Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęELEKTRONIKA I TELEMATYKA DROGOWA Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Wrocław)

Dane Upadłego

 • Upadły: ELEKTRONIKA I TELEMATYKA DROGOWA Sp. z o.o.
 • Adres: Wagonowa 14-18, 53-609 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • KRS: 0000307770,     NIP: 8862900384,     Regon:020787964

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
 • Wydział: VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Gospodarczych
 • Adres: ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VIII GRs 1/17
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GR 3/17
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2017-02-15
 • Sędzia Komisarz: SSR Marcin Soja

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Bogdan Wojciech Malesa
 • Numer licencji: 144
 • Adres: Wysoka, ul. Malownicza 5, 52-200 Wrocław
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 604 225 025

2019-04-16 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 20285. ELEKTRONIKA I TELEMATYKA DROGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000307770. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2008 r., sygn. akt VIII GRs 1/17. [BMSiG-19475/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do wiadomości, że w związku z uprawomocnieniem się w dniu 23.02.2019 r. postanowienia tutejszego Sądu z dnia 31.01.2019 r. o zatwierdzeniu układu przyjętego na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 20.12.2018 r. w postępowaniu restrukturyzacyjnym o sygn. akt VIII GRs 1/17 prowadzonym w trybie postępowania sanacyjnego wobec dłużnika – Elektronika i Telematyka Drogowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000307770) postępowanie to uległo zakończeniu z mocy prawa (art. 324 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego), a dotychczasowy zarządca Bogdan Malesa (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 144) objął funkcję nadzorcy wykonania układu z mocy prawa (art. 171 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego).

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 75/2019 (5714) z dnia 16 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20285

Dodano: 2019-04-16 21:24:14 przez Administrator

2019-02-08 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 7355. ELEKTRONIKA I TELEMATYKA DROGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000307770. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2008 r., sygn. akt VIII GRs 1/17. [BMSiG-6544/2019]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, działając w postępowaniu restrukturyzacyjnym - postępowaniu sanacyjnym wobec dłużnika - Elektronika i Telematyka Drogowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS: 0000307770), postanowieniem z 31 stycznia 2019 r., sygn. akt VIII GRs 1/17, w trybie art. 164 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 119 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdził układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 20 grudnia 2018 r., obejmujący następujące propozycje restrukturyzacji zobowiązań dłużnika:
„Kategoria interesu I Opis kategorii: Wierzyciele, z wierzytelnościami w układzie na zasadach ogólnych oraz wierzyciele z wierzytelnościami o ograniczonych sposobach restrukturyzacji, chyba że restrukturyzacja nie stanowi pomocy publicznej (art. 156 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego). Propozycja układowa oraz tryb spłaty:
1. Redukcja zobowiązań wynikających z należności głównej oraz odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego o 60%.
2. Umorzenie wierzytelności wynikających z równowartości kwoty 40 euro, przysługujących wierzycielowi z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z brakiem możliwości ich naliczenia w późniejszym okresie (wierzytelności przyszłych).
3. Umorzenie kosztów sądowych, w tym wszelkich opłat oraz kosztów zastępstwa procesowego, w tym opłat od pełnomocnictw, oraz wszelkich kosztów egzekucyjnych, wierzytelności dochodzonych na drodze sądowej lub windykacji przedsądowej, od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
4. Spłata pozostałych należności w 16 równych kwartalnych ratach, z których pierwsza rata zostanie zapłacona do ostatniego dnia pierwszego miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.
5. Odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do daty zapłaty nie będą naliczane.
Kategoria interesu II Opis kategorii: Wierzytelności wyłączone z układu na podstawie art. 151 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego.
Kategoria interesu III Opis kategorii: Wierzytelności wyłączone z układu lub objęte za zgodą (na podstawie art. 151 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego). Propozycja układowa oraz tryb spłaty:
1. Redukcja zobowiązań wynikających z należności głównej oraz odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego o 60%.
2. Umorzenie kosztów sądowych w tym wszelkich opłat oraz kosztów zastępstwa procesowego, w tym opłat od pełnomocnictw, oraz wszelkich kosztów egzekucyjnych, wierzytelności dochodzonych na drodze sądowej lub windykacji przedsądowej, od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
3. Spłata pozostałych należności w 4 równych kwartalnych ratach, z których pierwsza rata zostanie zapłacona do ostatniego dnia pierwszego miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.
4. Odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do daty zapłaty nie będą naliczane.
Kategoria interesu IV Opis kategorii: Wierzytelności o ograniczonych sposobach restrukturyzacji (art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Propozycje układowe: Wierzytelności w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem wyłączonych z układu wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik: Spłata należności głównych oraz należności ubocznych, w tym odsetek naliczonych na dzień poprzedzający otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w 54 równych ratach miesięcznych, z których pierwsza rata zostanie zapłacona do 10 dnia pierwszego miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu”. Na postanowienie przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 165 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 164 ust. 5 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 199 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 201 ust. 4 Prawa restrukturyzacyjnego w zw. z art. 455 ust. 1 zd. 1 Prawa restrukturyzacyjnego). Osoba uprawniona do zażalenia może je wnieść do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, za pośrednictwem tutejszego Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, albo w terminie tygodniowym złożyć w tutejszym Sądzie Rejonowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem, wówczas dwutygodniowy termin do wniesienia zażalenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 28/2018 (5667) z dnia 08 lutego 2019 r. → Pozycja 7355

Dodano: 2019-02-08 20:20:22 przez Administrator

2019-01-04 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 676. ELEKTRONIKA I TELEMATYKA DROGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000307770. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2008 r., sygn. akt VIII GRs 1/17. [BMSiG-57991/2018]

Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie sanacyjne dłużnika - Elektronika i Telematyka Drogowa spółki z o.o. we Wrocławiu (nr KRS: 0000307770) toczące się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydziale Gospodarczym dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRs 1/17), informuje, że postanowieniem wydanym na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 20.12.2018 r. na podstawie art. 119 ust. 1 w zw. z art. 120 ust. 1 i 2 Prawa restrukturyzacyjnego, stwierdził, iż za układem głosowało:
- w kategorii pierwszej głosowało 22 wierzycieli z kwotą łączną 1.718.987,08 zł, co stanowi 98,60% wierzytelności przysługujących w tej kategorii głosującym wierzycielom,
- w kategorii trzeciej głosowało 4 wierzycieli z kwotą łączną 16.468,85 zł, co stanowi 100% wierzytelności przysługujących w tej kategorii głosującym wierzycielom,
- w kategorii trzeciej obejmującej ZUS głosował jeden wierzyciel z kwotą 336.328,26 zł, co stanowi 100% wierzytelności przysługujących w tej kategorii głosującym wierzycielom w związku z czym został przyjęty układ o następującej treści:
Kategoria interesu I Opis kategorii:
Wierzyciele, z wierzytelnościami w układzie na zasadach ogólnych oraz wierzyciele z wierzytelnościami o ograniczonych sposobach restrukturyzacji chyba, że restrukturyzacja nie stanowi pomocy publicznej (art. 156 ust. 3 Prawa restrukturyzacyjnego) Propozycja układowa oraz tryb spłaty:
1. Redukcja zobowiązań wynikających z należności głównej oraz odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego o 60%.
2. Umorzenie wierzytelności wynikających z równowartości kwoty 40 euro, przysługujących wierzycielowi z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, wynikających z Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z brakiem możliwości ich naliczenia w późniejszym okresie (wierzytelności przyszłych).
3. Umorzenie kosztów sądowych w tym wszelkich opłat oraz kosztów zastępstwa procesowego, w tym opłat od pełnomocnictw, oraz wszelkich kosztów egzekucyjnych, wierzytelności dochodzonych na drodze sądowej lub windykacji przed sądowej, od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
4. Spłata pozostałych należności w 16 równych kwartalnych ratach, z których pierwsza rata zostanie zapłacona do ostatniego dnia pierwszego miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.
5. Odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do daty zapłaty nie będą naliczane.
Kategoria interesu II
Opis kategorii: Wierzytelności wyłączone z układu na podstawie art. 151 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego.
Kategoria interesu III Opis kategorii:
Wierzytelności wyłączone z układu lub objęte za zgodą (na podstawie art. 151 ust. 2 Prawa restrukturyzacyjnego)
Propozycja układowa oraz tryb spłaty:
1. Redukcja zobowiązań wynikających z należności głównej oraz odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego o 60%.
2. Umorzenie kosztów sądowych w tym wszelkich opłat oraz kosztów zastępstwa procesowego, w tym opłat od pełnomocnictw, oraz wszelkich kosztów egzekucyjnych, wierzytelności dochodzonych na drodze sądowej lub windykacji przed sądowej, od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
3. Spłata pozostałych należności w 4 równych kwartalnych ratach, z których pierwsza rata zostanie zapłacona do ostatniego dnia pierwszego miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu.
4. Odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do daty zapłaty nie będą naliczane. Kategoria interesu IV Opis kategorii: wierzytelności o ograniczonych sposobach restrukturyzacji art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego.
Propozycje układowe: Wierzytelności w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z wyjątkiem wyłączonych z układu wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik:
1. Spłata należności głównych oraz należności ubocznych, w tym odsetek naliczonych na dzień poprzedzający otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w 54 równych ratach miesięcznych, z których pierwsza rata zostanie zapłacona do 10 dnia pierwszego miesiąca następującego po upływie 4 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu.
2. Złożone głosy dołączyć do akt Ap-5 z zachowaniem kolejności daty wpływu do Sądu. Pozostałe dokumenty złożone na zgromadzeniu pozostawić w aktach głównych przed protokołem, a załącznik do protokołu dotyczący wyników głosowania wytworzony przez zarządcę umieścić za protokołem.
3. Akta przedłożyć przewodniczącemu składu sądu restrukturyzacyjnego.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 3/2019 (5642) z dnia 4 stycznia 2019 r. → Pozycja 676

Dodano: 2019-01-04 21:20:04 przez Administrator

2018-11-26 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 52328. ELEKTRONIKA I TELEMATYKA DROGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000307770. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2008 r., sygn. akt VIII GRs 1/17. [BMSiG-51737/2018]

Postanowieniem Sędziego komisarza z dnia 16 listopada 2018 r. w postępowaniu sanacyjnym Elektronika i Telematyka Drogowa spółki z o.o. we Wrocławiu (nr KRS: 0000307770) toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt VIII GRs 1/17), zwołano zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem, określając sposób głosowania jako pisemny (poprzez oddawanie głosów na piśmie) z możliwością oddania głosu także ustnie do protokołu. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r., godz. 1000, w sali nr 6 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 16.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 228/2018 (5616) z dnia 26 listopada 2018 r. → Pozycja 52328

Dodano: 2018-11-26 20:03:25 przez Administrator

2018-08-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 37189. ELEKTRONIKA I TELEMATYKA DROGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000307770. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2008 r., sygn. akt VIII GRs 1/17. [BMSiG-37002/2018]

Sędzia komisarz w postępowaniu sanacyjnym Elektronika i Telematyka Drogowa Spółki z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (numer KRS 0000307770) o sygn. akt VIII GRs 1/17 obwieszcza, że sporządzony został spis wierzytelności, złożony przez zarządcę do akt postępowania 2 maja 2018 r., który można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. W terminie dwóch tygodni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia można w trybie art. 91-93 Prawa restrukturyzacyjnego złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do umieszczenia lub pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 165/2018 (5553) z dnia 27 sierpnia 2018 r. → Pozycja 37189

Dodano: 2018-08-28 16:03:20 przez Administrator

2017-02-24 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 7043. ELEKTRONIKA I TELEMATYKA DROGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000307770. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2008 r., sygn. akt VIII GR 3/17, VIII GU 499/16, VIII GRs 1/17. [BMSiG-6148/2017]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 15 lutego 2017 r., sygn. akt VIII GR 3/17 i VIII GU 499/16, otworzył postępowanie sanacyjne wobec Elektronika i Telematyka Drogowa spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 14-18, numer KRS: 0000307770 (sygn. akt postępowania sanacyjnego: VIII GRs 1/17). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i zarządcę w osobie Bogdana Malesy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 144). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sadów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały sie za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o rozprawie, na której ogłoszono postanowienie, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia poręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 39/2017 (5176) z dnia 24 lutego 2017 r. → Pozycja 7043

Dodano: 2017-02-24 17:22:11 przez Administrator

2017-02-15 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 7043. ELEKTRONIKA I TELEMATYKA DROGOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Wrocławiu. KRS 0000307770. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2008 r., sygn. akt VIII GR 3/17, VIII GU 499/16, VIII GRs 1/17. [BMSiG-6148/2017]

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z 15 lutego 2017 r., sygn. akt VIII GR 3/17 i VIII GU 499/16, otworzył postępowanie sanacyjne wobec Elektronika i Telematyka Drogowa spółki z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 14-18, numer KRS: 0000307770 (sygn. akt postępowania sanacyjnego: VIII GRs 1/17). Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Marcina Soji i zarządcę w osobie Bogdana Malesy (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 144). Podstawę jurysdykcji wyłącznej sadów polskich stanowią art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwierane postępowanie ma charakter główny w rozumieniu Rozporządzenia. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały sie za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, ale wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Osoba uprawniona do wniesienia zażalenia, która nie została zawiadomiona o rozprawie, na której ogłoszono postanowienie, może w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia zażalenia biegnie wówczas od dnia poręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 39/2017 (5176) z dnia 24 lutego 2017 r. → Pozycja 7043

Pliki do pobrania

Dodano: 2017-02-24 17:21:58 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK