• Strona główna
 • Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Sp. J.

Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Sp. J.

Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Sp. J. w restrukturyzacji (Toruń)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 30,00 zł netto (36,90 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane Upadłość
 • Zarządca sądowy
 • Upadły: Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Sp. J.
 • Adres: L. Rydgiera 40/7, 87-100 Toruń
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • KRS: 0000274256
 • NIP: 8792512138
 • Regon:340277103
 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Toruniu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Mickiewicza 10/16, 87-100 Toruń
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie
 • Sygnatura akt Upadłości: V GRz 7/20
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2020-11-06
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

2021-06-08 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 36794. „FIRMA BUDOWLANA URBET” MACIEJ KUJAWA I ANDRZEJ PALUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA w Toruniu. KRS 0000274256. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2007 r., sygn. akt V GRz 7/20. [BMSiG-35748/2021]

Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie o sygn. akt V GRz 7/20 postanowił:
I. Zatwierdzić układ przyjęty przez wierzycieli Firmy Budowlanej URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Spółki jawnej z siedzibą w Toruniu (KRS 0000274256) o następującej treści:
1. Grupa I - obejmuje wierzyciela Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu, reprezentującego wierzytelność objętą układem w kwocie 45.285,61 zł (czterdzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy); warunki spłaty:
a) brak redukcji sumy wierzytelności ujętej w spisie wierzytelności,
b) spłata zobowiązań w 24 równych ratach miesięcznych na koniec miesiąca, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne;
2. Grupa II - obejmuje stowarzyszenia i fundacje non profit Fundację Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych, reprezentującą wierzytelności objęte układem w kwocie 59.773,44 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści cztery grosze); warunki spłaty:
a) redukcja sumy wierzytelności ujętej w spisie wierzytelności o 30%, b) brak naliczania dalszych odsetek po dniu układowym,
c) spłata sumy po redukcji w 3 równych ratach kwartalnych: pierwsza rata płatna do końca kwartału, nastę pującego po kwartale, w którym postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne;
3. Grupa III - obejmuje innych wierzycieli, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie 111.073,48 zł (sto jedenaście tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i czterdzieści osiem groszy); warunki spłaty:
a) redukcja sumy wierzytelności ujętej w spisie wierzytelności o 30%,
b) brak naliczania dalszych odsetek po dniu układowym,
c) spłata sumy po redukcji w 8 równych ratach kwartalnych: pierwsza rata płatna do końca kwartału, następującego po kwartale, w którym postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne;
II. Wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2015 r., poz. 978), a postępowanie ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.Urz.UE.L.2015.141.19, ze zm.);
III. Kosztami postępowania obciążyć dłużnika.
Pouczenie Wierzycielom przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 165 ust. 7 pr. rest. w zw. z art. 164 ust. 5 pr. rest. w zw. z art. 199 ust. 1 pr. rest. w zw. z art. 201 ust. 2 pr. rest.). Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art. 223 ust. 4 pr. rest.). Zażalenie wnosi się na piśmie do Sądu Okręgowego w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 108/2021 (6253) z dnia 08 czerwca 2021 r. → Pozycja 36794
 • Dodano: 2021-06-09 09:23:34
 • Administrator

2021-04-12 Obwieszczenie w MSiG o złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu

Poz. 23609. „FIRMA BUDOWLANA URBET” MACIEJ KUJAWA I ANDRZEJ PALUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA w Toruniu. KRS 0000274256. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2007 r., sygn. akt V GRz 7/20. [BMSiG-22317/2021]

W dniu 12 marca 2021 roku do Sądu Rejonowego w Toruniu, V Wydział Gospodarczy, złożono wniosek o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym (sygn. akt. V GRz 7/20) Firmy Budowlanej URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Spółka jawna z siedzibą w Toruniu, KRS 0000274256, Adres: ul. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń. Dane wspólników odpowiadających za zobowiązania Spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem: Maciej Kujawa, Nowa Wieś 4A, 87-162 Lubicz, Andrzej Paluszyński, ul. Rydygiera 40/7, 87-100 Toruń. NIP 8792512138.
Propozycje układowe: Wprowadza się podział wierzycieli na grupy według następującego kryterium:
1. Grupa I - wierzyciele publicznoprawni.
2. Grupa II - stowarzyszenia i fundacje non profit.
3. Grupa III - inni wierzyciele. Proponuje się następujące warunki układowe w poszczególnych grupach: 1. Grupa I: a. Brak redukcji sumy wierzytelności ujętej w spisie wierzytelności.
b. Spłata zobowiązania w 24 równych ratach miesięcznych na koniec miesiąca począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne.
2. Grupa II: a. Redukcja sumy wierzytelności ujętej w spisie wierzytelności o 30%.
b. Brak naliczania dalszych odsetek po dniu układowym.
c. Spłata sumy po redukcji w 3 równych ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna do końca kwartału, następującego po kwartale, w którym postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne.
3. Grupa III: a. Redukcja sumy wierzytelności ujętej w spisie wierzytelności o 30%.
b. Brak naliczania dalszych odsetek po dniu układowym.
c. Spłata sumy po redukcji w 8 równych ratach kwartalnych. Pierwsza rata płatna do końca kwartału, następującego po kwartale, w którym postanowienie Sądu o zatwierdzeniu układu stanie się prawomocne.
Wyniki głosowania:
Grupa I a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1.
b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 45 285,61 zł.
c. Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych.
d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu, 45 285,61 zł, tj. 100%.
e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100%.
f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 45 285,61 zł, tj. 100%.
g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0%.
h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0, tj. 0%.
Grupa II
a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania 1.
b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 59 773,44 zł.
c. Liczba oddanych głosów 1, tj. 100% uprawnionych.
d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu, 59 773,44 zł, tj. 100%.
e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 1, tj. 100%.
f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 59 773,44 zł, tj. 100%.
g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 0, tj. 0%. h. Suma wierzytelności przeciw układowi 0, tj. 0%.
Grupa III
a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania
b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania 111073,48 zł.
c.Liczba oddanych głosów 6, tj. 100% uprawnionych.
d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 111073,48 zł, tj. 100% uprawnionych.
e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 4, tj. 66,7%.
f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 76 052,99, tj. 68,5.
g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 2, tj. 33,3%.
h. Suma wierzytelności przeciwko układowi 35 020,49 zł, tj. 31,5%.
We wszystkich grupach łącznie:
a. Liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania: 8.
b. Suma wierzytelności uprawnionej do głosowania: 216 132,53 zł.
c. Liczba oddanych głosów 8, tj. 100%.
d. Suma wierzytelności uczestnicząca w głosowaniu 216 132,53 zł, tj. 100%.
e. Liczba głosów oddanych za przyjęciem układu 6, tj. 75%.
f. Suma wierzytelności za przyjęciem układu 181 112,04 zł, tj. 83,8%.
g. Liczba głosów oddanych przeciw przyjęciu układu 2, tj. 25%.
h. Suma wierzytelności przeciwko układowi 35 020,49 zł, tj. 16,2%.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 69/2021 (6214) z dnia 12 kwietnia 2021 r. → Pozycja 23609
 • Dodano: 2021-04-12 17:48:14
 • Administrator

2020-11-13 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62952. „FIRMA BUDOWLANA URBET” MACIEJ KUJAWA I ANDRZEJ PALUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA w Toruniu. KRS. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2007 r. [BMSiG-63757/2020]

Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Spółka jawna z siedzibą w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej- -Curie 73, 87-100 Toruń, posiadająca numer NIP 8792512138, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274256, na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Jednocześnie Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Spółka jawna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że postępowanie o zatwierdzeniu układu zostaje otwarte z dniem dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy. Ponadto Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Spółka jawna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że na podstawie umowy zawartej w dniu 6 listopada 2020 r. nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Kamil Dobies, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 739, prowadzący biuro w Toruniu przy ul. Turystycznej 71. Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Spółka jawna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że dniem układowym jest 13 listopada 2020 r. Toruń, dnia 6 listopada 2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 222/2020 (6112) z dnia 13 listopada 2020 r. → Pozycja 62952
 • Dodano: 2020-11-13 22:39:16
 • Administrator

2020-11-06 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 62952. „FIRMA BUDOWLANA URBET” MACIEJ KUJAWA I ANDRZEJ PALUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA w Toruniu. KRS. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lutego 2007 r. [BMSiG-63757/2020]

Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Spółka jawna z siedzibą w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej- -Curie 73, 87-100 Toruń, posiadająca numer NIP 8792512138, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274256, na podstawie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086) obwieszcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Jednocześnie Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Spółka jawna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że postępowanie o zatwierdzeniu układu zostaje otwarte z dniem dokonania obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczy. Ponadto Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Spółka jawna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że na podstawie umowy zawartej w dniu 6 listopada 2020 r. nadzorcą układu jest doradca restrukturyzacyjny Kamil Dobies, posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 739, prowadzący biuro w Toruniu przy ul. Turystycznej 71. Firma Budowlana URBET Maciej Kujawa i Andrzej Paluszyński Spółka jawna z siedzibą w Toruniu oświadcza, że dniem układowym jest 13 listopada 2020 r. Toruń, dnia 6 listopada 2020 r.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 222/2020 (6112) z dnia 13 listopada 2020 r. → Pozycja 62952

Pliki do pobrania

 • Dodano: 2020-11-13 22:39:01
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK