Przetarg 3 na udział 4z5 mieszkania w Rzeszowie

Opis oferty


REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU 4/5 W NIERUCHOMOŚCI MARKA BOJDY W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ O NR KW RZ1Z/00181035/2
POŁOŻONEJ W RZESZOWIE PRZY UL. RYMANOWSKIEJ 9/6

Przedmiot przetargu:
1. Przedmiotem niniejszego przetargu organizowanego przez Syndyka jest należący do masy upadłości udziału w 4/5 własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Rzeszowie przy ul. Rymanowskiego 9/6 dla którego Sąd Rejonowy w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW pod RZ1Z/00181035/2

2. Minimalna cena wywoławcza wynosi 2/3 wartości oszacowania dla udziału 4/5 w nieruchomości tj. 110.000 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych 00/100) oszacowana na podstawie opinii dokonanej przez biegłego Wiolette Magdziarz-Pawełek z dnia 31.05.2016 r, zalegająca w aktach postępowania

I. Warunkiem udziału w przetargu jest:
3. Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – Sygn. akt: V GUp 44/16 NIERUCHOMOŚĆ MAREK BOJDA – NIE OTWIERAĆ”, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, Wydział V Gospodarczy, sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu,
4. Wpłacenie wadium w wysokości 10% oferowanej ceny zakupu na konto w banku Inteligo nr
45 1020 5558 0000 8502 3149 9452,
5. Złożenie pisemnej, oferty zakupu zawierającej:
a. Imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (dla osób fizycznych),
b. Nazwę firmy, dokładny adres, telefon, NIP, Regon oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. Przedmiot przetargu,
d. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo,
e. Sposób i termin zapłaty oraz inne propozycje przetargowe,
f. Potwierdzony za zgodność dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
g. Pisemną deklarację o pokryciu przez oferenta kosztów notarialnej umowy sprzedaży,
h. Pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
i. Promesę zwolnienia MSWiA dla oferentów będącymi osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskać zezwolenie,
j. Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS-u lub innym właściwym rejestrze,
k. Przetarg nie dojdzie do skutku w razie złożenia oferty nie spełniającej warunków określonych w regulaminie przetargu. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu przetargowego,
l. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana i zatwierdzona przez Sędziego Komisarza będzie zaliczona na poczet ceny nabycia, od wpłacanego wadium nie będą naliczane odsetki,
m. Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości,
n. W przypadku nieuregulowanych niniejszymi warunkami, mają zastosowanie przepisy prawa upadłościowego i naprawczego oraz kodeksu cywilnego,
o. Sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków przetargu, jak również jego odwołania bez podania przyczyn,
p. Zastrzega się termin dwóch miesięcy do zawarcia umowy, liczony od momentu wyboru oferenta, przy czym przed zawarciem umowy oferent jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia,
q. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu w stosunku do upadłego z ceny nabycia.
r. W skład przedmiotu przetargu nie wchodzą żadne inne składniki masy Upadłości, w szczególności środki zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości oraz należności przysługujące Upadłemu,.

II. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie przetargu. Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi po upływie terminu do ich składania na posiedzeniu niejawnym w Sądzie Rejonowym, Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych mieszczącym się w Rzeszowie przy ul. Gen. J. Kustronia 4. Wybór oferty dokonuje Syndyk po szczegółowej analizie ofert. Wybór oferty jest prawnie skuteczny po zatwierdzeniu jej przez Sędziego Komisarza. Po zatwierdzeniu oferty przez Sędziego Komisarza Syndyk niezwłocznie poinformuje o tym składającego ofertę.

III. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz stanu prawnego przedmiotu przetargu (operat szacunkowy) są do wglądu po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 604 259 471 lub mailowym: biuro@syndyktarnow.pl, oraz w aktach sprawy V GUp 44/16, z którymi zapoznać się można w sekretariacie Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych – ul. Gen. J. Kustronia 4.

IV. Termin przetargu/składania ofert: 6 września 2019
Otwarcie ofert: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 12 września 2019 r. s.29, godz. 9.00

Sposób składania ofert


1. Termin przetargu/składania ofert: 6 czerwca 2019 r – 6 września 2019 r.
2. Wadium 10% na konto masy upadłości - 45 1020 5558 0000 8502 3149 9452
3. Oferta pisemna w zapieczętowanej kopercie z napisem „PRZETARG – Sygn. akt: V GUp 44/16 NIERUCHOMOŚĆ MAREK BOJDA – NIE OTWIERAĆ”, w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, ul. Gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, Wydział V Gospodarczy
4. Otwarcie ofert w dniu 12 września 2019 r., godz 9.00, s. 29, Sąd Rejonowy w Rzeszowie

Kontakt


Syndyk Piotr Klempka - tel: 604 259 471, e-mail: biuro@syndyktarnow.pl

Pliki do pobrania

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK