Udział 1 z 8 w spółdzielczym własnościowym prawie do mieszkania w Krakowie. Termin składania ofert do 5 grudnia 2022 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Czesława Markowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ramach postępowania upadłościowego sygn. akt VIII GUp 521/21/S zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż wchodzącego w skład masy udziału w wysokości 1/8 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego numer 7 położonego w Krakowie przy ul. Strzelców nr 7B, dla którego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Pogórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1P/00352023/4. Lokal mieszkalny nr 7 położony jest na 1 piętrze budynku wielolokalowego nr 7B, posiada powierzchnię użytkową 58,10 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki i WC. Lokal posiada przylegający balkon. Przedmiotowa nieruchomość jest w stanie wykończonym. Przedmiotowy udział należy do spadku po zmarłym Henryku Markowiczu.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 521/21/S z wolnej ręki, na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 20 września 2022 r. i wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej. Podstawą prawną sprzedaży są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 45.500,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

W lokalu mieszka Czesław Markowicz wraz z matką. Ponadto jeden z pokoi wynajmowany jest osobie trzeciej.

Syndyk dysponuje zgodą wszystkich spadkobierców po zmarłym Henryku Markowiczu, na zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku.

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert na zakup udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 4.550,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty, upływa w dniu
5 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 6 grudnia 2022 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego przy ul. J. Supniewskiego 11 w Krakowie.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny lokalu mieszkalnego możliwe są w dni robocze po ustaleniu terminu z kancelarią syndyka pod numerem telefonu (12) 623 54 21 ewentualnie pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Pliki do pobrania