Przetarg nr 3 na sprzedaż wierzytelności - termin składania ofert do dnia 11 sierpnia 2020 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości SOLARTECH INVEST S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Krakowie w postępowaniu upadłościowym prowadzonym do sygn. akt VIII GUp 38/15 ogłasza o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż wchodzących w skład masy upadłości wierzytelności przysługujących upadłej Spółce od 2 (dwóch) dłużników w łącznej kwocie głównej 126.937,00 zł wraz
z wierzytelnościami ubocznymi.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 38/15 na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 16 stycznia 2020 r. Podstawą prawną sprzedaży pakietu wierzytelności jest
art. 331 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jednolity z dnia 5 lutego 2015 r. Dz.U. 2015, poz. 233 ze zmianami) i inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza pakietu wierzytelności wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości nr 56 1600 1462 1840 2525 1000 0001 pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 11 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie przetargu oraz ewentualnej ustnej licytacji nastąpią w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze.

Sprzedaż prowadzona jest przez syndyka z wolnej ręki. W razie wpływu więcej niż jednej pisemnej oferty, syndyk może przeprowadzić ustną licytację pomiędzy oferentami. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia przetargu lub licytacji bez podania przyczyny. Umowa sprzedaży wierzytelności winna zostać zawarta w ciągu 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Kontakt


Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. Józefa Sarego 2 na III piętrze, a także pocztą elektroniczną. Zapytania należy kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl, ewentualnie telefonicznie pod numerami (12) 623 54 20 lub +48 608 393 998.

Pliki do pobrania 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK