Ciepłowska Magdalena w upadłości likwidacyjnej (Chełm)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Ciepłowska Magdalena
 • Adres: , Chełm
 • Województwo: Lubelskie
 • PESEL: 81041607742

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: IX GUp 52/20
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-06-15
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: LKR Sp. z o.o.
 • Numer licencji: 62
 • Adres: Bursaki 14/31, 20-150 Lublin
 • Województwo: Lubelskie
 • Telefon: (81)743 3292

2022-05-12 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 25269. Ciepłowska Magdalena. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 52/20 „of”. [BMSiG-24852/2022]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Magdaleny Ciepłowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 52/20 „of”), został sporządzony i przekazany sędziemu komisarzowi w dniu 25 kwietnia 2022 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Magdaleny Ciepłowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, który można przeglądać w sekretariacie sądu tut. wydziału (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik), oraz że w terminie dwóch tygodni można wnieść przeciwko niemu zarzuty.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25269
 • Dodano: 2022-05-12 10:12:53
 • Administrator

2021-10-28 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 67430. Ciepłowska Magdalena. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 52/20 „of”. [BMSiG-66845/2021]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Magdaleny Ciepłowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 52/20 „of”), została sporządzona i przekazana sędziemu komisarzowi w dniu 24 września 2021 r. uzupełniająca lista wierzytelności nr 1. Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, - upadły może wnieść sprzeciw, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 210/2021 (6355) z dnia 28 października 2021 r. → Pozycja 67430
 • Dodano: 2021-10-28 09:45:48
 • Administrator

2020-10-01 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 51004. Ciepłowska Magdalena. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 52/20 „of”. [BMSiG-52108/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Magdaleny Ciepłowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 52/20 „of”), została sporządzona i przekazana Sędziemu Komisarzowi w dniu 1 września 2020 r. lista wierzytelności Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia wnieść przeciwko niej sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 192/2020 (6082) z dnia 01 października 2020 r. → Pozycja 51004
 • Dodano: 2020-10-01 19:33:08
 • Administrator

2020-08-25 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 42552. Ciepłowska Magdalena. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GUp 52/20 „of”. [BMSiG-42761/2020]

Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego Magdaleny Ciepłowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt IX GUp 52/20 „of”), został sporządzony i złożony do akt sprawy prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18, operat szacunkowy majątku wchodzącego w skład masy upadłości, dotyczący określenia wartości majątku wchodzącego w skład masy upadłości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, oznaczonego numerem 15, zlokalizowanego w Chełmie przy ul. Szymanowskiego 1, o powierzchni użytkowej 82,54 m2, dla którego prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr LU1C/00090320/8. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia o ich ukończeniu.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 165/2020 (6055) z dnia 25 sierpnia 2020 r. → Pozycja 42552
 • Dodano: 2020-08-25 21:24:32
 • Administrator

2020-06-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29860. Ciepłowska Magdalena. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 218/20 „of”, IX GUp 52/20. [BMSiG-29689/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 15 czerwca 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 218/20 „of”, wydał postanowienie o następującej treści:
I. ogłosić upadłość Magdaleny Ciepłowskiej, zamieszkałej: 22-100 Chełm, ul. Szymanowskiego 1/15, PESEL 81041607742, NIP 5632031658, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie LKR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, w której funkcję prezesa zarządu pełni Leszek Jarosz, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 62;
III. wezwać wierzycieli upadłego Magdaleny Ciepłowskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Bursaki 14/31, 20-150 Lublin;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Magdaleny Ciepłowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe;
VI. określić, że funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnić sędzia;
VII. przyznać syndykowi masy upadłości LKR Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zaliczkę w kwocie 1.000 (tysiąc) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VIII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Ciepłowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Magdaleny Ciepłowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 52/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 122/2020 (6012) z dnia 25 czerwca 2020 r. → Pozycja 29860

 • Dodano: 2020-06-25 12:59:41
 • Administrator

2020-06-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29860. Ciepłowska Magdalena. Sąd Rejonowy Lublin- -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt IX GU 218/20 „of”, IX GUp 52/20. [BMSiG-29689/2020]

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, 15 czerwca 2020 r., w sprawie prowadzonej pod sygnaturą IX GU 218/20 „of”, wydał postanowienie o następującej treści:
I. ogłosić upadłość Magdaleny Ciepłowskiej, zamieszkałej: 22-100 Chełm, ul. Szymanowskiego 1/15, PESEL 81041607742, NIP 5632031658, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie LKR Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, w której funkcję prezesa zarządu pełni Leszek Jarosz, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 62;
III. wezwać wierzycieli upadłego Magdaleny Ciepłowskiej, aby w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swe wierzytelności syndykowi masy upadłości na adres: ul. Bursaki 14/31, 20-150 Lublin;
IV. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego Magdaleny Ciepłowskiej, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu, V. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe;
VI. określić, że funkcję sędziego komisarza i zastępcy sędziego komisarza będzie pełnić sędzia;
VII. przyznać syndykowi masy upadłości LKR Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie zaliczkę w kwocie 1.000 (tysiąc) złotych na pokrycie przewidywalnych aktualnie kosztów postępowania, którą niezwłocznie wypłacić tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, na rachunek bankowy wskazany przez syndyka, zobowiązując jednocześnie syndyka do zwrotu Skarbowi Państwa wypłaconej kwoty niezwłocznie (bez wezwania) w razie wpływu do masy upadłości funduszów wystarczających na pokrycie kosztów postępowania (art. 4917 ust. 1, ust. 3 zd. 1 i ust. 4 ustawy Prawo upadłościowe); VIII. uznać wyłączną jurysdykcję sądów polskich w postępowaniu upadłościowym Magdaleny Ciepłowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego i uznać postępowanie upadłościowe Magdaleny Ciepłowskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, za główne postępowanie upadłościowe. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Lublinie za pośrednictwem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygnaturą IX GUp 52/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 122/2020 (6012) z dnia 25 czerwca 2020 r. → Pozycja 29860

 • Dodano: 2020-06-25 12:59:38
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK