Udział 1 z 8 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Leśnica. Termin składania ofert do 5 grudnia 2022 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Czesława Markowicza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w ramach postępowania upadłościowego sygn. akt VIII GUp 521/21/S zaprasza do składania pisemnych ofert w konkursie w konkursie na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 1/8 części w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Leśnica, gminie Stryszów, powiecie wadowickim, województwie małopolskim, obejmującym udział w prawie własności działki ewidencyjnej nr 531/1
o powierzchni 0,3992 ha, nr 564/1 o powierzchni 0,0410 ha, nr 565 o powierzchni 0,0169 ha oraz 566/1 o powierzchni 0,9650 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Wadowicach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1W/00098934/9. Przedmiotowy udział należy do spadku po zmarłym Henryku Markowiczu.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie,
VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 521/21/S z wolnej ręki,
na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 20 września 2022 r. i wywołuje skutki sprzedaży egzekucyjnej. Podstawą prawną sprzedaży są art. 311 ust. 1 i inne ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe oraz inne właściwe przepisy prawa.

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości wynosi 38.000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

Syndyk dysponuje zgodą wszystkich spadkobierców po zmarłym Henryku Markowiczu, na zbycie udziału w przedmiocie należącym do spadku.

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert na zakup udziału w prawie własności nieruchomości do kancelarii syndyka oraz wpłacania przez oferentów wadium w kwocie 3.800,00 zł na rachunek bankowy masy upadłości, pod rygorem odrzucenia oferty upływa w dniu 5 grudnia 2022 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii oraz wpływu wadium na rachunek bankowy masy), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnej licytacji nastąpi w dniu 6 grudnia 2022 r. o godzinie 14:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego przy
ul. J. Supniewskiego 11 w Krakowie.

Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie przyjęta, podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia, a pozostałym uczestnikom konkursu zostanie niezwłocznie zwrócone w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zachowa wpłacone wadium, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, nie dokona wpłaty całej ceny lub uchyli się od zawarcia umowy w terminie do trzech miesięcy od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia licytacji jak również unieważnienia konkursu lub licytacji bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży oraz o szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty, sposobie wpłacania wadium czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Oględziny nieruchomości, możliwe są w dni robocze po ustaleniu terminu pod numerem telefonu (12) 623 54 21, ewentualnie pocztą elektroniczną kierowaną na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl

Pliki do pobrania