Konkurs ofert na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Majora Łupaszki 17 lokal nr LU4 w Krakowie. Termin składania ofert do dnia 5 grudnia 2022 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budowlano-Instalacyjnego Instem sp. z o.o. w upadłości w Krakowie w ramach postępowania upadłościowego sygn. akt VIII GUp 1192/21/S zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż prawa własności lokalu użytkowego o numerze LU4 o powierzchni 148,80 m2, położonego w budynku przy ul. Majora Łupaszki 17 w Krakowie, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KR1P/00523656/0. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń – sali obsługi i pomieszczenia gospodarczego. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 14880/259477 części
w nieruchomości wspólnej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa – Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
o numerze KR1P/00465160/1.

Sprzedaż następuje z wolnej ręki, na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2022 r. do sygn. akt VIII GUp 1192/21/S i wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej. Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 713.400,00 zł (słownie: siedemset trzynaście tysięcy czterysta złotych 00/100) brutto, co odpowiada cenie 580.000,00 zł netto.

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert na zakup prawa własności nieruchomości do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium
w kwocie 58.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 5 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 6 grudnia 2022 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego
w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się
od zawarcia umowy w terminie do trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny lokalu, możliwe są w dni robocze po ustaleniu terminu z kancelarią syndyka pod numerem telefonu (12) 623 54 21 ewentualnie pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl

Pliki do pobrania