GOSPODARSTWO ROLNE RATAJSKA-RATAJ URSZULA

GOSPODARSTWO ROLNE RATAJSKA-RATAJ URSZULA w restrukturyzacji (Pęchowo)

Zamów subskrypcje informacji

Zamówienie subskrypcji spowoduje każdorazowe natychmiastowe wysłanie maila na Twoją skrzynkę mailową w przypadku ukazania się nowych informacji w tej upadłości.

Opłata jednorazowa za informacje z jednego wybranego postępowania upadłościowego

Koszt subskrypcji to jedyne 40,00 zł netto (49,20 zł brutto)

Zamów subskrypcję

 • Dane Upadłego
 • Dane Sądu
 • Dane postępowania
 • Zarządca sądowy

Dane Upadłego

 • Upadły: GOSPODARSTWO ROLNE RATAJSKA-RATAJ URSZULA
 • Adres: 29/1, 86-060 Pęchowo
 • Województwo: Kujawsko-pomorskie
 • PESEL: 79013101842
 • NIP: 5562302571
 • Regon:340434152

Dane Sądu

 • Nazwa Sądu: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
 • Wydział: XV Wydział Gospodarczy
 • Adres: ul. Grudziądzka 45, 85-130 Bydgoszcz
 • Województwo:Kujawsko-pomorskie

Dane postępowania

 • Sygnatura akt: brak
 • Data wszczęcia postępowania: 2021-09-01
 • Sędzia Komisarz: brak informacji

Zarządca sądowy

2022-05-11 Obwieszczenie w MSiG o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 25158. Ratajska-Rataj Urszula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ratajska-Rataj Urszula w Pęchowie. [BMSiG-24547/2022]

Nadzorca układu Urszuli Ratajskiej-Rataj prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Urszula Ratajska-Rataj, Pęchowo 29/1, 86-060 Nowa Wieś Wielka, PESEL 79013101842, NIP 5562302571, zawiadamia o objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu zawartego przez Urszulę Ratajską-Rataj prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Urszula Ratajska- -Rataj, PESEL 79013101842, NIP 5562302571, z wierzycielami w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym o zatwierdzenie układu, prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne, a zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 lutego 2022 r.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 090/2022 (6489) z dnia 11 maja 2022 r. → Pozycja 25158
 • Dodano: 2022-05-11 19:31:50
 • Administrator

2022-03-10 Obwieszczenie w MSiG o zatwierdzeniu układu

Poz. 13350. Ratajska-Rataj Urszula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ratajska-Rataj Urszula w Pęchowie. [BMSiG-12589/2022]

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 11 lutego 2022 r. wydanym na posiedzeniu niejawnym:
I. zatwierdził układ przyjęty przez wierzycieli dłużnika Urszuli Ratajskiej-Rataj prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ratajska-Rataj Urszula w Pęchowie (PESEL 79013101842, NIP 5562302571) o następującej treści: „PROPOZYCJE UKŁADOWE postępowanie o zatwierdzenie układu ze zmianami wprowadzonymi Ustawą o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 prowadzonym wobec Urszuli Ratajskiej-Rataj prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Urszula Ratajska-Rataj, Pęchowo 29/1, 86-060 Nowa Wieś Wielka, NIP 5562302571, REGON 340434152, PESEL 79013101842,
Grupa 1 W stosunku do wierzycieli zabezpieczonych, o których mowa w art. 17 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), Dłużnik proponuje:
a. spłatę kwoty wierzytelności objętej układem wraz z całością odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, w 84 (osiemdziesięciu czterech) równych ratach miesięcznych płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Grupa 2 W stosunku do wierzycieli zabezpieczonych, o których mowa w art. 17 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
Dłużnik proponuje: a. spłatę kwoty wierzytelności objętych układem powiększonych o odsetki od niespłaconego kapitału w wysokości WIBOR 3M + 3,5 pp w skali roku (dalej należnej kwoty) w 120 (stu dwudziestu) równych ratach miesięcznych, płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, począwszy od pierwszego miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 3 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest mniejsza lub równa 36 000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych), Dłużnik proponuje: a. spłatę kwoty wierzytelności objętej układem wraz z całością odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, w 9 (dziewięciu) równych rat miesięcznych płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, począwszy od 1 (pierwszego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.
Grupa 4 W stosunku do wierzycieli niezaliczających się do pozostałych grup, których suma wierzytelności objętych układem jest większa niż 36 000,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych), Dłużnik proponuje:
a. spłatę kwoty wierzytelności objętej układem wraz z całością odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i opłat dodatkowych, w 108 (stu ośmiu) równych ratach miesięcznych płatnych do 28 dnia każdego miesiąca, począwszy od 13 (trzynastego) miesiąca wykonywania układu, przy czym jako pierwszy miesiąc wykonywania układu przyjmuje się miesiąc następujący po miesiącu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu;
II. określić, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (wersja przekształcona, Dziennik Urzędowy EU L Nr 141, s 19 ze zm.), a wszczęte postępowanie ma charakter głównego postępowania w rozumieniu tego Rozporządzenia;
III. odstąpił od uzasadnienia postanowienia z uwagi na uwzględnienie w całości wniosku dłużnika z dnia 31 grudnia 2021 r. (k. 16-28 akt). Na postanowienie o zatwierdzeniu układu przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Bydgoszczy.
Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzenie układu w części dotyczącej jurysdykcji sadów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzenie układu.

MSiG → Rocznik 2022 → Numer 048/2022 (6447) z dnia 10 marca 2022 r. → Pozycja 13350
 • Dodano: 2022-03-10 16:52:18
 • Administrator

2021-12-03 Obwieszczenie w MSiG o wyznaczeniu terminu zgromadzenia wierzycieli

Poz. 75639. Ratajska-Rataj Urszula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ratajska-Rataj Urszula w Pęchowie. [BMSiG-74728/2021]

Nadzorca Układu Urszuli Ratajskiej-Rataj prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ratajska-Rataj Urszula, Pęchowo 29/1, 86-060 Nowa Wieś Wielka, NIP 5562302571, REGON 340434152, PESEL 79013101842, zawiadamia, że w uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 23 grudnia 2021 r., godz. 930. Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w siedzibie nadzorcy układu, ul. Chłodna 22a lok. 9-10, 00-891 Warszawa. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawi się osobiście na Zgromadzeniu Wierzycieli może oddać głos ustnie do protokołu. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 zaleca się oddanie głosu pisemnie. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać Nadzorcy Układu, na adres: Kancelaria Radcy Prawnego i Doradcy Restrukturyzacyjnego Tomasz Lichnerowicz, ul. Chłodna 22a lok. 9-10, 00-891 Warszawa. O terminie Zgromadzenia Wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca Układu zawiadamia umieszczonych w spisie wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale na grupy wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności, informację o sposobie głosowania na Zgromadzeniu Wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 234/2021 (6379) z dnia 03 grudnia 2021 r. → Pozycja 75639
 • Dodano: 2021-12-03 19:48:37
 • Administrator

2021-09-01 Postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55483. Ratajska-Rataj Urszula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ratajska-Rataj Urszula w Pęchowie. [BMSiG-54722/2021]

Urszula Ratajska-Rataj prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ratajska-Rataj Urszula, Pęchowo 29/1, 86-060 Nowa Wieś Wielka, NIP 5562302571, REGON 340434152, PESEL 79013101842, na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Funkcję nadzorcy układu pełni Doradca restrukturyzacyjny Tomasz Lichnerowicz, nr licencji 812, adres do korespondencji: ul. Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa, tomaszl.doradca@gmail.com. Jako dzień układowy ustalony został 1 września 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 169/2021 (6314) z dnia 01 września 2021 r. → Pozycja 55483
 • Dodano: 2021-09-01 18:43:49
 • Administrator

2021-09-01 Obwieszczenie w MSiG o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego

Poz. 55483. Ratajska-Rataj Urszula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ratajska-Rataj Urszula w Pęchowie. [BMSiG-54722/2021]

Urszula Ratajska-Rataj prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gospodarstwo Rolne Ratajska-Rataj Urszula, Pęchowo 29/1, 86-060 Nowa Wieś Wielka, NIP 5562302571, REGON 340434152, PESEL 79013101842, na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Funkcję nadzorcy układu pełni Doradca restrukturyzacyjny Tomasz Lichnerowicz, nr licencji 812, adres do korespondencji: ul. Chłodna 22a lok. 9/10, 00-891 Warszawa, tomaszl.doradca@gmail.com. Jako dzień układowy ustalony został 1 września 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 169/2021 (6314) z dnia 01 września 2021 r. → Pozycja 55483
 • Dodano: 2021-09-01 18:43:55
 • Administrator
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK