Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDELTA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: DELTA Sp. z o.o.
 • Adres: Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000499842,     NIP: 1132873777,     Regon:147119721

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1241/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 615/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-09-13
 • Sędzia Komisarz: SSR Paweł Stosio

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Wojciech Makuć
 • Numer licencji: 37
 • Adres: Przasnyka 7/143, 01-756 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • Telefon: 505 002 895

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22241. DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000499842. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2014 r., sygn. akt XIX GUp 1241/19. [BMSiG-21867/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Delta Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 1241/19, informuje, że syndyk sporządził i przekazał w dniu 11 maja 2020 r., Sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać, a jest dostępna do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (parter), a w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na drugiej uzupełniającej liście wierzytelności, może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22241

Dodano: 2020-05-20 10:16:23 przez Administrator

2020-01-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 2991. DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000499842. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2014 r., sygn. akt XIX GUp 1241/19. [BMSiG-2385/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego Delta Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 1241/19, informuje, że syndyk sporządził, i: 1. w dniu 20 grudnia 2020 r., przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności; 2. w dniu 9 stycznia 2020 r. przekazał pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności; które każdy zainteresowany może przeglądać, a są dostępne do wglądu w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (parter), i w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, każdy wierzyciel umieszczony na liście wierzytelności, oraz na pierwszej uzupełniającej liście wierzytelności może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 013/2020 (5903) z dnia 21 stycznia 2020 r. → Pozycja 2991

Dodano: 2020-01-21 11:43:54 przez Administrator

2019-12-03 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 62393. DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000499842. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2014 r., sygn. akt XIX GUp 1241/19. [BMSiG-62051/2019]

Syndyk masy upadłości Delta Sp. z o.o. w Warszawie (sygn. akt XIX GUp 1241/19) zaprasza do składania ofert na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 164/2M o powierzchni 2.186 m2 oraz prawa własności nakładów na planowany budynek handlowo-usługowy, o projektowanej powierzchni użytkowej 9.361 m2 , zlokalizowanej w Otwocku, Plac Niepodległości 2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr WA1O/00055546/5. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 13.092.120,00 zł brutto (słownie: trzynaście milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia złotych 00/100). Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (sygn. akt XIX GUp 1241/19). Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.300.000,00 zł (słownie: milion trzysta tysięcy złotych 00/100). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu 30 grudnia 2019 roku, o godzinie 1500, w gmachu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy można uzyskać w kancelarii syndyka, ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa, w godz. 900-1600, oraz w aktach sprawy sygn. akt XIX GUp 1241/19 w czytelni Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 233/2019 (5872) z dnia 03 grudnia 2019 r. → Pozycja 62393

Dodano: 2019-12-04 17:51:44 przez Administrator

2019-11-07 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 57563. DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000499842. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2014 r., sygn. akt XIX GUp 1241/19. [BMSiG-57314/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Delta sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt XIX GUp 1241/19, informuje, iż opis i oszacowanie wchodzącego w skład masy upadłości Delta sp. z o.o. - prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, składającej się z działki ewidencyjnej nr 164/2 o powierzchni 2.186 m2 oraz prawa własności nakładów na planowany budynek handlowo-usługowy o projektowanej powierzchni użytkowej 9.361 m2 zlokalizowanej w Otwocku, pl. Niepodległości 2, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr WA1O/00055546/5, został ukończony i w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia można wnieść do Sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 216/2019 (5855) z dnia 07 listopada 2019 r. → Pozycja 57563

Dodano: 2019-11-07 19:27:19 przez Administrator

2019-09-24 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 49053. DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000499842. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2014 r., sygn. akt XIX GU 615/19, XIX GUp 1241/19. [BMSiG-48918/2019]

Postanowieniem z dnia 13 września 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 615/19, ogłosił upadłość Delta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa), nr KRS 0000499842. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie, w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Wojciecha Makuć (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. akt X GUp 1241/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 185/2019 (5824) z dnia 24 września 2019 r. → Pozycja 49053

Dodano: 2019-09-24 15:28:43 przez Administrator

2019-09-13 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 49053. DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000499842. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 lutego 2014 r., sygn. akt XIX GU 615/19, XIX GUp 1241/19. [BMSiG-48918/2019]

Postanowieniem z dnia 13 września 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XIX GU 615/19, ogłosił upadłość Delta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ostrobramska 101, 04-041 Warszawa), nr KRS 0000499842. Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie, w postępowaniu upadłościowym. Sąd wyznaczył Sędziego komisarza w osobie SSR Pawła Stosio, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Wojciecha Makuć (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego 37). Sąd określił, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r., a postępowanie ma charakter główny. Postępowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. akt X GUp 1241/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 185/2019 (5824) z dnia 24 września 2019 r. → Pozycja 49053

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-09-24 15:28:36 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK