Cygler Tomasz Piotr (Inowrocław)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Cygler Tomasz Piotr
 • Adres: , Inowrocław
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 78060905478

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XV GUp 526/20
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-10-29
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Milena Kulikowska
 • Numer licencji: 1268
 • Adres: 900-lecia 1, 88-300 Mogilno
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • Telefon: 698 740 854

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25049. Cygler Tomasz Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GUp 526/20. [BMSiG-24366/2022]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy w postępowaniu upadłościowym Tomasza Piotra Cyglera, nieprowadzącego działalności gospodarczej, sygn. akt XV GUp 526/20, na rozprawie w dniu 6 kwietnia 2022 r. wydał postanowienie o następującej treści:
1. określić, że w planie spłaty wierzycieli wierzyciel Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
2. ustalić, że upadły Tomasz Piotr Cygler nie doprowadził do swojej niewypłacalności ani istotnie nie zwiększył jej stopnia umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa,
3. ustali plan spłaty wierzycieli upadłego Tomasza Piotra Cyglera w ten sposób, że upadły przeznaczy na zaspokojenie wierzyciela Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy w Bydgoszczy tytułem zwrotu tymczasowo poniesionych kosztów postępowania upadłościowego kwotę 4.466,69 zł (cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), uiszczając raty do ostatniego dnia każdego miesiąca. począwszy od miesiąca następującego po uprawomocnieniu się niniejszego postanowienia, w tym:
a) raty od 1 (pierwszej) do 29 (dwudziestej dziewiątej) w kwocie 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych),
b) rata 30 (trzydziesta) w kwocie 116,69 (sto szesnaście złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy),
4. po wykonaniu przez upadłego Tomasza Piotra Cyglera planu spłaty zobowiązania upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. przed dniem 29 października 2020 r., zostaną w pozostałej części umorzone, z wyjątkiem wierzytelności wynikających z zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
Na postanowienie wierzycielom przysługuje zażalenie, które wnosi się do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. Warunkiem rozpoznania zażalenia jest wcześniejsze złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia postanowienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Wniosek w przypadku osób, które nie były zawiadomione o terminie rozprawy należy złożyć w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25049
 • Dodano: 2022-05-11 18:08:56
 • Administrator

2020-11-23 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości


Poz. 65045. Cygler Tomasz Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 480/20, XV GUp 526/20. [BMSiG-65854/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 października 2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 480/20, ogłosił upadłość Tomasza Piotra Cyglera (numer PESEL 78060905478), zamieszkałego w Inowrocławiu, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Mileny Kulikowskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 228/2020 (6118) z dnia 23 listopada 2020 r. → Pozycja 65045
 • Dodano: 2020-11-23 14:28:11
 • Administrator

2020-10-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 65045. Cygler Tomasz Piotr. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, sygn. akt XV GU 480/20, XV GUp 526/20. [BMSiG-65854/2020]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 29 października 2020 r., w sprawie o sygn. akt XV GU 480/20, ogłosił upadłość Tomasza Piotra Cyglera (numer PESEL 78060905478), zamieszkałego w Inowrocławiu, jako osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej; wyznaczył syndyka w osobie Mileny Kulikowskiej; wezwał wierzycieli, aby w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na adres: ul. Raczkowskiego 8, 85-862 Bydgoszcz; jak również wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia syndykowi w terminie trzydziestu dni od dnia niniejszego obwieszczenia, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielom przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich, które należy wnieść w ten sposób, że w terminie tygodniowym od niniejszego obwieszczenia należy złożyć wniosek o pisemne uzasadnienie postanowienia, a następnie w terminie tygodniowym od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem, a wierzyciele, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się zagranicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia wnieść zażalenie do sądu okręgowego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 228/2020 (6118) z dnia 23 listopada 2020 r. → Pozycja 65045
 • Dodano: 2020-11-23 14:28:08
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK