Czerniecki Stanisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2017-09-06. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 33661. Czernecki Stanisław. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 1435/17, X GUp 644/17. [BMSiG-34070/2017] OBWIESZCZENIE SĄDOWE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt X GU 1435/17, postanowił: 1. ogłosić upadłość Stanisława Czerneckiego - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kilińskiego 3 m. 39, PESEL 73042915557; 2. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 3. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4. wyznaczyć sędziego komisarza osobie SSR Darii Popłonyk oraz syndyka w osobie Zbigniewa Szymczyka posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 374; 5. uznać postępowanie za główne w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100A. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt X GUp 644/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 172/2017 (5309) z dnia 06 września 2017 r. → Pozycja 33661
 • Dodano: 2021-07-28 19:26:50
 • Administrator

Galarowicz Marzena w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2020-09-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 46350. Galarowicz Marzena. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 393/20, XI GUp 159/20. [BMSiG-46809/2020] OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 28 maja 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 393/20, ogłosił upadłość Marzeny Galarowicz (numer PESEL 73032410525, NIP 6651886806), zamieszkałej w Starym Mieście, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 159/20. Wyznaczono syndyka w osobie Tomasza Hofmana (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 354). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ulica Wojska Polskiego 15C, 62-500, Konin, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie będzie prowadzone w trybie wskazanym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Stwierdzono, że jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46350
 • Dodano: 2021-07-28 19:25:28
 • Administrator

Kwiatkowska Anna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-10-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 54456. Kwiatkowska Anna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 268/20, XII GUp 160/20. [BMSiG-55888/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 października 2020 roku, ogłoszono upadłość Anny Kwiatkowskiej (PESEL 73030300244, NIP 8521879051), zamieszkałej: ul. Lelewela 8a, 71-154 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 160/20. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Malek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 160/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 201/2020 (6091) z dnia 14 października 2020 r. → Pozycja 54456
 • Dodano: 2021-07-28 19:23:12
 • Administrator

Kwiatkowska Anna

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-10-07. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 54456. Kwiatkowska Anna. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 268/20, XII GUp 160/20. [BMSiG-55888/2020] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 7 października 2020 roku, ogłoszono upadłość Anny Kwiatkowskiej (PESEL 73030300244, NIP 8521879051), zamieszkałej: ul. Lelewela 8a, 71-154 Szczecin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 160/20. Sąd wskazuje, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Malek, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 990. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres jego biura: Pl. Orła Białego 1/25-26, 70-562 Szczecin, z podaniem sygnatury akt sprawy postępowania upadłościowego XII GUp 160/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia na adres Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, 70-231 Szczecin, ul. Narutowicza 19, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sąd wskazuje, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do złożenia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Szczecinie, VIII Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydziału Gospodarczego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 201/2020 (6091) z dnia 14 października 2020 r. → Pozycja 54456
 • Dodano: 2021-07-28 19:22:44
 • Administrator

Szuleta Józef

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-12-14. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 71378. Szuleta Józef. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 238/20 „of”. [BMSiG-71928/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 24.11.2020 r., w sprawie o sygnaturze akt V GU 238/20 „of”, ogłosił upadłość dłużnika Józefa Szulety - osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 73020913333). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi na adres: ul. Kazimierzowska 6/11, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi na adres: ul. Kazimierzowska 6/11, 62-800 Kalisz, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka w osobie Michała Kurca (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 982). Określono, iż postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Stwierdza się, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia nr 2015/848. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 243/2020 (6133) z dnia 14 grudnia 2020 r. → Pozycja 71378
 • Dodano: 2021-07-28 19:21:08
 • Administrator

Gajewski Adam

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2021-04-15. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 24302. Gajewski Adam. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 72/21, V GUp „of” 74/21. [BMSiG-23403/2021] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 25 marca 2021 r. (sygn. akt V GU „of” 72/21): 1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Adama Gajewskiego, zamieszkałego: 11-040 Dobre Miasto, ul. Grudziądzka 4/12, PESEL 73010616273, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, 2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania syndykowi na wskazany przez syndyka adres wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, 4. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, 5. określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a niniejsze postępowanie jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 cyt. Rozporządzenia, 6. na syndyka upadłości wyznaczył Zygmunta Wichrowskiego. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 74/21. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 72/2021 (6217) z dnia 15 kwietnia 2021 r. → Pozycja 24302
 • Dodano: 2021-07-28 19:20:04
 • Administrator

Termińska Beata Dorota w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2020-06-22. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 28958. Termińska Beata Dorota. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 121/19. [BMSiG-28799/2020] W związku ze złożeniem przez syndyka listy wierzytelności w dniu 20 kwietnia 2020 roku oraz uzupełniającej listy wierzytelności w dniu 20 kwietnia 2020 roku Sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Beaty Doroty Termińskiej, sygn. akt XII GUp 121/19, Sędzia komisarz ogłasza, iż można je przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie do złożenia sprzeciwu co do list wierzytelności stosownie do treści art. 256 i 257 Prawa upadłościowego - w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 119/2020 (6009) z dnia 22 czerwca 2020 r. → Pozycja 28958
 • Dodano: 2021-07-28 19:19:14
 • Administrator

Termińska Beata Dorota w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie 2019-12-18. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65685. Termińska Beata Dorota. Sąd Rejonowy Szczecin- -Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 332/19, XII GUp 121/19. [BMSiG-65488/2019] Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 3 grudnia 2019 roku ogłoszono upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności Beaty Doroty Termińskiej, zamieszkałej: ul. Spokojna 21/4, 73-110 Stargard, PESEL 72102406903, i zarejestrowano pod sygn. akt XII GUp 121/19. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Elżbiety Piotrowskiej oraz syndyka w osobie Jana Kipera, nr licencji 255. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności w trybie art. 239, 240 Prawa upadłościowego sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, 70-231 Szczecin. Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powołania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 244/2019 (5883) z dnia 18 grudnia 2019 r. → Pozycja 65685
 • Dodano: 2021-07-28 19:18:14
 • Administrator

Górczyński Sławomir w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2017-02-24. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 6955. Górczyński Sławomir. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GUp 133/16. [BMSiG-6182/2017] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 30 listopada 2016 roku, sygn. akt XI GUp 133/16, umorzył postępowanie upadłościowe prowadzone wobec Sławomira Górczyńskiego, nr PESEL 72101903333, zamieszkałego w Koninie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Poucza się, o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść do tutejszego Sądu w terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 39/2017 (5176) z dnia 24 lutego 2017 r. → Pozycja 6955
 • Dodano: 2021-07-28 19:17:04
 • Administrator

Górczyński Sławomir w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2016-07-08. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 17274. Górczyński Sławomir. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 27/16, XI GUp 133/16. [BMSiG-17541/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 27/16 ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Górczyńskiego, nr PESEL 72101903333; zamieszkałego Koninie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 133/16. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Edmunda Dudziaka. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 131/2016 (5016) z dnia 8 lipca 2016 r. → Pozycja 17274
 • Dodano: 2021-07-28 19:16:36
 • Administrator

Górczyński Sławomir w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2016-05-10. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 17274. Górczyński Sławomir. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 27/16, XI GUp 133/16. [BMSiG-17541/2016] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 10 maja 2016 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GU 27/16 ogłosił upadłość dłużnika Sławomira Górczyńskiego, nr PESEL 72101903333; zamieszkałego Koninie, osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą XI GUp 133/16. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Ireny Flotyńskiej. Wyznaczono syndyka w osobie Marka Edmunda Dudziaka. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 131/2016 (5016) z dnia 8 lipca 2016 r. → Pozycja 17274
 • Dodano: 2021-07-28 19:16:19
 • Administrator

Pietrkiewicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2018-09-07. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 39017. Pietrkiewicz Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 142/18. [BMSiG-38811/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 sierpnia 2018 r. (sygn. akt V GUp 142/18) umorzył postępowanie upadłościowe Ewy Pietrkiewicz, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (PESEL 72100807829), na jej wniosek. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 174/2018 (5562) z dnia 07 września 2018 r. → Pozycja 39017
 • Dodano: 2021-07-28 19:15:14
 • Administrator

Pietrkiewicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2018-06-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 27683. Pietrkiewicz Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 112/18, V GUp 142/18. [BMSiG-27311/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 15 czerwca 2018 r roku ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Pietrkiewicz, nr PESEL 72100807829, zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Słoneczne 34 m. 57; określił, że upadła Ewa Pietrkiewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 142/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 122/2018 (5510) z dnia 26 czerwca 2018 r. → Pozycja 27683
 • Dodano: 2021-07-28 19:14:25
 • Administrator

Pietrkiewicz Ewa w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2018-06-15. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 27683. Pietrkiewicz Ewa. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 112/18, V GUp 142/18. [BMSiG-27311/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 15 czerwca 2018 r roku ogłosił upadłość dłużniczki Ewy Pietrkiewicz, nr PESEL 72100807829, zamieszkałej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Osiedle Słoneczne 34 m. 57; określił, że upadła Ewa Pietrkiewicz jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Iwony Róziewicz - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Pawła Dębniaka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 563; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 142/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 122/2018 (5510) z dnia 26 czerwca 2018 r. → Pozycja 27683
 • Dodano: 2021-07-28 19:14:05
 • Administrator

Frątczak Beata w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-09-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 44094. Frątczak Beata. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 58/20, V GUp 80/20. [BMSiG-44291/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 lipca 2020 r., w sprawie V GU 58/20, ogłosił upadłość Beaty Frątczak, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Kożuchowie przy ul. Chopina 4/1, 67-120 KOŻUCHÓW, numer PESEL 72052403605. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Ewę Maślankę. Na syndyka wyznaczono Pawła Wróblewskiego - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1246. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności do syndyka na adres: ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wlkp., w dwóch egzemplarzach, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 80/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że postępowanie jest prowadzone w trybie art. 4911 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.). Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, Wydział X Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 80/20. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 171/2020 (6061) z dnia 02 września 2020 r. → Pozycja 44094
 • Dodano: 2021-07-28 19:12:41
 • Administrator

Makos Bernadeta w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kielcach 2019-11-08. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 57743. Makas Bernadeta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 430/19, V GUp 343/19. [BMSiG-57699/2019] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 24 października 2019 r. ogłosił upadłość dłużniczki Bernadety Makas, nr PESEL 72051809402, zamieszkałej w Kielcach, przy ul. Kołłątaja 3/68, określił, że upadła Bernadeta Makas, jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej - sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Marty Tutaj posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 1304; wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2344). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 343/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 217/2019 (5856) z dnia 08 listopada 2019 r. → Pozycja 57743
 • Dodano: 2021-07-28 19:10:45
 • Administrator

Ziętara Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2020-11-05. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 60854. Zientara Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 1296/20, XIX GUp 1419/20. [BMSiG-62137/2020] SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, sygnatura akt XIX GU 1296/20, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 14 października 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 1296/20: 1. ogłosił upadłość Anny Zientary, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Warszawie (kod pocztowy 03-253), PESEL 72021611943; 2. określił, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.); 3. wyznaczył syndyka w osobie Zenona Stępnia (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 884); 4. wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Klimontowska 23, 04-672 Warszawa, powołując się na sygn. akt XIX GUp 1419/20, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; 5. wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu wyznaczonemu w sprawie XIX GU 1296/20 (na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa), w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sadowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 6. przyznał syndykowi Zenonowi Stępniowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) oraz zarządził jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa-Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy syndyka zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 Prawa upadłościowego); 7. wskazał że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania upadłościowego. Pouczenie do pkt 7 Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Podpis Zenon Stępień MSiG → Rocznik 2020 → Numer 217/2020 (6107) z dnia 05 listopada 2020 r. → Pozycja 60854
 • Dodano: 2021-07-28 19:09:15
 • Administrator

Grocholska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Kielcach 2018-01-15. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 1898. Grocholska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 194/17. [BMSiG-1200/2018] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym Agnieszki Grocholskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie wniosku upadłej o umorzenie postępowania postanowieniem z dnia 18 grudnia 2017 roku umorzył postępowanie upadłościowe dłużniczki Agnieszki Grocholskiej, nr PESEL 72021012980, zamieszkałej w: 28-340 Sędziszów, Mstyczów 112. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 10/2018 (5398) z dnia 15 stycznia 2018 r. → Pozycja 1898
 • Dodano: 2021-07-28 19:08:00
 • Administrator

Grocholska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Kielcach 2017-12-11. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 46166. Grocholska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 239/17, V GUp 194/17. [BMSiG-46304/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 r roku ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Grocholskiej, nr PESEL 72021012980, zamieszkałej w: 28-340 Sędziszów, Mstyczów 112; określił, że upadła Agnieszka Grocholska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Szufel-Figurskiej, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 908; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 194/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 239/2017 (5376) z dnia 11 grudnia 2017 r. → Pozycja 46166
 • Dodano: 2021-07-28 19:07:30
 • Administrator

Grocholska Agnieszka

Sąd Rejonowy w Kielcach 2017-11-22. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 46166. Grocholska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 239/17, V GUp 194/17. [BMSiG-46304/2017] Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 22 listopada 2017 r roku ogłosił upadłość dłużniczki Agnieszki Grocholskiej, nr PESEL 72021012980, zamieszkałej w: 28-340 Sędziszów, Mstyczów 112; określił, że upadła Agnieszka Grocholska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Bogdana Stańka - Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach, oraz syndyka masy upadłości w osobie Agnieszki Szufel-Figurskiej, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 908; wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że niniejsze postępowanie upadłościowe jest postępowaniem głównym w rozumieniu Rozporządzenia nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego z dnia 20 maja 2015 r. (Dz. Ur. UE L Nr 141, str. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. z dnia 7 grudnia 2016 r., Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie upadłemu oraz - wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich - wierzycielom - w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia, a wierzycielom, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 194/17. MSiG → Rocznik 2017 → Numer 239/2017 (5376) z dnia 11 grudnia 2017 r. → Pozycja 46166
 • Dodano: 2021-07-28 19:07:14
 • Administrator

Gargół Jacek w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Kaliszu 2020-08-03. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 38234. Gargół Jacek. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 138/20, V GU 202/20. [BMSiG-38377/2020] Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 202/20, ogłosił upadłość Jacka Gargół, PESEL 72010409197, zam.: Leszczyce 25, 63-200 Jarocin, będącego osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej. Obecnie sprawa prowadzona jest pod sygnaturą V GUp 138/20. Wzywa się wierzycieli upadłego Jacka Gargóła do zgłaszania wierzytelności syndykowi, na jego adres, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Jacka Gargóła, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono syndyka Violettę Wilczyńską, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 803, Kancelaria Syndyka Violetta Wilczyńska, ul. Kempingowa 12, 62-023 Borowiec. Określa się, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L 141/19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z ww. Rozporządzenia Nr 2015/848. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Łodzi, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 149/2020 (6039) z dnia 03 sierpnia 2020 r. → Pozycja 38234
 • Dodano: 2021-07-28 19:04:57
 • Administrator

Mirski Marcin w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Olsztynie 2019-08-20. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 42921. Mierski Marcin. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU „of” 134/19, V GUp „of” 98/19. [BMSiG-42859/2019] Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2019 r. (sygn. akt V GU „of” 134/19): I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Marcina Mierskiego, zam. w Olsztynie (PESEL 72010202790), jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; II. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości; III. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie sędziego Pawła Rynko; V. wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Dariusza Bzdyry. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 98/19. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 160/2019 (5799) z dnia 20 sierpnia 2019 r. → Pozycja 42921
 • Dodano: 2021-07-28 18:52:09
 • Administrator

Więsyk Kinga

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 2021-03-26. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 20776. Więsyk Kinga. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 354/20. [BMSiG-19631/2021] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, o sygn. akt VI GU 354/20, z dnia 5 listopada 2020 r., Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość nieprowadzącego działalności gospodarczej, dłużnika Kingi Więsyk, zamieszkałego w: 58-304 Wałbrzych, ul. Piękna 6/2, PESEL 71101902724, NIP 7141625817; II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: Aleksandra Polak, 54-203 Wrocław, ul. Legnicka 49A/9A, w terminie trzydziestu dni daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; IV. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Aleksandry Polak; V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 p.u., VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 382 pu w zw. z art. 4912 ust. 1 pu; art. 3 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE. L. Nr 141, str. 19). MSiG → Rocznik 2021 → Numer 59/2021 (6204) z dnia 26 marca 2021 r. → Pozycja 20776
 • Dodano: 2021-07-28 18:50:57
 • Administrator

Żelechowska Katarzyna

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu 2021-02-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 10497. Żelechowska Katarzyna. Sąd Rejonowy Poznań- -Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XI GU 317/20, XI GUp 317/20/PN. [BMSiG-9334/2021] Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XI GU 317/20, ogłosił upadłość dłużnika: Katarzyny Żelechowskiej (PESEL 71082103822), zamieszkałej w Świątnikach (62-022) przy ul. Kórnickiej 11, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W sprawie wyznaczono na syndyka Maję Chwaliszewską (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1145). W sprawie wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Przemysława Nowackiego. Aktualnie sprawa jest prowadzona pod sygnaturą akt XI GUp 317/20/PN. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na adres Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 29/2021 (6174) z dnia 12 lutego 2021 r. → Pozycja 10497
 • Dodano: 2021-07-28 18:49:40
 • Administrator

Cholewiński Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2019-07-02. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 34432. Cholewiński Paweł. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 29/19 of. [BMSiG-34287/2019] Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Pawła Cholewińskiego o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Pawła Cholewińskiego, zamieszkałego w Radomiu przy ul. Komandosów 4/180, posługującego się numerem PESEL 71081501454, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w tym postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Karwata; V. wyznaczyć na syndyka Marka Czubaka - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 407; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 126/2019 (5765) z dnia 02 lipca 2019 r. → Pozycja 34432
 • Dodano: 2021-07-28 18:48:27
 • Administrator

Cholewiński Paweł w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Radomiu 2019-06-24. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 34432. Cholewiński Paweł. Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 29/19 of. [BMSiG-34287/2019] Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, w sprawie z wniosku dłużnika Pawła Cholewińskiego o ogłoszenie upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanawia: I. ogłosić upadłość Pawła Cholewińskiego, zamieszkałego w Radomiu przy ul. Komandosów 4/180, posługującego się numerem PESEL 71081501454, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku upadłego; II. wezwać wierzycieli upadłego, aby w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego; III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie miesiąca od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w tym postępowaniu; IV. wyznaczyć na sędziego komisarza SSR Wojciecha Karwata; V. wyznaczyć na syndyka Marka Czubaka - wpisanego na listę doradców restrukturyzacyjnych pod nr 407; VI. określić, iż postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 126/2019 (5765) z dnia 02 lipca 2019 r. → Pozycja 34432
 • Dodano: 2021-07-28 18:48:09
 • Administrator

Kuroczko Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2018-09-04. Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości
Poz. 38373. Kuroczko Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 329/18. [BMSiG-38099/2018] Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, ze w postępowaniu upadłościowym, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Anny Kuroczko w upadłości (PESEL 71072301427), sygn. akt X GUp 329/18, syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie: 1. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Nowych Mistrzewicach, gm. Młodzieszyn, powiat sochaczewski, nr ewidencyjny 59 obręb 0016 Nowe Mistrzewice, o pow. 55.300 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Sochaczewie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1O/00022097/0. W skład masy upadłości Anny Kuroczko wchodzi udział 1/2 w nieruchomości. 2. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Żabach, gm. Baranów, powiat grodziski, nr ewidencyjny 52/1 obręb Żaby, o pow. 32.200 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr PL1Z/00011826/8. W skład masy upadłości Anny Kuroczko wchodzi udział 1/2 w nieruchomości. Opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. W terminie tygodnia od dnia ukazania obwieszczenia można wnieść zarzuty do Sędziego komisarza na opis i oszacowanie. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 171/2018 (5559) z dnia 04 września 2018 r. → Pozycja 38373
 • Dodano: 2021-07-28 18:47:02
 • Administrator

Kuroczko Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2018-09-04. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 38329. Kuroczko Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 329/18. [BMSiG-38096/2018] Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Anny Kuroczko w upadłości (PESEL 71072301427), osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, informuje, że sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności złożoną do akt dnia 22 sierpnia 2018 r. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, komu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 171/2018 (5559) z dnia 04 września 2018 r. → Pozycja 38329
 • Dodano: 2021-07-28 18:46:09
 • Administrator

Kuroczko Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2018-04-23. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 17009. Kuroczko Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2352/17, X GUp 329/18. [BMSiG-16382/2018] Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 2352/17), ogłosił upadłość Anny Kuroczko (PESEL 71072301427), zamieszkałej Dębówka 54a, 05-870 Błonie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 329/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17009
 • Dodano: 2021-07-28 18:45:28
 • Administrator

Kuroczko Anna

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2018-04-13. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 17009. Kuroczko Anna. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GU 2352/17, X GUp 329/18. [BMSiG-16382/2018] Dnia 13 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GU 2352/17), ogłosił upadłość Anny Kuroczko (PESEL 71072301427), zamieszkałej Dębówka 54a, 05-870 Błonie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego. Na syndyka wyznaczono Łukasza Cieślaka. Sąd wzywa wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować na adres: Sąd Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, sygn. akt X GUp 329/18. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 79/2018 (5467) z dnia 23 kwietnia 2018 r. → Pozycja 17009
 • Dodano: 2021-07-28 18:45:06
 • Administrator

Smętek Jolanta

Sąd Rejonowy w Częstochowie 2021-03-01. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu
Poz. 14156. Smętek Jolanta. Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 469/20, VIII GUp 52/21. [BMSiG-13129/2021] Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 17 lutego 2021 roku, sygn. akt VIII GU 469/20, ogłosił upadłość Jolanty Smętek, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL numer 71070900826, NIP numer 6451930810. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku - Prawo upadłościowe. Funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będą pełnić sędziowie. Sąd wyznaczył syndyka w osobie Jacka Pietrzeli, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 926, adres biura: 44-105 Gliwice, ulica Ligocka 15. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłaszania swych wierzytelności syndykowi, na adres biura, w terminie trzydziestu dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, na adres: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział VIII Gospodarczy, ul. Żwirki i Wigury 9/11, 42-200 Częstochowa. Postępowanie będzie prowadzone pod sygnaturą akt VIII GUp 52/21. Postępowanie będzie postępowaniem głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Częstochowie, Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego; powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100,00 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. MSiG → Rocznik 2021 → Numer 40/2021 (6185) z dnia 01 marca 2021 r. → Pozycja 14156
 • Dodano: 2021-07-28 18:43:44
 • Administrator

Lalak Krystyna

Sąd Rejonowy w Legnicy 2020-11-27. Sprostowanie
Poz. 66538. Lalak Krystyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 187/20, V GUp 194/20. [BMSiG-67519/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 18 listopada 2020 r., sygn. akt V GU 187/20 Sąd postanowił: I. Sprostować postanowienie Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 28 października 2020 r. w ten sposób, że w treści punktu I w miejsce błędnego wpisu o treści „77063003600” wpisać prawidłowo „71063003600”. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 232/2020 (6122) z dnia 27 listopada 2020 r. → Pozycja 66538
 • Dodano: 2021-07-28 18:42:34
 • Administrator

Lalak Krystyna

Sąd Rejonowy w Legnicy 2020-11-10. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 61988. Lalak Krystyna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 187/20, V GUp 193/20. [BMSiG-63175/2020] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 28 października 2020 r., Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość dłużnika Krystyny Lalak, zamieszkałej: 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 33C/3, o nr PESEL 77063003600, obejmującą likwidację majątku; II. określić, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; III. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności Syndykowi, na wskazany adres, w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni licząc od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w MSiG, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; V. wyznaczyć Syndyka Masy Upadłości w osobie Michała Błaszczyszyn, numer licencji 105, adres do doręczeń: Kancelaria Syndyka, Nadzorcy Sądowego, Zarządcy Skrytka Pocztowa 102, 53-350 Wrocław 15; VI. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe; VII. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 220/2020 (6110) z dnia 10 listopada 2020 r. → Pozycja 61988
 • Dodano: 2021-07-28 18:41:32
 • Administrator

Łuba Iwona w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Legnicy 2019-07-12. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 36402. Łuba Iwona. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 67/19, V GUp 57/19. [BMSiG-36146/2019] Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, z dnia 28 czerwca 2019 r., sygn. akt V GU 67/19 Sąd postanowił: I. ogłosić upadłość Iwony Łuba (poprzednio Piórkowska) zamieszkałej przy ul. Michałowskiego 7, 59-300 Lubin, PESEL 71051911926, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej obejmującą likwidację jej majątku; II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, licząc od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, sygn. akt V GUp 57/19; III. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Zaczkowskiej oraz Syndyka masy upadłości w osobie Jakuba Kamińskiego (numer licencji 911); IV. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 i podstawą jurysdykcji jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36402
 • Dodano: 2021-07-28 18:36:51
 • Administrator

Janowska Marta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2015-12-09. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2015 r. umorzył postępowanie upadłościowe Marty Janowskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt X GUp 482/15. MSiG → Rocznik 2015 → Numer 239/2015 (4870) z dnia 9 grudnia 2015 r. → Pozycja 19395
 • Dodano: 2021-07-28 18:35:44
 • Administrator

Janowska Marta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2015-10-09. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 września 2015 r., w sprawie o sygn. akt X GU 1015/15, ogłosił upadłość Marty Janowskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 71051400309, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego i naprawczego, powołując się na sygn. akt X GUp 482/15. MSiG → Rocznik 2015 → Numer 197/2015 (4828) z dnia 9 października 2015 r. → Pozycja 15298
 • Dodano: 2021-07-28 18:34:54
 • Administrator

Janowska Marta

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2015-09-30. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30 września 2015 r., w sprawie o sygn. akt X GU 1015/15, ogłosił upadłość Marty Janowskiej, zamieszkałej w Warszawie, PESEL 71051400309, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika, wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Edyty Dzielińskiej oraz syndyka w osobie Katarzyny Uszak. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych przy ulicy Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa, w dwóch egzemplarzach, odpowiadających wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego i naprawczego, powołując się na sygn. akt X GUp 482/15. MSiG → Rocznik 2015 → Numer 197/2015 (4828) z dnia 9 października 2015 r. → Pozycja 15298
 • Dodano: 2021-07-28 18:34:21
 • Administrator

Ostrowski Stanisław w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku 2018-11-13. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 49451. Ostrowski Stanisław. Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 199/18 OF/P. [BMSiG-49108/2018] Postanowieniem z dnia 25 października 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ogłosił upadłość dłużnika Stanisława Ostrowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, posiadającego nr PESEL: 71050805075, zamieszkałego przy ul. Łąkowej 37/15, 84-240 Reda, obejmującą likwidację majątku upadłego; wyznaczył Sędziego komisarza w osobie as.S.R. Łukasza Piotrowicza i syndyka w osobie Aleksandra Stockiego (nr licencji 902). Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należnych do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej (pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym), do zgłaszania wierzytelności w terminie 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Zgłoszenia wierzytelności w dwóch egzemplarzach, opatrzone sygn. akt VI GUp 199/18 OF/P, należy przesłać na adres Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 219/2018 (5607) z dnia 13 listopada 2018 r. → Pozycja 49451
 • Dodano: 2021-07-28 18:32:45
 • Administrator

Bukal-Madej Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze 2020-10-30. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 59140. Bukal-Madej Agnieszka. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 51/20. [BMSiG-60543/2020] Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 8 czerwca 2020 r. o sygnaturze akt V GUp 51/20 ogłoszona została upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Agnieszki Bukal-Madej, zam.: ul. Wyszyńskiego 97/7, 65-536 Zielona Góra, PESEL 71041509946. Sąd wyznaczył sędziego komisarza w osobie Sędziego Tomasza Leszczyńskiego oraz syndyka w osobie Pawła Wróblewskiego (adres do doręczeń: ul. Kosynierów Gdyńskich 80/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski). W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, plac Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra, oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. MSiG → Rocznik 2020 → Numer 213/2020 (6103) z dnia 30 października 2020 r. → Pozycja 59140
 • Dodano: 2021-07-28 18:31:27
 • Administrator

Jasińska Ewa

Sąd Rejonowy w Płocku 2020-11-24. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 65455. Jasińska Ewa. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 421/20, V GUp 281/20. [BMSiG-66272/2020] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 421/20, postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 roku ogłosił upadłość Ewy Jasińskiej (PESEL 71032505667, NIP 5661650447), obejmującą likwidację jej majątku, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Syndyka wyznaczono w osobie Krzysztofa Piotrowskiego (nr licencji 943) - biuro Syndyka znajduje się pod adresem: ul. Powstańców Wielkopolskich 6/31, 06-400 Ciechanów. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w dwóch egzemplarzach na ręce Syndyka na wyżej wskazany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 281/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres: Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Tumska 4b, 09-404 Płock, w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 2171). Otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego zgodnie z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Poucza się jednocześnie, że zgodnie z art. 357 § 21 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego stanowiącym, że postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym sąd uzasadnia tylko wtedy gdy podlega ono zaskarżeniu i tylko na żądanie strony (wymagające uiszczenia opłaty stałej w kwocie 100 zł od uzasadnienia), zgłoszone w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia (obwieszczenia). SYNDYK Krzysztof Piotrowski MSiG → Rocznik 2020 → Numer 229/2020 (6119) z dnia 24 listopada 2020 r. → Pozycja 65455
 • Dodano: 2021-07-28 18:30:04
 • Administrator

"Domżał Izabela"

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2018-10-05. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 43760. Domżał Izabela. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GRs 5/18. [BMSiG-43478/2018] Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 września 2018 r. umorzył postępowanie sanacyjne Izabeli Domżał, sygn. akt VII GRs 5/18. Na postanowienie służy zażalenie w terminie dwóch tygodni. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na umorzenie postępowania. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 194/2018 (5582) z dnia 05 października 2018 r. → Pozycja 43760
 • Dodano: 2021-07-28 18:27:01
 • Administrator

"Domżał Izabela"

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2018-09-17. Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 40366. Domżał Izabela. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 11/18, VII GRs 5/18. [BMSiG-40143/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 września 2018 r. o sygn. akt: VII GR 11/18 Sąd postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne Izabeli Domżał, zamieszkałej: Biesiekierz 117, 76-039 Biesiekierz; numer PESEL 71022003287; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Dariusza Szymczaka; 3. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć zarządcę w osobie Romana Sierackiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 315); 4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5. prowadzić postępowanie sanacyjne pod sygn. akt VII GRs 5/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 180/2018 (5568) z dnia 17 września 2018 r. → Pozycja 40366
 • Dodano: 2021-07-28 18:26:22
 • Administrator

"Domżał Izabela"

Sąd Rejonowy w Koszalinie 2018-09-07. Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego
Poz. 40366. Domżał Izabela. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GR 11/18, VII GRs 5/18. [BMSiG-40143/2018] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 7 września 2018 r. o sygn. akt: VII GR 11/18 Sąd postanowił: 1. otworzyć postępowanie sanacyjne Izabeli Domżał, zamieszkałej: Biesiekierz 117, 76-039 Biesiekierz; numer PESEL 71022003287; 2. wyznaczyć sędziego komisarza w osobie SSR Dariusza Szymczaka; 3. odebrać zarząd własny dłużnikowi i wyznaczyć zarządcę w osobie Romana Sierackiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 315); 4. wskazać, że jurysdykcja sądów polskich jest oparta o art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny; 5. prowadzić postępowanie sanacyjne pod sygn. akt VII GRs 5/18. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenia na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. MSiG → Rocznik 2018 → Numer 180/2018 (5568) z dnia 17 września 2018 r. → Pozycja 40366
 • Dodano: 2021-07-28 18:25:54
 • Administrator

Szeligowska Agnieszka w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy w Płocku 2016-03-08. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Poz. 5185. Szeligowska Agnieszka. Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 130/15. [BMSiG-4986/2016] Sąd Rejonowy w Płocku, V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt V GU 130/15 postanowieniem z dnia 24 lutego 2016 roku ogłosił upadłość Agnieszki Szeligowskiej (PESEL 71012707982), zamieszkałej: ul. Szlachecka 5, 09-410 Nowe Gulczewo, obejmującą likwidację jej majątku jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wzywa się wierzycieli upadłej do zgłoszenia wierzytelności w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Sędziego komisarza wyznaczono w osobie SSR Małgorzaty Kowalskiej oraz syndyka w osobie Anny Kubera. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 46/2016 (4931) z dnia 8 marca 2016 r. → Pozycja 5185
 • Dodano: 2021-07-28 18:23:33
 • Administrator

Szpil Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2016-08-08. Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 20253. Szpil Tomasz z Koszalina prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Ogólnobudowlane TOM-SAN w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 8/15. [BMSiG-20650/2016] Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2016 r. sprawy w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VII GUp 8/15 postanowił umorzyć postępowanie upadłościowe Tomasza Szpila. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 152/2016 (5037) z dnia 8 sierpnia 2016 r. → Pozycja 20253
 • Dodano: 2021-07-28 18:22:11
 • Administrator

Szpil Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2016-04-21. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 9277. Szpil Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Ogólnobudowlane TOM-SAN w upadłości likwidacyjnej w Koszalinie. Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GUp 8/15. [BMSiG-9104/2016] Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Szpila z Koszalina, sygn. akt VII GUp 8/15, ogłasza, że syndyk sporządził uzupełniającą listę wierzytelności nr 3. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2016 → Numer 77/2016 (4962) z dnia 21 kwietnia 2016 r. → Pozycja 9277
 • Dodano: 2021-07-28 18:21:45
 • Administrator

Szpil Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2015-09-18. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Szpila z Koszalina, sygn. akt VII GUp 8/15, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu Komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 2. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2015 → Numer 182/2015 (4813) z dnia 18 września 2015 r. → Pozycja 13966
 • Dodano: 2021-07-28 18:21:14
 • Administrator

Szpil Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2015-08-13. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Szpila z Koszalina, sygn. akt VII GUp 8/15, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2015 → Numer 156/2015 (4787) z dnia 13 sierpnia 2015 r. → Pozycja 12019
 • Dodano: 2021-07-28 18:20:25
 • Administrator

Szpil Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2015-07-01. Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Tomasza Szpila z Koszalina, sygn. akt VII GUp 8/15, ogłasza na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Sądu Rejonowego w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, ul. Andersa 34. W terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia można złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i art. 257 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze. MSiG → Rocznik 2015 → Numer 125/2015 (4756) z dnia 1 lipca 2015 r. → Pozycja 9417
 • Dodano: 2021-07-28 18:19:59
 • Administrator

Szpil Tomasz w upadłości likwidacyjnej

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 2015-03-05. Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VII GU 31/15, postanowił: 1) ogłosić upadłość Tomasza Szpila (Tomasz Szpil) z Koszalina, numer PESEL 71012300536, obejmującą likwidację majątku; 2) wezwać wierzycieli do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”; 3) wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji obwieszczenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; 4) wyznaczyć SSR Pawła Dziadczyka na Sędziego komisarza; 5) wyznaczyć Andrzeja Wojtalika na syndyka; 6) o ogłoszeniu upadłości podać do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” i dzienniku „Głos Koszaliński”; 7) postępowanie upadłościowe prowadzić pod sygn. akt VII GUp 8/15; 8) umorzyć postępowanie związane z wnioskiem o zabezpieczenie majątku dłużnika. MSiG → Rocznik 2015 → Numer 44/2015 (4675) z 5 marca 2015 r. → Pozycja 2690
 • Dodano: 2021-07-28 18:19:33
 • Administrator
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK