sprzedaż udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego położonego w Lipnikach, w gminie Kamiennik

Opis oferty


Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w ½ części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lipnikach w budynku nr 65 w gminie Kamiennik, dla którego Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą OP1N/00054822/5 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w 494/1000 częściach we własności nieruchomości obejmującej działkę nr 522, mapa 2 o obszarze 0,1000 ha, dla których Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą OP1N/00054819/1.
Przedmiotowy lokal mieszkalny jest położony na parterze i poddaszu, znajduje się w jednorodzinnym budynku mieszkalnym w którym to zostały wyodrębnione dwa lokale. Lokal mieszkalny składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc, korytarza i sieni. Do lokalu przynależy piwnica. Jednorodzinny budynek mieszkalny w którym zlokalizowany jest wyodrębniony lokal stanowi zabudowę wolnostojącą. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 58,21 m2. Powierzchnia piwnicy wynosi 12,10 m2. Z prawem własności lokalu mieszkalnego związany jest udział w 494/1000 częściach we własności nieruchomości obejmującej działkę nr 522, mapa 2 o obszarze 0,1000 ha, dla których Sąd Rejonowy w Nysie prowadzi księgę wieczystą OP1N/00054819/1.

Sposób składania ofert


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty posiadające zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie bezwarunkowej, pisemnej oferty zawierającej:
a. imię i nazwisko lub nazwę oferenta, jego adres lub siedzibę, numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru publicznego kopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru,
b. numer telefonu oraz/lub adres e-mail,
c. wskazanie oferowanej ceny nie niższej niż cena wywoławcza na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
d. podpisane oświadczenia, złożone na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
e. numer rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie wybrania oferty,
f. dowód wpłaty wadium.
Cena wywoławcza wynosi 16.800 zł. Oferta oraz oświadczenia muszą zostać złożone w języku polskim oraz muszą zostać podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji. W przypadku, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, do oferty musi zostać dołączony oryginał pełnomocnictwa udzielony w formie z notarialnie poświadczonym podpisem.
Oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ – LIPNIKI – PRZETARG” należy przesłać pocztą na adres syndyka: Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS” ul. Kopernika 9/1, 48-370 Paczków, w terminie do dnia 10 lipca 2019 r. do godziny 24.00. Oferta nie spełniająca wyżej opisanych wymogów pozostawiona będzie bez rozpoznania. Decyduje faktyczna data i godzina doręczenia oferty do Kancelarii syndyka, a nie data i godzina stempla pocztowego. Zaleca się opieczętowanie koperty, bądź też inne jej zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu dotyczącym udziału w 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego jest uprzednia wpłata wadium w kwocie 1600 PLN na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 65 1090 2213 0000 0001 3534 8259 z podaniem tytułu wpłaty „WADIUM, sygn. akt V GUp 96/17 of, nazwa oferenta”.
Rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii syndyka przy ul. Kopernika 9/1 w Paczkowie w dniu 11 lipca 2019 roku o godzinie 11.00.

Kontakt


Dariusz Symula
- Syndyk Masy Upadłości Iwony Białeckiej
Kancelaria Radcy Prawnego „ACTUS”
ul. Kopernika 9/1,
48-370 Paczków
tel. + 48 600 95 27 29
e-mail: dareksymula@o2.pl

Pliki do pobrania

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK