Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęENERGETYKA WAGON Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Ostrów Wielkopolski)

Dane Upadłego

 • Upadły: ENERGETYKA WAGON Sp. z o.o.
 • Adres: Wysocka 52, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 • Województwo: Wielkopolskie
 • KRS: 0000275711,     NIP: 6222629397,     Regon:300467250

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kaliszu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds Upadłości
 • Adres: ul. A. Asnyka 56a, 62-800 Kalisz
 • Województwo:Wielkopolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GRp 2/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 6/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-03-11
 • Sędzia Komisarz: SSR Jadwiga Dobrowolska

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Maria Jolanta Perlińska
 • Numer licencji: 260
 • Adres: Ostrowska 28, 62-800 Kalisz
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Telefon: 609 800 412

2020-03-24 Obwieszczenie w MSiG o przyjęciu układu

Poz. 16382. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GRp 2/19. [BMSiG-15703/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Energetyka WAGON Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000275711, sygn. akt V GRp 2/19, postanowieniem z dnia 4.03.2020 r. stwierdzono przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 4.03.2020 r., o następującej treści:
1.1. GRUPA I Grupa I obejmuje wierzytelności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez dłużnika, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
- spłata kwoty głównej wierzytelności, kosztów postępowań lub kosztów upomnień nastąpi w 60 równych miesięcznych ratach płatnych do ostatniego dnia miesiąca, za który należna jest dana rata;
- ostatnia rata miesięczna płatna będzie wraz z pełną kwotą odsetek za opóźnienie należnych do dnia zapłaty ostatniej raty; - spłata rozpocznie się po upływie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
1.2. GRUPA II Grupa II obejmuje wierzytelności dłużnika wobec Skarbu Państwa (w tym Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim, Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Starosty Ostrowskiego, Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim) oraz wobec Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski.
- nastąpi umorzenie wszelkich odsetek powstałych przed lub po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz umorzenie wszelkich kosztów postępowań (sądowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych itp.) lub kosztów upomnień powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
- od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie będą dochodzone jakiekolwiek odsetki należne od dłużnika od wierzytelności zaliczonych do Grupy II; - nastąpi umorzenie 65% kwoty głównej wierzytelności;
- spłata 35% kwoty głównej nastąpi w 60 równych miesięcznych ratach płatnych do ostatniego dnia miesiąca, za który należna jest dana rata; - spłata rozpocznie się po upływie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
1.3. GRUPA III Grupa III obejmuje wierzytelności przysługujące wierzycielom posiadającym wierzytelności w wysokości równej lub powyżej 20.000,00 zł i niezaliczone do innych grup.
- nastąpi umorzenie wszelkich odsetek powstałych przed lub po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz umorzenie wszelkich kosztów postępowań (sądowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych itp.) powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
- od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie będą dochodzone jakiekolwiek odsetki należne od dłużnika od wierzytelności zaliczonych do Grupy III;
- nastąpi umorzenie 70% kwoty głównej wierzytelności; - spłata 30% kwoty głównej nastąpi w 60 równych miesięcznych ratach płatnych do ostatniego dnia miesiąca, za który należna jest dana rata; - spłata rozpocznie się po upływie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
1.4. GRUPA IV Grupa IV obejmuje wierzytelności przysługujące wierzycielom posiadającym wierzytelności w wysokości poniżej 20.000,00 zł i niezaliczone do innych grup.
- nastąpi umorzenie wszelkich odsetek powstałych przed lub po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego oraz umorzenie wszelkich kosztów postępowań (sądowych, sądowo-administracyjnych, egzekucyjnych itp.) powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
- od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie będą dochodzone jakiekolwiek odsetki należne od dłużnika od wierzytelności zaliczonych do Grupy IV;
- nastąpi umorzenie 50% kwoty głównej wierzytelności; - spłata 50% kwoty głównej nastąpi w 60 równych miesięcznych ratach płatnych do ostatniego dnia miesiąca, za który należna jest dana rata;
- spłata rozpocznie się po upływie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Nadzorcą układu ustanawia się doradcę restrukturyzacyjnego Marię Perlińską. Ponadto informuje, iż postanowieniem z dnia 4.03.2020 r. zatwierdzono spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego w dniu 4.03.2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 058/2020 (5948) z dnia 24 marca 2020 r. → Pozycja 16382

Dodano: 2020-03-24 16:48:43 przez Administrator

2020-01-08 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 786. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GRp 2/19. [BMSiG-136/2020]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyśpieszonego postępowania układowego Energetyki Wagon Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000275711, sygn. akt V GRp 2/19, wyznaczono termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 5.02.2020 r., godzina 1130, sala 16, w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, ul. A. Asnyka 56a. Oznaczono pisemny sposób głosowania nad układem.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 004/2020 (5894) z dnia 08 stycznia 2020 r. → Pozycja 786

Dodano: 2020-01-08 16:56:48 przez Administrator

2019-12-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 64982. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OSTRÓW WIELKOPOLSKI. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GRp 2/19. [BMSiG-64552/2019]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika: ENERGETYKA WAGON Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000275711, sygn. akt V GRp 2/19, nadzorca sądowy złożył dnia 27.11.2019 r. uzupełniający spis wierzytelności. Brak możliwości zaskarżenia spisu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 241/2019 (5880) z dnia 13 grudnia 2019 r. → Pozycja 64982

Dodano: 2019-12-14 16:37:19 przez Administrator

2019-05-27 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 27452. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GRp 2/19. [BMSiG-26902/2019]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika ENERGETYKA WAGON Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000275711, sygn. akt V GRp 2/19, nadzorca sądowy złożył dnia 7.05.2019 r. uzupełniający spis wierzytelności. Brak możliwości zaskarżenia spisu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 101/2019 (5740) z dnia 27 maja 2019 r. → Pozycja 27452

Dodano: 2019-05-27 21:42:40 przez Administrator

2019-04-16 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 20286. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GRp 2/19. [BMSiG-19462/2019]

Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego dłużnika: ENERGETYKA WAGON Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000275711, sygn. akt V GRp 2/19, nadzorca sądowy złożył dnia 1.04.2019 r. spis wierzytelności. Brak możliwości zaskarżenia spisu.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 75/2019 (5714) z dnia 16 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20286

Dodano: 2019-04-16 21:24:47 przez Administrator

2019-04-16 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 20288. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GRp 2/19, V GR 6/19. [BMSiG-19463/2019]

Postanowieniem z dn.11.03.2019 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GR 6/19 otworzył przyspieszone postępowanie układowe ENERGETYKI WAGON Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., numer KRS 0000275711. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Marii Perlińskiej, numer licencji 260. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L 141/19) a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Przyśpieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GRp 2/19.
Art. 237. Prawo restrukturyzacyjne
1) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
2) O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Art. 290 Prawo restrukturyzacyjne Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego przepisy art. 236 i art. 237 stosuje się odpowiednio.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 75/2019 (5714) z dnia 16 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20288

Dodano: 2019-04-16 21:27:31 przez Administrator

2019-03-11 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 20288. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GRp 2/19, V GR 6/19. [BMSiG-19463/2019]

Postanowieniem z dn.11.03.2019 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie o sygn. akt V GR 6/19 otworzył przyspieszone postępowanie układowe ENERGETYKI WAGON Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., numer KRS 0000275711. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Jadwigi Dobrowolskiej oraz nadzorcę sądowego w osobie Marii Perlińskiej, numer licencji 260. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L 141/19) a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Przyśpieszone postępowanie układowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GRp 2/19.
Art. 237. Prawo restrukturyzacyjne
1) Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
2) O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Art. 290 Prawo restrukturyzacyjne Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego przepisy art. 236 i art. 237 stosuje się odpowiednio.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 75/2019 (5714) z dnia 16 kwietnia 2019 r. → Pozycja 20288

Dodano: 2019-04-16 21:27:19 przez Administrator

2018-08-07 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34601. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GRu 4/17. [BMSiG-34204/2018]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku postępowania restrukturyzacyjnego Energetyki Wagon Sp. z o.o., KRS 0000275711, sygn. akt V GRu 4/17, postanowieniem z dnia 23.07.2018 r. umorzył postępowanie układowe Energetyki Wagon Sp. z o.o. Ponadto informuje, iż wierzycielom przysługuje prawo wniesienia zażalenia, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem tut. Sądu w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia. Ponadto informuje o prawie do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 152/2018 (5540) z dnia 07 sierpnia 2018 r. → Pozycja 34601

Dodano: 2018-08-08 14:51:22 przez Administrator

2018-04-06 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 14652. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GRu 4/17. [BMSiG-13783/2018]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Kaliszu, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu układowym Energetyki Wagon Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS: 0000275711, sygn. akt V GRu 4/17, nadzorca sądowy złożył w dniu 5.02.2018 r. spis wierzytelności. W terminie 2 tygodni od dnia obwieszczenia uczestnicy postępowania mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Prawa restrukturyzacyjnego. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 68/2018 (5456) z dnia 06 kwietnia 2018 r. → Pozycja 14652

Dodano: 2018-04-06 23:07:07 przez Administrator

2017-12-21 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 48123. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GR 30/17, V GRu 4/17. [BMSiG-48023/2017]

Postanowieniem z dnia 7.12.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie z wniosku dłużnika o otwarcie postępowania układowego, sygn. akt V GR 30/17, otworzono postępowanie układowe dłużnika: Energetyki WAGON Sp. z o.o., ul. Wysocka 52, 63-400 Ostrów Wlkp., numer NIP 622-262-93-97, KRS 0000275711. Pozostawiono zarząd własny dłużnikowi. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz zarządcę w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji 281). Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. U.E. L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sprawa będzie prowadzona pod nową sygnaturą akt V GRu 4/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 247/2017 (5384) z dnia 21 grudnia 2017 r. → Pozycja 48123

Dodano: 2017-12-21 17:18:07 przez Administrator

2017-12-07 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 48123. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GR 30/17, V GRu 4/17. [BMSiG-48023/2017]

Postanowieniem z dnia 7.12.2017 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w sprawie z wniosku dłużnika o otwarcie postępowania układowego, sygn. akt V GR 30/17, otworzono postępowanie układowe dłużnika: Energetyki WAGON Sp. z o.o., ul. Wysocka 52, 63-400 Ostrów Wlkp., numer NIP 622-262-93-97, KRS 0000275711. Pozostawiono zarząd własny dłużnikowi. Wyznaczono sędziego komisarza w osobie SSR Jana Mateckiego oraz zarządcę w osobie Tadeusza Bobińskiego (numer licencji 281). Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. U.E. L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Sprawa będzie prowadzona pod nową sygnaturą akt V GRu 4/17.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 247/2017 (5384) z dnia 21 grudnia 2017 r. → Pozycja 48123

Dodano: 2017-12-21 17:17:55 przez Administrator

2017-03-08 Obwieszczenie w MSiG o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 8503. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GRp 3/16. [BMSiG-7627/2017]

Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, iż w toku przyspieszonego postępowania układowego Energetyki Wagon Sp. z o.o. z s. w Ostrowie Wlkp., KRS 0000275711, sygn. akt V GRp 3/16, postanowieniem z dnia 30.01.2017 r. umorzono przyspieszone postępowanie układowe dłużnika. Wierzycielom przysługuje prawo do złożenia zażalenia na postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania, które można wnieść do Sądu Okręgowego w Łodzi za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 2 tygodni od daty obwieszczenia, oraz prawo do zgłoszenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości, które przysługuje osobie uprawnionej do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika zgodnie z przepisami prawa upadłościowego, a który można wnieść w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania restukturyzacyjnego.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 47/2017 (5184) z dnia 08 marca 2017 r. → Pozycja 8503

Dodano: 2017-03-09 08:28:16 przez Administrator

2016-12-19 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34117. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GR 13/16, sygn. akt V GRp 3/16. [BMSiG-34399/2016]

Postanowieniem z dnia 28.11.2016 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GR 13/16 otworzył przyspieszone postępowanie układowe Energetyki Wagon Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, numer KRS 0000275711. Wyznaczono Sędziego komisarza SSR Jana Mateckiego. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Tadeusza Bobińskiego, numer licencji 281. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1), a otwarte postępowanie ma charakter postepowania głównego. Przyspieszone postepowanie układowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GRp 3/16. Art. 237. Prawo restrukturyzacyjne Zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.
1. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
2. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. Art. 290. Prawo restrukturyzacyjne Zażalenie na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego przepisy art. 236 zażalenie na postanowienie o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego i art. 237 zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego stosuje się odpowiednio.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 244/2016 (5129) z dnia 19 grudnia 2016 r. → Pozycja 34117

Dodano: 2016-12-25 17:09:12 przez Administrator

2016-11-28 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 34117. ENERGETYKA WAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Ostrowie Wielkopolskim. KRS 0000275711. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 marca 2007 r., sygn. akt V GR 13/16, sygn. akt V GRp 3/16. [BMSiG-34399/2016]

Postanowieniem z dnia 28.11.2016 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy w Kaliszu w sprawie o sygnaturze akt V GR 13/16 otworzył przyspieszone postępowanie układowe Energetyki Wagon Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, numer KRS 0000275711. Wyznaczono Sędziego komisarza SSR Jana Mateckiego. Wyznaczono nadzorcę sądowego w osobie Tadeusza Bobińskiego, numer licencji 281. Wskazano, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 160 z 30.06.2000 r., s. 1), a otwarte postępowanie ma charakter postepowania głównego. Przyspieszone postepowanie układowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GRp 3/16. Art. 237. Prawo restrukturyzacyjne Zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.
1. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
2. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze. Art. 290. Prawo restrukturyzacyjne Zażalenie na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego przepisy art. 236 zażalenie na postanowienie o odmowie otwarcia przyspieszonego postępowania układowego i art. 237 zażalenie na postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego stosuje się odpowiednio.

MSiG → Rocznik 2016 → Numer 244/2016 (5129) z dnia 19 grudnia 2016 r. → Pozycja 34117

Pliki do pobrania

Dodano: 2016-12-25 17:08:58 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK