Ferenz Sylwia w upadłości likwidacyjnej (Boguszowa-Gorce)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Ferenz Sylwia
 • Adres: , Boguszowa-Gorce
 • Województwo: Dolnośląskie
 • PESEL: 77072714904

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: VI GUp 91/19
 • Data wszczęcia postępowania: 2019-07-25
 • Sędzia Komisarz: SSR Magdalena Kurpisz-Rybak

Doradca restrukturyzacyjny

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25055. Ferenz Sylwia. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 91/19. [BMSiG-24517/2022]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, informuje, że na skutek uprawomocnienia się postanowienia tutejszego Sądu z dnia 5.04.2022 r. o umorzenie zobowiązań upadłej Sylwii Ferenz, PESEL 77072714904, postanowił umorzyć w całości - bez ustalania planu spłaty - zobowiązania upadłej Sylwii Ferenz powstałe przed ogłoszeniem upadłość (przed dniem 25 lipca 2019 r.), z wyjątkiem zobowiązań o charakterze alimentacyjnym; wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci; orzeczonych przez sąd kar grzywny, obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie; do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązań, których upadła umyślnie nie ujawniła a wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25055
 • Dodano: 2022-05-11 18:13:48
 • Administrator

2021-12-14 Obwieszczenie w MSiG o możliwości przeglądania planu podziału

Poz. 77648. Ferenz Sylwia. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 91/19. [BMSiG-77126/2021]

Sędzia Komisarz w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Sylwii Ferenz (nr PESEL 77072714904) prowadzonym pod sygnaturą VI GUp 91/19, zawiadamia, że w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, można przeglądać ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości i w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia wnosić przeciwko planowi zarzuty do Sędziego komisarza. Informacji o ostatecznym planie podziału udziela również syndyk masy upadłości Anna Łaskawiec.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 241/2021 (6386) z dnia 14 grudnia 2021 r. → Pozycja 77648
 • Dodano: 2021-12-14 18:47:43
 • Administrator

2020-05-05 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności


Poz. 20214. Ferenz Sylwia. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 91/19. [BMSiG-19699/2020]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności (Lp. 1-2, Zw 1-2) w postępowaniu upadłościowym Sylwii Ferenz (PESEL 77072714904), jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 91/19). Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11A, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 086/2020 (5976) z dnia 05 maja 2020 r. → Pozycja 20214

 • Dodano: 2020-05-05 10:08:34
 • Administrator

2020-05-05 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 20272. Ferenz Sylwia. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GUp 91/19. [BMSiG-19702/2020]

Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Sylwii Ferenz, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt VI GUp 91/19), ogłasza w trybie art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego, że syndyk ukończył opis i oszacowanie wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny nr 2, o powierzchni użytkowej 31,87 m2 , oraz przeleżanej do niego piwnicy, o powierzchni 6,86 m2 , o łącznej powierzchni wynoszącej 38,73 m2 , wraz z udziałem 1020/10 000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal mieszkalny położony jest na 1 kondygnacji budynku (parterze) przy ul. Krakowskiej 9 w miejscowości Boguszów Gorce. Dla niniejszej nieruchomości lokalowej prowadzona jest Księga Wieczysta pod nr SW1W/00072912/0 przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych. Złożony do akt postępowania opis i oszacowanie można przeglądać w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018 w Wałbrzychu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do Sędziego komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 086/2020 (5976) z dnia 05 maja 2020 r. → Pozycja 20272
 • Dodano: 2020-05-05 18:01:26
 • Administrator

2019-08-21 Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 43149. Ferenz Sylwia. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 93/19, VI GUp 91/19. [BMSiG-43193/2019]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 r., sygn. akt VI GU 93/19, ogłosił upadłość Sylwii Ferenz, numer PESEL 77072714904, zamieszkałej w Boguszowie-Gorcach, ulica Krakowska 9/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239 - 240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. J. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 91/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 161/2019 (5800) z dnia 21 sierpnia 2019 r. → Pozycja 43149
 • Dodano: 2019-08-21 09:34:04
 • Administrator

2019-07-25 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 43149. Ferenz Sylwia. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, sygn. akt VI GU 93/19, VI GUp 91/19. [BMSiG-43193/2019]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 r., sygn. akt VI GU 93/19, ogłosił upadłość Sylwii Ferenz, numer PESEL 77072714904, zamieszkałej w Boguszowie-Gorcach, ulica Krakowska 9/2, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Kurpisz-Rybak i syndyka masy upadłości w osobie Anny Łaskawiec (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 1000). Wzywa się wierzycieli upadłej, aby w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności, w trybie art. 239 - 240 ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe, Sędziemu komisarzowi, w dwóch egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. J. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych, z podaniem sygnatury akt postępowania prowadzonego po ogłoszeniu upadłości - VI GUp 91/19. Wzywa się osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 161/2019 (5800) z dnia 21 sierpnia 2019 r. → Pozycja 43149
 • Dodano: 2019-08-21 09:34:00
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK