Udział 1 z 6 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej domem w Bielczy. Termin składania ofert do 5 grudnia 2022 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Barbary Morawiec, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
w konkursie na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/6 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni około 130 m2, składającej się z działki ewidencyjnej nr 2785 o powierzchni 0,93 ha położonej w miejscowości Bielcza nr 272, gmina Borzęcin, powiat brzeski, dla której Sąd Rejonowy w Brzesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer TR1B/00078996/4. Przedmiotowy udział należy do spadku po zmarłej Halinie Wiktorii Jaworskiej i jest wolny
od obciążeń.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 66/22/S na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 28 lipca 2022 r. Podstawą prawną sprzedaży są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 17.500,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100).

Syndyk nie dysponuje zgodą wszystkich spadkobierców po zmarłej Halinie Wiktorii Jaworskiej, na zbycie udziału w przedmiocie należącym
do spadku.

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 1.750,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 5 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium
na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpią w dniu 6 grudnia 2022 r.
o godzinie 11:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny nieruchomości, możliwe są w dni robocze po ustaleniu terminu pod numerem telefonu (12) 623 54 21, ewentualnie pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl

Pliki do pobrania