Dragon Dorota (Ruda śl)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Upadły: Dragon Dorota
 • Adres: , Ruda śl
 • Województwo: Śląskie
 • PESEL: 51090400726
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie
 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 221/20
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XII GU 667/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-09-03
 • Sędzia Komisarz: brak informacji
 • Imię i nazwisko: Maciej Tuszakowski
 • Numer licencji: 1356
 • Adres: Dolnych Wałów 1/35, 44-100 Gliwice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: + 48 509 965 049

2020-09-14 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46344. Dragon Dorota. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 667/20, XII GUp 221/20. [BMSiG-46736/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 września 2020 r. (sygn. akt XII GU 667/20), ogłosił upadłość Doroty Dragon, PESEL 51090400726, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Tuszakowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1356. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 221/20. Wzywa się wierzycieli upadłej od zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dolnych Wałów 1/35, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego: 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, podając sygnaturę akt XII GUp 221/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczętego głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych albo na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydziału X Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46344
 • Dodano: 2020-09-14 10:46:32
 • Administrator

2020-09-03 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 46344. Dragon Dorota. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GU 667/20, XII GUp 221/20. [BMSiG-46736/2020]

Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 września 2020 r. (sygn. akt XII GU 667/20), ogłosił upadłość Doroty Dragon, PESEL 51090400726, zamieszkałej w Rudzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Prawa upadłościowego (w brzmieniu nadanym ustawą z 30.08.2019 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 1802). Wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Macieja Tuszakowskiego, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego - 1356. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą XII GUp 221/20. Wzywa się wierzycieli upadłej od zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi na adres: ul. Dolnych Wałów 1/35, 44-100 Gliwice, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania na adres Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego: 44-101 Gliwice, ul. Powstańców Warszawy 23, podając sygnaturę akt XII GUp 221/20, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczętego głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Strona może żądać sporządzenia uzasadnienia niniejszego postanowienia składając w terminie tygodniowym od dnia doręczenia odpisu postanowienia do tutejszego sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia (wniosek o uzasadnienie podlega opłacie w wysokości 100 zł, którą należy uiścić w znakach sądowych albo na rachunek: 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000). Wierzycielom na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia stronie postanowienia z uzasadnieniem. Zażalenie składa się do Sądu Okręgowego w Gliwicach, Wydziału X Gospodarczego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydziału XII Gospodarczego. Dla skutecznego złożenia zażalenia konieczne jest uprzednie złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, tj. wyłącznie w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu. Ten sam skutek wywołuje złożenie pisma przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej albo przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego oraz przez członka załogi polskiego statku morskiego u kapitana statku (art. 165 § 2 i 3 k.p.c).

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 179/2020 (6069) z dnia 14 września 2020 r. → Pozycja 46344
 • Dodano: 2020-09-14 10:46:28
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK