Bartoszyńska Teresa w upadłości likwidacyjnej ()

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: Bartoszyńska Teresa
 • Adres: ,
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 43091509306
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: XV GUp 144/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XV GU 221/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-04-12
 • Sędzia Komisarz: ASR Przemysław Rachut

2020-11-18 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 64018. Bartoszyńska Teresa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 144/19. [BMSiG-64950/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, informuje, iż postanowieniem z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie o sygn. akt XV GUp 144/19 stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Teresy Bartoszyńskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej. Na postanowienie o zakończeniu postępowania wierzycielom przysługuje zażalenie, które należy wnieść do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy w terminie tygodnia od niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64018
 • Dodano: 2020-11-18 18:59:09
 • Administrator

2020-10-07 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 52710. Bartoszyńska Teresa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 144/19. [BMSiG-53532/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, informuje, iż z dniem 1 czerwca 2020 r. Jerzy Mielczarski (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 979) objął funkcję nadzorcy wykonania układu zatwierdzonego postanowieniem z dnia 10 marca 2020 r. w postępowaniu upadłościowym Teresy Bartoszyńskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, prowadzonym pod sygn. akt XV GUp 144/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 196/2020 (6086) z dnia 07 października 2020 r. → Pozycja 52710
 • Dodano: 2020-10-07 22:44:01
 • Administrator
 • Ostatnia modyfikacja

2020-03-31 Obwieszczenie o zatwierdzeniu układu

Poz. 17046. Bartoszyńska Teresa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 144/19. [BMSiG-16602/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, w postępowaniu upadłościowym Teresy Bartoszyńskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, postanowieniem z dnia 10 marca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XV GUp 144/19 zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 6 lutego 2020 roku następującej treści: a) dla wierzyciela z grupy I., którego wierzytelność jest zabezpieczona na składnikach majątku upadłej hipoteką zaspokojenie 19.15% wierzytelności głównej zabezpieczonej hipoteką przymusową do kwoty łącznej 47.004.81 zł w 36 (trzydziestu sześciu) miesięcznych ratach, płatnych do 20 każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, przy czym pierwsza rata płatna w kwocie 251.42 zł i każda kolejna w kwocie po 250.00 zł miesięcznie oraz umorzenie 80.85% pozostałej należności głównej zabezpieczonej hipoteką przymusową do kwoty łącznej 47.004,81 zł; b) dla wierzycieli z grupy II. umorzenie w całości należności głównej oraz umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 063/2020 (5953) z dnia 31 marca 2020 r. → Pozycja 17046
 • Dodano: 2020-03-31 09:33:59
 • Administrator

2020-03-03 Inne

Poz. 11712. Bartoszyńska Teresa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 144/19. [BMSiG-11258/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt XV GUp 144/19 informuje, że wyznaczył rozprawę w celu rozpoznania układu przyjętego przez zgromadzenie wierzycieli w dniu 6 lutego 2020 r. w postępowaniu upadłościowym Teresy Bartoszyńskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości, na dzień 10 marca 2020 r., w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, godz. 1000, sala nr 208.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 043/2020 (5933) z dnia 03 marca 2020 r. → Pozycja 11712
 • Dodano: 2020-03-03 18:41:02
 • Administrator

2019-10-15 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 52941. Bartoszyńska Teresa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 144/19. [BMSiG-52896/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Bartoszyńskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt XV GUp 144/19, sporządzona została przez syndyka i przekazana dnia 10 września 2019 r. lista wierzytelności. Każdy zainteresowany może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia złożyć do sędziego komisarza sprzeciw. Sprzeciw powinien być złożony w trzech egzemplarzach i odpowiadać wymogom formalnym określonym w art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2171 ze zm.).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 200/2019 (5839) z dnia 15 października 2019 r. → Pozycja 52941
 • Dodano: 2019-10-15 10:12:50
 • Administrator

2019-06-04 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 29232. Bartoszyńska Teresa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 144/19. [BMSiG-28943/2019]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Teresy Bartoszyńskiej, nieprowadzącej działalności gospodarczej, w sprawie o sygn. akt XV GUp 144/19, informuje, że sporządzone i przekazane zostało oszacowanie wraz z opisem przysługującego upadłej składnika masy upadłości w postaci prawa własności lokalu mieszkalnego numer 3, położonego w Terespolu Pomorskim przy ulicy Dworcowej 20, dla którego Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi Księgę Wieczystą KW nr BY1S/00060974/9. Z treścią opisu i oszacowania można zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, Wydział XV Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10, i w terminie tygodnia od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza na piśmie w dwóch egzemplarzach zarzuty.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 107/2019 (5746) z dnia 04 czerwca 2019 r. → Pozycja 29232
 • Dodano: 2019-06-05 07:39:57
 • Administrator

2019-04-25 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21743. Bartoszyńska Teresa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 221/19. [BMSiG-21156/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 12.04.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 221/19, ogłosił upadłość Teresy Bartoszyńskiej (numer PESEL 43091509306) - nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego oraz sędziego komisarza w osobie ASR Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 81/2019 (5720) z dnia 25 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21743
 • Dodano: 2019-04-25 09:49:04
 • Administrator

2019-04-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 21743. Bartoszyńska Teresa. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 221/19. [BMSiG-21156/2019]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, postanowieniem z dnia 12.04.2019 r. w sprawie o sygn. akt XV GU 221/19, ogłosił upadłość Teresy Bartoszyńskiej (numer PESEL 43091509306) - nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Jerzego Mielczarskiego oraz sędziego komisarza w osobie ASR Przemysława Rauchuta; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi, jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia sędziemu komisarzowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, ul. Nowy Rynek 10.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 81/2019 (5720) z dnia 25 kwietnia 2019 r. → Pozycja 21743
 • Dodano: 2019-04-25 09:49:00
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK