Hańderek Joanna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68681. Hańderek Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 63/20 of, VI GUp 357/20. [BMSiG-69511/2020] Postanowieniem z dnia 9 września 2020 r., Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 63/20 of, postanowił: 1. ogłosić upadłość Joanny Hańderek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 80020402424, zamieszkałej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Podhalańska 50; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Mirosławę Huczek; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230; 5. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 357/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68681
 • Dodano: 2020-12-04 15:43:00
 • Administrator

Hańderek Joanna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68681. Hańderek Joanna. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 63/20 of, VI GUp 357/20. [BMSiG-69511/2020] Postanowieniem z dnia 9 września 2020 r., Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 63/20 of, postanowił: 1. ogłosić upadłość Joanny Hańderek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 80020402424, zamieszkałej: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Podhalańska 50; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na sędziego komisarza wyznaczyć SSR Mirosławę Huczek; 4. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230; 5. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 357/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68681
 • Dodano: 2020-12-04 15:42:57
 • Administrator

Gryta Helena

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68680. Gryta Helena. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 219/20 „of”. [BMSiG-69430/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2020 r. ogłosił upadłość Heleny Gryty, zamieszkałej w miejscowości: Szastarka Wieś 73, 23-225 Szastarka, PESEL 58031513868, NIP 8621146709, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Skipora, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 734. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Heleny Gryty jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Przemysławowi Skiporowi kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Heleny Gryty jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Heleny Gryty jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 219/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68680
 • Dodano: 2020-12-04 15:42:01
 • Administrator

Gryta Helena

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-10-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68680. Gryta Helena. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 219/20 „of”. [BMSiG-69430/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 października 2020 r. ogłosił upadłość Heleny Gryty, zamieszkałej w miejscowości: Szastarka Wieś 73, 23-225 Szastarka, PESEL 58031513868, NIP 8621146709, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Przemysława Skipora, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 734. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Pogodna 36/11, 20-337 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Heleny Gryty jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Przemysławowi Skiporowi kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Heleny Gryty jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Heleny Gryty jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 219/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68680
 • Dodano: 2020-12-04 15:41:57
 • Administrator

Grabowski Antoni

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68679. Grabowski Antoni. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych w Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 394/20 „of”, IX GUp 306/20. [BMSiG-69272/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 24 listopada 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 394/20 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Antoniego Grabowskiego, zamieszkałego: 22-400 Zamość, ul. Oboźna 7/43, PESEL 57061305135, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934; III. wezwać wierzycieli upadłego Antoniego Grabowskiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Kilińskiego 89A, 22-400 Zamość; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Antoniego Grabowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Antoniego Grabowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Antoniego Grabowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 306/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68679
 • Dodano: 2020-12-04 15:41:05
 • Administrator

Grabowski Antoni

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68679. Grabowski Antoni. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych w Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 394/20 „of”, IX GUp 306/20. [BMSiG-69272/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 24 listopada 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 394/20 „of”, wydał postanowienie o następującej treści: I. ogłosić upadłość Antoniego Grabowskiego, zamieszkałego: 22-400 Zamość, ul. Oboźna 7/43, PESEL 57061305135, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marka Nowaka, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 934; III. wezwać wierzycieli upadłego Antoniego Grabowskiego, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Kilińskiego 89A, 22-400 Zamość; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Antoniego Grabowskiego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VI. przyznać syndykowi masy upadłości zaliczkę w kwocie 3.000 (trzy tysiące) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Antoniego Grabowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Antoniego Grabowskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 306/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68679
 • Dodano: 2020-12-04 15:41:01
 • Administrator

Glajzner Karolina

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68678. Glajzner Karolina. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 373/20, VIII GUp 279/20. [BMSiG-69389/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 373/20, ogłosił upadłość Karoliny Glajzner, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 79052917149, NIP 7511522588, zamieszkałej: 42-130 Pierzchno 67E. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Funkcje Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będą pełnić sędziowie. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Niny Pełki, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1427, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 52/1. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 279/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68678
 • Dodano: 2020-12-04 15:40:11
 • Administrator

Glajzner Karolina

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68678. Glajzner Karolina. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 373/20, VIII GUp 279/20. [BMSiG-69389/2020] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 roku, sygn. akt VIII GU 373/20, ogłosił upadłość Karoliny Glajzner, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, numer PESEL 79052917149, NIP 7511522588, zamieszkałej: 42-130 Pierzchno 67E. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Funkcje Sędziego komisarza oraz zastępcy Sędziego komisarza będą pełnić sędziowie. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Niny Pełki, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1427, adres biura: 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 52/1. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi na adres biura w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 279/20. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego i art. 382 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68678
 • Dodano: 2020-12-04 15:40:08
 • Administrator

Giemza Krystyna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68677. Giemza Krystyna. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 135/20 of, VI GUp 457/20. [BMSiG-69408/2020] Postanowieniem z dnia 21 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 135/20 of, postanowił: 1. ogłosić upadłość Krystyny Giemza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 55031308568, zamieszkałej: 43-300 Bielsko- -Biała, ul. Głowackiego 18/4; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na Sędziego Komisarza wyznaczyć SSR Mirosławę Huczek; 4. na Syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230; 5. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 457/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68677
 • Dodano: 2020-12-04 15:39:13
 • Administrator

Giemza Krystyna

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-21. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68677. Giemza Krystyna. Sąd Rejonowy w Bielsku- -Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 135/20 of, VI GUp 457/20. [BMSiG-69408/2020] Postanowieniem z dnia 21 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 135/20 of, postanowił: 1. ogłosić upadłość Krystyny Giemza, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 55031308568, zamieszkałej: 43-300 Bielsko- -Biała, ul. Głowackiego 18/4; 2. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. na Sędziego Komisarza wyznaczyć SSR Mirosławę Huczek; 4. na Syndyka masy upadłości wyznaczyć Lucynę Tokarz, nr licencji 1230; 5. stwierdzić, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 457/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68677
 • Dodano: 2020-12-04 15:39:10
 • Administrator

Frącz Danuta

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68676. Frącz Danuta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 938/20, XIV GUp 507/20. [BMSiG-69441/2020] Sygn. akt XIV GU 938/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Danuty Frącz, numer PESEL 53091501420, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 507/20. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Raja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 446. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Wigury 30 A/lok. 11, 90-319 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68676
 • Dodano: 2020-12-04 15:37:13
 • Administrator

Frącz Danuta

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2020-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68676. Frącz Danuta. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GU 938/20, XIV GUp 507/20. [BMSiG-69441/2020] Sygn. akt XIV GU 938/20 OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 roku ogłosił upadłość dłużnika Danuty Frącz, numer PESEL 53091501420, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygn. akt XIV GUp 507/20. Na syndyka masy upadłości wyznaczono Michała Raja, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego o numerze 446. Na powyższe postanowienie o ogłoszeniu upadłości wierzycielowi przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych - w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w powyższy sposób, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Wigury 30 A/lok. 11, 90-319 Łódź, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68676
 • Dodano: 2020-12-04 15:37:09
 • Administrator

Ekert Bogdan

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68675. Ekert Bogdan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 413/20 of, V GUp 500/20 of. [BMSiG-69165/2020] I. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 19 października 2020 r., sygn. akt V GU 413/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 26 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Bogdana Ekert, numer PESEL 55121100056, zam.: ul. Ojca Anzelma Kubita 15, 38-455 Głowienka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczono syndyka w osobie: Piotr Sitko, nr lic. 816; adres: ul. A. Fredry 10/11, kod pocztowy 35-005, miejscowość Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednie przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. III. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. IV. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosił swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 500/20 of. V. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. VI. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. VII. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68675
 • Dodano: 2020-12-04 15:36:24
 • Administrator

Ekert Bogdan

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2020-10-19. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68675. Ekert Bogdan. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 413/20 of, V GUp 500/20 of. [BMSiG-69165/2020] I. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 19 października 2020 r., sygn. akt V GU 413/20 of, na skutek wniosku złożonego dnia 26 czerwca 2020 r. ogłosił upadłość Bogdana Ekert, numer PESEL 55121100056, zam.: ul. Ojca Anzelma Kubita 15, 38-455 Głowienka, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, II. wyznaczono syndyka w osobie: Piotr Sitko, nr lic. 816; adres: ul. A. Fredry 10/11, kod pocztowy 35-005, miejscowość Rzeszów. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednie przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. III. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. IV. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosił swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 500/20 of. V. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. VI. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. VII. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68675
 • Dodano: 2020-12-04 15:36:20
 • Administrator

Dyderski Zbigniew

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68674. Dyderski Zbigniew. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 284/20. [BMSiG-69295/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2020 r. ogłosił upadłość Zbigniewa Dyderskiego, zamieszkałego w Garwolinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 55 m. 62, 08-400 Garwolin, PESEL 56082700675, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Roberta Kosmali, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1142. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnić referendarz sądowy, a funkcję zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnić sędzia. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Zbigniewa Dyderskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Robertowi Kosmalowi kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Dyderskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Zbigniewa Dyderskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 284/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68674
 • Dodano: 2020-12-04 15:34:49
 • Administrator

Dyderski Zbigniew

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-11-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68674. Dyderski Zbigniew. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 284/20. [BMSiG-69295/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2020 r. ogłosił upadłość Zbigniewa Dyderskiego, zamieszkałego w Garwolinie przy ul. Tadeusza Kościuszki 55 m. 62, 08-400 Garwolin, PESEL 56082700675, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Roberta Kosmali, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1142. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd określił, że funkcję Sędziego komisarza będzie pełnić referendarz sądowy, a funkcję zastępcy Sędziego komisarza będzie pełnić sędzia. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Zbigniewa Dyderskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Robertowi Kosmalowi kwotę 2.000,00 (dwa tysiące) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Zbigniewa Dyderskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Zbigniewa Dyderskiego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 284/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68674
 • Dodano: 2020-12-04 15:34:46
 • Administrator

Dużyński Damian

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68673. Dużyński Damian. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 267/20, VI GUp 394/20 of/W. [BMSiG-69379/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 roku, o sygn. akt VI GU 267/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Damiana Dużyńskiego, zamieszkałego: ul. Podgórska 7C/22, 81-166 Gdynia, nr ewidencyjny PESEL 76071206957, nieprowadzącego działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego, IV. wyznaczyć syndyka w osobie Grażyny Ossowskiej- -Mazurek - numer licencji 294, V. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny, VI. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości. Stosownie do art. 54a ustawy Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części (pkt VII) dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza SSR Jacka Werengowskiego, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 394/20 of/W. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68673
 • Dodano: 2020-12-04 15:34:01
 • Administrator

Dużyński Damian

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68673. Dużyński Damian. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 267/20, VI GUp 394/20 of/W. [BMSiG-69379/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 roku, o sygn. akt VI GU 267/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Damiana Dużyńskiego, zamieszkałego: ul. Podgórska 7C/22, 81-166 Gdynia, nr ewidencyjny PESEL 76071206957, nieprowadzącego działalności gospodarczej, II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości, zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, III. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego, IV. wyznaczyć syndyka w osobie Grażyny Ossowskiej- -Mazurek - numer licencji 294, V. jako podstawę jurysdykcji sądu wskazać art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, określając, że postępowanie opisane w pkt I niniejszego orzeczenia ma charakter główny, VI. kosztami postępowania obciążyć dłużnika, uznając je za uiszczone w całości. Stosownie do art. 54a ustawy Prawo upadłościowe, wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części (pkt VII) dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zgłoszenia wierzytelności należy składać do Sędziego komisarza SSR Jacka Werengowskiego, na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, 80-126 Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, z podaniem sygnatury akt VI GUp 394/20 of/W. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68673
 • Dodano: 2020-12-04 15:33:57
 • Administrator

Goczoł Dawid

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68672. Goczoł Dawid. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 621/20/6. [BMSiG-69533/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie X GU 1612/20/6 ogłosił upadłość dłużnika Dawida Goczoła (Goczoł), zamieszkałego w Kryrach, posiadającego nr PESEL 90081409593, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą XII GUp 621/20/6. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Płachetki, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1386. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Dawida Goczoła, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). Sąd stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19). Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 Prawo upadłościowe „Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Wojciech Płachetka MW Kancelaria, ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów, strona internetowa: www.mwkancelaria.eu, adres e-mail: w.plachetka@mwkancelaria.eu, numer telefonu: +48 32 219 70 44. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68672
 • Dodano: 2020-12-04 15:32:47
 • Administrator

Goczoł Dawid

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2020-11-18. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68672. Goczoł Dawid. Sąd Rejonowy Katowice- -Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 621/20/6. [BMSiG-69533/2020] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie X GU 1612/20/6 ogłosił upadłość dłużnika Dawida Goczoła (Goczoł), zamieszkałego w Kryrach, posiadającego nr PESEL 90081409593, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie obecnie toczy się pod sygnaturą XII GUp 621/20/6. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Wojciecha Płachetki, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1386. Sąd wzywa wierzycieli upadłego Dawida Goczoła, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi na adres jego biura: ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd stwierdza, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228). Sąd stwierdza, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym, a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE.L 2015 nr 141, str. 19). Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 Prawo upadłościowe „Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze (Monitorze Sądowym i Gospodarczym), przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich”. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura syndyka: Wojciech Płachetka MW Kancelaria, ul. Powstańców Śląskich 1, 43-190 Mikołów, strona internetowa: www.mwkancelaria.eu, adres e-mail: w.plachetka@mwkancelaria.eu, numer telefonu: +48 32 219 70 44. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68672
 • Dodano: 2020-12-04 15:32:43
 • Administrator

Ćwik Stanisław

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68671. Ćwik Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 172/20. [BMSiG-69542/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 172/20, ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Ćwik, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 58101301210, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Beata Janas, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68671
 • Dodano: 2020-12-04 15:31:53
 • Administrator

Ćwik Stanisław

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-11-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68671. Ćwik Stanisław. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 172/20. [BMSiG-69542/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 172/20, ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Ćwik, zamieszkałego w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 58101301210, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Beata Janas, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68671
 • Dodano: 2020-12-04 15:31:49
 • Administrator

Czuczman Piotr

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68670. Czuczman Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 387/20 of, V GUp 295/20 of. [BMSiG-69528/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 387/20 of, ogłosił upadłość Piotra Czuczman, numer PESEL 74051901016, NIP 7531392031, zamieszkałego: 48-303 Nysa, ul. Kasprowicza 16, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565, adres: ul. Bohaterów Warszawy 1/Ip, 48-300 Nysa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz Małgorzata Ragiel, a funkcję zastępcy sędziego komisarza sędzia Piotr Stanisławiszyn. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 295/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68670
 • Dodano: 2020-12-04 15:31:05
 • Administrator

Czuczman Piotr

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-11-16. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68670. Czuczman Piotr. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 387/20 of, V GUp 295/20 of. [BMSiG-69528/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 16 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 387/20 of, ogłosił upadłość Piotra Czuczman, numer PESEL 74051901016, NIP 7531392031, zamieszkałego: 48-303 Nysa, ul. Kasprowicza 16, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565, adres: ul. Bohaterów Warszawy 1/Ip, 48-300 Nysa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, funkcję sędziego komisarza będzie pełnił referendarz Małgorzata Ragiel, a funkcję zastępcy sędziego komisarza sędzia Piotr Stanisławiszyn. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 295/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68670
 • Dodano: 2020-12-04 15:31:00
 • Administrator

Bytomska Iwona

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68668. Bytomska Iwona. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 233/20. [BMSiG-69539/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 233/20, ogłosił upadłość dłużniczki Iwony Bytomskiej, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 75041016741, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Karoliny Kaczmarzyk-Jarząbek, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68668
 • Dodano: 2020-12-04 15:24:47
 • Administrator

Bytomska Iwona

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-11-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68668. Bytomska Iwona. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 233/20. [BMSiG-69539/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 listopada 2020 r., w sprawie o sygn. akt XII GU 233/20, ogłosił upadłość dłużniczki Iwony Bytomskiej, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, numer PESEL 75041016741, będącej osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie ASR Karoliny Kaczmarzyk-Jarząbek, a syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Lakwy. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Stwierdza się, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L 2015.141.19), a wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68668
 • Dodano: 2020-12-04 15:24:41
 • Administrator

Burek Maria

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68667. Burek Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 319/20 of, V GUp 277/20 of. [BMSiG-69525/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 319/20 of, ogłosił upadłość Marii Burek, numer PESEL 49020221545, zamieszkałej: 48-303 Nysa, Hajduki Nyskie 45/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565, adres: ul. Sucharskiego 8/2, 48-300 Nysa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 277/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68667
 • Dodano: 2020-12-04 15:23:56
 • Administrator

Burek Maria

Sąd Rejonowy w Opolu 2020-11-05. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68667. Burek Maria. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 319/20 of, V GUp 277/20 of. [BMSiG-69525/2020] Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 319/20 of, ogłosił upadłość Marii Burek, numer PESEL 49020221545, zamieszkałej: 48-303 Nysa, Hajduki Nyskie 45/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Mariusza Jedynaka (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 565, adres: ul. Sucharskiego 8/2, 48-300 Nysa). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 277/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na adres Sądu Rejonowego w Opolu, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, Wydział VI Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68667
 • Dodano: 2020-12-04 15:23:53
 • Administrator

Broda Kazimierz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68666. Broda Kazimierz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 596/20 „of”, IX GUp 308/20 „of”. [BMSiG-69514/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r., w sprawie o sygn. akt IX GU 596/20 „of”, postanowił: I. Ogłosić upadłość Kazimierza Brody, zamieszkałego w miejscowości Ruda Solska 72, 23-400 Biłgoraj, PESEL 60040818395, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Brody, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Kazimierza Brody, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe; III. Wyznaczyć syndyka w osobie Anny Chylińskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359; IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Al. Spółdzielczości Pracy 36C/8, 20-147 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VII. Na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Kazimierza Brody, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Annie Chylińskiej kwotę 3 000 zł (trzy tysiące złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 308/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68666
 • Dodano: 2020-12-04 15:23:09
 • Administrator

Broda Kazimierz

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-11-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68666. Broda Kazimierz. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 596/20 „of”, IX GUp 308/20 „of”. [BMSiG-69514/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24 listopada 2020 r., w sprawie o sygn. akt IX GU 596/20 „of”, postanowił: I. Ogłosić upadłość Kazimierza Brody, zamieszkałego w miejscowości Ruda Solska 72, 23-400 Biłgoraj, PESEL 60040818395, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. Uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Kazimierza Brody, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Kazimierza Brody, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe; III. Wyznaczyć syndyka w osobie Anny Chylińskiej, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 359; IV. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: Al. Spółdzielczości Pracy 36C/8, 20-147 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; V. Wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu; VI. Określić, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe; VII. Na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznać syndykowi masy upadłości Kazimierza Brody, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Annie Chylińskiej kwotę 3 000 zł (trzy tysiące złotych) tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku) na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 308/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68666
 • Dodano: 2020-12-04 15:23:06
 • Administrator

Brańka Władysław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 15 września 2020 r., sygn. akt VI GU 416/20 of, na skutek wniosku złożonego 2 września 2020 r. ogłosił upadłość Władysława Brańka, numer PESEL 58080206191, zamieszkałego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Jutrzenki 17/24, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Lenera, nr 61 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Norwida 41/2, 43-300 Bielsko-Biała, adres mail: syndyk.piotr@gmail.com telefon: 604 097 702. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 398/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68665
 • Dodano: 2020-12-04 15:22:15
 • Administrator

Brańka Władysław

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-09-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 15 września 2020 r., sygn. akt VI GU 416/20 of, na skutek wniosku złożonego 2 września 2020 r. ogłosił upadłość Władysława Brańka, numer PESEL 58080206191, zamieszkałego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Jutrzenki 17/24, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Piotra Lenera, nr 61 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Norwida 41/2, 43-300 Bielsko-Biała, adres mail: syndyk.piotr@gmail.com telefon: 604 097 702. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 398/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68665
 • Dodano: 2020-12-04 15:22:11
 • Administrator

Bogucki Wiesław

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68664. Bogucki Wiesław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 315/20, VI GUp 248/20. [BMSiG-69390/2020] Postanowieniem z dnia 9.11.2020 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 315/20: 1. ogłoszono upadłość nieprowadzającego działalności gospodarczej dłużnika Wiesława Boguckiego, zamieszkałego w Wałbrzychu (58-309) przy ul. Malczewskiego 8/24, PESEL 74040706413, NIP 8861260563, 2. wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Mirosław Piechowiak, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław - w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z powołaniem się na sygn. akt VI GUp 248/20, 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka, 5. określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 p.u., 6. stwierdzono jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 491² ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68664
 • Dodano: 2020-12-04 15:21:23
 • Administrator

Bogucki Wiesław

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2020-11-09. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68664. Bogucki Wiesław. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 315/20, VI GUp 248/20. [BMSiG-69390/2020] Postanowieniem z dnia 9.11.2020 r. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt VI GU 315/20: 1. ogłoszono upadłość nieprowadzającego działalności gospodarczej dłużnika Wiesława Boguckiego, zamieszkałego w Wałbrzychu (58-309) przy ul. Malczewskiego 8/24, PESEL 74040706413, NIP 8861260563, 2. wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na adres: Mirosław Piechowiak, ul. Piłsudskiego 74/320, 50-020 Wrocław - w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszenia upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z powołaniem się na sygn. akt VI GUp 248/20, 3. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Mirosława Piechowiaka, 5. określono, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 491¹ ust. 1 p.u., 6. stwierdzono jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 p.u. w zw. z art. 491² ust. 1 p.u.; art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE L Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68664
 • Dodano: 2020-12-04 15:21:19
 • Administrator

Berka Marek

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68663. Berka Marek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 438/20 of, VI GUp 459/20 of. [BMSiG-69520/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 1 października 2020 r., sygn. akt VI GU 438/20 of, na skutek wniosku złożonego 16 września 2020 r. ogłosił upadłość Marka Berki (Berka), numer PESEL 79062517531, NIP 9372261032, zamieszkałego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Podgórnej 18/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Gulisa, nr 740 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Bohaterów Warszawy 2/6, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: gulis@onet.eu, rachunek bankowy 37114020170000410209937683. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 459/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68663
 • Dodano: 2020-12-04 15:20:23
 • Administrator

Berka Marek

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-10-01. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68663. Berka Marek. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VI GU 438/20 of, VI GUp 459/20 of. [BMSiG-69520/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 1 października 2020 r., sygn. akt VI GU 438/20 of, na skutek wniosku złożonego 16 września 2020 r. ogłosił upadłość Marka Berki (Berka), numer PESEL 79062517531, NIP 9372261032, zamieszkałego w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Podgórnej 18/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Krzysztofa Gulisa, nr 740 licencji doradcy restrukturyzacyjnego; adres: ul. Bohaterów Warszawy 2/6, 43-300 Bielsko-Biała, e-mail: gulis@onet.eu, rachunek bankowy 37114020170000410209937683. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego, a do wykonania określonych czynności wyznaczony będzie sędzia, do którego stosowane będą odpowiednio przepisy o czynnościach Sędziego komisarza. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 459/20 of. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis do księgi wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68663
 • Dodano: 2020-12-04 15:20:19
 • Administrator

Bednarek Dariusz

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2020-12-04. Sprostowanie ogłoszenia
Poz. 68662. Bednarek Dariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 613/20. [BMSiG-69176/2020] Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, sygn. akt XII GU 613/20. Syndyk masy upadłości Dariusza Bednarka, PESEL 75102000153, zamieszkałego: ul. Równa 15/5, 44-100 Gliwice, adres do korespondencji: ul. Toszecka 10/6, 44-100 Gliwice, niniejszym prostuje następującą omyłkę w obwieszczeniu o ogłoszeniu upadłości Dariusza Bednarka z dn. 30 października 2020 r., zamiast brzmienia: „Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802).” Wprowadza prawidłowe brzmienie: „Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802).” MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68662
 • Dodano: 2020-12-04 15:15:04
 • Administrator

Baranowski Jerzy

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68661. Baranowski Jerzy. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 735/20, VI GUp 364/20/W. [BMSiG-69558/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 października 2020 r., w sprawie o sygn. akt VI GU 735/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jerzego Baranowskiego, numer PESEL 63120610197, NIP 589-000-04-32, zamieszkałego: 83-342 Kamienica Królewska, ul. Królewska 34, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (licencja doradcy restrukturyzacyjnego Przemysława Mogiełki nr 996 i Marty Gabryelskiej-Mogiełka nr 1317, adres: 84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 872J); V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; VI. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie referendarza sądowego; VII. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Referendarza sądowego; VIII. przyznać syndykowi masy upadłości Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne Sp. z.o.o. w Wejherowie zaliczkę w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; IX. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 364/20/W. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68661
 • Dodano: 2020-12-04 15:14:36
 • Administrator

Baranowski Jerzy

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-10-26. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68661. Baranowski Jerzy. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 735/20, VI GUp 364/20/W. [BMSiG-69558/2020] Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 26 października 2020 r., w sprawie o sygn. akt VI GU 735/20, postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Jerzego Baranowskiego, numer PESEL 63120610197, NIP 589-000-04-32, zamieszkałego: 83-342 Kamienica Królewska, ul. Królewska 34, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: 84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 8/2; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka w osobie Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (licencja doradcy restrukturyzacyjnego Przemysława Mogiełki nr 996 i Marty Gabryelskiej-Mogiełka nr 1317, adres: 84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 872J); V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego; VI. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie referendarza sądowego; VII. wyznaczyć zastępcę Sędziego komisarza w osobie Referendarza sądowego; VIII. przyznać syndykowi masy upadłości Mogiełka Doradztwo Restrukturyzacyjne Sp. z.o.o. w Wejherowie zaliczkę w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku; IX. wskazać, że podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2015.141.19, ze zm.), a wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą VI GUp 364/20/W. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68661
 • Dodano: 2020-12-04 15:14:32
 • Administrator

Banaś Sebastian

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-04. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68660. Banaś Sebastian. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 242/20 „of”. [BMSiG-69318/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 października 2020 r. ogłosił upadłość Sebastiana Banasia, zamieszkałego w Dęblinie, ul. Kowalskiego 19/89, 08-530 Dęblin, PESEL 86021803578, NIP 5060036582, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Kamili Anioł-Płoch, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1392. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Cicha 5/3, 20-078 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Sebastiana Banasia jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Kamili Anioł-Płoch kwotę 3.500,00 (trzy tysiące pięćset złotych) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Banasia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Sebastiana Banasia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 242/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68660
 • Dodano: 2020-12-04 15:13:33
 • Administrator

Banaś Sebastian

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-10-14. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 68660. Banaś Sebastian. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 242/20 „of”. [BMSiG-69318/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14 października 2020 r. ogłosił upadłość Sebastiana Banasia, zamieszkałego w Dęblinie, ul. Kowalskiego 19/89, 08-530 Dęblin, PESEL 86021803578, NIP 5060036582, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Kamili Anioł-Płoch, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1392. Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, na adres: ul. Cicha 5/3, 20-078 Lublin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Sąd określił, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Sąd na podstawie art. 4917 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe przyznał syndykowi masy upadłości Sebastiana Banasia jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Kamili Anioł-Płoch kwotę 3.500,00 (trzy tysiące pięćset złotych) złotych tytułem zaliczki na pokrycie kosztów postępowania, którą nakazał wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku), zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania. Sąd uznał wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Sebastiana Banasia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Sebastiana Banasia, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe”. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 242/20 „of”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 237/2020 (6127) z dnia 04 grudnia 2020 r. → Pozycja 68660
 • Dodano: 2020-12-04 15:13:30
 • Administrator

Usługi Rolnicze Paweł Tomiak

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-03. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności
Poz. 68531. Tomiak Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Paweł Tomiak” w restrukturyzacji w Reklinie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 20/20. [BMSiG-68830/2020] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt XI GRp 20/20 (dawniej GR 42/20) z wniosku dłużnika Pawła Tomiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Paweł Tomiak” w Reklinie - po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego, informuje, iż nadzorca sadowy, Natalia Leszczyńska, w dniu 21 września 2020 roku złożył spis wierzytelności. Ww. spisy można przeglądać w siedzibie Sądu. Sala przeglądowa akt, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań, parter, pokój nr 13, pon.-pt., godz. 745-1515, (przerwa 1300-1330). Zamówienia na akta złożone od poniedziałku do piątku, po godz. 1430, realizowane będą w następnym dniu. POUCZENIE Dłużnik do czasu zgromadzenia wierzycieli może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 236/2020 (6126) z dnia 03 grudnia 2020 r. → Pozycja 68531
 • Dodano: 2020-12-03 19:04:34
 • Administrator

Mazik Sławomir ACER

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2020-12-03. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 68530. Mazik Sławomir prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ACER Sławomir Mazik w Urzędowie. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Wydział IX Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GRu 2/18. [BMSiG-68771/2020] Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w związku z uprawomocnieniem w dniu 10 września 2020 roku postanowienia z dnia 13 sierpnia 2020 r. o zatwierdzeniu układu nadzorca sądowy Marcin Komadowski na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne objął funkcję nadzorcy wykonania układu zawartego przez Sławomira Mazika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ACER Sławomir Mazik w Urzędowie z wierzycielami na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 29 lipca 2020 r., a zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu z dnia 13 sierpnia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 236/2020 (6126) z dnia 03 grudnia 2020 r. → Pozycja 68530
 • Dodano: 2020-12-03 19:03:52
 • Administrator

Firma Budowlana JAMAL Jan Pieprz

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-03. Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu
Poz. 68529. Pieprz Jan prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Budowlana JAMAL Jan Pieprz w Pile. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GReu 3/20. [BMSiG-68878/2020] Sygn. akt XI GReu 3/20 Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w sprawie restrukturyzacyjnej Jana Pieprza (nr PESEL 53042514918), prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Budowlana JAMAL Jan Pieprz” w Pile, postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2020 roku uchylono układ zatwierdzony postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 2 marca 2018 roku. Poucza się, że na postanowienie w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu za zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 236/2020 (6126) z dnia 03 grudnia 2020 r. → Pozycja 68529
 • Dodano: 2020-12-03 19:02:55
 • Administrator

CIRENA Cudzich Irena

Sąd Rejonowy w Bielsku Białej 2020-12-03. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności
Poz. 68528. Cudzich Irena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CIRENA Irena Cudzich w Kozach. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 2/20. [BMSiG-69017/2020] Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, w sprawie przyspieszonego postępowania układowego dłużnika Ireny Cudzich prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą CIRENA Irena Cudzich, 43-340 Kozy, ul. Jana Sobieskiego 8, NIP 5471491626, sygn. akt VI GRp 2/20, zawiadamia, iż orzeczeniem z dnia 7 października 2020 r. zatwierdził spis wierzytelności. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 236/2020 (6126) z dnia 03 grudnia 2020 r. → Pozycja 68528
 • Dodano: 2020-12-03 19:01:50
 • Administrator

MARQUARD MEDIA POLSKA Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-03. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 68527. MARQUARD MEDIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000004199. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 marca 2001 r., sygn. akt XVIII GRs 12/19. [BMSiG-69099/2020] Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 23 listopada 2020 r., postanowił o umorzeniu postępowania sanacyjnego Marquard Media Polska Sp. z o.o. w restrukturyzacji (sygn. akt XVIII GRs 12/19). Wierzycielom przysługuje prawo do złożenia zażalenia na postanowienie, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 327 ust. 3 w zw. z art. 201 ust. 2 i 3 Prawa restrukturyzacyjnego). Osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, przysługuje prawo do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego (art. 334 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). MSiG → Rocznik 2020 → Numer 236/2020 (6126) z dnia 03 grudnia 2020 r. → Pozycja 68527
 • Dodano: 2020-12-03 19:01:06
 • Administrator

Usługi Konserwacyjno-Malarskie PROM Przemysław Kozłowski

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2020-12-03. Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu
Poz. 68526. Kozłowski Przemysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Konserwacyjno-Malarskie „PROM”Przemysław Kozłowski w Malborku. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRp 1/20. [BMSiG-69087/2020] Sędzia komisarz Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydziału Gospodarczego, w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Przemysława Kozłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą jako Usługi Konserwacyjno-Malarskie „PROM” Przemysław Kozłowski z siedzibą w Malborku, prowadzonym pod sygn. akt VI GRp 1/20, zawiadamia, że na zgromadzeniu wierzycieli, które odbyło się w dniu 25 listopada 2020 roku: - na mocy art. 97 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego postanowił zatwierdzić spis wierzytelności; - na mocy art. 119 ust. 2 w związku z art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego postanowił stwierdzić przyjęcie układu z wierzycielami o następującej treści: Wierzyciele zostaną podzieleni na trzy kategorie zaspokojenia: 1. Kategoria 1 - wierzyciele, których wierzytelności są równe lub mniejsze niż 20.000,00 zł, 2. Kategoria 2 - wierzyciele, których wierzytelności wynoszą powyżej 20.000,00 zł,z wyłączeniem wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), 3. Kategoria 3 - wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ust. 1. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.). Sposób restrukturyzacji zobowiązań : 1. W kategorii 1 - brak redukcji zobowiązań w zakresie należności głównej, umorzenie w całości odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych i spłata tak zredukowanych zobowiązań w jednej racie, płatnej w terminie sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. 2. W kategorii 2 - redukcja zobowiązań w zakresie należności głównej o 20%, umorzenie w całości odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych i spłata tak zredukowanych zobowiązań w osiemnastu równych kwartalnych ratach, płatnych na koniec kwartału kalendarzowego, począwszy od upływu dwunastego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. 3. W kategorii 3 - brak redukcji zobowiązań w zakresie należności głównej, odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych i spłata zobowiązań w osiemnastu równych kwartalnych ratach, płatnych na koniec kwartału kalendarzowego, począwszy od upływu dwunastego miesiąca od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu. Poucza się, że uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia, w terminie tygodniowym od dnia ukazania się obwieszczenia o przyjęciu układu, spełniające wymogi formalne pisma procesowego. Jednocześnie zawiadamia się, o wyznaczeniu w niniejszej sprawie terminu posiedzenia na dzień 16 grudnia 2020 roku, godz. 840, sala B-65 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, VI Wydziału Gospodarczego, w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, w przedmiocie zatwierdzenia zawartego układu. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 236/2020 (6126) z dnia 03 grudnia 2020 r. → Pozycja 68526
 • Dodano: 2020-12-03 19:00:14
 • Administrator

SYNERGIC Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-03. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 68525. SYNERGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000360924. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2010 r. [BMSiG-69150/2020] Synergic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U4 (00-349 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360924, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Krzysztof Gołąb, ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 140. Dniem układowym jest 1 grudnia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 236/2020 (6126) z dnia 03 grudnia 2020 r. → Pozycja 68525
 • Dodano: 2020-12-03 18:58:21
 • Administrator

SYNERGIC Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-12-01. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 68525. SYNERGIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000360924. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14 lipca 2010 r. [BMSiG-69150/2020] Synergic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U4 (00-349 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360924, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Krzysztof Gołąb, ul. Wiktorska 65 lok. 3, 02-587 Warszawa, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 140. Dniem układowym jest 1 grudnia 2020 r. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 236/2020 (6126) z dnia 03 grudnia 2020 r. → Pozycja 68525
 • Dodano: 2020-12-03 18:58:08
 • Administrator

STUDIO DEVELOPER II Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-12-03. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 68523. STUDIO DEVELOPER II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000566018. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 lipca 2015 r. [BMSiG-67390/2020] OBWIESZCZENIE O ZGROMADZENIU WIERZYCIELI W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM Nadzorca układu Studio Developer II Spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu adres: 60-829 Poznań, ul. Franklina Roosevelta nr 22, nr KRS 0000566018, nr NIP 7831728417, wyznaczył w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 18 grudnia 2020 r., na godz. 1000, w siedzibie Spółki przy ul. Roosevelta 22 w Poznaniu. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu pisemnie. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu nadzorca układu zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności oraz w spisie wierzytelności spornych, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. Wierzycielom publicznoprawnym zostanie przedłożony także plan restrukturyzacyjny wraz z testem prywatnego wierzyciela. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 236/2020 (6126) z dnia 03 grudnia 2020 r. → Pozycja 68523
 • Dodano: 2020-12-03 18:49:51
 • Administrator
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK