Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęChodownik Piotr w upadłości likwidacyjnej (elbląg)

Dane Upadłego

 • Upadły: Chodownik Piotr
 • Adres: , elbląg
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 68052605352,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Elblągu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy - Sekcja d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Płk. Dąbka 8-12, 82-300 Elbląg
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 44/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 175/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-05-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Gracz-Kacicka

Dane Syndyka

2020-05-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22434. Chodownik Piotr. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 175/19, V GUp 44/20. [BMSiG-22041/2020]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 maja 2020 r., sygn. akt V GU 175/19:
I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Chodownika, zamieszkałego w Elblągu przy ul. Lotniczej 20-1/3, PESEL 68052605352;
II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
III. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
IV. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności;
V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Anny Gracz-Kacickiej;
VII. wyznaczył syndyka w osobie Alfonsa Chodzińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 576. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 44/20.
POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22434

Dodano: 2020-05-21 09:56:49 przez Administrator

2020-05-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 22434. Chodownik Piotr. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 175/19, V GUp 44/20. [BMSiG-22041/2020]

Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 5 maja 2020 r., sygn. akt V GU 175/19:
I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Chodownika, zamieszkałego w Elblągu przy ul. Lotniczej 20-1/3, PESEL 68052605352;
II. stwierdził, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego;
III. określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
IV. wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłaszali swoje wierzytelności;
V. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
VI. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Anny Gracz-Kacickiej;
VII. wyznaczył syndyka w osobie Alfonsa Chodzińskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 576. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą V GUp 44/20.
POUCZENIE Od pkt II postanowienia służy zażalenie wierzycielom. W celu złożenia zażalenia należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego postanowienia, co stanowi warunek dopuszczalności wniesienia zażalenia. Postanowienie z uzasadnieniem doręcza się tylko temu wierzycielowi, który zażądał sporządzenia uzasadnienia i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. We wniosku o pisemne uzasadnienie postanowienia należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień zaś dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG. Wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia podlega opłacie stałej w wysokości 100,00 zł. W przypadku wniesienia zażalenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od zażalenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 098/2020 (5988) z dnia 21 maja 2020 r. → Pozycja 22434

Dodano: 2020-05-21 09:56:46 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK