Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcjęGospodarstwo Rolne Bekiersz Tomasz w restrukturyzacji (Niwka)

Dane Upadłego

 • Upadły: Gospodarstwo Rolne Bekiersz Tomasz
 • Adres: , Niwka
 • Województwo: Opolskie

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Opolu
 • Wydział: V Wydział Gospodarczy, Sekcja Upadłościowa
 • Adres: ul. Ozimska 60a, 45-368 Opole
 • Województwo:Opolskie

Dane Upadłości

 • Sygnatura akt Upadłości: V GRp 5/19
 • Sygnatura wniosku o upadłość: V GR 13/19
 • Data ogłoszenia Upadłości: 2019-11-12
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Dane Doradcy Restrukturyzacyjnego

 • Imię i nazwisko: Marcin Mirosław Kubiczek
 • Numer licencji: 244
 • Adres: Francuska 34, 40-028 Katowice
 • Województwo: Śląskie
 • Telefon: (32)308 0000

2020-03-23 Inne

Poz. 16173. Bekiersz Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz w restrukturyzacji w Niwkach. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 5/19. [BMSiG-15530/2020]

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU TERMINU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI DŁUŻNIKA TOMASZA BEKIERSZA W PRZEDMIOCIE GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM Zawiadamia się, iż Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale V Gospodarczym, w Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym prowadzonym wobec dłużnika w osobie Tomasza Bekiersza, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz w restrukturyzacji, NIP 7561811751, PESEL 84081915879 (sygn. akt V GRp 5/19), odwołuje termin zgromadzenia wierzycieli, który został wyznaczony na dzień 27 marca 2020 r., w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60a, o godz. 1000, sala 120, w przedmiocie głosowania nad układem. Nowy termin zgromadzenia wierzycieli zostanie wyznaczony z urzędu, o czym nadzorca sądowy poinformuje odrębnym ogłoszeniem. Za nadzorcę sądowego Marcin Kubiczek - Prezes Zarządu Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o. (kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny - licencja nr 244)

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 057/2020 (5947) z dnia 23 marca 2020 r. → Pozycja 16173

Dodano: 2020-03-23 19:15:46 przez Administrator

2020-03-09 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 13195. Bekiersz Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz w restrukturyzacji w Niwkach. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 5/19. [BMSiG-12473/2020]

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA WIERZYCIELI DŁUŻNIKA TOMASZA BEKIERSZA W PRZEDMIOCIE GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM Zawiadamia się, iż Sędzia komisarz w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale V Gospodarczym, w Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w przyspieszonym postępowaniu układowym z układem częściowym prowadzonym wobec dłużnika w osobie Tomasza Bekiersza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz w restrukturyzacji, NIP 7561811751, PESEL 84081915879 (sygn. akt V GRp 5/19), zwołuje zgromadzenie wierzycieli na dzień 27 marca 2020 r., które odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, ul. Ozimska 60A, o godz. 1000, sala 120, a jego przedmiotem będzie głosowanie nad układem. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i wyniki głosowania zamieszcza się w protokole. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym, z powołaniem się na sygnaturę akt V GRp 5/19, na adres: Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Ozimska 60A, 45-368 Opole. Głos taki będzie uwzględniony, o ile prawidłowo wypełniona i podpisana karta do głosowania (wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie podpisanych na karcie osób do oddania głosu w sprawie częściowego układu) wpłynie do Sądu przed dniem 27 marca 2020 r. Nie liczy się w tym wypadku data nadania przesyłki. Karta do głosowania może również zostać złożona na ręce Sędziego komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli w dniu 27 marca 2020 r. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Na zgromadzeniu wierzycieli prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą Sędziemu komisarzowi tytuł egzekucyjny stwierdzający ich wierzytelność. Jeżeli wierzyciel działa przez pełnomocnika głosowanie odbywa się przez złożenie na karcie do głosowania podpisu ustanowionego pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem szczególnym (materialnym) do głosowania nad układem na zgromadzeniu wierzycieli i wykazaniem uprawnień osób udzielających pełnomocnictwo do reprezentowania wierzyciela (odpis z KRS lub stosownie akty powołania, etc.). Pełnomocnictwa w każdym przypadku muszą być udzielone na piśmie. Za nadzorcę sądowego Jakub Michalak Członek Zarządu Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 047/2020 (5937) z dnia 09 marca 2020 r. → Pozycja 13195

Dodano: 2020-03-09 16:42:09 przez Administrator

2020-02-17 Obwieszczenie w MSiG o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzytelności

Poz. 8599. Bekiersz Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiesz w restrukturyzacji w Niwkach. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GRp 5/19. [BMSiG-7797/2020]

OGŁOSZENIE NADZORCY SĄDOWEGO DŁUŻNIKA TOMASZA BEKIERSZA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ GOSPODARSTWO ROLNE TOMASZ BEKIERSZ W RESTRUKTURYZACJI (NIP: 7561811751, PESEL: 84081915879) Z SIEDZIBĄ W NIWKACH Nadzorca sądowy w przyspieszonym postępowaniu układowym prowadzonym wobec dłużnika Tomasza Bekiersza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz w restrukturyzacji z siedzibą w Niwkach (NIP: 7561811751, PESEL: 84081915879) prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych (sygn. akt V GRp 5/19) obwieszcza, że sporządził i pismem z dnia 31.01.2020 r. przekazał do akt przyspieszonego postępowania układowego spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych. Za nadzorcę sądowego Marcin Mirosław Kubiczek - Prezes Zarządu Kubiczek Michalak Sokół sp. z o.o.

MSiG → Rocznik 2020 → Numer 032/2020 (5922) z dnia 17 lutego 2020 r. → Pozycja 8599

Dodano: 2020-02-17 18:19:00 przez Administrator

2019-12-05 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 63050. Bekiersz Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz w Niwkach. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 13/19, V GRp 5/19. [BMSiG-62634/2019]

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28.11.2019 r. (MSIG 230/2019 (5869); s.100), ukazało się obwieszczenie o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego, którego treść powinna mieć następujące brzmienie: Katowice, 22.11.2019 r. OGŁOSZENIE NADZORCY SĄDOWEGO DŁUŻNIKA TOMASZA BEKIERSZA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ GOSPODARSTWO ROLNE TOMASZ BEKIERSZ (NIP 7561811751, PESEL 84081915879) Z SIEDZIBĄ W NIWKACH Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego z układem częściowym prowadzonym wobec dłużnika Tomasz Bekiersza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz postanowieniem z dnia 12.11.2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 13/19 otworzył przyśpieszone postępowanie układowe z układem częściowym, ustanawiając Nadzorcę Sądowego w osobie spółki Kubiczek i Wspólnicy Sp. z o.o. Przyspieszone postępowanie toczyć będzie się pod sygn. akt V GRp 5/19. Informuje się, że w myśl art. 237 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243) wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze (MSiG), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze (MSiG), przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura nadzorcy sądowego: Kubiczek i Wspólnicy Sp. z o.o., ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, nr kontaktowy: +48 32 308 0000, mail: info@kubiczekm.com. Za nadzorcę sądowego Jakub Michalak Członek Zarządu Kubiczek i Wspólnicy Sp. z o.o.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 235/2019 (5874) z dnia 05 grudnia 2019 r. → Pozycja 63050

Dodano: 2019-12-07 12:00:36 przez Administrator

2019-11-28 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 61611. Bekiersz Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz w Niwkach. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 13/19, V GRp 5/19. [BMSiG-61178/2019]

Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego z układem częściowym prowadzonym wobec dłużnika Tomasz Bekiersza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz postanowieniem z dnia 12.11.2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 13/19, otworzył przyśpieszone postępowanie układowe z układem częściowym, ustanawiając Nadzorcę Sądowego w osobie spółki Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o. Przyspieszone postępowanie toczyć będzie się pod sygn. akt V GRp 5/19. Informuje się, że w myśl art. 237 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243) wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze (MSiG), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze (MSiG), przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura nadzorcy sądowego: Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o., ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, nr kontaktowy: +48 32 308 0000, mail: info@kubiczekm.com. Za nadzorcę sądowego Jakub Michalak Członek Zarządu Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 230/2019 (5869) z dnia 28 listopada 2019 r. → Pozycja 61611

Dodano: 2019-11-28 16:08:07 przez Administrator

2019-11-12 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 61611. Bekiersz Tomasz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz w Niwkach. Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, sygn. akt V GR 13/19, V GRp 5/19. [BMSiG-61178/2019]

Zawiadamia się, że Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w postępowaniu o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego z układem częściowym prowadzonym wobec dłużnika Tomasz Bekiersza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Tomasz Bekiersz postanowieniem z dnia 12.11.2019 r., wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 13/19, otworzył przyśpieszone postępowanie układowe z układem częściowym, ustanawiając Nadzorcę Sądowego w osobie spółki Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o. Przyspieszone postępowanie toczyć będzie się pod sygn. akt V GRp 5/19. Informuje się, że w myśl art. 237 ustawy Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243) wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze (MSiG), a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze (MSiG), przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Jednocześnie podaje się adres do korespondencji biura nadzorcy sądowego: Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o., ul. Francuska 34, 40-028 Katowice, nr kontaktowy: +48 32 308 0000, mail: info@kubiczekm.com. Za nadzorcę sądowego Jakub Michalak Członek Zarządu Kubiczek i Wspólnicy sp. z o.o.

MSiG → Rocznik 2019 → Numer 230/2019 (5869) z dnia 28 listopada 2019 r. → Pozycja 61611

Dodano: 2019-11-28 16:08:00 przez Administrator

 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK