Konkurs ofert na sprzedaż atrakcyjnej działki w miejscowości Złotniki k. Poznania. Termin składania ofert do dnia 27 grudnia 2022 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Romana Chmielowca, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza do składania pisemnych ofert
w konkursie na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości obciążonego prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki ewidencyjnej nr 399/12 o powierzchni 0,6984 ha położonej w miejscowości Złotniki, gmina Suchy Las, powiat poznański, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer PO1P/00205827/4. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka nr 399/12 położona jest w zasadniczej części
na obszarze oznaczonym symbolem 12MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 416/21/S na podstawie zezwolenia Sędziego – komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 22 listopada 2022 r. Podstawą prawną sprzedaży nieruchomości są art. 311 ust. 1 i inne ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 50.000,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu 27 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu
28 grudnia 2022 r. o godzinie 14:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny nieruchomości, możliwe są w dni robocze po ustaleniu terminu pod numerem telefonu (12) 623 54 21, ewentualnie pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl

Pliki do pobrania