Czerniawska Anna (Lubin)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Czerniawska Anna
 • Adres: , Lubin
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 70040800324

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Legnicy
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Złotoryjska 19, 59-220 Legnica
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 200/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-11-05
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25050. Czerniawska Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 200/21. [BMSiG-24525/2022]

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2022 r., w sprawie o sygn. akt V GUp 200/21, w postępowaniu Anny Czerniawskiej, PESEL 70040800324, zam. w Lubinie, w przedmiocie ustalenia planu spłaty postanowił:
I. określić wierzycieli uczestniczących w postępowaniu upadłościowym Anny Czerniawskiej w kwotach uznanych przez Syndyka Masy Upadłości:
1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie w kwocie 28 549,01 zł, w tym kwota 28 491,03 zł w kat. II i kwota 57,98 zł w kat. III;
II. ustalić, że upadła doprowadziła do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększyła jej stopień wskutek rażącego niedbalstwa;
III. ustalić następujący plan spłaty wierzycieli dla upadłej Anny Czerniawskiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w ten sposób, że upadła będzie przeznaczała miesięcznie kwotę 500 zł (pięćset złotych) na spłatę swoich pozostałych zobowiązań, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od miesiąca następnego po uprawomocnieniu się przedmiotowego postanowienia, w następujący sposób:
a) upadła dokona spłaty niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego kosztów postępowania na rzecz Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Legnicy w wysokości 8.325,94 zł w 17 miesięcznych ratach w kwocie po 500 zł, przy czym ostatnia wyrównująca rata 17 wyniesie 325,94 zł,
b) po wykonaniu pkt IIIa upadła przeznaczy kwotę po 500 zł przez okres 43 miesięcy na spłatę wierzyciela Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie;
IV. okres w którym upadła będzie obowiązana spłacać zobowiązania na zasadach określonych w pkt III określić na 60 (sześćdziesiąt) miesięcy;
V. określić, że pozostała część zobowiązań w kwocie 7 049,01 zł niespłaconych na zasadach określonych w niniejszym postanowieniu oraz wszystkie pozostałe zobowiązania upadłej Anny Czerniawskiej powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli. Niniejsze postanowienie wraz z uzasadnieniem wydane zostało na posiedzeniu niejawnym.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25050
 • Dodano: 2022-05-11 18:09:37
 • Administrator

2021-11-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 72923. Czerniawska Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 205/21 of, V GUp 200/21. [BMSiG-72192/2021]

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 5 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 205/21 of, ogłosił upadłość dłużniczki Anny Czerniawskiej, PESEL 70040800324, zamieszkałej: 59-300 Lubin, ul. Leszczynowa 25/14, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 200/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 227/2021 (6372) z dnia 24 listopada 2021 r. → Pozycja 72923
 • Dodano: 2021-11-24 12:24:01
 • Administrator

2021-11-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 72923. Czerniawska Anna. Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 205/21 of, V GUp 200/21. [BMSiG-72192/2021]

Sąd Rejonowy w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 5 listopada 2021 r., sygn. akt V GU 205/21 of, ogłosił upadłość dłużniczki Anny Czerniawskiej, PESEL 70040800324, zamieszkałej: 59-300 Lubin, ul. Leszczynowa 25/14, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000, adres: Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Anna Łaskawiec, ul. Azaliowa 23, 51-252 Wrocław). Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 (tryb uproszczony) ustawy Prawo upadłościowe. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz. 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości V GUp 200/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Zażalenie przysługuje: - wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, - a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Legnicy, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 227/2021 (6372) z dnia 24 listopada 2021 r. → Pozycja 72923
 • Dodano: 2021-11-24 12:23:56
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK