Datko Krzysztof (Opole)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Datko Krzysztof
 • Adres: , Opole
 • Województwo: Opolskie
 • PESEL: 73061109678
 • NIP: 7541984218

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 213/21.
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-07-13
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25248. Datko Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 213/21 of. [BMSiG-24751/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Datko, zamieszkałego: Opole (45-290), ul. Batalionu Parasol 7/10, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 213/21 of, zawiadamia, że dnia 11.03.2022 roku, Syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25248
 • Dodano: 2022-05-12 10:07:52
 • Administrator

2022-05-12 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 25248. Datko Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 213/21 of. [BMSiG-24751/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Krzysztofa Datko, zamieszkałego: Opole (45-290), ul. Batalionu Parasol 7/10, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt V GUp 213/21 of, zawiadamia, że dnia 11.03.2022 roku, Syndyk masy upadłości złożył listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w Sądzie Rejonowym w Opolu, ul. Ozimska 60a. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia, na podstawie art. 256 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku, poz. 233), można złożyć sprzeciw spełniający wymogi art. 257 i 258 przywołanej ustawy

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 091/2022 (6490) z dnia 12 maja 2022 r. → Pozycja 25248
 • Dodano: 2022-05-12 10:08:03
 • Administrator

2021-08-10 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50799. Datko Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 285/21 of, V GUp 213/21. [BMSiG-50333/2021]

Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 roku, sygn. akt V GU 285/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 16 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Krzysztofa Datko, PESEL 73061109678, NIP 7541984218, zamieszkałego: 45-290 Opole, ul. Batalionu Parasol 7/10, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Przemysława Langera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1080); adres: Kancelaria Syndyka Przemysław Langer Grupa Sors, Opole 45-064, ul. Damrota 10/25. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy Sędziego komisarza Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 213/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sadzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 153/2021 (6298) z dnia 10 sierpnia 2021 r. → Pozycja 50799

 • Dodano: 2021-08-10 09:53:52
 • Administrator

2021-07-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 50799. Datko Krzysztof. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 285/21 of, V GUp 213/21. [BMSiG-50333/2021]

Sąd Rejonowy w Opolu, Sekcja dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13 lipca 2021 roku, sygn. akt V GU 285/21 of, na skutek wniosku złożonego dnia 16 czerwca 2021 r., ogłosił upadłość Krzysztofa Datko, PESEL 73061109678, NIP 7541984218, zamieszkałego: 45-290 Opole, ul. Batalionu Parasol 7/10, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono syndyka w osobie Przemysława Langera (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1080); adres: Kancelaria Syndyka Przemysław Langer Grupa Sors, Opole 45-064, ul. Damrota 10/25. Postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie art. 4911 ust. 2 Prawa upadłościowego, a funkcję Sędziego komisarza będzie pełnił referendarz sądowy, a funkcję zastępcy Sędziego komisarza Sędzia. Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich stanowią art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. z 2019 r. - Dz. U. poz 498, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.). Wszczęte postępowanie upadłościowe ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności syndykowi na jego wyżej podany adres, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - V GUp 213/21. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego, powinna jednak uprzednio w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć w tutejszym Sadzie wniosek o sporządzenie uzasadnienia (w zakresie rozstrzygnięcia o polskiej jurysdykcji) i o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem oraz uiścić na rachunek tutejszego Sądu należną od wniosku opłatę sądową w kwocie 100 zł (pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego). Termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 153/2021 (6298) z dnia 10 sierpnia 2021 r. → Pozycja 50799

 • Dodano: 2021-08-10 09:53:49
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK