Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDROP Organizacja Odzysku S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej (Warszawa)

Dane Upadłego

 • Upadły: DROP Organizacja Odzysku S.A. w likwidacji
 • Adres: Syta 114Z/1, 02-987 Warszawa
 • Województwo: Mazowieckie
 • KRS: 0000326534,     NIP: 9512275532,     Regon:141736312

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
 • Wydział: XIX Wydział Gospodarczy ds spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Adres: Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
 • Województwo:Mazowieckie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XIX GUp 1291/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: XIX GU 663/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-10-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Piotr Kędzierski

Dane Syndyka

2020-05-20 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 22242. DROP ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000326534. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2009 r., sygn. akt XIX GUp 1291/19. [BMSiG-21822/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym DROP Organizacja Odzysku S.A. w upadłości, sygn. akt XIX GUp 1291/19, zawiadamia o sporządzeniu przez syndyka i przekazaniu w dniu 12 marca 2020 roku Sędziemu komisarzowi listy wierzytelności i o możliwości jej przeglądania przez każdego zainteresowanego - w czytelni Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu listy, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 097/2020 (5987) z dnia 20 maja 2020 r. → Pozycja 22242

Dodano: 2020-05-20 10:16:38 przez Administrator

2020-02-06 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 6292. DROP ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000326534. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2009 r., sygn. akt XIX GUp 1291/19. [BMSiG-5654/2020]

Syndyk masy upadłości DROP Organizacja Odzysku Spółki Akcyjnej w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż pakietu obejmującego wierzytelności w stosunku do 3 podmiotów, wchodzących w skład masy upadłości DROP Organizacja Odzysku S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, o łącznej wartości nominalnej 565.302,24 zł, za cenę wywoławczą wynoszącą 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100). Operat szacunkowy wierzytelności udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt XIX GUp 1291/19, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z wyraźnym dopiskiem „NIE OTWIERAĆ - DROP Organizacja Odzysku S.A - PRZETARG”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Przetargu, należy składać do dnia 25 lutego 2020 r. na adres: Biuro Syndyka przy ul. Jana Ostroroga 24a, 01-163 Warszawa, w godzinach od 900 do 1600, lub przesłać pocztą (decyduje data i godzina wpływu do biura syndyka). Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Biurze Syndyka przy ul. Jana Ostroga 24a, 01-163 Warszawa, w dniu 28 lutego 2020 r., o godzinie 1530. Pełny tekst regulaminu konkursu ofert dostępny jest na stronie internetowej www.biurosyndyka.net. Informacje dotyczące oferowanego pakietu wierzytelności, dostępne są pod nr. tel. 691 700 964 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dtarazewicz@gmail.com. Do konkursu dopuszczone zostaną wyłącznie podmioty spełniające warunki regulaminu. Syndyk zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 025/2020 (5915) z dnia 06 lutego 2020 r. → Pozycja 6292

Dodano: 2020-02-06 18:58:23 przez Administrator

2019-10-25 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55102. DROP ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000326534. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2009 r., sygn. akt XIX GU 663/19, XIX GUp 1291/19. [BMSiG-54912/2019]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 15 października 2019 r., sygn. akt XIX GU 663/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Drop Organizacja Odzysku S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 114 Z lok. 1, 02-987 Warszawa, KRS nr 0000326534;
II. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelnościw terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Doroty Trendak-Tarazewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038);
V. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz.L. 141 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A), zaś postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1291/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 208/2019 (5847) z dnia 25 października 2019 r. → Pozycja 55102

Dodano: 2019-10-26 15:49:22 przez Administrator

2019-10-15 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55102. DROP ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000326534. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 kwietnia 2009 r., sygn. akt XIX GU 663/19, XIX GUp 1291/19. [BMSiG-54912/2019]

OBWIESZCZENIE SĄDOWE
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w dniu 15 października 2019 r., sygn. akt XIX GU 663/19, postanowił:
I. ogłosić upadłość Drop Organizacja Odzysku S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Syta 114 Z lok. 1, 02-987 Warszawa, KRS nr 0000326534;
II. wezwać wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swoich wierzytelnościw terminie trzydziestu dni od ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego, zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Doroty Trendak-Tarazewicz (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1038);
V. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2015/848 w sprawie postępowania upadłościowego Dz.Urz.L. 141 z dnia 25.06.2015 r. (załącznik A), zaś postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia. Postępowanie upadłościowe jest prowadzone pod sygnaturą akt XIX GUp 1291/19.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 208/2019 (5847) z dnia 25 października 2019 r. → Pozycja 55102

Pliki do pobrania

Dodano: 2019-10-26 15:49:15 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK