 2020-01-27 10:53:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Grudzińska Lidia i Grudziński Paweł w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4155. Grudzińska Lidia i Grudziński Paweł. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 30/19. [BMSiG-3631/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Lidii Grudzińskiej i Pawła Grudzińskiego, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 30/19 syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listy wierzytelności. Lisy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C, pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu list sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4155

Dodano: 2020-01-27 10:53:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Krużyński Adam Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4156. Krużyński Adam Piotr. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 125/19 „of”. [BMSiG-3700/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Adama Piotra Krużyńskiego, sygn. akt VII GUp 125/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 7 stycznia 2020 r. (data stempla pocztowego) złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1. uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2. odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4156

Dodano: 2020-01-27 10:53:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Majchrzak Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4157. Majchrzak Anna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 126/19. [BMSiG-3724/2020] Sygn. akt XIV GUp 126/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 18 grudnia 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Majchrzak, PESEL 70070406509, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 126/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4157

Dodano: 2020-01-27 10:53:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe GOBOX Tadeusz Gorazd Jarosław Boruch Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4158. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „GOBOX” TADEUSZ GORAZD JAROSŁAW BORUCH SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Dębicy. KRS 0000066731. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2001 r., sygn. akt V GUp 182/19. [BMSiG-3664/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „GOBOX” Tadeusz Gorazd Jarosław Boruch Spółka Jawna z siedzibą w Dębicy w upadłości, nr KRS 0000066731, NIP 8720004332, REGON 850004072 (sygn. akt: V GUp 182/19), zawiadamia, iż syndyk masy upadłości sporządził i przekazał główną listę wierzytelności oraz pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Główną listę wierzytelności oraz pierwszą uzupełniająca listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 pr. up. i n. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4158

Dodano: 2020-01-27 10:53:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Popowicz Martyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4159. Popowicz Martyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 617/19. [BMSiG-3681/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Martyny Popowicz (sygn. akt XVIII GUp 617/19) w dniu 30 grudnia 2019 roku została sporządzona, a następnie przekazana Sędziemu komisarzowi czwarta uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać w sekretariacie Sądu każdy zainteresowany. W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziemu komisarzowi sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4159

Dodano: 2020-01-27 10:54:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Szypuła Danuta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4160. Szypuła Danuta. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 88/19. [BMSiG-3675/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Szypuły, zam. w Nowej Dębie, sygn. akt V GUp 88/19, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi główną listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), natomiast każdy wierzyciel oraz upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, z podaniem sygn. V GUp 88/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4160

Dodano: 2020-01-27 10:54:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

ORTIS Agnieszka Zaunar w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4161. Zaunar Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ORTIS Agnieszka Zaunar w upadłości w Łodzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 138/19. [BMSiG-3636/2020] Sygn. akt XIV GUp 138/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Zaunar prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ORTIS Agnieszka Zaunar w upadłości w Łodzi (nr PESEL 78071207365). Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 138/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4161

Dodano: 2020-01-27 10:54:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Ziółkowski Przemysław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4162. Ziółkowski Przemysław. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 93/19. [BMSiG-3679/2020] Sygn. akt XIV GUp 93/19 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255, w związku z art. 4912 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 498), została sporządzona przez syndyka i przekazana mu w dniu 22 listopada 2019 roku uzupełniająca lista wierzytelności Przemysława Ziółkowskiego, nr PESEL 90082816576, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel może wnieść sprzeciw od listy wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury Sygn. akt XIV GUp 93/19, na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. al. Kościuszki 107/109. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4162

Dodano: 2020-01-27 10:54:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Cwalina Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4163. Cwalina Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 679/19. [BMSiG-3713/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Katarzyny Cwaliny, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy: 03-468), przy ul. Jagiellońskiej 56 m. 40, (PESEL 84022721822), sygn. akt XVIII GUp 679/19 (poprzednio X GUp 1181/18), syndyk sporządził i złożył Sędziemu Komisarzowi w dniu 17 listopada 2019 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Ww. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100a w Warszawie, każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Każdy wierzyciel może na warunkach określonych w art. 256-258 ustawy Prawo upadłościowe w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi złożyć do Sędziego Komisarza SSR Łukasza Grzechnika sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście, bądź co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności (art. 256 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje Upadłej, jeśli lista wierzytelności nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami (art. 256 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4163

Dodano: 2020-01-27 10:55:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Stellmacher Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4164. Stellmacher Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 264/19. [BMSiG-3727/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Stellmacher nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 264/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana w dniu 29 listopada 2019 r. sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10 i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. Sprzeciw nieodpowiadający tym wymogom albo spóźniony będzie odrzucony”. Ponadto zobowiązuje syndyka do złożenia kserokopii obwieszczenia, o którym jest mowa niezwłocznie po jego publikacji. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4164

Dodano: 2020-01-27 10:55:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kieloch Waldemar w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4165. Kieloch Waldemar. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 144/19. [BMSiG-3733/2020] Sędzia komisarz w sprawie o sygn. akt VIII GUp 144/19, w postępowaniu upadłościowym Waldemara Kielocha, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 54082709113, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu sędziemu komisarzowi w dniu 27 grudnia 2019 r. listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4165

Dodano: 2020-01-27 10:55:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Człapski Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4166. Człapski Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 305/19. [BMSiG-3705/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona i złożona do akt sprawy w dniu 8 maja 2019 roku druga uzupełniająca lista wierzytelności Krzysztofa Człapskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 305/19). Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach pracy Sądu. W terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania - wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4166

Dodano: 2020-01-27 10:55:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Szcześniewski Ryszard w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4167. Szcześniewski Ryszard. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1039/19. [BMSiG-3736/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że syndyk, w dniu 10.10.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, a w dniu 11.12.2019 roku uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 w postępowaniu upadłościowym Ryszarda Szcześniewskiego, nieprowadzącego działalności gospodarczej, zam. w Henrykowie 7G, 05-650 Chynów, PESEL 68090300017, sygn. akt XIX GUp 1039/19. Listę wierzytelności można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4167

Dodano: 2020-01-27 10:56:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Jadczak Kamila Agata w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4168. Jadczak Kamilla Agata. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 60/19. [BMSiG-3741/2020] Sygn. akt XIV GUp 60/19 Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk masy upadłości Kamilli Agaty Jadczak, PESEL 71010811322, złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Powyższa listę można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy zainteresowany może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, zg. z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 60/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4168

Dodano: 2020-01-27 10:56:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

GEMMER Urban Robert w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 4169. Urban Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gemmer” Robert Urban w Wałbrzychu. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 83/19. [BMSiG-3714/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Roberta Urbana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „GEMMER” Robert Urban z siedzibą w Wałbrzychu, sygnatura akt VI GUp 83/19. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego Komisarza. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4169

Dodano: 2020-01-27 10:56:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

P.T. Victorious Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 4170. „P.T.VICTORIOUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Wólce Kosowskiej. KRS 0000306081. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 maja 2008 r., sygn. akt XIX GUp 726/19. [BMSiG-3609/2020] P. T. Victorious Sp. z o. o. w upadłości. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 726/19. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza o złożeniu przez syndyka ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść zarzuty, zgodnie z art. 349 Ustawy Prawo Upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4170

Dodano: 2020-01-27 10:56:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Czaja Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 4171. Czaja Anna. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 10/16of. [BMSiG-3576/2020] Zarządzeniem z dnia 16 stycznia 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Anny Czaja (PESEL 94111307543), ogłasza, o sporządzeniu planu podziału, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4171

Dodano: 2020-01-27 10:57:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

JAMIC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 4172. JAMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lesznowoli. KRS 0000503031. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 24 marca 2014 r. [BMSiG-3617/2020] Zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego ogłasza, że ostateczny plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży masy upadłości Jamic Spółki z o.o. w Lesznowoli, złożony do Sądu przez syndyka w dniu 10.01.2020 r. można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4172

Dodano: 2020-01-27 10:57:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Konopka Urszula w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 4173. Konopka Urszula. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 16/17of. [BMSiG-3592/2020] Zarządzeniem z dnia 16 stycznia 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Urszuli Konopki (numer PESEL 73100701564), ogłasza o sporządzeniu planu podziału, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4173

Dodano: 2020-01-27 10:57:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Michnicka Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 4174. Michnicka Barbara. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 58/15of. [BMSiG-3602/2020] Zarządzeniem z dnia 16 stycznia 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Barbary Michnickiej (PESEL 50092206781), ogłasza o sporządzeniu planu podziału, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4174

Dodano: 2020-01-27 10:57:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Jankowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 4175. Jankowski Mariusz. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 70/16. [BMSiG-3686/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 24 maja 2019 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Mariusza Jankowskiego, sygn. akt XII GUp 70/16, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4175

Dodano: 2020-01-27 10:58:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

NARZĘDZIOWIEC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 4176. „NARZĘDZIOWIEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Koszalinie. KRS 0000250173. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2006 r., sygn. akt VII GUp 120/17. [BMSiG-3708/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego „Narzędziowiec” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie, sygn. akt VII GUp 120/17, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości „Narzędziowiec” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie obejmujący wierzytelności kategorii pierwszej. Wyłożony plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4176

Dodano: 2020-01-27 10:58:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Massowa Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 4177. Massowa Krystyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 134/18 „of”. [BMSiG-3689/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Krystyny Massowa, sygn. akt VII GUp 134/18 „of”, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4177

Dodano: 2020-01-27 10:58:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

S&S DVELOPMENT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 4178. „S&S DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach. KRS 0000282396. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 czerwca 2007 roku., sygn. akt V GUp 83/18. [BMSiG-3623/2020] Zarządzeniem z dnia 15 stycznia 2020 roku Sędzia komisarz postępowania upadłościowego S&S Development Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach ogłasza, że został sporządzony ostateczny plan podziału, który można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1. Plan ten można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4178

Dodano: 2020-01-27 10:58:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego "Sadełko" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 4179. ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO „SADEŁKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Jedlińsku. KRS 0000402150. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 listopada 2011 r., sygn. akt V GUp 8/14. [BMSiG-3632/2020] Zarządzeniem z dnia 16 stycznia 2020 roku Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego ogłasza, że plan podziału środków uzyskanych ze sprzedaży masy upadłości ZPM Sadełko Spółki z o.o. w Jedlińsku, złożony do Sądu przez syndyka w dniu 14.01.2020 r. można przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Radomiu, ul. Warszawska 1, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4179

Dodano: 2020-01-27 10:59:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Linowska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 4180. Linowska Katarzyna. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 35/17. [BMSiG-3723/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Linowskiej, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 35/17), który można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Mickiewicza 10/16 pokój nr 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4180

Dodano: 2020-01-27 10:59:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Niang Ibrahima w upadłości likwidacyjnej

2020-01-27 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 4181. Niang Ibrahima. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 820/19. [BMSiG-3668/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ibrahima Niang, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 820/19), ogłasza, że w dniu 16.12.2019 r. został sporządzony i przekazany Sędziemu komisarzowi plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału funduszów masy upadłości może przeglądać każdy zainteresowany w Czytelni Akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A, w godzinach urzędowania Sądu, a także o możliwości wniesienia zarzutów przeciwko planowi w terminie dwóch tygodni od daty ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Agnieszka Biała Syndyk MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4181

Dodano: 2020-01-27 10:59:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Mieczysław Ejsmont wspólnik spólki cywilnej w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3876. Ejsmont Mieczysław prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Zakład Usług Budowlanych Mirosław Wojtak, Mieczysław Ejsmont s.c. w Gołdapi. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 148/18. [BMSiG-3332/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 31.10.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 3, a w dniu 17.12.2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 4, w postępowaniu upadłościowym Mieczysława Ejsmonta prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Zakład Usług Budowlanych Mirosław Wojtak, Mieczysław Ejsmont s.c. z siedzibą w Gołdapi przy ul. Paderewskiego 13/9, sygn. akt VIII GUp 148/18. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 3 oraz uzupełniającą listę wierzytelności nr 4 można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3876

Dodano: 2020-01-24 10:23:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Gołdawsa Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3877. Goławska Sylwia. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 113/17. [BMSiG-3204/2020] XIV GUp 113/17 OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz informuje, że została sporządzona przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 20 grudnia 2019 r. I uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Sylwii Goławskiej, PESEL 78072215983, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy, złożyć do sędziego komisarza sprzeciw na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 113/17. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3877

Dodano: 2020-01-24 10:24:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Fryczkowska Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3878. Fryczkowska Marta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 100/18. [BMSiG-3427/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości Marty Fryczkowskiej (sygn. akt V GUp 100/18), zawiadamia, że dnia 23 grudnia 2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziału Gospodarczego, ul. Mickiewicza 10/16 p. nr 205; w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3878

Dodano: 2020-01-24 10:24:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jeleń Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3879. Jeleń Piotr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1154/19. [BMSiG-3346/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1154/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Piotr Jeleń, PESEL 67041100034, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, sygn. akt XIX GUp 1154/19, Syndyk masy upadłości złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 12 grudnia 2019 r. listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3879

Dodano: 2020-01-24 10:24:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kalinowski Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3880. Kalinowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 845/19. [BMSiG-3301/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Grzegorza Kalinowskiego w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XIX GUp 845/19 (poprzednia sygn akt X GUp 66/19), zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 12 listopada 2019 r. przez syndyka pierwszej uzupełniającej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3880

Dodano: 2020-01-24 10:24:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Kalińska-Małecka Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3881. Kalińska-Małecka Elżbieta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 73/19. [BMSiG-3423/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kalińskiej-Małeckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 73/19, zawiadamia, że została sporządzona przez syndyka masy upadłości lista wierzytelności Elżbiety Kalińskiej-Małeckiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, w V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, i w terminie 14 dni od obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3881

Dodano: 2020-01-24 10:25:10 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kochanowski Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3882. Kochanowski Jacek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 741/19. [BMSiG-3279/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, została sporządzona i przedłożona przez syndyka masy upadłości w dniu 19 grudnia 2019 r. pierwsza uzupełniajaca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Jacka Kochanowskiego (sygn. akt XVIII GUp 741/19), którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3882

Dodano: 2020-01-24 10:25:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kołtun Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3883. Kołtun Elżbieta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 70/19. [BMSiG-3418/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Kołtun, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Zwierzyńcu 3A, 67-112 Zwierzyniec, numer PESEL 51011611428, zawiadamia, że w dniu 23.10.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłej, o ile projekt nie jest zgodny z jej wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadła nie składała oświadczeń, mimo iż była do tego wezwana, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożyła oświadczeń z przyczyn od niej niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3883

Dodano: 2020-01-24 10:25:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Krzistowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3884. Krzistowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 112/19. [BMSiG-3502/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Małgorzaty Krzistowskiej, zam.: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Chrobrego 22A/13, identyfikującej się nr PESEL 91110210580, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3884

Dodano: 2020-01-24 10:25:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Korejwo Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3885. Korejwo Janusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 191/19. [BMSiG-3216/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 14.01.2020 roku przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Janusza Korejwo, nieprowadzącego działalności gospodarczej, PESEL 86021313637, sygn. akt VIII GUp 191/19. Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na uzupełniającej liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3885

Dodano: 2020-01-24 10:26:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Krzistowski Damian w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3886. Krzistowski Damian. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 111/19. [BMSiG-3503/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Damiana Krzistowskiego, zam.: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. B. Chrobrego 22a/13, identyfikującego się nr PESEL 78042517334, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i przekazał Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie Rejonowym w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, i w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw do Sądu co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3886

Dodano: 2020-01-24 10:26:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Kulpiński Jan w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3887. Kulpiński Jan. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 28/19. [BMSiG-3419/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Jana Kulpińskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Sulechowie przy ul. Handlowej 7a/8, 66-100, Sulechów, numer PESEL 49122609539, zawiadamia, że w dniu 27.09.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3887

Dodano: 2020-01-24 10:26:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Leńczuk Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3888. Leńczuk Łukasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 71/19 „of”. [BMSiG-3261/2020] Sędzia komisarz, zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Łukasza Leńczuka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 71/19 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 18 grudnia 2019 r. lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3888

Dodano: 2020-01-24 10:26:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łuczak Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3889. Łuczak Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 414/19. [BMSiG-3339/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 414/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Moniki Łuczak, PESEL 75071005009, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, sygn. akt XIX GUp 414/19, Syndyk masy upadłości złożył Sędziemu komisarzowi w dniu 4 grudnia 2019 r. pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Poucza się przy tym, że listę wierzytelności może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy każdy zainteresowany, zgodnie z art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego. Każdy wierzyciel oraz Upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3889

Dodano: 2020-01-24 10:26:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Maciągiewicz Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3890. Maciągiewicz Jacek. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 233/18. [BMSiG-3211/2020] Sygn. akt XIV GUp 233/18 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 15 listopada 2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Jacka Maciągiewicza, PESEL 57062002932, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107 /109. Sygn. akt XIV GUp 233/18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3890

Dodano: 2020-01-24 10:27:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Marciniak Maria Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3891. Marciniak Maria Teresa. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 84/18. [BMSiG-3306/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka listy wierzytelności w dniu 29 stycznia 2019 roku Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Marii Teresy Marciniak, sygn. akt XII GUp 84/18, sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do listy wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3891

Dodano: 2020-01-24 10:27:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

P.P.U.H. A. Maszorek Arkadiusz Maszorek w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3892. Maszorek Arkadiusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Usługowo-Handlowe A. Maszorek Arkadiusz Maszorek w upadłości likwidacyjnej w Rokowie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 81/18. [BMSiG-3292/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Arkadiusza Maszorek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe A. Maszorek Arkadiusz Maszorek w upadłości likwidacyjnej w Rokowie, NIP 5511403351, REGON 852677562, z siedzibą: Roków 55A, 34-100 Wadowice, sygn. akt VIII GUp 81/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności dla Zw 95, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw 95 Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści uzupełniającej listy wierzytelności dla Zw 95. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3892

Dodano: 2020-01-24 10:27:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Łomży

Mateusz Michalski M-DENT w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3893. Michalski Mateusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Michalski „M-DENT” w upadłości w Łodzi. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 106/19. [BMSiG-3349/2020] Sygn. akt XIV GUp 106/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Mateusza Michalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Mateusz Michalski „M-DENT” w upadłości z siedzibą w Łodzi (nr PESEL 85080714698). Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza, zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego, na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37. Adres dla korespondencji: 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 106/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3893

Dodano: 2020-01-24 10:27:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Mikołajek Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3894. Mikołajek Tomasz. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 43/19 [BMSiG-3426/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Mikołajka, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Świebodzinie przy ul. Zachodniej 74/4, 66-200 Świebodzin, numer PESEL 75121814296, zawiadamia, że w dniu 19.11.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3894

Dodano: 2020-01-24 10:28:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Mucha Mariola w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3895. Mucha Mariola. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 85/19. [BMSiG-3224/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 85/19, Marioli Muchy, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3895

Dodano: 2020-01-24 10:28:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

NATURA RESIDENCE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3896. NATURA RESIDENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krakowie. KRS 0000677416. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2017 r., sygn. akt VIII GUp 519/18. [BMSiG-3430/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec NATURA RESIDENCE sp. z o.o. w Krakowie (KRS 0000677416), sygn. akt: (VIII GUp 519/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz, że listę tą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój B6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego i naprawczego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3896

Dodano: 2020-01-24 10:28:35 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Otto Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3897. Otto Marcin. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 58/19. [BMSiG-3289/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla upadłego Marcina Otto (PESEL 93061805473), zamieszkałego w Krobi, sygnatura akt XI GUp 58/19, zawiadamia że syndyk dnia 19 listopada 2019 roku sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w Czytelni Akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (wejście przez p. 45) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3897

Dodano: 2020-01-24 10:28:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Owczarek Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3898. Owczarek Monika. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 880/19. [BMSiG-3295/2020] Sygn. akt XIX GUp 880/19 Syndyk masy upadłości Moniki Owczarek (PESEL 65032600422), zamieszkałej w Czarnym Lesie (nieprowadzącej działalności gospodarczej), niniejszym informuje, że 1 lipca 2019 r. została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Lista może być przeglądana w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności oraz upadły, jeżeli projekt ww. listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3898

Dodano: 2020-01-24 10:29:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

PROMETEUSZ EDUKACJA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3899. PROMETEUSZ EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Poznaniu. KRS 0000430914. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 sierpnia 2012 r., sygn. akt XI GUp 205/15. [BMSiG-3441/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego dla PROMETEUSZ EDUKACJA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, sygn. akt XI GUp 205/15, zawiadamia że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi w dniu 9 grudnia 2019 r. trzecią uzupełniającą listę wierzytelności, którą można przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, w Czytelni Akt, parter, pokój 46. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia upadły oraz każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3899

Dodano: 2020-01-24 10:29:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne MOTOZBYT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3900. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO- -PRODUKCYJNE „MOTOZBYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Suwałkach. KRS 0000172740. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 września 2003 r., sygn. akt VIII GUp 186/19. [BMSiG-3322/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłości pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „Motozbyt” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Suwałkach, sygn. akt VIII GUp 186/19, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi w dniu 22 listopada 2019 r. listy wierzytelności. Każdy zainteresowany wierzyciel może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Białymstoku, ul. Adama Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszego obwieszczenia, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3900

Dodano: 2020-01-24 10:29:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Rogal-Moń Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3901. Rogal-Moń Agnieszka. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydzial Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 79/19 „of”. [BMSiG-3456/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Agnieszki Rogal-Moń, sygn. akt VII GUp 79/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 10 stycznia 2020 r. (data nadania) złożył pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3901

Dodano: 2020-01-24 10:29:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rosiak Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3902. Rosiak Dorota. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 466/19. [BMSiG-3444/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Doroty Rosiak, zam. Sanok, numer PESEL 84031814746, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 466/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi głównej listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. Kustronia 4 (art. 255 ust. 2 p.u.), natomiast każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach art. 256-258 p.u. w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu ww. listy wierzytelności Sędziemu Komisarzowi, złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3902

Dodano: 2020-01-24 10:29:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Sabat Grzegorz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3903. Sabat Grzegorz. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 257/19. [BMSiG-3318/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 9 stycznia 2020 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Grzegorza Sabata, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (nr PESEL 76021210553), lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 257/19). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3903

Dodano: 2020-01-24 10:30:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Siara Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3904. Siara Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 481/19. [BMSiG-3383/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 255.2 Prawa upadłościowego została sporządzona w dniu 21 stycznia 2020 r. i złożona do akt sprawy główna lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Siara, nr PESEL 73021113046, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 481/19). Powyższą listę każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 pr. up.) może przeglądać w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, ul. gen. J. Kustronia 4, sala nr 3 parter, w godzinach pracy Sądu. Natomiast w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy Wierzyciel oraz Upadły, mogą na warunkach określonych w art. 256 -258 pr. up., złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma procesowego, wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3904

Dodano: 2020-01-24 10:30:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Stachura Jacek w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3905. Stachura Jacek. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 42/19. [BMSiG-3458/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym - Jacek Stachura, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej podaje do publicznej wiadomości, iż w sprawie V GUp „of” 42/19 syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności. Listy każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie przy ul. Artyleryjskiej 3C pokój 109 (tel. 89 676-03-03). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3905

Dodano: 2020-01-24 10:30:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Stępień Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3906. Stępień Bożena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 25/19. [BMSiG-3409/2020] Sygn. akt XIV GUp 25/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 14 listopada 2019 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Bożeny Stępień, PESEL 54051011827, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37, pokój 112 i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.) na adres:Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GUp 25/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3906

Dodano: 2020-01-24 10:30:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Surma Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3907. Surma Anna. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 546/18. [BMSiG-3493/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Anny Surmy, PESEL 62042411064, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 546/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6 pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3907

Dodano: 2020-01-24 10:31:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Szlakiewicz Marian w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3908. Szlakiewicz Marian. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 106/18/2. [BMSiG-3288/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym dłużnika Mariana Szlakiewicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 106/18/2, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 17 stycznia 2020 r., na podstawie art. 261 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wydał postanowienie w przedmiocie zmiany na liście wierzytelności w ten sposób, iż: - w punkcie 1) postanowienia: wykreślił z pozycji 7 w całości wierzytelność GETIN Noble Bank S.A. w Warszawie; - w punkcie 2) postanowienia: pod pozycją nr 1 listy wierzytelności dotyczącej wierzyciela Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chorzowie w miejsce uznanych wierzytelności w kwocie 43.310,02 zł (należność główna) oraz w kwocie 7.669,98 zł (odsetki) wpisał kwotę 41.357,64 zł (należność główna) oraz kwotę 6.690,39 zł (odsetki); - w punkcie 3) postanowienia: pod pozycją nr 10 listy wierzytelności dotyczącej wierzyciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie w miejsce uznanych wierzytelności w kwocie 54.331,88 zł (należność główna) oraz w kwocie 40.329,00 zł (odsetki) wpisał kwotę 50.518,20 zł (należność główna) oraz kwotę 39.147,00 zł (odsetki). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zmianie na liście wierzytelności każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza zażalenie co do dokonanej zmiany. W tym samym terminie zażalenie przysługuje Upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3908

Dodano: 2020-01-24 10:31:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Tabor Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3909. Tabor Tomasz. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 94/19. [BMSiG-3222/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Tomasza Tabora, nr PESEL 79051505574, zamieszkałego w Lubinie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 94/19) ogłasza, że Syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 256-258 Prawa upadłościowego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności na liście. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3909

Dodano: 2020-01-24 10:31:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Tur Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3910. Tur Małgorzata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 456/19. [BMSiG-3259/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Małgorzaty Tur, zam.: Przemyśl, PESEL 65102801786, sygn. akt GUp 456/19 Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu komisarzowi I uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3910

Dodano: 2020-01-24 10:31:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Walkiewicz Tadeusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3911. Walkiewicz Tadeusz. Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 85/19. [BMSiG-3417/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, Vlll Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 19.11.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2 w postępowaniu upadłościowym dot. Tadeusza Walkiewicza, PESEL 50102805250, sygn. akt VIII GUp 85/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3911

Dodano: 2020-01-24 10:32:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Waluś Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3912. Waluś Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 69/18 of. [BMSiG-3473/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Krzysztofa Waluś (PESEL 70022706152), zam. w: Kędzierzyn-Koźle, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 69/18 of), syndyk masy upadłości sporządził uzupełniającą (3) listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, i w ciągu dwóch tygodni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnieść sprzeciw stosownie do treści art. 256 ust. 1. Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3912

Dodano: 2020-01-24 10:32:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wojciechowska Małgorzata w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3913. Wojciechowska Małgorzata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 270/19. [BMSiG-3384/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Wojciechowskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 270/19 sporządzona została przez syndyka i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 30.12.2019 r. uzupełniająca lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3913

Dodano: 2020-01-24 10:32:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Wojtak Mirosław wspólnik spółki cywilnej w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3914. Wojtak Mirosław prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Zakład Usług Budowlanych Mirosław Wojtak, Mieczysław Ejsmont s.c. w Gołdapi. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 147/18. [BMSiG-3328/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 31.10.2019 roku przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 3, a w dniu 17.12.2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 4 w postępowaniu upadłościowym Mirosława Wojtaka prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Zakład Usług Budowlanych Mirosław Wojtak, Mieczysław Ejsmont s.c. z siedzibą w Gołdapi przy ul. Paderewskiego 13/9, sygn. akt VIII GUp 147/18. Uzupełniającą listę wierzytelności nr 3 oraz uzupełniającą listę wierzytelności nr 4 można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - wierzyciel któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadły, o ile projekt listy nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3914

Dodano: 2020-01-24 10:32:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Wolski Robert Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3915. Wolski Robert Artur. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 845/19. [BMSiG-3319/2020] Sędzia Komisarz ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Roberta Artura Wolskiego, w upadłości likwidacyjnej (sygn. akt XVIII GUp 845/19), Syndyk sporządził i przekazał w dniu 14.01.2020 r. Sędziemu Komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3915

Dodano: 2020-01-24 10:32:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zasada Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3916. Zasada Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUP 1041/19. [BMSiG-3305/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Zasady w upadłości - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt XVIII GUp 1041/19, zawiadamia o sporządzeniu i przekazaniu w dniu 7 stycznia 2020 r. przez syndyka listy wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3916

Dodano: 2020-01-24 10:33:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

MAGA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3917. „MAGA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000007572. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 kwietnia 2001 r., sygn. akt IX GUp 38/18. [BMSiG-3446/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego MAGA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 38/18) został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi w dniu 4 grudnia 2019 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości MAGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, który można przeglądać w sekretariacie sądu tut. wydziału (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik) oraz, że w terminie dwóch tygodni można wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3917

Dodano: 2020-01-24 10:33:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Baran Edward w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3918. Baran Edward. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 19/18. [BMSiG-3340/2020] Sygn. akt XIV GUp 19/18 OBWIESZCZENIE Sędzia Komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Edwarda Barana, PESEL nr 53022021034, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk w dniu 12 listopada 2019 r. złożył ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ulicy Pomorskiej 37, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia, można wnieść przeciwko planowi zarzuty, podając sygn. akt XIV GUp 19/18. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3918

Dodano: 2020-01-24 10:33:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bonk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3919. Bonk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 30/17. [BMSiG-3393/2020] Sędzia komisarz masy upadłości Elżbiety Bonk, PESEL 43031308824, w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 30/17, zawiadamia o sporządzeniu i złożeniu przez syndyka sędziemu komisarzowi w dniu 8 listopada 2019 r. ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, sekretariat Wydziału VIII Gospodarczego przy ul. Żwirki i Wigury 9/11, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3919

Dodano: 2020-01-24 10:33:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Brzuzka Artur w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3920. Brzuzka Artur. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 76/19 „of”. [BMSiG-3264/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Artura Brzuzki, sygn. akt VII GUp 76/19 „of”, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34, i w terminie dwóch tygodni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia wnosić zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3920

Dodano: 2020-01-24 10:34:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Czoska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3921. Czoska Teresa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 225/18. [BMSiG-3268/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Teresy Czoska, zam.: Przemyśl, PESEL 41101704022, sygn. akt GUp 225/18, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż został sporządzony i przekazany Sędziemu Komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzytelności II kategorii. Plan ten, może przeglądać każdy zainteresowany (art. 349 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” można wnosić przeciwko planowi zarzuty (art. 350 p.u.). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3921

Dodano: 2020-01-24 10:34:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Hryniewicz Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3922. Hryniewicz Stanisław. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 74/18. [BMSiG-3337/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 10 października 2019 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Stanisława Hryniewicza, sygn. akt XII GUp 74/18, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3922

Dodano: 2020-01-24 10:34:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Hryniewicz Stanisław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3922. Hryniewicz Stanisław. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 74/18. [BMSiG-3337/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka w dniu 10 października 2019 roku ostatecznego planu podziału funduszów masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Stanisława Hryniewicza, sygn. akt XII GUp 74/18, sędzia komisarz ogłasza, iż ostateczny plan podziału można przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, Czytelnia Akt, ul. Kaszubska 42, i poucza o prawie złożenia zarzutów co do ostatecznego planu podziału w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3922

Dodano: 2020-01-24 10:34:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Jędraszczyk Kamila w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3923. Jędraszczyk Kamila. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 113/18. [BMSiG-3449/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku Kamili Jędraszczyk, numer PESEL 83071613762, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 113/18), ogłasza, że 22 października 2019 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu, oraz że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić przeciwko planowi podziału zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3923

Dodano: 2020-01-24 10:34:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Karwecka w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3924. Karwecka Magdalena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Karweckiej w Częstochowie. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 17/15 Ap 2P. [BMSiG-3408/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Karweckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Magdaleny Karweckiej w Częstochowie, ul. Szpakowa 16, 42-202 Częstochowa, sygn. akt VIII GUp 17/15 Ap 2P, zawiadamia, iż został sporządzony i złożony przez syndyka w dniu 6 listopada 2019, odrębny plan podziału funduszów masy upadłości uzyskanych ze sprzedaży udziału 53/100 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Szpakowej 16 w Częstochowie, KW CZ1C/00011592/8. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury nr 9/11, zaś w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia można wnieść zarzuty przeciwko planowi podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3924

Dodano: 2020-01-24 10:35:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Lewandowski Rafał w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3925. Lewandowski Rafał. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 157/18. [BMSiG-3435/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Rafała Lewandowskiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 157/18) zawiadamia, że w dniu 12 lipca 2019 r. został złożony przez syndyka plan podziału funduszy masy upadłości, który zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń, p. 205, i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wnosić przeciwko nim zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3925

Dodano: 2020-01-24 10:35:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

N25 MARKET Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3926. N25 MARKET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrocławiu. KRS 0000677585. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2017 r., sygn. akt VIII GUp 10/19. [BMSiG-3468/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym N25 Market Sp. z o.o. we Wrocławiu (numer KRS 0000677585; sygn. akt postępowania upadłościowego VIII GUp 10/19) ogłasza, że 30 grudnia 2019 r. został złożony przez syndyka ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia o tym można wnosić do Sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału, które podlegają rozpoznaniu w trybie przepisów art. 350 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3926

Dodano: 2020-01-24 10:35:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Piętak Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3927. Piętak Marek. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 69/17. [BMSiG-3440/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marka Piętaka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 72052007632, zamieszkałego w Zakęciu 45, 67-106 Otyń, (sygnatura akt V GUp 69/17) zawiadamia, że został sporządzony uzupełaniający ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12 pok. 115, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, Sekretariat ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3927

Dodano: 2020-01-24 10:35:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Przygrodzki Maciej w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3928. Przygrodzki Maciej. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/19. [BMSiG-3432/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Macieja Przygrodzkiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego ul. Węgierska 10/16, 65-001 Zielona Góra, numer PESEL 85060302976, zawiadamia, że został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115 i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia można wnosić do sędziego komisarza zarzuty przeciwko planowi podziału na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3928

Dodano: 2020-01-24 10:36:04 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Przedsiębiorstwo ARMEX Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3929. PRZEDSIĘBIORSTWO „ARMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000136198. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 października 2002 r., sygn. akt IX GUp 60/18. [BMSiG-3489/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa ARMEX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 60/18) został sporządzony ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w sekretariacie tutejszego Sądu Rejonowego - Sądu Gospodarczego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niemu zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3929

Dodano: 2020-01-24 10:36:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Produkcyjno Handlowe JATEGRA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3930. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCYJNO HANDLOWE „JATEGRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Przasnyszu. KRS 0000080454. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2002 r., sygn. akt VIII GUp 108/16. [BMSiG-3266/2020] Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt GUp VIII 108/16 - PWPH „JATEGRA” Sp. z o.o. w upadłości zawiadamia, że w dniu 31.12.2019 r. złożył do Sędziego Komisarza ostateczny Plan Podziału funduszów masy upadłości. Plan Podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 103. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzycielom służy prawo złożenia zarzutów do Planu Podziału. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3930

Dodano: 2020-01-24 10:36:31 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Stawska Lidia w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3931. Stawska Lidia. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 643/19. [BMSiG-3327/2020] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Lidii Stawskiej, PESEL 57022306148, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 643/19), syndyk sporządził i przekazał ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan ten można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3931

Dodano: 2020-01-24 10:36:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Winiarek Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Ogłoszenie o złożeniu planu podziału

Poz. 3932. Winiarek Andrzej. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 118/18. [BMSiG-3477/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Winiarek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 118/18), podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan podziału można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109 (tel. 89 676-03-03), i w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia i obwieszczenia w MSiG wnieść przeciwko planowi zarzuty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3932

Dodano: 2020-01-24 10:36:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

EUROPNET Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3826. EUROPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Kruszynie. KRS 0000483752. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2013 r., sygn. akt V GU 231/19, V GUp 7/20. [BMSiG-3476/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt V GU 231/19, ogłosił upadłość EuropNet Spółka z o.o. Spółki komandytowej z siedzibą w Kruszynie (KRS nr 0000483752). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna, oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zimkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 101). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe a postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r. ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 7/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3826

Dodano: 2020-01-24 14:43:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

FLIXICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3828. FLIXICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Częstochowie. KRS 0000510256. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt VIII GU 233/18, VIII GUp 181/19. [BMSiG-3453/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27.12.2019 r. roku, sygn. akt VIII GU 233/18, ogłosił upadłość FLIXICO Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, KRS nr 510256. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Grabowskiej oraz syndyka w osobie Tomasza Bubla, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 181/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art.3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3828

Dodano: 2020-01-24 14:47:26 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Trzeciak Beata wspólnik Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3848. Trzeciak Beata prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej pod nazwą Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak Spółka jawna w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 632/19/PN, XI GUP 344/19/PN. [BMSiG-3391/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 632/19 ogłosił upadłość dłużnika Beaty Trzeciak wspólnika spółki jawnej Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak sp. j. w Poznaniu (PESEL 61120803548), zam. w Plewiskach. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 344/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marii Głuszczak-Sondej, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 131. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3848

Dodano: 2020-01-24 14:51:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Trzeciak Ryszard wspólnik Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3849. Trzeciak Ryszard prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej pod nazwą Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak Spółka jawna w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 632/19/PN, XI GUp 343/19/PN. [BMSiG-3373/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 632/19 ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Trzeciaka wspólnika spółki jawnej Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak Sp.j. w Poznaniu (PESEL 59070302374), zam. w Poznaniu. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 343/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marii Głuszczak-Sondej posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 131. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3849

Dodano: 2020-01-24 14:53:24 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Starzyńska Zofia w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego

Poz. 3933. Starzyńska Zofia. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 2/19. [BMSiG-3398/2020] Niniejszym zawiadamia się, że postanowieniem z dnia 3 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, w postępowaniu upadłościowym Zofii Starzyńskiej (sygn. akt V GUp 2/19), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 39101806486, postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe upadłego Zofii Starzyńskiej, nr PESEL 39101806486. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3933

Dodano: 2020-01-24 15:18:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Berger Mateusz BTG w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 3934. Berger Mateusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Berger Mateusz BTG w Chwaszczynie. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 22/14. [BMSiG-3229/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 20.11.2019 roku w sprawie VI GUp 22/14 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Mateusza Berger prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Berger Mateusz BTG w Chwaszczynie (REGON 141114214). Poucza się uczestników postępowania o możliwości wniesienia zażalenia na przedmiotowe postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3934

Dodano: 2020-01-24 15:19:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Legnicy

Cieśla Iwona w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 3935. Cieśla Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 8/17. [BMSiG-3471/2020] Syndyk masy upadłości informuje, że Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 grudnia 2019 r., sygn. akt V GUp 8/17, ustalił plan spłaty wierzycieli dla dłużnika Iwony Cieśli, zamieszkałej w miejscowości Polkowice, ul Wojska Polskiego 4/14, PESEL 69043001146, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na skutek uprawomocnienia się z dniem 7.01.2020 r postanowienia na podstawie art. 49114 ust. 3 uległo zakończeniu z mocy prawa toczące się wobec Iwony Cieśli postępowanie upadłościowe o sygn. akt V GUp 8/17. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3935

Dodano: 2020-01-24 15:20:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

MATKOWSKI Komponenty Meblowe Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 3936. MATKOWSKI KOMPONENTY MEBLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Krzyżu Wielkopolskim. KRS 0000508853. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2014 r., sygn. akt XI GUp 261/16. [BMSiG-3317/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku, sygn. akt XI GUp 261/16, stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika Matkowski Komponenty Meble Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim (KRS 0000508853). Poucza się o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3936

Dodano: 2020-01-24 15:20:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Rabicki Zbigniew w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 3937. Rabicki Zbigniew. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 349/18. [BMSiG-3450/2020] Sędzia Komisarz postanowieniem z dnia 30 października 2019 r., sygn. akt V GUp 349/18 w przedmiocie zwołania Zgromadzenia Wierzycieli w celu zawarcia układu w postępowaniu upadłościowym dłużnika Zbigniewa Rabickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: Polańczyk, numer PESEL 52103104994, na podstawie art. 266 pr. up. I inne, postanowił: I. zwołać Zgromadzenie Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 19 marca 2020 r., godz. 1000, sala nr 29 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, mieszczącego się przy ul. gen. J. Kustronia 4; II. głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli może odbywać się w drodze pisemnej lub ustnie do protokołu na Zgromadzeniu Wierzycieli. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3937

Dodano: 2020-01-24 15:21:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

ZOMAR S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 3940. „ZOMAR” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000014713. SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2001 r., sygn. akt IX GUp 74/19. [BMSiG-3469/2020] Sędzia Komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego „ZOMAR” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 74/19) został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, opis i oszacowanie majątku wchodzącego w skład masy upadłości „ZOMAR” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Lublinie. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich sporządzeniu i ukończeniu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3940

Dodano: 2020-01-24 15:22:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dymecki Wojciech w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 3944. Dymecki Wojciech. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 504/19. [BMSiG-3401/2020] Syndyk Wojciecha Dymeckiego w postępowaniu upadłościowym prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 504/19, zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości zabudowanej, zlokalizowanej w Podkowie Leśnej przy ul. Jeleniej 1. Nieruchomość uregulowana jest w Księdze Wieczystej KW nr WA1G/00016728/2. Oferty na zakup nieruchomości należy składać w Biurze Syndyka Wojciecha Dymeckiego: Warszawa, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w terminie do dnia 17 lutego 2020 r. Wadium w kwocie 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy 00/100 złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy Wojciecha Dymeckiego w upadłości, nr 68 1500 1197 1111 9004 0751 0000, do dnia 17 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu na rachunek sprzedającego). Oferta musi zawierać co najmniej: 1. dokładne dane oferenta, 2. określenie przedmiotu zakupu, 3. oferowaną cenę i kopię wpłaty wadium, 4. oświadczenie, że oferent zapoznał się z Regulaminem sprzedaży i jego warunki akceptuje. Dalsze informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać pod nr tel. 22 58 14 684. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Syndyka, ul. Żurawia 32/34 lok. 521, w dniu 18 lutego 2020 r., o godz. 1400. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3944

Dodano: 2020-01-24 15:23:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gorczyca Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 3945. Gorczyca Ewa. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 292/18. [BMSiG-3467/2020] Syndyk w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydziale V Gospodarczym, Sekcji ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, pod sygnaturą V GUp 292/18 organizuje I konkurs ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowo-budynkowej położonej w m. Chrząstów, gmina Mielec, województwo podkarpackie. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki nr 467/2 o pow. 0,81 ha - zabudowanej budynkiem hali z częścią biurowo-socjalną wraz z dobudowaną wiatą oraz budynkiem portierni, ujętej w KW TB1M/00042636/8, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Mielcu, V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Cena minimalna nieruchomości wynosi: 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy). Podstawowe warunki konkursu 1. Złożenie pisemnej oferty nabycia nieruchomości, spełniającej warunki konkursu w kopercie z dopiskiem: „Konkurs - sygn. akt V GUp 292/18 - nie otwierać”, umieszczonej w drugiej większej kopercie i doręczenie bezpośrednio lub przesłanie na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. J.Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, najpóźniej do 29 lutego 2020 r., liczy się data wpływu oferty. 2. Oferta powinna zawierać m.in.: dane oferenta, oferowaną cenę, oświadczenia wymienione w szczegółowych warunkach konkursu. 3. Otwarcie i rozpoznanie złożonych ofert i wybór przez Syndyka oferty zawierającej najwyższą oferowaną cenę nastąpi na posiedzeniu niejawnym w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. J. Kustronia 4, nie wcześniej niż 7 dni od terminu składania ofert. 5. Wybór oferty nie niższej niż cena minimalna, jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu go przez Sędziego Komisarza. 6. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta w terminie ustalonym przez syndyka, nie później niż w ciągu 4 miesięcy od daty zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego Komisarza. Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący. Przedmiot oraz szczegółowy regulamin konkursu będą do dyspozycji oferentów po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem terminu oględzin. Kontakt telefoniczny: 796 613 943. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3945

Dodano: 2020-01-24 15:24:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kędzierska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 3946. Kędzierska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1121/19. [BMSiG-3406/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Kędzierskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XIX GUp 1121/19), opis i oszacowanie nieruchomości lokalowej nr 39, położonej w przy ul. Agatowej 11 w Lublinie, obręb 0027 - Rury Bonifraterskie, o powierzchni 47,1 m2 , objętej Księgą Wieczystą KW nr LU1I/00258053/7, wraz z udziałem 5012/654572 w części wspólnej budynku oraz prawie własności gruntu, objętych księgą wieczystą KW LU1I/00226258/1, zostało złożone do akt sprawy w dniu 14 listopada 2019 r. Opis i oszacowanie każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza, przesyłając je na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa,z podaniem sygnatury akt, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3946

Dodano: 2020-01-24 15:24:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Konik (dawniej Adamiec) Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 3947. Konik Agnieszka (poprzednio Adamiec). Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 103/18. [BMSiG-3497/2020] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Agnieszki Konik (poprzednio Adamiec) w upadłości, zam.: Kędzierzyn-Koźle (47-200), ul. Targowa 23/6, pod sygn. akt V GUp 103/18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w dniu 6 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu postanowił: I. umorzyć w całości bez ustalenia planu spłaty zobowiązania upadłej Agnieszki Konik niezaspokojonych w toku prowadzonego postępowania wobec następujących wierzycieli uznanych na liście wierzytelności: 1. Bank Pocztowy SA w Bydgoszczy, 2. Gmina Kędzierzyn-Koźle, 3. Profi Credit Polska SA w Bielsku-Białej, 4. Provident Polska SA w Warszawie; II.umorzyć w całości zobowiązania upadłej Agnieszki Konik wobec wierzycieli upadłej, którzy nie zgłosili swoich wierzytelności w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec dłużniczki, z wyjątkiem zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła oraz wierzytelności wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3947

Dodano: 2020-01-24 15:25:30 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Koprowska (dawniej Zakrzyk) Celina w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 3950. Koprowska Celina (poprzednio Zakrzyk). Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 53/18. [BMSiG-3500/2020] OBWIESZCZENIE Syndyk masy upadłości zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec Celiny Koprowskiej (poprzednio Zakrzyk), w upadłości, zam.: Kędzierzyn-Koźle (47-224), ul. Moniuszki 6/1, pod sygn. akt V GUp 53/18, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w dniu 7 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu postanowił: I. umorzyć w całości bez ustalenia planu spłaty zobowiązania upadłej Celiny Koprowskiej wobec następujących wierzycieli uznanych na liście wierzytelności: 1. Everest Finanse S.A. w Poznaniu, 2. Kredytplus sp. z o.o. w Legnicy, 3. Tempo Finanse sp. z o.o. w Warszawie, 4. Ultimo Portfolio Investment S.A. z siedzibą w Luksemburgu, 5. PKP S.A. w Warszawie, 6. Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, 7. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w Warszawie, 8. Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu; II. umorzyć w całości zobowiązania upadłej Celiny Koprowskiej wobec wierzycieli upadłej, którzy nie zgłosili swoich wierzytelności w toku postępowania upadłościowego prowadzonego wobec dłużniczki, z wyjątkiem zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła oraz wierzytelności wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe, III. kosztami postępowania obciążyć w całości Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3950

Dodano: 2020-01-24 15:26:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Kowalek (dawniej Dorobek) Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 3952. Kowalek Katarzyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 16/19 of. [BMSiG-3465/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużniczki Katarzyny Kowalek (PESEL 85111810726), zam. w Ostrzeszów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 16/19 of), w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 ustawy Prawo upadłościowe, syndyk ukończył opis i oszacowanie objętą masą upadłości nieruchomość opisaną w księdze wieczystej KW nr OP1O/00141597/6. Złożony do akt postępowania operat można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Opolu, ul. Ozimska 60A, oraz w Biurze Syndyka, w Opolu, ul. Światowida 2 p. 20 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem 692869248). Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia, powołując się na sygn. akt V GUp 16/19 of. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3952

Dodano: 2020-01-24 15:28:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Handlowe HAWEX Wojciech Latocha w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 3953. Latocha Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe Hawex Wojciech Latocha w Toszku. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 385/18. [BMSiG-3452/2020] Syndyk masy upadłości postępowania upadłościowego dłużnika Wojciecha Latochy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Hawex” Wojciech Latocha, numer PESEL 74062113275, NIP 6151046279, zamieszkałego w Toszku (sygn. akt XII GUp 385/18), informuje o przekazaniu sędziemu komisarzowi opisu i oszacowania nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości dłużnika określonych w regulaminie przetargu. Opis i oszacowanie można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. Poucza się uczestników postępowania, że w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym można do sędziego komisarza wnieść zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3953

Dodano: 2020-01-24 15:28:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

MARINE TECHNOOGIES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 3954. MARINE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Miastku. KRS 0000478374. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 października 2013 r., sygn. akt VI GUp 77/19. [BMSiG-3313/2020] OBWIESZCZENIE o przetargu Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym MARINE TECHNOLOGIES Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Miastku (KRS 0000478374), prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 77/19, na mocy art. 316, art. 317, art. 320 ustawy - Prawo upadłościowe i w zw. z art. 551 Kodeksu cywilnego oraz na warunkach określonych Regulaminem przetargu z dnia 14 stycznia 2020 r. ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa o nazwie: MARINE TECHNOLOGIES Sp. z o.o. z siedzibą w Miastku, za cenę wywoławczą 2.495.640,91 zł netto (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści 91/100 złotych). Przedmiotem przetargu jest przedsiębiorstwo o nazwie: MARINE TECHNOLOGIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem na mocy art. 552 k.c. środków pieniężnych na rachunkach bankowych spółki i gotówki w kasie spółki. W ramach sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego pn.: MARINE TECHNOLOGIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Miastku sprzedaży podlegają: A. Nazwa Przedsiębiorstwa: MARINE TECHNOLOGIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. B. Nieruchomości: Prawo użytkowania wieczystego do działek gruntu oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość - nieruchomości gruntowych zabudowanych, położonych w Miastku przy ulicy Kaszubskiej 20, gmina Miastko - Miasto, powiat bytowski, woj. pomorskie, objęte Księgą Wieczystą nr SL1M/00002406/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miastku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W skład nieruchomości wchodzi: - hala górna do spawania oznaczona nr. 342 (1) na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 1479,00 m2 , - kubaturze 8 370 m3 , - pow. zabudowy 1570,00 m2 , - wiata zabudowana nr (1A) na dz. nr. 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 250,40 m2 , - kubaturze 989 m3 , - pow. zabudowy 255,20 m2 , - hala krajalni nr 343 (2) na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 925,10 m2 , - kubaturze 6 110 m3 , - pow. zabudowy 992,00 m2 , - hala krajalni nr 3A wiata zabudowana na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 95,50 m2 , - kubaturze 366 m3 , - pow. zabudowy 100,00 m2 , - budynek po hydroforni nr 345 (4) na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 21,30 m2 , - kubaturze 69 m3 , - pow. zabudowy 26,00 m2 , - magazyn gazów technicznych nr 346 (5) na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 15,50 m2 , - kubaturze 39 m3 , - pow. zabudowy 18,00 m2 , - malarnia ze śrutownią nr 922 (6) na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 812,10 m2 , - kubaturze 2 790 m3 , - pow. zabudowy 9787,30 m2 , - hala magazynowa z malarnią nr 921 (7) na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 580,03 m2 , - kubaturze 3 480 m3 , - pow. zabudowy 640,00 m2 , - łącznik - wiata (7A) na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 274,00 m2 , - kubaturze 1 644 m3 , - pow. zabudowy 274,00 m2 , - hala produkcyjna i biura nr 336 (8) na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 1 353,37 m2 , - kubaturze 9 474 m3 , - pow. zabudowy 1301,00 m2 , - budynek warsztatu nr 335 (9) na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 441,90 m2 , - kubaturze 3 054 m3 , - pow. zabudowy 469,00 m2 , - łącznik do śrutowni nr 10 na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 290,70 m2 , - kubaturze 1 740 m3 , - pow. zabudowy 290,70 m2 , - budynek socjalny nr 339 (11) na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 582,00 m2 , - kubaturze 1 204 m3 , - pow. zabudowy 303,00 m2 , - budynek biurowy nr 334 (12) na dz. nr 19/11 o parametrach: - pow. użytkowej 377,68 m2 , - kubaturze 912 m3 , - pow. zabudowy 229,00 m2 , - hala magazynowa nr 936 (14) na dz. nr 19/13 o parametrach: - pow. użytkowej 414,01 m2 , - kubaturze 2 390 m3 , - pow. zabudowy 420,00 m2 , - trafostacja nr (15) na dz. nr 19/9 o parametrach: - pow. użytkowej 29,20 m2 , - kubaturze 120 m3 , - pow. zabudowy 40,00 m2 , - infrastruktura techniczna i budowle: - utwardzenie placu i drogi, - uzbrojenie terenu, - sieci techniczne, - ogrodzenie i bramy wjazdowe, - działka gruntu nr 19/9 o pow. 40 m2 , - działka gruntu nr 19/11 o pow. 1 017 m2 , - działka gruntu nr 19/13 o pow. 25 049 m2 . C. Samochód Fiat Dublo II, nr rejestracyjny GBY SR29. D. Samochód Skoda Octavia II, nr rejestracyjny GBY VP76. E. Urządzenia i maszyny, zapasy magazynowe. F. Należności od dłużników spółki sprzed daty ogłoszenia upadłości. G. Prawa do licencji, zezwoleń, koncesji, patenty, prawa wynikające z umów i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa. H. Księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 5 marca 2020 roku w zapieczętowanych kopertach na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, z dopiskiem „PRZETARG sygn. akt VI GUp 77/19” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym) oraz zawierać na kopercie dokładne oznaczenie składającego ofertę. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2020 r. o godz. 1015, sala B-65, budynek B, Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłata wadium w terminie do dnia 5 marca 2020 r. w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy: MARINE TECHNOLOGIES Sp. z o.o., ul. Kaszubska 20, 78-20 Miastko, prowadzony w banku Santander Bank Polska SA, o numerze: 86 1090 2620 0000 0001 4298 9915. (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty. Regulamin przetargu, opis i oszacowanie przedsiębiorstwa jest do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, ul. Piekarnicza 10 (w godzinach urzędowania Sądu) oraz w biurze syndyka w Starogardzie Gd., ul. H. Lange 12A (tel. nr 504 271 728), e-mail: mazsyndyk@wp.pl w biurze zastępcy syndyka w Sopocie, ul. Mikołaja Reja 13/15 (tel. nr 601 627 391), po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3954

Dodano: 2020-01-24 15:29:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Muzyka Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Inne

Poz. 3955. Muzyka Magdalena. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII Gzd 60/16. [BMSiG-3466/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21.03.2019 r., sygn. akt VIII Gzd 60/16, pozbawiono uczestniczkę Magdalenę Muzykę (PESEL 80110409065) prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w ramach spółki cywilnej oraz pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, reprezentanta lub pełnomocnika osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia na okres 3 (trzech) lat. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3955

Dodano: 2020-01-24 15:30:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Pluta Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 3958. Pluta Teresa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 347/19. [BMSiG-3321/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Teresy Pluty (sygn. akt V GUp 347/19), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk sporządził i złożył do akt opis i oszacowanie masy upadłości, której składnikiem jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Końskich. Z opisem i oszacowaniem można się zapoznać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia przysługuje prawo wniesienia do sędziego komisarza zarzutów. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3958

Dodano: 2020-01-24 15:31:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Przetacka Janina w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 3960. Przetacka Janina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1158/19. [BMSiG-3472/2020] WARUNKI PRZETARGU I AUKCJI na sprzedaż udziału w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerem 30 oraz numerem 118/1, położonej w Starych Lipinach, w gminie Wołomin, w woj. mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr WA1W/00093234/9 § 1 Przedmiot przetargu 1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości 1/8 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych oznaczonych numerem 30 oraz numerem 118/1, położonej w Starych Lipinach, w gminie Wołomin, w woj. Mazowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr WA1W/00093234/9. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Bartłomiejczuka z dnia 11 października 2019 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Siwika, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 1158/19, w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne przetargu/aukcji 1. Przedmiot przetargu zbywany jest na zasadach określonych w niniejszych warunkach przetargu (lub dodatkowo aukcji) określonych w ustawie z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (dalej: „Pr.up.”), do których odpowiednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. z dnia 17 grudnia 2013 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 121). 2. Do przetargu/aukcji mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym, zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr. up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 10.480,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych). 2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w poczytnym dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej jednym portalu internetowym. 3. Oferty należy składać do dnia 19 lutego 2020 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1158/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Janiny Przetackiej - nr KW WA1W/00093234/9” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego przetargu winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków przetargu. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i ruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w przetargu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków; n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot przetargu do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu przetargu do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu przetargu do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu przetargu, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. § 4 Wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). 2. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Janiny Przetackiej w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 53 1090 1753 0000 0001 4350 0163, z dopiskiem „Przetarg - sygn. akt. XIX GUp 1158/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Przetarg pisemny 1. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 21 lutego 2020 roku, o godzinie 900, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności przybyłych oferentów. 3. Przetarg w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Janiny Przetackiej w upadłości lub jego pełnomocnik. 4. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 5. Przystępując do przetargu syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu przetargu b) zostały złożone w wyznaczonym terminie c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki przetargu oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania 6. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego przetargu, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł (pięćset złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem . f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie umowy sprzedaży 1. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 3. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu przetargu w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 4. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 5. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 6. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu. 7. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach po ich wskazaniu. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 60, poz. 535 z poz. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3960

Dodano: 2020-01-24 15:32:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

PRZYBYLSKI Produkcja Handel Usługi Adam Przybylski w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 3961. Przybylski Adam prowadzący działaność gospodarczą pod nazwą Przybylski Produkcja, Handel Usługi Adam Przybylski we Włocławku. Sąd Rejonoway w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 20/19. [BMSiG-3442/2020] Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Adama Przybylskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przybylski Produkcja, Handel Usługi Adam Przybylski w upadłości (sygn. akt V GUp 20/19) informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, został złożony opis i oszacowanie udziału w wysokości 1/2 części w zabudowanej nieruchomości, składającej się z działki nr 10/39 i 10/74, położonej przy ul. Barskiej 44 i Wojskowej 11 we Włocławku, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku prowadzi Księgę Wieczystą o nr WL1W/00043255/0. W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można składać do Sędziego Komisarza zarzuty na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3961

Dodano: 2020-01-24 16:07:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kielcach

Stępień Magdalena w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 3964. Stępień Magdalena. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 219/18. [BMSiG-3310/2020] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Magdaleny Stępień, PESEL 76090708148, postanawia: 1. Umorzyć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli wszystkie zobowiązania upadłego Magdaleny Stępień powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 24 września 2018 r., z wyjątkiem niewykonanych zobowiązań pieniężnych wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498). 2. Obciążyć Skarb Państwa tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3964

Dodano: 2020-01-24 16:09:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Strzelecki Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 3965. Strzelecki Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 399/19. [BMSiG-3309/2020] Syndyk masy upadłości Krzysztofa Strzeleckiego sprzeda prawa własności 1/2 udziału w udziale w wysokości 670/270312, w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zegrzyńskiej 31 w Legionowie, woj. mazowieckie, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 1/813, o powierzchni 36 639 mkw, z obrębu 63 Legionowo w gminie Legionowo miasto, powiat legionowski, województwo mazowieckie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych - WA1L prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1L/00015605/2, za cenę nie niższą niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty). Cena wywoławcza 1,00 zł 1. Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2020 r., na adres: syndyk masy upadłości Krzysztofa Strzeleckiego - Alfreda Falak, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa. 2. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana na wskazany adres wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 399/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA PRZETARGOWA NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI 1/2 UDZIAŁU DO GRUTNU” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty). 4. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Krzysztofa Strzeleckiego w upadłości w Santander Bank Polska S.A. o numerze: 17 1090 2590 0000 0001 3620 7285, z dopiskiem „WADIUM NA ZAKUP PRAWA WŁASNOŚCI 1/2 UDZIAŁU DO GRUNTU”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 5. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 17 lutego 2020 roku, o godzinie 1030, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103, 01-402 Warszawa. Szczegółowe warunki przetargu, zawierające wymagane oświadczenia oferenta, dostępne są w biurze syndyka, ul. Erazma Ciołka 8 lok. 103 w Warszawie. Inne szczegółowe informacje pod nr tel.: 721 001 370; e-mail: afalak@wp.pl. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3965

Dodano: 2020-01-24 16:10:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Zapadka Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 3967. Zapadka Agnieszka. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 95/19. [BMSiG-3223/2020] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Zapadki, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, sygn. akt VI GUp 95/19, ogłasza, że został ukończony i przekazany w dniu 18.10.2019 r. sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego opis i oszacowanie 1/2 udziału we własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego przy ul. Damroki 52/10 w Gdańsku (GD1G/00131951/1). Zgodnie z art. 319 ust. 5 w zw. z art. 320 ust. 3 Prawa upadłościowego zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi. Zarzuty rozpoznaje Sędzia komisarz. W przypadku wątpliwości co do rzetelności lub poprawności opisu i oszacowania, Sędzia komisarz wskazuje biegłego do sporządzenia nowego opisu i oszacowania. Zarzuty należy złożyć do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3967

Dodano: 2020-01-24 16:11:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zatorska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 3968. Zatorska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 1165/19. [BMSiG-3405/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Zatorskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt XVIII GUp 1165/19) opis i oszacowanie wartości udziału 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 59 położonym przy ul. Dębickiej 7 w Warszawie (KW nr WA1M/00442950/8), został złożony do akt sprawy w dniu 4 listopada 2019 r. Opis i oszacowanie każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza, przesyłając je na adres Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygnatury akt, w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3968

Dodano: 2020-01-24 16:12:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

ASPE Sp. z o.o.

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 4057. „ASPE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000102235. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2002 r., sygn. akt XI GR 84/19, XI GRs 17/19. [BMSiG-3253/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 84/19: 1. Otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika ASPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Żegockiego 10, 61-693 Poznań (KRS 0000102235), 2. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej, 3. Wyznaczył zarządcę w osobie Adama Majchrzaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1084, 4. Zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa, 5. Stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.U.L.2000 nr 160 s. 1), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRs 17/19. Pouczenie Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4057

Dodano: 2020-01-24 16:16:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

MTM FOOD Sp. z o.o.

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 4058. „MTM FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kamionie. KRS 0000314442. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 listopada 2008 r., sygn. akt XIV GRp 10/17. [BMSiG-3498/2020] Sygn. akt XIV GRp 10/17 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w dniu 23 października 2019 r. nadzorca wykonania układu zawartego przez dłużnika „MTM FOOD” spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kamionie z jego wierzycielami, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4058

Dodano: 2020-01-24 16:17:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

STOCZNIA DARŁOWO M&W Sp. z o.o.

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 4059. „STOCZNIA DARŁOWO M&W” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Darłowie. KRS 0000254269. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt VII GRp 8/18. [BMSiG-3271/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, informuje, iż nadzorca wykonania układu, sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyśpieszonego postępowania układowego „STOCZNIA DARŁOWO M&W” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sygn. VII GRp 8/18, złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4059

Dodano: 2020-01-24 16:17:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

AXPLAST Sp. z o.o.

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 4060. AXPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Częstochowie. KRS 0000501444. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 10 marca 2014r., sygn. akt VIII GRp 4/19. [BMSiG-3395/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie o sygn. akt VIII GRp 4/19 został zatwierdzony układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu układowym AXPLAST Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, KRS 501444, przyjęty na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 28 października 2019 r., o następującej treści: a. umorzenie odsetek za opóźnienie powstałych przed, jak i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, b. redukcja pozostałych wierzytelności o 30%, c. płatność zredukowanych wierzytelności w 60 miesięcznych, równych ratach, płatnych począwszy od upływu terminu 6 miesięcy od końca miesiąca, w którym nastąpi uprawomocnienie postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu jawnym od dnia obwieszczenia postanowienia, mogą złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni do Sądu Okręgowego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4060

Dodano: 2020-01-24 16:18:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Gorzelnie Lubelskie Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu

Poz. 4061. GORZELNIE LUBELSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000533403. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 listopada 2014 r., sygn. akt IX GReu 2/19. [BMSiG-3234/2020] Postanowieniem z 25 listopada 2019 r. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, uchylił układ zawarty przez dłużnika Gorzelnie Lubelskie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z wierzycielami w dniu 22 czerwca 2017 r., zatwierdzony postanowieniem sądu 21 lipca 2017 r. Na postanowienie o uchyleniu układu zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu - w terminie 7 dniu od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4061

Dodano: 2020-01-24 16:19:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Klause Mirosław P.H.P.U. MIR-BUD

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 4062. Klause Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Klause Mirosław P.H.P.U. „MIR-BUD” w Szczytnikach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRs 11/19. [BMSiG-3262/2020] Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego prowadzonego dla dłużnika Mirosława Klause, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Klause Mirosław P.H.P.U. „MIR- -BUD” z siedzibą w Szczytnikach (PESEL: 65011012516), sygnatura akt XI GRs 11/19, zawiadamia, że w dniu 8 listopada 2019 r. zarządca złożył spis wierzytelności, który można przeglądać w Czytelni akt Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, p. 46 (parter) przy ul. Młyńskiej 1A. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności, przy czym dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, a jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych, a nadto w tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia w spisie wierzytelności. Nadto poucza się, że sędzia komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4062

Dodano: 2020-01-24 16:20:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Koch Joachim

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 4063. Koch Joachim. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 5/17. [BMSiG-3490/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu dłużnika Joachima Koch złożył sprawozdanie dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4063

Dodano: 2020-01-24 16:20:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inzynierii EKO-INŻYNIERIA Sp. z o.o.

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 4064. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERII „EKO-INŻYNIERIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000046232. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 września 2001 r., sygn. akt V GRs 4/17. [BMSiG-3215/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w sprawie o sygnaturze akt V GRs 4/17 w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynierii „EKO INŻYNIERIA” Spółka z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000046232, nadzorca wykonania układu złożył w dniu 13.01.2020 r. sprawozdanie za okres od 1.10.2019 r. - 31.12.2019 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4064

Dodano: 2020-01-24 16:21:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Wojciech Szymański WOTEX

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 4065. Szymański Wojciech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Szymański „WOTEX” w Komornikach. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRu 2/18. [BMSiG-3207/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem sędziego komisarza z dnia 3 grudnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GRu 2/18 w toku postępowania układowego prowadzonego dla Wojciecha Szymańskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Szymański „WOTEX” z siedzibą w Komornikach, NIP 7830018889, na podstawie art. 98 ust. 2 w zw. z art. 97 ust. 2 - zatwierdził spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4065

Dodano: 2020-01-24 16:21:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Uran Urszula Lewicka, Andrzej Lewicki Sp. J.

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu

Poz. 4066. URAN URSZULA LEWICKA, ANDRZEJ LEWICKI SPÓŁKA JAWNA w Barcinie. KRS 0000311720. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 sierpnia 2008 r., sygn. akt XV GRp 1/17. [BMSiG-3379/2020] Nadzorca wykonania układu dłużnika URAN Urszula Lewicka, Andrzej Lewicki Sp.j., sygn. akt XV GRp 1/17, informuje, że złożono w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, okresowe sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu za okres od czerwca 2019 r. do sierpnia 2019 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4066

Dodano: 2020-01-24 16:22:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SUMAX Sp. z o.o.

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 4068. WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „SUMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000198502. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 marca 2004 r., sygn. akt VIII GR 30/19, VIII GRp 13/19. [BMSiG-3480/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.10.2019 r., sygn. akt VIII GR 30/19: I. otwarto przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „SUMAX” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (NIP 727-012-61-40, REGON 004270268, KRS 0000198502), adres: ul. Heleny Modrzejewskiej 28/5, 31-327 Kraków; II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Elżbiety Brzozowskiej; III. jako nadzorcę sądowego wyznaczono Łukasza Zagórskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, ustalając, że postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GRp 13/19. Pouczenie co do pkt. IV Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4068

Dodano: 2020-01-24 16:26:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

ZIELONE WZGÓRZE Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 4069. ZIELONE WZGÓRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu. KRS 0000320060. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 grudnia 2008 r., sygn. akt V GRs 1/17. [BMSiG-3421/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym „Zielone Wzgórze” spółki z o.o. w Toruniu, sygn. akt V GRs 1/17, zawiadamia o umorzeniu postępowania w trybie art. 325 ust. 1 pkt 3 i art. 208 ust. 1 zd. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne z pouczeniem, że od postanowienia przysługuje zażalenie w terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4069

Dodano: 2020-01-24 16:44:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Gospodarstwo Rolne Wiesław Bogucki

2020-01-24 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 4070. Bogucki Wiesław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Wiesław Bogucki” w Czerwonce Szlacheckiej. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRp 8/19. [BMSiG-3255/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w toku przyspieszonego postępowania układowego Wiesława Boguckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Wiesław Bogucki” (sygn. akt VIII GRp 8/19): 1. Postanowieniem z dnia 9.01.2020 r. Sędzia komisarz zatwierdziła złożony spis wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Wiesława Boguckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Wiesław Bogucki” w restrukturyzacji. 2. Postanowieniem z dnia 9.01.2020 r. w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Wiesława Boguckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Wiesław Bogucki” w restrukturyzacji, Sędzia komisarz stwierdziła przyjęcie układu o następującej treści: Grupa 1 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy sześćset złotych), Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek karnych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. umorzenie 60% należności głównej wierzytelności objętych układem; c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem na 54 (pięćdziesiąt cztery) równe raty miesięczne, płatne do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 2 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy sześćset złotych) i mniejsza równa 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych), Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek karnych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem na 48 (czterdzieści osiem) równych rat miesięcznych, płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 3 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 35 000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych) i mniejsza równa 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek karnych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. umorzenie 70% należności głównej wierzytelności objętych układem; c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem na 54 (pięćdziesiąt cztery) równe raty miesięczne, płatne do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 13 (trzynastego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 4 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 90 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), Dłużnik proponuje: a. umorzenie całości odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek karnych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych; b. umorzenie 70% należności głównej wierzytelności objętych układem; c. rozłożenie pozostałej kwoty wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 84 (osiemdziesiąt cztery) raty miesięczne, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,27% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,38% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 36 wynosić będą 0,57% należnej kwoty każda, - raty od 37 do 48 wynosić będą 0,84% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 84 wynosić będą 1,57% należnej kwoty każda; płatnych do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 5 W stosunku do wierzycieli, których wierzytelność wynika z udzielonych kredytów, pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach Dłużnika, Dłużnik proponuje zaspokojenie wierzytelności objętych układem w kwotach i terminach wynikających z treści zawartych umów kredytów lub pożyczek wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z treścią zwartych umów kredytów lub pożyczek. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4070

Dodano: 2020-01-24 16:45:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bachurska Józefa Janina w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3818. Bachurska Józefa Janina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1161/19, XVIII GUp 1420/19. [BMSiG-3455/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1161/19, ogłosił upadłość Józefy Janiny Bachurskiej, zamieszkałej w Warszawie (03-193) przy ul. Kowalczyka 5 m. 63, PESEL 58010228727, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Marcina Ostaszewskiego (nr licencji 1286). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1420/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3818

Dodano: 2020-01-24 09:37:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Baklarz Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3819. Baklarz Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 598/19, VIII GUp 14/20. [BMSiG-3274/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 598/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Mirosława Baklarza, zamieszkałego: 32-600 Oświęcim, ul. 3 Maja 5/27, PESEL 69021011651, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. uznać, że Sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 14/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3819

Dodano: 2020-01-24 09:38:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Będkowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3820. Będkowski Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 798/19, VIII GUp 19/20. [BMSiG-3281/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.01.2020 r. o sygn. akt VIII GU 798/19 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Piotra Będkowskiego (PESEL 82103105251), zamieszkałego w Krakowie przy ul. Chmieleniec 14/51, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 480; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 19/20. Pouczenie co do pkt. VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3820

Dodano: 2020-01-24 09:39:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bosek Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3821. Bosek Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 581/19, V GU 628/19. [BMSiG-3439/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 grudnia 2019 r., sygn. akt V GU 628/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Dłużniczki Anny Bosek, zam.: Krościenko Wyżne, numer PESEL 80031016881, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędzi Lucyny Sroki, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Wojciecha Janickiego, nr licencji 1345, IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 581/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3821

Dodano: 2020-01-24 09:40:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Budkowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3822. Budkowska Maria. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 190/19 „of”. [BMSiG-3302/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2019 r. ogłosił upadłość Marii Budkowskiej, zamieszkałej w miejscowości Stare Moczydła 8, 23-225 Szastarka, PESEL 66120202625, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 190/19 „of”). Sąd postanowił uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Marii Budkowskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 491.2 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Marii Budkowskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 491.2. ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Marii Budkowskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Marii Budkowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Macieja Wieniakowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1037. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3822

Dodano: 2020-01-24 09:41:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bujarska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3823. Bujarska Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 613/19, VIII GUp 12/20. [BMSiG-3462/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 613/19, ogłosił upadłość Anny Bujarskiej (numer PESEL 69040605961), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Objazdowej 48/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550). Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wskazano art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 12/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3823

Dodano: 2020-01-24 09:42:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Częścik Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3824. Częścik Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1091/19, XIX GUp 15/20. [BMSiG-3296/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 1091/19 postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Jarosława Częścika, PESEL 74120908953, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 15/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3824

Dodano: 2020-01-24 09:43:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dziedzic Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3825. Dziedzic Anna. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1221/19, XVIII GUp 16/20. [BMSiG-3263/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1221/19 ogłosił upadłość Anny Dziedzic, zamieszkałej w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 14 m. 38, PESEL 70080800984, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Anny Dziedzic ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XVIII GUp 16/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3825

Dodano: 2020-01-24 09:44:39 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Figiel Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3827. Figiel Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 310/19”of”, V GUp 1/20. [BMSiG-3225/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 310/19”of”, ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Fligiel, PESEL 58033104040, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Leszka Burzyńskiego, nr licencji 1389. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r., Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 1/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3827

Dodano: 2020-01-24 09:45:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Fudala Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3829. Fudala Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 10/20 „of”. [BMSiG-3425/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 roku ogłosił upadłość Elżbiety Fudala, PESEL 69042201028, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu Komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego Komisarza, Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3. ust. 1 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 10/20 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3829

Dodano: 2020-01-24 09:46:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gisko Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3830. Gisko Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 652/19, V GUp 1/20. [BMSiG-3219/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2020 r., sygn. akt V GU 652/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Piotra Gisko, zam.: Przeworsk, numer PESEL 68121500436, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie sędziego Lucyny Sroki, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Józefa Sieradzkiego, nr licencji 455, IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 1/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3830

Dodano: 2020-01-24 09:47:19 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jabłońska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3831. Jabłońska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 939/19, XIX GUp 13/20. [BMSiG-3311/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 939/19 ogłosił upadłość Hanny Jabłońskiej, zamieszkałej przy ul. Niepodległości 28, 05-200 Wołomin, PESEL 66092607408, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 13/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3831

Dodano: 2020-01-24 09:48:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jańczuk-Wilk Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3832. Jańczuk-Wilk Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 930/19, XVIII GUp 1485/19. [BMSiG-3424/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2019 roku, sygn. akt XIX GU 930/19, ogłosił upadłość Aleksandry Jańczuk-Wilk, zamieszkałej w Piasecznie, ul. Malinowska 42A m. 22 (kod pocztowy 05-500), PESEL 75020700023, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1485/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Annę Walenciak, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 1485/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3832

Dodano: 2020-01-24 09:49:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Karkoszka Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3833. Karkoszka Sylwia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1165/19, VIII GUp 12/20. [BMSiG-3287/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 1165/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Sylwii Karkoszki (Karkoszka) (NR PESEL 74011811841), zamieszkałej pod adresem: os. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9/27, 32-650 Kęty, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 12/20. Pouczenie co do pkt. VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3833

Dodano: 2020-01-24 09:50:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kaźmierczak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3834. Kaźmierczak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 314/19 „of”, V GUp 2/20. [BMSiG-3220/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 314/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Kaźmierczak, PESEL 62121809663, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Henryka Nawrockiego, nr licencji 253. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 2/20). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3834

Dodano: 2020-01-24 09:50:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kiszela Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3835. Kiszela Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1025/19, XIX GUp 1381/19. [BMSiG-3464/2020] Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 1025/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Andrzeja Kiszela, PESEL 59112606916, zamieszkałego w Warszawie (03-430) przy ul. Środkowej 11 m. 21. Sąd określił, że wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1381/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3835

Dodano: 2020-01-24 09:51:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kołcz Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3836. Kołcz Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 475/19 of, VIII GUp 8/20 of. [BMSiG-3454/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 stycznia 2020 r., sygn. akt VIII GU 475/19 of, ogłosił upadłość Doroty Kołcz, numer PESEL 69012512365, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 8/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3836

Dodano: 2020-01-24 09:52:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kowalska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3837. Kowalska Teresa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 231/19, XIV GUp 1/20. [BMSiG-3344/2020] Sygn. akt XIV GU 231/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 roku ogłosił upadłość Teresy Kowalskiej, numer PESEL 36101602364, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 1/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3837

Dodano: 2020-01-24 09:53:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kozłowski Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3838. Kozłowski Michał. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 392/19, VIII GUp 21/20. [BMSiG-3410/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 16stycznia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 392/19 (VIII GUp 21/20), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Michała Kozłowskiego, zam.: 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 73, PESEL 91050506158, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Sławomira Antoniego Łukę (numer licencji 347), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust.1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym I Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3838

Dodano: 2020-01-24 09:54:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kozubik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3839. Kozubik Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 712/19, V GUp 582/19. [BMSiG-3241/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 23 grudnia 2019 r., sygn. akt V GU 712/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużnika Tomasza Kozubika, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o ogłoszenie upadłości postanowił: I. ogłosić upadłość w stosunku do Dłużnika Tomasza Kozubika, zam.: Przemyśl, numer PESEL 78091505618, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Pawła Jandy, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Artura Bobrowicza, numer lic. 211, IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej, jako: Rozporządzenie Nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 1346/2000. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 582/19. Zgłoszenia wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 582/19, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3839

Dodano: 2020-01-24 09:55:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krawczyńska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3840. Krawczyńska Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1016/19, XIX GUp 9/20. [BMSiG-3270/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1016/19 ogłosił upadłość Wandy Krawczyńskiej, zamieszkałej w Warszawie (03-562) przy ul. Aleksandra Gajkowicza 3 m. 38, PESEL 53112903463, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Wandy Krawczyńskiej ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 9/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3840

Dodano: 2020-01-24 09:56:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krysik Hubert w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3841. Krysik Hubert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1307/19, XVIII GUp 14/20. [BMSiG-3434/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 1307/19, ogłosił upadłość Huberta Krysika, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Przybylskiego 9 m. 3 (kod pocztowy 02-777), PESEL 8504280975, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 14/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Jarosława Zarębskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 14/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3841

Dodano: 2020-01-24 10:03:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Szymańska Krystyna Kinga w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3842. Szymańska Krystyna Kinga. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 193/19 „of”. [BMSiG-3312/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Krystyny Kingi Szymańskiej, zamieszkałej przy ul. Rybackiej 5/3, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 86072408524; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 193/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenia uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3842

Dodano: 2020-01-24 10:04:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kulińska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3843. Kulińska Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 184/19, XII GUp 11/20. [BMSiG-3364/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XII GU 184/19 ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Kulińskiej zamieszkałej w Zabrzu, numer PESEL 60041517729, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Gizeli Jamróz oraz syndyka masy upadłości w osobie Adriana Parol (lic. 1315). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 11/20. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczania o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 11/20. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3843

Dodano: 2020-01-24 10:05:14 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwiatkowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3844. Kwiatkowska Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1002/19, XIX GUp 10/20. [BMSiG-3485/2020] Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GU 1002/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Marii Kwiatkowskiej, PESEL 52062903580, zamieszkałej w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 23 m. 41. Sąd określił, że wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 10/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3844

Dodano: 2020-01-24 10:06:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łagoda Przemysław Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3845. Łagoda Przemysław Zdzisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1308/19, XVIII GUp 15/20. [BMSiG-3387/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1308/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Przemysława Zdzisława Łagody (PESEL 93072915732), zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: XVIII GUp 15/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3845

Dodano: 2020-01-24 10:06:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mendalska Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3846. Mendalska Stanisława. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1149/19, VIII GUp 21/20. [BMSiG-3260/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku, sygn. Akt VIII GU 1149/19, ogłoszono upadłość dłużnika Stanisławy Mendalskiej (PESEL 61030606125), zamieszkałej w Krakowie na Osiedlu Zielonym 12/14, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Katarzynę Nowakowską-Miśtę. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Zbigniewa Typrowicza. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 21/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3846

Dodano: 2020-01-24 10:07:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rutkowski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3847. Rutkowski Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1358/19, XVIII GUp 29/20. [BMSiG-3447/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 1358/19, ogłosił upadłość Jarosława Rutkowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy al. Niepodległości 143 m. 32 (kod pocztowy 02-555), PESEL 71072910759, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 29/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Jarosława Zarębskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 29/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3847

Dodano: 2020-01-24 10:08:41 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Schab Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3850. Schab Monika. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 184/19, V GUp „of” 8/20. [BMSiG-3481/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 184/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Moniki Schab, zamieszkałej: ul. Mazurska 4A/2 11-015 Olsztynek, PESEL 61062003442, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Zbigniewa Chmielewskiego, 5. na syndyka upadłości wyznaczyć Kamila Grabowskiego (nr licencji 1383). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 8/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3850

Dodano: 2020-01-24 10:10:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Siennicka Barbara w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Sprostowanie ogłoszenia

Poz. 3851. Siennicka Barbara. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 89/19, X GUp 191/19/6. [BMSiG-3228/2020] Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydziału Gospodarczego, w postępowaniu upadłościowym Barbary Siennickiej, PESEL 53123004446, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, toczącym się przez Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, prostuje obwieszczenie w przedmiocie zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości, sygnatura akt X GUp 191/19/6 (X GU 89/19), które ukazało się w MSiG w dniu 11.12.2019 r., poz. 64008, informując, iż w poprzednim obwieszczeniu w przedmiocie zawiadomienia o ogłoszeniu upadłości został błędnie wpisany numer PESEL Barbary Siennickiej, jako 52123004446, a powinien być 53123004446. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3851

Dodano: 2020-01-24 10:10:44 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Skórka Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3852. Skórka Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 743/19, V GUp 23/20. [BMSiG-3250/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. akt V GU 743/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużnika Krzysztofa Skórki, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 4915 pr. up., postanowił: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Skórki, zam.: Przemyśl, numer PESEL 58022111538, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olecha, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Artura Bobrowicza, nr lic. 211, IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej, jako: Rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 23/20. Zgłoszenia wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 23/20, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3852

Dodano: 2020-01-24 10:11:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Słota Szczepan w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3853. Słota Szczepan. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1232/19, VIII GUp 16/20. [BMSiG-3369/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 1232/19, Sąd postanowił: I. zwolnić dłużnika z kosztów sądowych postępowania o ogłoszenie upadłości; II. oddalić wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu; III. ogłosić upadłość dłużnika Szczepana Słoty (PESEL 44122504693), zamieszkałego w Miechowie, ul. Szpitalna 2/2, 32-200 Miechów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela VII. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ewy Wiśniewskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1048; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 16/20. Pouczenie co do pkt. VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3853

Dodano: 2020-01-24 10:12:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Stefanowicz Martyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3854. Stefanowicz Martyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 128/19, V GUp „of” 6/20. [BMSiG-3483/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 128/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Martyny Stefanowicz, zamieszkałej w Królikowie 24A, 11-015 Olsztynek, PESEL 89060912948, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Zbigniew Chmielewski, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Kamila Grabowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 6/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3854

Dodano: 2020-01-24 10:13:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Stępka Bożena Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3855. Stępka Bożena Bogumiła. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 549/19, V GUp 19/20. [BMSiG-3238/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 549/19, z wniosku Dłużniczki Bożeny Bogumiły Stępka, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości, na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2020 r., postanowił: 1. Ogłosić upadłość Bożeny Bogumiły Stępka, zam.: Przemyśl, numer PESEL 58010209043, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 6. Stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postpowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 1346/2000) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 1346/2000. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 19/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3855

Dodano: 2020-01-24 10:14:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Suchocka Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3856. Suchocka Marta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 391/19, VIII GUp 13/20. [BMSiG-3414/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 14 stycznia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 391/19 (VIII GUp 13/20) roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marty Suchockiej, zam.: ul. Nowa 5b, 16-030 Supraśl, PESEL 81032516066, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3856

Dodano: 2020-01-24 10:15:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zając Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3857. Zając Wiesław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 986/19, VIII GUp 13/20. [BMSiG-3284/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.01.2020 r. o sygn. akt VIII GU 986/19 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Wiesława Zająca (nr PESEL 54090508456), zamieszkałego pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 22, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 479; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 13/20. Pouczenie co do pkt. VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3857

Dodano: 2020-01-24 10:16:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zakrzewski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3858. Zakrzewski Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1000/19, XVIII GUp 5/20. [BMSiG-3341/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1000/19 ogłosił upadłość Mirosława Zakrzewskiego, zamieszkałego przy ul. Lechitów 51, 05-500 Piaseczno, PESEL 64020212478, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz Syndyka w osobie Michała Górnickiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 5/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3858

Dodano: 2020-01-24 10:18:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zańczak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3859. Zańczak Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 607/19, VIII GUp 18/20. [BMSiG-3257/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 607/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Jarosława Zańczaka, zamieszkałego: 32-700 Bochnia, ul. Węgierska 9, PESEL 75012515017, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 18/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3859

Dodano: 2020-01-24 10:19:32 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

GIERAŃCZYK Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3860. „GIERAŃCZYK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Łodzi. KRS 0000235107. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 maja 2005 r., sygn. akt XIV GUp 20/16. [BMSiG-3200/2020] Sygn. akt XIV GUp 20/16 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „Gierańczyk” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Łodzi. Listę tę każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy może złożyć sprzeciw do sędziego komisarza zgodnie z art. 256 Prawa upadłościowego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 233 ze zm.) na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107 /109. Sygn. akt XIV GUp 20/16. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3860

Dodano: 2020-01-24 10:19:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

MAGA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3861. „MAGA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Lublinie. KRS 0000007572. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 kwietnia 2001 r., sygn. akt IX GUp 38/18. [BMSiG-3428/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w dniu 3 września 2019 r. syndyk masy upadłości Maga Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 38/18), złożył sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w Sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3861

Dodano: 2020-01-24 10:20:00 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Andrukajtis Jolanta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3862. Andrukajtis Jolanta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 89/19 „of”. [BMSiG-3277/2020] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Jolanty Andrukajtis, sygn. akt VII GUp 89/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 7 stycznia 2020 r. (data stempla pocztowego) złożył uzupełnienie listy wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3862

Dodano: 2020-01-24 10:20:13 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Badecka Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3863. Badecka Renata. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 363/19. [BMSiG-3254/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Upadłej Renaty Badeckiej, zam.: Przemyśl, PESEL 73012203840, sygn. akt V GUp 363/19, Sądu Rejonowego w Rzeszowie, zawiadamia, iż została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi II uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę, może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 p.u.), w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. W terminie 2 tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy Wierzyciel oraz Upadły mogą, na warunkach określonych w art. 256-258 p.u., złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3863

Dodano: 2020-01-24 10:20:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

Bonk Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3864. Bonk Elżbieta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 30/17. [BMSiG-3394/2020] Sędzia komisarz, w sprawie sygn. akt VIII GUp 30/17, w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Bonk, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 43031308824, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i złożeniu Sędziemu komisarzowi w dniu 13 listopada 2019 r. czwartej uzupełniającej listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania, przez każdego zainteresowanego, w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3864

Dodano: 2020-01-24 10:20:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Borawska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3865. Borawska Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 147/19. [BMSiG-3316/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 30.12.2019 r. przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Anny Borawskiej w upadłości, PESEL 81081709646, sygn. akt VIII GUp 147/19. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego przy ul. Mickiewicza 103 (czytelnia akt). W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw może wnieść upadła, o ile lista nie jest zgodna z jej wnioskami lub oświadczeniami. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3865

Dodano: 2020-01-24 10:20:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Brenner Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3866. Brenner Michał. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 739/19. [BMSiG-3272/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, została sporządzona i przedłożona przez syndyka masy upadłości w dniu 18 listopada 2019 r. lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Michała Brennera (sygn. akt XVIII GUp 739/19), którą każdy zainteresowany może przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3866

Dodano: 2020-01-24 10:21:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Brodowska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3867. Brodowska Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 82/19. [BMSiG-3221/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 82/19, Teresy Brodowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, syndyk przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23. W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3867

Dodano: 2020-01-24 10:21:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Byrczek Marek w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3868. Byrczek Marek. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 38/17/4. [BMSiG-3392/2020] Sędzia komisarz informuje, że w dniu 15.01.2020 roku syndyk złożył IV uzupełnienie listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Marka Byrczek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Topolowej 24/38, posiadającego numer PESEL 79041315435, sygn. akt X GUp 38/17/4. Uzupełnienie listy wierzytelności można przeglądać w sekretariacie X Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, I piętro, pokój 103, i w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o dacie złożenia przez syndyka uzupełnienia listy wierzytelności, można złożyć do sędziego komisarza sprzeciw od uzupełnienia listy, stosownie do treści art. 256 i następne ustawy - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3868

Dodano: 2020-01-24 10:21:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Chmurzyńska Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3869. Chmurzyńska Maria. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 145/19 „of”. [BMSiG-3436/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Marii Chmurzyńskiej, sygn. akt VII GUp 145/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 30 grudnia 2019 r. złożył listę wierzytelności upadłej. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego, przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3869

Dodano: 2020-01-24 10:21:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

DEVOTEAM S.A. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3870. DEVOTEAM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000063157. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2001 r., sygn. akt XIX GUp 1179/19. [BMSiG-3342/2020] OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym DEVOTEAM S.A. w upadłości ogłasza, że w dniu 8.01.2020 r., w sprawie o sygn. akt XIX GUp 1179/19, sporządzona została i przekazana sędziemu komisarzowi lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie XIX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, i zgodnie z art. 256 ust. 1 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sę dziego komisarza sprzeciw. Wierzyciel może złożyć sprzeciw co do uznania wierzytelności (w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności) oraz co do odmowy uznania wierzytelności (w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności). W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iżbył do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 Prawa upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3870

Dodano: 2020-01-24 10:21:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Długosz Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3871. Długosz Elżbieta. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 42/19. [BMSiG-3457/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Długosz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej przy ul. Konstytucji 3 Maja 5/5, 65-805 Zielona Góra, numer PESEL 59100907360, zawiadamia, że w dniu 21.11.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3871

Dodano: 2020-01-24 10:22:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Domżał Włodzimierz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3872. Domżał Włodzimierz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 67/19 „of”. [BMSiG-3443/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Włodzimierza Domżał, z Biesiekierza, sygn. akt VII GUp 67/19 „of”, ogłasza, że w dniu 9 stycznia 20120 r., syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu Komisarzowi drugie uzupełnienie listy wierzytelności. Uzupełnienie listy wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3872

Dodano: 2020-01-24 10:22:23 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Draszba S.A. w upadłości układowej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3873. DRASZBA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000374396. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygn. akt VI GUp 112/18. [BMSiG-3297/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym DRASZBA S.A. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 112/18, zawiadamia, że syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności Nr 2 datowaną na dzień 13 stycznia 2020 roku, którą w dniu 13 stycznia 2020 roku przedłożył sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3873

Dodano: 2020-01-24 10:22:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Draszba S.A. w upadłości układowej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3873. DRASZBA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Gdańsku. KRS 0000374396. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygn. akt VI GUp 112/18. [BMSiG-3297/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym DRASZBA S.A. w upadłości z siedzibą w Gdańsku, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GUp 112/18, zawiadamia, że syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności Nr 2 datowaną na dzień 13 stycznia 2020 roku, którą w dniu 13 stycznia 2020 roku przedłożył sędziemu komisarzowi. Każdy zainteresowany może przeglądać listę w Sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, ul. Piekarnicza 10, w godzinach urzędowania Sądu. Zgodnie z art. 256 ustawy Prawo upadłościowe, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3873

Dodano: 2020-01-24 10:22:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dydycz Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3874. Dydycz Dorota. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GUp 800/19. [BMSiG-3451/2020] Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 Prawa upadłościowego, została sporządzona i w dniu 10 grudnia 2019 r. przekazana Sędziemu komisarzowi do akt postępowania upadłościowego druga uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Doroty Dydycz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A. W terminie dwóch tygodni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, ze wskazaniem sygnatury akt XVIII GUp 800/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3874

Dodano: 2020-01-24 10:22:55 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Dziekan Bożena w upadłości likwidacyjnej

2020-01-24 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 3875. Dziekan Bożena. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 174/19 „of”. [BMSiG-3429/2020] Sędzia Komisarz postępowania upadłościowego Bożeny Dziekan, sygn. akt VII GUp 174/19 „of”, ogłasza, że syndyk w dniu 8 stycznia 2020 r. złożył listę wierzytelności. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydziału Gospodarczego przy ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw co do: 1) uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; 2) odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3875

Dodano: 2020-01-24 10:23:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Biuro Rachunkowe PODATEK Małgorzata Kocimska

2020-01-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 3759. Kocimska Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Rachunkowe „Podatek” Małgorzata Kocimska w Brzozowie Starym. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 27/19. [BMSiG-3023/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2020 roku, sygn. akt V GR 27/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Małgorzaty Kocimskiej - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Rachunkowe „Podatek” Małgorzata Kocimska z siedzibą w Brzozowie Starym, zamieszkałej pod adresem: Brzozów Stary 15, 96-521 Brzozów Stary, PESEL 73040601520, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Jacka Kęckiewicza oraz nadzorcę sądowego MGW Doradca Restrukturyzacyjny Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000624380, w której prezesem zarządu jest doradca restrukturyzacyjny Tomasz Ryżyński, posiadający nr licencji 1174, oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Wierzycielom dłużniczki, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 015/2020 (5905) z dnia 23 stycznia 2020 r. → Pozycja 3759

Dodano: 2020-01-24 08:47:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

PROVISUS Sp. z o.o.

2020-01-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 3760. PROVISUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Częstochowie. KRS 0000312960. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 września 2008 r., sygn. akt VIII GRs 2/19. [BMSiG-2955/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w dniu 12 listopada 2019 r. zarządca złożył pierwsze uzupełnienie spisu wierzytelności w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu sanacyjnym PROVISUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Częstochowie, sygn. akt VIII GRs 2/19. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Jeśli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 015/2020 (5905) z dnia 23 stycznia 2020 r. → Pozycja 3760

Dodano: 2020-01-24 08:48:38 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2020-01-24 08:48:55

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

"JUMBO" Łukasz Szkop

2020-01-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 3761. Szkop Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „JUMBO” Łukasz Szkop w restrukturyzacji w Białej Parceli. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GRp 16/19. [BMSiG-3120/2020] Sygn. akt XIV GRp 16/19 OGŁOSZENIE SĄDOWE Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec Łukasza Szkop prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „JUMBO” Łukasz Szkop w restrukturyzacji z siedzibą w Białej Parceli, REGON 101336302, został sporządzony i złożony w dniu 3.01.2020 r. spis wierzytelności. Spis wierzytelności jest do wglądu dla uczestników postępowania w czytelni Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Pomorska 37 pokój 214. Ponadto sędzia komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem z dłużnikiem Łukaszem Szkop prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „JUMBO” Łukasz Szkop w restrukturyzacji z siedzibą w Białej Parceli na dzień 16.03.2020 r., godz. 1000, w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, ul. Pomorska 37, sala 309. Wierzyciele mogą oddać swój głos na piśmie z zachowaniem wymogów określonych w art. 110 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne na adres do doręczeń: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109. Sygn. akt XIV GRp 16/19. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli może oddać głos ustnie do protokołu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 015/2020 (5905) z dnia 23 stycznia 2020 r. → Pozycja 3761

Dodano: 2020-01-24 08:49:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Klupś Robert wspólnik Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Robert Klupś i Beata Klupś s.c.

2020-01-23 Obwieszczenie w MSiG o nie przyjęciu układu

Poz. 3762. Klupś Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PH-U Robert Klupś w Kaliszu. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRs 1/19. [BMSiG-2937/2020] Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Roberta Klupś prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PH-U Robert Klupś w Kaliszu, PESEL: 67113012733, sygn. akt V GRs 1/19, postanowieniem z dnia 11.12.2019 r., w przedmiocie głosowania nad układem na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniu 11.12.2019 r., stwierdzono, że układ nie został przyjęty. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 015/2020 (5905) z dnia 23 stycznia 2020 r. → Pozycja 3762

Dodano: 2020-01-24 08:50:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

TEWEX-REPRO Sp. z o.o.

2020-01-23 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności

Poz. 3763. TEWEX-REPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Brzeźnie. KRS 0000370781. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 listopada 2010 r., sygn. akt IX GRs 1/19. [BMSiG-3110/2020] Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Tewex-Repro Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeźnie (sygn. akt IX GRs 1/19) postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 r. sędzia komisarz zatwierdził spis wierzytelności postępowania sanacyjnego Tewex-Repro Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeźnie, złożony przez zarządcę masy sanacyjnej w dniu 2 lipca 2019 r. (k.379), zmieniony postanowieniami sędziego komisarza wydanymi w przedmiocie sprzeciwów od spisu: a) FOR-NET Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, który wniósł sprzeciw w sprawie IX GRk 3/19, adekwatnie do treści prawomocnego postanowienia sędziego komisarza z dnia 18 listopada 2019 r., b) „Grenkeleasing” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, który wniósł sprzeciw w sprawie IX GRk 4/19 adekwatnie do treści prawomocnego postanowienia sędziego komisarza z dnia 18 listopada 2019 r., c) Emila Wierzchonia, który wniósł sprzeciw w sprawie IX GRk 5/19 adekwatnie do treści prawomocnego postanowienia sędziego komisarza z dnia 9 grudnia 2019 r., d) Republikańskiego Unitarnego Przedsiębiorstwa „Beltamożserwis” z siedzibą w Mińsku (Republika Białorusi), który wniósł sprzeciw w sprawie IX GRk 6/19 adekwatnie do treści prawomocnego postanowienia sędziego komisarza z dnia 9 grudnia 2019 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 015/2020 (5905) z dnia 23 stycznia 2020 r. → Pozycja 3763

Dodano: 2020-01-24 08:51:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

TMT SERVICE Sp. z o.o.

2020-01-23 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 3764. TMT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lisowie. KRS 0000379831. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2011 r., sygn. akt V GR 12/19. [BMSiG-2927/2020] Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku TMT Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Lisów o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanawia: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika TMT Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Lisów, nr KRS 0000379831, 2. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Wojciecha Karwata, 3. wyznaczyć na nadzorcę sądowego Jarosława Kołątaja, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 487, 4. stwierdzić, że postępowanie ma charakter główny a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 015/2020 (5905) z dnia 23 stycznia 2020 r. → Pozycja 3764

Dodano: 2020-01-24 08:56:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wrona Barbara wspólnik „Dialab” Diagnostyka Laboratoryjna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Wrona, Marek Wrona s.c.

2020-01-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 3765. Wrona Barbara prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Dialab” Diagnostyka Laboratoryjna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Wrona, Marek Wrona s.c. we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRs 7/19. [BMSiG-3016/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym - sanacyjnym wobec dłużnika w osobie Barbary Wrony, numer PESEL 62052200562, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Dialab” Diagnostyka Laboratoryjna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Wrona, Marek Wrona s.c. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt postępowania VIII GRs 7/19), obwieszcza, że sporządzony został spis wierzytelności (poz. 1-120), złożony przez zarządcę do akt postępowania 23 grudnia 2019 r., który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do sędziego komisarza co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 015/2020 (5905) z dnia 23 stycznia 2020 r. → Pozycja 3765

Dodano: 2020-01-24 08:57:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Wrona Marek wspólnik „Dialab” Diagnostyka Laboratoryjna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Wrona, Marek Wrona s.c.

2020-01-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 3766. Wrona Marek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Dialab” Diagnostyka Laboratoryjna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Wrona, Marek Wrona s.c. we Wrocławiu. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GRs 8/19. [BMSiG-3007/2020] Sędzia komisarz w postępowaniu restrukturyzacyjnym - sanacyjnym wobec dłużnika w osobie Marka Wrony, numer PESEL 62031507255, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Dialab” Diagnostyka Laboratoryjna - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Barbara Wrona, Marek Wrona s.c. z siedzibą we Wrocławiu (sygn. akt postępowania VIII GRs 8/19), obwieszcza, że sporządzony został spis wierzytelności (poz. 1-120), złożony przez zarządcę do akt postępowania 23 grudnia 2019 r., który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia- -Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 015/2020 (5905) z dnia 23 stycznia 2020 r. → Pozycja 3766

Dodano: 2020-01-24 08:58:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Chełmicki Janusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4100. Chełmicki Janusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 891/19, VIII GUp 23/20. [BMSiG-3634/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 891/19, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Janusza Chełmickiego (PESEL 85050704555), zamieszkałego pod adresem: ulica Bieżanowska 86/59, 30-826 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Macieja Rejzerewicza; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości Radomira Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 23/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4100

Dodano: 2020-01-27 10:08:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gawor Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4101. Gawor Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 959/19, VIII GUp 22/10. [BMSiG-3577/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21 stycznia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 959/19, ogłoszono upadłość dłużnika Mirosława Gawora (PESEL 76122101273), zamieszkałego pod adresem: Podstolice 152, 32-020 Wieliczka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Dorotę Saczyńską- -Włodarczyk. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 22/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4101

Dodano: 2020-01-27 10:09:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Matuszczyk Dariusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4110. Matuszczyk Dariusz. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 364/19/4, X GUp 5/20/4. [BMSiG-3644/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 21.01.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 364/19/4, ogłosił upadłość dłużnika Dariusza Matuszczyka, zamieszkałego w Orzeszu przy ulicy Modrzewiowej 70, posiadającego numer PESEL 93081412972, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Małgorzaty Karlińskiej, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 96. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 5/20/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie Sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4110

Dodano: 2020-01-27 10:18:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wieczorek Beata w upadłości likwidacyjnej

2020-01-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4115. Wieczorek Beata. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1187/19, VIII GUp 24/20. [BMSiG-3642/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 21 stycznia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 1187/19, ogłoszono upadłość dłużnika Beaty Wieczorek (PESEL 86042814085), zamieszkałej pod adresem: ul. Białoprądnicka 32B/16, 32-221 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono: SSR Bartosza Suchmiela. Na syndyka masy upadłości wyznaczono: Joannę Jutrzenka- -Trzebiatowską. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 24/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4115

Dodano: 2020-01-27 10:24:48 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Błaszczyk Halina w upadłości likwidacyjnej

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4099. Błaszczyk Halina. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 239/19of, V GUp 2/20of. [BMSiG-3561/2020] Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Haliny Błaszczyk o ogłoszenie upadłości, postanawia: I. ogłosić upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Haliny Błaszczyk, zamieszkałej w Radomiu przy ulicy Zofii Holszańskiej 13 (numer PESEL 54081101022), ze wskazaniem, iż upadłość obejmuje likwidację majątku, II. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Wojciecha Karwata, III. wyznaczyć syndyka w osobie Marka Czubaka, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod pozycją 407, IV. wezwać wierzycieli do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, VI. przyznać ustanowionemu z urzędu radcy prawnemu Marcinowi Nowakowi tytułem wynagrodzenia kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) płatną ze Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy w Radomiu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4099

Dodano: 2020-01-27 10:07:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Gzyl Jakub w upadłości likwidacyjnej

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4107. Gzyl Jakub. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 975/19, VIII GUp 20/20. [BMSiG-3515/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 975/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Jakuba Gzyla (PESEL 84010606139) zamieszkałego na Osiedlu Bohaterów Września 65/17, 31-621 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 480; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 20/20. Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4107

Dodano: 2020-01-27 10:14:52 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

Ośka Adam w upadłości likwidacyjnej

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4113. Ośka Adam. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 173/19of, V GUp 1/20of. [BMSiG-3570/2020] Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku Adama Ośki o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Adama Ośki, zamieszkałego: ul. Leśna 19/27, 26-670 Pionki, posługującego się numerem PESEL 86122303278, będącego osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć jako sędziego komisarza SSR Krzysztofa Dobrowolskiego, V. wyznaczyć jako syndyka Waldemara Kowalskiego, wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 405. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4113

Dodano: 2020-01-27 10:21:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach

Wieryszko Marcin w upadłości likwidacyjnej

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4122. Wieryszko Marcin. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GU 569/19/4, X GUp 4/20/4. [BMSiG-3738/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowieniem z dnia 20.01.2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 569/19/4, ogłosił upadłość dłużnika - Marcina Wieryszko, zamieszkałego w Sosnowcu, przy ulicy Legionów 5/III m. 1, posiadającego numer PESEL 80111615456, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sędziego komisarza Sąd wyznaczył w osobie SSR Anny Janickiej-Łęckiej, a syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Goszczyńskiego, posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 1316. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia sędziemu komisarzowi swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać sygnaturę akt X GUp 4/20/4. Adres Sądu: Katowice, ul. Lompy 14. Sąd informuje, iż niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Jednocześnie sąd informuje, iż stwierdził jurysdykcję sądów polskich w niniejszym postępowaniu, której podstawą jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4122

Dodano: 2020-01-27 10:34:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kulesza Walenty w upadłości likwidacyjnej

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4124. Kulesza Walenty. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1087/19. [BMSiG-3757/2020] Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Walentego Kuleszy, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie (kod 01-651) przy ul. Gwiaździstej 15a m. 135, PESEL 57032810455 (sygn. akt XVIII GU 1087/19). Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Dariusza Brzezińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 329). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy składać Sędziemu komisarzowi, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4124

Dodano: 2020-01-27 10:38:49 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Będkowski Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3820. Będkowski Piotr. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 798/19, VIII GUp 19/20. [BMSiG-3281/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20.01.2020 r. o sygn. akt VIII GU 798/19 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Piotra Będkowskiego (PESEL 82103105251), zamieszkałego w Krakowie przy ul. Chmieleniec 14/51, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie - Katarzynę Nowakowską-Miśtę; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Zbigniewa Typrowicza - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 480; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 19/20. Pouczenie co do pkt. VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3820

Dodano: 2020-01-24 09:39:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Mendalska Stanisława w upadłości likwidacyjnej

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3846. Mendalska Stanisława. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1149/19, VIII GUp 21/20. [BMSiG-3260/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku, sygn. Akt VIII GU 1149/19, ogłoszono upadłość dłużnika Stanisławy Mendalskiej (PESEL 61030606125), zamieszkałej w Krakowie na Osiedlu Zielonym 12/14, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego Komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Katarzynę Nowakowską-Miśtę. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Zbigniewa Typrowicza. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 21/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3846

Dodano: 2020-01-24 10:07:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Rutkowski Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3847. Rutkowski Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1358/19, XVIII GUp 29/20. [BMSiG-3447/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 1358/19, ogłosił upadłość Jarosława Rutkowskiego, zamieszkałego w Warszawie przy al. Niepodległości 143 m. 32 (kod pocztowy 02-555), PESEL 71072910759, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 29/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Jarosława Zarębskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 29/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3847

Dodano: 2020-01-24 10:08:38 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Słota Szczepan w upadłości likwidacyjnej

2020-01-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3853. Słota Szczepan. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1232/19, VIII GUp 16/20. [BMSiG-3369/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 1232/19, Sąd postanowił: I. zwolnić dłużnika z kosztów sądowych postępowania o ogłoszenie upadłości; II. oddalić wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu; III. ogłosić upadłość dłużnika Szczepana Słoty (PESEL 44122504693), zamieszkałego w Miechowie, ul. Szpitalna 2/2, 32-200 Miechów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Barbarę Fela VII. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ewy Wiśniewskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1048; VIII. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postepowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 16/20. Pouczenie co do pkt. VIII Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3853

Dodano: 2020-01-24 10:12:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Derdziak Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4102. Derdziak Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 332/19„of”, V GUp 3/20. [BMSiG-3527/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 332/19„of” ogłosił upadłość dłużnika Agnieszki Derdziak, PESEL 70062613128, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Grażyny Mituty, nr licencji 259. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r., Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 3/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4102

Dodano: 2020-01-27 10:10:08 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Lis Ewa w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4104. Lis Ewa. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 319/19„of” V GUp 6/20. [BMSiG-3517/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 319/19„of” ogłosił upadłość dłużnika Ewy Lis, PESEL: 84071211523, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Leszka Burzyńskiego nr licencji 1389. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 6 /20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4104

Dodano: 2020-01-27 10:12:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Juszczak Ilona w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4106. Juszczak Ilona. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 317/19„of”, V GUp 4/20. [BMSiG-3528/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 317/19„of” ogłosił upadłość dłużnika Ilony Juszczak, PESEL 85100411866, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Karoliny Koszyczarek oraz syndyka w osobie Mariana Sztamburskiego, nr licencji 287. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r., Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 4/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4106

Dodano: 2020-01-27 10:13:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Janik Damian w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4108. Janik Damian. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 325/19„of”, V GUp 8/20. [BMSiG-3540/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 325/19„of” ogłosił upadłość dłużnika Damiana Janika, PESEL 85011600917, nieprowadzącego działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Karolinę Koszyczarek oraz syndyka w osobie Małgorzatę Mikołajczyk, nr licencji 338. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach, z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 8/20). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4108

Dodano: 2020-01-27 10:15:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Nogaj Paulina w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4111. Nogaj Paulina. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 243/19„of”, V GUp 7/20. [BMSiG-3533/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 17.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 243/19„of” ogłosił upadłość dłużnika Pauliny Nogaj, PESEL 86051809324, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz syndyka w osobie Joanny Byczyk, nr licencji 895. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r., Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 7/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4111

Dodano: 2020-01-27 10:19:45 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Krzewicka Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4117. Krzewicka Katarzyna. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 760/19, VIII GUp 17/20. [BMSiG-3630/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 760/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Katarzyny Krzewickiej (PESEL 86112312460), zamieszkałej pod adresem: ul. Kopernika 2/125, 38-300 Gorlice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Barbarę Fela; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Łukasza Jagodzińskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 434; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji Sądów Polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 17/20. Pouczenie do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4117

Dodano: 2020-01-27 10:26:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Kulińska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3843. Kulińska Teresa. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 184/19, XII GUp 11/20. [BMSiG-3364/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 17 stycznia 2020 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XII GU 184/19 ogłosił upadłość dłużniczki Teresy Kulińskiej zamieszkałej w Zabrzu, numer PESEL 60041517729, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Gizeli Jamróz oraz syndyka masy upadłości w osobie Adriana Parol (lic. 1315). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 11/20. Nadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczania o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je Sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, sygn. akt XII GUp 11/20. Sąd stwierdza, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3843

Dodano: 2020-01-24 10:05:06 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zańczak Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-17 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3859. Zańczak Jarosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 607/19, VIII GUp 18/20. [BMSiG-3257/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 17.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 607/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Jarosława Zańczaka, zamieszkałego: 32-700 Bochnia, ul. Węgierska 9, PESEL 75012515017, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Katarzyny Olejniczak, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 408; VI. uznać, że sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 18/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3859

Dodano: 2020-01-24 10:19:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kutnik Karol Sebastian w upadłości likwidacyjnej

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4120. Kutnik Karol Sebastian. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 314/19, VIII GUp 20/20. [BMSiG-3732/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 314/19 postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 roku, postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Karola Sebastiana Kutnika, PESEL 97030605499, zamieszkałego: 07-202 Wyszków, przy ul. Komunalnej 10a, nieprowadzącego działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi; 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego SSR Dagmarę Danilewicz-Kuklik, a na syndyka masy upadłości Alfredę Falak (nr licencji 415); 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego; wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich; 6. Postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt VIII GUp 20/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4120

Dodano: 2020-01-27 10:31:01 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Baklarz Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3819. Baklarz Mirosław. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 598/19, VIII GUp 14/20. [BMSiG-3274/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 598/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Mirosława Baklarza, zamieszkałego: 32-600 Oświęcim, ul. 3 Maja 5/27, PESEL 69021011651, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Aleksandrę Machowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Radomira Szarańca, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 708; VI. uznać, że Sądy polskie posiadają w niniejszej sprawie jurysdykcję na podstawie art. 382 p.u. oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego; VII. stwierdzić, że postępowanie niniejsze jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na pkt VI postanowienia o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów polskich. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 14/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3819

Dodano: 2020-01-24 09:38:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Bujarska Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3823. Bujarska Anna. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 613/19, VIII GUp 12/20. [BMSiG-3462/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 613/19, ogłosił upadłość Anny Bujarskiej (numer PESEL 69040605961), zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Objazdowej 48/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550). Jako podstawę jurysdykcji (wyłącznej) sądów polskich wskazano art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r., poz. 2171), określając charakter postępowania jako główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r.). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości VIII GUp 12/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby te mogą w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3823

Dodano: 2020-01-24 09:42:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Dziedzic Anna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3825. Dziedzic Anna. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1221/19, XVIII GUp 16/20. [BMSiG-3263/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1221/19 ogłosił upadłość Anny Dziedzic, zamieszkałej w Warszawie (02-695) przy ul. Orzyckiej 14 m. 38, PESEL 70080800984, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Anny Dziedzic ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XVIII GUp 16/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3825

Dodano: 2020-01-24 09:44:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Fudala Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3829. Fudala Elżbieta. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 10/20 „of”. [BMSiG-3425/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 roku ogłosił upadłość Elżbiety Fudala, PESEL 69042201028, osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu Komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia publikacji postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego Komisarza, Zdzisława Pawłowskiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 478, na syndyka. Jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3. ust. 1 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie prowadzić pod sygnaturą VII GUp 10/20 „of”. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3829

Dodano: 2020-01-24 09:46:21 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Karkoszka Sylwia w upadłości likwidacyjnej

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3833. Karkoszka Sylwia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 1165/19, VIII GUp 12/20. [BMSiG-3287/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.01.2020 r., sygn. akt VIII GU 1165/19, Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużniczki Sylwii Karkoszki (Karkoszka) (NR PESEL 74011811841), zamieszkałej pod adresem: os. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9/27, 32-650 Kęty, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bogdana Łoboza, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 633; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 12/20. Pouczenie co do pkt. VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3833

Dodano: 2020-01-24 09:49:56 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kozłowski Michał w upadłości likwidacyjnej

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3838. Kozłowski Michał. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 392/19, VIII GUp 21/20. [BMSiG-3410/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 16stycznia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 392/19 (VIII GUp 21/20), postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Michała Kozłowskiego, zam.: 17-210 Narew, ul. Mickiewicza 73, PESEL 91050506158, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Aleksandrę Jamróz, a na syndyka masy upadłości Sławomira Antoniego Łukę (numer licencji 347), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust.1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym I Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3838

Dodano: 2020-01-24 09:54:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krysik Hubert w upadłości likwidacyjnej

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3841. Krysik Hubert. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1307/19, XVIII GUp 14/20. [BMSiG-3434/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 roku, sygn. akt XVIII GU 1307/19, ogłosił upadłość Huberta Krysika, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Przybylskiego 9 m. 3 (kod pocztowy 02-777), PESEL 8504280975, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 14/20. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Jarosława Zarębskiego, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 14/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3841

Dodano: 2020-01-24 10:03:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Łagoda Przemysław Zdzisław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3845. Łagoda Przemysław Zdzisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1308/19, XVIII GUp 15/20. [BMSiG-3387/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1308/19 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Przemysława Zdzisława Łagody (PESEL 93072915732), zamieszkałego w Warszawie, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Iwony Małgorzaty Trzeciak (nr licencji 90). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Zgłoszeń należy dokonywać w dwóch egzemplarzach, do sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, z podaniem sygn. akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości: XVIII GUp 15/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3845

Dodano: 2020-01-24 10:06:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Schab Monika w upadłości likwidacyjnej

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3850. Schab Monika. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 184/19, V GUp „of” 8/20. [BMSiG-3481/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 184/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużniczki Moniki Schab, zamieszkałej: ul. Mazurska 4A/2 11-015 Olsztynek, PESEL 61062003442, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Zbigniewa Chmielewskiego, 5. na syndyka upadłości wyznaczyć Kamila Grabowskiego (nr licencji 1383). Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 8/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3850

Dodano: 2020-01-24 10:10:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Zając Wiesław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3857. Zając Wiesław. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 986/19, VIII GUp 13/20. [BMSiG-3284/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 16.01.2020 r. o sygn. akt VIII GU 986/19 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Wiesława Zająca (nr PESEL 54090508456), zamieszkałego pod adresem: ul. Królowej Jadwigi 22, 32-600 Oświęcim, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Ostrowską; V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Piotra Kaleciaka - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 479; VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 13/20. Pouczenie co do pkt. VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3857

Dodano: 2020-01-24 10:16:22 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

EUROPNET Sp. z o.o. Sp. K. w upadłości likwidacyjnej

2020-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3826. EUROPNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Kruszynie. KRS 0000483752. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2013 r., sygn. akt V GU 231/19, V GUp 7/20. [BMSiG-3476/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. akt V GU 231/19, ogłosił upadłość EuropNet Spółka z o.o. Spółki komandytowej z siedzibą w Kruszynie (KRS nr 0000483752). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Kątnej, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Stanisławiszyna, oraz syndyka masy upadłości w osobie Tomasza Zimkowskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 101). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe a postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5.06.2015 r. ze zm.). Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 7/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o posiedzeniu jawnym, na którym ogłoszono postanowienie o ogłoszeniu upadłości, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o tym postanowieniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, a wówczas termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3826

Dodano: 2020-01-24 14:43:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Falińska Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2020-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4105. Falińska Aleksandra. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 777/19of/AS, VI GUp 7/20. [BMSiG-3511/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 777/19 of AS, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika: Aleksandry Falińskiej, zamieszkałej w Redzie (84-240) przy ul. Olimpijskiej 16/10, nr ewidencyjny PESEL 93080702100, nieprowadzącego działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości; IV. wyznaczyć dla upadłego sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Anny Morawskiej; V. wyznaczyć dla upadłego syndyka w osobie Marty Gabryelskiej-Mogiełki (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1317); VI. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości; VII. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie ma charakter główny. Obecnie postępowanie toczy się pod sygnaturą VI GUp 7/20. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4105

Dodano: 2020-01-27 10:13:07 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Figiel Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3827. Figiel Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 310/19”of”, V GUp 1/20. [BMSiG-3225/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 310/19”of”, ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Fligiel, PESEL 58033104040, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz syndyka w osobie Leszka Burzyńskiego, nr licencji 1389. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r., Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56A, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 1/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3827

Dodano: 2020-01-24 09:45:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Kaliszu

Kaźmierczak Elżbieta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3834. Kaźmierczak Elżbieta. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 314/19 „of”, V GUp 2/20. [BMSiG-3220/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 15.01.2020 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 314/19 „of” ogłosił upadłość dłużnika Elżbiety Kaźmierczak, PESEL 62121809663, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Jadwigę Dobrowolską oraz syndyka w osobie Henryka Nawrockiego, nr licencji 253. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2017 r. - Dz. U. poz. 2344, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. (Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 2/20). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3834

Dodano: 2020-01-24 09:50:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Wajdel Renata w upadłości likwidacyjnej

2020-01-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4114. Wajdel Renata. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 829/19. [BMSiG-3637/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 14.01.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 829/19, ogłosił upadłość Renaty Wajdel (numer PESEL 70031209121), nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Joanny Szwedy-Porzych oraz syndyka masy upadłości w osobie Cezarego Drobczyńskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 334), wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, iż w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4114

Dodano: 2020-01-27 10:23:53 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Noczyńska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4123. Noczyńska Krystyna. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 7/20 „of”. [BMSiG-3769/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 r.: 1. ogłosił upadłość Krystyny Noczyńskiej, zamieszkałej przy ulicy Słowackiego 17C/6, 76-004 Sianów, numer PESEL 35052701548, 2. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wyznaczył SSR Pawła Dziadczyka na sędziego komisarza; 4. wyznaczył Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, na syndyka; 5. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 6. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 7/20 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4123

Dodano: 2020-01-27 10:35:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Czapliński Arkadiusz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4126. Czapliński Arkadiusz. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 8/20 „of”. [BMSiG-3773/2020] TREŚĆ OGŁOSZENIA Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt VII GU 8/20 „of”: 1. ogłosił upadłość Arkadiusza Czaplińskiego (PESEL 73062318055), zamieszkałego przy ul. Spokojnej 16/9, 78-460 Barwice; 2. określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Macieja Furs (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 841) na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015 Nr 141, str. 19 ze zm.), a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 8/20 „of”. Pouczenie Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenia uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. syndyk Maciej Furs MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4126

Dodano: 2020-01-27 10:39:50 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Stefanowicz Martyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3854. Stefanowicz Martyna. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 128/19, V GUp „of” 6/20. [BMSiG-3483/2020] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 14 stycznia 2020 r. (sygn. akt V GU „of” 128/19): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Martyny Stefanowicz, zamieszkałej w Królikowie 24A, 11-015 Olsztynek, PESEL 89060912948, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Zbigniew Chmielewski, 5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Kamila Grabowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 6/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3854

Dodano: 2020-01-24 10:13:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Suchocka Marta w upadłości likwidacyjnej

2020-01-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3856. Suchocka Marta. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 391/19, VIII GUp 13/20. [BMSiG-3414/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w dniu 14 stycznia 2020 roku, sygn. akt VIII GU 391/19 (VIII GUp 13/20) roku postanowił: 1. ogłosić upadłość dłużnika Marty Suchockiej, zam.: ul. Nowa 5b, 16-030 Supraśl, PESEL 81032516066, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 2. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, 3. wezwać wierzycieli upadłego, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. na sędziego komisarza wyznaczyć sędziego Annę Wiszenko, a na syndyka masy upadłości Sławomira Łukę (numer licencji 347), 5. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3856

Dodano: 2020-01-24 10:15:28 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Kacprzyk Alicja w upadłości likwidacyjnej

2020-01-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4109. Kacprzyk Alicja. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 6/20, VIII GUp 15/20. [BMSiG-3512/2020] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 r. w spr. o sygn. akt VIII GU 6/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Alicji Kacprzyk, zamieszkałej przy ul. Kościelnej 24/3, 16-420 Raczki, legitymującej się numerem PESEL 63021912646, nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, IV. wyznaczyć Sędziego Izabelę Perkowską na Sędziego komisarza, V. wyznaczyć Piotra Tarasiewicza (numer licencji 888) na syndyka masy upadłości, VI. ustalić, że upadłość została ogłoszona o godzinie 1540, VII. ustalić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona) - (Dz.Urz.UE.L z dnia 20 maja 2015 r. Nr 141, str. 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego w rozumieniu powyższego rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 15/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4109

Dodano: 2020-01-27 10:17:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Martyniuk Witold w upadłości likwidacyjnej

2020-01-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4118. Martyniuk Witold. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 5/20 „of”. [BMSiG-3504/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 r.: 1. ogłosił upadłość Witolda Martyniuka, zamieszkałego przy ulicy Wolności 5/1, 78-220 Tychowo, numer PESEL 80060611677; 2. wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Bogumiła Gołąbka, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 738, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt VII GUp 5/20 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4118

Dodano: 2020-01-27 10:27:36 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Częścik Jarosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3824. Częścik Jarosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1091/19, XIX GUp 15/20. [BMSiG-3296/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XIX GU 1091/19 postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 roku postanowił: 1. ogłosić upadłość Jarosława Częścika, PESEL 74120908953, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego w Warszawie; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Alfredy Falak (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 415); 5. określić, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego; 6. postępowanie po ogłoszeniu upadłości toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 15/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3824

Dodano: 2020-01-24 09:42:57 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

Kołcz Dorota w upadłości likwidacyjnej

2020-01-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3836. Kołcz Dorota. Sąd Rejonowy dla Wrocławia- -Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 475/19 of, VIII GUp 8/20 of. [BMSiG-3454/2020] Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 13 stycznia 2020 r., sygn. akt VIII GU 475/19 of, ogłosił upadłość Doroty Kołcz, numer PESEL 69012512365, zamieszkałej we Wrocławiu, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Aleksandry Ucińskiej i syndyka masy upadłości w osobie Moniki Tyrek (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 550). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w dwóch egzemplarzach na ręce sędziego komisarza pod adres: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VIII GUp 8/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział XI Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3836

Dodano: 2020-01-24 09:52:40 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi

Kowalska Teresa w upadłości likwidacyjnej

2020-01-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3837. Kowalska Teresa. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 231/19, XIV GUp 1/20. [BMSiG-3344/2020] Sygn. akt XIV GU 231/19 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 roku ogłosił upadłość Teresy Kowalskiej, numer PESEL 36101602364, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Justynę Kowalską, na syndyka masy upadłości wyznaczono Marka Andrzejewskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 149. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Sąd wzywa wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 90-928 Łódź, al. Kościuszki 107/109, sygn. akt XIV GUp 1/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3837

Dodano: 2020-01-24 09:53:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Turowski Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2020-01-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4119. Turowski Tomasz. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1439/19. [BMSiG-3672/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 roku (sygn. akt XVIII GU 1439/19): 1. ogłosił upadłość Tomasza Turowskiego (PESEL 73022500399), zamieszkałego w Warszawie (kod pocztowy 02-495) przy ul. Traktorzystów 26; 2. określił, że Tomasz Turowski jest osobą nieprowadząca działalności gospodarczej; 3. wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 5. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz syndyka w osobie Pawła Lewandowskiego (numer licencji 735); 6. określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4119

Dodano: 2020-01-27 10:30:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

Woźniak Róża w upadłości likwidacyjnej

2020-01-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4127. Woźniak Róża. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 845/19. [BMSiG-3646/2020] Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10.01.2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 845/19, ogłosił upadłość Róży Woźniak (numer PESEL 56030208248), zamieszkałej w Bydgoszczy, nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył syndyka w osobie Macieja Grzelaka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1381) oraz sędziego komisarza w osobie sędziego Romana Krzysztofa Wiśniewskiego, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4127

Dodano: 2020-01-27 10:40:54 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jabłońska Hanna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3831. Jabłońska Hanna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 939/19, XIX GUp 13/20. [BMSiG-3311/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt XIX GU 939/19 ogłosił upadłość Hanny Jabłońskiej, zamieszkałej przy ul. Niepodległości 28, 05-200 Wołomin, PESEL 66092607408, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Małgorzaty Jarosińskiej (nr licencji 859). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 13/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3831

Dodano: 2020-01-24 09:48:09 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Krawczyńska Wanda w upadłości likwidacyjnej

2020-01-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3840. Krawczyńska Wanda. Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1016/19, XIX GUp 9/20. [BMSiG-3270/2020] Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1016/19 ogłosił upadłość Wandy Krawczyńskiej, zamieszkałej w Warszawie (03-562) przy ul. Aleksandra Gajkowicza 3 m. 38, PESEL 53112903463, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wydanym postanowieniem Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Anny Małkowskiej (nr lic. 1089). Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie upadłościowe Wandy Krawczyńskiej ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt XIX GUp 9/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3840

Dodano: 2020-01-24 09:56:27 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kwiatkowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-01-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3844. Kwiatkowska Maria. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1002/19, XIX GUp 10/20. [BMSiG-3485/2020] Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 r., wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XVIII GU 1002/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Marii Kwiatkowskiej, PESEL 52062903580, zamieszkałej w Warszawie (00-028) przy ul. Brackiej 23 m. 41. Sąd określił, że wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza, na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 10/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3844

Dodano: 2020-01-24 10:06:05 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zakrzewski Mirosław w upadłości likwidacyjnej

2020-01-10 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3858. Zakrzewski Mirosław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1000/19, XVIII GUp 5/20. [BMSiG-3341/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1000/19 ogłosił upadłość Mirosława Zakrzewskiego, zamieszkałego przy ul. Lechitów 51, 05-500 Piaseczno, PESEL 64020212478, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego Komisarza w osobie SSR Jarosława Zarębskiego oraz Syndyka w osobie Michała Górnickiego. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 5/20, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe. Jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3858

Dodano: 2020-01-24 10:18:34 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Skórka Krzysztof w upadłości likwidacyjnej

2020-01-09 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3852. Skórka Krzysztof. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 743/19, V GUp 23/20. [BMSiG-3250/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 r., sygn. akt V GU 743/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużnika Krzysztofa Skórki, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 4915 pr. up., postanowił: I. ogłosić upadłość Krzysztofa Skórki, zam.: Przemyśl, numer PESEL 58022111538, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Witolda Olecha, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Artura Bobrowicza, nr lic. 211, IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej, jako: Rozporządzenie nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 23/20. Zgłoszenia wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 23/20, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3852

Dodano: 2020-01-24 10:11:46 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Różańska Paulina w upadłości likwidacyjnej

2020-01-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4112. Różańska Paulina. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 612/19, V GUp 20/20. [BMSiG-3530/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 8 stycznia 2020 roku wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 612/19, postanowił: I. ogłosić upadłość Pauliny Różańskiej, zam. w Trzebownisku, numer PESEL 97122901229, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędzi Lucyny Sroki; III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie SANATORS Sp. z o.o. Oddział Rzeszów, numer KRS 0000679438 ; IV. wezwać Wierzycieli Upadłej do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym; VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako Rozporządzenie Nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia Nr 1346/2000. Obecnie postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą V GUp 20/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4112

Dodano: 2020-01-27 10:20:51 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Opolu

Chmielowska Krystyna w upadłości likwidacyjnej

2020-01-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4116. Chmielowska Krystyna. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 296/19 of, V GUp 1/20 of. [BMSiG-3666/2020] W dniu 8 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem o sygn. akt V GU 296/19 of, postanowił: 1. ogłosić upadłość Krystyny Chmielowskiej, zam.: 48-200 Prudnik, ul. Młyńska 30/8, identyfikującej się numerem PESEL 75030510061, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; 2. wezwać wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłej, z powołaniem sygn. akt V GUp 1/20 of ; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Liliany Krukowskiej; 5. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Bożeny Filipek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 80; 6. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowi art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, a postępowanie upadłościowe ma charakter główny, stosownie do art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.); 7. określić, że Krystyna Chmielowska ponosi koszty swego udziału w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4116

Dodano: 2020-01-27 10:25:43 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Toruniu

Mordzak Elżbieta Maria w upadłości likwidacyjnej

2020-01-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4121. Mordzak Elżbieta Maria. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/20. [BMSiG-3730/2020] Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział V Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie V GUp 1/20 ogłoszona została upadłość Elżbiety Marii Mordzak, PESEL 72121192345, zamieszkałej pod adresem we Włocławku 87-800, ul. Skarżyńskiego 3/51, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Przemysława Kowalskiego. Wyznaczono syndyka w osobie Anny Grudzień-Kurpiewskiej. Wzywa wierzycieli upadłej Elżbiety Marii Mordzak do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej Elżbiety Marii Mordzak, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Stwierdza się, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte wobec dłużniczki postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4121

Dodano: 2020-01-27 10:31:59 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Stępka Bożena Bogumiła w upadłości likwidacyjnej

2020-01-08 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3855. Stępka Bożena Bogumiła. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 549/19, V GUp 19/20. [BMSiG-3238/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w sprawie o sygn. akt V GU 549/19, z wniosku Dłużniczki Bożeny Bogumiły Stępka, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, o ogłoszenie upadłości, na posiedzeniu w dniu 8 stycznia 2020 r., postanowił: 1. Ogłosić upadłość Bożeny Bogumiły Stępka, zam.: Przemyśl, numer PESEL 58010209043, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. 2. Wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie SSR Jerzego Młynarskiego. 3. Wyznaczyć syndyka w osobie Ryszarda Mauthe, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 29. 4. Wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 5. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. 6. Stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postpowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej jako: Rozporządzenie nr 1346/2000) a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 1346/2000. Postępowanie prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 19/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3855

Dodano: 2020-01-24 10:14:33 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Płocku

Biuro Rachunkowe PODATEK Małgorzata Kocimska

2020-01-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 3759. Kocimska Małgorzata prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Rachunkowe „Podatek” Małgorzata Kocimska w Brzozowie Starym. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 27/19. [BMSiG-3023/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 stycznia 2020 roku, sygn. akt V GR 27/19, otworzył przyspieszone postępowanie układowe Małgorzaty Kocimskiej - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Rachunkowe „Podatek” Małgorzata Kocimska z siedzibą w Brzozowie Starym, zamieszkałej pod adresem: Brzozów Stary 15, 96-521 Brzozów Stary, PESEL 73040601520, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Jacka Kęckiewicza oraz nadzorcę sądowego MGW Doradca Restrukturyzacyjny Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000624380, w której prezesem zarządu jest doradca restrukturyzacyjny Tomasz Ryżyński, posiadający nr licencji 1174, oraz wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest przepis art. 3 ustęp 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu tego przepisu. Wierzycielom dłużniczki, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoby uprawnione do wniesienia zażalenia mogą je wnieść we wskazanym wyżej terminie do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Płocku, Wydział V Gospodarczy. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 015/2020 (5905) z dnia 23 stycznia 2020 r. → Pozycja 3759

Dodano: 2020-01-24 08:47:42 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Gisko Piotr w upadłości likwidacyjnej

2020-01-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3830. Gisko Piotr. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 652/19, V GUp 1/20. [BMSiG-3219/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 3 stycznia 2020 r., sygn. akt V GU 652/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Piotra Gisko, zam.: Przeworsk, numer PESEL 68121500436, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie sędziego Lucyny Sroki, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Józefa Sieradzkiego, nr licencji 455, IV. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 1/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3830

Dodano: 2020-01-24 09:47:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Jańczuk-Wilk Aleksandra w upadłości likwidacyjnej

2019-12-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3832. Jańczuk-Wilk Aleksandra. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 930/19, XVIII GUp 1485/19. [BMSiG-3424/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 30 grudnia 2019 roku, sygn. akt XIX GU 930/19, ogłosił upadłość Aleksandry Jańczuk-Wilk, zamieszkałej w Piasecznie, ul. Malinowska 42A m. 22 (kod pocztowy 05-500), PESEL 75020700023, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1485/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Annę Walenciak, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 1485/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3832

Dodano: 2020-01-24 09:49:03 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Kiszela Andrzej w upadłości likwidacyjnej

2019-12-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3835. Kiszela Andrzej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1025/19, XIX GUp 1381/19. [BMSiG-3464/2020] Postanowieniem z dnia 30 grudnia 2019 r. wydanym w postępowaniu o sygnaturze akt XIX GU 1025/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ogłosił upadłość Andrzeja Kiszela, PESEL 59112606916, zamieszkałego w Warszawie (03-430) przy ul. Środkowej 11 m. 21. Sąd określił, że wnioskodawca jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sąd uznał postępowanie upadłościowe za główne postępowanie w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Pawła Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 657). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygnatura akt XIX GUp 1381/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3835

Dodano: 2020-01-24 09:51:47 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Częstochowie

FLIXICO Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

2019-12-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3828. FLIXICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Częstochowie. KRS 0000510256. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2014 r., sygn. akt VIII GU 233/18, VIII GUp 181/19. [BMSiG-3453/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 27.12.2019 r. roku, sygn. akt VIII GU 233/18, ogłosił upadłość FLIXICO Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, KRS nr 510256. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Olgi Piskorskiej-Zybury, zastępcę sędziego komisarza w osobie SSR Małgorzaty Grabowskiej oraz syndyka w osobie Tomasza Bubla, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 865. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 181/19. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art.3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 Prawa upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3828

Dodano: 2020-01-24 14:47:18 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Kur Łukasz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4103. Kur Łukasz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 316/19 „of”. [BMSiG-3543/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 316/19 „of” wydał postanowienie następującej treści: I. ogłosić upadłość Łukasza Kur, zamieszkałego: 05-311 Dębe Wielkie, Staropolska 60, PESEL 81040600890, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Łukasza Kur w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznać postępowanie upadłościowe Łukasza Kur za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 4912 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; III. wezwać wierzycieli upadłego Łukasza Kur, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego Łukasza Kur, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa w powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Katarzyny Arciszańskiej oraz syndyka w osobie Konrada Hofmana, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 232. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 017/2020 (5907) z dnia 27 stycznia 2020 r. → Pozycja 4103

Dodano: 2020-01-27 10:11:11 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Bosek Anna w upadłości likwidacyjnej

2019-12-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3821. Bosek Anna. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 581/19, V GU 628/19. [BMSiG-3439/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 23 grudnia 2019 r., sygn. akt V GU 628/19, postanawia: I. ogłosić upadłość Dłużniczki Anny Bosek, zam.: Krościenko Wyżne, numer PESEL 80031016881, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędzi Lucyny Sroki, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Wojciecha Janickiego, nr licencji 1345, IV. wezwać Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie toczy się pod sygn. akt V GUp 581/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3821

Dodano: 2020-01-24 09:40:17 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kozubik Tomasz w upadłości likwidacyjnej

2019-12-23 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3839. Kozubik Tomasz. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 712/19, V GUp 582/19. [BMSiG-3241/2020] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, postanowieniem z dnia 23 grudnia 2019 r., sygn. akt V GU 712/19, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Dłużnika Tomasza Kozubika, zam.: Przemyśl, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej o ogłoszenie upadłości postanowił: I. ogłosić upadłość w stosunku do Dłużnika Tomasza Kozubika, zam.: Przemyśl, numer PESEL 78091505618, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczyć Sędziego Komisarza w osobie Sędziego Pawła Jandy, III. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Artura Bobrowicza, numer lic. 211, IV. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, V. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, VI. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L 160 z 30.06.2000, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 1, s. 191, z późn. zm.; dalej, jako: Rozporządzenie Nr 1346/2000), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia nr 1346/2000. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą akt V GUp 582/19. Zgłoszenia wierzytelności, w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt V GUp 582/19, należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3839

Dodano: 2020-01-24 09:55:29 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

ASPE Sp. z o.o.

2019-12-18 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 4057. „ASPE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000102235. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2002 r., sygn. akt XI GR 84/19, XI GRs 17/19. [BMSiG-3253/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 84/19: 1. Otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika ASPE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Żegockiego 10, 61-693 Poznań (KRS 0000102235), 2. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej, 3. Wyznaczył zarządcę w osobie Adama Majchrzaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1084, 4. Zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa, 5. Stwierdził, że podstawą jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust 1 Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich w sprawie postępowania upadłościowego Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. (Dz.U.U.L.2000 nr 160 s. 1), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRs 17/19. Pouczenie Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4057

Dodano: 2020-01-24 16:16:20 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Koszalinie

Szymańska Krystyna Kinga w upadłości likwidacyjnej

2019-12-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3842. Szymańska Krystyna Kinga. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 193/19 „of”. [BMSiG-3312/2020] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 grudnia 2019 r.: 1. ogłosił upadłość Krystyny Kingi Szymańskiej, zamieszkałej przy ul. Rybackiej 5/3, 78-100 Kołobrzeg, numer PESEL 86072408524; 2. określił, że upadła jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; 3. wzywa wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 4. wyznaczył SSR Dariusza Szymczaka na sędziego komisarza; 5. wyznaczył Alicję Bejnarowicz, licencja doradcy restrukturyzacyjnego numer 118, na syndyka; 6. wskazał, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 7. postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VII GUp 193/19 „of”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Od dnia obwieszczenia postanowienia wierzyciel może zgłosić wniosek o sporządzenia uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia z uzasadnieniem. Na postanowienie służy zażalenie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Sąd uzasadnia postanowienie tylko na żądanie strony. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3842

Dodano: 2020-01-24 10:04:16 przez Administrator

Sąd Rejonowy w Radomiu

TMT SERVICE Sp. z o.o.

2019-12-17 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 3764. TMT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lisowie. KRS 0000379831. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2011 r., sygn. akt V GR 12/19. [BMSiG-2927/2020] Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku TMT Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Lisów o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego postanawia: 1. otworzyć przyspieszone postępowanie układowe dłużnika TMT Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w miejscowości Lisów, nr KRS 0000379831, 2. wyznaczyć na Sędziego komisarza sędziego Wojciecha Karwata, 3. wyznaczyć na nadzorcę sądowego Jarosława Kołątaja, wpisanego na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych pod numerem 487, 4. stwierdzić, że postępowanie ma charakter główny a podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978). Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia przysługuje zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 015/2020 (5905) z dnia 23 stycznia 2020 r. → Pozycja 3764

Dodano: 2020-01-24 08:55:58 przez Administrator

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Budkowska Maria w upadłości likwidacyjnej

2019-12-16 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3822. Budkowska Maria. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 190/19 „of”. [BMSiG-3302/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 grudnia 2019 r. ogłosił upadłość Marii Budkowskiej, zamieszkałej w miejscowości Stare Moczydła 8, 23-225 Szastarka, PESEL 66120202625, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GU 190/19 „of”). Sąd postanowił uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Marii Budkowskiej w rozumieniu art. 382 ust. 1 w zw. z art. 491.2 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe i uznał postępowanie upadłościowe Marii Budkowskiej za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 382 ust. 2 i 3 w zw. z art. 491.2. ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd wzywa wierzycieli upadłej Marii Budkowskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej Marii Budkowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Patryka Starosławskiego oraz syndyka w osobie Macieja Wieniakowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego nr 1037. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3822

Dodano: 2020-01-24 09:41:15 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Bachurska Józefa Janina w upadłości likwidacyjnej

2019-12-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3818. Bachurska Józefa Janina. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 1161/19, XVIII GUp 1420/19. [BMSiG-3455/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie o sygn. akt XVIII GU 1161/19, ogłosił upadłość Józefy Janiny Bachurskiej, zamieszkałej w Warszawie (03-193) przy ul. Kowalczyka 5 m. 63, PESEL 58010228727, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Grzechnika oraz syndyka w osobie Marcina Ostaszewskiego (nr licencji 1286). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać z podaniem sygnatury akt XVIII GUp 1420/19. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3818

Dodano: 2020-01-24 09:37:37 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Trzeciak Beata wspólnik Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-28 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3848. Trzeciak Beata prowadząca działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej pod nazwą Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak Spółka jawna w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 632/19/PN, XI GUP 344/19/PN. [BMSiG-3391/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 632/19 ogłosił upadłość dłużnika Beaty Trzeciak wspólnika spółki jawnej Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak sp. j. w Poznaniu (PESEL 61120803548), zam. w Plewiskach. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 344/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marii Głuszczak-Sondej, posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 131. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3848

Dodano: 2020-01-24 14:51:02 przez Administrator

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

Trzeciak Ryszard wspólnik Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak Sp. J. w upadłości likwidacyjnej

2019-11-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 3849. Trzeciak Ryszard prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnik spółki jawnej pod nazwą Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak Spółka jawna w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 632/19/PN, XI GUp 343/19/PN. [BMSiG-3373/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 listopada 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 632/19 ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Trzeciaka wspólnika spółki jawnej Riccardo Ryszard i Beata Trzeciak Sp.j. w Poznaniu (PESEL 59070302374), zam. w Poznaniu. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 343/19/PN. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Przemysław Nowackiego. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Marii Głuszczak-Sondej posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 131. Poucza się, że wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 3849

Dodano: 2020-01-24 14:53:12 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

Zatorska Katarzyna w upadłości likwidacyjnej

2019-11-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 61020. Zatorska Katarzyna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XVIII GU 443/19, XVIII GUp 1165/19. [BMSiG-60921/2019] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, postanowieniem z dnia 8 października 2019 roku, sygn. akt XVIII GU 443/19, ogłosił upadłość Katarzyny Zatorskiej, zamieszkałej w Warszawie przy ul. Dębickiej 7 m. 59 (kod pocztowy 01-461), PESEL 77080500487, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i zarejestrował sprawę pod sygn. akt XVIII GUp 1165/19. Sąd określił, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Anetę Łukasza Grzechnika, a na syndyka Alicję Hnatkowską. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, na ręce Sędziego komisarza, podając sygn. akt XVIII GUp 1165/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 229/2019 (5868) z dnia 27 listopada 2019 r. → Pozycja 61020

Dodano: 2020-01-24 16:12:25 przez Administrator

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe SUMAX Sp. z o.o.

2019-10-03 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 4068. WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „SUMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RESTRUKTURYZACJI w Krakowie. KRS 0000198502. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 marca 2004 r., sygn. akt VIII GR 30/19, VIII GRp 13/19. [BMSiG-3480/2020] Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3.10.2019 r., sygn. akt VIII GR 30/19: I. otwarto przyspieszone postępowanie układowe dłużnika Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego „SUMAX” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (NIP 727-012-61-40, REGON 004270268, KRS 0000198502), adres: ul. Heleny Modrzejewskiej 28/5, 31-327 Kraków; II. wyznaczono sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Elżbiety Brzozowskiej; III. jako nadzorcę sądowego wyznaczono Łukasza Zagórskiego (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 21); IV. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazano przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, ustalając, że postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GRp 13/19. Pouczenie co do pkt. IV Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 016/2020 (5906) z dnia 24 stycznia 2020 r. → Pozycja 4068

Dodano: 2020-01-24 16:26:48 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK