Danilczyk Marcin (Borzymy)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Danilczyk Marcin
 • Adres: , Borzymy
 • Województwo: Podlaskie
 • PESEL: 85010914930

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Białymstoku
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
 • Województwo:Podlaskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VIII GUp 240/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-05-20
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25051. Danilczyk Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GUp 240/21. [BMSiG-24439/2022]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2022 r. w Białymstoku na rozprawie sprawy w postępowaniu upadłościowym Marcina Danilczyka nieprowadzącego działalności gospodarczej (sygn. akt VIII GUp 240/21) w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli w dniu 25 kwietnia 2022 r., postanowił:
1. ustalić, że w planie spłaty ustalonym wobec upadłego Marcina Danilczyka bierze udział 7 wierzycieli, którzy zgłosili swoje wierzytelności syndykowi masy upadłości:
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie z kwotą wierzytelności łącznie 49.437,97 zł,
- Plus Bank Spółka Akcyjna w Warszawie z kwotą wierzytelności łącznie 140.711,68 zł, - EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Warszawie z kwotą wierzytelności łącznie 101.730,87 zł,
- Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie z kwotą wierzytelności łącznie 88.959,32 zł,
- Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w Warszawie z kwotą wierzytelności łącznie 53.421,96 zł,
- mBank Spółka Akcyjna w Warszawie z kwotą wierzytelności łącznie 64.936,73 zł,
- Santander Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie z kwotą wierzytelności łącznie 80.502,64 zł;
2. dokonać podziału funduszy masy upadłości proporcjonalnie zgodnie z wysokością wierzytelności w kategorii II w ten sposób, że zobowiązać syndyka masy upadłości do wpłacenia następującym wierzycielom w terminie do dnia 15 maja 2022 roku następujących kwot:
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie 10.978,35 zł,
- Plus Bank Spółka Akcyjna w Warszawie 31.477,85 zł,
- EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Warszawie 22.982,72 zł,
- Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie 19.849,21 zł,
- Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w Warszawie 12.049,76 zł, - mBank Spółka Akcyjna w Warszawie 16.122,38 zł,
- Santander Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie 20.539,73 zł;
3. ustalić, że upadły Marcin Danilczyk doprowadził do swojej niewypłacalności umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
4. określić, że upadły Marcin Danilczyk jest zobowiązany spłacać swoje zobowiązania uznane wobec wierzycieli w 50 miesięcznych równych ratach, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postępowanie do 25 dnia każdego miesiąca na rzecz:
- Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie po 73,80 zł,
- Plus Bank Spółka Akcyjna w Warszawie po 211,14 zł,
- EOS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w Warszawie po 154,35 zł,
- Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie po 133,20 zł,
- Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w Warszawie po 81 zł, - mBank Spółka Akcyjna w Warszawie po 108,54 zł,
- Santander Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie po 137,97 zł;
5. ustalić, że pozostałe zobowiązania upadłego Marcina Danilczyka powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości zostaną umorzone po wykonaniu planu spłaty wierzycieli;
6. stwierdzić, że koszty postępowania niepokryte dotychczas ze środków masy upadłości zostaną zaspokojone w wyniku ustalonego planu spłaty.
Pouczenie Na podstawie art. 49114 ust. 7 Prawa upadłościowego na postanowienie Sądu w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo w przedmiocie umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli lub w przedmiocie warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli służy zażalenie. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Białymstoku za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Białymstoku. Powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sądzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25051
 • Dodano: 2022-05-11 18:10:20
 • Administrator

2021-09-17 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 58717. Danilczyk Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GUp 240/21. [BMSiG-57948/2021]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że syndyk w dniu 20 sierpnia 2021 r. przekazał opis i oszacowanie nieruchomości zaliczonej do masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Marcina Danilczyka - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 85010914930, sygn. akt VIII GUp 240/21. Zarzuty na opis i oszacowanie wnosi sią do Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w terminie tygodnia od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 181/2021 (6326) z dnia 17 września 2021 r. → Pozycja 58717
 • Dodano: 2021-09-17 15:11:15
 • Administrator

2021-06-04 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35862. Danilczyk Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 167/21, VIII GUp 240/21. [BMSiG-34895/2021]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 167/21, postanowieniem z dnia 20 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Danilczyka, zam.: Borzymy 27/8, 19-314 Kalinowo, PESEL 85010914930, nieprowadzącego działalności gospodarczej,
2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602),
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Beacie Waboł na adres: ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,
5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego,
6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa,
7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego.
Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 240/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 106/2021 (6251) z dnia 04 czerwca 2021 r. → Pozycja 35862

 • Dodano: 2021-06-04 12:24:19
 • Administrator

2021-05-20 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 35862. Danilczyk Marcin. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, sygn. akt VIII GU 167/21, VIII GUp 240/21. [BMSiG-34895/2021]

Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VIII GU 167/21, postanowieniem z dnia 20 maja 2021 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużnika Marcina Danilczyka, zam.: Borzymy 27/8, 19-314 Kalinowo, PESEL 85010914930, nieprowadzącego działalności gospodarczej,
2. na syndyka masy upadłości wyznaczyć Beatę Waboł (nr licencji 602),
3. wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi Beacie Waboł na adres: ul. Wesoła 59, 16-400 Suwałki, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
4. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu,
5. określić, że postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego,
6. przyznać syndykowi zaliczkę w wysokości 1.000 zł na pokrycie kosztów postępowania oraz zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa,
7. jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego wskazać przepis art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego.
Pouczenie: Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie upadłościowe obecnie prowadzone jest pod sygnaturą akt VIII GUp 240/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 106/2021 (6251) z dnia 04 czerwca 2021 r. → Pozycja 35862

 • Dodano: 2021-06-04 12:24:14
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK