BK-SALMON S.A. w upadłości likwidacyjnej (Żelistrzewo)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Syndyk
 • Upadły: BK-SALMON S.A.
 • Adres: Pucka 70, 84-122 Żelistrzewo
 • Województwo: Pomorskie
 • KRS: 0000508552
 • NIP: 5871702280
 • Regon:222098895
 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 226/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 457/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-12-03
 • Sędzia Komisarz: ASR Łukasz Piotrowicz
 • Imię i nazwisko: Józef Bernard Dębiński
 • Numer licencji: 235
 • Adres: Kościuszki 7-11/13, 83-200 Starogard Gdański
 • Województwo: Pomorskie
 • Telefon: (58)562 7317

2020-11-27 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 66588. BK-SALMON SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Żelistrzewie. KRS 0000508552. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2014 r., sygn. akt VI GUp 226/19. [BMSiG-67478/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym BK-SALMON S.A. w upadłości, ul. Pucka 70, 84-122 Żelistrzewo, KRS 0000508552, sygn. akt VI GUp 226/19, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi w dniu 29 października 2020 r. listy wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10, w godzinach urzędowania Sądu, i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności może złożyć do Sędziego Komisarza sprzeciw, co do uznania wierzytelności, bądź w przypadku odmowy uznania wierzytelności, o możliwości złożenia sprzeciwu przez każdego, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 232/2020 (6122) z dnia 27 listopada 2020 r. → Pozycja 66588
 • Dodano: 2020-11-27 15:21:30
 • Administrator

2020-11-18 Inne

Poz. 64030. BK-SALMON SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Żelistrzewie. KRS 0000508552. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2014 r., sygn. akt VI GUp 226/19. [BMSiG-64874/2020]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, informuje że postanowieniem z dnia 25 września 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VI GUp 226/19 w postępowaniu upadłościowym BK-SALMON S.A. w upadłości z s. w Żelistrzewie, zatwierdził dokonany przez syndyka masy upadłości wybór oferty w kwocie 2.465.000,00 zł złożonej przez KINGSALMON Sp. z o.o. z s. w Gościcinie na zakup przedsiębiorstwa w całości. W terminie siedmiu dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia przysługuje prawo złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty. Zażalenie należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk- -Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, podając sygn. akt VI GUp 226/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 225/2020 (6115) z dnia 18 listopada 2020 r. → Pozycja 64030
 • Dodano: 2020-11-18 19:10:56
 • Administrator

2020-04-29 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 19803. BK-SALMON SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Żelistrzewie. KRS 0000508552. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY, sygn. akt VI GUp 226/19. [BMSiG-19335/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym BK-SALMON S.A. w Żelistrzewie, obejmującym likwidację majątku dłużnika w dniu 3 marca 2020 r. został złożony opis i oszacowanie przedsiębiorstwa upadłego. Zainteresowanym przysługuje w terminie siedmiu dni od dnia niniejszego obwieszczenia prawa złożenia do Sędziego Komisarza zarzutów na opis i oszacowanie w trybie art. 319 ust. 5 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Zarzuty należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, podając sygn. akt VI GUp 226/19.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 083/2020 (5973) z dnia 29 kwietnia 2020 r. → Pozycja 19803
 • Dodano: 2020-04-30 11:01:13
 • Administrator

2019-12-11 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63964. BK-SALMON SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Żelistrzewie. KRS 0000508552. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2014 r., sygn. akt VI GU 457/19, VI GUp 226/19. [BMSiG-63838/2019]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 3 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 457/19, ogłosił upadłość dłużnika BK-SALMON Spółka Akcyjna z siedzibą w Żelistrzewie, ul. Pucka 70, 84-122 ŻELISTRZEWO, numer KRS 0000508552. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego i syndyka w osobie Józefa Bernarda Dębińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 235). Jako podstawę jurysdykcji wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postepowań upadłościowych. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie odnośnie pkt VIII postanowienia o ogłoszeniu upadłości, tj. w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 226/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 239/2019 (5878) z dnia 11 grudnia 2019 r. → Pozycja 63964
 • Dodano: 2019-12-11 18:51:36
 • Administrator

2019-12-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63964. BK-SALMON SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Żelistrzewie. KRS 0000508552. SĄD REJONOWY GDAŃSK- -PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 czerwca 2014 r., sygn. akt VI GU 457/19, VI GUp 226/19. [BMSiG-63838/2019]

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 3 grudnia 2019 r. w sprawie o sygn. akt VI GU 457/19, ogłosił upadłość dłużnika BK-SALMON Spółka Akcyjna z siedzibą w Żelistrzewie, ul. Pucka 70, 84-122 ŻELISTRZEWO, numer KRS 0000508552. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Asesora Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku Łukasza Piotrowicza, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Gdańsk-Północ w Gdańsku Jacka Werengowskiego i syndyka w osobie Józefa Bernarda Dębińskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 235). Jako podstawę jurysdykcji wskazano art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r., w sprawie postepowań upadłościowych. Poucza się, że zgodnie z art. 54a ust. 1 pu „Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze przysługuje zażalenie odnośnie pkt VIII postanowienia o ogłoszeniu upadłości, tj. w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego, w dwóch egzemplarzach na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, Gdańsk, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 226/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni (trzydziestu dni) od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 239/2019 (5878) z dnia 11 grudnia 2019 r. → Pozycja 63964

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2019-12-11 18:51:27
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK