Danecki Jacek (Piekary Śląskie)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Danecki Jacek
 • Adres: , Piekary Śląskie
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 66101300559

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: XII GUp 548/20
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-12-04
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Jarosław Stępniewski
 • Numer licencji: 802
 • Adres: Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: 501 230 333

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25247. Danecki Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 548/20. [BMSiG-24662/2022]

Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GUp 548/20, dotyczącej upadłości Jacka Daneckiego, syndyk masy upadłości przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach (po uprzednim umówieniu się na przeglądanie za pośrednictwem BOI tut. Sądu). W terminie dwóch tygodni od ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania, ten któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego, pod rygorem jego odrzucenia.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25247
 • Dodano: 2022-05-12 10:07:40
 • Administrator

2022-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 13726. Danecki Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 548/20. [BMSiG-13102/2022]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 548/20, a dotyczącym upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jacka Daneckiego, dokonano opisu i oszacowania prawa własności nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 19, ulokowany w budynku znajdującym się przy ul. Kosynierów 10 w Piekarach Śląskich wraz z udziałem o wielkości 627/100000 w prawie własności nieruchomości wspólnej, dla której urządzono Księgę Wieczystą o numerze GL1T/00080144/4. Opis i oszacowanie pozostaje do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Zgodnie z przepisem art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 i art. 4912 ustawy Prawo upadłościowe, zarzuty na opis i oszacowanie można składać w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 050/2022 (6449) z dnia 14 marca 2022 r. → Pozycja 13726
 • Dodano: 2022-03-14 16:24:13
 • Administrator

2022-03-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 13727. Danecki Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 548/20. [BMSiG-13107/2022]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 548/20, a dotyczącym upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - Jacka Daneckiego, dokonano opisu i oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem, a usytuowanej przy ul. Harcerskiej w Piekarach Śląskich, dla której urządzono Księgę Wieczystą o numerze GL1T/00051618/6. Opis i oszacowanie pozostaje do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydziału Gospodarczego, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice. Zgodnie z przepisem art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 i art. 4912 ustawy Prawo upadłościowe, zarzuty na opis i oszacowanie można składać w terminie tygodnia od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 050/2022 (6449) z dnia 14 marca 2022 r. → Pozycja 13727
 • Dodano: 2022-03-14 16:24:50
 • Administrator

2022-01-13 Obwieszczenie w MSiG o zmianie trybu postępowania

Poz. 1735. Danecki Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 548/20. [BMSiG-857/2022]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym pod sygn. akt XII GUp 548/20, a dotyczącym upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, Jacka Daneckiego, PESEL 66101300559, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Piekarach Śląskich, postanowieniem z dnia 22 grudnia 2021 roku dokonał zmiany trybu prowadzonego postępowania upadłościowego wobec dłużnika, wskazując, że niniejsze postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802) oraz wskazując, że funkcję sędziego komisarza oraz zastępcy sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 008/2022 (6407) z dnia 13 stycznia 2022 r. → Pozycja 1735
 • Dodano: 2022-01-13 15:45:56
 • Administrator

2020-12-21 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 73231. Danecki Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 370/20, XII GUp 548/20. [BMSiG-73606/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 roku, XII GU 370/20, ogłosił upadłość Jacka Daneckiego, PESEL: 66101300559, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Piekarach Śląskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, na adres kancelarii syndyka, tj. al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 548/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, pod sygn. akt XII GUp 548/20. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 248/2020 (6138) z dnia 21 grudnia 2020 r. → Pozycja 73231
 • Dodano: 2020-12-21 14:39:44
 • Administrator

2020-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 73231. Danecki Jacek. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 370/20, XII GUp 548/20. [BMSiG-73606/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 4 grudnia 2020 roku, XII GU 370/20, ogłosił upadłość Jacka Daneckiego, PESEL: 66101300559, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, zamieszkałego w Piekarach Śląskich. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Jarosława Stępniewskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 802). Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowymi Gospodarczym, na adres kancelarii syndyka, tj. al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice. Zgłoszenia wierzytelności należy kierować pod sygn. akt XII GUp 548/20. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby w terminie 30 dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili je, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym, na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice, pod sygn. akt XII GUp 548/20. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie zażalenie przysługuje jedynie w zakresie orzeczenia co do jurysdykcji krajowej sądów polskich (pkt 6 sentencji postanowienia). Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100,00 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych lub na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, X Wydziału Gospodarczego, za pośrednictwem tutejszego Sądu. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 248/2020 (6138) z dnia 21 grudnia 2020 r. → Pozycja 73231
 • Dodano: 2020-12-21 14:39:41
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK