Dąbrowska Elżbieta (Brodnica)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Dąbrowska Elżbieta
 • Adres: , Brodnica
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 53081301326

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. W. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 199/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-04-26
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 25246. Dąbrowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 199/21. [BMSiG-24871/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Dąbrowskiej, sygn. akt V GUp 199/21, zawiadamia, że syndyk masy upadłości złożył w dniu 31 marca 2022 roku listę wierzytelności, którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydziale Gospodarczym, ul. Warneńczyka 1, i w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25246
 • Dodano: 2022-05-12 10:07:23
 • Administrator

2021-12-24 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 80013. Dąbrowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 199/21. [BMSiG-79241/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Elżbiety Dąbrowskiej, sygn. akt V GUp 199/21, informuje, że do akt postępowania w Sądzie Rejonowym w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, ul. Warneńczyka 1, 87-100 Toruń, został złożony opis i oszacowanie: - prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w miejscowości Karbowo przy ulicy Granicznej 72, obręb 0007 Karbowo, gmina Brodnica, powiat brodnicki, województwo kujawsko-pomorskie. Nieruchomość składa się z dwóch działek o nr 947 i 948, o łącznej powierzchni gruntu 0,1603 ha. Budynek mieszkalny znajduje się na geodezyjnie wyodrębnionej działce nr 948, o pow. 0,1202 ha. Dla szacowanej nieruchomości urządzone są księgi wieczyste KW nr TOIB/00027599/3, TOIB/00027601/1, prowadzone w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brodnicy. Wyceniana działka o nr 948 (udział wynoszący 1/2 w prawie własności nieruchomości należy do Elżbiety Dąbrowskiej), o powierzchni gruntu 0,1202 ha zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej: 192,60 m2 . Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodę i kanalizację z ujęcia miejskiego, gaz z sieci miejskiej, ogrzewanie centralne oraz ciepła woda z kotła dwufunkcyjnego na gaz. Standard wykończenia budynku dobry. Sąsiedztwo funkcji - nieuciążliwe, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej. Wyceniana działka nr 947 (udział wynoszący 1/8 w prawie własności nieruchomości należy do Elżbiety Dąbrowskiej) udziału w tej nie powierzchni gruntu 0,0401 ha jest niezabudowana i posiada funkcję drogi dojazdowej wewnętrznej do wycenianego budynku mieszkalnego oraz do działek sąsiadujących zabudowanych o numerach 946, 938, 939. Droga dojazdowa wewnętrzna gruntowa utwardzona tłuczniem. Lokalizacja dobra, dostępność komunikacyjna dobra bezpośrednio od stron ulicy miejskiej Graniczna. W terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia można składać do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 249/2021 (6394) z dnia 24 grudnia 2021 r. → Pozycja 80013
 • Dodano: 2021-12-24 14:38:50
 • Administrator

2021-05-17 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31388. Dąbrowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 609/20, V GUp 199/21. [BMSiG-30437/2021]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r., w sprawie V GU 609/20, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Elżbiety Dąbrowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Graniczna 72, Karbowo, 87-300 Brodnica, PESEL 53081301326, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
3. wyznaczyć syndyka - DOBIES GRENDA MUST RESTRUKTURYZACJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (KRS 0000800890), adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń;
4. określić, że funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy;
5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
7. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;
8. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu;
9. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 199/21.
POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 93/2021 (6238) z dnia 17 maja 2021 r. → Pozycja 31388

 • Dodano: 2021-05-17 13:21:04
 • Administrator

2021-04-26 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 31388. Dąbrowska Elżbieta. Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 609/20, V GUp 199/21. [BMSiG-30437/2021]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2021 r., w sprawie V GU 609/20, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Elżbiety Dąbrowskiej, zamieszkałej pod adresem: ul. Graniczna 72, Karbowo, 87-300 Brodnica, PESEL 53081301326, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
2. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
3. wyznaczyć syndyka - DOBIES GRENDA MUST RESTRUKTURYZACJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu (KRS 0000800890), adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń;
4. określić, że funkcje sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy;
5. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dominikańska 9, 87-100 Toruń, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
6. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu;
7. stwierdzić, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19 z dnia 5 czerwca 2015 r.), zaś wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym postępowaniem upadłościowym;
8. przyznać syndykowi zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i zarządzić niezwłoczną wypłatę tej kwoty tymczasowo ze Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Toruniu;
9. kosztami postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości obciążyć dłużnika. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt V GUp 199/21.
POUCZENIE Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze, przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Toruniu, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o jurysdykcji sądów polskich) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 93/2021 (6238) z dnia 17 maja 2021 r. → Pozycja 31388

 • Dodano: 2021-05-17 13:21:00
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK