Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęAdamczewski Marcin w upadłości likwidacyjnej (Zielona Góra)

Dane Upadłego

 • Upadły: Adamczewski Marcin
 • Adres: , Zielona Góra
 • Województwo: Lubuskie
 • PESEL: 92081803537,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
 • Województwo:Lubuskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 87/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 131/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-12-21
 • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Maślanka

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Barbara Katarzyna Rosińska
 • Numer licencji: 303
 • Adres: Objazdowa 37 E/2, 65-752 Zielona Góra
 • Województwo: Lubuskie
 • Telefon: 608 248 372

2019-07-12 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 36423. Adamczewski Marcin. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/18. [BMSiG-36193/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Adamczewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Konicza 1/10, 65-187 Zielona Góra, numer PESEL 92081803537, zawiadamia, że w dniu 5.06.2019 r. syndyk złożył uzupełniająca listę wierzytelności nr 3, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 134/2019 (5773) z dnia 12 lipca 2019 r. → Pozycja 36423

Dodano: 2019-07-12 10:52:12 przez Administrator

2019-06-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 30463. Adamczewski Marcin. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/18. [BMSiG-30227/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Adamczewskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Konicza 1/10, 65-187 Zielona Góra, numer PESEL 92081803537, zawiadamia, że w dniu 17.04.2019 r. syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1 i 21.05.2019 r. uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 111/2019 (5750) z dnia 10 czerwca 2019 r. → Pozycja 30463

Dodano: 2019-06-10 10:49:39 przez Administrator

2019-05-13 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 24241. Adamczewski Marcin. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 87/18. [BMSiG-23899/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Marcina Adamczewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Konicza 1/10, 65-187 Zielona Góra, numer PESEL 92081803537, zawiadamia, że w dniu 25.03.2019 r. syndyk złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 91/2019 (5730) z dnia 13 maja 2019 r. → Pozycja 24241

Dodano: 2019-05-13 11:38:51 przez Administrator

2019-03-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11277. Adamczewski Marcin. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 131/18, V GUp 87/18. [BMSiG-10877/2019]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2019 r. w sprawie V GU 131/18 ogłosił upadłość Marcina Adamczewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Konicza 1/10, 65-187 Zielona Góra, numer PESEL 92081803537. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślankę. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 87/18 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 87/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 44/2018 (5683) z dnia 04 marca 2019 r. → Pozycja 11277

Dodano: 2019-03-04 09:58:06 przez Administrator

2018-12-21 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 11277. Adamczewski Marcin. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 131/18, V GUp 87/18. [BMSiG-10877/2019]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 grudnia 2019 r. w sprawie V GU 131/18 ogłosił upadłość Marcina Adamczewskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałego przy ul. Konicza 1/10, 65-187 Zielona Góra, numer PESEL 92081803537. Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Ewę Maślankę. Na syndyka wyznaczono Barbarę Rosińską - licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 303. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w dwóch egzemplarzach do Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygnaturę akt V GUp 87/18 na adres: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określono, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu ogłoszenia upadłości znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą V GUp 87/18.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 44/2018 (5683) z dnia 04 marca 2019 r. → Pozycja 11277

Dodano: 2019-03-04 09:57:58 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK