Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGlogar Natalia w upadłości likwidacyjnej (Zawoja)

Dane Upadłego

  • Upadły: Glogar Natalia
  • Adres: , Zawoja
  • Województwo: Małopolskie
  • PESEL: 80012411041,    

Dane Sądu

Dane Upadłości

  • Sygnatura akt Upadłości: VIII GUp 571/18
  • Sygnatura wniosku o upadłość: VIII GU 745/18
  • Data ogłoszenia Upadłości: 2018-12-04
  • Sędzia Komisarz: SSR Maciej Rejzerewicz

Dane Syndyka

2020-07-29 Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 37445. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 571/18. [BMSiG-37636/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Natalii Glogar, PESEL 80012411041, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 571/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności datowaną na 27.03.2020 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37445

Dodano: 2020-07-29 10:07:13 przez Administrator

2020-07-29 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 37531. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 571/18. [BMSiG-37628/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Natalii Glogar, PESEL 80012411041, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 571/18, ogłasza w trybie art. 319 Prawa upadłościowego o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka do akt ukończonego opisu i oszacowania nieruchomości upadłej objętej KW nr KR1B/00074770/8, wraz z korektą tego operatu na tablicy ogłoszeń w budynku sądu i w MSiG wraz pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 146/2020 (6036) z dnia 29 lipca 2020 r. → Pozycja 37531

Dodano: 2020-07-29 14:04:14 przez Administrator

2020-02-28 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 11048. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 571/18. [BMSiG-10594/2020]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Natalii Glogar, PESEL 80012411041, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 571/18, ogłasza o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka do akt ukończonego opisu i oszacowania nieruchomości upadłej wraz pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do Sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 041/2020 (5931) z dnia 28 lutego 2020 r. → Pozycja 11048

Dodano: 2020-02-28 17:36:12 przez Administrator

2019-12-06 Obwieszczenie w MSIG sporządzeniu i przekazaniu listy wierzytelności

Poz. 63143. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 571/18. [BMSiG-62913/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Natalii Glogar, PESEL 80012411041, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 571/18, ogłasza, że syndyk masy upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi listę wierzytelności datowaną na 15.10.2019 r., oraz że listę tę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, pawilon „B” pokój 6. Poucza się przy tym uczestników postępowania, że zgodnie z zasadami określonymi w art. 256 Prawa upadłościowego, w terminie dwóch tygodni od ukazania się obwieszczenia i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o przekazaniu listy wierzytelności sędziemu komisarzowi, można złożyć sędziemu komisarzowi sprzeciw dotyczący treści listy wierzytelności.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 236/2019 (5875) z dnia 06 grudnia 2019 r. → Pozycja 63143

Dodano: 2019-12-06 11:40:38 przez Administrator

2019-11-18 Obwieszczenie w MSiG o ukończeniu opisu i oszacowania składników masy upadłości

Poz. 59131. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa- -Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GUp 571/18. [BMSiG-58910/2019]

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Natalii Glogar, PESEL 80012411041, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sygn. akt VIII GUp 571/18, ogłasza, o sporządzeniu i przedłożeniu przez syndyka do akt ukończonego opisu i oszacowania nieruchomości upadłej wraz pouczeniem o możliwości wniesienia zarzutów na ww. opis i oszacowanie do sędziego komisarza w terminie tygodnia od ukazania się obwieszczenia.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 222/2019 (5861) z dnia 18 listopada 2019 r. → Pozycja 59131

Dodano: 2019-11-18 16:12:14 przez Administrator

2018-12-13 Obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55871. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 745/18, VIII GUp 571/18. [BMSiG-55561/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 745/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Natalii Glogar (PESEL 80012411041) zamieszkałej pod adresem: Zawoja 2705, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza;
V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 571/18.
Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55871

Dodano: 2018-12-13 10:35:11 przez Administrator

2018-12-04 Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Poz. 55871. Glogar Natalia. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt VIII GU 745/18, VIII GUp 571/18. [BMSiG-55561/2018]

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 4.12.2018 r. sygn. akt VIII GU 745/18, Sąd postanowił:
I. ogłosić upadłość dłużniczki Natalii Glogar (PESEL 80012411041) zamieszkałej pod adresem: Zawoja 2705, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
II. wezwać wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności na ręce Sędziego komisarza w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym;
III. wezwać osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;
IV. wyznaczyć na Sędziego komisarza Sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Macieja Rejzerewicza;
V. wyznaczyć na syndyka masy upadłości Jakuba Wita Taborskiego - numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 998;
VI. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 382 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe, przy jednoczesnym uznaniu swojej właściwości dla wszczęcia głównego postępowania upadłościowego stosownie do treści art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 roku w sprawie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygnaturą VIII GUp 571/18.
Pouczenie co do pkt VI Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą, w terminie 30 dni od dnia niniejszego obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości przysługuje zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości wyłączenie w części dotyczącej jurysdykcji Sądów Polskich.

MSiG → Rocznik 2018 → Numer 241/2018 (5629) z dnia 13 grudnia 2018 r. → Pozycja 55871

Dodano: 2018-12-13 10:35:07 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK