Przetarg 7 Nieruchomość w Korczynie z budynkiem magazynowym

Opis oferty


REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI tj. DZIAŁKI EW. NR 142/9 O POW. 0,19 HA POŁOŻONEJ W KORCZYNIE NALEŻĄCEJ DO SPÓŁKI WYTWÓRNIA URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH
,,KORTEX’’ SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
§1
Niniejszy regulamin dotyczy przygotowania i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego (zwany dalej jako: „Przetarg”), którego przedmiotem jest zbycie z wolnej ręki na podstawie konkursu ofert nieruchomości (zwaną dalej ,,Nieruchomością’’) zabudowanej położonej w Korczynie składającej się z działki ew. o nr 142/9 o pow. 0,19 ha dla której Sąd Rejonowy w Gorlicach, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr NS1G/00056017/1 stanowiącej majątek masy upadłości spółki Wytwórnia Urządzeń Grzewczych ,,KORTEX’’ sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Michalusa 1, 38-320 Gorlice, NIP:6850006305, Regon:008160571, KRS 0000244359.
§2
1. Przetarg organizowany jest przez syndyka masy upadłości Wytwórni Urządzeń Grzewczych ,,KORTEX’’ sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Piotra Klempkę i będzie poprzedzony ogłoszeniem w środkach masowego dostępu przez okres przynajmniej 3 tygodni. Dopuszcza się możliwość publikacji ogłoszenia w wersji skróconej
2. Przetarg ma formę nieograniczonego przetargu pisemnego.
§3
1. Wartość przedmiotu Przetargu ustalona została na kwotę 188 000,00 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez Rzeczoznawcę Majątkowego mgr Wiolettę Magdziarz-Pawełek z dnia 14.09.2015 zalegający w aktach postępowania sądowego oraz dostępny u Syndyka. Operat szacunkowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
§4
1. Cena wywoławcza wynosi 25.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Sprzedaż Nieruchomości może nastąpić za cenę nie mniejszą od ceny wywołania.
§5
1. W Przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne oraz inne podmioty, jeżeli spełniają wszystkie warunki zamieszczone w niniejszym Regulaminie.
2. Rozpatrywane będą tylko oferty z opłaconym wadium.
3. Wadium wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
4. Wadium wnoszone jest na konto masy upadłości: 54-2490-0005-0000-4520-1153-9428, najpóźniej w dniu poprzedzającym otwarcie ofert, przy czym za datę wpływu wadium uznaje się datę uznania rachunku bankowego masy upadłości.
5. Wadium zapłacone przez uczestnika Przetargu, który Przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia Nieruchomości.
6. Oferentom, których oferta nie została wybrana, wadium zostaje niezwłocznie zwrócone na wskazane konto.
7. Wadium przepada na rzecz sprzedającego jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy w terminie wyznaczonym przez Syndyka.
§6
W Przetargu nie mogą uczestniczyć, Syndyk i Sędzia-Komisarz, ich małżonkowie, a także ich krewni i powinowaci w linii prostej.
§7
1. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie przetargu. Otwarcia ofert i wyboru oferenta dokona Syndyk.
2. Syndyk sprawdzi ważność ofert, dokona ich porównania i wybierze ofertę najkorzystniejszą.
3. Przed ostatecznym zatwierdzeniem wybranej oferty, warunki tej oferty zostaną przedstawione uprawnionym z prawa pierwokupu z jednoczesnym zakreśleniem im terminu dwóch tygodni na wyrażenie chęci wykonania prawa pierwokupu lub odstąpienie od tego prawa. Brak odpowiedzi ze strony uprawnionych z prawa pierwokupu oznacza, iż odstępują od tego prawa.
4. Syndyk lub Sędzia-Komisarz może unieważnić Przetarg, bądź odstąpić od niego w każdym czasie przed zawarciem umowy sprzedaży, bez wskazywania przyczyny.
§8
1. Oferty winny być składane w formie pisemnej – listem poleconym na adres Syndyka (Piotr Klempka, ul. Jerzego Harasymowicza 5, 33-100 Tarnów) do dnia zakończenia przetargu w zamkniętej (zaklejonej) kopercie do której będzie włożona druga koperta z napisem ,, PRZETARG KORTEX’’. O terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia oferty Syndykowi. Dopuszcza się złożenie oferty drogą mailową, a w przypadku wybrania oferty złożonej drogą mailową na adres Syndyka (biuro@syndyktarnow.pl), pozostałe oświadczenia złożyć w terminie późniejszym, nie później niż data zawarcia umowy sprzedaży, lub innej wyznaczonej przez Syndyka.

2. Oferta dla swojej ważności powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres zamieszkania i/lub nazwę i siedzibę oferenta z aktualnym zaświadczeniem z odpowiedniego rejestru (w tym w przypadku osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą), w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej jednoosobowej działalności gospodarczej nr PESEL i nr dowodu osobistego;
b) dokumenty potwierdzające upoważnienie (reprezentację) osób podpisujących ofertę;
c) własnoręczny podpis składającego ofertę;
d) proponowaną cenę (cena winna zostać podana kwotowo i słownie i być nie niższa niż cena wywoławcza) oraz sposób zapłaty;
e) nr konta na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium;
f) oświadczenie zawierające zgodę na pokrycie opłat związanych z nabyciem Nieruchomości tj. „oświadczam, iż wyrażam zgodę na pokrycie wszelkich opłat związanych z nabyciem Nieruchomości”;
g) oświadczenie o treści: „oświadczam, że nie jestem małżonkiem Syndyka lub Sędziego-Komisarza, a także ich krewnym lub powinowatym w linii prostej”
h) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym Nieruchomości oraz zobowiązanie do niezgłaszania w przyszłości roszczeń z tego tytułu tj. „oświadczam, iż zapoznałem się ze stanem technicznym i prawnym Nieruchomości w Ujściu Gorlickim, w tym przedstawionego operatu szacunkowego z dnia 14 września 2015 roku sporządzonego przez rzeczoznawcę i zobowiązuję się do niezgłaszania w przyszłości roszczeń z tego tytułu”;
i) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Przetargu i przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń tj. „oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu Przetargu i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń”;
j) bankowe (w tym wydruk z rachunku bankowego) potwierdzenie wpłaty wadium;
k) zezwolenia, zgody - jeżeli ze względu na osobę oferenta są one prawem wymagane.
§9
1. Przetarg odbędzie się jeżeli wpłynie przynajmniej jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie Przetargu.
2. Nieruchomość objętą Przetargiem można oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z syndykiem nr tel. 604 259 471.
3. Szczegółowe informacje o Przetargu, jego regulamin oraz operat szacunkowy określający wartość oraz stan techniczny i prawny Nieruchomości można uzyskać drogą mailową na wniosek przesłany na adres: biuro@syndyktarnow.pl. Dokumentacja ta jest dostępna również w aktach postępowania upadłościowego Sprzedającego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, Wydziale V Gospodarczym, sygn. akt V GUp 46/14.
§10
1. Syndyk nie rozpatrzy oferty jeżeli:
a) Oferent nie wpłacił wymaganego wadium;
b) Oferta:
i. nie odpowiada warunkom przetargu;
ii. nie zawiera danych lub dokumentów wymienionych w §8 Regulaminu lub te dokumenty i dane są niekompletne;
iii. jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do swej treści.
2. Syndyk w przypadku, gdy oferta nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu i regulaminie stwierdza, że oferta ta nie została złożona.
3. Spośród spełniających wymogi formalne ofert Syndyk dokonuje wyboru najkorzystniejszej dla masy upadłości.
4. Syndykowi zastrzega się prawo do przeprowadzenia aukcji wśród oferentów w celu uzyskania najkorzystniejszego dla masy upadłości rozstrzygnięcia. O przeprowadzeniu aukcji decyduje Sędzia-Komisarz.
§11
1. Syndyk zawiadamia na piśmie uczestników Przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zamknięcia Przetargu.
2. Oferent/Kupujący będzie miał obowiązek stawić się w wyznaczonym przez syndyka terminie we wskazanym przez syndyka miejscu tj. Kancelarii Notarialnej celem zawarcia umowy sprzedaży, która zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Cała oferowana kwota powinna wpłynąć na rachunek masy upadłości najpóźniej dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za datę wpływu uznaje się datę uznania rachunku bankowego masy upadłości.
3. Kupujący nabywa Nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania Upadłego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Termin przetargu/składania ofert: od 13 sierpnia do 13 września 2019 r.

http://serwer1489674.home.pl/Pliki/kortex/WycenaNieruchomosciKORTEX.pdf


Sposób składania ofert


Oferty winny być składane w formie pisemnej do 13 września 2019 r. listem poleconym na adres Syndyka (Piotr Klempka, ul. Jerzego Harasymowicza 5, 33-100 Tarnów) do dnia zakończenia przetargu w zamkniętej (zaklejonej) kopercie do której będzie włożona druga koperta z napisem ,, PRZETARG KORTEX-KORCZYNA w której będzie znajdować złożona oferta. O terminowym złożeniu oferty decyduje data doręczenia oferty Syndykowi. Wymagane wadium 3.000 zł na rachunek masy upadłości 54-2490-0005-0000-4520-1153-9428


Kontakt


Syndyk Piotr Klempka tel: 604 259 471 e-mail: biuro@syndyktarnow.pl Link do zdjęć: http://serwer1489674.home.pl/Pliki/kortex/Korczyna.zip


Pliki do pobrania

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK