Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDIPOLTEAM Łukasz Sawicki w upadłości likwidacyjnej (Zielona Góra)

Dane Upadłego

 • Upadły: DIPOLTEAM Łukasz Sawicki
 • Adres: Modrzewiowa 4b/1, 65-120 Zielona Góra
 • Województwo: Lubuskie
 • PESEL: 81092807030,     NIP: 9241657700,     Regon:080226650

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: Pl. Słowiański 12, 65-069 Zielona Góra
 • Województwo:Lubuskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GUp 28/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GU 125/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-05-29
 • Sędzia Komisarz: SSR Anna Lichacz-Bujko

Dane Syndyka

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37481. Sawicki Łukasz i Pawełczyk-Sawicka Ewa prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DIPOLTEAM spółka cywilna w Zielonej Górze. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 28/18. [BMSiG-37597/2020]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym Łukasza Sawickiego, PESEL 81092807030, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Bananowej 3 G/6, 65-001 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 28/18), oraz Ewy Pawełczyk-Sawickiej, PESEL 82112602262, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Bananowej 3 G/6, 65-001 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 28/18), prowadzących działalność gospodarczą pod nazwą Dipolteam s.c., zawiadamia, że w dniu 11 marca 2020 r. syndyk złożył listy wierzytelności uzupełniające nr 2, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskiem lub oświadczeniami. Jeżeli upadli nie składali oświadczeń, mimo iż byli do tego wezwani, mogą zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykażą, że nie złożyli oświadczeń z przyczyn od nich niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37481

Dodano: 2020-07-29 10:15:48 przez Administrator

2020-02-26 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 10430. Sawicki Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DIPOLTEAM spółka cywilna w Zielonej Górze oraz Pawełczyk-Sawicka Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą DIPOLTEAM spółka cywilna w Zielonej Górze. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 28/18. [BMSiG-10002/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Łukasza Sawickiego - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DIPOLTEAM spółka cywilna z siedzibą w Zielonej Górze, PESEL 81092807030, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Bananowej 3G/6, 65-001 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 28/18), oraz Ewy Pawełczyk-Sawickiej - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczej pod nazwą DIPOLTEAM spółka cywilna z siedzibą w Zielonej Górze, PESEL 82112602262, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Bananowej 3G/6, 65-001 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 28/18), zawiadamia, że w dniu 9.07.2019 r. syndyk złożył uzupełniające listy wierzytelności numer 1, które każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 109. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 039/2020 (5929) z dnia 26 lutego 2020 r. → Pozycja 10430

Dodano: 2020-02-26 11:53:22 przez Administrator

2019-02-22 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 9864. Sawicki Łukasz i Pawełczyk-Sawicka Ewa. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 28/18. [BMSiG-9143/2019]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Łukasza Sawickiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 81092807030, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Bananowa 3G/6, 65-001 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 28/18), oraz Ewy Pawełczyk-Sawickiej, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL 82112602262, zamieszkałej w Zielonej Górze przy ul. Bananowa 3G/6, 65-001 Zielona Góra (sygnatura akt V GUp 28/18), zawiadamia, że w dniu 27.12.2018 r. syndyk złożył listy wierzytelności którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 pok. 115. W terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności, a co do odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 38/2018 (5677) z dnia 22 lutego 2019 r. → Pozycja 9864

Dodano: 2019-02-22 11:17:02 przez Administrator

2018-06-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26622. Sawicki Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dipolteam Łukasz Sawicki oraz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dipolteam s.c. w Zielonej Górze. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 125/17, V GUp 28/18. [BMSiG-26042/2018]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29.05.2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 125/17 ogłosił upadłość Łukasza Sawickiego prowadzącego działalność gospodarczą, PESEL 81092807030, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Bananowej 3G/6, 65-001 Zielona Góra. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego, na zastępcę sędziego komisarza wyznaczyć SSR Annę Lichacz-Bujko, na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili w dwóch egzemplarzach swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 28/18, na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-950 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa sie, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 118/2018 (5506) z dnia 20 czerwca 2018 r. → Pozycja 26622

Dodano: 2018-06-20 16:32:01 przez Administrator

2018-05-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 26622. Sawicki Łukasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dipolteam Łukasz Sawicki oraz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dipolteam s.c. w Zielonej Górze. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 125/17, V GUp 28/18. [BMSiG-26042/2018]

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29.05.2018 r. w sprawie o sygn. akt V GU 125/17 ogłosił upadłość Łukasza Sawickiego prowadzącego działalność gospodarczą, PESEL 81092807030, zamieszkałego w Zielonej Górze przy ul. Bananowej 3G/6, 65-001 Zielona Góra. Na sędziego komisarza wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Tomasza Leszczyńskiego, na zastępcę sędziego komisarza wyznaczyć SSR Annę Lichacz-Bujko, na syndyka wyznaczono Adama Bernackiego, licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 19. Wzywa się wierzycieli upadłego, aby zgłosili w dwóch egzemplarzach swoje wierzytelności do sędziego komisarza w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, podając sygn. akt V GUp 28/18, na adres: Sąd Rejonowy, V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12, 65-950 Zielona Góra. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Określa sie, że jurysdykcja sądów polskich wynika z art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a postępowanie ma charakter główny.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 118/2018 (5506) z dnia 20 czerwca 2018 r. → Pozycja 26622

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-06-20 16:31:51 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK