Konkurs ofert - Pakiet wierzytelności w postępowaniu VIII GUp 28.21.S - Termin składania ofert do dnia 13 lutego 2023 r.

Opis oferty


Syndyk masy upadłości Kazimierza Rysia, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zaprasza
do składania pisemnych ofert w konkursie na sprzedaż pakietu wchodzących w skład masy upadłości Kazimierza Rysia wierzytelności o wartości nominalnej wynoszącej na dzień 19 stycznia 2023 r. łącznie 188.218,57 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) przysługujących od pięciu dłużników, osób fizycznych, w tym od trzech dłużników solidarnie. Wierzytelności stwierdzone są tytułami wykonawczymi. W stosunku do dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne. Jeden z dłużników solidarnych wykonuje plan spłaty ustalony w toku postępowania upadłościowego.

Sprzedaż dokonywana jest w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt: VIII GUp 28/21/S na podstawie zezwolenia Sędziego-komisarza udzielonego postanowieniem z dnia 28 października 2022 r.

Cena wywoławcza pakietu wierzytelności wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i zero groszy).

Sposób składania ofert


Termin składania pisemnych ofert do kancelarii syndyka upływa w dniu 13 lutego 2023 r. (decyduje data wpływu przesyłki do kancelarii), natomiast otwarcie ofert, przeprowadzenie konkursu oraz ewentualnych dodatkowych negocjacji nastąpią w dniu 14 lutego 2023 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Łukasza Zagórskiego w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia konkursu bez wybrania oferty, swobodnego wyboru oferty bez przeprowadzenia negocjacji lub licytacji jak również unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Kontakt


Szczegółowe informacje o wierzytelności oraz szczegółowych warunkach konkursu ofert, w tym wymogach formalnych oferty czy innych warunkach sprzedaży dostępne są poniżej w plikach do pobrania.

Można je również uzyskać w godzinach 9:00 - 15:00 osobiście w Kancelarii w Krakowie przy ul. J. Supniewskiego 11, a także pocztą elektroniczną. Zapytania proszę kierować na adres e-mail: biuro@zagorski-doradztwo.pl.

Pliki do pobrania