Bogdańska Beata w upadłości likwidacyjnej (Puławy)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Doradca restrukturyzacyjny
 • Upadły: Bogdańska Beata
 • Adres: , Puławy
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 70021106045
 • Sygnatura akt Upadłości: IX GUp 132/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: IX GU 527/20 „of”,
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-08-12
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Grzegorz Ostrowski
 • Numer licencji: 1407
 • Adres: Wiktorska 67 m. 1, 02-882 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: + 48 601 088 157

2021-07-20 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 46615. Bogdańska Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 132/20 „of”. [BMSiG-45866/2021]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Beaty Bogdańskiej (sygn. akt IX GUp 132/20 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 28 maja 2021 roku uzupełniająca lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Doradca restrukturyzacyjny Syndyk masy upadłości Beaty Bogdańskiej Grzegorz Ostrowski

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 138/2021 (6283) z dnia 20 lipca 2021 r. → Pozycja 46615
 • Dodano: 2021-07-20 09:25:42
 • Administrator

2021-06-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 39711. Bogdańska Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 132/20. [BMSiG-38753/2021]

Syndyk masy upadłości Beaty Bogdańskiej (sygnatura akt IX GUp 132/20) sprzeda z wolnej ręki w drodze pisemnego konkursu ofert udział w wysokości 1/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonym pod nr 74 w budynku przy ul. Polnej 10 w Puławach, gmina miejska Puławy, powiat puławski, woj. lubelskie, dla którego Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW LU1P/00104299/6, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania dla sprzedaży wymuszonej, tj. 34.829,00 zł netto zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć 00/100 złotych) netto. Sędzia komisarz postanowieniem z dnia 26 lutego 2021 roku zatwierdził warunki sprzedaży. Oferty należy składać w terminie do dnia 7 lipca 2021 roku (decyduje data wpływu oferty do biura syndyka) poprzez przesłanie ich listem poleconym do biura syndyka (adres: Grzegorz Ostrowski, ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa), osobiste dostarczenie do kancelarii syndyka (adres: ul. Wiktorska 67/1, 02-582 Warszawa) lub za pomocą wiadomości e-mail (plik PDF) (adres e-mail: g.ostrowski.consulting@gmail.com). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 lipca 2021 roku, o godz. 1000. Oferta powinna zawierać m.in. dokładne oznaczenie oferenta, dokładne oznaczenie przedmiotu oferty, oferowaną cenę (również słownie), wyraźną akceptację wszystkich warunków sprzedaży (regulaminu sprzedaży) oraz czytelny podpis oferenta. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 11 99 047 lub za pomocą adresu e-mail: g.ostrowski.consulting@gmail.com

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 117/2021 (6262) z dnia 21 czerwca 2021 r. → Pozycja 39711
 • Dodano: 2021-06-21 15:31:25
 • Administrator

2020-11-23 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 65127. Bogdańska Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 132/20 „of”. [BMSiG-65965/2020]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Beaty Bogdańskiej (sygn. akt IX GUp 132/20 „of”) została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi przez syndyka w dniu 16 października 2020 roku lista wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia - wnieść przeciwko niej sprzeciw - przez wierzyciela co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, upadły o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 228/2020 (6118) z dnia 23 listopada 2020 r. → Pozycja 65127
 • Dodano: 2020-11-23 15:57:15
 • Administrator

2020-11-23 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 65208. Bogdańska Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 132/20 „of”. [BMSiG-65969/2020]

OBWIESZCZENIE Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Beaty Bogdańskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 132/20 „of”), został sporządzony i złożony w dniu 9 października 2020 roku do akt sprawy prowadzonych przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operat szacunkowy majątku wchodzącego w skład masy upadłości, dotyczący określenia wartości majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci udziały w wysokości 1/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonym pod nr 74 w budynku przy ul. Polnej w Puławach, gmina miejska Puławy, powiat puławski, woj. lubelskie, dla którego Sąd Rejonowy w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr KW LU1P/00104299/6. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od daty ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 228/2020 (6118) z dnia 23 listopada 2020 r. → Pozycja 65208
 • Dodano: 2020-11-23 16:49:18
 • Administrator

2020-08-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40862. Bogdańska Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 527/20 „of”, IX GUp 132/20. [BMSiG-41234/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 12 sierpnia 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GU 527/20 „of”, wydał postanowienie o następującej treści:
I. ogłosić upadłość Beaty Bogdańskiej, zamieszkałej: 24-100 Puławy, ul. Polna 10/74, PESEL 70021106045, NIP 7161025262, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Ostrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1407;
III. wezwać wierzycieli upadłego Beaty Bogdańskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Beaty Bogdańskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,
V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe;
VI. określić, że funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnić sędzia;
VII. przyznać syndykowi masy upadłości Grzegorzowi Ostrowskiemu zaliczkę w kwocie 1.000 (tysiąc) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe). VIII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Beaty Bogdańskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Beaty Bogdańskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 132/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 159/2020 (6049) z dnia 17 sierpnia 2020 r. → Pozycja 40862
 • Dodano: 2020-08-17 09:23:25
 • Administrator

2020-08-12 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 40862. Bogdańska Beata. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 527/20 „of”, IX GUp 132/20. [BMSiG-41234/2020]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 12 sierpnia 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt IX GU 527/20 „of”, wydał postanowienie o następującej treści:
I. ogłosić upadłość Beaty Bogdańskiej, zamieszkałej: 24-100 Puławy, ul. Polna 10/74, PESEL 70021106045, NIP 7161025262, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Grzegorza Ostrowskiego, nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 1407;
III. wezwać wierzycieli upadłego Beaty Bogdańskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Mościckiego 1, 24-110 Puławy;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Beaty Bogdańskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,
V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe;
VI. określić, że funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnić sędzia;
VII. przyznać syndykowi masy upadłości Grzegorzowi Ostrowskiemu zaliczkę w kwocie 1.000 (tysiąc) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe). VIII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Beaty Bogdańskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Beaty Bogdańskiej jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą akt IX GUp 132/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 159/2020 (6049) z dnia 17 sierpnia 2020 r. → Pozycja 40862
 • Dodano: 2020-08-17 09:23:22
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK