Nieruchomość w miejscowości Kuflew 0,57 Ha - 5 przetarg

Opis oferty


Na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 26 lipca 2019 r., Syndyk ogłasza przetarg nieograniczony pisemny.
Tarnów, dn. 24 czerwca 2019 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI KUFLEW (KW SI1M/00116113/6)
WCHODZĄCEJ W SKŁAD MASY UPADŁOŚCI MARKA ŁAZARSKIEGO W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

I. Przedmiot sprzedaży
1. Niniejszy regulamin dotyczy przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży której przedmiotem jest zbycie z wolnej ręki:
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działki nr ew. 381 i 382/1 o łącznej powierzchni 0,57 ha położone w miejscowości Kuflew dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim prowadzi księgę wieczystą o nr SI1M/00116113/6 stanowiących majątek masy upadłości Marka Łazarskiego w upadłości likwidacyjnej.
2. Cena oszacowania przedmiotu sprzedaży wynosi - 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) i została ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego Wioletty Magdziarz-Pawełek (operat szacunkowy z dnia 15.09.2017 r, zalega w aktach postepowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, o którym obwieszczono w MSiG w dniu 13.11.2017 r., a także dostępny jest u Syndyka – organizatora sprzedaży).
3. Cena wywoławcza (minimalna cena sprzedaży) jest równa 1/3 wartości oszacowania tj. 3.670,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100).
4. Sprzedaż może nastąpić za cenę nie mniejszą od ceny wywoławczej.

II. Warunkiem udziału w sprzedaży jest:

1. Przesłanie pisemnej oferty w języku polskim w zapieczętowanej kopercie z napisem „SPRZEDAŻ – MAREK ŁAZARSKI – NIE OTWIERAĆ”, listem poleconym do Biura Syndyka, mieszczącego się przy ul. Harasymowicza 5, 33-100 Tarnów, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o sprzedaży (decyduje data wpływu oferty).
2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% oferowanej ceny na konto w banku Inteligo nr 53 1020 5558 0000 8302 3215 7454.
3. Złożenie pisemnej, oferty zakupu powinno zawierać:
a. Imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu (dla osób fizycznych),
b. Nazwę firmy, dokładny adres, telefon, NIP, Regon oraz dokumenty potwierdzające status prawny oferenta tj. wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c. Wskazanie Przedmiotu sprzedaży,
d. Oferowaną cenę wyrażoną kwotowo,
e. Dowód wpłaty wadium oraz wskazanie rachunku bankowego, na które ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty,
f. oświadczenie zawierające zgodę na pokrycie opłat związanych z nabyciem Przedmiotu sprzedaży tj. „oświadczam, iż wyrażam zgodę na pokrycie wszelkich opłat związanych z nabyciem Przedmiotu sprzedaży”;
g. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym i prawnym Przedmiotu sprzedaży oraz zobowiązanie do niezgłaszania w przyszłości roszczeń z tego tytułu tj. „oświadczam, iż zapoznałem się ze stanem technicznym i prawnym Przedmiotu sprzedaży i zobowiązuję się do niezgłaszania w przyszłości roszczeń z tego tytułu”;
h. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu sprzedaży i przyjęciu jego warunków bez zastrzeżeń tj. „oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu sprzedaży i przyjmuję jego warunki bez zastrzeżeń”;
i. Promesę zwolnienia MSWiA dla oferentów będącymi osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskać zezwolenie,
j. oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta uwidocznione w aktualnym odpisie z KRS-u lub innym właściwym rejestrze,
k. Sprzedaż nie dojdzie do skutku w razie złożenia oferty nie spełniającej warunków określonych w regulaminie przetargu. Natomiast złożona oferta spełniająca wymienione warunki wiąże oferenta do zakończenia procesu sprzedaży,
l. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana będzie zaliczona na poczet ceny nabycia, od wpłacanego wadium nie będą naliczane odsetki,
m. Jeżeli uczestnik przetargu, mimo wyboru oferty, uchyla się od zawarcia umowy, pobrane wadium przepada na rzecz masy upadłości,
n. Sprzedający zastrzega prawo zmiany warunków sprzedaży, jak również jej odwołania bez podania przyczyn,
o. Zastrzega się termin 3 miesięcy do zawarcia umowy sprzedaży, liczony od momentu wyboru oferenta, przy czym przed zawarciem umowy oferent jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia,
p. Niedopuszczalne jest potrącenie wierzytelności przysługującej kupującemu w stosunku do upadłego z ceny nabycia.
q. W skład przedmiotu przetargu nie wchodzą żadne inne składniki masy Upadłości, w szczególności środki zgromadzone w kasie masy upadłości i na rachunkach bankowych masy upadłości oraz należności przysługujące Upadłemu.

III. Przetarg może się odbyć chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie sprzedaży. Otwarcia ofert i wyboru oferenta dokona Syndyk po upływie terminu składania ofert w biurze znajdującym się przy ul. Jerzego Harasymowicza 5, 33-100 Tarnów.

IV. Uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących Przedmiotu sprzedaży jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 604 259 471 lub mailowo pod adresem: biuro@syndyktarnow.pl. Operat szacunkowy można przeglądać również w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków w aktach sprawy toczącej się pod sygn. akt: V GUp 51/17.

V. Sprzedaż uważa się za zamkniętą z chwilą wyboru oferty przez Syndyka. Syndyk zawiadamia uczestników Sprzedaży o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zamknięcia Przetargu.

VI. 1. Oferent/Kupujący będzie miał obowiązek stawić się w wyznaczonym przez syndyka terminie we wskazanym przez syndyka miejscu tj. Kancelarii Notarialnej celem zawarcia umowy sprzedaży, która zostanie sporządzona w formie aktu notarialnego. Cała oferowana kwota powinna wpłynąć na rachunek masy upadłości najpóźniej dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży, przy czym za datę wpływu uznaje się datę uznania rachunku bankowego masy upadłości.
2. Kupujący nabywa Nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania Upadłego.

VII. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz przepisy kodeksu cywilnego.


Termin przetargu/składania ofert: do 11 października 2019 r.

Sposób składania ofert


Pocztą na adres Syndyka lub mailowo, zgodnie z załączonym regulaminem w terminie do 11 października 2019 r. + wadium na wskazane konto masy upadłości.


Kontakt


Syndyk Piotr Klempka, tel: 604 259 471 e-mail: biuro@syndyktarnow.pl


Pliki do pobrania

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK