Akademia Wiedzy AWA Sp. z o.o.

Akademia Wiedzy AWA Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Ząbki)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Zarządca sądowy

Dane Upadłego

 • Upadły: Akademia Wiedzy AWA Sp. z o.o.
 • Adres: Bociania 8A/2, 05-091 Ząbki
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000707979
 • NIP: 7123356152
 • Regon:368951061

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XVIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XVIII GRz 149/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-06-21
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Zarządca sądowy

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 25154. AKADEMIA WIEDZY AWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ząbkach. KRS 0000707979. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2017 r., sygn. akt XVIII GRz 149/21. [BMSiG-24411/2022]

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Akademia Wiedzy AWA Sp. z o.o., adres: ul. Bociania 8A/2, 05-091 Ząbki, NIP 7123356152, sygn. akt XVIII GRz 149/21, postanowieniem z dnia 22 kwietnia 2022 roku, zatwierdził układ o następującej treści:
1. Wierzyciele zostają podzieleni na cztery grupy, głosowanie nad przyjęciem układu odbywa się w każdej z grup.
2. Kryterium wyodrębnienia grupy pierwszej oparte jest na charakterze wierzytelności - wierzytelności publicznoprawne (ZUS). Grupa druga została wyodrębniona w oparciu o charakter wierzytelności - aktywne umowy leasingowe i pożyczkowe stanowiące podstawę działalności gospodarczej dłużnika. Grupa trzecia została wyodrębniona w oparciu o podmiot wierzyciela oraz wysokość wierzytelności - kontrahenci dłużnika posiadający wierzytelności powyżej 6 tys. zł. Grupa czwarta została wyodrębniona w oparciu o podmiot wierzyciela oraz wysokość wierzytelności - kontrahenci dłużnika posiadający wierzytelności do 6 tys. zł włącznie.
3. Głównym założeniem układu jest wydłużenie terminu zapłaty istniejących zobowiązań w związku z sytuacją ekonomiczną i zagrożeniem utratą płynności przedsiębiorstwa dłużnika poprzez obniżenie wysokości rat wobec wierzytelności objętych układem, celem ich zapłaty i zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.
4. Wierzytelności znajdujące się w grupie pierwszej przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, zaspokajane są w całości, wraz z należnymi odsetkami i wszelkimi innymi kosztami.
5. Wierzytelności znajdujące się w grupie drugiej, zaspokajane są w całości, wraz z należnymi odsetkami i wszelkimi innymi kosztami. Układ zakłada kontynuację umów leasingowych i pożyczkowych na warunkach umownych z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zaległości powstałe przed dniem układowym zostaną uregulowane w 6 równych ratach.
6. Wierzytelności znajdujące się w grupie trzeciej nie podlegają redukcji w zakresie kwoty głównej. W pełnym zakresie podlegają redukcji wszelkie odsetki, opłaty dodatkowe i koszty (adwokackie, komornicze, sądowe i inne) związane z wierzytelnościami z tej grupy. Wierzytelności objęte grupą trzecia zaspokajane będą w ten sposób, że dłużnik przez pierwsze 4 miesiące będzie uiszczał na rzecz każdego z wierzyli ratę w wysokości 1 000 zł. Począwszy od 5 miesiąca obowiązywania układu rata wynosić będzie 1 700 zł. Rata II będzie uiszczana przez wierzyciela do czasu zapłaty całości należności.
7. Wierzytelności znajdujące się w grupie czwartej nie podlegają redukcji w zakresie kwoty głównej. W pełnym zakresie podlegają redukcji wszelkie odsetki, opłaty dodatkowe i koszty (adwokackie, komornicze, sądowe i inne) związane z wierzytelnościami z tej grupy. Wierzytelności objęte grupą czwartą zaspokajane będą w trzech równych ratach proporcjonalnych do wysokości wierzytelności oraz czwartej racie rozliczeniowej.
8. W związku z wymaganiami technicznymi w zakresie rozliczeń z wierzycielami z grupy pierwszej wykonanie propozycji układowych wobec wierzycieli publicznych, w tym wysokość należności głównej i należnych odsetek, będzie corocznie określana na podstawie stosownego wyliczenia sporządzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonywanego na wniosek dłużnika na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Rata odsetkowa płatna będzie w terminie do ostatniego dnia miesiąca lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy wyliczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie szybciej jednak niż w terminie 45 dni od dnia doręczenia przedmiotowego zaświadczenia.
9. Czas trwania układu to 4 lata i 8 miesięcy 10. Układ wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pierwsza i każda następna rata dla grupy pierwszej, trzeciej czwartej płatna jest do 25 dnia każdego miesiąca. Raty dla grupy drugiej będą regulowane zgodnie z warunkami umownymi i harmonogramami. Raty o których mowa w pkt 5 zostaną doliczone do comiesięcznie wymagalnych rat grupy drugiej.
Propozycje układowe zakładają symetrię interesów dłużnika i wierzycieli. Wykonywanie układu jest pod bieżącym nadzorem nadzorcy układu i sądu, poprzez składanie sprawozdań zawierających dane finansowe dłużnika i wyniki ekonomiczne jego przedsiębiorstwa. Wedle wiedzy, doświadczenia i szacunków dłużnika, przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego, przyjęcie powyżej wskazanych warunków układowych pozwoli na zaspokojenie wierzycieli w zakresie większym niż w przypadku egzekucji. Działalność spółki pozwoli na realizację układu i odzyskanie przez wierzycieli przysługujących im wierzytelności. Wskazując, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, zaś niniejsze postępowanie ma charakter postępowania głównego. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Postanowienie wydano na posiedzeniu niejawnym z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25154
 • Dodano: 2022-05-11 19:26:08
 • Administrator

2021-10-08 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 63381. AKADEMIA WIEDZY AWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ząbkach. KRS 0000707979. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2017 r. [BMSiG-62365/2021]

ZAWIADOMIENIE O WYZNACZENIU TERMINU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI W celu glosowania nad układem w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Akademia Wiedzy AWA Sp. z o.o. Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, NIP 6751523888, REGON 362485190, reprezentowana przez prezesa zarządu Adama Kaczora, doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 833, adres: ul. Rakowicka 10b/7, 31-511 Kraków, (mail: kpr.restrukturyzacja@gmail.com, tel. 605 258 401), wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli dłużnika Akademia Wiedzy AWA Sp. z o.o., KRS 0000707979, REGON 368951061, NIP 7123356152, z siedzibą w miejscowość Ząbki, ul. Bociania 8A/2, 05-091 Ząbki, na dzień 22 października 2021 r., na godzinę 1100, w celu głosowania nad układem, które odbędzie się w siedzibie kancelarii nadzorcy układu KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Rakowicka 10b lokal 7. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 osobiste uczestnictwo w zgromadzeniu będzie możliwe wyłącznie przy zachowaniu ścisłego reżimu sanitarnego.
W związku z powyższym głosowanie odbędzie się na zgromadzeniu w następujących formach: I. Preferowaną formą głosowania jest pisemne oddanie głosu na karcie otrzymanej od dłużnika, poprzez zaznaczenie właściwej rubryki, opatrzenie datą i podpisanie karty do głosowania oraz odesłanie lub zwrot karty do głosowania, w terminie do godz. 1100 dnia 22 października 2021 r. (data fizycznego doręczenia karty do głosowania). Możliwe jest także opatrzenie wypełnionej karty podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym zgodnie z reprezentacją i odesłanie jej na adres: kpr.restrukturyzacja@gmail.com. II. Wierzyciele, którzy nie zdecydują się na oddanie głosu na piśmie będą mogli uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście. III. Na podstawie art. 19 ust. 5 Ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), nadzorca wskazuje poniżej pouczenie wynikające z odpowiedniego stosowania art. 264 Prawa restrukturyzacyjnego: Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, którzy otrzymali karty do głosowania. Uprawnieni są także wierzyciele, którzy nie otrzymali karty do głosowania, jeśli przedstawią nadzorcy tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w karcie do głosowania w rubryce B.3 lub tytule egzekucyjnym. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną, głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli, a jeśli nie dokonają wyboru pełnomocnika w imieniu wierzycieli głosuje zarządca ustanowiony według przepisów Kodeksu cywilnego o zarządzie związanym ze współwłasnością. Niedokonanie przez tychże wierzycieli wyboru pełnomocnika lub nieustanowienie zarządcy nie stanowi przeszkody do wyznaczenia terminu i odbycia zgromadzenia wierzycieli. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole. Wierzyciel, który uczestniczy w zgromadzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej dopuszczonej na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu podczas zgromadzenia. Głosowanie przeprowadza nadzorca układu. Spis głosów złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na zgromadzeniu wierzycieli stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się również imię i nazwisko głosującego. Jeżeli spis głosów został sporządzony w postaci elektronicznej i warunki techniczne to umożliwiają, składa się go również w postaci elektronicznej. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za czy przeciw uchwale. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego w głosowaniu. Na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem. Uprawnieni do głosowania nad układem są wyłącznie wierzyciele określeni w art. 107 ust. 1 i 3 PrRestr., którzy są objęci układem. Brak dowodu doręczenia zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli wierzycielom, których liczba nie jest większa niż połowa wierzycieli uprawnionych do głosowania, a kwota ich wierzytelności nie przekracza jednej trzeciej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, nie stoi na przeszkodzie odbyciu zgromadzenia wierzycieli i głosowaniu nad układem. Nadzorca sądowy albo zarządca składa na zgromadzeniu wierzycieli opinię o możliwości wykonania układu. W przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych nadzorca układu ustala kolejność głosowania nad propozycjami układowymi. Pod głosowanie poddaje się wszystkie propozycje układowe. Za przyjęte uznaje się te propozycje układowe, które uzyskały największe poparcie wierzycieli liczone w odniesieniu do sumy wierzytelności, z uwzględnieniem art. 119 PrRestr. Na zgromadzeniu wierzycieli dłużnik albo nadzorca układu mogą zgłaszać zmiany propozycji układowych. W przypadku zgłoszenia przez dłużnika albo nadzorcę układu zmian propozycji układowych, głos wierzyciela oddany na piśmie za pierwotnymi propozycjami układowymi uważa się za głos oddany za zmienionymi propozycjami układowymi, jeżeli są one korzystniejsze dla tego wierzyciela. Pozostałe głosy traktuje się jako głosy przeciw układowi. W sprawach dotyczących układu nie ma prawa głosu wierzyciel będący małżonkiem dłużnika, jego krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie, przysposabiającym dłużnika lub przez niego przysposobionym, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa - osobą uprawnioną do reprezentowania spółki, a jeżeli dłużnikiem jest osobowa spółka handlowa - wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa, nie ma prawa głosu wierzyciel będący spółką powiązaną z dłużnikiem oraz osoby upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką i osoby uprawnione do jej reprezentowania, jeżeli ta spółka jest spółką dominującą albo zależną w stosunku do dłużnika. Prawa głosu w sprawie dotyczącej układu nie ma również wierzyciel będący spółką kapitałową, której spółka dominująca jest również spółką dominującą dla dłużnika, oraz osoby uprawnione do jej reprezentowania. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa, prawa głosu nie ma wierzyciel będący osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 25% kapitału zakładowego spółki. Jeżeli plan restrukturyzacyjny określa zabezpieczenie jego wykonania przez osoby trzecie, udzielenie kredytu lub pożyczki dłużnikowi lub zgodę osób trzecich na zmianę treści praw lub stosunków prawnych, w tym zabezpieczeń w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego lub hipoteki morskiej, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostaną przedłożone dokumenty, z których wynika, że zobowiązania te po przyjęciu układu zostaną wykonane. Podobnie jeżeli plan restrukturyzacyjny określa, że na czas wykonania układu zarząd nad przedsiębiorstwem ma zostać powierzony osobom wskazanym w układzie. Jeżeli układ określa restrukturyzację zobowiązań dłużnika przez konwersję wierzytelności na akcje lub udziały, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana. Jeżeli propozycje układowe przewidują udzielenie dłużnikowi pomocy publicznej na restrukturyzację, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda właściwego organu na udzielenie pomocy publicznej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana. Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli, obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ zostaje przyjęty, jeżeli w każdej grupie wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. Układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.
IV. Propozycje układowe 1. Wierzyciele zostają podzieleni na cztery grupy, głosowanie nad przyjęciem układu odbywa się w każdej z grup.
2. Kryterium wyodrębnienia grupy pierwszej oparte jest na charakterze wierzytelności - wierzytelności publicznoprawne (ZUS). Grupa druga została wyodrębniona w oparciu o charakter wierzytelności - aktywne umowy leasingowe i pożyczkowe stanowiące podstawę działalności gospodarczej dłużnika. Grupa trzecia została wyodrębniona w oparciu o podmiot wierzyciela oraz wysokość wierzytelności - kontrahenci dłużnika posiadający wierzytelności powyżej 6 tys. zł. Grupa czwarta została wyodrębniona w oparciu o podmiot wierzyciela oraz wysokość wierzytelności - kontrahenci dłużnika posiadający wierzytelności do 6 tys. zł włącznie.
3. Głównym założeniem układu jest wydłużenie terminu zapłaty istniejących zobowiązań w związku z sytuacją ekonomiczną i zagrożeniem utratą płynności przedsiębiorstwa dłużnika poprzez obniżenie wysokości rat wobec wierzytelności objętych układem, celem ich zapłaty i zachowania przedsiębiorstwa dłużnika.
4. Wierzytelności znajdujące się w grupie pierwszej przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, zaspokajane są w całości, wraz z należnymi odsetkami i wszelkimi innymi kosztami.
5. Wierzytelności znajdujące się w grupie drugiej, zaspokajane są w całości, wraz z należnymi odsetkami i wszelkimi innymi kosztami. Układ zakłada kontynuację umów leasingowych i pożyczkowych na warunkach umownych z tym zastrzeżeniem, że wszelkie zaległości powstałe przed dniem układowym zostaną uregulowane w 6 równych ratach.
6. Wierzytelności znajdujące się w grupie trzeciej nie podlegają redukcji w zakresie kwoty głównej. W pełnym zakresie podlegają redukcji wszelkie odsetki, opłaty dodatkowe i koszty (adwokackie, komornicze, sądowe i inne) związane z wierzytelnościami z tej grupy. Wierzytelności objęte grupą trzecia zaspokajane będą w ten sposób, że dłużnik przez pierwsze 4 miesiące będzie uiszczał na rzecz każdego z wierzyli ratę w wysokości 1 000 zł. Począwszy od 5 miesiąca obowiązywania układu rata wynosić będzie 1 700 zł. Rata II będzie uiszczana przez wierzyciela do czasu zapłaty całości należności.
7. Wierzytelności znajdujące się w grupie czwartej nie podlegają redukcji w zakresie kwoty głównej. W pełnym zakresie podlegają redukcji wszelkie odsetki, opłaty dodatkowe i koszty (adwokackie, komornicze, sądowe i inne) związane z wierzytelnościami z tej grupy. Wierzytelności objęte grupą czwartą zaspokajane będą w trzech równych ratach proporcjonalnych do wysokości wierzytelności oraz czwartej racie rozliczeniowej.
8. W związku z wymaganiami technicznymi w zakresie rozliczeń z wierzycielami z grupy pierwszej wykonanie propozycji układowych wobec wierzycieli publicznych, w tym wysokość należności głównej i należnych odsetek, będzie corocznie określana na podstawie stosownego wyliczenia sporządzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonywanego na wniosek dłużnika na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. Rata odsetkowa płatna będzie w terminie do ostatniego dnia miesiąca lutego każdego roku następującego po roku, którego dotyczy wyliczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie szybciej jednak niż w terminie 45 dni od dnia doręczenia przedmiotowego zaświadczenia.
9. Czas trwania układu to 4 lata i 8 miesięcy.
10. Układ wchodzi w życie w terminie jednego miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Pierwsza i każda następna rata dla grupy pierwszej, trzeciej i czwartej płatna jest do 25 dnia każdego miesiąca. Raty dla grupy drugiej będą regulowane zgodnie z warunkami umownymi i harmonogramami. Raty o których mowa w pkt 5 zostaną doliczone do comiesięcznie wymagalnych rat grupy drugiej. Propozycje układowe zakładają symetrię interesów dłużnika i wierzycieli. Wykonywanie układu jest pod bieżącym nadzorem nadzorcy układu i sądu, poprzez składanie sprawozdań zawierających dane finansowe dłużnika i wyniki ekonomiczne jego przedsiębiorstwa. Wedle wiedzy, doświadczenia i szacunków dłużnika, przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego, przyjęcie powyżej wskazanych warunków układowych pozwoli na zaspokojenie wierzycieli w zakresie większym niż w przypadku egzekucji. Działalność spółki pozwoli na realizację układu i odzyskanie przez wierzycieli przysługujących im wierzytelności.
REGULAMIN ZGROMADZENIA 1. Identyfikacja uczestników zgromadzenia, oraz wykazanie uprawnienia do głosowania.
2. Sporządzenie i odczytanie listy obecności poprzez odczytanie zestawienia głosów oddanych pisemnie w trybie art. 212 PrRestr., których to głosujących wierzycieli uznaje się za uczestniczących w zgromadzeniu.
3. Ogłoszenie ilu wierzycieli uczestniczy w zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie zdolności zgromadzenia do podejmowania uchwały w przedmiocie zawarcia układu w związku z art. 113 PrRestr.
5. Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu układu.
6. Zakończenie głosowania i ogłoszenie wyniku.
7. Zakończenie zgromadzenia. Kraków, dnia 1.10.2021 roku

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 196/2021 (6341) z dnia 08 października 2021 r. → Pozycja 63381
 • Dodano: 2021-10-09 09:46:16
 • Administrator

2021-06-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 40893. AKADEMIA WIEDZY AWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ząbkach. KRS 0000707979. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2017 r. [BMSiG-39888/2021]

Na podstawie art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oraz ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zmian.) wobec dłużnika:
1. Akademia Wiedzy AWA Sp. z o.o., REGON 368951061, NIP 7123356152, z siedzibą w miejscowości Ząbki, ul. Bociania 8A/2, 05-091 Ząbki, pow. wołomiński, woj. mazowieckie,
2. nadzorcą układu jest KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, NIP 6751523888, REGON 362485190, reprezentowana przez prezesa zarządu Adama Kaczora, doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 833, adres: ul. Rakowicka 10B/7, 31-511 Kraków, e-mail: kpr.restrukturyzacja@gmail.com,
3. dniem układowym wyznaczono dzień 21.06.2021 roku.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 120/2021 (6265) z dnia 24 czerwca 2021 r. → Pozycja 40893
 • Dodano: 2021-06-27 15:53:41
 • Administrator

2021-06-21 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 40893. AKADEMIA WIEDZY AWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ząbkach. KRS 0000707979. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 grudnia 2017 r. [BMSiG-39888/2021]

Na podstawie art. 15 ust. 1 i nast. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), zawiadamiam o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) oraz ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zmian.) wobec dłużnika:
1. Akademia Wiedzy AWA Sp. z o.o., REGON 368951061, NIP 7123356152, z siedzibą w miejscowości Ząbki, ul. Bociania 8A/2, 05-091 Ząbki, pow. wołomiński, woj. mazowieckie,
2. nadzorcą układu jest KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Sp. z o.o. w Krakowie, NIP 6751523888, REGON 362485190, reprezentowana przez prezesa zarządu Adama Kaczora, doradcę restrukturyzacyjnego, licencja nr 833, adres: ul. Rakowicka 10B/7, 31-511 Kraków, e-mail: kpr.restrukturyzacja@gmail.com,
3. dniem układowym wyznaczono dzień 21.06.2021 roku.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 120/2021 (6265) z dnia 24 czerwca 2021 r. → Pozycja 40893

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2021-06-27 15:53:32
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK