Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDąbkowska Danuta w upadłości likwidacyjnej (Pisz)

Dane Upadłego

 • Upadły: Dąbkowska Danuta
 • Adres: Daszyńskiego 2/4, 12-200 Pisz
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 65062302525, 64092900934,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp „of” 52/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU „of” 5/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-06-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Wioletta Obrębska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marcin Gradowski
 • Numer licencji: 185
 • Adres: Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 503 145 008

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20447. Dąbkowska Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 52/16. [BMSiG-19887/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym Danuty Dąbkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 52/16), postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20447

Dodano: 2019-04-17 19:07:48 przez Administrator

2019-04-17 Inne

Poz. 20460. Dąbkowska Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 52/16. [BMSiG-19885/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ zawarty w postępowaniu upadłościowym Danuty Dąbkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 52/16), tj. z dniem 5 marca 2019 r. syndyk Marcin Gradowski objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 266f Prawa upadłościowego).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20460

Dodano: 2019-04-17 19:24:18 przez Administrator

2019-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 10079. Dąbkowska Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 52/16. [BMSiG-9580/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym Danuty Dąbkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 52/16), postanowieniem z dnia 18 lutego 2019 r. zatwierdził układ. Pouczenie Na podstawie art. 164 ust. 5 w zw. z art. 165 ust. 7 w zw. z art. 199 Prawa restrukturyzacyjnego w związku z art. 266 f Prawa upadłościowego na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. W przypadkach przewidzianych w ustawie obwieszczenia dokonuje się w Rejestrze. W przypadku gdy od dnia obwieszczenia biegnie termin do wniesienia środka zaskarżenia, obwieszczeniu podlega także informacja o sposobie i terminie jego wniesienia. Na wniosek nadzorcy sądowego albo zarządcy lub z urzędu sędzia komisarz może zarządzić dokonanie obwieszczenia również w inny sposób. Na wniosek dłużnika lub wierzyciela, na ich koszt, obwieszczenie może być również dokonane w sposób przez nich wskazany. Każdy ma dostęp do danych zawartych w obwieszczanych w Rejestrze postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym tytule do układu i jego skutków przepisy Prawa restrukturyzacyjnego stosuje się odpowiednio, przy czym czynności zastrzeżone dla nadzorcy sądowego lub zarządcy wykonuje syndyk.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 39/2018 (5678) z dnia 25 lutego 2019 r. → Pozycja 10079

Dodano: 2019-02-25 16:23:56 przez Administrator

2019-02-08 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 7223. Dąbkowska Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 52/16. [BMSiG-6610/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że na zgromadzeniu wierzycieli, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2018 r. zwołanym w celu głosowania nad układem w postępowaniu upadłościowym Danuty Dąbkowskiej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, pod sygn. akt V GUp „of” 52/16 - na podstawie art. 120 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 266f i art. 49123 ustawy Prawo upadłościowe stwierdził przyjęcie układu o następującej treści:
Grupa I - wierzyciele, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką:
1) Zaspokojenie 100% należności głównej
2) Umorzenie 70% należności podlegających zaspokojeniu w kat. III
3) Zaspokojenie w terminie 30 dni od dnia zatwierdzeniu układu.
Grupa II - wierzyciele, których wierzytelności przekraczają 1.000 zł, nieposiadający zabezpieczeń rzeczowych:
1) Umorzenie 80% należności podlegających zaspokojeniu w kat. II
2) Umorzenie 100% należności podlegających zaspokojeniu w kat. III
3) Rozłożenie spłaty na 60 równych rat miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca, poczynając od końca miesiąca, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami.
Grupa III - wierzyciele, których wierzytelności nie są wyższe niż 1.000 zł, bez zabezpieczenia rzeczowego:
1) Zaspokojenie 100% należności podlegającej zaspokojeniu w kat. II
2) Zaspokojenie w terminie 30 dni od zatwierdzenia układu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 28/2018 (5667) z dnia 08 lutego 2019 r. → Pozycja 7223

Dodano: 2019-02-08 19:59:48 przez Administrator

2019-01-23 Inne

Poz. 3977. Dąbkowska Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 52/16. [BMSiG-3427/2019]

Na podstawie art. 164 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 266 f Prawa upadłościowego w zw. z art. 491 (23) Prawa upadłościowego - Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Danuty Dąbkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (V GUp „of” 52/16) wyznaczono termin rozprawy w celu rozpoznania układu. Rozprawa odbędzie się w dniu 18.02.2019 r., godz. 1200, sala 114, w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 16/2018 (5655) z dnia 23 stycznia 2019 r. → Pozycja 3977

Dodano: 2019-01-23 15:53:32 przez Administrator

2018-10-11 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 44631. Dąbkowska Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 52/16. [BMSiG-44507/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Dąbkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - postanowieniem z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt V GUp „of” 52/16:
I. Zwołał na dzień 20 listopada 2018 r. zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu, które odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, w sali 119, o godzinie 1200.
II. Ustalił następujący porządek obrad zgromadzenia wierzycieli:
1) ustalenie listy obecności,
2) złożenie sprawozdania przez syndyka oraz przedstawienie opinii o propozycjach układowych,
3) głosowanie nad propozycjami układowymi.
III. Zarządził, że głosowanie nad układem przeprowadzone zostanie w grupach wierzycieli i w tym celu sporządził następujące listy wierzycieli uprawnionych do głosowania (kategorie interesów):
1) Grupa I. - wierzyciele, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką,
2) Grupa II. - wierzyciele, których wierzytelności są wyższe niż 1.000 zł, bez zabezpieczenia rzeczowego,
3) Grupa III. - wierzyciele, których wierzytelności nie są wyższe niż 1.000 zł, bez zabezpieczenia rzeczowego. IV. Zarządził, że głosowanie będzie prowadzone pisemnie z użyciem kart do głosowania, jednak zamiast tego każdy wierzyciel będzie mógł oddać głos ustnie, jeżeli stawi się na posiedzenie.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 198/2018 (5586) z dnia 11 października 2018 r. → Pozycja 44631

Dodano: 2018-10-11 21:04:05 przez Administrator

2017-11-28 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44400. Dąbkowska Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 52/16. [BMSiG-44391/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Danuty Dąbkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 52/16) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 230/2017 (5367) z dnia 28 listopada 2017 r. → Pozycja 44400

Dodano: 2017-11-29 17:00:56 przez Administrator

2017-11-27 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 44270. Dąbkowska Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 52/16. [BMSiG-44385/2017]

Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Dąbkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 52/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości upadłego (aktualizacja z 8.11.2017 r.). Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 229/2017 (5366) z dnia 27 listopada 2017 r. → Pozycja 44270

Dodano: 2017-11-27 19:48:03 przez Administrator

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 24353. Dąbkowska Danuta. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 52/16. [BMSiG-24819/2016]

Sędzia komisarz w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Danuty Dąbkowskiej - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 52/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy aktualny opis i oszacowanie masy upadłości, tj. nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 65,34 m², położony na poddaszu budynku przy ul. Daszyńskiego 2 w Piszu, wraz z udziałem 6534/175720 w prawie użytkowania wieczystego działki i częściach wspólnych budynku ujętych w Księdze Wieczystej nr OL1P/00011972/8.
Właściciel nieruchomości lokalowej: Piotr Dąbkowski i Danuta Dąbkowska - wspólność ustawowa małżeńska. Nieruchomość lokalowa ma urządzoną Księgę Wieczystą nr OL1P/00024151/1. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24353

Dodano: 2016-09-27 22:53:47 przez Administrator

2016-06-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14486. Dąbkowska Danuta, Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU „of” 5/16, V GUp „of” 52/16, V GUp „of” 53/16. [BMSiG-14531/2016]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 czerwca 2016 r. (sygn. akt V GU „of” 5/16):
I.
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Danuty Dąbkowskiej, zamieszkałej: ul. Daszyńskiego 2/4, 12-200 Pisz, PESEL 65062302525, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego;
postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 52/16.
II.
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Dąbkowskiego, zamieszkałego: ul. Daszyńskiego 2/4, 12-200 Pisz, PESEL 64092900934, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego;
postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 53/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 111/2016 (4996) z dnia 10 czerwca 2016 r. → Pozycja 14486

Dodano: 2016-06-11 18:00:23 przez Administrator

2016-06-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14486. Dąbkowska Danuta, Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU „of” 5/16, V GUp „of” 52/16, V GUp „of” 53/16. [BMSiG-14531/2016]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 czerwca 2016 r. (sygn. akt V GU „of” 5/16):
I.
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Danuty Dąbkowskiej, zamieszkałej: ul. Daszyńskiego 2/4, 12-200 Pisz, PESEL 65062302525, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego;
postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 52/16.
II.
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Dąbkowskiego, zamieszkałego: ul. Daszyńskiego 2/4, 12-200 Pisz, PESEL 64092900934, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego;
postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 53/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 111/2016 (4996) z dnia 10 czerwca 2016 r. → Pozycja 14486

Dodano: 2016-06-11 18:00:14 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK