Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL

Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL w upadłości likwidacyjnej (Czechów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL
 • Adres: Orzechowa 5, 66-403 Czechów
 • Województwo: Lubuskie
 • PESEL: 68091405483
 • NIP: 5991548611
 • Regon:080016846

Dane Sądu

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 5/20
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-01-24
 • Sędzia Komisarz: ASR Agnieszka Laska

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Anita Pielin
 • Numer licencji: 1079
 • Adres: Roosvelta 16/2, 66-400 Gorzów Wielkopolski
 • Województwo: Lubuskie
 • Telefon: 603 601 567

2022-05-11 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 25000. Drzewiecka Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL w upadłości w Czechowie. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/20. [BMSiG-24409/2022]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Drzewieckiej - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka Kol-Travel w upadłości, sygn. akt V GUp 5/20, na podstawie postanowienia z 22 marca 2022 r. obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi II uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu II uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25000
 • Dodano: 2022-05-11 13:19:41
 • Administrator

2021-12-22 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału


Poz. 79521. Drzewiecka Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL w upadłości w Czechowie. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/20. [BMSiG-78844/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Drzewieckiej - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka Kol-Travel w upadłości, sygn. akt V GUp 5/20, na podstawie postanowienia z 24 listopada 2021 r. obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej w granicach działki nr ewid. 180/12, o powierzchni 360 m2 , położonej w Poznaniu, ul. Kopciuszka 17, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr PO1P/00276854/0, który każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu planu podziału Sędziemu komisarzowi wierzyciel może złożyć do Sędziego komisarza zarzuty.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 247/2021 (6392) z dnia 22 grudnia 2021 r. → Pozycja 79521
 • Dodano: 2021-12-22 09:10:51
 • Administrator

2021-09-10 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 57310. Drzewiecka Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL w upadłości w Czechowie. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/20. [BMSiG-56635/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Drzewieckiej - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka Kol-Travel w upadłości, sygn. akt V GUp 5/20, na podstawie postanowienia z 23 lipca 2021 r. obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 176/2021 (6321) z dnia 10 września 2021 r. → Pozycja 57310

 • Dodano: 2021-09-10 09:23:28
 • Administrator

2021-09-10 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 57311. Drzewiecka Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL w upadłości w Czechowie. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/20. [BMSiG-56723/2021]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Drzewieckiej - osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka Kol-Travel w upadłości, sygn. akt V GUp 5/20, na podstawie postanowienia z 18 sierpnia 2021 r. obwieszcza, że syndyk sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi I uzupełniającą listę wierzytelności, którą każdy zainteresowany może przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp. W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w MSiG o przekazaniu I uzupełniającej listy wierzytelności sędziemu komisarzowi każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile lista wierzytelności nie jest zgodna z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 176/2021 (6321) z dnia 10 września 2021 r. → Pozycja 57311
 • Dodano: 2021-09-10 09:23:47
 • Administrator

2020-09-07 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 45174. Drzewiecka Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL w Czechowie. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/20. [BMSiG-45410/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Drzewieckiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydziałem V Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 5/20, ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w zabudowie bliźniaczej w granicach działki nr ewidencyjny 180/12, o powierzchni 360m2 , położonej w Poznaniu, ul. Kopciuszka 17, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr PO1P/00276854/0. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony jest do wglądu w kancelarii syndyka: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp. oraz w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Cena wywoławcza 460.250 zł (czterysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Pisemne oferty należy składać do 25 września 2020 r. do godziny 1130 w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp., Wydział V Gospodarczy, ul. Chopina 52 bl. 15, pok. 118, lub w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Wadium w kwocie 46.025 zł (czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia pięć złotych) płatne przelewem na rachunek bankowy upadłości najpóźniej w dniu 24 września 2020 r. - decyduje data wpływu środków na rachunek upadłej. Otwarcie ofert nastąpi 25 września 2020 r., o godzinie 1130, w siedzibie Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp., V Wydziału Gospodarczego, ul. Chopina 52 bl. 15 s. 3; 66-400 Gorzów Wlkp. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr telefonu 603 601 567, 957 388 760, adresem e-mail: a.pielin@pielin-sawczyn.pl, sekretariat@pielin-sawczyn.pl lub w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 174/2020 (6064) z dnia 07 września 2020 r. → Pozycja 45174
 • Dodano: 2020-09-07 19:02:00
 • Administrator

2020-08-25 Obwieszczenie w MSiG o zmianie Sędziego Komisarza

Poz. 42538. Drzewiecka Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą KOL-TRAVEL w Czechowie. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/20. [BMSiG-42668/2020]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 1 kwietnia 2020 r., sygnatura akt V GUp 5/20, zmieniono osobę Sędziego komisarza prowadzącego postępowanie upadłościowe Ewy Drzewieckiej, NIP 5991548611 PESEL 68091405483. Na dalszym etapie postępowania funkcję Sędziego Komisarza sprawować będzie ASR Agnieszka Laska.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 165/2020 (6055) z dnia 25 sierpnia 2020 r. → Pozycja 42538
 • Dodano: 2020-08-25 21:15:00
 • Administrator

2020-05-14 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 21527. Drzewiecka Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL w Czechowie. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 5/20. [BMSiG-21079/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Ewy Drzewieckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL z siedzibą w Czechowie, ul. Orzechowa 5, 66-403 Gorzów Wlkp., NIP 5991548611, PESEL 68091405483, toczącym się przed Sądem Rejonowym w Gorzowie Wlkp.,V Wydziałem Gospodarczym, pod sygnaturą V GUp 5/20, obwieszcza, że syndyk masy upadłości przekazał sędziemu komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr PO1P/00276854/0, oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr GW1G/00024589/0. W terminie tygodnia od dnia ukazania się obwieszczenia, każdy zainteresowany może wnosić do sędziego komisarza zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 093/2020 (5983) z dnia 14 maja 2020 r. → Pozycja 21527
 • Dodano: 2020-05-15 15:41:45
 • Administrator

2020-05-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20683. Drzewiecka Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL w Czechowie. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 84/19, V GUp 5/20. [BMSiG-20224/2020]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 stycznia 2020 r., sygnatura akt V GU 84/19, ogłoszona została upadłość dłużnika - Ewy Drzewieckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL z siedzibą w Czechowie, ul. Orzechowa 5, 66-403 Gorzów Wlkp., NIP 5991548611, PESEL 68091405483. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Pawła Sucha, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego i uznaje, że postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 848/2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L z dn. 5.06.2015 r.). Postępowanie toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 5/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 089/2020 (5979) z dnia 08 maja 2020 r. → Pozycja 20683
 • Dodano: 2020-05-08 22:54:21
 • Administrator

2020-01-24 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 20683. Drzewiecka Ewa prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL w Czechowie. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GU 84/19, V GUp 5/20. [BMSiG-20224/2020]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., V Wydział Gospodarczy, niniejszym zawiadamia, że postanowieniem z dnia 24 stycznia 2020 r., sygnatura akt V GU 84/19, ogłoszona została upadłość dłużnika - Ewy Drzewieckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Drzewiecka KOL-TRAVEL z siedzibą w Czechowie, ul. Orzechowa 5, 66-403 Gorzów Wlkp., NIP 5991548611, PESEL 68091405483. Sąd wyznaczył Sędziego Komisarza w osobie ASR Pawła Sucha, zastępcę Sędziego Komisarza w osobie ASR Gabrieli Sieniuć oraz syndyka w osobie Anity Pielin (adres do doręczeń: ul. Roosevelta 16/2; 66-400 Gorzów Wlkp.). W związku z powyższym, wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie trzydziestu dni od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego Komisarza na adres: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp., ul. Chopina 52 bl. 15, 66-400 Gorzów Wlkp., oraz wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłej, które nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu Komisarzowi w terminie trzydziestu dni od zamieszczenia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wskazuje się art. 382 ust. 1 Prawa upadłościowego jako podstawę jurysdykcji sądu polskiego i uznaje, że postępowanie ma charakter główny w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 848/2015 w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE L z dn. 5.06.2015 r.). Postępowanie toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 5/20.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 089/2020 (5979) z dnia 08 maja 2020 r. → Pozycja 20683

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-05-08 22:53:58
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK