Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęDulowski Mariusz w upadłości likwidacyjnej (Ruda Śląska)

Dane Upadłego

 • Upadły: Dulowski Mariusz
 • Adres: , Ruda Śląska
 • Województwo: Małopolskie
 • PESEL: 78010316277,    

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Gliwicach
 • Wydział: XII Wydział Gospodarczy ds Upadłościowych i Naprawczych
 • Adres: ul. Powstańców Warszawy 23, 44-101 Gliwice
 • Województwo:Śląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: XII GUp 340/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 644/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-08-30
 • Sędzia Komisarz: SSR Stanisław Żyrek

Dane Syndyka

2019-12-02 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 62026. Dulowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 340/18. [BMSiG-61825/2019]

Syndyk masy upadłości Mariusza Dulowskiego, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Międzyblokowa 1c/2 w Rudzie Śląskiej (sygn. akt XII GUp 340/18), ogłasza, że sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr I (zw 6) oraz uzupełniającą listę wierzytelności nr II (zw 7), oraz że listy te można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, I piętro, pokój 115. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w zw. z art. 4922 ust. 1 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 232/2019 (5871) z dnia 02 grudnia 2019 r. → Pozycja 62026

Dodano: 2019-12-02 13:42:04 przez Administrator

2019-05-21 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 25999. Dulowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sygn. akt XII GUp 340/18. [BMSiG-25637/2019]

Syndyk masy upadłości Mariusza Dulowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Międzyblokowa 1c/2 w Rudzie Śląskiej (sygn. akt XII GUp 340/18) ogłasza, że sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, I piętro, pokój 115. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 97/2019 (5736) z dnia 21 maja 2019 r. → Pozycja 25999

Dodano: 2019-05-21 15:27:32 przez Administrator

2019-02-13 Inne

Poz. 8153. Dulowski Mariusz. Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt XII GUp 340/18. [BMSiG-7445/2019]

Syndyk masy upadłości Mariusza Dulowskiego - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zam.: ul. Międzyblokowa 1c/2 w Rudzie Śląskiej obwieszcza, że postanowieniem z dnia 11 września 2018 r., wydanym w sprawie o sygn. akt VIII GUp 381/18, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, stwierdził swą niewłaściwość miejscową i przekazał sprawę zgodnie z właściwością miejscową Sądowi Rejonowemu w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Postępowanie prowadzone jest obecnie pod sygn. akt XII GUp 340/18. Na Sędziego Komisarza wyznaczono SSR Stanisława Żyrka.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 31/2018 (5670) z dnia 13 lutego 2019 r. → Pozycja 8153

Dodano: 2019-02-13 20:22:16 przez Administrator

2018-09-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38517. Dulowski Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 644/18, VIII GUp 381/18. [BMSiG-38423/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.08.2018 r., sygn. akt VIII GU 644/18 Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Dulowskiego (NR PESEL 78010316277), zamieszkałego: ul. Międzyblokowa 1c/2 w Rudzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joannę Jutrzenka-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 381/18.
Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 172/2018 (5560) z dnia 05 września 2018 r. → Pozycja 38517

Dodano: 2018-09-05 09:20:56 przez Administrator

2018-08-30 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 38517. Dulowski Mariusz. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 644/18, VIII GUp 381/18. [BMSiG-38423/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 30.08.2018 r., sygn. akt VIII GU 644/18 Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużnika Mariusza Dulowskiego (NR PESEL 78010316277), zamieszkałego: ul. Międzyblokowa 1c/2 w Rudzie Śląskiej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Agnieszkę Rudol;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Joannę Jutrzenka-Trzebiatowskiej, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 993;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 381/18.
Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 172/2018 (5560) z dnia 05 września 2018 r. → Pozycja 38517

Dodano: 2018-09-05 09:20:49 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK