Syndyk masy upadłości sprzeda nieruchomość gruntową niezabudowaną w miejscowości Cikowice, gmina Bochnia, woj. małopolskie, o pow. 0.26 ha

Opis oferty


Syndyk masy upadłości informuje, iż przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Cikowicach, w gminie Bochnia, w powiecie bocheńskim, w województwie małopolskim, która objęta jest księgą wieczystą nr TR1O/00053365/4, jednostka ewidencyjna 120102_2 Bochnia - obszar wiejski, obręb nr 0008, Cikowice, składająca się z działek nr 757 o powierzchni 0,06 ha, nr 758 o powierzchni 0,06 ha, nr 759 o powierzchni 0,06 ha oraz nr 760 o powierzchni 0,08 ha, tj. o łącznej powierzchni 0,26 ha.

Sprzedaż wskazanej nieruchomości dokonywana jest w toczącym się pod sygn. akt VIII GUp 116/22/S postepowaniu upadłościowym, które zostało wszczęte na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 20 marca 2022 roku, na podstawie art. 311 ust. 1 w zw. z art. 491(2) ust. 1 oraz art. 491(11a) Prawa upadłościowego.

Przedmiotowa sprzedaż odbywa się w trybie ,,z wolnej ręki", za cenę najkorzystniejszą z zaoferowanych, nie niższą jednak niż 200.000 złotych.

Sposób składania ofert


a) pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście lub za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej w zamkniętej kopercie z opisem: oferta, nieruchomość Cikowice, VIII GUp 116/22/S – NIE OTWIERAĆ, w terminie do dnia 6 października 2022 roku (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii syndyka), na adres syndyka, tj.: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Zbigniew Stańczyk, ul. Jana Zamoyskiego 81/3, 30-519 Kraków;
b) oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne skutkuje pozostawieniem oferty bez rozpoznania;
c) warunkiem uczestnictwa w organizowanej sprzedaży z wolnej ręki jest wpłacenie wadium
w wysokości 20.000,00 złotych (dwudziestu tysięcy złotych 00/100);
d) wadium, o którym mowa w pkt „c” powyżej, należy wpłacić na otworzony rachunek bankowy masy upadłości Ryszarda Juszczaka, który prowadzony jest przez ING Bank Śląski S.A. o nr 58 1050 1445 1000 0097 5134 9540 (w tytule przelewu należy podać dane wpłacającego wraz z dopiskiem: wadium do oferty sprzedaży nieruchomości w Cikowicach, VIII GUp 116/22/S) w terminie do 6 października 2022 roku, pod rygorem odrzucenia oferty (decyduje data wpływu wadium na wskazany rachunek bankowy masy upadłości);
e) wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta została przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym oferentom, których oferty nie zostały przyjęte, wpłacone wadium zostanie zwrócone bez odsetek w terminie do 10 dni od daty rozstrzygnięcia sprzedaży z wolnej ręki;
f) syndyk zachowa wpłacone przez oferenta wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy przenoszącej własność.

Kontakt


Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego
Zbigniew Stańczyk
ul. Jana Zamoyskiego 81/3, 30-519 Kraków
tel. 609-512-116
kontakt@kancelaria-alfa.com

Pliki do pobrania

Zdjęcia