Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęCOMPARES Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: COMPARES Sp. z o.o.
 • Adres: Wrzeciono 33/115, 01-963 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000375316,     NIP: 1182055578,     Regon:142756481

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: X GUp 715/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-10-27
 • Sędzia Komisarz: SSR Daria Popłonyk

Dane Syndyka

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 30787. COMPARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000375316. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2011 r., sygn. akt X GUp 715/16. [BMSiG-30341/2019]

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt X GUp 715/16, postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Compares Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wierzycielom na postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30787

Dodano: 2019-06-12 11:23:53 przez Administrator

2019-01-11 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 1729. COMPARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000375316. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2011 r., sygn. akt X GUp 715/16. [BMSiG-1138/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi w dniu 22 października 2018 r. ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Compares Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 715/16) oraz poucza o możliwości wniesienia zarzutów przeciwko planowi podziału w ciągu dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia. Plan podziału można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 8/2019 (5647) z dnia 11 stycznia 2019 r. → Pozycja 1729

Dodano: 2019-01-11 18:25:39 przez Administrator

2018-08-31 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37824. COMPARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000375316. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2011 r., sygn. akt X GUp 715/16. [BMSiG-37681/2018]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył w dniu 28 maja 2018 r. sędziemu komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Compares Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 715/16) oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 169/2018 (5557) z dnia 31 sierpnia 2018 r. → Pozycja 37824

Dodano: 2018-08-31 13:06:14 przez Administrator

2017-05-26 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 20160. COMPARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000375316. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2011 r., sygn. akt X GUp 715/16. [BMSiG-19799/2017]

Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył sędziemu komisarzowi listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Compares Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 715/16) oraz poucza o prawie wniesienia do sędziego komisarza sprzeciwu co do uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności co do odmowy uznania wierzytelności w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sprzeciw winien być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, w godzinach urzędowania sądu.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 101/2017 (5238) z dnia 26 maja 2017 r. → Pozycja 20160

Dodano: 2017-05-28 21:10:38 przez Administrator

2016-11-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29013. COMPARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000375316. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2011 r., sygn. akt X GUp 715/16. [BMSiG-29622/2016]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 października 2016 r. ogłosił upadłość Compares Sp. z o.o. w Warszawie (KRS: 0000375316). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Darii Popłonyk, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Gajdzińskiej-Sudomir, na syndyka masy upadłości - Katarzynę Uszak, nr licencji 156. Jednocześnie Sąd informuje, że zatwierdził warunki sprzedaży składnika majątkowego stanowiącego główną część przedsiębiorstwa Compares Sp. z o.o. w postaci nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Ząbkach przy ul. Dzikiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 126, 127, 158 z obrębu 0050 o pow. 6191 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1W/00084308/3, na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „Gór-Pis” Spółka Jawna Paweł Góral i Wspólnicy z siedzibą w Ząbkach za cenę w kwocie 1.180.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) netto plus należny podatek VAT, zgodnie z projektem umowy sprzedaży stanowiącym załącznik nr 2 do pisma Dłużnika z dnia 26 września 2016 r. stanowiącego modyfikacje wniosku o ogłoszenie upadłości. Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy, a na postanowienie uwzględniające wniosek - każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt X GUp 715/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 215/2016 (5100) z dnia 7 listopada 2016 r. → Pozycja 29013

Dodano: 2016-11-11 18:39:48 przez Administrator

2016-10-27 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 29013. COMPARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000375316. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2011 r., sygn. akt X GUp 715/16. [BMSiG-29622/2016]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 27 października 2016 r. ogłosił upadłość Compares Sp. z o.o. w Warszawie (KRS: 0000375316). Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Darii Popłonyk, zastępcę Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu Rejonowego Moniki Gajdzińskiej-Sudomir, na syndyka masy upadłości - Katarzynę Uszak, nr licencji 156. Jednocześnie Sąd informuje, że zatwierdził warunki sprzedaży składnika majątkowego stanowiącego główną część przedsiębiorstwa Compares Sp. z o.o. w postaci nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Ząbkach przy ul. Dzikiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 126, 127, 158 z obrębu 0050 o pow. 6191 m2 , dla której Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą KW nr WA1W/00084308/3, na rzecz Przedsiębiorstwa Budowlano-Handlowego „Gór-Pis” Spółka Jawna Paweł Góral i Wspólnicy z siedzibą w Ząbkach za cenę w kwocie 1.180.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100) netto plus należny podatek VAT, zgodnie z projektem umowy sprzedaży stanowiącym załącznik nr 2 do pisma Dłużnika z dnia 26 września 2016 r. stanowiącego modyfikacje wniosku o ogłoszenie upadłości. Na postanowienie oddalające wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zażalenie przysługuje wnioskodawcy, a na postanowienie uwzględniające wniosek - każdemu z wierzycieli. Zażalenie można wnieść w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgłosili swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia należy kierować do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, podając sygn. akt X GUp 715/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 215/2016 (5100) z dnia 7 listopada 2016 r. → Pozycja 29013

Pliki do pobrania

Dodano: 2016-11-11 18:39:21 przez Administrator
Ostatnia modyfikacja: 2016-11-11 18:39:38

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK