Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęAIRON INVESTMENT S.A. w upadłości likwidacyjnej (Bydgoszcz)

Dane Upadłego

 • Upadły: AIRON INVESTMENT S.A.
 • Adres: B. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • KRS: 0000412048,     NIP: 5542917625,     Regon:341247950

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XV GUp 74/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 57/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-03-27
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Grzegorz Floryszak
 • Numer licencji: 164
 • Adres: 900-lecia 66, 88-300 Mogilno
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 695 384 192

2020-02-25 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10111. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-9719/2020]

Sędzia komisarz w sprawie upadłościowej AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy o sygn. akt XV GUp 74/18, postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 r. dokonał z urzędu zmiany na liście wierzytelności. Wierzycielowi przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie o zmianie na liście wierzytelności do Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, w terminie tygodniowym od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 038/2020 (5928) z dnia 25 lutego 2020 r. → Pozycja 10111

Dodano: 2020-02-25 11:27:49 przez Administrator

2020-01-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 937. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-263/2020]

Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego
1. Przedmiot przetargu Zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 551 k.c. położona w Bydgoszczy przy ulicy Raczkowskiego 8, w skład którego wchodzą w szczególności: - prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz halą produkcyjno-magazynową, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej, jako dz. nr 7/122, o pow. 2,8960 ha, KW nr BY1B/00181669/6; - prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej, jako dz. nr 7/179, o pow. 1,0827 ha, KW nr BY 1B/00209084/4; - prawo własności ruchomości stanowiących maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia środki transportu, wyposażenie biur i magazynów, elektronika, materiały w magazynie według operatu szacunkowego; - inne prawa majątkowe, stanowiące wartość marki AIRON INVESTMENT S.A., wartość programu CAD, wartość programu SIGMA oraz wartość dokumentacji badawczo-rozwojowej; z wyłączeniem przysługujących upadłemu należności, zobowiązań oraz środków w kasie i na rachunkach bankowych upadłego.
2. Warunki przetargu I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu w postaci ZCP upadłego wynosi 50 000 000,00 złotych netto.
II. Warunki uczestnictwa:
a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem - „Oferta przetargowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy - sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 17 lutego 2020 r., do godz. 1400, osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, lub za pośrednictwem poczty - przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres.
b) Wpłacenie do dnia 17 lutego 2020 roku wadium w wysokości 5.000.000 złotych, na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP SA nr: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka.
III. Oferty powinny zawierać:
1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL,
2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- -prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON,
3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty),
5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,
6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.),
7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą,
9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej.
IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 1400.
V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza albo jego zastępcę.
VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa albo poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy.
VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, jest zobowiązany do: - podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza; - poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku.
IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:
a) wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego komisarza,
b) oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane,
c) wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu.
XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka.
XII. Zastrzega się prawo syndyka do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia.
XIII. Ogłoszenie oraz warunki i regulamin mogą zostać zmienione lub odwołane.
XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania
XV. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr. 695 384 192), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak.
XVI. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 005/2020 (5895) z dnia 09 stycznia 2020 r. → Pozycja 937

Dodano: 2020-01-09 18:10:27 przez Administrator

2019-12-19 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 66004. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-66010/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Airon Investment S.A. w upadłości w Bydgoszczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 74/18, sporządzone zostało przez syndyka i przekazane w dniach 28 października 2019 r. oraz 4 listopada 2019 r. czwarte i piąte uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 245/2019 (5884) z dnia 19 grudnia 2019 r. → Pozycja 66004

Dodano: 2019-12-19 10:23:28 przez Administrator

2019-11-08 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 57801. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-57667/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Airon Investment S.A. w upadłości w Bydgoszczy ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 74/18 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane w dniach 4 października 2019 r. trzecie uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 217/2019 (5856) z dnia 08 listopada 2019 r. → Pozycja 57801

Dodano: 2019-11-08 10:22:54 przez Administrator

2019-09-10 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 46484. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-46397/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Airon Investment S.A. w upadłości w Bydgoszczy ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 74/18 sporządzone zostało przez syndyka i przekazane w dniach 1 sierpnia 2019 r. oraz 8 sierpnia 2019 r. uzupełnienie listy wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać uzupełnienie listy wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 175/2019 (5814) z dnia 10 września 2019 r. → Pozycja 46484

Dodano: 2019-09-10 09:47:04 przez Administrator

2019-07-03 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 34715. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-34450/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Airon Investment S.A. w upadłości w Bydgoszczy ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 74/18 sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 17 maja 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.). €

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 127/2019 (5766) z dnia 03 lipca 2019 r. → Pozycja 34715

Dodano: 2019-07-05 09:28:49 przez Administrator

2019-05-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 26359. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-25980/2019]

Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego:
1. PRZEDMIOT PRZETARGU
Zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 551 K.C. położona w Bydgoszczy przy ulicy Raczkowskiego 8, w skład którego wchodzą w szczególności:
- prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz halą produkcyjno-magazynową, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej jako dz. nr 7/122 o pow. 2,8960 ha, KW nr BY1B/00181669/6;
- prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej jako dz. nr 7/179 o pow. 1,0827 ha, KW nr BY 1B/00209084/4;
- prawo własności ruchomości stanowiących maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia środki transportu, wyposażenie biur i magazynów, elektronika, materiały w magazynie według operatu szacunkowego;
- inne prawa majątkowe stanowiące wartość marki AIRON INVESTMENT S.A., wartość programu CAD, wartość programu SIGMA oraz wartość dokumentacji badawczo-rozwojowej; z wyłączeniem przysługujących upadłemu należności, zobowiązań oraz środków w kasie i na rachunkach bankowych upadłego.
2. WARUNKI PRZETARGU
I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu w postaci ZCP upadłego wynosi 56.069.348,00 złotych netto.
II. Warunki uczestnictwa: a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem - „Oferta przetargowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy, sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 8 lipca 2019 r., do godz. 1400, osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, lub za pośrednictwem poczty - przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres.
b) Wpłacenie do dnia 8 lipca 2019 roku wadium w wysokości 5.606.935 złotych na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP SA nr: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka.
III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL,
2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno-prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON,
3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty), 5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,
6. w przypadku podmiotu zagranicznego - zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.),
7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą,
9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej.
IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 900.
V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza albo jego zastępcę;
VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa albo poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy.
VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do: - podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza; poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez Sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku.
IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:
a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,
b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu.
XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka.
XII. Zastrzega się prawo syndyka do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia.
XIII. Ogłoszenie oraz warunki i regulamin mogą zostać zmienione lub odwołane.
XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania.
XV. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr. 695 384 192), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak. XVI. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 98/2019 (5737) z dnia 22 maja 2019 r. → Pozycja 26359

Dodano: 2019-05-22 16:37:33 przez Administrator

2019-05-15 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 24922. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-24404/2019]

Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż w trybie przetargu:
1. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY.
a) Prawo własności nieruchomości gruntowej leśnej położonej w Koronowie-Pieczyska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 48/1 o pow. 29,7838 ha oraz działka nr 51/1 o pow. 6,8197 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej KW nr BY 1B/00009236/3;
b) Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Koronowie przy ul. Przemysłowej 8, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1112/64 o pow. 0,2745 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej KW nr BY 1B/00103729/5 oraz udział wynoszący 1/2 w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 1112/62 o pow. 0,0999 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej KW nr BY 1B/00221952/0;
c) Prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Koronowie-Tuszyny przy ul. Kotomierskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 128/4, 128/5, 128/6, 128/7, 128/8, 128/9, 128/10, 128/12, 128/13, 128/14, 128/15, 128/16, 128/19, 128/20, 128/22 i 128/23, o łącznej pow. 1,2392 ha, zapisanych w Księdze Wieczystej KW nr BY1B/00073993/6.
2. WARUNKI PRZETARGU
I. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi odpowiednio: - Co do prawa własności nieruchomości grunt, wskazanej w pkt l lit. a) za łączną cenę nie niższą niż 700 000,00; - Co do prawa własności nieruchomości grunt, wskazanej w pkt l lit. b) za łączną cenę nie niższą niż 200 000,00; - Co do prawa własności nieruchomości grunt, wskazanej w pkt l lit. c) za łączną cenę nie niższą niż 930 000,00.
II. Warunki uczestnictwa:
a) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem - „Oferta przetargowa na nieruchomość w Koronowie-Pieczyska - AIRON INYESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy, sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać”; „Oferta przetargowa na nieruchomość w Koronowie, ul. Przemysłowa 8 - AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy, sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać”; lub „Oferta przetargowa na nieruchomość w Koronowie, ul. Kotomierska - AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy, sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać”, w terminie do dnia 3.06.2019 r., do godz. 1400, osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, lub za pośrednictwem poczty - przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data i godzina wpływu przesyłki na podany wyżej adres.
b) Wpłacenie do dnia 3.06.2019 roku wadium w wysokości zależnej od przedmiotu przetargu: - Co do prawa własności nieruchomości grunt. wskazanej w pkt l lit.
a) - 70 000 zł; - Co do prawa własności nieruchomości grunt. wskazanej w pkt 1lit.
b) - 20 000 zł; - Co do prawa własności nieruchomości grunt. wskazanej w pkt l lit.
c) - 93 000 zł: na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w PKO BP S.A. numer: PL 71 1020 1462 0000 7502 0346 4831, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka.
III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL,
2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno- -prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON,
3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty), 5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,
6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.),
7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych ze sprzedażą,
9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty, 10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej.
IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 6.06.2019 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 900.
V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez Sędziego komisarza albo jego zastępcę.
VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub też poświadczony przez notariusza za zgodność z oryginałem odpis pełnomocnictwa. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oprócz pełnomocnictwa pełnomocnik winien okazać aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bądź odpis z innego rejestru albo ewidencji wykazujący umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo do działania w imieniu i na rzecz mocodawcy.
VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do: - podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez Sędziego komisarza; - poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez Sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku.
IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:
a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez Sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,
b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane,
c) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu.
XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka.
XII. Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, a także prawo syndyka do wyboru oferty najkorzystniejszej według jego uznania dla masy upadłości w razie zaoferowania tej samej ceny nabycia przez co najmniej dwóch oferentów oraz podjęcia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferowali tę samą, najwyższą cenę nabycia.
XIII. Ogłoszenie oraz warunki przetargu mogą zostać zmienione bądź odwołane.
XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania.
XV. Wszelkie koszty sprzedaży (w tym taksy notarialne, koszty skarbowe i sądowe, również koszty wykreślenia hipotek) ponosi nabywca (wygrywający oferent). XVI. Treść umowy sprzedaży nie podlega negocjacjom.
XVII. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 695 384 192), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak. XVIII. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 93/2019 (5732) z dnia 15 maja 2019 r. → Pozycja 24922

Dodano: 2019-05-15 16:39:56 przez Administrator

2019-01-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 5526. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-5009/2019]

Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego
I. PRZEDMIOT PRZETARGU Zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 551 K.C. położona w Bydgoszczy przy ulicy Raczkowskiego 8, w skład którego wchodzą w szczególności; - prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz halą produkcyjno-magazynową, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej, jako dz. nr 7/122, o pow. 2,8960 ha, KW nr BY1B/00181669/6; - prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej, jako dz. nr 7/179, o pow. 1,0827 ha, KW nr BY 1B/00209084/4; - prawo własności ruchomości stanowiących maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia środki transportu, wyposażenie biur i magazynów, elektronika, materiały w magazynie według operatu szacunkowego; - inne prawa majątkowe, stanowiące wartość marki AIRON INVESTMENT S.A., wartość programu CAD, wartość programu SIGMA oraz wartość dokumentacji badawczo-rozwojowej; z wyłączeniem przysługujących upadłemu należności, zobowiązań oraz środków w kasie i na rachunkach bankowych upadłego.
II. WARUNKI PRZETARGU
a) Cena wywoławcza przedmiotu przetargu w postaci ZCP upadłego wynosi 62 299 275,20 złotych netto.
b) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem - „Oferta przetargowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem, Nie otwierać” w terminie do dnia 25 lutego 2019 r., do godz. 1400, osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, lub za pośrednictwem poczty - przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki na podany wyżej adres. c) Wpłacenie do dnia 25 lutego 2019 roku wadium w wysokości 6 229 927 złotych, na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w Santander Bank Polska S.A. numer: PL 33 1090 1072 0000 0001 3493 6808, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy masy upadłości.
III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL;
2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjno-prawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON;
3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza;
4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty);
5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale;
6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. O nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.);
7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń;
8. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych z zawarciem umów sprzedaży;
9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty;
10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej.
IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 900.
V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia prze sędziego komisarza albo jego zastępcę.
VI. Oferenci mogą być reprezentowani przez pełnomocników posiadających oryginał udzielonego pełnomocnictwa albo poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza odpis pełnomocnictwa.
VII. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta jest zobowiązany do: - podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza; - poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
VIII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku.
IX. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
X. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:
a) wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,
b) oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane,
c) wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu.
XI. Umowa sprzedaży lub przedwstępna umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka.
XII. Zastrzega się prawo syndyka do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny, prawo do wybrania najkorzystniejszej oferty według uznania dla masy w przypadku zaoferowania tej samej ceny przez co najmniej dwóch oferentów oraz prawo dodatkowych negocjacji.
XIII. Ogłoszenie oraz warunki i regulamin mogą zostać zmienione lub odwołane.
XIV. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania. XV. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr 695 384 192), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak.
XVI. W sprawach nieuregulowanych w warunkach przetargu zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa upadłościowego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 22/2018 (5661) z dnia 31 stycznia 2019 r. → Pozycja 5526

Dodano: 2019-01-31 19:20:10 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2019-01-31 19:21:49

2018-10-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 43069. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-42975/2018]

Syndyk masy upadłości AIRON INVESTMENT SA w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy ogłasza przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego
I. PRZEDMIOT PRZETARGU Zorganizowana część przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, ze zm.) położona w Bydgoszczy przy ulicy Raczkowskiego 8, w skład którego wchodzą w szczególności:
- prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowym oraz halą produkcyjno-magazynową, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów, jako działka nr 7/122 o pow. 2,8960 ha, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr BY1B/00181669/6;
- prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8, oznaczonej geodezyjnie według ewidencji gruntów, jako działka nr 7/179 o pow. 1,0827 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta KW nr BY1B/00209084/4;
- prawo własności ruchomości stanowiących maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia środki transportu, wyposażenie biur i magazynów, elektronika, materiały w magazynie) według załącznika nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 7;
- inne prawa majątkowe, stanowiące wartość marki AIRON INVESTMENT S.A., wartość programu CAD, wartość programu SIGMA oraz wartość dokumentacji badawczo-rozwojowej; z wyłączeniem przysługujących Upadłemu należności, zobowiązań oraz środków w kasie i na rachunkach bankowych upadłego.
II. WARUNKI PRZETARGU
a) Cena wywoławcza przedmiotu przetargu w postaci ZCP upadłego wynosi 77 874 094 złotych netto.
b) Złożenie w języku polskim pisemnej oferty w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opatrzonej napisem - „Oferta przetargowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości z siedzibą w Bydgoszczy. Sygn. akt XV GUp 74/18” z dopiskiem „Nie otwierać” w terminie do dnia 12 listopada 2018 r., do godz. 1400, osobiście w sekretariacie XV Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Nowy Rynek 10, 85-131 Bydgoszcz, lub za pośrednictwem poczty, przy czym koperta zawierająca ofertę powinna zostać umieszczona w kolejnej kopercie z adresem Sądu. W przypadku składania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu przesyłki na podany wyżej adres.
c) Wpłacenie do dnia 12 listopada 2018 roku wadium w wysokości 3.893.705 złotych, na rachunek bankowy syndyka masy upadłości w Banku Zachodnim WBK S.A. numer: PL 33 1090 1072 0000 0001 3493 6808, przy czym decyduje data wpływu wadium na podany rachunek bankowy syndyka.
III. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
1. w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu oraz nr PESEL,
2. w przypadku innych podmiotów niż osoba fizyczna: nazwę oferenta z podaniem jego siedziby, formy organizacyjnoprawnej oraz podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu oferenta wraz z dokumentem wykazującym umocowanie tych osób, dokładny adres, numer telefonu oraz numery NIP i REGON,
3. oferowaną cenę nabycia w PLN, której wysokość nie może być niższa niż cena wywoławcza,
4. aktualny odpis z właściwego rejestru bądź ewidencji dotyczący oferenta (wygenerowany nie później niż na 7 dni przed dniem złożenia oferty), 5. dowód potwierdzający wpłatę wadium w oryginale,
6. w przypadku podmiotu zagranicznego zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości bądź oświadczenie, że zachodzą wymogi określone w art. 8 ustawą z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.),
7. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i technicznym przedmiotu przetargu i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
. zobowiązanie w formie oświadczenia do pokrycia wszelkich kosztów i podatków związanych z zawarciem umów sprzedaży,
9. wskazanie numeru rachunku bankowego oferenta, na który ma być zwrócone wadium w przypadku nieprzyjęcia oferty,
10. oświadczenie oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach czynności podejmowanych w procedurze przetargowej
IV. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, sala nr 208, godz. 900.
V. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem sędziego komisarza albo jego zastępcy, wyboru oferty dokonuje syndyk, a wybór ten wymaga zatwierdzenia przez sędziego komisarza albo jego zastępcę.
VI. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, jest zobowiązany do:
- podpisania umowy w formie aktu notarialnego w terminie czterech miesięcy od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez sędziego komisarza;
- poniesienia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży.
VII. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, będzie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym zaś oferentem zostanie zwrócone na wskazany rachunek bankowy w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyboru oferty albo stwierdzenia przez sędziego komisarza, że w wyniku braku ofert przetarg nie doszedł do skutku.
VIII. Nieprzyjęcie oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium; IX. Wadium przepada na rzecz masy upadłości, jeżeli:
a) Wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez sędziego komisarza, nie dłuższym niż cztery miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferty,
b) Oferent zamieścił w złożonej ofercie nieprawdziwe dane, c
) Wybrany oferent nie uiści ceny najpóźniej w dniu poprzedzającym zawarcie umowy przenoszącej prawa do przedmiotu przetargu.
X. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w kancelarii notarialnej wskazanej przez syndyka.
XI. Zastrzega się prawo syndyka do odmowy dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
XII. Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania.
XIII. Z opisem przedmiotu przetargu oraz jego stanem prawnym i technicznym można zapoznać się poprzez wgląd do sporządzonego oszacowania majątku w sekretariacie AIRON INVESTMENT S.A. w upadłości w Bydgoszczy przy ul. Raczkowskiego 8 oraz poprzez wizję lokalną nieruchomości (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr. 695 384 192), informacji na temat przetargu udziela syndyk masy upadłości Grzegorz Floryszak.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 192/2018 (5580) z dnia 03 października 2018 r. → Pozycja 43069

Dodano: 2018-10-04 21:05:32 przez Administrator

2018-10-03 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 43068. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-42964/2018]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym AIRON INVESTMENT SA w upadłości w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GUp 74/18 informuje, że sporządzone zostało oraz przekazane dnia 19 września 2018 r. oszacowanie wraz z opisem składników masy upadłości wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłej spółki, obejmujących nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Koronowie, ul. Kotomierska, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Księga Wieczysta KW nr BY1B/00073993/6. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w dwóch egzemplarzach zarzuty.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 192/2018 (5580) z dnia 03 października 2018 r. → Pozycja 43068

Dodano: 2018-10-04 21:04:27 przez Administrator

2018-08-09 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 34881. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GUp 74/18. [BMSiG-34687/2018]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym AIRON INVESTMENT SA w upadłości w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GUp 74/18 informuje, że sporządzone zostało oraz przekazane w dniach 30 maja 2018 r. oraz 27 czerwca 2018 r. oszacowanie wraz z opisem składników masy upadłości wchodzących w skład przedsiębiorstwa upadłej spółki i obejmujących nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, wartości niematerialne i prawne oraz ruchomości. Z treścią opisów i oszacowań można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w dwóch egzemplarzach zarzuty.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 154/2018 (5542) z dnia 09 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34881

Dodano: 2018-08-09 21:57:23 przez Administrator

2018-04-09 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14692. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GU 57/18. [BMSiG-13975/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.03.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 57/18 ogłosił upadłość AIRON INVESTMENT SA z siedzibą w Bydgoszczy (KRS: 0000412048), wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 69/2018 (5457) z dnia 09 kwietnia 2018 r. → Pozycja 14692

Dodano: 2018-04-09 22:24:36 przez Administrator

2018-03-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14692. AIRON INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy. KRS 0000412048. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 lutego 2012 r., sygn. akt XV GU 57/18. [BMSiG-13975/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 27.03.2018 r. w sprawie sygn. akt XV GU 57/18 ogłosił upadłość AIRON INVESTMENT SA z siedzibą w Bydgoszczy (KRS: 0000412048), wyznaczył syndyka w osobie Grzegorza Floryszaka, wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym - na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 69/2018 (5457) z dnia 09 kwietnia 2018 r. → Pozycja 14692

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-04-09 22:24:22 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK