Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęFechner Elżbieta w upadłości likwidacyjnej (Łapanów)

Dane Upadłego

  • Upadły: Fechner Elżbieta
  • Adres: , Łapanów
  • Województwo: Małopolskie
  • PESEL: 65082000166,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 36/18
  • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 651/17
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-01-22
  • Sędzia Komisarz: SSR Ewa Włoczewska

Dane Syndyka

2019-06-11 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 30724. Fechner Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 36/18. [BMSiG-30302/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec: Elżbiety Fechner - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zamieszkałej w Kobylcu (PESEL: 65082000166) (sygn. akt VIII GUp 36/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał Sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności (Zw4, Zw5, Zw6), oraz że listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pok. B-6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 112/2019 (5751) z dnia 11 czerwca 2019 r. → Pozycja 30724

Dodano: 2019-06-11 20:38:02 przez Administrator

2019-02-13 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8079. Fechner Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 36/18. [BMSiG-7521/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Fechner, PESEL 65082000166, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt (VIII GUp 36/18), ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności obejmującą rozstrzygnięcia syndyka co do skutecznie zgłoszonych wierzytelności przez wierzycieli, oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 6, pawilon „B”. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami. Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże, że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 31/2018 (5670) z dnia 13 lutego 2019 r. → Pozycja 8079

Dodano: 2019-02-13 10:55:11 przez Administrator

2018-10-08 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 43909. Fechner Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 36/18. [BMSiG-43768/2018]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Elżbiety Fechner, PESEL 65082000166 - osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 36/18, informuje o sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego Dariusza Molendę w dniu 15 maja 2018 r. i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi, opisu i oszacowania wchodzącego w skład masy upadłości Elżbiety Fechner - przysługującego Upadłej - prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Kobylcu, gmina Łapanów, powiat bocheński, woj. małopolskie, objętej Księgą Wieczystą numer TRI 0/00063756/5, z którym to operatem każdy zainteresowany może zapoznać się w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pokój 218, pawilon „K”, i w terminie 1 tygodnia od daty obwieszczenia o ich przekazaniu Sędziemu komisarzowi, wnieść do Sędziego Komisarza zarzuty co do danego opisu i oszacowania.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 195/2018 (5583) z dnia 08 października 2018 r. → Pozycja 43909

Dodano: 2018-10-08 21:34:30 przez Administrator

2018-01-31 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4493. Fechner Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 651/17, VIII GUp 36/18. [BMSiG-3850/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 r., sygn. akt (VIII GU 651/17), postanowiono:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Fechner (PESEL 65082000166), zamieszkałej pod adresem: Kobylec 35, 32-740 Łapanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 222;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postepowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. akt VIII GUp 36/18.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 22/2018 (5410) z dnia 31 stycznia 2018 r. → Pozycja 4493

Dodano: 2018-01-31 09:30:55 przez Administrator

2018-01-22 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 4493. Fechner Elżbieta. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 651/17, VIII GUp 36/18. [BMSiG-3850/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 r., sygn. akt (VIII GU 651/17), postanowiono:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Elżbiety Fechner (PESEL 65082000166), zamieszkałej pod adresem: Kobylec 35, 32-740 Łapanów, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Ewę Włoczewską;
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie - Doroty Saczyńskiej-Włodarczyk, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 222;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich. Postepowanie upadłościowe będzie toczyć się pod sygn. akt VIII GUp 36/18.

MSiG → Rocznik 2017 → Numer 22/2018 (5410) z dnia 31 stycznia 2018 r. → Pozycja 4493

Dodano: 2018-01-31 09:30:49 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK