Bąk Marta (Busko-Zdrój)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Bąk Marta
 • Adres: ul. Sikorskiego 20 m. 38, Busko-Zdrój
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 80030214143
 • NIP: 8571727811

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 94/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-03-19
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Wojciech Kuziel
 • Numer licencji: 476
 • Adres: Wesoła 51/328, 25-363 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 601 875 553

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25044. Bąk Marta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 94/21. [BMSiG-24424/2022]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt V GUp 94/21 wobec upadłej Marty Bąk, PESEL 80030214143, postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2022 roku:
I. umorzył bez ustalenia planu spłaty wierzycieli powstałe przed dniem 19 marca 2021 r. niewykonane zobowiązania pieniężne upadłego Marty Bąk, nr PESEL 80030214143, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 370f ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228);
II. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego złotych obciążył Skarb Państwa.
Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią i w trybie art. 224 ust. 4 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) - w zw. z art. 370a ust. 10 p.u. i w zw. z art. 28 Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych z dnia 6 grudnia 2018 r., tj. z dnia 17 września 2021 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1909) - dalej p.u. przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25044
 • Dodano: 2022-05-11 18:03:01
 • Administrator

2022-03-15 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu rozprawy

Poz. 14009. Bąk Marta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 94/21. [BMSiG-13234/2022]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (adres: 25-312 Kielce, ul. Warszawska 44), działając w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej, Marty Bąk (PESEL nr 80030214143), sygn. akt V GUp 94/21, zawiadamia wierzycieli upadłego, że na dzień 13 kwietnia 2022 r., godz. 1315, sala XXV, została wyznaczona rozprawa w przedmiocie wniosku Marty Bąk o umorzenie jego zobowiązań bez ustalania planu spłaty. Obecność wierzycieli nie jest obowiązkowa.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 051/2022 (6450) z dnia 15 marca 2022 r. → Pozycja 14009
 • Dodano: 2022-03-15 16:19:45
 • Administrator

2022-01-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 2290. Bąk Marta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 94/21. [BMSiG-1567/2022]

Sąd Upadłościowy - Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, że postanowieniem z dnia 10 stycznia 2022 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Marty Bąk, nr PESEL 80030214143, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 94/21). Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią i w trybie art. 224 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 010/2022 (6409) z dnia 17 stycznia 2022 r. → Pozycja 2290
 • Dodano: 2022-01-17 10:38:54
 • Administrator

2021-08-13 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 51689. Bąk Marta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 94/21. [BMSiG-51099/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, że została sporządzona i w dniu 26 lipca 2021 r. złożona przez Syndyka masy upadłości Marty Bąk lista wierzytelności (sygn. akt V GUp 94/21). Lista wierzytelności została wyłożona do wglądu w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44. Osobom wymienionym w art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe przysługuje w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia prawo złożenia sprzeciwu do listy wierzytelności Upadłego.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 156/2021 (6301) z dnia 13 sierpnia 2021 r. → Pozycja 51689

 • Dodano: 2021-08-13 10:26:56
 • Administrator

2021-05-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28529. Bąk Marta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 110/21, V GUp 94/21. [BMSiG-27582/2021]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 marca 2021 r. (sygn. akt V GU 110/21), ogłosił upadłość dłużniczki Marty Bąk, nr PESEL 80030214143, NIP 8571727811, zamieszkałej w Busku-Zdroju, ul. Sikorskiego 20 m. 38, określając, że upadła Marta Bąk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłej Marty Bąk będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); określił, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kuziela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 476; wezwał wierzycieli upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi na adres: Doradca restrukturyzacyjny Wojciech Kuziel, ul. Wesoła 51/328, 25-363 Kielce, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 94/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 84/2021 (6229) z dnia 04 maja 2021 r. → Pozycja 28529
 • Dodano: 2021-05-04 13:38:46
 • Administrator

2021-03-19 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 28529. Bąk Marta. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 110/21, V GUp 94/21. [BMSiG-27582/2021]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 19 marca 2021 r. (sygn. akt V GU 110/21), ogłosił upadłość dłużniczki Marty Bąk, nr PESEL 80030214143, NIP 8571727811, zamieszkałej w Busku-Zdroju, ul. Sikorskiego 20 m. 38, określając, że upadła Marta Bąk jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej; określił, że postępowanie upadłościowe upadłej Marty Bąk będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228); określił, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza pełnił będzie sędzia; wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Wojciecha Kuziela, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 476; wezwał wierzycieli upadłej, aby zgłaszali swoje wierzytelności syndykowi na adres: Doradca restrukturyzacyjny Wojciech Kuziel, ul. Wesoła 51/328, 25-363 Kielce, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L z 5 czerwca 2015 r. Nr 141, poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłej przysługuje zażalenie, które wnosi się w następującym trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia, wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia niniejszego postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 94/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 84/2021 (6229) z dnia 04 maja 2021 r. → Pozycja 28529
 • Dodano: 2021-05-04 13:38:44
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK