Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDąbkowski Piotr w upadłości likwidacyjnej (Pisz)

Dane Upadłego

 • Upadły: Dąbkowski Piotr
 • Adres: Daszyńskiego 2/4, 12-200 Pisz
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • PESEL: 64092900934,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Olsztynie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Artleryjska 3c, 10-165 Olsztyn
 • Województwo:Warmińsko-mazurskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp „of” 53/16
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU „of” 5/16
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2016-06-03
 • Sędzia Komisarz: SSR Wioletta Obrębska

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Marcin Gradowski
 • Numer licencji: 185
 • Adres: Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Telefon: 503 145 008

2019-04-17 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 20448. Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-19884/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 53/16), postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2019 r. stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Olsztynie za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Olsztynie, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20448

Dodano: 2019-04-17 19:08:41 przez Administrator

2019-04-17 Inne

Poz. 20461. Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-19881/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego układ zawarty w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 53/16), tj. z dniem 5 marca 2019 r. syndyk Marcin Gradowski objął funkcję nadzorcy wykonania układu (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 266f Prawa upadłościowego).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 76/2019 (5715) z dnia 17 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20461

Dodano: 2019-04-17 19:25:46 przez Administrator

2019-02-25 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 10080. Dąbkowski Piotr. Sąd rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-9584/2019]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 53/16), postanowieniem z dnia 18 lutego 2019 r. zatwierdził układ. Pouczenie Na podstawie art. 164 ust. 5 w zw. z art. 165 ust. 7 w zw. z art. 199 Prawa restrukturyzacyjnego w związku z art. 266 f Prawa upadłościowego na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni. W przypadkach przewidzianych w ustawie obwieszczenia dokonuje się w Rejestrze. W przypadku gdy od dnia obwieszczenia biegnie termin do wniesienia środka zaskarżenia, obwieszczeniu podlega także informacja o sposobie i terminie jego wniesienia. Na wniosek nadzorcy sądowego albo zarządcy lub z urzędu Sędzia komisarz może zarządzić dokonanie obwieszczenia również w inny sposób. Na wniosek dłużnika lub wierzyciela, na ich koszt, obwieszczenie może być również dokonane w sposób przez nich wskazany. Każdy ma dostęp do danych zawartych w obwieszczanych w Rejestrze postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym tytule do układu i jego skutków przepisy Prawa restrukturyzacyjnego stosuje się odpowiednio, przy czym czynności zastrzeżone dla nadzorcy sądowego lub zarządcy wykonuje syndyk.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 39/2018 (5678) z dnia 25 lutego 2019 r. → Pozycja 10080

Dodano: 2019-02-25 16:23:03 przez Administrator

2019-02-08 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 7224. Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-6608/2019]

Sędzia komisarz zawiadamia, że na zgromadzeniu wierzycieli, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2018 r. zwołanym w celu głosowania nad układem w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, pod sygn. akt V GUp „of” 53/16 - na podstawie art. 120 ust. 1 i 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne w zw. z art. 266f i art. 49123 ustawy Prawo upadłościowe stwierdził przyjęcie układu o następującej treści:
Grupa I - wierzyciele, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką.
1) Zaspokojenie 100% należności głównej
2) Umorzenie 70% należności podlegających zaspokojeniu w kat. III
3) Zaspokojenie w terminie 30 dni od dnia zatwierdzeniu układu.
Grupa II - wierzyciele, których wierzytelności przekraczają 1.000 zł, nieposiadający zabezpieczeń rzeczowych
1) Umorzenie 80% należności podlegających zaspokojeniu w kat. II
2) Umorzenie 100% należności podlegających zaspokojeniu w kat. III
3) Rozłożenie spłaty na 60 równych rat miesięcznych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca poczynając od końca miesiąca, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu z wierzycielami.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 28/2018 (5667) z dnia 08 lutego 2019 r. → Pozycja 7224

Dodano: 2019-02-08 20:00:42 przez Administrator

2019-01-23 Inne

Poz. 3978. Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-3424/2019]

Na podstawie art. 164 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 266 f Prawa upadłościowego w zw. z art. 491 (23) Prawa upadłościowego - Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (V GUp „of” 53/16), wyznaczono termin rozprawy w celu rozpoznania układu. Rozprawa odbędzie się w dniu 18.02.2019 r., godz. 1230, sala 114 w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 16/2018 (5655) z dnia 23 stycznia 2019 r. → Pozycja 3978

Dodano: 2019-01-23 15:54:04 przez Administrator

2018-11-29 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 53048. Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-52599/2018]

Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 53/16) postanowieniem z dnia 20 listopada 2018 r. na podstawie art. 261 pr. up. dokonał zmiany na liście wierzytelności odnośnie wierzytelności Gminy Pisz stwierdzając, że na liście wierzytelności umieszczono wierzytelność, która nie istnieje. Zażalenie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 231/2018 (5619) z dnia 29 listopada 2018 r. → Pozycja 53048

Dodano: 2018-11-29 10:53:56 przez Administrator

2018-10-11 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 44632. Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-44509/2018]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - postanowieniem z dnia 24 września 2018 r., sygn. akt V GUp „of” 53/16:
I. Zwołał na dzień 20 listopada 2018 r. zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu, które odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, ul. Artyleryjska 3C, w sali 119, o godzinie 1230.
II. Ustalił następujący porządek obrad zgromadzenia wierzycieli:
1) ustalenie listy obecności,
2) złożenie sprawozdania przez syndyka oraz przedstawienie opinii o propozycjach układowych,
3) głosowanie nad propozycjami układowymi.
III. Zarządził, że głosowanie nad układem przeprowadzone zostanie w grupach wierzycieli i w tym celu sporządził następujące listy wierzycieli uprawnionych do głosowania (kategorie interesów):
1) Grupa I. - wierzyciele, których wierzytelności zabezpieczone są hipoteką,
2) Grupa II. - wierzyciele, których wierzytelności są wyższe niż 1.000 zł, bez zabezpieczenia rzeczowego,
3) Grupa III. - wierzyciele, których wierzytelności nie są wyższe niż 1.000 zł, bez zabezpieczenia rzeczowego. IV. Zarządził, że głosowanie będzie prowadzone pisemnie z użyciem kart do głosowania, jednak zamiast tego każdy wierzyciel będzie mógł oddać głos ustnie, jeżeli stawi się na posiedzenie.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 198/2018 (5586) z dnia 11 października 2018 r. → Pozycja 44632

Dodano: 2018-10-11 21:05:41 przez Administrator

2017-11-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 44215. Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-44276/2017]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 53/16) podaje do publicznej wiadomości, że syndyk sporządził i przedłoży listę wierzytelności główną i uzupełniającą. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, pok. 109, tel. 89 676 03 03. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 229/2017 (5366) z dnia 27 listopada 2017 r. → Pozycja 44215

Dodano: 2017-11-27 18:23:29 przez Administrator

2017-11-27 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 44271. Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-44280/2017]

Sędzia komisarz w V Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie, ul. Artyleryjska 3C, podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 53/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy opis i oszacowanie nieruchomości upadłego (aktualizacja z 8.11.2017 r.). Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 229/2017 (5366) z dnia 27 listopada 2017 r. → Pozycja 44271

Dodano: 2017-11-27 19:50:10 przez Administrator

2016-09-27 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników majątku

Poz. 24354. Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp „of” 53/16. [BMSiG-24817/2016]

Sędzia komisarz w Wydziale V Gospodarczym Sądu Rejonowego w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu upadłościowym Piotra Dąbkowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp „of” 53/16) syndyk ukończył i złożył do akt sprawy aktualny opis i oszacowanie masy upadłości, tj. nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej 65,34 m2 , położony na poddaszu budynku przy ul. Daszyńskiego 2 w Piszu, wraz z udziałem 6534/175720 w prawie użytkowania wieczystego działki i częściach wspólnych budynku ujętych w Księdze Wieczystej nr OL1P/00011972/8. Właściciel nieruchomości lokalowej: Piotr Dąbkowski i Danuta Dąbkowska - wspólność ustawowa małżeńska. Nieruchomość lokalowa ma urządzoną Księgę Wieczystą nr OL1P/00024151/1. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi się do sędziego komisarza w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 187/2016 (5072) z dnia 27 września 2016 r. → Pozycja 24354

Dodano: 2016-09-27 22:54:39 przez Administrator

2016-06-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14486. Dąbkowska Danuta, Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU „of” 5/16, V GUp „of” 52/16, V GUp „of” 53/16. [BMSiG-14531/2016]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 czerwca 2016 r. (sygn. akt V GU „of” 5/16):
I.
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Danuty Dąbkowskiej, zamieszkałej: ul. Daszyńskiego 2/4, 12-200 Pisz, PESEL 65062302525, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego;
postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 52/16.
II.
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Dąbkowskiego, zamieszkałego: ul. Daszyńskiego 2/4, 12-200 Pisz, PESEL 64092900934, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego;
postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 53/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 111/2016 (4996) z dnia 10 czerwca 2016 r. → Pozycja 14486

Dodano: 2016-06-11 18:00:52 przez Administrator

2016-06-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 14486. Dąbkowska Danuta, Dąbkowski Piotr. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V GU „of” 5/16, V GUp „of” 52/16, V GUp „of” 53/16. [BMSiG-14531/2016]

Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 3 czerwca 2016 r. (sygn. akt V GU „of” 5/16):
I.
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Danuty Dąbkowskiej, zamieszkałej: ul. Daszyńskiego 2/4, 12-200 Pisz, PESEL 65062302525, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego;
postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 52/16.
II.
1. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Piotra Dąbkowskiego, zamieszkałego: ul. Daszyńskiego 2/4, 12-200 Pisz, PESEL 64092900934, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
2. wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania Sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
3. wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
4. na Sędziego komisarza wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Wiolettę Obrębską,
5. na syndyka upadłości wyznaczył Pana Marcina Gradowskiego;
postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt V GUp „of” 53/16.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 111/2016 (4996) z dnia 10 czerwca 2016 r. → Pozycja 14486

Dodano: 2016-06-11 18:00:39 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK