Gospodarstwo Rolne Wojnarowski Bartłomiej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30634. Wojnarowski Bartłomiej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne w Mąkoszynie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 43/19. [BMSiG-29187/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Bartłomieja Wojnarowskiego (PESEL 74031413014) prowadzącego gospodarstwo rolne, sygnatura akt XI GRp 43/19: I. zawiadamia, że dnia 21 października 2020 roku na Zgromadzeniu Wierzycieli zatwierdzono spis wierzytelności z dnia 8 stycznia 2020 r. oraz uzupełniający spis wierzytelności z dnia 5 października 2020 r.; II. zawiadamia że umorzył przyspieszone postępowanie układowe prowadzone wobec Bartłomieja Wojnarowskiego (PESEL 74031413014) prowadzącego gospodarstwo rolne. Poucza się o prawie wniesienia zażalenia w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia do Sadu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem tutejszego Sądu, oraz że osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika może w terminie przewidzianym do wniesienia zażalenia złożyć do tutejszego Sądu uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30634
 • Dodano: 2021-05-12 23:10:47
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Wojnarowski Bartłomiej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-15. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 46996. Wojnarowski Bartłomiej prowadzący gospodarstwo rolne. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GRp 43/19. [BMSiG-47128/2020] Sędzia komisarz zarządził w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzonego wobec Bartłomieja Wojnarowskiego (PESEL 74031413014), prowadzącego gospodarstwo rolne, sygnatura akt XI GRp 43/19, zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 21 października 2020 roku, godzina 1200, w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, sala nr 29. Wierzyciel może głosować pisemnie (poprzez nadesłanie lub złożenie prawidłowo wypełnionej karty do głosowania, wraz z dokumentami, których wynikać będzie umocowanie osób podpisanych na karcie do reprezentowania wierzyciela) i ustnie podczas zgromadzenia. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 180/2020 (6070) z dnia 15 września 2020 r. → Pozycja 46996
 • Dodano: 2021-05-12 23:09:09
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Wojnarowski Bartłomiej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-01-15. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 2120. Wojnarowski Bartłomiej prowadzący gospodarstwo rolne w Mąkoszynie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 97/19, XI GRp 43/19. [BMSiG-1248/2020] Sąd Rejonowy Poznaniu-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 97/19 z wniosku dłużnika Bartłomieja Wojnarowskiego, prowadzącego gospodarstwo rolne: 1. Otworzył przyspieszone postępowanie układowe Bartłomieja Wojnarowskiego, PESEL 74031413014, zamieszkałego Mąkoszyn, prowadzącego gospodarstwo rolne. 2. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Artura Kapłona. 3. Wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Jakuba Dudziaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 872. 4. Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 43/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 009/2020 (5899) z dnia 15 stycznia 2020 r. → Pozycja 2120
 • Dodano: 2021-05-12 23:08:27
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Wojnarowski Bartłomiej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2019-12-06. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 2120. Wojnarowski Bartłomiej prowadzący gospodarstwo rolne w Mąkoszynie. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GR 97/19, XI GRp 43/19. [BMSiG-1248/2020] Sąd Rejonowy Poznaniu-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 6 grudnia 2019 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 97/19 z wniosku dłużnika Bartłomieja Wojnarowskiego, prowadzącego gospodarstwo rolne: 1. Otworzył przyspieszone postępowanie układowe Bartłomieja Wojnarowskiego, PESEL 74031413014, zamieszkałego Mąkoszyn, prowadzącego gospodarstwo rolne. 2. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie asesora sądowego Artura Kapłona. 3. Wyznaczył nadzorcę sądowego w osobie Jakuba Dudziaka, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 872. 4. Wskazał, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE L z 2015 r., nr 141/19), a postępowanie ma charakter główny. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GRp 43/19. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 009/2020 (5899) z dnia 15 stycznia 2020 r. → Pozycja 2120
 • Dodano: 2021-05-12 23:07:59
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja: 2021-05-12 23:08:40

VECTOR S.A.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności
Poz. 30633. VECTOR SPÓŁKA AKCYJNA w Luboniu. KRS 0000261260. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 lipca 2006 r., sygn. akt XI GRs 16/19. [BMSiG-29295/2021] Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec VECTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu (KRS 0000261260), sygn. akt XI GRs 16/19, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2021 roku został zatwierdzony spis wierzytelności, o którym obwieszczenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z 8 października 2020 r., Nr 197/2020, pod poz. 53218, w zakresie nieobjętym nierozpoznanymi prawomocnie sprzeciwami. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30633
 • Dodano: 2021-05-12 23:05:43
 • Administrator

TXM S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 30632. TXM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000469423. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 lipca 2013 r., sygn. akt XVIII GRp 15/19. [BMSiG-29471/2021] Sygn. akt XVIII GRp 15/19 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że nadzorca wykonania układu dłużnika TXM S.A. z siedzibą w Warszawie złożył sprawozdanie dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu zawartego w przyspieszonym postępowaniu układowym TXM S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. XVIII GRp 15/19), za okres od dnia 1 grudnia 2020 roku do dnia 28 lutego 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30632
 • Dodano: 2021-05-12 23:05:06
 • Administrator

Maricn Turulski Auto Części i Usługi Transportowe MARTINEX

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu
Poz. 30631. Turulski Marcin prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Turulski Auto Części i Usługi Transportowe „MARTINEX” w Lubawie. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GReu 4/20. [BMSiG-29178/2021] Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 roku, sygn. akt V GReu 4/20: uchylono układ przyjęty w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Marcina Turulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Marcin Turulski Auto Części i Usługi Transportowe „MARTINEX” w Lubawie, PESEL 84012515699, w restrukturyzacji na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 2 lipca 2019 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30631
 • Dodano: 2021-05-12 23:04:23
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krystyna Saczywko

Sąd Rejonowy w Radomiu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30630. Saczywko Krystyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno- -Handlowo-Usługowe w Radomiu. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRz 2/20. [BMSiG-29193/2021] Zarządzeniem z dnia 22 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie V GRz 2/20 z wniosku nadzorcy układu dłużnika Krystyny Saczywko obwieszcza, o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego z dniem 7 kwietnia 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30630
 • Dodano: 2021-05-12 23:03:40
 • Administrator

Przedsiębiorstwo Budowlane KONSBUD w Lublinie Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 30629. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „KONSBUD” W LUBLINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Niemcach. KRS 0000055933. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 października 2001 r., sygn. akt IX GRs 1/18. [BMSiG-29534/2021] Nadzorca wykonania układu Przedsiębiorstwa Budowlanego KONSBUD w Lublinie z siedzibą w Niemcach złożył do akt sprawy IX GRs 1/18 sprawozdanie nr 5 za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. dotyczące wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonania układu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30629
 • Dodano: 2021-05-12 23:02:56
 • Administrator

MROZPAK Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu spisu wierzytelności
Poz. 30627. MROZPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bytomiu. KRS 0000534051. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 listopada 2014 r., sygn. akt X GRs 5/19/3. [BMSiG-29271/2021] Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy, informuję, iż w postępowaniu sanacyjnym MROZPAK Sp. z o.o. w Bytomiu, sygn. akt X GRs 5/19/3, wydano postanowienie z dnia 20.04.2021 r. w przedmiocie dokonania zmian w spisie wierzytelności i dodatkowego umieszczenia w spisie wierzytelności wierzycieli, a także zatwierdzono spis wierzytelności i uzupełniający spis w pozostałej części. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30627
 • Dodano: 2021-05-12 22:59:27
 • Administrator

"Sabina Langowska" oraz wspólnik spółek cywilnych

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 30626. Malinowski Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski” w Łukcie oraz jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR- -DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowska Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowski Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowska Alfreda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w Łukcie w restrukturyzacji. Langowska Sabina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 3/19. [BMSiG-29184/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużników: Roberta Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski”’ w Łukcie oraz pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB’’ spółka cywilna Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji; Moniki Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji; Pawła Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz wspólnik spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji; Alfredy Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w restrukturyzacji; Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji postanowieniami z dnia 26 kwietnia 2021 roku: - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Roberta Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski” w Łukcie oraz pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” spółka cywilna Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na trzy (3) równe raty płatne półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na dwadzieścia (20) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ale nie przekracza 270.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 270.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na dwadzieścia (20) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazanej w pkt lit. a na dziewiętnaście (19) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego (1) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć Dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 12 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Pawła Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz wspólnik spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Moniki Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska’’ w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P. M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ale nie przekracza 270.000,00 zł (dwustu siedemdziesięciu tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 270.000 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego (1) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Alfredy Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny , b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne : a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do 28 dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem, a nie zostali ujęci w innych grupach: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem, a których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek do kwoty sumy wierzytelności 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. Pouczenie: Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie - w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30626
 • Dodano: 2021-05-12 22:58:18
 • Administrator

"Alfreda Malinowska"

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 30626. Malinowski Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski” w Łukcie oraz jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR- -DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowska Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowski Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowska Alfreda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w Łukcie w restrukturyzacji. Langowska Sabina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 3/19. [BMSiG-29184/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużników: Roberta Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski”’ w Łukcie oraz pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB’’ spółka cywilna Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji; Moniki Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji; Pawła Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz wspólnik spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji; Alfredy Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w restrukturyzacji; Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji postanowieniami z dnia 26 kwietnia 2021 roku: - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Roberta Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski” w Łukcie oraz pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” spółka cywilna Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na trzy (3) równe raty płatne półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na dwadzieścia (20) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ale nie przekracza 270.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 270.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na dwadzieścia (20) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazanej w pkt lit. a na dziewiętnaście (19) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego (1) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć Dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 12 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Pawła Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz wspólnik spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Moniki Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska’’ w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P. M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ale nie przekracza 270.000,00 zł (dwustu siedemdziesięciu tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 270.000 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego (1) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Alfredy Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny , b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne : a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do 28 dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem, a nie zostali ujęci w innych grupach: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem, a których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek do kwoty sumy wierzytelności 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. Pouczenie: Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie - w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30626
 • Dodano: 2021-05-12 22:57:51
 • Administrator

"Paweł Malinowski" oraz wspólnik Firma Handlowo-Usługowa ROPASAMA A.P.M.Malinowscy i S. Langowska s.c.

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 30626. Malinowski Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski” w Łukcie oraz jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR- -DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowska Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowski Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowska Alfreda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w Łukcie w restrukturyzacji. Langowska Sabina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 3/19. [BMSiG-29184/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużników: Roberta Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski”’ w Łukcie oraz pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB’’ spółka cywilna Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji; Moniki Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji; Pawła Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz wspólnik spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji; Alfredy Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w restrukturyzacji; Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji postanowieniami z dnia 26 kwietnia 2021 roku: - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Roberta Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski” w Łukcie oraz pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” spółka cywilna Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na trzy (3) równe raty płatne półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na dwadzieścia (20) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ale nie przekracza 270.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 270.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na dwadzieścia (20) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazanej w pkt lit. a na dziewiętnaście (19) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego (1) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć Dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 12 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Pawła Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz wspólnik spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Moniki Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska’’ w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P. M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ale nie przekracza 270.000,00 zł (dwustu siedemdziesięciu tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 270.000 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego (1) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Alfredy Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny , b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne : a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do 28 dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem, a nie zostali ujęci w innych grupach: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem, a których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek do kwoty sumy wierzytelności 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. Pouczenie: Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie - w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30626
 • Dodano: 2021-05-12 22:57:17
 • Administrator

"Monika Malinowska" oraz wspólnik Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M. Malinowscy i S. Langowska s.c.

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 30626. Malinowski Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski” w Łukcie oraz jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR- -DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowska Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowski Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowska Alfreda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w Łukcie w restrukturyzacji. Langowska Sabina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 3/19. [BMSiG-29184/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużników: Roberta Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski”’ w Łukcie oraz pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB’’ spółka cywilna Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji; Moniki Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji; Pawła Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz wspólnik spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji; Alfredy Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w restrukturyzacji; Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji postanowieniami z dnia 26 kwietnia 2021 roku: - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Roberta Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski” w Łukcie oraz pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” spółka cywilna Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na trzy (3) równe raty płatne półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na dwadzieścia (20) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ale nie przekracza 270.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 270.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na dwadzieścia (20) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazanej w pkt lit. a na dziewiętnaście (19) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego (1) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć Dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 12 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Pawła Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz wspólnik spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Moniki Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska’’ w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P. M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ale nie przekracza 270.000,00 zł (dwustu siedemdziesięciu tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 270.000 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego (1) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Alfredy Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny , b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne : a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do 28 dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem, a nie zostali ujęci w innych grupach: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem, a których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek do kwoty sumy wierzytelności 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. Pouczenie: Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie - w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30626
 • Dodano: 2021-05-12 22:56:40
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu
Poz. 30626. Malinowski Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski” w Łukcie oraz jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR- -DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowska Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowski Paweł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Malinowska Alfreda prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w Łukcie w restrukturyzacji. Langowska Sabina prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji oraz jako wspólnik spółek cywilnych pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GRp 3/19. [BMSiG-29184/2021] Sędzia komisarz zawiadamia, że w przyśpieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużników: Roberta Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski”’ w Łukcie oraz pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB’’ spółka cywilna Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji; Moniki Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji; Pawła Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz wspólnik spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji; Alfredy Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w restrukturyzacji; Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji postanowieniami z dnia 26 kwietnia 2021 roku: - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Roberta Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Gospodarstwo Rolne Robert Malinowski” w Łukcie oraz pod nazwą Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” spółka cywilna Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w Łukcie w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na trzy (3) równe raty płatne półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na dwadzieścia (20) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ale nie przekracza 270.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 270.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na dwadzieścia (20) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazanej w pkt lit. a na dziewiętnaście (19) równych rat płatnych półrocznie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego półrocza następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego (1) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć Dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 12 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Pawła Malinowskiego - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Paweł Malinowski” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P.M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji oraz wspólnik spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Moniki Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Monika Malinowska’’ w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółki cywilnej pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa Ropasama A.P. M i S. Langowska w Łukcie w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), ale nie przekracza 270.000,00 zł (dwustu siedemdziesięciu tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 270.000 zł (dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 900.000,00 zł (dziewięćset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Sabiny Langowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Sabina Langowska” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwo Rolne Działy Specjalne „INDOR-DRÓB” S.C. Sabina Langowska, Robert Malinowski, Paweł Malinowski w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 380.000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), ale nie przekracza 480.000,00 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) umorzona zostanie całość odsetek kapitałowych (bankowych), odsetek za opóźnienie, odsetek karnych, kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, b) rozłożona zostanie pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 72 (siedemdziesiąt dwie) równe raty miesięczne płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne: a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z wynagrodzeń z umowy o pracę: a) dokonana zostanie spłata 90% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego (1) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 8 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. w grupie 9 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest mniejsza lub równa 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 90% wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 10 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką na nieruchomościach osób trzecich, a których suma wierzytelności objęta układem jest większa niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 60% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na osiemdziesiąt cztery (84) równe raty miesięczne płatne do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 11 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek, a których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 700.000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) i nie przekracza 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. - zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużniczki Alfredy Malinowskiej - przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Malinowska Alfreda” w Łukcie w restrukturyzacji i wspólnika spółek cywilnych Firma Handlowo Usługowa Dojlido A.P. Malinowscy i S. Langowska w restrukturyzacji oraz Gospodarstwa Rolnego Ferma Drobiu Alfreda Malinowska w restrukturyzacji w dniu 8 marca 2021 roku o następującej treści: w grupie 1 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, jednorazowo, począwszy od ostatniego dnia pierwszego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny , b) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 2 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), ale nie przekracza 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona kwota wskazana w pkt lit. a na pięć (5) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 3 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), ale nie przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) zostanie rozłożona wskazana w pkt lit. a na trzydzieści dziewięć (39) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 4 w stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych): a) dokonana zostanie spłata 50% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wskazana w pkt lit. a na trzydzieści osiem (38) równych rat płatnych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca począwszy od ostatniego dnia drugiego kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 5 w stosunku do wierzycieli publicznoprawnych, których wierzytelności wymienione są w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne : a) dokonana zostanie spłata 100% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sześćdziesiąt (60) równych rat miesięcznych, płatnych do 28 dnia każdego miesiąca począwszy od pierwszego (1) miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny. w grupie 6 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem, a nie zostali ujęci w innych grupach: a) dokonana zostanie spłata 80% udziału dłużnika w wierzytelności objętej układem, na którą składają się należność główna, odsetki naliczone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, inne koszty uboczne, b) rozłożona zostanie kwota wierzytelności objętej układem na sto pięć (105) równych rat miesięcznych, przy czym: - raty od 1 do 12 wynosić będą 0,50% należnej kwoty każda, - raty od 13 do 24 wynosić będą 0,85% należnej kwoty każda, - raty od 25 do 48 wynosić będą 0,97% należnej kwoty każda, - raty od 49 do 73 wynosić będą 1,03% należnej kwoty każda, - raty od 74 do 86 wynosić będą 1,15% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, - raty od 87 do 105 wynosić będą 1,23% należnej kwoty każda, zaś ostatnia wyrównująca, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od ostatniego dnia piątego (5) kwartału następującego po miesiącu, w którym nastąpiło prawomocne zatwierdzenie układu przez sąd restrukturyzacyjny, c) umorzona zostanie pozostała część przysługująca temu wierzycielowi zarówno co do wierzytelności głównej, odsetek (w tym odsetek po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego) oraz innych wierzytelności ubocznych. w grupie 7 w stosunku do wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na majątku dłużnika prawami rzeczowymi, którzy wyrazili zgodę na objęcie układem, a których wierzytelności wynikają z udzielonych kredytów lub pożyczek do kwoty sumy wierzytelności 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych): a) umorzone zostaną koszty sądowe, koszty egzekucyjne, b) zostanie rozłożona pozostała kwota wierzytelności objętych układem (dalej należnej kwoty) na 30 (trzydzieści) równych rat miesięcznych płatnych do 25 (dwudziestego piątego) dnia każdego miesiąca, począwszy od 7 (siódmego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Po wykonaniu układu uchyleniu (wygaśnięcie) podlegają prawa zabezpieczające wierzytelności objęte układem w szczególności hipoteki, zastawy, zastawy rejestrowe, hipoteki morskie, a także prawa w postaci przeniesienia własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa. Podstawą do wykreślenia zabezpieczenia jest prawomocne postanowienie sądu restrukturyzacyjnego o wykonaniu układu. Wniosek może złożyć dłużnik lub nadzorca wykonania układu. Pouczenie: Od powyższego postanowienia przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie - w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30626
 • Dodano: 2021-05-12 22:56:15
 • Administrator

Roman Fietz TOYOTA SERVICE

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o uchyleniu układu
Poz. 30625. Fietz Roman prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROMAN FIETZ „TOYOTA SERVICE” w Poznaniu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GReu 5/19. [BMSiG-29258/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 marca 2021 r., wydanym w sprawie o sygn. akt XI GReu 5/19, uchylił układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli dłużnika Romana Fietza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Roman Fietz Toyota Service” w dniu 30 listopada 2018 r., zatwierdzony postanowieniem z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu o sygn. akt XI GRp 16/18. Poucza się, że na powyższe postanowienie przysługuje wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu, zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30625
 • Dodano: 2021-05-12 22:10:41
 • Administrator

ELSETT ELECTRONICS TEAM POWER Sp. z o.o. Sp. K.

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o złożeniu sprawozdania nadzorcy wykonania układu
Poz. 30624. ELSETT ELECTRONICS TEAM POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Lesznie. KRS 0000638008. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 września 2016 r., sygn. akt XI GRp 27/18. [BMSiG-29273/2021] Nadzorca wykonania układu - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. - sprawujący nadzór nad wykonaniem układu w ramach przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wobec dłużnika ELSETT Electronics Team Power spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Lesznie (KRS 0000638008), w sprawie o sygn. akt XI GRp 27/18 informuje, iż działając na podstawie art. 171 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne złożył do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, IV (czwarte) sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30624
 • Dodano: 2021-05-12 22:10:03
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Pilecki Bartosz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30623. Pilecki Bartosz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE BARTOSZ PILECKI w Ośnie. [BMSiG-29428/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu wobec dłużnika: 1. Gospodarstwo Rolne Bartosz Pilecki, adres: Ośno 1, 88-430 Janowiec Wielkopolski, NIP 5621806239, REGON 362506147, PESEL 94101808854, 2. nadzorcą układu ustanowiono Izabelę Rajczyk, doradcę restrukturyzacyjnego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 906, adres do doręczeń: ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań, 3. dniem układowym jest 4 maja 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30623
 • Dodano: 2021-05-12 22:09:22
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Pilecki Bartosz

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy 2021-05-04. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30623. Pilecki Bartosz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą GOSPODARSTWO ROLNE BARTOSZ PILECKI w Ośnie. [BMSiG-29428/2021] Na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu wobec dłużnika: 1. Gospodarstwo Rolne Bartosz Pilecki, adres: Ośno 1, 88-430 Janowiec Wielkopolski, NIP 5621806239, REGON 362506147, PESEL 94101808854, 2. nadzorcą układu ustanowiono Izabelę Rajczyk, doradcę restrukturyzacyjnego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 906, adres do doręczeń: ul. Adama Mickiewicza 5/3, 60-833 Poznań, 3. dniem układowym jest 4 maja 2021 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30623
 • Dodano: 2021-05-12 22:09:08
 • Administrator

P.P.H.U KRZYSZTOF MOSTOWIAK

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30622. Mostowiak Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPH U Krzysztof Mostowiak w Pleszewie. [BMSiG-29167/2021] Krzysztof Mostowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPH U Krzysztof Mostowiak, ul. Rataja 3, 63-300 Pleszew, NIP 6171360659, PESEL 63060410972, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Joanną Obrusznik, ul. Dąbrowskiego 22 lok. 13, 42-200 Częstochowa, nr licencji 1239. Jako dzień układowy wskazuję 20.04.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez ustawę z 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z. ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem. COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30622
 • Dodano: 2021-05-12 22:05:28
 • Administrator

P.P.H.U KRZYSZTOF MOSTOWIAK

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-04-20. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30622. Mostowiak Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPH U Krzysztof Mostowiak w Pleszewie. [BMSiG-29167/2021] Krzysztof Mostowiak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PPH U Krzysztof Mostowiak, ul. Rataja 3, 63-300 Pleszew, NIP 6171360659, PESEL 63060410972, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Joanną Obrusznik, ul. Dąbrowskiego 22 lok. 13, 42-200 Częstochowa, nr licencji 1239. Jako dzień układowy wskazuję 20.04.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez ustawę z 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z. ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem. COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30622
 • Dodano: 2021-05-12 22:05:14
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Mostowiak Bożena

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30621. Mostowiak Bożena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Bożena Mostowiak w Pleszewie. [BMSiG-29169/2021] Bożena Mostowiak, prowadząca Gospodarstwo Rolne Bożena Mostowiak, ul. Rataja 3, 63-300 Pleszew, NIP 6171173667, PESEL 64053005825, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Dłużniczka zawarła umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Joanną Obrusznik, ul. Dąbrowskiego 22 lok. 13, 42-200 Częstochowa, nr licencji 1239. Jako dzień układowy wskazuję 20.04.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID -19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30621
 • Dodano: 2021-05-12 21:22:21
 • Administrator

Gospodarstwo Rolne Mostowiak Bożena

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2021-04-20. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30621. Mostowiak Bożena prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Bożena Mostowiak w Pleszewie. [BMSiG-29169/2021] Bożena Mostowiak, prowadząca Gospodarstwo Rolne Bożena Mostowiak, ul. Rataja 3, 63-300 Pleszew, NIP 6171173667, PESEL 64053005825, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Dłużniczka zawarła umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Joanną Obrusznik, ul. Dąbrowskiego 22 lok. 13, 42-200 Częstochowa, nr licencji 1239. Jako dzień układowy wskazuję 20.04.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID -19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30621
 • Dodano: 2021-05-12 21:22:12
 • Administrator

ANMAR FHU Transport Międzynarodowy Marian Marchwiany

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30620. Marchwiany Marian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANMAR FHU Transport Międzynarodowy Marian Marchwiany w Przemyślu. [BMSiG-29413/2021] Marian Marchwiany prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANMAR FHU Transport Międzynarodowy Marian Marchwiany, 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 50A/29, PESEL 50060806799, NIP 7951592222, REGON 364532539, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315). Adres: ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno. Dniem układowym jest dzień 7 maja 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30620
 • Dodano: 2021-05-12 21:19:07
 • Administrator

ANMAR FHU Transport Międzynarodowy Marian Marchwiany

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-07. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30620. Marchwiany Marian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANMAR FHU Transport Międzynarodowy Marian Marchwiany w Przemyślu. [BMSiG-29413/2021] Marian Marchwiany prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ANMAR FHU Transport Międzynarodowy Marian Marchwiany, 37-700 Przemyśl, ul. Grunwaldzka 50A/29, PESEL 50060806799, NIP 7951592222, REGON 364532539, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Nadzorcą układu jest Doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1315). Adres: ul. Biała 8, 43-600 Jaworzno. Dniem układowym jest dzień 7 maja 2021 roku. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30620
 • Dodano: 2021-05-12 21:18:58
 • Administrator

PPHU SBB Mirosław Kukla

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 30619. Kukla Mirosław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „SBB” Mirosław Kukla w Elblągu. [BMSiG-29354/2021] OBWIESZCZENIE O WYZNACZENIU TERMINU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI W CELU GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM Maria Wiktorowicz (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1360) nadzorca układu w postępowaniu Mirosława Kukli prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „SBB” Mirosław Kukla, NIP 5781014487, REGON 170277830, z siedzibą w Elblągu przy ulicy Portowej 4, 82-300 Elbląg, zawiadamia, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (dalej: „PU”) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 28 maja 2021 r., godz. 1200. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w filii kancelarii nadzorcy układu w Ostródzie (ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda). Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Karta do głosowania musi zostać doręczona do siedziby nadzorcy układu (Kancfelaria Radcy Prawnego Maria Wiktorowicz, ul. Jana III Sobieskiego 4,14-100 Ostróda) przed Zgromadzeniem Wierzycieli. Wierzyciel, który stawił się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Z uwagi na stan epidemii zaleca się oddanie głosu pisemnie. Wypełnione karty należy przesłać nadzorcy układu Marii Wiktorowicz na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Maria Wiktorowicz, ul. Jana III Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem materialnym do głosowania nad układem na Zgromadze niu Wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela poprzez przedłożenie odpisu KRS lub stosownych aktów powołania. Pełnomocnictwo w każdym przypadku musi być udzielone na piśmie. Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela bądź pełpomocnika ustanowionego we właściwy sposób. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem nadzorca układu zawiadomi wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informacje o podziale wierzycieli na grupy umieszczonych w spisie ze względu na kategorie interesów, informacje o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów art. 107-110, art. 113 i art. 115-119. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu głosowania nad układem nadzorca układu zawiadomi również wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności spornych z pouczeniem, że zgodnie z treścią art. 264 ust. 2 PU wierzyciel umieszczony w spisie wierzytelności spornych może zostać dopuszczony do udziału w zgromadzeniu przez Sędziego komisarza, jeżeli uprawdopodobni istnienie wierzytelności. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30619
 • Dodano: 2021-05-12 21:15:03
 • Administrator

PROTO­-TECH ENGINEERING Krzysztof Reps

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 30618. Reps Krzysztof prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROTO-TECH ENGINEERING Krzysztof Reps w Chełmie. [BMSiG-29539/2021] Nadzorca układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym prowadzonym wobec Krzysztofa Repsa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PROTO-TECH ENGINEERING KRZYSZTOF REPS z siedzibą w Chełmie, ul. gen. St. Grota- -Roweckiego 2C/64, 22-100 Chełm, zawiadamia, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym wobec ww. dłużnika w trybie określonym przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814, ze zm.), ze zmianami wynikającymi z przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.), zwołuje się na dzień 7 czerwca 2021 roku, godzina 1200, Zgromadzenie Wierzycieli, w celu głosowania nad układem. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie nadzorcy układu: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Mazur, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie lub ustnie do protokołu. Z uwagi na obowiązujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii COVID-19 zaleca się oddanie głosu pisemnie. Prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności oraz wierzyciele, którzy stawią się na Zgromadzeniu Wierzycieli i przedłożą nadzorcy układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu informuje, iż wierzyciele są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa związanych z ustanowieniem ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązujących na dzień Zgromadzenia Wierzycieli, w tym w szczególności z ograniczeniami związanymi z organizowaniem zgromadzeń. W przypadku głosowania pisemnego wierzyciel powinien doręczyć (decyduje data doręczenia karty, a nie jej wysłania lub awizowania) do dnia 7 czerwca 2021 roku, do biura nadzorcy układu na adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Grzegorz Mazur, ul. Narutowicza 55/6, 20-016 Lublin, prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania otrzymaną od nadzorcy układu. Wierzyciel, który stawi się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika, głosowanie odbywa się przez złożenie na doręczonej mu przez nadzorcę układu karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym materialnym do głosowania nad układem na Zgromadzeniu Wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania wierzyciela, (odpis z KRS, stosowne akty powołania, itp.). Pełnomocnictwo w każdym przypadku musi być udzielone w formie pisemnej. Nadzorca układu w trybie art. 264 Prawa restrukturyzacyjnego zawiadomi indywidualnie wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności oraz spisie wierzytelności spornych o terminie zgromadzenia wierzycieli, doręczając im następujące dokumenty: 1) kartę do głosowania zawierającą propozycje układowe wraz z podziałem na grupy wierzycieli; 2) informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli; 3) pouczenie o treści przepisów Prawa restrukturyzacyjnego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30618
 • Dodano: 2021-05-12 21:13:46
 • Administrator

Krzysztof Hryń­ wspólnik spółki cywilnej Ma&Ma

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 30617. Hryń Krzysztof i Matysewicz Marta prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą MA&MA Krzysztof Hryń i Marta Matysewicz s.c. w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRz 4/21. [BMSiG-29573/2021] Nadzorca układu, w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), pod sygn. VIII GRz 4/21, wobec dłużników: 1. Krzysztof Hryń (PESEL 76030312233, NIP 9660480198) zam.: (18-106) Niewodnica Kościelna przy ul. Jaśminowej 2 (gmina Turośń Kościelna), prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą MA&MA Krzysztof Hryń Marta Matysewicz spółka cywilna z siedzibą w (15-160) Białymstoku przy ul. Sowlańskiej 33 (NIP 5423238651); 2. Marty Matysewicz (PESEL 81022415944, NIP 5422671305) zam.: Grabówka (15-523) przy ul. Malinowej 6/1, prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą MA&MA Krzysztof Hryń Marta Matysewicz spółka cywilna z siedzibą w (15-160) Białymstoku przy ul. Sowlańskiej 33 (NIP 5423238651); ogłasza, iż w dniu 28 MAJA 2021 r., o godz. 1300, w sali konferencyjnej budynku firmy Thomas Consulting s.a., położonego w Białymstoku przy ul. Lnianej 41, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli celem głosowania nad nowymi propozycjami układowymi dłużników Krzysztofa Hryń, a następnie Marty Matysewicz wspólników spółki cywilnej Ma&Ma. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą nadzory układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności. Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika, głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym materialnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela, odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc. pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. W związku, iż zwołane zgromadzenie wierzycieli jest kontynuacją zgromadzenia wierzycieli z dn. 28 kwietnia 2021 r., na podstawie art. 117 p. 2 Prawa restrukturyzacyjnego (w przypadku zgłoszenia przez dłużnika, zarządcę albo nadzorcę sądowego zmian propozycji układowych), głos wierzyciela oddany na piśmie za pierwotnymi propozycjami układowymi uważa się za głos oddany za zmienionymi propozycjami układowymi, jeżeli są one korzystniejsze dla tego wierzyciela. Pozostałe głosy traktuje się jako głosy przeciw układowi. Zatem nie ma konieczności ponownego oddawania głosu. Zgromadzenie wierzycieli odbywać się będzie w reżimie sanitarnym zgodnym z aktualnym w tym względzie rozporządzeniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30617
 • Dodano: 2021-05-12 21:12:38
 • Administrator

Ma&Ma Marta Matysewicz ­ wspólnik s.c.

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli
Poz. 30617. Hryń Krzysztof i Matysewicz Marta prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą MA&MA Krzysztof Hryń i Marta Matysewicz s.c. w Białymstoku. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GRz 4/21. [BMSiG-29573/2021] Nadzorca układu, w ramach uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.), ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), pod sygn. VIII GRz 4/21, wobec dłużników: 1. Krzysztof Hryń (PESEL 76030312233, NIP 9660480198) zam.: (18-106) Niewodnica Kościelna przy ul. Jaśminowej 2 (gmina Turośń Kościelna), prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą MA&MA Krzysztof Hryń Marta Matysewicz spółka cywilna z siedzibą w (15-160) Białymstoku przy ul. Sowlańskiej 33 (NIP 5423238651); 2. Marty Matysewicz (PESEL 81022415944, NIP 5422671305) zam.: Grabówka (15-523) przy ul. Malinowej 6/1, prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod nazwą MA&MA Krzysztof Hryń Marta Matysewicz spółka cywilna z siedzibą w (15-160) Białymstoku przy ul. Sowlańskiej 33 (NIP 5423238651); ogłasza, iż w dniu 28 MAJA 2021 r., o godz. 1300, w sali konferencyjnej budynku firmy Thomas Consulting s.a., położonego w Białymstoku przy ul. Lnianej 41, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli celem głosowania nad nowymi propozycjami układowymi dłużników Krzysztofa Hryń, a następnie Marty Matysewicz wspólników spółki cywilnej Ma&Ma. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą nadzory układu tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Nadzorca układu może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, nadzorca układu oznacza stosownie do okoliczności. Wierzyciel, który osobiście będzie obecny na zgromadzeniu, musi być właściwie reprezentowany bądź przez organ uprawniony do reprezentowania wierzyciela, które to uprawnienie należy wykazać odpisem z odpowiedniego rejestru, bądź pełnomocnika umocowanego we właściwy sposób. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika, głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym materialnym do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela, odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc. pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. W związku, iż zwołane zgromadzenie wierzycieli jest kontynuacją zgromadzenia wierzycieli z dn. 28 kwietnia 2021 r., na podstawie art. 117 p. 2 Prawa restrukturyzacyjnego (w przypadku zgłoszenia przez dłużnika, zarządcę albo nadzorcę sądowego zmian propozycji układowych), głos wierzyciela oddany na piśmie za pierwotnymi propozycjami układowymi uważa się za głos oddany za zmienionymi propozycjami układowymi, jeżeli są one korzystniejsze dla tego wierzyciela. Pozostałe głosy traktuje się jako głosy przeciw układowi. Zatem nie ma konieczności ponownego oddawania głosu. Zgromadzenie wierzycieli odbywać się będzie w reżimie sanitarnym zgodnym z aktualnym w tym względzie rozporządzeniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30617
 • Dodano: 2021-05-12 21:12:24
 • Administrator

P.H.U. SUNNY DAYS mgr KRYSTYNA KEMPNY

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30616. Kempny Krystyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. SUNNY DAYS Krystyna Kempny w Rybniku. [BMSiG-29469/2021] Krystyna Kempny prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. SUNNY DAYS Krystyna Kempny, ul. Małachowskiego 20A, 44-251 Rybnik, NIP 6511603145, REGON 240416890, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Dłużniczka zawarła umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Joanną Obrusznik, ul. Dąbrowskiego 22 lok. 13, 42-200 Częstochowa, nr licencji 1239. Jako dzień układowy wskazuję 30.04.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30616
 • Dodano: 2021-05-12 21:10:49
 • Administrator

P.H.U. SUNNY DAYS mgr KRYSTYNA KEMPNY

Sąd Rejonowy w Gliwicach 2021-04-30. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30616. Kempny Krystyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. SUNNY DAYS Krystyna Kempny w Rybniku. [BMSiG-29469/2021] Krystyna Kempny prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. SUNNY DAYS Krystyna Kempny, ul. Małachowskiego 20A, 44-251 Rybnik, NIP 6511603145, REGON 240416890, oświadcza, że otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu (tzw. uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu). Dłużniczka zawarła umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym Joanną Obrusznik, ul. Dąbrowskiego 22 lok. 13, 42-200 Częstochowa, nr licencji 1239. Jako dzień układowy wskazuję 30.04.2021 r. Postępowanie prowadzone będzie w trybie określonym przez ustawę z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne znajdujące zastosowanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z ustawy z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30616
 • Dodano: 2021-05-12 21:10:41
 • Administrator

GRUPA CARBON Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30615. GRUPA CARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łęcznej. KRS 0000541217. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2015 r. [BMSiG-28753/2021] Grupa Carbon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefanii Pawlak 30, 21-010 Łęczna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000541217, oświadcza, że na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późn. zm.) otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Nadzorcą układu jest Jakub Ostrowski, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 898 (adres kancelarii nadzorcy układu: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin). Jako dzień układowy wskazuje się dzień 12 maja 2021 r. ‘MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30615
 • Dodano: 2021-05-12 21:06:09
 • Administrator

GRUPA CARBON Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 2021-05-12. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 30615. GRUPA CARBON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łęcznej. KRS 0000541217. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 stycznia 2015 r. [BMSiG-28753/2021] Grupa Carbon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stefanii Pawlak 30, 21-010 Łęczna, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000541217, oświadcza, że na podstawie art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 z późn. zm.) otwiera postępowanie restrukturyzacyjne o zatwierdzenie układu. Nadzorcą układu jest Jakub Ostrowski, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 898 (adres kancelarii nadzorcy układu: ul. Czechowska 3/19, 20-072 Lublin). Jako dzień układowy wskazuje się dzień 12 maja 2021 r. ‘MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30615
 • Dodano: 2021-05-12 21:05:52
 • Administrator

EWIX Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-05-12. Inne
Poz. 30614. EWIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rokitnie Szlacheckim. KRS 0000516999. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 lipca 2014 r. [BMSiG-29572/2021] Sprostowanie do ogłoszenia zamieszczonego w MSiG w dniu 23.03.2021 r. w numerze 56/2021 (6201) pod pozycją 20004, dotyczącego otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu Spółki EWIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rokitnie Szlacheckim przy ul. Świerczewskiego 14B, 42-450 Łazy, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000516999 (pozostałe dane identyfikacyjne: REGON 243621024, NIP 6492300282). Pomyłka dotyczy nazwy Doradcy Restrukturyzacyjnego. Jest: Funkcję nadzorcy układu pełni Kancelaria Prawna FENIX Sp. z o.o. (adres: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, szalanski@krpsm.pl). Powinno być: Funkcję nadzorcy układu pełni Mariusz Szałański, Doradca Restrukturyzacyjny, numer licencji 1306 (adres: ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa, szalanski@krpsm.pl). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30614
 • Dodano: 2021-05-12 20:57:48
 • Administrator

STOMAR Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o odmowie zatwierdzenia układu
Poz. 30613. „STOMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gdańsku. KRS 0000209479. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 czerwca 2004 r., sygn. akt VI GRz 9/20. [BMSiG-29542/2021] Obwieszczenie Działając jako nadzorca układu w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu Spółki „STOMAR” Sp. z o.o. w Gdańsku, KRS 0000209479, NIP 5922058430, adres siedziby: aleja Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk, niniejszym informuję, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GRz 9/20, wydał w dniu 12.04.2021 roku postanowienie w sprawie z wniosku Spółki „STOMAR” Sp. z o.o. w Gdańsku o odmowie zatwierdzenia układu. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Gdańsku za pośrednictwem Sądy Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni o dnia publikacji niniejszego obwieszczenia. Nadzorca układu doradca restrukturyzacyjny Adam Kaczor licencja nr 833 MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30613
 • Dodano: 2021-05-12 20:56:52
 • Administrator

Żmuda Andrzej w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Rzeszowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30448. Żmuda Andrzej. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 180/19. [BMSiG-29488/2021] Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 24 września 2020 r. wydanym w postępowaniu V GUp 180/19 umorzył w całości wszystkie zobowiązania upadłego Andrzeja Żmudy powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. 28 marca 2019 r. bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Syndyk Masy Upadłości Marek Nowak MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30448
 • Dodano: 2021-05-12 20:55:07
 • Administrator

Zawadzki Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30447. Zawadzki Michał. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 91/19. [BMSiG-29400/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach - Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 7 kwietnia 2021 r. postanowił umorzyć wszystkie zobowiązania Upadłego Michała Zawadzkiego, nr PESEL 80071410696, powstałe przed ogłoszeniem upadłości to jest przed 5 marca 2019 r., z wyjątkiem niepodlegających umorzeniu zobowiązań wymienionych w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498) - bez ustalenia planu spłaty Wierzycieli. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30447
 • Dodano: 2021-05-12 20:54:24
 • Administrator

Wójcik Michał w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30446. Wójcik Michał. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 407/19. [BMSiG-29553/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2021 r., sygn. akt V GUp 407/19, w postępowaniu upadłościowym Upadłego Michała Wójcika, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 52103007457, z udziałem wierzycieli, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenia zobowiązań bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, postanowił: I. Ustalić plan spłaty wierzycieli Upadłego Michała Wójcika w ten sposób, że w okresie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy, począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia Upadły będzie spłacał w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności Wierzycieli w kwocie po 300 (trzysta i 00/100) zł w ten sposób, że na rzecz: - Mash Poland Sp. z o.o. w kwocie 118,70 zł (sto osiemnaście zł siedemdziesiąt gr); - EQUES CREDITUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny kwotę 51,40 zł (pięćdziesiąt jeden zł czterdzieści gr); - PROTEGAT Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kwotę 128,64 zł (sto dwadzieścia osiem zł sześćdziesiąt cztery gr); - NG Partners Sp. z o.o. kwotę 1,26 zł (jeden zł dwadzieścia sześć gr). II. Ustalić, że po wykonaniu przez Upadłego Michała Wójcika zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie I postanowienia uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 10 grudnia 2019 roku zostaną umorzone w całości, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w przepisie art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30446
 • Dodano: 2021-05-12 20:53:25
 • Administrator

Witerek Gabriela

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 30445. Witerek Gabriela. Sąd Rejonowy dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIV GUp 272/20. [BMSiG-29448/2021] Piotr Bezat syndyk masy upadłości Gabrieli Witerek (postępowanie prowadzone przed Sądem Rejonowym dla Łodzi- -Śródmieścia w Łodzi pod sygnaturą XIV GUp 272/20) - oferuje do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bedoniu Przykościelnym przy ulicy Wąskiej 16, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr LD1M/302234/0, stanowiące przedmiot operatu szacunkowego sporządzonego 21 września 2020 r. przez rzeczoznawcę majątkowego Bogusława Wieczorka - za cenę nie mniejszą niż 280 500,00 zł. Regulamin sprzedaży - www.bezat.pl/regulaminWaska3.pdf. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30445
 • Dodano: 2021-05-12 20:52:38
 • Administrator

Wilga Jerzy

Sąd Rejonowy w Elblągu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 30444. Wilga Jerzy. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 155/20 „of”. [BMSiG-29176/2021] Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Elblągu, V Wydziale Gospodarczym, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Jerzego Wilgi, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, został złożony operat szacunkowy z określenia wartości rynkowej prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 267/93 o powierzchni 0,0992 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 85,00 m2, położonej w miejscowości Dobrocin 38/2, obręb Stare Kiełkuty, w gminie Małdyty, powiat ostródzki, województwo warmińsko- -mazurskie, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW EL2O/00023437/9 przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych, z siedzibą w Morągu, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Piotra Jasińskiego do akt sprawy V GUp 155/20 (k. 56-96). Sędzia komisarz informuje, że każdy zainteresowany może przeglądać ww. operat szacunkowy w sekretariacie Sądu Rejonowego w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. W terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie (art. 319 ust. 5 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo Upadłościowe w zw. z art. 4912 ust. 1 Prawa upadłościowego), podając sygnaturę akt sprawy V GUp 155/20. Zarzuty należy przesłać lub dostarczyć na adres: Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, 82-300 Elbląg, ul. płk. Dąbka 21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30444
 • Dodano: 2021-05-12 20:51:57
 • Administrator

Sieradzki Andrzej

Sąd Rejonowy w Płocku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 30443. Sieradzki Andrzej. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 341/20. [BMSiG-29307/2021] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Andrzeja Sieradzkiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działal ności gospodarczej (PESEL 73011709156), zawiadamia, iż syndyk złożył do akt sprawy prowadzonej pod sygnaturą V GUp 341/20 opis i oszacowanie wchodzących w skład masy upadłości: - prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0759 ha (działka nr 152/2) położonej w miejscowości Zawidz Kościelny przy ulicy Żuromińskiej 4, gmina Zawidz, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW PL1E/00021543/5, wskazanej w spisie inwentarza pod pozycją 3.1 - udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości stanowiącej drogę (działka nr 152/3), położonej w miejscowości Zawidz Kościelny przy ulicy Żuromińskiej, gmina Zawidz, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW PL1E/00021544/2, wskazanej w spisie inwentarza pod pozycją 3.2. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, i w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30443
 • Dodano: 2021-05-12 20:51:24
 • Administrator

Plaskota Anna Maria w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30442. Plaskota Anna Maria. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 160/17. [BMSiG-29233/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod przewodnictwem SSR Anny Poborskiej, w sprawie sygn. akt V GUp 160/17, po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2021 r. w Kielcach na posiedzeniu jawnym w postępowaniu upadłościowym Anny Marii Plaskoty (PESEL 83050317825 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, z udziałem wierzycieli na rzecz DEBITO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (poprzedni wierzyciel Bank Zachodni WBK S.A.), Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jaworzno” z siedzibą w Jaworznie, Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy, Nest Bank S.A. w Warszawie, Alior Bank S.A. w Warszawie - z urzędu postanowił: I. Ustalić plan spłaty wierzycieli w ten sposób, że w okresie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy, począwszy od drugiego miesiąca po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, Upadła Anna Maria Plaskota będzie spłacała w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca należności wierzycieli w ten sposób, że: - na rzecz DEBITO Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (poprzedni wierzyciel Bank Zachodni WBK S.A.) - kwotę 462,44 zł (czterysta sześćdziesiąt dwa zł czterdzieści cztery gr), - na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Jaworzno” z siedzibą w Jaworznie - kwotę 722,59 zł (siedemset dwadzieścia dwa zł pięćdziesiąt dziewięć gr), - na rzecz Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy - kwotę 292,14 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dwa zł czternaście gr), - na rzecz Nest Bank S.A. w Warszawie - kwotę 327,01 zł (trzysta dwadzieścia siedem zł jeden gr), - na rzecz Alior Bank S.A. w Warszawie - kwotę 195,81 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć zł osiemdziesiąt jeden gr). II. Ustalić, że po wykonaniu przez Upadłą Annę Marię Plaskotę zobowiązań wobec wierzycieli wymienionych w punkcie I postanowienia, uznane na sporządzonej w postępowaniu upadłościowym liście wierzytelności zobowiązania zostaną w pozostałej części umorzone, zaś inne zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed 6 października 2017 roku zostaną umorzone w całości, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w przepisie w art. 49121 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30442
 • Dodano: 2021-05-12 20:50:37
 • Administrator

Pawlita Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 30441. Pawlita Beata. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 49/19. [BMSiG-29380/2021] Syndyk masy upadłości Beaty Pawlity ogłasza przetarg na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 38, zlokalizowanego w budynku przy ul. Osiedle Kaszubskie 23 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 39,20 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. GD1W/00069188/9 oraz przynależnego pomieszczenia piwnicy nr 38 o pow. 2,63 m2 . 1. Przedmiotem przetargu jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 38 zlokalizowanego w budynku przy ul. Osiedle Kaszubskie 23 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 39,20 m2 , dla którego Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr. GD1W/00069188/9. Do przedmiotowego lokalu przynależy pomieszczenie piwnicy nr 38 o pow. 2,63 m2 . 2. Operat szacunkowy nieruchomości, udostępniony jest do wglądu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. 3. Cena wywoławcza wynosi 160.950,00 (sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych. 4. Oferty należy składać do dnia 16 czerwca 2021 r. bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, lub przesłać je na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy (ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk) listami poleconymi (decyduje data wpływu do Sądu). 5. Wymagane wadium w wysokości 16.095,00 zł (szesnaście tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100), płatne jest przelewem na rachunek bankowy syndyka prowadzony dla masy upadłości Beaty Pawlity w upadłości likwidacyjnej 38 1020 5558 0000 8302 3345 3838 (Bank Inteligo). Dzień wpłaty wadium winien być tożsamy z dniem złożenia oferty. 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2021 r., godz. 1100, sala B.65 w gmachu Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10. 7. Regulamin przetargu dostępny jest w aktach sprawy VI GUp 49/19 oraz w Kancelarii Syndyka - tel. 692 158 783, e-mail: pmogielka@kapm.pl. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30441
 • Dodano: 2021-05-12 20:49:51
 • Administrator

Niezgoda Małgorzata Weronika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 30440. Niezgoda Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1324/19. [BMSiG-29165/2021] 1. Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Niezgody w upadłości, posiadając zgodę Sędziego komisarza ogłasza o postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 1/2 prawa własności gruntu stanowiącego działkę ew. nr 173/1, o powierzchni 0,1900 ha, położonego w Radachówce, dla której to nieruchomości Sŕd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1O/00060311/7, za cenę nie niższą niż 8.640,00 zł (osiem tysięcy sześćset czterdzieści 00/100 złotych). 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń z dnia 9 maja 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Marcina Gałązki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie, w godz. 1100-1500, oraz w aktach sprawy, sygn. akt XIX GUp 1324/19, w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 3. Do postępowania konkursowego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 4. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. b) upadły. 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1324/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Weroniki Niezgody, WA1O/00060311/7” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 7. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za przedmiot niniejszego postępowania winna być wyrażona kwotowo i dodatkowo słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen wyrażonych kwotowo i słownie, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków postępowania. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w postępowaniu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w pkt 3 lit. a i b niniejszego obwieszczenia. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot postępowania do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania konkursowego do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu postępowania do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu postępowania, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. 8. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.100,00 zł (jeden tysiąc sto 00/100 złotych). 9. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Małgorzaty Weroniki Niezgody w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 81 1090 2590 0000 0001 4449 7984, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym - sygn. akt. XIX GUp 1324/19, WA1O/00060311/7” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 10. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, o godz. 1430 w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia. 11. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j regulaminu sprzedaży). 12. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za poszczególne nieruchomości będące przedmiotem niniejszego postępowania, zaproponowane przez oferentów dopuszczonych do aukcji, b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d. minimalne postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych), e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f. syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 13. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. 14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości. 15. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu postępowania w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w postanowieniu Sędziego komisarza, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 16. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 17. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza. 18. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot postępowania. 19. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, przy czym zgodnie z dyspozycją art. 1013 kpc w zw. z art. 313 ust. 6 pr. up. zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu postępowania w formie aktu notarialnego w zakresie własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności. Tym samym hipoteki obciążać będą również udział nabywcy w nieruchomości w takim samym zakresie, jak poprzednio udział upadłej, zaś odpowiedzialność nabywcy jest wyłącznie odpowiedzialnością rzeczową. 20. Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania jak i o przedmiocie postępowania można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 22-400-08-94 lub mailowo pod adresem: biuro@beneficjum.eu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30440
 • Dodano: 2021-05-12 20:36:31
 • Administrator

Niezgoda Małgorzata Weronika w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 30439. Niezgoda Małgorzata. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 1324/19. [BMSiG-29163/2021] 1. Syndyk Masy Upadłości Małgorzaty Niezgody w upadłości posiadając zgodę Sędziego komisarza ogłasza o postępowaniu konkursowym na sprzedaż w trybie sprzedaży z wolnej ręki i aukcji udziału w wysokości 1/2 prawa własności gruntu stanowiącego działki ew. nr: 171, 172 i 173/2 o łącznej powierzchni 0,5900 ha, położonego w Radachówce, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze WA1O/00060516/4, za cenę nie niższą niż 21.360,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt 00/100 złotych). 2. Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego sądowego, rzeczoznawcę majątkowego Małgorzatę Dzikoń z dnia 9 maja 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Marcina Gałązki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53 w Warszawie, w godz. 1100-1500, oraz w aktach sprawy, sygn. akt XIX GUp 1324/19, w czytelni akt (parter) Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. 3. Do postępowania konkursowego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 4. W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w sto- sunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. b) upadły. 5. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres: Biuro Syndyka, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 53, 00-626 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Biura Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana. 6. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego Syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1324/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Weroniki Niezgody, WA1O/00060516/4 ” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 7. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za przedmiot niniejszego postępowania winna być wyrażona kwotowo i dodatkowo słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen wyrażonych kwotowo i słownie, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków postępowania. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku). i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w postępowaniu i aukcji. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w pkt 3 lit. a i b niniejszego obwieszczenia. n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot postępowania do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu postępowania konkursowego do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu postępowania do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu postępowania, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. 8. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.700,00 zł (dwa tysiące siedemset 00/100 złotych). 9. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Małgorzaty Weroniki Niezgody w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze 81 1090 2590 0000 0001 4449 7984, z dopiskiem „Wadium w postępowaniu konkursowym - sygn. akt. XIX GUp 1324/19, WA1O/00060516/4” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. 10. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w drugim dniu roboczym po upływie terminu do składania ofert, o godz. 1430, w Biurze Syndyka przy ul. Marszałkowskiej 9/15 lok. 53 w Warszawie. O terminie otwarcia ofert nie będzie dodatkowego powiadomienia. 11. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j regulaminu sprzedaży). 12. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki postępowania, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a. cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za poszczególne nieruchomości będące przedmiotem niniejszego postępowania, zaproponowane przez oferentów dopuszczonych do aukcji, b. oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c. licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym, że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d. minimalne postąpienie w licytacji ustala się na kwotę 1.000,00 zł (jeden tysiąc 00/100 złotych), e. syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f. syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia 13. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. 14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wyboru oferty przez syndyka zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego, a całą zaoferowaną kwotę zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na dwa dni przed podpisaniem umowy sprzedaży, przy czym decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości. 15. W przypadku gdy oferent, którego wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu postępowania w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym w postanowieniu Sędziego komisarza, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 16. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 17. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie możliwość wyboru notariusza. 18. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot postępowania. 19. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej, przy czym zgodnie z dyspozycją art. 1013 kpc w zw. z art. 313 ust. 6 pr. up. zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu postępowania w formie aktu notarialnego w zakresie własności ułamkowej części nieruchomości nie narusza obciążających ją hipotek wpisanych przed powstaniem współwłasności. Tym samym hipoteki obciążać będą również udział nabywcy w nieruchomości w takim samym zakresie, jak poprzednio udział upadłej, zaś odpowiedzialność nabywcy jest wyłącznie odpowiedzialnością rzeczową. 20. Szczegółowe informacje na temat regulaminu postępowania jak i o przedmiocie postępowania można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 22-400-08-94 lub mailowo pod adresem: biuro@beneficjum.eu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30439
 • Dodano: 2021-05-12 20:35:51
 • Administrator

Mysłowski Wojciech w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30438. Mysłowski Wojciech. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 100/20. [BMSiG-29395/2021] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 kwietnia 2021 r. postanowił: 1. umorzyć bez ustalenia planu spłaty wierzycieli powstałe przed dniem 24 marca 2020 r. zobowiązania upadłego Wojciecha Mysłowskiego, nr PESEL 57021410631 (sygn. akt V GUp 100/20), z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228), 2. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 7060,65 (siedem tysięcy sześćdziesiąt i 65/100) złotych obciążyć Skarb Państwa. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30438
 • Dodano: 2021-05-12 20:34:50
 • Administrator

Mucha Monika

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 30437. Mucha Monika. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 307/20. [BMSiG-29528/2021] Sędzia wyznaczony w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Moniki Muchy (Mucha), PESEL 88062002523, sygn. akt VIII GUp 307/20, zawiadamia o przekazaniu przez syndyka sędziemu wyznaczonemu 28 kwietnia 2021 roku opisu i oszacowania nieruchomości upadłej (Księga Wieczysta nr CZ1M/00109877/4 oraz CZ1M/00110026/4) oraz o możliwości zapoznania się z opisem i oszacowaniem - przez każdego zainteresowanego - w sekretariacie Sądu Rejonowego w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, przy ul. Żwirki i Wigury 9/11. W terminie tygodnia od dnia obwieszczenia o przekazaniu przez syndyka opisu i oszacowania, każdy zainteresowany może złożyć zarzuty. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30437
 • Dodano: 2021-05-12 20:33:46
 • Administrator

Motyl Marek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 30436. Motyl Marek. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GUp 770/20. [BMSiG-29446/2021] WARUNKI KONKURSU OFERT na sprzedaż 1/4 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej działki o nr ew. 133, obręb 6, o obszarze 0,0959 ha, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Tczewie przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 12, powiat tczewski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr GD1T/00005034/7. § 1 Przedmiot konkursu ofert 1. Przedmiotem konkursu ofert jest 1/4 udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej działki o nr ew. 133, obręb 6, o obszarze 0,0959 ha, zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, położonej w Tczewie przy ul. Kazimierza Jagiellończyka 12, powiat tczewski, województwo pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr GD1T/00005034/7. 2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Ireneusza Korneckiego z dnia 4 września 2020 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Siwika - ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, w godz. 900-1600, po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy pod sygn. akt XIX GUp 770/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. § 2 Podstawy prawne konkursu ofert 1. Przedmiot konkursu ofert zbywany jest na warunkach określonych przez Sędziego komisarza w postanowieniu z dnia 23 kwietnia 2021 r. wydanym w sprawie toczącej się pod sygn. akt XIX GUp 770/20 przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. 2. Do konkursu ofert mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone zgodnie z przepisami prawa i którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. 3. W konkursie ofert nie mogą uczestniczyć podmioty, które nie mogą nabyć rzeczy ani praw pochodzących ze sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art. 157a ust. 2 i 3 Pr.up., a ponadto: a) Sędzia komisarz i syndyk, ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia lub małżonek takiej osoby, jak również osoby pozostające z nim w faktycznym związku, wspólnie z nim zamieszkujące i gospodarujące, przy czym przeszkody te trwają mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia. b) upadły. § 3 Cena wywoławcza, ogłoszenie, oferty 1. Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Ogłoszenie o konkursie ofert zostanie podane do wiadomości publicznej przez jego zamieszczenie w dzienniku o zasięgu krajowym oraz na co najmniej dwóch portalach internetowych oraz na stronie internetowej syndyka. 3. Oferty należy składać do dnia 8 czerwca 2021 roku do godziny 1600, na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. 4. Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana. 5. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 770/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ - OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Marek Motyl - nr KW GD1T/00005034/7” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 6. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: a) Dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, forma prawna oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL. b) Aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) wypis z KRS, CEIDG lub innych rejestrów (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej kopia aktualnego dowodu osobistego. c) Oferowana cena nabycia za składniki majątkowe będące przedmiotem niniejszego konkursu ofert winny być wyrażona kwotowo i słownie oraz nie może być niższa niż cena wywoławcza, przy czym przy rozbieżności cen, decyduje cena wyrażona słownie. d) Dowód wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy. e) Zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. f) Oświadczenie o przyjęciu warunków konkursu ofert. g) Oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz jej opisem i oszacowaniem i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń. h) Oświadczenie, iż oferent przyjmuje do wiadomości wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 § 1 k.c. oraz art. 313 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. i) Wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli są wymagane prawem ze względu na osobę lub firmę nabywcy. j) W przypadku działania przez pełnomocnika, oryginał dokumentu udzielającego pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentacji oferenta w konkursie ofert. k) Wskazanie numeru rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku niewybrania oferty. l) Podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta niebędącego osobą fizyczną na ofercie oraz wszystkich oświadczeniach. m) Oświadczenie, iż nie zachodzi podstawa do wyłączenia określona w § 2 ust. 2 i 3 niniejszych warunków; n) Oświadczenie oferenta będącego osobą fizyczną, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeśli tak to czy nabywa przedmiot konkursu ofert do majątku wspólnego małżonków czy do majątku osobistego. W przypadku nabycia przedmiotu konkursu ofert do majątku osobistego oferent winien złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie. W przypadku nabycia przedmiotu konkursu ofert do majątku wspólnego małżonków ofertę może złożyć jeden z nich, jednakże zgodnie z art. 37 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymagana jest zgoda drugiego małżonka. Zgoda drugiego małżonka na nabycie przedmiotu konkursu ofert do majątku wspólnego winna być wyrażona w formie aktu notarialnego i winna obejmować zgodę na nabycie przedmiotu konkursu ofert, złożenie oferty oraz udział w licytacji, w tym również możliwość postąpienia na warunkach określonych uznaniem współmałżonka biorącego udział w licytacji. o) Oświadczenie, że oferent w przypadku zatwierdzenia wyboru jego oferty złoży w umowie sprzedaży oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu umowy na dzień zawarcia umowy sprzedaży i niewnoszeniu z tych tytułów żadnych zastrzeżeń i roszczeń. p) oświadczenie, że: i) oferent przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że przed Sądem Rejonowym w Tczewie, I Wydział Cywilny, pod sygn. akt I Ns 569/20 toczy się z udziałem syndyka, Barbary Motyl-Tecław oraz Marii Jolanty Motyl postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości opisanej § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, w której to nieruchomości Upadły posiada udział wynoszący 1/4 części; ii) oferentowi znane są konsekwencje związane z nabyciem udziału w nieruchomości, który objęty jest postępowaniem sądowym prowadzonym dotychczas z udziałem syndyka, wynikające z art. 320 ust. 3 oraz art. 317 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe, tj. przyjmuje do wiadomości, że z momentem zawiadomienia ww. Sądu o nabyciu 1/4 udziału w nieruchomości opisanej § 1 pkt 1 niniejszego regulaminu, oferent wstąpi z mocy prawa w miejsce syndyka do postępowania opisanego w pkt i) powyżej; iii) oferent nie będzie w stosunku do syndyka zgłaszał jakichkolwiek roszczeń z tytułu prowadzonego postępowania opisanego w pkt i) powyżej, ani zarzutów że sprawa opisana w pkt i) prowadzona dotychczas z udziałem syndyka została rozstrzygnięta błędnie, albo że syndyk wadliwie prowadził postępowanie, których to roszczeń niniejszym się zrzeka. § 4 Wadium Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 3. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Marka Motyla w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. o numerze: 27 1090 1014 0000 0001 4505 0434, z dopiskiem „Konkurs ofert - sygn. akt XIX GUp 770/20”, najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty ww. wadium na ww. rachunek bankowy. § 5 Rozpoznanie ofert konkursowych 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2021 roku o godzinie 1100, w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. 2. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Komisję powołaną przez syndyka w obecności przybyłych oferentów. Komisji przewodniczy syndyk lub osoba upoważniona. 3. Oferenci zobowiązani są okazać dowody tożsamości oraz dokumenty uprawniające do reprezentacji oferenta oraz posiadane pełnomocnictwa (w przypadku gdy nastąpiła zmiana danych zgodnie z § 3 pkt 6 lit. j). 4. Przystępując do konkursu ofert syndyk wykonuje następujące czynności: 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia o konkursie ofert 2. ustala liczbę złożonych ofert 3. sprawdza czy wadium zostało wpłacone przez oferentów 4. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty: a) odpowiadają warunkom regulaminu konkursu ofert, b) zostały złożone w wyznaczonym terminie, c) zawierają wszystkie dane niezbędne do identyfikacji oferenta, d) w wyniku tych czynności ustala które, oferty spełniają warunki konkursu ofert oraz które oferty podlegają odrzuceniu bez rozpoznania. 5. Po stwierdzeniu, iż złożone oferta/oferty spełniają warunki formalne przewidziane powyżej syndyk ustala wysokość złożonych ofert. Jeśli tylko jedna oferta spełnia wymogi formalne, w tym co do ceny minimalnej oraz wpłaty wadium, syndyk dokonuje wyboru tego oferenta. § 6 Aukcja 1. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki konkursu ofert, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na następujących warunkach: a) cenę wywoławczą będzie stanowić najwyższa cena zaoferowana za nieruchomość będącą przedmiotem niniejszego konkursu ofert, zaproponowana przez oferentów dopuszczonych do licytacji, b) oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył wyższą ofertę, c) licytacja odbywa się w ten sposób, iż prowadzący ją syndyk rozpoczyna od ceny wywoławczej, a uczestnicy licytacji oferują ceny wyższe, z tym że podwyższenie ceny nie może być niższe niż wynosi ustalona w regulaminie kwota postąpienia, d) postąpienie w licytacji ustala się na kwotę nie mniejszą niż 500,00 zł (pięćset złotych), e) syndyk wybiera ofertę uczestnika licytacji (udziela przybicia), który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył. Trzecie powtórzenie oferowanej ceny będzie równoznaczne z jej przybiciem, f) syndyk dokonuje wyboru oferenta, któremu udzielono przybicia. 2. W przypadku złożenia dwóch identycznych ofert co do ceny i braku faktycznego przystąpienia do licytacji przez oferentów, syndykowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferenta. § 7 Rozstrzygnięcie konkursu ofert i zawarcie umowy sprzedaży 1. Oferentom, których oferty nie zostały przyjęte przysługuje zwrot wpłaconego wadium w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferenta bez odsetek na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w treści oferty. 2. Wadium wpłacone przez oferenta, którego wybrano podlega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Oferent zobowiązany jest uiścić pełną cenę przed podpisaniem umowy wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy masy upadłości, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. 3. W przypadku gdy oferent, którego ofertę wybrał syndyk będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu konkursu ofert w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia wyboru oferty, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości. 4. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne. 5. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Syndyk zastrzega sobie prawo wyboru notariusza, u którego nastąpi podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. 6. Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot konkursu ofert. 7. Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. 8. Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wyboru oferty bez wskazania przyczyn. 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30436
 • Dodano: 2021-05-12 20:31:57
 • Administrator

Maciejczuk Anna

Sąd Rejonowy w Białymstoku 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 30435. Maciejczuk Anna. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 394/20. [BMSiG-29467/2021] Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 5 maja 2021 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy o sygn. akt VIII GUp 394/20 w postępowaniu upadłościowym Anny Maciejczuk, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli postanowił: I. ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłej Anny Maciejczuk biorą udział następujący wierzyciele: 1) PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie, 2) Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, 3) Skarb Państwa Sąd Rejonowy w Białymstoku; II. ustalić, że upadła Anna Maciejczuk nie doprowadziła do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa; III. określić, że upadła Anna Maciejczuk jest zobowiązana spłacać swoje zobowiązania uznane wobec wierzycieli w 24 miesięcznych ratach, poczynając od 2 miesiąca w którym uprawomocni się postanowienie do 15 dnia każdego miesiąca: a) pierwsze 20 rat na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku w wysokości po 250 zł, z tytułu kosztów postępowania upadłościowego, b) rata 21 płatna na rzecz: - Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białymstoku w wysokości 156,60 zł, - PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie 26,40 zł, - Skarbu Państwa - Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w kwocie 67 zł, c) raty od 22 do 24 płatne miesięcznie na rzecz: - PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie po 71 zł, - Skarb Państwa - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w kwocie po 179 zł; IV. ustalić, że pozostałe zobowiązania upadłej Anny Maciejczuk powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, z wyjątkiem zobowiązań wskazanych w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego; V. stwierdzić, że koszty postępowania upadłościowego tymczasowo pokryte przez Skarb Państwa zostaną zaspokojone w wyniku ustalonego planu spłaty. POUCZENIE Na podstawie art. 49114 ust. 7 Prawa upadłościowego na postanowienie Sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli służy zażalenie. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30435
 • Dodano: 2021-05-12 20:30:53
 • Administrator

Lotycz Zygmunt

Sąd Rejonowy w Opolu 2021-05-12. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 30434. Lotycz Zygmunt. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 269/20 of. [BMSiG-29195/2021] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Zygmunta Lotycz, nr PESEL 58010816496,NIP 7471367809, zamieszkałego 46-083 Stare Siołkowice, ul. Warszawska 22, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym pod sygn. akt V GUp 269/20 of, zawiadamia, że przekazał Sędziemu komisarzowi sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę opis i oszacowanie, wchodzącego w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej zabudowanej (dom wolnostojący wraz z zabudowaniami, działka nr 796), położonej w miejscowości Stare Siołkowice, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW nr OP1B/00014033/3. Osoby zainteresowane mogą przeglądać dokument w sekretariacie Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A. Zarzuty na opis i oszacowanie należy wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 90/2021 (6235) z dnia 12 maja 2021 r. → Pozycja 30434
 • Dodano: 2021-05-12 20:30:15
 • Administrator
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK