Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGEO BLAST Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (Bartnica)

Dane Upadłego

 • Upadły: GEO BLAST Sp. z o.o.
 • Adres: Bartnica 36c, 57-451 Bartnica
 • Województwo: Dolnośląskie
 • KRS: 0000296573,     NIP: 8851604794,     Regon:020628065

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
 • Wydział: VI Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych
 • Województwo:Dolnośląskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: VI GUp 81/18
 • Sygnatura wniosku o upadłość: VI GU 128/18
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-10-05
 • Sędzia Komisarz: SSR Jerzy Szafrański

Dane Syndyka

 • Imię i nazwisko: Ronald Kazimierz Olszewski
 • Numer licencji: 318
 • Adres: Piasta 47/3, 58-304 Wałbrzych
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Telefon: 608 587 371

2019-07-18 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 37525. „GEO BLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bartnicy. KRS 0000296573. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2008 r., sygn. akt VI GUp 81/18. [BMSiG-37366/2019]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu I i II uzupełniającej listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „Geo Blast” Spółka z o.o. w Bartnicy, sygn. akt VI GUp 81/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listy wierzytelności w czytelni sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, mogą złożyć sprzeciw do sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 138/2019 (5777) z dnia 18 lipca 2019 r. → Pozycja 37525

Dodano: 2019-07-18 11:55:47 przez Administrator

2019-06-19 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu przetargu

Poz. 32590. „GEO BLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bartnicy. KRS 0000296573. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2008 r., sygn. akt VI GUp 81/18. [BMSiG-32296/2019]

Syndyk masy upadłości „GEO-BLAST” Sp. z o.o. w Bartnicy ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości upadłego, obejmujących:
a) prawo własności działki gruntu nr 31, o powierzchni 0,6350 ha, zabudowanej budynkiem pensjonatu, położonej w Bartnicy nr 36c, gmina Nowa Ruda, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi Księgę Wieczystą nr SW2K/00018319/4, której wartość oszacowania wynosi 1.117.000,00 zł (jeden milion sto siedemnaście tysięcy złotych) oraz prawo własności działki gruntu nr 42, o powierzchni 0,2500 ha, położonej w Bartnicy, gmina Nowa Ruda, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi Księgę Wieczystą nr SW2K/00019976/4, której wartość oszacowania wynosi 22.700,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące siedemset złotych), gdzie sprzedaż może nastąpić łącznie za cenę nie niższą niż wartość oszacowania, tj. 1.139.700,00 zł (jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych),
b) prawo własności działki gruntu nr 1165, o powierzchni 0,3015 ha, położonej w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Głównej, gmina Nowa Ruda, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi Księgę Wieczystą nr SW2K/00012665/2, gdzie sprzedaż może nastąpić za cenę nie niższa niż wartość oszacowania, tj. 129.000,00 zł (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych). Szczegółowy opis nieruchomości udostępniony jest do wglądu w Kancelarii Syndyka. Oferent może złożyć ofertę na zakup nieruchomości określonych w pkt a) lub pkt b) albo na wszystkie nieruchomości łącznie.
Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest:
1. Złożenie w terminie do dnia 8 lipca 2019 r. w biurze podawczym Sądu lub listem poleconym na adres: Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, ul. Słowackiego 11, 58-300 Wałbrzych (decyduje data wpływu), pisemnej oferty w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej jej otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta oraz dopiskiem „Przetarg dotyczący nieruchomości „GEO-BLAST” Sp. z o.o. w upadłości w Bartnicy, sygn. akt VI GUp 81/18 - nie otwierać”. Oferta powinna odpowiadać wymogom określonym w warunkach przetargu zatwierdzonych przez Sędziego komisarza.
2. Wpłata wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w przetargu, na rachunek bankowy masy upadłości - „GEO- -BLAST” Sp. z o.o. w upadłości w Bartnicy, prowadzony w Santander Bank Polska S.A. nr 08 1090 2314 0000 0001 3009 8912, w terminie do dnia 8 lipca 2019 r. (obowiązuje data uznania rachunku). Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu w dniu 9 lipca 2019 r., o godz. 1330, adres Sądu: 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 11a, sala nr 102. Warunki przetargu zatwierdzone przez Sędziego komisarza udostępnione są w Kancelarii Syndyka, adres: ul. Mazowiecka 3, 58-300 Wałbrzych. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu w godzinach od 900 do 1500. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela syndyk - tel. +48 608 587 371.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 118/2019 (5757) z dnia 19 czerwca 2019 r. → Pozycja 32590

Dodano: 2019-06-19 20:18:28 przez Administrator

2019-04-12 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadlości

Poz. 19595. „GEO BLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bartnicy. KRS 0000296573. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2008 r., sygn. akt VI GUp 81/18. [BMSiG-19084/2019]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia, iż został ukończony opis i oszacowanie majątku masy upadłości „Geo Blast” Spółka z o.o. w Bartnicy - sygn. akt VI GUp 81/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać opis i oszacowanie w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia mogą złożyć zarzuty do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 73/2019 (5712) z dnia 12 kwietnia 2019 r. → Pozycja 19595

Dodano: 2019-04-12 21:29:10 przez Administrator

2019-02-14 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 8322. „GEO BLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bartnicy. KRS 0000296573. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2008 r., sygn. akt VI GUp 81/18. [BMSiG-7852/2019]

Sędzia komisarz Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, zawiadamia o sporządzeniu listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym „Geo Blast” Spółki z o.o. w Bartnicy, sygn. akt VI GUp 81/18. Osoby zainteresowane mogą przeglądać listę wierzytelności w czytelni Sądu przy ul. Słowackiego 11a, pokój 018, a w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym mogą złożyć sprzeciw do Sędziego komisarza.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 32/2018 (5671) z dnia 14 lutego 2019 r. → Pozycja 8322

Dodano: 2019-02-14 11:07:35 przez Administrator

2018-12-20 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 56915. „GEO BLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bartnicy. KRS 0000296573. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2008 r., sygn. akt VI GU 128/18. [BMSiG-56557/2018]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt VI GU 128/18 postanowieniem z dnia 8 listopada 2018 r. postanowił: sprostować omyłkę pisarską w postanowieniu Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 5.10.2018 r., w ten sposób, że błędny numer KRS wnioskodawcy „00002965573” zastąpić prawidłowym „0000296573”.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 246/2018 (5634) z dnia 20 grudnia 2018 r. → Pozycja 56915

Dodano: 2018-12-20 19:28:09 przez Administrator

2018-11-05 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 48183. „GEO BLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bartnicy. KRS 0000296573. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2008 r., sygn. akt VI GU 128/18. [BMSiG-47985/2018]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt VI GU 128/18, o ogłoszenie upadłości postanawia:
I. ogłosić upadłość dłużnika „GEO BLAST” Sp. z o.o. z siedzibą w Bartnicy, adres: 57-451 Świerki, Bartnica 36c, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296573,
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza,
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ronalda Olszewskiego,
VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE. L Nr 160, str. 1).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 214/2018 (5602) z dnia 05 listopada 2018 r. → Pozycja 48183

Dodano: 2018-11-05 15:33:07 przez Administrator

2018-10-05 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 48183. „GEO BLAST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Bartnicy. KRS 0000296573. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 stycznia 2008 r., sygn. akt VI GU 128/18. [BMSiG-47985/2018]

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 5 października 2018 roku, sygn. akt VI GU 128/18, o ogłoszenie upadłości postanawia:
I. ogłosić upadłość dłużnika „GEO BLAST” Sp. z o.o. z siedzibą w Bartnicy, adres: 57-451 Świerki, Bartnica 36c, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296573,
II. wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie trzydziestu dni od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,
IV. wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie SSR Jerzego Szafrańskiego oraz zastępcę Sędziego komisarza w osobie SSR Łukasza Kozakiewicza,
V. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Ronalda Olszewskiego,
VI. stwierdzić jurysdykcję sądu polskiego dla głównego postępowania upadłościowego dłużnika (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego - Dz. Urz. UE. L Nr 160, str. 1).

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 214/2018 (5602) z dnia 05 listopada 2018 r. → Pozycja 48183

Pliki do pobrania

Dodano: 2018-11-05 15:32:54 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK