Fortuna Jakub (Rzeszów)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Fortuna Jakub
 • Adres: , Rzeszów
 • Województwo: Podkarpackie
 • PESEL: 89021500971

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Rzeszowie
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych
 • Adres: ul. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów
 • Województwo:Podkarpackie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 430/20
 • Data wszczęcia postępowania: 2020-09-18
 • Sędzia Komisarz: ssr Rafał Mnich

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Karol Schmidt
 • Numer licencji: 1406
 • Adres: Lipowa 3 m. 209, 30-702 Kraków
 • Województwo: Małopolskie
 • Telefon: 507 370 233

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25056. Fortuna Jakub. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 430/20. [BMSiG-24480/2022]

Sygn. akt V GUp 430/20 Postanowienie z dnia 30 marca 2022 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w składzie: Przewodniczący: Sędzia Witold Olech, Protokolant: sekretarz sądowy Kinga Borowiec, po rozpoznaniu w dniu 30 marca 2022 r. w Rzeszowie na rozprawie w postępowaniu upadłościowym Jakuba Fortuny, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w przedmiocie wniosku upadłego o ustalenie planu spłaty, postanawia:
I. Przyznać syndykowi Masy Upadłości Karolowi Schmidt wynagrodzenie w kwocie 7 651,58 zł brutto (siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 58/100) oraz obciążyć nim masę upadłości;
II. ustalić następujący plan spłaty w postępowaniu upadłościowym upadłego Jakuba Fortuny, numer PESEL 89021500971, w ten sposób, że upadły przeznacza na spłatę wierzycieli kwotę 26.736,18 zł (dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 18/100) płatną w 36 ratach do 10 dnia każdego miesiąca, przy czym pierwsza rata płatna jest do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uprawomocni się niniejsze postanowienie w ten sposób, że następujący wierzyciele otrzymują raty:
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie (I kategoria należności) ratę 1 w kwocie 5 736,18 zł oraz raty od 2 do 13 w kwocie po 600 zł oraz ratę 14 w kwocie 261,82 zł,
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie (II kategoria należności) ratę 14 w kwocie 24,13 zł oraz raty od 15 do 36 w kwocie 42,81 zł,
3. Skarb Państwa Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie ratę 14 w kwocie 12,61 zł oraz raty od 15 do 36 w kwocie 22,38 zł,
4. Visset Sp. z o.o. ratę 14 w kwocie 7,05 zł oraz raty od 15 do 36 w kwocie 12,52 zł,
5. Idea Bank S.A. ratę 14 w kwocie 84,38 zł oraz raty od 15 do 36 w kwocie 149,71 zł,
6. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu ratę 14 w kwocie 199,23 zł oraz raty od 15 do 36 w kwocie 353,47 zł,
7. Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu ratę 14 w kwocie 10,77 zł oraz raty od 15 do 36 w kwocie 19,12 zł;
III. ustalić, iż po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, umorzone zostaną w pozostałym zakresie zobowiązania upadłego, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, a nie objęte ww. planem spłaty;
IV. zażalenie na powyższe postanowienie można wnieść do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, w terminie tygodnia od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia wniosku o uzasadnienie (dla stron niezawiadamianych o terminie rozprawy) wynosi tydzień od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek o uzasadnienie podlega opłacie sądowej 100 zł, pod rygorem odrzucenia wniosku nieopłaconego.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25056
 • Dodano: 2022-05-11 18:14:34
 • Administrator

2021-07-27 Obwieszczenie w MSIG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności


Poz. 48088. Fortuna Jakub. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GUp 430/20 „of”. [BMSiG-47328/2021]

Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, zawiadamia, iż syndyk masy upadłości Jakuba Fortuny (PESEL 89021500971) jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (sygn. akt V GUp 430/20 „of”) złożył Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą może przeglądać każdy zainteresowany (art. 255 ust. 2 Prawa upadłościowego), natomiast wierzyciele i upadły mogą na warunkach określonych w art. 256-258 p.u. w czytelni akt Sądu Rejonowego w Rzeszowie, sala nr 3 (parter), przy ul. gen. J. Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia można złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do: - uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności; - odmowy uznania wierzytelności - w przypadku wierzyciela umieszczonego na liście wierzytelności; - upadły może wnieść sprzeciw, o ile projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 143/2021 (6288) z dnia 27 lipca 2021 r. → Pozycja 48088
 • Dodano: 2021-07-27 10:33:27
 • Administrator

2020-10-22 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości


Poz. 56863. Fortuna Jakub. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 244/20, V GUp 430/20. [BMSiG-58432/2020]

Syndyk Masy Upadłości ogłasza, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 18 września 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 244/20, ogłosił upadłość w stosunku do Upadłego Jakuba Fortuny, zam. w Rzeszowie, PESEL 89021500971, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 430/20. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 18 września 2020 r., sygn. akt V GU 244/20, o ogłoszeniu upadłości Jakuba Fortuny w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Rafała Mnicha. Wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie Karola Schmidta, numer licencji 1406. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 207/2020 (6097) z dnia 22 października 2020 r. → Pozycja 56863
 • Dodano: 2020-10-22 13:16:25
 • Administrator

2020-09-18 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości


Poz. 56863. Fortuna Jakub. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, sygn. akt V GU 244/20, V GUp 430/20. [BMSiG-58432/2020]

Syndyk Masy Upadłości ogłasza, że Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, postanowieniem z dnia 18 września 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 244/20, ogłosił upadłość w stosunku do Upadłego Jakuba Fortuny, zam. w Rzeszowie, PESEL 89021500971, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Postępowanie upadłościowe toczy się pod sygnaturą akt V GUp 430/20. Wzywa się Wierzycieli Upadłego do zgłaszania swych wierzytelności w terminie 30 dni liczonych od dnia obwieszczenia postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych, z dnia 18 września 2020 r., sygn. akt V GU 244/20, o ogłoszeniu upadłości Jakuba Fortuny w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wzywa się również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym. Wyznaczono Sędziego Komisarza w osobie SSR Rafała Mnicha. Wyznaczono Syndyka Masy Upadłości w osobie Karola Schmidta, numer licencji 1406. Sąd wskazuje, iż podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. UE L 141/19), a otwarte postępowanie ma charakter postępowania głównego.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 207/2020 (6097) z dnia 22 października 2020 r. → Pozycja 56863
 • Dodano: 2020-10-22 13:16:20
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK