Deres Monika w upadłości likwidacyjnej (Prażmow)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Deres Monika
 • Adres: P. Czołchańskiego 11, 05-505 Prażmow
 • Województwo: Mazowieckie
 • NIP: 5222684823
 • Regon:146330661

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: WA2M/GUp-s/28/2022
 • Data wszczęcia postępowania: 2022-05-11
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w KRZ o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 maja 2022 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, którą jest Monika Deres, PESEL 84032100145, sygnatura akt WA2M/GU/129/2022, postanowił:
1.ogłosić upadłość dłużnika, którym jest Monika Deres, PESEL 84032100145, NIP 5222684823, miejsce zamieszkania: Marysin, adres ul. Góralska 8a, 05-552 Marysin, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2.wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: al. J. Szucha 8, II p., 00-582 Warszawa ;
3.wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazać adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: al. J. Szucha 8, II p., 00-582 Warszawa ;
4.wyznaczyć syndyka, którego funkcję będzie pełnić: Jolanta Aleksandra Ogorzałek-Krzemińska (numer licencji 673);
5.wskazać, iż niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego;
6.wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny;
7.przyznać syndykowi, którego funkcję będzie pełnić: Jolanta Aleksandra Ogorzałek-Krzemińska (numer licencji 673) zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w kwocie 3000,00 (trzy tysiące złotych zero groszy) oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie na rachunek bankowy syndyka o numerze: 67 1090 1870 0000 0001 4479 7016 .

Sygnatura akt w korespondencji dla syndyka: WA2M/GUp-s/28/2022.

Poucza się, że wierzycielowi przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: wierzyciel może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości wnieść zażalenie wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą termin do wniesienia zażalenia wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Sąd odrzuci zażalenie jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220511/00051
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-05-11 16:33:47
 • Administrator

2022-01-18 Obwieszczenie w KRZ o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej dłużnika, którym jest Monika Deres,
zarządził
o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt [Sygnatura po wykonaniu]
wniosku złożonego przez dłużnika w dniu 3 stycznia 2022 r.
Numer obwieszczenia w KRZ: 20220118/00058
Link do obwieszczenia w KRZ
 • Dodano: 2022-01-19 08:42:15
 • Administrator

2018-12-21 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 57142. Deres Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CARGOBUS w upadłości likwidacyjnej w Prażmowie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 74/15. [BMSiG-56642/2018]

Obwieszczenie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 28 listopada 2018 roku, X GUp 74/15, stwierdzono zakończenie postępowania upadłościowego Moniki Deres prowadzącej działalność pod nazwą CARGOBUS w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Prażmowie. Sąd informuje, że w terminie tygodniowym od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzycielom przysługuje prawo do złożenia zażalenia na powyższe postanowienie.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 247/2018 (5635) z dnia 21 grudnia 2018 r. → Pozycja 57142
 • Dodano: 2018-12-21 19:45:03
 • Administrator

2018-06-04 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 23504. Deres Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CARGOBUS Monika Deres w upadłości likwidacyjnej w Prażmowie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 74/15. [BMSiG-23011/2018]

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, informuje, iż w postępowaniu upadłościowym CARGOBUS Monika Deres w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 74/15, ogłasza, że syndyk sporządził i przed- łożył sędziemu komisarzowi w dniu 9.05.2018 r. ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu i w ciągu dwóch tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wnieść przeciwko planowi zarzuty.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 106/2018 (5494) z dnia 04 czerwca 2018 r. → Pozycja 23504
 • Dodano: 2018-06-05 07:53:10
 • Administrator

2016-03-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 6457. Deres Monika prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą CARGOBUS Monika Deres w upadłości likwidacyjnej w Prażmowie. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt X GUp 74/15/Ap 1. [BMSiG-6339/2016]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym CARGOBUS Monika Deres w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt X GUp 74/15 Ap 1, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, z możliwością wniesienia sprzeciwu w terminie dwóch tygodni od obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 56/2016 (4941) z dnia 22 marca 2016 r. → Pozycja 6457
 • Dodano: 2016-03-22 22:41:10
 • Administrator

2015-10-23 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Na podstawie art. 255 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym CARGOBUS Monika Deres w upadłości likwidacyjnej, sygn. akt: X GUp 74/15 (Ap-1), ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi w dniu 24 lipca 2015 r. listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, w Warszawie, ul. Czerniakowska 100, i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia złożyć sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 207/2015 (4838) z dnia 23 października 2015 r. → Pozycja 16184
 • Dodano: 2015-10-24 16:00:33
 • Administrator

2015-01-27 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt X GU 502/14 postanawia:
1. ogłosić upadłość Moniki Deres prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą CARGOBUS Monika Deres w Prażmowie obejmującą likwidację majątku,
2. uznać postępowanie upadłościowe Moniki Deres prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą CARGOBUS Monika Deres w Prażmowie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.,
3. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Elżbietę Stan-Stanik,
4. wyznaczyć na syndyka Halinę Lechmańską,
5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”,
6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 17/2015 (4648) z 27 stycznia 2015 r. → Pozycja 993
 • Dodano: 2015-01-27 15:51:10
 • Administrator

2015-01-14 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt X GU 502/14 postanawia:
1. ogłosić upadłość Moniki Deres prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą CARGOBUS Monika Deres w Prażmowie obejmującą likwidację majątku,
2. uznać postępowanie upadłościowe Moniki Deres prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą CARGOBUS Monika Deres w Prażmowie za główne postępowanie upadłościowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) w sprawie postępowania upadłościowego nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r.,
3. wyznaczyć na Sędziego komisarza SSR Elżbietę Stan-Stanik,
4. wyznaczyć na syndyka Halinę Lechmańską,
5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w wyznaczonym terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”,
6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wyznaczonym terminie miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2015 → Numer 17/2015 (4648) z 27 stycznia 2015 r. → Pozycja 993

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2015-01-27 15:51:00
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK