Gładys Grażyna (Kielce)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Doradca restrukturyzacyjny

Dane Upadłego

 • Upadły: Gładys Grażyna
 • Adres: , Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • PESEL: 57040417402

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Kielcach
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
 • Adres: ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
 • Województwo:Świętokrzyskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: V GUp 323/21
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-09-29
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Doradca restrukturyzacyjny

 • Imię i nazwisko: Marcin Gonigroszek
 • Numer licencji: 968
 • Adres: Żelazna 41/1, 25-014 Kielce
 • Województwo: Świętokrzyskie
 • Telefon: 669 964 621

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego

Poz. 25057. Gładys Grażyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GUp 323/21. [BMSiG-24426/2022]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2022 roku w postępowaniu upadłościowym Upadłej Grażyny Gładys, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nr PESEL 57040417402, sygn. akt V GUp 323/21, z udziałem wierzyciela Gminy Kielce - Miejskiego Zarządu Budynków postanowił:
1. bez ustalenia planu spłaty wierzycieli umorzyć powstałe przed dniem 29 września 2021 r. zobowiązania upadłej Grażyny Gładys, PESEL 57040417402, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228);
2. ustalić wynagrodzenie Marcina Gonigroszka - syndyka Grażyny Gładys na kwotę 8.610,00 zł (osiem tysięcy sześćset dziesięć) brutto;
3. syndykowi Grażyny Gładys - Marcinowi Gonigroszkowi przyznać zaliczkę na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego w kwocie 8.485,60 zł (osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć i 60/100) i zarządzić jej niezwłoczną wypłatę tymczasowo ze środków Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Kielcach;
4. tymczasowo pokrytymi przez Skarb Państwa kosztami postępowania upadłościowego w kwocie 10.485,60 zł (dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć i 60/100) obciążyć Skarb Państwa.
Na niniejsze postanowienie zgodnie z treścią i w trycie art. 224 ust. 2 z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) - dalej p.u. - w zw. z art. 49114 ust. 7 p.u. przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Kielcach, które wnosi się w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25057
 • Dodano: 2022-05-11 18:15:12
 • Administrator

2021-10-08 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63102. Gładys Grażyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 373/21, V GUp 323/21. [BMSiG-62381/2021]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29 września 2021 roku w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Grażyny Gładys, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL nr 57040417402, o ogłoszenie upadłości dłużnika Grażyny Gładys, sygn. akt V GU 373/21, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużniczki Grażyny Gładys, nr PESEL 57040417402, zamieszkałej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 36a/10, określając, że upadła Grażyna Gładys jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłej Grażyny Gładys będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228);
3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 968;
4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Marcina Gonigroszka - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: 25-014 Kielce, ul. Żelazna 41 lokal nr 1;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następujących trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 323/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 196/2021 (6341) z dnia 08 października 2021 r. → Pozycja 63102

 • Dodano: 2021-10-08 14:01:36
 • Administrator

2021-09-29 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 63102. Gładys Grażyna. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GU 373/21, V GUp 323/21. [BMSiG-62381/2021]

Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 29 września 2021 roku w Kielcach sprawy z wniosku dłużnika Grażyny Gładys, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, PESEL nr 57040417402, o ogłoszenie upadłości dłużnika Grażyny Gładys, sygn. akt V GU 373/21, postanowił:
1. ogłosić upadłość dłużniczki Grażyny Gładys, nr PESEL 57040417402, zamieszkałej w Kielcach przy ul. Żeromskiego 36a/10, określając, że upadła Grażyna Gładys jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej;
2. określić, że postępowanie upadłościowe upadłej Grażyny Gładys będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228);
3. wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Marcina Gonigroszka, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego numer 968;
4. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do Marcina Gonigroszka - syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: 25-014 Kielce, ul. Żelazna 41 lokal nr 1;
5. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
6. stwierdzić, że wszczęte postępowanie upadłościowe jest głównym w rozumieniu art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. Urz. WE L z 5 czerwca 2015 r. nr 141 poz. 19), a jurysdykcja krajowa sądów polskich wynika z art. 382 ust. 1 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
Na postanowienie sądu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wierzycielom upadłego przysługuje zażalenie, które wnosi się w następujących trybie: w terminie 7 dni od niniejszego obwieszczenia, a w przypadku wierzycieli, których siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie trzydziestu dni od niniejszego obwieszczenia wierzyciele mogą żądać sporządzenia i doręczenia im uzasadnienia nin. postanowienia w części dotyczącej jurysdykcji sądów, a następnie w terminie 7 dni od doręczenia im postanowienia z uzasadnieniem wnieść zażalenie do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygn. akt V GUp 323/21.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 196/2021 (6341) z dnia 08 października 2021 r. → Pozycja 63102

 • Dodano: 2021-10-08 14:01:34
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK