Simona Kieliś

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, ul. gen. Józefa Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Simona Kieliś, PESEL 90062013285, sygnatura akt RZ1Z/GU/43/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Simona Kieliś, PESEL 90062013285, miejsce zamieszkania: Krosno, adres ul. Szklarska 1/26, 38-400 Krosno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Jana Pawła II 13/254, 37-450 Stalowa Wola; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Jana Pawła II 13/254, 37-450 Stalowa Wola; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Kamil Arkadiusz Korzeniec (numer licencji 766); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Kamil Arkadiusz Korzeniec (numer licencji 766) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 (pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Rzeszowie na rachunek bankowy syndyka o numerze: 35249000050000450030085074. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: RZ1Z/GUp-s/91/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 08:14:35
 • Administrator

Adam Polak

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Dworcowa 3 C, 10-413 Olsztyn, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Adam Polak, PESEL 94073111011, sygnatura akt OL1O/GU/39/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Adam Polak, PESEL 94073111011, miejsce zamieszkania: Olsztyn, adres Aleja Wojska Polskiego 6/6, 10-225 Olsztyn, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Pl. Pułaskiego 3 lok. 2, 10-514 Olsztyn.; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Pl. Pułaskiego 3 lok. 2, 10-514 Olsztyn.; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Anna Harpak (numer licencji 1620); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: OL1O/GUp-s/81/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 08:12:22
 • Administrator

Mariusz Nowak

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 blok 10 i 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Mariusz Nowak, PESEL 61060302598, sygnatura akt GW1G/GU/20/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Mariusz Nowak, PESEL 61060302598, miejsce zamieszkania: Gorzów Wielkopolski, adres ul. Poznańska 92, 66-400 Gorzów Wielkopolski, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Nadbrzeżna 17/18, 66-400 Gorzów; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Maciej Laluk (numer licencji 1538); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Maciej Laluk (numer licencji 1538) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 600,00 (sześćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim na rachunek bankowy syndyka o numerze: brakWartości. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: GW1G/GUp-s/26/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 08:10:58
 • Administrator

Katarzyna Gordon

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto, XI Wydział Gosp.ds.Upadł.i Restrukturyz., ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Katarzyna Gordon, PESEL 78091107506, sygnatura akt PO1P/GU/11/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Katarzyna Gordon, PESEL 78091107506, NIP 7642060438, miejsce zamieszkania: Piła, adres ul. Stanisława Żółkiewskiego 16/4, 64-920 Piła, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul.Słoneczna 19, 64-980 Trzcianka ; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul.Słoneczna 19, 64-980 Trzcianka ; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Piotr Birula (numer licencji 1287); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; kosztami postępowania obciążyć dłużnika, którym jest Katarzyna Gordon w zakresie dotychczas poniesionym. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: PO1P/GUp-s/20/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gosp.ds.Upadł.i Restrukturyz..
 • Dodano: 2022-05-24 08:09:29
 • Administrator

ZYGMUNT KLUNDER

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Toruńska 64A, 85-128 Bydgoszcz, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest ZYGMUNT KLUNDER , PESEL 41031406535, sygnatura akt BY1B/GU/246/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest ZYGMUNT KLUNDER , PESEL 41031406535, miejsce zamieszkania: Inowrocław, adres Józefa Chociszewskiego 23/147, 88-100 Inowrocław, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok.22, 62-700 Turek; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego ul. Plac Henryka Sienkiewicza 2 lok.22, 62-700 Turek; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Łukasz Marciniak (numer licencji 953); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Łukasz Marciniak (numer licencji 953) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy na rachunek bankowy syndyka o numerze: 87 1090 1229 0000 0001 4272 8588. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: BY1B/GUp-s/199/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 08:07:59
 • Administrator

Danuta Stefaniuk

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód zs w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Danuta Stefaniuk, PESEL 51051710565, sygnatura akt LU1S/GU/80/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Danuta Stefaniuk, PESEL 51051710565, miejsce zamieszkania: Biała Podlaska, adres ul. Górna 33/57, 21-500 Biała Podlaska, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Tomasz Lis (numer licencji 1418); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Tomasz Lis (numer licencji 1418) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2500,00 (dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 97 1090 2590 0000 0001 4500 4424. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: LU1S/GUp-s/124/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 08:06:21
 • Administrator

Bogumiła Rydzińska

Sąd Rejonowy w Toruniu 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Władysława Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Bogumiła Rydzińska, PESEL 68030806746, sygnatura akt TO1T/GU/244/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Bogumiła Rydzińska, PESEL 68030806746, miejsce zamieszkania: Toruń, adres Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15A/55, 87-100 Toruń, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Wojska Polskiego 65a/ pok. 203, 85-825 Bydgoszcz; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Wojska Polskiego 65a/ pok. 203, 85-825 Bydgoszcz; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Katarzyna Piasecka (numer licencji 1642); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Katarzyna Piasecka (numer licencji 1642) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 800,00 (osiemset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu na rachunek bankowy syndyka o numerze: 39 8179 0009 0041 5501 2000 0010; kosztami postępowania obciążyć dłużnika, którym jest Bogumiła Rydzińska w zakresie dotychczas poniesionym. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: TO1T/GUp-s/151/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 08:04:51
 • Administrator

Urszula Horabik

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, VIII Wydz.Gosp.dla spraw upad.i restrukt, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Urszula Horabik, PESEL 63041500683, sygnatura akt KR1S/GU/170/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Urszula Horabik, PESEL 63041500683, NIP 6811367507, miejsce zamieszkania: Myślenice, adres Myślenice 11a, 32-400 Myślenice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: al. Pokoju 78/pok. 313, 31-564 Kraków; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: al. Pokoju 78/pok. 313, 31-564 Kraków; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Marian Wasilewski (numer licencji 560); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Marian Wasilewski (numer licencji 560) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2000,00 (dwa tysiące złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy syndyka o numerze: 89 1090 2590 0000 0001 4486 9447 . Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: KR1S/GUp-s/82/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydz.Gosp.dla spraw upad.i restrukt.
 • Dodano: 2022-05-24 08:03:09
 • Administrator

Bronisława Buciuto

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach , X Wydział Gospodarczy, ul. Józefa Lompy 14, 40-040 Katowice, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 17 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Bronisława Buciuto, PESEL 39022305761, sygnatura akt KA1K/GU/25/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Bronisława Buciuto, PESEL 39022305761, miejsce zamieszkania: Tychy, adres al. Niepodległości 48/18, 43-100 Tychy, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Syndyk Robert Sczendzina , ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Syndyk Robert Sczendzina , ul. Kilińskiego 16/10, 40-062 Katowice; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Robert Jerzy Sczendzina (numer licencji 665); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Robert Jerzy Sczendzina (numer licencji 665) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach . Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: KA1K/GUp-s/68/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 08:01:43
 • Administrator

Dariusz Kmon

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że z dniem 27.03.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Dariusza Kmon – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 23.02.2022., sygn. akt BB1B/GU/47/2022
 • Dodano: 2022-05-24 08:00:14
 • Administrator

Daniel Szumański

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Daniel Szumański, PESEL 82042001870, sygnatura akt BI1B/GU/218/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Daniel Szumański, PESEL 82042001870, miejsce zamieszkania: Suwałki, adres Janusza Korczaka 5/3, 16-400 Suwałki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Miła 1, 16 - 400 Suwałki; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Miła 1, 16 - 400 Suwałki; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Piotr Tarasiewicz (numer licencji 888); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Piotr Tarasiewicz (numer licencji 888) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 (pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku na rachunek bankowy syndyka o numerze: .. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: BI1B/GUp-s/158/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 07:59:20
 • Administrator

Adam Prejs

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Adam Prejs, PESEL 54092619097, sygnatura akt BI1B/GU/212/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Adam Prejs, PESEL 54092619097, NIP 5251575999, miejsce zamieszkania: Obrębiec, adres Obrębiec 39, 06-415 Obrębiec, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Przasnyska 6a, 5 piętro, 01-756 Warszawa; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Przasnyska 6a, 5 piętro, 01-756 Warszawa; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Marcin Kopacz (numer licencji 827); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Marcin Kopacz (numer licencji 827) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 (pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku na rachunek bankowy syndyka o numerze: .. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: BI1B/GUp-s/157/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 07:57:52
 • Administrator

Joanna Supryn

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 12.04.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Joanny Supryn – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 10.03.2022r., sygn. akt PL1P/GU/45/2022
 • Dodano: 2022-05-24 07:56:07
 • Administrator

Piotr Zając

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód zs w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Piotr Zając, PESEL 76011803318, sygnatura akt LU1S/GU/90/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Piotr Zając, PESEL 76011803318, NIP 7121912229, miejsce zamieszkania: Lublin, adres ul. Jaspisowa 18/21, 20-583 Lublin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Bursaki 14/31, 20-150 Lublin; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Bursaki 14/31, 20-150 Lublin; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Leszek Henryk Jarosz (numer licencji 62); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Leszek Henryk Jarosz (numer licencji 62) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2500,00 (dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 07 8025 0007 0710 4910 3000 0010. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: LU1S/GUp-s/122/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 07:31:42
 • Administrator

Stanisława Nicał

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 09.04.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Stanisławy Nicał – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 09.03.2022r., sygn. akt PL1P/GU/35/2022
 • Dodano: 2022-05-24 07:30:12
 • Administrator

Grażyna Kardasz

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Katowicach Wschód, X Wydział Gospodarczy, ul. Józefa Lompy 14, 40-040 Katowice, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Grażyna Kardasz, PESEL 64110203829, sygnatura akt KA1K/GU/597/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Grażyna Kardasz, PESEL 64110203829, miejsce zamieszkania: Katowice, adres Wiązowa 7D/42, 40-175 Katowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: BIENIOSZEK BIEL UJMA KACZOR DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI SPÓŁKA JAWNA (KRS 0000909795); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe . Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: KA1K/GUp-s/67/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 07:29:26
 • Administrator

Rutkowski Paweł

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie zs w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Rutkowski Paweł, PESEL 67010912330, sygnatura akt LU1S/GU/144/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Rutkowski Paweł, PESEL 67010912330, NIP 8211507303, miejsce zamieszkania: Siedlce, adres Nowy Świat 13/12, 81-110 Siedlce, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa ; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa ; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Gołąb (numer licencji 140); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Gołąb (numer licencji 140) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2500,00 (dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 55 1090 1870 0000 0001 4476 2409 . Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: LU1S/GUp-s/120/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Dodano: 2022-05-24 07:27:34
 • Administrator

KRZYSZTOF Kubiak

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód zs w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest KRZYSZTOF Kubiak, PESEL 83052400158, sygnatura akt LU1S/GU/138/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest KRZYSZTOF Kubiak, PESEL 83052400158, miejsce zamieszkania: Trzebucza, adres Grębków 21, 07-110 Grębków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki ; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Ul. Zachodnia 20a, 05-300 Mińsk Mazowiecki ; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Paweł Chmieliński (numer licencji 1503); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Paweł Chmieliński (numer licencji 1503) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2500,00 (dwa tysiące pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy syndyka o numerze: 45 1870 1045 2078 1048 6325 0001 . Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: LU1S/GUp-s/121/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Lublinie, IX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 07:25:39
 • Administrator

Krzysztof Oniszczenko

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XII Wydział Gospodarczy, ul. Gabriela Narutowicza 19, 70-231 Szczecin, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Krzysztof Oniszczenko , PESEL 83110807215, sygnatura akt SZ1S/GU/192/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Krzysztof Oniszczenko , PESEL 83110807215, NIP 8522347592, miejsce zamieszkania: Szczecin, adres Gdyńska 11/4, 71-534 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. 5 Lipca 44/1 70-374 Szczecin ; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. 5 Lipca 44/1 70-374 Szczecin ; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Natalia Leszczyńska (numer licencji 852); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Natalia Leszczyńska (numer licencji 852) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1000,00 (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie na rachunek bankowy syndyka o numerze: 63 1240 3813 1111 0010 6511 5775. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: SZ1S/GUp-s/30/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-24 07:24:00
 • Administrator

Aleksander Bek

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XIV Wydz.Gospod.ds.Upadł. i Restrukt., ul. Pomorska 37, 90-203 Łódź, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Aleksander Bek, PESEL 72022308716, sygnatura akt LD1M/GU/10/2021, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Aleksander Bek, PESEL 72022308716, NIP 9471112565, miejsce zamieszkania: Łódź, adres ul. Mikołaja Kopernika 59/7, 91-519 Łódź, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Ul. Kasprzaka 3 91-078 Łódź ; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Ul. Kasprzaka 3 91-078 Łódź ; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Witold Piotr Pawlak (numer licencji 603); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Witold Piotr Pawlak (numer licencji 603) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 (pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na rachunek bankowy syndyka o numerze: 35 1090 2705 0000 0001 5042 1971. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: LD1M/GUp-s/17/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydz.Gospod.ds.Upadł. i Restrukt..
 • Dodano: 2022-05-24 07:21:56
 • Administrator

Marlena Przybyszewska

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 28.04.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Marleny Przybyszewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 28.03.2022r., sygn. akt PL1P/GU/81/2022
 • Dodano: 2022-05-23 22:37:37
 • Administrator

Anna Małgorzata Krupkowska

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Anna Małgorzata Krupkowska, PESEL 81082713765, sygnatura akt BI1B/GU/194/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Anna Małgorzata Krupkowska, PESEL 81082713765, miejsce zamieszkania: Zabłudów, adres Adama Mickiewicza 8/4, 16-060 Zabłudów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Kudrycze 11a, 16 - 060 Zabłudów; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Kudrycze 11a, 16 - 060 Zabłudów; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Dariusz Popławski (numer licencji 627); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Dariusz Popławski (numer licencji 627) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 (pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku na rachunek bankowy syndyka o numerze: .. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: BI1B/GUp-s/156/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-23 22:36:51
 • Administrator

Agnieszka Zalewska

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 22.04.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Joanny Zalewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 22.03.2022r.
 • Dodano: 2022-05-23 22:35:14
 • Administrator

Paweł Filas

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Paweł Filas, PESEL 77041206814, prowadzonej pod sygn. akt KR1S/GU/30/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Paweł Filas, PESEL 77041206814, NIP 6781708115, miejsce zamieszkania: Kraków, adres ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 16/164, 31-234 Kraków, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Supniewskiego 11, 31-527 Kraków; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Piotr Kaleciak (numer licencji 479); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz; stwierdzić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Piotr Kaleciak (numer licencji 479) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy syndyka o numerze: 55 1090 2590 0000 0001 4674 0704. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: KR1S/GUp/11/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 • Dodano: 2022-05-23 22:34:33
 • Administrator

Paweł Zalewski

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 22.04.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Pawła Zalewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 22.03.2022r.
 • Dodano: 2022-05-23 22:33:06
 • Administrator

Klaudia Chojnacka

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 22.04.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Klaudii Chojanckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 21.03.2022r.
 • Dodano: 2022-05-23 22:32:16
 • Administrator

Andrzej Otremba

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości Andrzeja Otremby – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 29 marca 2022 roku sygn. akt CZ1C/GU/22/2022 uprawomocniło się w dniu 29 kwietnia 2022 roku
 • Dodano: 2022-05-23 22:31:33
 • Administrator

Ewa Komorowska

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości Ewy Komorowskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 17 marca 2022 roku sygn. akt CZ1C/GU/11/2021 uprawomocniło się w dniu 20 kwietnia 2022 roku
 • Dodano: 2022-05-23 22:30:37
 • Administrator

Przemysław Wałęga

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Częstochowie VIII Wydział Gospodarczy zwraca się o dokonanie obwieszczenia o treści: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, informuje, że postanowienie o ogłoszeniu upadłości Przemysława Wałęgi – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 28 marca 2022 roku sygn. akt CZ1C/GU/8/2021 uprawomocniło się w dniu 28 kwietnia 2022 roku.
 • Dodano: 2022-05-23 22:29:50
 • Administrator

ROEL SP. z o.o.

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 blok 10 i 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika ROEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000426407, prowadzonej pod sygn. akt GW1G/GU/26/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika ROEL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000426407, siedziba: Nowy Lubusz, adres Nowy Lubusz 8, 69-100 Nowy Lubusz, NIP 5981630558; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Roosvelta 16/2, 66-400 Gorzów; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Roosvelta 16/2, 66-400 Gorzów; stwierdzić, że funkcję sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; stwierdzić, że funkcję zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił sędzia; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Anita Pielin (numer licencji 1079); wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: GW1G/GUp/2/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-23 22:29:00
 • Administrator

TOMASZ BABKOWSKI

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest TOMASZ BABKOWSKI, PESEL 85120210139, sygnatura akt BI1B/GU/46/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest TOMASZ BABKOWSKI, PESEL 85120210139, NIP 8442069033, miejsce zamieszkania: Suwałki, adres Osiedle II 8/28, 16-400 Suwałki, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Miła 1, 16 - 400 Suwałki; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Miła 1, 16 - 400 Suwałki; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Piotr Tarasiewicz (numer licencji 888); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Piotr Tarasiewicz (numer licencji 888) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 (pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku na rachunek bankowy syndyka o numerze: .. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: BI1B/GUp-s/155/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-23 22:27:19
 • Administrator

Małgorzata Szymik

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Treść obwieszczenia
 • Dodano: 2022-05-23 22:25:42
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2022-05-23 22:25:58

Bartosz Prokopowicz

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Postanowienie z dnia 5 kwietnia 2022 roku o ogłoszeniu upadłości wobec dłużnika Bartosza Prokopowicza uprawomocniło się z dniem 13 kwietnia 2022 roku.
 • Dodano: 2022-05-23 22:24:15
 • Administrator

Bogusław Łukaszek

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Postanowienie z dnia 15.02.2022r. o ogłoszeniu upadłości Bogusława Łukaszek osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej jest prawomocne z dniem 18.03.2022r
 • Dodano: 2022-05-23 22:23:36
 • Administrator

Marek Pilch

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że z dniem 27.03.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Marka Pilch – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 23.02.2022., sygn. akt BB1B/GU/78/2022
 • Dodano: 2022-05-23 22:22:56
 • Administrator

Ireneusz Barański

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Postanowienie z dnia 18 lutego 2022 roku o ogłoszeniu upadłości wobec dłużnika Ireneusza Barańskiego uprawomocniło się z dniem 26 lutego 2022 roku
 • Dodano: 2022-05-23 22:22:14
 • Administrator

Ireneusz Malec

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 12.04.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Ireneusza Malec – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 09.03.2022r., sygn. akt PL1P/GU/8/2021
 • Dodano: 2022-05-23 22:21:32
 • Administrator

Marek Paluszewski

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 27.04.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Marka Paluszewskiego – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 24.01.2022r., sygn. akt PL1P/GU/6/2021
 • Dodano: 2022-05-23 22:20:52
 • Administrator

Przemysław Duda

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Katowicach Wschód, X Wydział Gospodarczy, ul. Józefa Lompy 14, 40-040 Katowice, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Przemysław Duda, PESEL 77040220075, sygnatura akt KA1K/GU/461/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Przemysław Duda, PESEL 77040220075, miejsce zamieszkania: Czechowice-Dziedzice, adres: ul. Władysława Orkana 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Wojciech Płachetka (numer licencji 1386); wskazać, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: KA1K/GUp-s/66/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-23 22:20:13
 • Administrator

Mariusz Pietrzak

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 20.04.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Mariusza Pietrzaka – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 18.03.2022r., sygn. akt PL1P/GU/8/2022
 • Dodano: 2022-05-23 22:18:40
 • Administrator

Zbigniew Kijek

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Adama Mickiewicza 103, 15-950 Białystok, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Zbigniew Kijek, PESEL 71010609255, sygnatura akt BI1B/GU/121/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Zbigniew Kijek, PESEL 71010609255, NIP 7181336491, miejsce zamieszkania: Piątnica Poduchowna, adres Czarnocka 33, 18-421 Piątnica Poduchowna, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Mazowiecka 6, 07-410 Ostrołęka; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Mazowiecka 6, 07-410 Ostrołęka; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Janusz Mierzejewski (numer licencji 236); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Janusz Mierzejewski (numer licencji 236) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 (pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku na rachunek bankowy syndyka o numerze: .. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: BI1B/GUp-s/154/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Białymstoku, VII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-23 22:17:56
 • Administrator

Anna Kamińska

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 06.05.2022 r. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego w Płocku V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 05.04.2022 r. o ogłoszeniu upadłości Anny Kamińskiej, sygn. akt PL1P/GU/136/2022
 • Dodano: 2022-05-23 22:06:38
 • Administrator

Roman Chmiel

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 20.04.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Romana Chmiel – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 18.03.2022r., sygn. akt PL1P/GU/14/2021
 • Dodano: 2022-05-23 22:05:54
 • Administrator

Krystyna Krutczenko

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 20.04.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Krystyny Krutczenko – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 11.03.2022r., sygn. akt PL1P/GU/1/2022
 • Dodano: 2022-05-23 21:52:16
 • Administrator

Kazimiera Gawecka

Sąd Rejonowy w Płocku 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Płocku V Wydział Gospodarczy, Sekcja do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych informuje, że z dniem 09.04.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Kazimiery Gaweckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 09.03.2022r., sygn. akt PL1P/GU/25/2021
 • Dodano: 2022-05-23 21:51:35
 • Administrator

Piotr Ignaczak

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o prawomocności postanowienia
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że z dniem 12.02.2022 r. uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości Piotra Ignaczak – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 13.01.2022., sygn. akt BB1B/GU/15/2021
 • Dodano: 2022-05-23 21:50:43
 • Administrator

Ewelina Zimnicka

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Katowicach Wschód, X Wydział Gospodarczy, ul. Józefa Lompy 14, 40-040 Katowice, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Ewelina Zimnicka, PESEL 80040612720, sygnatura akt KA1K/GU/580/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Ewelina Zimnicka, PESEL 80040612720, NIP 6321809783, miejsce zamieszkania: Jaworzno, adres: ul. Stanisława Staszica 4a, 43-600 Jaworzno, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Młyńska 2/1, 44-100 Gliwice; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Aleksander Rutkowski (numer licencji 1597); wskazać, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: KA1K/GUp-s/65/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-23 21:50:02
 • Administrator

Piotr Owczarek

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Piotr Owczarek, PESEL 58031303335, sygnatura akt KR1S/GU/236/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Piotr Owczarek, PESEL 58031303335, miejsce zamieszkania: Chrzanów, adres ul. Kadłubek 25a, 32-500 Chrzanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. PCK 10/7, 40-057 Katowice; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: BIENIOSZEK BIEL UJMA KACZOR DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI SPÓŁKA JAWNA (KRS 0000909795); wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: BIENIOSZEK BIEL UJMA KACZOR DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI SPÓŁKA JAWNA (KRS 0000909795) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2000,00 (dwa tysiące złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie na rachunek bankowy syndyka o numerze: 22 1050 1214 1000 0090 8133 0996. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: KR1S/GUp-s/81/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydz.Gosp.dla spraw upad.i restrukt.
 • Dodano: 2022-05-23 21:48:28
 • Administrator

Paweł Marciniak

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Katowicach Wschód, X Wydział Gospodarczy, ul. Józefa Lompy 14, 40-040 Katowice, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Paweł Marciniak, PESEL 79052109371, sygnatura akt KA1K/GU/454/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Paweł Marciniak, PESEL 79052109371, miejsce zamieszkania: Katowice, adres: ul. Dębowa 25/7, 40-108 Katowice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Kilińskiego 34, 40-062 Katowice; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Adrian Dzwonek (numer licencji 1372); wskazać, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: KA1K/GUp-s/64/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-23 21:46:54
 • Administrator

Paweł Wolski

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2022-05-23. Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Katowicach Wschód, X Wydział Gospodarczy, ul. Józefa Lompy 14, 40-040 Katowice, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Paweł Wolski, PESEL 84041409376, sygnatura akt KA1K/GU/224/2022, postanowił: ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Paweł Wolski, PESEL 84041409376, miejsce zamieszkania: Gliwice, adres: ul. Lipowa 52, 43-227 Gliwice, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów; wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów; wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Wojciech Płachetka (numer licencji 1386); wskazać, że postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego; wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny; przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach. Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: KA1K/GUp-s/63/2022. Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy.
 • Dodano: 2022-05-23 21:45:39
 • Administrator
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK